Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht"

Transcriptie

1 Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht Herman COUSY emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven Caroline VAN SCHOUBROECK hoofddocent KU Leuven

2 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B 2800 Mechelen Tel.: Fax: Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. D ISBN BP/WVER-YI12001

3 Ten Geleide Dit is de negentiende en bijgewerkte editie van de bundel "Wetgeving Verzekeringen". De eerste editie verscheen in Aan de structuur en opzet werd in deze negentiende editie niets gewijzigd. Ook dit werk is opgebouwd op een wijze die de stof gemakkelijk toegankelijk moet maken voor allen die het verzekeringsrecht in de praktijk beoefenen. De voorliggende verzameling oriënteert zich tevens naar degenen die het verzekeringsrecht vanuit de wetenschappelijke invalshoek benaderen. Bij de rangschikking van de teksten werd uitgegaan van de gebruikelijke indelingen en concepten. Zij worden gerangschikt onder volgende trefwoorden: verzekeringsovereenkomst, vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverlening, controle, bevoegde rechter en toepasselijk recht, verzekeringsbemiddeling en - distributie, diverse wetgeving. Onder ieder trefwoord worden de geldende regels van het Europees recht, desgevallend de Beneluxverdragen en tenslotte de Belgische basiswetgeving en uitvoeringsbesluiten, in die volgorde, opgenomen. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat in onderhavige bronnenverzameling de tekst van de Europese richtlijnen wordt gecoördineerd: men vindt er de teksten van de richtlijnen zoals ze werden gewijzigd of aangevuld door latere richtlijnen. Een beknopte wetshistorische duiding wordt vermeld onder ieder artikel. Richtlijnen tot omzetting van de verzekerde bedragen in BEF naar euro zijn vooraan vermeld. Een chronologisch register en algemeen trefwoordenregister zijn achteraan opgenomen. Caroline Van Schoubroeck Hoofddocent KU Leuven Voorzitter Commissie voor Verzekeringen Herman Cousy Emeritus Gewoon Hoogleraar KU Leuven Kluwer Wetgeving verzekeringen 2013 V

4

5 Euro en verzekeringen Voor de meeste bedragen in de verzekeringswetgeving en -reglementering gebeurde geen wettelijke aanpassing aan de invoering van de euro en zulke aanpassing is evenmin te verwachten. De minister van economische zaken (de voogdij minister inzake verzekeringen) nam, in overeenstemming met artikel 4 van de Europese Verordening 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro (P.B., L 162, 19 juni 1997; rect Lnr. 313, 21 november 1998, 29), de beslissing om toepassing te maken van de zgn. mathematische omzetting van de bedragen uitgedrukt in BEF naar euro op basis van een deling met 40,3399. Behalve daar waar de geldbedragen of muntvermelding door een wettelijke of reglementaire bepaling werden aangepast (bijvoorbeeld inzake strafrechtelijke geldboeten), worden in onderhavig wetboek de geldbedragen ongewijzigd behouden in BEF zodat de gebruiker zelf de euro-aanpassing moet uitvoeren. Daarbij kan hij desgewenst gebruik maken van een euroconvertor. De lezer houdt daarbij rekening met de volgende omzettingsrichtlijnen: "In België, vertrekkende van de wettelijke basis (1 euro = 40,3399 BEF), zijn de afrondingsregels de volgende: Voor de omrekening van Belgische franken in euro, wordt het bedrag steeds afgerond op twee decimalen na de komma, namelijk op de dichtsbijzijnde eurocent (honderdste deel van de euro). Vanaf 0,005 euro wordt het bedrag naar boven afgerond. Bv gedeeld door 40,3399 = 30,9867 wat wordt afgerond op 30,99 EUR. Voor de omrekening van een bedrag in euro naar Belgische franken, wordt het bedrag afgerond op de dichtsbijzijnde frank. Vanaf 0,5 frank wordt het bedrag naar boven afgerond. Bv. 30,99 vermenigvuldigen met 40,3399 = 1 250,13 wat wordt afgerond op BEF. Bij getallen met cijfers na de komma dient een punt ingegeven te worden in plaats van een komma, zelfs al wordt in de uitkomst een komma getoond." Kluwer Wetgeving verzekeringen 2013 VII

6

7 Algemene inhoud Ten Geleide Euro en verzekeringen V VII DEEL I Verzekeringsovereenkomst 1 A Algemeen 3 1. E.G. 3 Voorstel voor een richtlijn tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de verzekeringsovereenkomst 10 juli Wijziging van het voorstel voor een richtlijn tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de verzekeringsovereenkomst 30 december België Basiswetgeving 3 Wet betreffende de verzekeringen 11 juni Wet op de landverzekeringsovereenkomst 25 juni Wet op de zee- en binnenvaart 21 augustus 1879 [Uittreksel] Gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen 24 december Hypotheekwet 16 december Uitvoeringsbesluiten 69 Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 24 augustus Koninklijk besluit betreffende de aanpassing van de verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumenten aan de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 25 augustus Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 24 december Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, par. 3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 1 februari B Brandverzekering België Basiswetgeving 79 Wet op de landverzekeringsovereenkomst 25 juni Kluwer Wetgeving verzekeringen 2013 Inhoud 1

8 Koninklijk besluit betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico s betreft 24 december Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing 86 Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 30 juli Koninklijk besluit betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 28 februari Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 5 augustus Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 8 oktober Ministeriële omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 3 maart C Krediet- en borgtochtverzekering E.G. 101 Richtlijn 98/29/EG van de Raad betreffende de harmonisatie van de voornaamste bepalingen inzake de exportkredietverzekering op middellange en lange termijn 7 mei Beschikking van de Raad 2006/789/EG betreffende de raadplegings- en informatieprocedures op het gebied van kredietverzekering, garanties en financieringskredieten (Gecodificeerde versie) 13 november België 101 Koninklijk besluit betreffende de centralisatie van kredietrisicogegevens 12 december Koninklijk besluit tot vaststelling van de staatswaarborg voor de aanvullende kredietverzekering met als naam Belgacap en tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 betreffende de staatswaarborg voor de aanvullende kredietverzekering met als naam Belgacap 11 januari D B.A. motorrijtuigenverzekering E.G. 105 Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid 16 september Inhoud 2 Wetgeving verzekeringen 2013 Kluwer

9 Accord entre organismes d indemnisation et entre organismes d indemnisation et fonds de garantie 29 april Bureaus 134 Accord entre les Bureaux Nationaux d assurance des Etats Membres de l Espace Economique Européen et d autres Etats Associés, adopté par l Assemblée générale de Rethymno le 30 mai 2002 et mis à jour à Lisbonne le 29 mai mei Accord entre les Bureaux Signataires sur l Extension de l Accord Multilatéral au Bureau d un Pays Tiers 24 mei Benelux 147 Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 24 mei Aanvullend Protocol bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 26 september België Algemeen Basiswetgeving 155 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 21 november Uitvoeringsbesluiten 177 Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 13 februari Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 30 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 25 maart Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overheid bedoeld in artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 26 april Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 19 oktober Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 27 januari Modelovereenkomst 182 Koninklijk besluit betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 14 december Gemeenschappelijk Waarborgfonds 196 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 21 november 1989 [Uittreksel] Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds 11 juli Koninklijk besluit tot verlening van de toelating aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en aan het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars 12 april Kluwer Wetgeving verzekeringen 2013 Inhoud 3

10 4.3. Belgisch Bureau 204 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 21 november Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds 11 juli Koninklijk besluit tot verlening van de toelating aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en aan het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars 12 april E B.A. privé-leven België 205 Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven 12 januari F Rechtsbijstandverzekering E.G. 209 Richtlijn 87/344/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering 22 juni België 212 Wet op de landverzekeringsovereenkomst 25 juni 1992 [Uittreksel] Koninklijk besluit betreffende de rechtsbijstandsverzekering 12 oktober Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het Wetboek diverse rechten en taksen 15 januari G Levensverzekering België 221 Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit 14 november H Verzekering tegen natuurrampen België 223 Wet op de landverzekeringsovereenkomst 25 juni Wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen 12 juli 1976 [Uittreksel] Koninklijk besluit tot oprichting en vaststelling van de werkingsvoorwaarden van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen en tot vaststelling van de verplichtingen van de verzekeraars en van sommige procedures bij de Nationale Kas voor Rampenschade 25 februari Inhoud 4 Wetgeving verzekeringen 2013 Kluwer

11 Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria op basis waarvan de gewesten hun voorstellen inzake de afbakening van de risicozones dienen te formuleren 12 oktober I Schade door terrorisme België 231 Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme 1 april Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde interventiedrempels, bedoeld in de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme 31 januari J Inkomensverlies België 241 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen 13 juni Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid 21 januari Ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode 17 juli 2003 [Uittreksel] DEEL II Vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverlening 255 A Herverzekering en retrocessie E.G. 257 Richtlijn 64/225/EEG van de Raad ter opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten, voor wat betreft herverzekering en retrocessie 25 februari Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG 16 november B Directe schadeverzekeringsbedrijf E.G Algemeen 295 Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan 24 juli Richtlijn 73/240/EEG van de Raad inzake de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging op het gebied van het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche 24 juli Kluwer Wetgeving verzekeringen 2013 Inhoud 5

12 Richtlijn 76/580/EEG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 73/239/EEG tot coördinatie van de wettelijke bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan 29 juni Tweede Richtlijn 88/357/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239/E.E.G. 22 juni Richtlijn 92/49/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (derde richtlijn schadeverzekering) 18 juni Richtlijn 2002/13/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 73/239/EEG van de Raad op het gebied van de solvabiliteitsmargevereisten voor schadeverzekeringsondernemingen 5 maart Interpretatieve mededeling van de Commissie Vrij verrichten van diensten en algemeen belang in het verzekeringsbedrijf 16 februari B.A. motorrijtuigen 403 Richtlijn 90/618/EEG van de Raad tot wijziging, met name wat de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen betreft, van Richtlijn 73/239/ EEG en Richtlijn 88/357/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche 8 november Kredietverzekering 406 Richtlijn 87/343/EEG van de Raad tot wijziging van de eerste Richtlijn 73/239/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan, met betrekking tot de kredietverzekering en de borgtochtverzekering 22 juni Hulpverlening op reis 407 Richtlijn 84/641/EEG van de Raad houdende wijziging, inzonderheid wat de hulpverlening op reis betreft, van de eerste Richtlijn 73/239/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan 10 december Ziekteverzekering 410 Richtlijn 92/49/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (derde richtlijn schadeverzekering) 18 juni Rechtsbijstandverzekering 410 C Directe levensverzekeringsbedrijf E.G. 411 Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende levensverzekering 5 november Inhoud 6 Wetgeving verzekeringen 2013 Kluwer

13 Interpretatieve mededeling van de Commissie Vrij verrichten van diensten en algemeen belang in het verzekeringsbedrijf 16 februari D Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening E.G. 481 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3 juni E Verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en - distributie 503 DEEL III Controle 505 A Algemeen: Directe verzekering en herverzekering E.G. 507 Richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 77/780/EEG en 89/646/EEG op het gebied van kredietinstellingen, de Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG op het gebied van het schadeverzekeringsbedrijf, de Richtlijnen 79/267/EEG en 92/96/EEG op het gebied van het levensverzekeringsbedrijf, Richtlijn 93/22/EEG op het gebied van beleggingsondernemingen en Richtlijn 85/611/EEG op het gebied van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe s), teneinde het bedrijfseconomische toezicht te versterken 29 juni Richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad [betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen in een verzekerings- of herverzekeringsgroep] 27 oktober Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad 16 december Richtlijn 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector 5 september Verordening 1094/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/ EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie 24 november België Basiswetgeving 606 Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 9 juli Wet op het herverzekeringsbedrijf 16 februari 2009 [Uittreksel] Kluwer Wetgeving verzekeringen 2013 Inhoud 7

14 Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten 2 augustus 2002 [Uittreksel] Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen 2 juli 2010 [Uittreksel] Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België 22 februari 1998 [Uittreksel] Uitvoeringsbesluiten 827 Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen 22 februari Koninklijk besluit over het aanvullend groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende het algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen 21 november Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf 27 september 2009 [Uittreksel] Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke bepalingen betreffende opdrachten van de FSMA 22 mei 2005 [Uittreksel] Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 45, 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten 25 maart 2003 [Uittreksel] Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector 3 maart 2011 [Uittreksel] B Levensverzekering België 909 Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit 14 november Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito s, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten 14 november Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito s en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen 16 maart Inhoud 8 Wetgeving verzekeringen 2013 Kluwer

15 C Ziekteverzekering 979 I België 981 Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering 26 april 2010 [Uittreksel] D Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen België 995 Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen 27 oktober Koninklijk besluit betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 12 januari Koninklijk besluit betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 18 en 28 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst 14 november Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, 3, 58, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 5 december Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de verzekeringsondernemingen en -instellingen met het oog op het uitoefenen van de verzekeringsverrichtingen bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 18 en 28 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst 14 november E Aanvullende pensioenen voor werknemers België 1073 Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid 28 april Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid 14 november Koninklijk besluit tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels 14 november Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging 14 november F Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen België 1123 Programmawet (I) 24 december Kluwer Wetgeving verzekeringen 2013 Inhoud 9

16 Koninklijk besluit betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen 12 januari DEEL IV Bevoegde rechter en toepasselijk recht 1139 A Bevoegde rechter E.G Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 27 september Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 22 december 2000 [Uittreksel] E.G. en EVA 1149 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 30 oktober Benelux 1149 Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 24 mei 1966 [Uittreksel] Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof 31 maart Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (artikel 12, lid 2, van het verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van het Hof) 18 april België 1150 Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 9 juli 1975 [Uittreksel] Gerechtelijk Wetboek 10 oktober 1967 [Uittreksel] Wet op de landverzekeringsovereenkomst 25 juni 1992 [Uittreksel] Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 21 november 1989 [Uittreksel] Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 16 juli 2004 [Uittreksel] B Toepasselijk recht E.G Tweede Richtlijn 88/357/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239/E.E.G. 22 juni 1988 [Uittreksel] Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende levensverzekering 5 november 2002 [Uittreksel] Inhoud 10 Wetgeving verzekeringen 2013 Kluwer

17 Verordening 864/2007/EG betreffende het recht dat van toepassing is op nietcontractuele verbintenissen (Rome II) 11 juli Verordening 593/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) 17 juni 2008 [Uittreksel] België 1194 Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 9 juli 1975 [Uittreksel] Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 16 juli DEEL V Verzekeringsbemiddeling en verkoop op afstand 1199 A Verzekeringsbemiddeling en -distributie E.G Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling 9 december België Basiswetgeving 1211 Wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen 27 maart Uitvoeringsbesluiten 1231 Koninklijk besluit tot uitvoering [...] van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen 25 maart B Agentuurovereenkomst België 1245 Wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst 13 april C Verkoop op afstand E.G Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad 23 september DEEL VI Diverse wetgeving 1265 A Medeverzekering E.G Kluwer Wetgeving verzekeringen 2013 Inhoud 11

18 Richtlijn 78/473/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de communautaire co-assurantie 30 mei België 1269 Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen 22 februari 1991 [Uittreksel] B Concurrentieregels uit het EEG-Verdrag en het verzekeringswezen E.G Verordening (EEG) nr. 1534/91 van de Raad betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de verzekeringssector 31 mei Verordening nr. 267/2010/EU van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de verzekeringssector 24 maart C Jaarrekening van de verzekeringsondernemingen E.G Richtlijn 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen 19 december Verordening (EG) nr. 1225/1999 van de Commissie betreffende de definities van kenmerken voor de statistieken van verzekeringsdiensten 27 mei Verordening (EG) nr. 1226/1999 van de Commissie betreffende de afwijkingen die worden toegestaan voor de statistieken van verzekeringsdiensten 28 mei Verordening (EG) nr. 1227/1999 van de Commissie betreffende het technische formaat voor de indiening van statistieken van verzekeringsdiensten 28 mei Verordening (EG) nr. 1228/1999 van de Commissie betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de statistieken van verzekeringsdiensten 28 mei Verordening nr. 1112/2001 betreffende afwijkingen van de bepalingen van Verordening nr. 58/97 van de Raad ten aanzien van statistieken van verzekeringsdiensten 6 juni België 1311 Koninklijk besluit betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen 17 november Koninklijk besluit betreffende de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen 13 februari Koninklijk besluit op de geconsolideerde jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en de herverzekeringsondernemingen 27 september Inhoud 12 Wetgeving verzekeringen 2013 Kluwer

19 Koninklijk besluit betreffende de jaarrekening van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 5 juni Koninklijk besluit waarbij een jaarlijkse statistiek bij bepaalde ondernemingen in de verzekeringssector wordt voorgeschreven 5 juni Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête bij de verzekeringsondernemingen 6 juli D Sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen E.G Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen 19 maart E Vrijwilligerswerk België 1377 Wet betreffende de rechten van vrijwilligers 3 juli 2005 [Uittreksel] Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers 19 december Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers 21 december F Slapende verzekeringsovereenkomsten België 1385 Wet houdende diverse bepalingen (I) 24 juli 2008 [Uittreksel] Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) 14 november Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) 14 november G Varia E.G. en derde landen E.G. en Zwitserse Bondsstaat 1397 Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche 10 oktober Verordening(EEG) nr. 2155/91 van de Raad houdende vaststelling van bijzondere bepalingen voor de toepassing van de artikelen 37, 39 en 40 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche 20 juni Besluit nr. 91/370/EG inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende het Kluwer Wetgeving verzekeringen 2013 Inhoud 13

20 directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche 20 juni Richtlijn 91/371/EEG van de Raad inzake de toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche 20 juni Europese Economische Ruimte 1398 Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 2 mei Besluit nr. 94/1/EGKS, EG van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tussen de Europese Gemeenschappen, hun Lid-Staten en de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat 13 december Besluit nr. 94/2/EGKS, EG van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het Procotol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tussen de Europese Gemeenschappen, hun Lid- Staten en de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen en het Koninkrijk Zweden 13 december Mededeling inzake de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en van het Protocol houdende aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 3 januari Wet houdende goedkeuring van het Akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte, van de protocollen, van de slotakte en van de bijlagen, ondertekend te Porto op 2 mei maart Schadeloosstelling Joodse Gemeenschap 1400 Wet betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog december Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 10 en 12 van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog augustus 2002 [Uittreksel] Lijst verplichte verzekeringen Lijst Verordeningen CDV en Reglementen FSMA en NBB Overzicht Circulaires en Mededelingen 1422 Inhoud 14 Wetgeving verzekeringen 2013 Kluwer

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN ssur I VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN Inleiding : een aanpassing van de vier vorige richtlijnen II Eerste richtlijn (72/166/EEG): - Nieuwe definities (met geconsolideerde

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGENVERZEKERING: DE VIJFDE E.U. RICHTLIJN

MOTORRIJTUIGENVERZEKERING: DE VIJFDE E.U. RICHTLIJN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 MOTORRIJTUIGENVERZEKERING: DE VIJFDE E.U. RICHTLIJN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Filip Van Beirendonck

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - B

MEDEDELING NR. D.146 - B REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - B (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK -- -:-=-'..:..::=-=--=---=--~ o=---===-=-----=-=-=--------==---l _:: - ~------c---o-------------------- OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK VERZEKERING MOTORRIJTUIGEN 1980-1997 door Caroline VAN SCHOUBROECK * Postdoctoraal

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

KRONIEK FINANCIELE WETGEVING 1990-1992 (Deel I)

KRONIEK FINANCIELE WETGEVING 1990-1992 (Deel I) KRONIEK FINANCIELE WETGEVING 1990-1992 (Deel I) Dirk MEULEMANS Assistent afdeling Economisch Recht K U. Leuven Wouter DEVROE Aspirant N.F. W. 0., afdeling Economisch Recht K U. Leuven Mario DEKETELAERE

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERALE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN, DE REPUBLIEK ALBANIË,

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen.

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen. Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen 4 november 2014 Inhoudstafel Paragrafen A. Inleiding 01 tot 02 B. Categorieën van

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 136 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde

Nadere informatie

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting MTH07009 VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE Samenvatting De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bevat een hoofdstuk over de verkoop

Nadere informatie

L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009

L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009 L 131/24 Publicatieblad van de Europese Unie 28.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 392/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) 31.3.2015 NL L 86/13 VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen 1 sur 19 15-02-14 10:12 NL FR belgiëlex.be - Kruispuntbank Wetgeving Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2013-08-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST

Nadere informatie