BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW"

Transcriptie

1 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW Erkend door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 Bus Brussel Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 21 mei 2015 BOEKJAAR

2 RAAD VAN BESTUUR op Voorzitter Bertrand ROOSEN AG INSURANCE Directeur Marketing & Strategic Development Non-Life Ondervoorzitter Patrick GENIN ALLIANZ BENELUX Head of CEO Office Bestuurders Vertegenwoordiger van de Minister die de verzekeringen in zijn bevoegdheid heeft Piet CLAEYS Dominique DUPUIS Marc EUBEN Johan MUYLDERMANS Catherine PARIS Marc PURNAL William RAMAN Christian THILS Marc VANDERCHUEREN Catherine VAN HAUTE Filip NICOLAI GENERALI BELGIUM Underwriting & Administration Director AXA BELGIUM P&C Corporate Claims Director KBC VERZEKERINGEN Directeur Schadebeleid, Preventie en Herverzekeringen BBAV Onderdirecteur ETHIAS Dienstverantwoordelijke Schade BA, School-en Sportongevallen BOAR Collectiviteiten BELFIUS VERZEKERINGEN Senior Executive Manager Claims BALOISE BELGIUM Directeur Niet-leven Techniek BBAV Onderdirecteur P&V VERZEKERINGEN Directeur Claims BBAV Directeur Generaal Vertegenwoordiger van ASSURALIA Bruno DIDIER 2

3 UITVOEREND COMITE op Bertrand ROOSEN Patrick GENIN Catherine VAN HAUTE Johan MUYLDERMANS Christian THILS DIRECTIECOMITE op Catherine VAN HAUTE Directeur Generaal Johan MUYLDERMANS Onderdirecteur Christian THILS Onderdirecteur ERKENDE COMMISSARIS op Vinciane MARICQ INTERNE AUDIT op Philippe PARET 3

4 OPDRACHTEN VAN HET BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS 1. Het binnenkomen in België van voertuigen met buitenlandse kentekenplaat vergemakkelijken en ervoor zorgen dat personen, die lichamelijke en stoffelijke schade geleden hebben, veroorzaakt door buitenlandse voertuigen in België, vergoed worden. Praktisch gesproken houdt dit in dat : Het Belgisch Bureau zich, bij wijze van overeenkomst met andere bureaus, verplicht heeft om, zoals een verzekeringsonderneming het zou doen, de slachtoffers van ongevallen veroorzaakt in België door buitenlandse voertuigen gedekt door een groene kaart, te vergoeden. Voor de voertuigen met buitenlandse kentekenplaat en ingeschreven in bepaalde landen (voornamelijk deze van de Europese Economische Ruimte) de controle van de groene kaart afgeschaft is en het voertuig geacht wordt verzekerd te zijn door het bureau van het land van oorsprong krachtens de Afdeling III van het Algemeen Reglement tussen Bureaus. 2. Het betreden van Belgische voertuigen van een buitenlands grondgebied vergemakkelijken door ten opzichte van de andere bureaus de terugbetaling van de schadegevallen veroorzaakt door de voertuigen met Belgische kentekenplaat te waarborgen. 3. Overeenkomsten met de andere bureaus aangaan, met het doel de afwikkeling van schadegevallen veroorzaakt door voertuigen met buitenlandse kentekenplaat te vergemakkelijken. 4. Aan de verzekeringsondernemingen die Belgische risico s verzekeren internationale verzekeringscertificaten (groene kaarten) verschaffen. Praktisch gesproken betekent dit dat de rol van het Belgisch Bureau erin bestaat aan de verzekeringsondernemingen die Belgische risico s verzekeren een uniek model van de groene kaart te verschaffen en hen in te lichten omtrent de tussengekomen wijzigingen alsook omtrent de nieuwe landen die tot deze overeenkomsten toetreden. 5. Op verzoek van een buitenlands bureau of een verzekerde van een lid van dit buitenlands bureau zorgen voor de vergoeding van de door deze verzekerde geleden schade. 6. Hulp verlenen aan de ingezetenen van buitenlandse bureaus, die het slachtoffer zijn van een ongeval in België, alsook aan personen met verblijfplaats in België die slachtoffer zijn van een ongeval in het buitenland. 4

5 BEHEERSVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Ingediend op de Gewone Algemene Vergadering van 21 mei 2015 Dames en Heren, Wij hebben de eer U op de hoogte te stellen van de activiteiten van het BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS en U de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014 voor te leggen. ONGEVALLEN IN BELGIË Op het einde van het jaar 2014 heeft het Bureau dossiers geopend en in eigen beheer behouden waarbij voertuigen ingeschreven in het buitenland betrokken waren. Deze schadegevallen werden veroorzaakt door voertuigen die voor het merendeel afkomstig zijn uit buurlanden : Frankrijk (30,32 %), Nederland (19,55 %), Duitsland (9,51 %), Groot- Brittannië (5,45 %) en Groothertogdom Luxemburg (3,07 %). Andere voertuigen komen van verder : Polen (10 %), Roemenië (4,83 %), Spanje (2,27 %), Italië (1,63 %), Grafiek : Land van herkomst van de voertuigen betrokken bij ongevallen in België Er moet eveneens rekening gehouden worden met dossiers waarin er opzoekingen en onderzoeken werden uitgevoerd, hetzij om de erkende correspondenten (verzekeringsondernemingen of schaderegelingsbureaus) te identificeren hetzij om te antwoorden op het verzoek tot bijstand afkomstig van buitenlandse ondernemingen tengevolge ongevallen gebeurd in België. Grafiek : Evolutie van het aantal dossiers dat door buitenlandse voertuigen in België veroorzaakt werden 5

6 De dossiers betreffende schadegevallen die zich in 2014 voordeden en die door het Bureau beheerd worden, hebben aanleiding gegeven tot uitbetalingen ten belope van en tot de berekening van technische voorzieningen ten belope van (uitgezonderd de voorzieningen voor interne beheerskosten). Deze voorzieningen werden medegedeeld aan de verschillende buitenlandse verzekeraars welke er zorg voor dragen de nodige dekkingswaarden aan te leggen. De globale kosten voor het jaar 2014 bedragen dus De schadegevallen, alle voorvalsjaren samen, hebben aanleiding gegeven tot uitbetaling van schadevergoedingen en schaderegelingskosten ten belope van Grafiek : Evolutie van de uitgekeerde bedragen tijdens de afgelopen vijf jaar De technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de door het Belgisch Bureau beheerde dossiers bedragen op 31 december 2014 de som van Grafiek : Evolutie van de technische voorzieningen met betrekking tot de door het Bureau beheerde dossiers Het Bureau schiet het bedrag voor van de schadevergoedingen en de kosten betaald voor rekening van de buitenlandse verzekeraars en bureaus. Het beschikt dus permanent over een schuldvordering op deze ondernemingen en bureaus, dewelke op het einde van het jaar 2014 berekend werd op ( in 2013). 6

7 ONGEVALLEN IN HET BUITENLAND Wanneer een voertuig dat in België zijn gewoonlijke standplaats heeft, betrokken wordt in een ongeval in het buitenland, hebben de benadeelden het recht schadevergoeding op te eisen van het nationale bureau van het land waar het ongeval zich voordeed. Het nationale bureau dat het verzoek tot schadevergoeding beheert, zal van de verzekeraar van het voertuig of, bij afwezigheid hiervan, van het Belgisch Bureau, de terugbetaling van zijn uitbetalingen eisen. In 2014, tengevolge van garantieaanvragen uit het buitenland, heeft het Bureau na onderzoek, hetzij inlichtingen kunnen geven over de identiteit van de verzekeraar hetzij een dossier geöpend en aan de buitenlandse evenknie kunnen bevestigen dat het voertuig in kwestie in België ingeschreven is, dat het niet verzekerd is en dat het de terugbetaling van het schadegeval ten laste zal nemen. In 2014 werden aldus dossiers geopend. Grafiek : Evolutie van het aantal schadegevallen veroorzaakt in het buitenland door niet- verzekerde in België ingeschreven voertuigen Het Bureau heeft voor de schadegevallen die zich in 2014 voordeden een bedrag van aan de buitenlandse bureaus terugbetaald en heeft bij wijze van technische voorzieningen (uitgezonderd de voorzieningen voor interne beheerskosten), een bedrag van samengesteld. De totale kosten van dit type schadegeval bedragen derhalve Dit bedrag wordt volledig door het BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS gedragen krachtens een overeenkomst met het Belgisch Bureau. In uitvoering van deze overeenkomst, betaalt het Fonds aan het Belgisch Bureau de kosten terug van schadegevallen veroorzaakt in het buitenland door niet-verzekerde in België ingeschreven voertuigen. TRIP De wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, die op 1 mei 2008 in werking trad, maakt de dekking van het risico terrorisme verplicht in de contracten bedoeld door de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Daaruit volgt dat het Bureau ook een vergoedingsplicht heeft voor de schade voortvloeiend uit een terreurdaad wanneer het schadeverwekkende feit werd veroorzaakt door een voertuig waarvoor het Bureau wordt gevraagd tussen te komen in toepassing van het artikel 2, 2 van de wet van 21 november Teneinde de lasten te beperken in het geval waar het naar aanleiding van een terreurdaad zou moeten tussenkomen, heeft het Bureau zich bij de vzw TRIP aangesloten, als corresponderend lid, wat het zal toelaten het schadegeval in te dienen, en dus van de beperking van 1 miljard 7

8 euro s te genieten. Het zal niet moeten tussenkomen voor andere schadegevallen dan deze die het heeft ingediend. Er werd in 2014 geen enkel geval geregistreerd in het kader van de toepassing van de wet van 1 april

9 9

10 10

11 Balans van het BBAV op 31/12/2014 (in euros) ACTIEF C. BELEGGINGEN III. Overige financiële beleggingen Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten Obligaties en andere vastrentende effecten E. VORDERINGEN III. Overige vorderingen F. OVERIGE ACTIVABESTANDDELEN II. Beschikbare waarden G. OVERLOPENDE REKENINGEN III. Overige overlopende rekeningen De onnuttige rubrieken van het wettelijke schema werden weggelaten TOTAAL

12 Balans op 31/12/2014 (in euros) PASSIEF C. TECHNISCHE VOORZIENINGEN III. Voorziening voor te betalen schaden E. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN I. Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen G. SCHULDEN V. Overige schulden Overige De onnuttige rubrieken van het wettelijke schema werden weggelaten TOTAAL

13 Resultatenrekening van het BBAV op 31/12/2014 (in euros) TECHNISCHE REKENING NIET- LEVENSVERZEKERING bis. OPBRENGSTEN VAN BELEGGINGEN b) Opbrengsten van andere beleggingen bb) Opbrengsten van andere beleggingen OVERIGE TECHNISCHE OPBRENGSTEN, ONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING SCHADELAST, ONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING (-) a) Betaalde netto-bedragen aa) Bruto-bedragen b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering ( stijging +, daling - ) aa) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering ( stijging +, daling - ) 8. OVERIGE TECHNISCHE LASTEN, ONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING (-) RESULTAAT VAN DE TECHNISCHE REKENING NIET - LEVENSVERZEKERING Winst (+) Verlies (-) De onnuttige rubrieken van het wettelijke schema werden weggelaten 13

14 Resultatenrekening op 31/12/2014 (in euros) NIET-TECHNISCHE REKENING RESULTAAT VAN DE TECHNISCHE REKENING NIET - LEVENSVERZEKERING Winst (+) Verlies (-) 3. OPBRENGSTEN VAN BELEGGINGEN b) Opbrengsten van andere beleggingen bb) Opbrengsten van andere beleggingen BELEGGINGSLASTEN (-) a) Beheerslasten van beleggingen OVERIGE OPBRENGSTEN OVERIGE KOSTEN (-) RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR Winst (+) 0 0 Verlies (-) 0 0 De onnuttige rubrieken van het wettelijke schema werden weggelaten 14

15 BEGROTING VAN HET BBAV VOOR HET BOEKJAAR 2015 KOSTEN Schadelasten - zonder wijziging van de technische voorzieningen - wijziging van de technische voorzieningen Beleggingslasten Overige technische lasten Overige kosten OPBRENGSTEN Overige technische opbrengsten - opgevraagde bijdragen - overige Beleggingsopbrengsten Overige opbrengsten

16 BIJLAGEN (De onnuttige rubrieken van het wettelijke schema werden weggelaten) N 1 STAAT VAN DE IMMATERIELE ACTIVA, DE ONROERENDE GOEDEREN DIE TOT BELEGGING DIENEN EN DE EFFECTEN BESTEMD VOOR BELEGGING Betrokken activa-posten a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Andere mutaties Per einde van het boekjaar b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDE VERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt C.III.1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten C.III.2. Obligaties en andere vastrentende effecten Per einde van het boekjaar NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) (c) N 3 ACTUELE WAARDE VAN DE BELEGGINGEN Activa-posten Bedragen C. Beleggingen III. Overige financiële beleggingen 1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten 2. Obligaties en andere vastrentende effecten N 4 STAAT BETREFFENDE DE OVERIGE OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF Uitsplitsing van de actiefpost G.III Over te dragen kosten N 7 STAAT VAN DE TECHNISCHE VOORZIENINGEN EN SCHULDEN b) Schulden (of gedeelte van schulden) en technische voorzieningen (of gedeelte van de technische voorzieningen) gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de onderneming. Betrokken posten van de passiva Bedragen C. Technische voorzieningen

17 N 10 INLICHTINGEN BETREFFENDE DE TECHNISCHE REKENINGEN I. Niet-Levensverzekering RECHTSTREEKSE ZAKEN Totaal Totaal Motorrijtuigen Burgerlijke aansprakelijkheid (tak 10) 3) Bruto schadelasten N 11 STAAT BETREFFENDE HET GEMIDDELD AANTAL PERSONEELSLEDEN IN DIENST TIJDENS HET BOEKJAAR AFGESLOTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand (*) Aantal gepresteerde uren Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand (*) Aantal gepresteerde uren Personeel onder arbeidsof stageovereenkomst (**) Uitzendkrachten of ter beschikking van de onderneming gestelde personen 14,03 14, ,43 13, TOTAAL 14,03 14, ,43 13, (*) Het gemiddeld personeelsbestand wordt berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 12 1 van het K.B. van 12 september 1983 houdende uitvoering van de Wet van 17 juli 1995 betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. (**) Het personeel onder arbeids- of stageovereenkomst bestaat uit in het personeelsregister ingeschreven werknemers, die aan de maatschappij gebonden zijn door een arbeids- of stageovereenkomst, volgens het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december

18 N 12 STAAT BETREFFENDE HET GEHEEL VAN DE ADMINISTRATIE- EN BEHEERSKOSTEN, UITGESPLITST VOLGENS AARD Benaming Bedragen I. Personeelskosten Patronale toelagen en premies voor buitenwettelijke verzekeringen 6. Uitzendkrachten of ter beschikking van de onderneming gestelde personen II. III. Diverse goederen en diensten Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële activa, andere dan de beleggingen IV. Voorzieningen voor overige risico's en lasten 1. Dotaties (+) 2. Bestedingen en terugnemingen (-) V. Overige lopende lasten 1. Fiscale bedrijfskosten b) Overige 4. Overige TOTAAL N 17 - NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN B. Persoonlijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van derden Pro memorie N 20 - WAARDERINGSREGELS A. REGELS DIE GELDEN VOOR DE WAARDERING VAN DE INVENTARIS (met uitzondering van de beleggingen van post D van het actief) 1. Vorming en aanpassing van de afschrijvingen Vanaf 1 januari 2003 wordt er beslist alle aankopen van materiële en immateriële activa af te schrijven. Met materiële activa betekent men in het bijzonder de machines, de elektronische uitrusting, het rijdend materieel, het meubilair en de kosten van gebouwinrichting die lineair zullen worden afgeschreven over een periode van 5 jaar met uitzondering van het meubilair dat over 10 jaar zal worden afgeschreven. De immateriële activa hebben onder andere betrekking op de softwares, de aan een firma toevertrouwde programmeringskosten, die lineair zullen worden afgeschreven over een periode van 5 jaar. Alle overige aankopen zullen rechtstreeks ten belope van 100 % gedurende het jaar van de uitgave in rekening worden genomen. 2. Waardeverminderingen De effecten in portefeuille worden in de balans tegen hun aankoopwaarde onder post C geboekt. Beleggingen - III. Andere financiële beleggingen. Deze variabele of vastrentende effecten ondergaan geen enkele waardevermindering, tenzij het een duurzame minderwaarde betreft of wanneer de terugbetaling op de vervaldag van deze effecten volledig of gedeeltelijk onzeker of compromitterend is. 18

19 In het kader van arbitrageverrichtingen worden deze waardeverminderingen alsook de meerwaarden of minderwaarden onder lasten of opbrengsten van het lopende boekjaar geboekt, ofwel geboekt op debet of credit van de deposanten van kapitalen die de renten samenstellen. 3. Voorzieningen voor risico s en lasten De voorzieningen dekken verliezen of lasten die omtrent hun aard duidelijk omschreven zijn maar die op de afsluitingsdatum van het boekjaar ofwel waarschijnlijk ofwel zeker zijn, maar waarvan het bedrag nog niet vastgesteld is. 4. Technische voorzieningen Voorzieningen voor schadegevallen a) De reserves worden dossier per dossier berekend. b) Bij ontstentenis van elementen waarmee de juiste reserve voor een dossier bepaald kan worden, wordt een forfaitaire schatting toegepast. De stoffelijke schade wordt forfaitair op geschat en lichamelijk letsel op Deze bedragen kunnen worden herzien en aangepast op basis van waarnemingen die de voorgaande jaren werden gedaan. c) Na ontvangst van de elementen die een nauwkeurige schatting van het schadegeval toelaten, wordt er een reserve berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de behandelingskosten (honoraria advocaten, artsen, experts, gerechtskosten) en de berekende intresten, tot minimum aan het einde van het jaar dat volgt op de datum van vaststelling van de reserve. De zo vastgestelde reserves worden gewijzigd zodra er een nieuw element optreedt en bij betalingen. Bij de voorzieningen die dossier per dossier berekend zijn, is een forfaitair bedrag bijgevoegd voor de IBNRschadegevallen. De globale technische voorzieningen met de IBNR inbegrepen, worden met 5 % verhoogd om de interne beheerskosten te dekken. Voor de dossiers behandeld door de vertegenwoordigers van buitenlandse ondernemingen (cfr. art. 4 van het Algemeen Reglement tussen Bureaus), wordt de vermelding pro memorie overgebracht naar punt B. Persoonlijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van derden van bijlage nr 17. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen. 5. Herwaarderingen Er zal tot herwaardering van de geboekte effecten overgegaan worden onder post C. Beleggingen alleen indien de waarde hiervan een bepaald en duurzaam overschot vertoont ten opzichte van hun boekwaarde. 6. Andere Herverdeling van de lasten en opbrengsten Aangezien de enige activiteit van het BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS bestaat uit het beheren en behandelen van schadegevallen, zal het geheel van de bedrijfskosten bij de technische nietleven rekening ondergebracht worden en bij de interne beheerskosten van schadegevallen geboekt. N 22 VERKLARING MET BETREKKING TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING A. Inlichtingen te verstrekken door alle ondernemingen. - De onderneming stelt op en publiceert, overeenkomstig het koninklijk besluit betreffende de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag: nee - De onderneming stelt noch een geconsolideerde jaarrekening, noch een geconsolideerd jaarverslag op, omwille van de volgende reden: de onderneming oefent, alleen of gezamenlijk geen controle uit op één of meerdere filialen naar Belgisch of buitenlands recht. 19

20 SOCIALE BALANS STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN Tijdens het boekjaar 1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming 15,

21 COMMENTAAR BIJ DE BALANS VAN HET BOEKJAAR 2014 ACTIEF C.III.1. AANDELEN, DEELNEMINGEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN Aandelen en andere niet-vastrentende effecten aangekocht om de betaling te kunnen verzekeren van een geïndexeerde rente met uit het buitenland ontvangen kapitalen. C.III.2. OBLIGATIES EN ANDERE VASTRENTENDE EFFECTEN Effecten aangekocht om de betaling te kunnen verzekeren van een geïndexeerde rente met uit het buitenland ontvangen kapitalen. E.III. OVERIGE VORDERINGEN Vordering op : - Buitenlandse ondernemingen voor betaalde en gereserveerde schadegevallen - Het Fonds krachtens de overeenkomst van Verzekeringsondernemingen die Belgische risico s verzekeren - Op voorhand betaalde lasten - Aangesloten ondernemingen - Diversen F.II. BESCHIKBARE WAARDEN De onmiddellijk opvraagbare deposito s bij financiële instellingen. G.III. OVERIGE OVERLOPENDE REKENINGEN Lasten betaald in 2014 en die betrekking hebben op het boekjaar

22 PASSIEF C.III. VOORZIENINGEN VOOR TE BETALEN SCHADEN Voorzieningen voor : 1) de schadegevallen die zich hebben voorgedaan in de landen waarvan de Bureaus met het Belgisch Bureau aanvullende overeenkomsten hebben gesloten en waarbij bestuurders van in België ingeschreven voertuigen zijn betrokken. Deze schadegevallen kunnen aanleiding geven tot terugbetaling door het Belgisch Bureau aan buitenlandse Bureaus : - aangegeven schadegevallen - IBNR - interne beheerskosten ) de dossiers die beheerd worden door het Belgisch Bureau voor rekening van het buitenland : - aangegeven schadegevallen - IBNR - interne beheerskosten 3) een dossier met geïndexeerde rente beheerd voor rekening van het buitenland E.I. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE VERPLICHTINGEN Voorziening voor terugbetaling aan het Waarborgfonds van brugpensioenen. G.V.2. OVERIGE - Nog schuldig aandeel van het Bureau in de kostendelende vereniging - Positief saldo ten voordele van de aangesloten ondernemingen - Voorschot van het BGWF voor schadegevallen overeenkomst Saldo in overschot ontvangen vanwege het buitenland voor de betaling van een geïndexeerde rente - Leveranciers - Betalingen in uitvoering - Te ontvangen facturen - Diversen

23 COMMENTAAR BIJ DE TECHNISCHE REKENING NIET- LEVENSVERZEKERING VAN HET BOEKJAAR bis b) bb) OPBRENGSTEN VAN ANDERE BELEGGINGEN Verwijlsinteresten ontvangen op de bedragen verschuldigd door de buitenlandse ondernemingen. 3. OVERIGE TECHNISCHE OPBRENGSTEN ONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING - Verhoging van de technische voorzieningen ten laste van het buitenland Verhoging van de technische voorzieningen ten laste van het Fonds Uitkeringen en externe beheerskosten van schadegevallen ten laste van het Fonds Uitkeringen en externe beheerskosten van schadegevallen ten laste van het buitenland Uitkeringen en externe beheerskosten van schadegevallen ten laste van verzekeringsondernemingen die belgische risico s verzekeren Kosten voor verhaalsvorderingen in het kader van de overeenkomst van 1967 ten laste van het Fonds Vergoedingen van beheerskosten die door het Belgisch Bureau aan de buitenlandse ondernemingen werden gefactureerd voor het beheer van de schadegevallen Bij de leden opgevraagde bijdragen Vermindering van de schuld jegens de aangesloten maatschappijen a)aa) SCHADELAST (-) BRUTO-BEDRAGEN - Uitkeringen : Vergoedingen die voor schadegevallen in de loop van het boekjaar zijn gedaan - Externe beheerskosten van de schadegevallen : Honoraria en kosten betaald voor schadegevallen in de loop van het boekjaar -Interne beheerskosten van de schadegevallen : Bedrijfskosten Kosten voor verhaalsvorderingen - Teruggewonnen technische lasten (-) : Verhaalsvorderingen Teruggewonnen bedrijfskosten b) aa) WIJZIGING VAN DE VOORZIENING VOOR TE BETALEN SCHADEN, ZONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING STIJGING (+) Verschil tussen de voorziening voor schadegevallen vastgesteld aan het einde van het boekjaar 2014 ( ) en die vastgesteld aan het einde van het boekjaar 2013 ( ). 8. OVERIGE TECHNISCHE LASTEN ONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING (-) - Terugvordering op verzekeringsondernemingen die belgische risico s verzekeren voor schadegevallen in het buitenland - Verhaalsvorderingen terugbetaald aan het Fonds

24 COMMENTAAR BIJ DE NIET-TECHNISCHE REKENING VAN HET BOEKJAAR b) bb) OPBRENGSTEN VAN ANDERE BELEGGINGEN Bruto-interesten op zichtrekeningen. 5.a) BEHEERSLASTEN VAN BELEGGINGEN (-) Niet terugvorderbare roerende voorheffing, ingehouden aan de bron. 7. OVERIGE OPBRENGSTEN Verwijlsinteresten ontvangen op de door de leden verschuldigde bedragen. 8. OVERIGE KOSTEN (-) Bankkosten en kosten huurwaarborg. 24

Financiële staten & sociale balans

Financiële staten & sociale balans Financiële staten & sociale balans Meer informatie vindt u op : http://www.integrale2011.be/ nl/financielestaten Jaarverslag 2011 30 Actief (x 1.000 ) 2011 2010 B. Onroerend actief (staat n 1) II. Immateriële

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Financieel verslag Eandis 2014

Financieel verslag Eandis 2014 Financieel verslag Eandis 2014 Jaarverslag 12 e boekjaar 1 januari 2014-31 december 2014 Nr. 0477.445.084 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/28

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

BTW of nationaal nummer 0413.564.943

BTW of nationaal nummer 0413.564.943 1 9 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. JAARREKENING FIRMA OF NAAM/ Rechtsvorm: DIERICKX, LEYS & CIE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Adres: KASTEELPLEINSTRAAT Nr.: 44-46 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: ANTWERPEN

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - B

MEDEDELING NR. D.146 - B REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - B (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Tweewieler Motor Bromfiets Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 7 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 9 1. Omvang van de

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG NOLIMPARK D.V. INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG JAARREKENING 2013 Secretariaat Contactadres Lommel Gemeentehuis Stadhuis Oude Markt 2 Hertog Jan Plein 1 3900 Overpelt 3920 Lommel 011/809 400

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 26/06/2007 BE 0458.840.088 39 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07289.00366 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: TELENET VLAANDEREN Naamloze vennootschap Adres: Liersesteenweg Nr: 4 Bus:

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Algemene en productvoorwaarden

Algemene en productvoorwaarden Algemene en productvoorwaarden Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - RIZIV 0079-2312135N-26112012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Jaarverslag 2002-2003 Deze jaarverslagen zijn de laatste die de Commissie en de Controledienst als afzonderlijke instellingen zullen bekend maken. Zij werden door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie