Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede"

Transcriptie

1 Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede Standpunt van de Gezinsbond Oorspronkelijk standpunt: december 2010 Geactualiseerd: oktober 2015 Inhoud Leefloon: huidige regeling p. 2 Knelpunten in de huidige leefloonregeling p. 4 Leefloon is lager dan armoededrempel p. 4 Leefloon is niet gezinsgemoduleerd p. 4 Koppels met kinderen zijn gediscrimineerd p. 6 Gezinnen met alleen 18-plussers zijn gediscrimineerd p. 6 Leefloners hebben niet automatisch recht op sociale toeslagen p. 7 Roerende inkomsten zijn overschat in de berekening van de bestaansmiddelen p. 8 Voorstellen van de Gezinsbond p. 9 Leefloon optrekken tot op het niveau van de nationale armoederisicodrempel p. 9 Leefloon moduleren volgens gezinslast p. 9 Nieuwe categorie leefloners: samenwonenden met gezinslast p. 10 Studerende 18-plussers altijd meetellen in gezinslast p. 10 Kinderen van leefloners automatisch sociale kinderbijslagtoeslag geven p. 10 In middelenonderzoek fictieve rente op spaargeld realistischer inschatten p. 11 Noodzakelijke randvoorwaarden p. 11 Samenvatting van het standpunt p. 11 1

2 Leefloon: huidige regeling Wat is een leefloon? Het leefloon is één van de drie vormen van het recht op maatschappelijke integratie. Deze zuiver financiële bijstand vervangt het vroegere bestaansminimum en wordt uitbetaald door het plaatselijke OCMW. Naargelang de situatie van de leefloner (persoon die een leefloon ontvangt) kan het leefloon worden aangevuld met bijkomende sociale bijstand zoals verlening van huurwaarborg, verwarmingstoelage, medische hulp De andere twee vormen van het recht op maatschappelijke integratie zijn: tewerkstelling en geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Het recht op maatschappelijke integratie wordt vanaf 1 oktober 2002 geregeld door de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI-wet) en het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Wie kan aanspraak maken op leefloon? Om in aanmerking te komen voor een leefloon moet de aanvrager algemeen, cumulatief en verplicht voldoen aan zes voorwaarden: nationaliteit: Belgische nationaliteit hebben, burger van de Europese Unie zijn, als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, staatloos of vluchteling zijn. woonplaats: werkelijke verblijfplaats in België hebben. leeftijd: meerderjarig zijn. staat van behoeftigheid: niet over (voldoende) bestaansmiddelen beschikken en niet in staat zijn om zich die te verschaffen, hetzij door persoonlijke inspanningen, hetzij door andere middelen. werkbereidheid: werkbereid zijn tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. uitputting van het recht op andere inkomsten: zoals sociale uitkeringen of onderhoudsgeld (onderhoudsuitkeringen tussen ex-partners én onderhoudsbijdragen voor kinderen). Categorieën van het leefloon Sinds 1 september 2006 zijn er drie categorieën leefloners: samenwonende (categorie 1) alleenstaande (categorie 2) persoon met gezin ten laste (categorie 3) Onder samenwonende verstaat de RMI-wet iemand die samen met een ander persoon onder één dak woont en de huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelt. De aard van de relatie tussen de samenwonende personen heeft echter geen enkele invloed op de bepaling van de categorie samenwonende. Aangezien leefloon een 2

3 individueel recht is, kunnen twee samenwoners elk recht hebben op een leefloon als samenwonende. Het gaat hier uitsluitend over samenwonenden zonder kinderen. Samenwoners met kinderen, behoren tot categorie drie persoon met gezin ten laste. Onder alleenstaande verstaat de RMI-wet elke persoon die alleen woont. Onder persoon met gezin ten laste verstaat de RMI-wet (aangepast door de programmawet van 9 juli 2004) een persoon die minstens één ongehuwd minderjarig kind ten laste heeft en in voorkomend geval zijn echtgeno(o)t(e) of levenspartner. Om tot deze categorie te behoren, is het dus noodzakelijk dat er minstens één ongehuwde minderjarige tot het gezin behoort. Een koppel (al dan niet gehuwd) zonder kinderen kan nooit tot deze categorie behoren. Beide partners kunnen wel elk een leefloon van samenwonende krijgen. Volgens de statistieken van de POD Maatschappelijke Integratie telde ons land in 2009 ruim leefloners, als volgt verdeeld over de drie categorieën: samenwonenden (categorie 1) alleenstaanden (categorie 2) personen met gezin ten laste (categorie 3) Bedragen van het leefloon Welk bedrag aan leefloon een leefloner zal krijgen, hangt enerzijds af van de categorie waartoe hij/zij behoort en anderzijds van de berekening van zijn/haar bestaansmiddelen. De bestaansmiddelen waarover de leefloner zelf beschikt worden in mindering gebracht van het leefloon waarop hij of zij volgens de overeenstemmende categorie recht heeft. Vanaf 1 september 2015 bedraagt het leefloon in de verschillende categorieën: Categorie Maandbedrag Samenwonende 555,81 Alleenstaande 833,71 Persoon met gezinslast 1.111,62 Het leefloonbedrag van 1.111,62 euro is dus van toepassing voor drie typegezinnen: alleenstaande ouders met kind(eren), samenwoners zonder kinderen en samenwonende koppels met kind(eren). Om recht te hebben op een leefloon, moet de aanvrager over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Daartoe voert het bevoegde OCMW een sociaal onderzoek samen met een middelenonderzoek. 3

4 In principe worden volgende inkomsten in aanmerking genomen: beroepsinkomen (ook sociale uitkeringen) onroerend inkomen roerend inkomen overdracht van goederen voordelen in natura inkomsten van samenwonenden Kinderbijslag en studietoelagen voor kinderen én onderhoudsgeld betaald voor ongehuwde kinderen ten laste, voor zover de leefloner hen opvoedt, tellen niet mee in de berekening van de bestaansmiddelen. Knelpunten in de huidige leefloonregeling De huidige leefloonregeling is onvoldoende efficiënt als accuraat wapen tegen armoede. Wij stellen een aantal belangrijke knelpunten vast. Leefloon is lager dan armoededrempel De huidige bedragen van het leefloon zijn ontoereikend om leefloners toe te laten een menswaardig leven te leiden. We vergelijken de huidige bedragen met de nationale armoederisicodrempels uit de EU- SILC enquête van 2009, na indexatie van deze drempels aan de hand van het laatst gekende indexcijfer van 30 november Het leefloon van een alleenstaande bedraagt momenteel 740,32 euro. De geïndexeerde armoederisicodrempel voor een alleenstaande bedraagt momenteel 992,07 euro. Het leefloon van een alleenstaande ligt dus 25,4 % of 251,75 euro onder de armoederisicodrempel. Het leefloon van twee samenwonenden bedraagt momenteel 987,08 euro (2 x 493,54 euro). De geïndexeerde armoederisicodrempel voor een koppel bedraagt momenteel 1.488,10 euro. Het leefloon van twee samenwonenden ligt dus 33,7 % of 501,02 euro onder de armoederisicodrempel. Leefloon is niet gezinsgemoduleerd Het leefloon van een persoon met gezinslast bedraagt momenteel 987,09 euro, ongeacht het aantal kinderen ten laste. In volgende tabellen vergelijken we het leefloon van een persoon met gezinslast, aangevuld met de gemiddelde kinderbijslag volgens het aantal kinderen en hun leeftijd, met de geïndexeerde armoederisicodrempel voor een aantal typegezinnen. 4

5 Tabel 1: vergelijking leefloon - armoederisicodrempel (ARD) eenoudergezinnen Kinderen Aantal < 14 j > 14 j Leefloon Kinderbijslag Totaal ARD Te kort % verschil ,09 156, , ,69 146,00 11, ,09 171, , ,10 329,40 22, ,09 363, , ,31 236,49 14, ,09 378, , ,72 419,89 23, ,09 413, , ,14 583,22 29, ,09 643, , ,93 254,56 13, ,09 658, , ,34 437,96 21, ,09 693, , ,76 601,29 26, ,09 728, , ,17 764,61 30,8 Tabel 1 leert ons dat het leefloon van een alleenstaande ouder, met één kind jonger dan 14 jaar, samen met de kinderbijslag voor dat kind, 11,3 % of 146,00 euro onder de armoederisicodrempel ligt. De kloof (absoluut en procentueel) neemt aanzienlijk toe naarmate het eenoudergezin méér en oudere kinderen telt. De armoederisicodrempel bij eenoudergezinnen neemt per kind toe met 297,62 euro voor kinderen jonger dan 14 jaar en met 496,04 euro voor kinderen vanaf 14 jaar. Tabel 2: vergelijking leefloon-armoederisicodrempel (ARD) tweeoudergezinnen Kinderen Aantal < 14 j > 14 j Leefloon Kinderbijslag Totaal ARD Te kort % verschil ,09 98, , ,72 700,24 39, ,09 114, , ,14 882,22 44, ,09 278, , ,34 817,58 39, ,09 295, , ,76 999,56 43, ,09 330, , , ,88 46, ,09 536, , ,96 857,30 36, ,09 553, , , ,28 40, ,09 588, , , ,60 43, ,09 623, , , ,92 45,9 Tabel 2 leert ons dat het leefloon van een koppel met één kind jonger dan 14 jaar 39,2% of 700,24 euro onder de armoederisicodrempel ligt. De kloof (absoluut en procentueel) neemt aanzienlijk toe naarmate het gezin méér en oudere kinderen telt. Ook bij koppels met kinderen neemt de armoederisicodrempel per kind toe met 297,62 euro voor kinderen jonger dan 14 jaar en met 496,04 euro voor kinderen vanaf 14 jaar. Het procentuele tekort is voor koppels met kinderen groter dan voor eenoudergezinnen omdat de tweede ouder geen recht geeft op hoger leefloon en omdat koppels geen eenoudertoeslag in de kinderbijslag krijgen. 5

6 De bedragen van het leefloon zijn niet gezinsgemoduleerd. Een persoon met gezinslast (categorie 3) krijgt een hoger bedrag aan leefloon: 246,77 euro méér dan een alleenstaande en 493,55 euro méér dan een samenwonende. Deze verhoging is echter onafhankelijk van het aantal kinderen ten laste. Een persoon met 3 kinderen ten laste, krijgt hetzelfde leefloon als een persoon met 1 kind ten laste. Het huidige bedrag van het leefloon voor personen met gezinslast houdt onvoldoende rekening met het aantal gezinsleden dat met dit inkomen moet rondkomen. Koppels met kinderen zijn gediscrimineerd Een leefloner met kinderen krijgt momenteel 987,09 euro (het leefloonbedrag van een persoon met gezinslast). Een koppel leefloners zonder kinderen krijgt 987,08 euro (tweemaal het individuele bedrag van een samenwonende leefloner, nl. 493,54 euro). Een koppel leefloners met kinderen krijgt hetzelfde leefloon. Zij worden in de huidige leefloonregeling dus duidelijk gediscrimineerd, want ze krijgen maar evenveel leefloon als een koppel zonder kinderen. De huidige regelgeving negeert duidelijk de gezinslast van koppels. Onlogisch aangezien die gezinnen telkens één persoon méér tellen om rond te komen met het gezinsbudget. Gezinnen met alleen 18-plussers zijn gediscrimineerd Alleenstaande ouders met nog alleen kinderen ouder dan 18 jaar ten laste krijgen het leefloon van een alleenstaande: 740,32 euro. Zij vallen uit de boot voor het hogere bedrag van categorie 3 (987,09 euro). Om dat bedrag te krijgen, moet er immers nog minstens één ongehuwd minderjarig kind tot het gezin behoren. Bij koppels met nog alleen kinderen ouder dan 18 jaar ten laste, krijgt elke ouder het leefloon van een samenwonende: 987,08 euro (2 x 493,54 euro). Als slechts één van hen leefloner is, krijgt die het leefloon van een samenwonende (493,54 euro). Zo vallen ook deze gezinnen uit de boot voor het hogere bedrag van categorie 3 (987,09 euro) omdat ze geen ongehuwde minderjarige kinderen meer ten laste hebben. Het is ontoelaatbaar dat gezinnen die uitsluitend nog 18-plussers tellen, uit de boot vallen voor de categorie persoon met gezinslast. Het zijn net studerende 18-plussers die het zwaarst doorwegen in gezinsbudgetten. Op deze manier wordt kinderen van leefloners de toegang tot het hoger onderwijs als het ware ontzegd, terwijl iedereen erkent dat het behalen van een goed diploma een sleutel is om uit de armoedespiraal te geraken. 6

7 Leefloners hebben niet automatisch recht op sociale toeslagen in kinderbijslagen In ons huidige kinderbijslagstelsel krijgen bepaalde behartenswaardige gezinnen een sociale toeslag bovenop de basiskinderbijslag en de leeftijdsbijslag. Er zijn drie sociale categorieën: gepensioneerden langdurig werklozen (> 6 maanden) langdurig zieken (> 6 maanden) of personen met een invaliditeit. De situatie van de rechthebbende ouder (of ander familielid) is doorslaggevend. Om deze toeslag te krijgen, mag het bruto inkomen van het gezin niet hoger liggen dan: 2.102,22 euro voor een alleenstaande en 2.173,88 euro voor een koppel. Tabel 3: maandelijkse sociale toeslagen in de kinderbijslag (bedragen geldig vanaf ) Sociaal statuut Rang van het kind Eerste Tweede Derde Werkloos/gepensioneerd 45,96 28,49 5,00 Ziekte/invaliditeit 98,88 28,49 5,00 De sociale toeslagen zijn niet cumuleerbaar met de eenoudertoeslagen voor ouders met een inkomen onder 2.102,22 euro. De eenoudertoeslag bedraagt: 43,31 voor een 1 ste kind, 26,85 euro voor een 2 de kind en 21,65 euro voor een 3 de kind. Een alleenstaande die bovendien nog behoort tot een sociale categorie krijgt voor kinderen van de derde rang bovenop de sociale toeslag een extra eenoudertoeslag van 16,94 euro. Kinderen van de eerste rang die een sociale toeslag of een eenoudertoeslag krijgen, genieten de volledige leeftijdsbijslag in plaats van de gehalveerde. Leefloners hebben vaak geen band met de arbeidsmarkt, behalve als ze leefloon trekken als bijpassing bij een laag inkomen uit arbeid. Zij kunnen dus meestal geen rechthebbende op kinderbijslag zijn. Daarom zal het kinderbijslagfonds in de familiale kring van het gezin van de leefloner zoeken naar een persoon die wel werkt. Dat kan bijvoorbeeld een tante of nonkel zijn. Als er binnen de familiale kring geen band met de arbeidsmarkt is, opent de leefloner een recht op kinderbijslag in het stelsel van de Gewaarborgde kinderbijslag. Dat stelsel telt gezinnen met kinderen. Ruim 90 % van deze gezinnen zijn leefloners. Kinderen die kinderbijslag krijgen in het gewaarborgde stelsel krijgen bovenop hun basiskinderbijslag en hun leeftijdsbijslag hetzelfde supplement als kinderen van gepensioneerden en langdurig werklozen in de andere drie stelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren): 43,31 euro (1 ste kind), 26,85 euro (2 de kind) en 4,71 euro (3 de kind). 7

8 De kinderen van leefloners waar het kinderbijslagfonds toch een band met de arbeidsmarkt vindt binnen de familiale sfeer, krijgen hun kinderbijslag in één van de drie andere kinderbijslagstelsels. Als de leefloner dan een alleenstaande ouder is, krijgt die wel de eenoudertoeslag. In de andere situaties bepaalt het sociale statuut van het als rechthebbende aangeduide familielid of het kind van de leefloner een sociale toeslag zal krijgen en hoeveel die bedraagt. Met andere woorden, de sociale toeslag wordt in die situaties niet toegekend op basis van de precaire gezinstoestand maar louter op basis van het eerder toevallige sociale statuut van de aangeduide rechthebbende. Er zijn dus wat de kinderbijslag betreft, vier verschillende categorieën kinderen van leefloners die: in het stelsel van de Gewaarborgde kinderbijslag de gewone sociale toeslag krijgen; in één van de andere drie stelsels de eenoudertoeslag krijgen; in één van de drie andere stelsels de gewone sociale toeslag krijgen omdat het rechthebbende familielid een gepensioneerde of langdurig werkloze is; in één van de drie andere stelsels de verhoogde sociale toeslag krijgen op basis van de langdurige ziekte of invaliditeit van het rechthebbende familielid. We stellen dus vast dat kinderen van leefloners, die toch een behartenswaardige groep uitmaken, niet automatisch de sociale toeslagen genieten. Sommigen, die geluk hebben dat het aangeduide rechthebbende familielid behoort tot een sociale categorie die in aanmerking komt voor één van de sociale toelagen, krijgen wel een verhoogde kinderbijslag. Anderen, die pech hebben dat het aangeduide rechthebbende familielid niet in aanmerking komt van één van de sociale toeslagen krijgen geen verhoogde kinderbijslag. De Gezinsbond vindt de huidige toestand een onterechte discriminatie. Roerende inkomsten zijn overschat in de berekening van de bestaansmiddelen Tijdens het middelenonderzoek worden de bestaansmiddelen van de aanvrager berekend. De verschillende inkomsten die de aanvrager al geniet, worden samengeteld. Dat bedrag wordt in mindering gebracht van het leefloon dat de aanvrager in principe zou krijgen volgens de categorie waartoe hij behoort. Eén van de inkomsten waarmee het leefloon wordt verminderd zijn de roerende inkomsten. Het spaarpotje van de aanvrager wordt omgezet in een fictieve rente volgens vaste regels. De eerste schijf tot euro wordt vrijgesteld in de berekening. Op de schijf tussen euro en euro wordt een fictieve rente van 6 % berekend. Spaartegoeden boven euro leveren in de berekening een fictieve rente van 10 % op. Rekeninghoudend met de huidige lage renteniveaus, moeten OCMW s op het spaargeld van de aanvrager van leefloon (en ook van de InkomensGarantie voor Ouderen) absurd hoge rentevoeten toepassen om de bijdrage van spaargelden aan de bestaansmiddelen te berekenen. Het is in de huidige lage rentestructuur onmogelijk om spaargeld nog 6 % of 10% te laten renderen, zeker niet als dat spaargeld op spaarboekjes staat of belegd wordt in vastrentende beleggingen. Geldelijke meevallers, zoals een erfenis, die de leefloner 8

9 toebedeeld krijgt, wordt op deze manier wel zwaar afgestraft voor een groep die er financieel zeer zwak voor staat. Voorstellen van de Gezinsbond Het leefloon blijft een tijdelijke situatie om gezinnen in nood op te vangen. Dat vangnet mag echter niet evolueren naar een hangmat, waarin gezinnen nodeloos blijven hangen. Vanuit de hierboven opgesomde knelpunten, formuleert de Gezinsbond een aantal voorstellen om de leefloonregeling doeltreffender en gezinsvriendelijker te maken. Met enkele kleine ingrepen kan een daadwerkelijk verschil gemaakt worden in leefbaarheid voor gezinnen waarvan iedereen weet dat de financiële nood bijzonder hoog is. Leefloon optrekken tot op het niveau van de nationale armoederisicodrempel Leefloon kan pas echt een doeltreffende rol spelen in de strijd tegen de armoede als de bedragen substantieel worden opgetrokken tot op het niveau van de nationale armoederisicodrempel. Om dit objectief te realiseren, moet het leefloon voor alleenstaanden worden opgetrokken met 251,75 euro per maand: van 740,32 euro tot 992,07 euro. Twee samenlevende leefloners zouden samen moeten kunnen beschikken over een inkomen van 1.488,10 euro om de armoederisicodrempel te evenaren. Dat betekent dat het leefloon voor een samenwonende moet opgetrokken worden met 250,51 euro per maand: van 493,54 euro tot 744,05 euro. Raming budgettaire impact = 273,8 miljoen euro per jaar, te verminderen met een besparing door ons voorstel om categorie 3 persoon met gezinslast af te schaffen, zodat de werkelijke budgettaire impact gemiddeld 164,7 miljoen euro (minimaal 128,4 miljoen euro en maximaal 201,1 miljoen euro) bedraagt. Leefloon moduleren volgens gezinslast Om gezinnen van leefloners een menswaardig bestaan te bieden, moet het leefloon worden aangepast aan het aantal gezinsleden dat moet rondkomen met dat inkomen. Daarom stelt de Gezinsbond voor om de huidige leefloonregeling uit te breiden met een gezinsmodulering. Concreet komt dat er op neer dat de categorie 3 persoon met gezinslast wordt afgeschaft en vervangen door een systeem waarbij het leefloon van een alleenstaande of een samenwonende wordt verhoogd met een leefloontoeslag, een vast bedrag per kind ten laste, ongeacht zijn rang. Deze leefloontoeslag hangt af van de leeftijd van het kind: 9

10 100 euro per kind jonger dan 14 jaar 250 euro per kind vanaf 14 jaar Deze gezinsmodulering verhoogt in functie van het kindertal het leefloonbedrag zowel voor alleenstaanden als voor samenwonenden. Raming budgettaire impact = 81,5 miljoen euro. Nieuwe categorie leefloners: samenwonenden met gezinslast Door onze voorstellen om enerzijds de categorie persoon met gezinslast af te schaffen en anderzijds een gezinsmodulering in te voeren in de bedragen van de leeflonen voor alleenstaanden en van samenwonenden creëren we automatisch een nieuwe categorie, die weliswaar niet afzonderlijk moet vermeld worden: samenwonenden met gezinslast. Deze gezinnen zullen in onze visie tweemaal het bedrag van een samenwonende leefloner krijgen, verhoogd met het bedrag voor elk kind dat tot het gezin behoort in functie van zijn leeftijd (jonger dan 14 jaar of 14 jaar en ouder). Het voorstel van de Gezinsbond is opnieuw geïnspireerd op de huidige regeling in Frankrijk rond de revenu de solidarité active (Rsa) waar ook twee samenwoners een hoger leefloon krijgen dan een alleenstaande, dat cumuleerbaar is met de gezinsgemoduleerde kindverhogingen. Alleenstaande Fransen krijgen een Rsa van 460,09 euro, terwijl Franse koppels een Rsa van 690,14 euro krijgen, m.a.w. 150 % van het Rsa van een alleenstaande. Raming budgettaire impact = maximaal 219,2 miljoen euro (gemiddeld 109,6 miljoen euro) per jaar. Studerende 18-plussers altijd meetellen in de gezinslast De Gezinsbond stelt voor om elke studerende 18-plusser de verhoging van 250 euro toe te kennen, ook als er geen andere ongehuwde minderjarige kinderen meer tot het gezin behoren. De leefloner krijgt deze leefloontoeslag zolang de studerende 18-plusser rechtgevend is op kinderbijslag, dus maximaal tot 25 jaar. Budgettaire impact: pro memorie (eerder bescheiden). Kinderen van leefloners automatisch de sociale kinderbijslagtoeslag geven zoals langdurig werklozen De Gezinsbond stelt voor om alle kinderen van leefloners in alle kinderbijslagstelsels automatisch de sociale kinderbijslagtoeslag voor langdurig werklozen toe te kennen. Deze sociale toeslag bedraagt momenteel: 43,31 euro voor het eerste kind, 26,85 euro voor het tweede kind en 4,71 euro voor het 3 de kind. Op termijn zou, in het kader van de harmonisatie van de sociale toeslagen, deze toeslag voor het eerste kind van leefloners net als voor de eerste kinderen van langdurig werklozen en gepensioneerden moeten 10

11 opgetrokken worden tot op het niveau van de sociale toeslag die momenteel langdurig zieken en personen met invaliditeit krijgen: 93,18 euro. Principieel verdedigen wij het universele karakter van kinderbijslagen als recht van het kind. Maar een systeem van sociale kinderbijslag bestaat vandaag al. Omdat leefloners met kinderen een behartenswaardige groep zijn, waarin kinderen in precaire situatie opgroeien, verdedigt de gezinsorganisatie dus toch uitzonderlijk deze selectieve maatregel als verlengstuk van de bestaande sociale toeslagen en om de huidige ontoelaatbare discriminatie weg te werken voor sommige leefloongezinnen, die deze sociale toeslag louter op basis van een toevalligheid wordt ontzegd, terwijl zij dat zeker ook verdienen. Raming budgettaire impact = maximaal 12,46 miljoen euro (gem. 6,23 miljoen euro) per jaar. In middelenonderzoek fictieve rente op spaargeld realistischer inschatten De Gezinsbond stelt voor om in de berekening van de bestaansmiddelen de bijdrage van de spaartegoeden van de leefloners in die bestaansmiddelen realistischer in te schatten door de fictieve rente op het spaargeld vast te leggen op het niveau van de 10-jarige OLOrente ( momenteel rond de 4 %). Budgettaire impact: pro memorie (maar zeker zeer bescheiden) Noodzakelijke randvoorwaarden Om de bestaande inactiviteitsval niet nog te vergroten, zouden de voorgestelde maatregelen uit dit standpunt moeten geflankeerd worden door een substantiële verhoging van de minimumlonen en van de andere sociale uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkeringen. Er moet immers een voldoende spanningsveld behouden blijven tussen leefen minimumloon en werkloosheidsuitkering zodat leefloners financieel geprikkeld blijven om aan de slag te gaan. Daarom moeten leefloners alle kansen (bijscholing, beroepsopleiding en begeleiding op maat op alle vlakken) krijgen en benutten om arbeidsactief te worden. Voor de Gezinsbond is het wel belangrijk dat in het activeringsproces leefloners niet verplicht worden jobs te aanvaarden die een goede combinatie van gezin en werk in de weg staan. Ook onmiddellijk beschikbare, betaalbare en toegankelijke kinderopvang is een noodzakelijke randvoorwaarde om de inactiviteitsval te verkleinen. Samenvatting van het standpunt Leefloon optrekken tot op het niveau van de nationale armoederisicodrempel. Leefloon moduleren volgens gezinslast. Nieuwe categorie leefloners invoeren: samenwonenden met gezinslast Studerende 18-plussers altijd meetellen als gezinslast. Kinderen van leefloners automatisch recht geven op sociale kinderbijslagtoeslag als langdurig werkloze. 11

12 In middelenonderzoek fictieve rente op spaargelden realistischer inschatten. 12

Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede

Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede Troonstraat 125, 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2010 Doeltreffende en gezinsvriendelijke leeflonen in de strijd tegen armoede

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Om tot een realistisch beeld te komen van de gezinsinkomsten

Om tot een realistisch beeld te komen van de gezinsinkomsten WETSVOORSTEL tot wijziging van de regelgeving met het oog op het optrekken van de uitkeringen voor gezinnen tot op niveau van de Europese armoededrempel Toelichting Dames en heren, Développements Mesdames,

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Europese armoededrempel. Die uitkeringen willen we met dit wetsvoorstel optrekken.

Europese armoededrempel. Die uitkeringen willen we met dit wetsvoorstel optrekken. WETSVOORSTEL tot wijziging van de regelgeving met het oog op het optrekken van de uitkeringen voor alleenstaanden tot op niveau van de Europese armoededrempel Toelichting Dames en heren, Développements

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Recht op maatschappelijke integratie (RMI)

Recht op maatschappelijke integratie (RMI) Recht op maatschappelijke integratie (RMI) Versie nr. 1 Laatste update: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat houdt het recht op maatschappelijke integratie precies in? 3) Waarom wordt deze steun

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Nummer 6 - December 2013 1. Inleiding Het hebben van een betaalde job is de beste garantie om niet in de armoede verzeild te geraken. Betaalde arbeid

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

GIDS. HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij?

GIDS. HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij? GIDS HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Is dat iets voor mij? 1. Wat is recht op maatschappelijke integratie? Vanaf 1 oktober 2002 is een nieuwe wet van toepassing namelijk de wet inzake het recht

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

De nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Een beknopte voorstelling

De nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Een beknopte voorstelling De nieuwe Vlaamse kinderbijslag Een beknopte voorstelling Vlaamse kinderbijslag vanaf 2019 Recht van het kind geen band meer met beroepsstatuut van ouder(s) vrije keuze van uitbetalingsinstelling publieke

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud Het GPMI in het nieuw Informatieronde oktober november 2016 Peter Hardy - Stafmedewerker Inhoud 1. Uitbreiding doelgroep 4. Uitzonderingen 5. Sancties 7. In werking treding 8. Bronnen 2 - VVSG - Pas aan

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Betreft: Wijzigingen met ingang van 1 januari 2005 inzake het recht op maatschappelijke integratie

Betreft: Wijzigingen met ingang van 1 januari 2005 inzake het recht op maatschappelijke integratie Vragen naar: Erwin Tavernier :02/509.83.53 Bernard Note : 02/509.81.62 Luc Verleyen : 02/509.81.34 Fax : 02/508.86.91 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat

Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat Evaluatie Gezinsbond Yves Coemans - studiedienst Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoorzitting woensdag 4 oktober 2017 Onvoorwaardelijk

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM

Kinderbijslagfonds UCM Kinderbijslagfonds UCM Maandelijkse verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen De regering heeft beslist om de kinderbijslag te verhogen voor eenoudergezinnen waarvan het brutomaandinkomen niet

Nadere informatie

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen

Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek Januari 2014 Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen Samenvatting standpunt van de Gezinsbond De

Nadere informatie

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen Nummer 28/2012 vrijdag 2 november 2012 De nieuwe regels werkloosuitkeringen Wat en hoe De versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt in werking op 1 november 2012. Wat betekent dit?

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Le e floon Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Alles over leefloon Sociale Dienst van het OCMW Voor vragen en inlichtingen over het leefloon, ga je naar de Sociale Dienst van het OCMW.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Verzoekschrift over het behoud van leeftijdsbijslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel

Verzoekschrift over het behoud van leeftijdsbijslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel Verzoekschrift over het behoud van leeftijdsbijslagen in het hervormde Vlaamse gezinsbijslagstelsel Vlaams Parlement, Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin woensdag 20 april 2016 Hoorzitting

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Herziening leeflooncategorieën vanaf 1 januari 2005

Herziening leeflooncategorieën vanaf 1 januari 2005 Herziening leeflooncategorieën vanaf 1 januari 2005 Nathalie Debast, stafmedewerker VVSG 16 februari 2005 versie 3 Sedert 1 januari 2005 gelden voor het leefloon andere categorieën en bedragen. Dit is

Nadere informatie

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Bijlage Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Geel: specifieke maatregelen voor eenoudergezinnen Blauw: maatregelen voor een persoon met gezinslast (waartoe ook eenoudergezinnen behoren),

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 41 11 http://www.rva.fgov.be Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Beschouwde statuten De onderzochte populatie

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0084.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0084.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VERVIERS, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer,

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-A dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan

Le e floon. Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Le e floon Iedereen heeft het recht om op eigen benen te staan Alles over leefloon OCMW of sociale dienst Voor vragen en inlichtingen over het leefloon, ga je naar het OCMW of de sociale dienst van jouw

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Informatieverslag kinderarmoede

Informatieverslag kinderarmoede Informatieverslag kinderarmoede Reflectie vanuit de Gezinsbond Christel Verhas directeur SCW-gezinspolitiek Hoorzitting Senaat 12 juni 2015 Armoederisico beperken: nood aan Gezinseffectenrapportage (GER):

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen.

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen. FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een faillissementsverzekering.

Nadere informatie

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag Van kinderbijslag tot Groeipakket Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1375 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.10.2008 II/C/CO1375/BH uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

FOCUS "Mannen en vrouwen in het OCMW"

FOCUS Mannen en vrouwen in het OCMW FOCUS "Mannen en vrouwen in het OCMW" Nummer 14 Maart 2016 1. Inleiding De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een basisprincipe van de moderne democratische maatschappij die gewaarborgd wordt door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0066.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0066.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GANSHOREN, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/153 ADVIES NR. 13/64 VAN 2 JULI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

FOCUS Situatie vóór het leefloon

FOCUS Situatie vóór het leefloon FOCUS Situatie vóór het leefloon Nummer 15 - juni 2016 2 1. Inleiding In België beschikken een heel aantal mensen niet over voldoende bestaansmiddelen of hebben zij vaak geen vaste verblijfplaats. Deze

Nadere informatie

STUDIETOELAGEN VAN DE

STUDIETOELAGEN VAN DE 4 5 1 Nationaliteitsvoorwaarden 1 STUDIETOELAGEN 3 Financiële voorwaarden STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2016-2017 Studievoorwaarden 1 2 Je moet aan 3 voorwaarden voldoen om een studietoelage van

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen

51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen 51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen Sur ma Route Cachet vzw, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen, Sociaal Huis Mechelen Jongeren uit de jeugdzorg aan het woord: 18 jaar, en wat nu? Naar een betere afstemming

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Het leefloon. Versie nr. 1. Laatste wijziging: 22-09-2008. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het leefloon

Het leefloon. Versie nr. 1. Laatste wijziging: 22-09-2008. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het leefloon Versie nr. 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is het leefloon? 4) Wie kan aanspraak maken op het leefloon? 5) Wanneer kent het OCMW een leefloon toe?

Nadere informatie

Verordening individuele Inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Best 2015

Verordening individuele Inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Best 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 81165 24 december 2014 Verordening individuele Inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Best 2015 De raad van de gemeente Best; gezien

Nadere informatie

FOCUS 2009-3. Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2009-3. Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2009-3 Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be

Nadere informatie

MOTYFF: HANDLEIDING. 1 Algemene beschrijving. 1.1 Wat is MOTYFF? 1.2 Wat doet MOTYFF? Link : www.flemosi.be/motyff

MOTYFF: HANDLEIDING. 1 Algemene beschrijving. 1.1 Wat is MOTYFF? 1.2 Wat doet MOTYFF? Link : www.flemosi.be/motyff MOTYFF: HANDLEIDING OKTOBER 2013 Link : www.flemosi.be/motyff 1 Algemene beschrijving 1.1 Wat is MOTYFF? MOTYFF (MOdelling Typical Families in Flanders) is een simulatie-instrument voor het berekenen van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/002 ADVIES NR. 15/01 VAN 13 JANUARI 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR

Nadere informatie

STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016

STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016 4 1 Nationaliteitsvoorwaarden Studievoorwaarden 1 2 3 Financiële voorwaarden STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016 Bereken zelf je studietoelage 4 5 Wanneer en hoe aanvragen? 6 Vermindering

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Inhoud Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Steven Brouwers Inleiding 15 1. Algemene principes 17 1.1. Alimentatieovereenkomsten

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie