BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW"

Transcriptie

1 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW Erkend door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 Bus Brussel Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 21 mei 2015 BOEKJAAR

2 RAAD VAN BESTUUR op Voorzitter Bertrand ROOSEN AG INSURANCE Directeur Marketing & Strategic Development Non-Life Ondervoorzitter Patrick GENIN ALLIANZ BENELUX Head of CEO Office Bestuurders Vertegenwoordiger van de Minister die de verzekeringen in zijn bevoegdheid heeft Piet CLAEYS Dominique DUPUIS Marc EUBEN Johan MUYLDERMANS Catherine PARIS Marc PURNAL William RAMAN Christian THILS Marc VANDERCHUEREN Catherine VAN HAUTE Filip NICOLAI GENERALI BELGIUM Underwriting & Administration Director AXA BELGIUM P&C Corporate Claims Director KBC VERZEKERINGEN Directeur Schadebeleid, Preventie en Herverzekeringen BBAV Onderdirecteur ETHIAS Dienstverantwoordelijke Schade BA, School-en Sportongevallen BOAR Collectiviteiten BELFIUS VERZEKERINGEN Senior Executive Manager Claims BALOISE BELGIUM Directeur Niet-leven Techniek BBAV Onderdirecteur P&V VERZEKERINGEN Directeur Claims BBAV Directeur Generaal Vertegenwoordiger van ASSURALIA Bruno DIDIER 2

3 UITVOEREND COMITE op Bertrand ROOSEN Patrick GENIN Catherine VAN HAUTE Johan MUYLDERMANS Christian THILS DIRECTIECOMITE op Catherine VAN HAUTE Directeur Generaal Johan MUYLDERMANS Onderdirecteur Christian THILS Onderdirecteur ERKENDE COMMISSARIS op Vinciane MARICQ INTERNE AUDIT op Philippe PARET 3

4 OPDRACHTEN VAN HET BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS 1. Het binnenkomen in België van voertuigen met buitenlandse kentekenplaat vergemakkelijken en ervoor zorgen dat personen, die lichamelijke en stoffelijke schade geleden hebben, veroorzaakt door buitenlandse voertuigen in België, vergoed worden. Praktisch gesproken houdt dit in dat : Het Belgisch Bureau zich, bij wijze van overeenkomst met andere bureaus, verplicht heeft om, zoals een verzekeringsonderneming het zou doen, de slachtoffers van ongevallen veroorzaakt in België door buitenlandse voertuigen gedekt door een groene kaart, te vergoeden. Voor de voertuigen met buitenlandse kentekenplaat en ingeschreven in bepaalde landen (voornamelijk deze van de Europese Economische Ruimte) de controle van de groene kaart afgeschaft is en het voertuig geacht wordt verzekerd te zijn door het bureau van het land van oorsprong krachtens de Afdeling III van het Algemeen Reglement tussen Bureaus. 2. Het betreden van Belgische voertuigen van een buitenlands grondgebied vergemakkelijken door ten opzichte van de andere bureaus de terugbetaling van de schadegevallen veroorzaakt door de voertuigen met Belgische kentekenplaat te waarborgen. 3. Overeenkomsten met de andere bureaus aangaan, met het doel de afwikkeling van schadegevallen veroorzaakt door voertuigen met buitenlandse kentekenplaat te vergemakkelijken. 4. Aan de verzekeringsondernemingen die Belgische risico s verzekeren internationale verzekeringscertificaten (groene kaarten) verschaffen. Praktisch gesproken betekent dit dat de rol van het Belgisch Bureau erin bestaat aan de verzekeringsondernemingen die Belgische risico s verzekeren een uniek model van de groene kaart te verschaffen en hen in te lichten omtrent de tussengekomen wijzigingen alsook omtrent de nieuwe landen die tot deze overeenkomsten toetreden. 5. Op verzoek van een buitenlands bureau of een verzekerde van een lid van dit buitenlands bureau zorgen voor de vergoeding van de door deze verzekerde geleden schade. 6. Hulp verlenen aan de ingezetenen van buitenlandse bureaus, die het slachtoffer zijn van een ongeval in België, alsook aan personen met verblijfplaats in België die slachtoffer zijn van een ongeval in het buitenland. 4

5 BEHEERSVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Ingediend op de Gewone Algemene Vergadering van 21 mei 2015 Dames en Heren, Wij hebben de eer U op de hoogte te stellen van de activiteiten van het BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS en U de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014 voor te leggen. ONGEVALLEN IN BELGIË Op het einde van het jaar 2014 heeft het Bureau dossiers geopend en in eigen beheer behouden waarbij voertuigen ingeschreven in het buitenland betrokken waren. Deze schadegevallen werden veroorzaakt door voertuigen die voor het merendeel afkomstig zijn uit buurlanden : Frankrijk (30,32 %), Nederland (19,55 %), Duitsland (9,51 %), Groot- Brittannië (5,45 %) en Groothertogdom Luxemburg (3,07 %). Andere voertuigen komen van verder : Polen (10 %), Roemenië (4,83 %), Spanje (2,27 %), Italië (1,63 %), Grafiek : Land van herkomst van de voertuigen betrokken bij ongevallen in België Er moet eveneens rekening gehouden worden met dossiers waarin er opzoekingen en onderzoeken werden uitgevoerd, hetzij om de erkende correspondenten (verzekeringsondernemingen of schaderegelingsbureaus) te identificeren hetzij om te antwoorden op het verzoek tot bijstand afkomstig van buitenlandse ondernemingen tengevolge ongevallen gebeurd in België. Grafiek : Evolutie van het aantal dossiers dat door buitenlandse voertuigen in België veroorzaakt werden 5

6 De dossiers betreffende schadegevallen die zich in 2014 voordeden en die door het Bureau beheerd worden, hebben aanleiding gegeven tot uitbetalingen ten belope van en tot de berekening van technische voorzieningen ten belope van (uitgezonderd de voorzieningen voor interne beheerskosten). Deze voorzieningen werden medegedeeld aan de verschillende buitenlandse verzekeraars welke er zorg voor dragen de nodige dekkingswaarden aan te leggen. De globale kosten voor het jaar 2014 bedragen dus De schadegevallen, alle voorvalsjaren samen, hebben aanleiding gegeven tot uitbetaling van schadevergoedingen en schaderegelingskosten ten belope van Grafiek : Evolutie van de uitgekeerde bedragen tijdens de afgelopen vijf jaar De technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de door het Belgisch Bureau beheerde dossiers bedragen op 31 december 2014 de som van Grafiek : Evolutie van de technische voorzieningen met betrekking tot de door het Bureau beheerde dossiers Het Bureau schiet het bedrag voor van de schadevergoedingen en de kosten betaald voor rekening van de buitenlandse verzekeraars en bureaus. Het beschikt dus permanent over een schuldvordering op deze ondernemingen en bureaus, dewelke op het einde van het jaar 2014 berekend werd op ( in 2013). 6

7 ONGEVALLEN IN HET BUITENLAND Wanneer een voertuig dat in België zijn gewoonlijke standplaats heeft, betrokken wordt in een ongeval in het buitenland, hebben de benadeelden het recht schadevergoeding op te eisen van het nationale bureau van het land waar het ongeval zich voordeed. Het nationale bureau dat het verzoek tot schadevergoeding beheert, zal van de verzekeraar van het voertuig of, bij afwezigheid hiervan, van het Belgisch Bureau, de terugbetaling van zijn uitbetalingen eisen. In 2014, tengevolge van garantieaanvragen uit het buitenland, heeft het Bureau na onderzoek, hetzij inlichtingen kunnen geven over de identiteit van de verzekeraar hetzij een dossier geöpend en aan de buitenlandse evenknie kunnen bevestigen dat het voertuig in kwestie in België ingeschreven is, dat het niet verzekerd is en dat het de terugbetaling van het schadegeval ten laste zal nemen. In 2014 werden aldus dossiers geopend. Grafiek : Evolutie van het aantal schadegevallen veroorzaakt in het buitenland door niet- verzekerde in België ingeschreven voertuigen Het Bureau heeft voor de schadegevallen die zich in 2014 voordeden een bedrag van aan de buitenlandse bureaus terugbetaald en heeft bij wijze van technische voorzieningen (uitgezonderd de voorzieningen voor interne beheerskosten), een bedrag van samengesteld. De totale kosten van dit type schadegeval bedragen derhalve Dit bedrag wordt volledig door het BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS gedragen krachtens een overeenkomst met het Belgisch Bureau. In uitvoering van deze overeenkomst, betaalt het Fonds aan het Belgisch Bureau de kosten terug van schadegevallen veroorzaakt in het buitenland door niet-verzekerde in België ingeschreven voertuigen. TRIP De wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, die op 1 mei 2008 in werking trad, maakt de dekking van het risico terrorisme verplicht in de contracten bedoeld door de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Daaruit volgt dat het Bureau ook een vergoedingsplicht heeft voor de schade voortvloeiend uit een terreurdaad wanneer het schadeverwekkende feit werd veroorzaakt door een voertuig waarvoor het Bureau wordt gevraagd tussen te komen in toepassing van het artikel 2, 2 van de wet van 21 november Teneinde de lasten te beperken in het geval waar het naar aanleiding van een terreurdaad zou moeten tussenkomen, heeft het Bureau zich bij de vzw TRIP aangesloten, als corresponderend lid, wat het zal toelaten het schadegeval in te dienen, en dus van de beperking van 1 miljard 7

8 euro s te genieten. Het zal niet moeten tussenkomen voor andere schadegevallen dan deze die het heeft ingediend. Er werd in 2014 geen enkel geval geregistreerd in het kader van de toepassing van de wet van 1 april

9 9

10 10

11 Balans van het BBAV op 31/12/2014 (in euros) ACTIEF C. BELEGGINGEN III. Overige financiële beleggingen Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten Obligaties en andere vastrentende effecten E. VORDERINGEN III. Overige vorderingen F. OVERIGE ACTIVABESTANDDELEN II. Beschikbare waarden G. OVERLOPENDE REKENINGEN III. Overige overlopende rekeningen De onnuttige rubrieken van het wettelijke schema werden weggelaten TOTAAL

12 Balans op 31/12/2014 (in euros) PASSIEF C. TECHNISCHE VOORZIENINGEN III. Voorziening voor te betalen schaden E. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN I. Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen G. SCHULDEN V. Overige schulden Overige De onnuttige rubrieken van het wettelijke schema werden weggelaten TOTAAL

13 Resultatenrekening van het BBAV op 31/12/2014 (in euros) TECHNISCHE REKENING NIET- LEVENSVERZEKERING bis. OPBRENGSTEN VAN BELEGGINGEN b) Opbrengsten van andere beleggingen bb) Opbrengsten van andere beleggingen OVERIGE TECHNISCHE OPBRENGSTEN, ONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING SCHADELAST, ONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING (-) a) Betaalde netto-bedragen aa) Bruto-bedragen b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering ( stijging +, daling - ) aa) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering ( stijging +, daling - ) 8. OVERIGE TECHNISCHE LASTEN, ONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING (-) RESULTAAT VAN DE TECHNISCHE REKENING NIET - LEVENSVERZEKERING Winst (+) Verlies (-) De onnuttige rubrieken van het wettelijke schema werden weggelaten 13

14 Resultatenrekening op 31/12/2014 (in euros) NIET-TECHNISCHE REKENING RESULTAAT VAN DE TECHNISCHE REKENING NIET - LEVENSVERZEKERING Winst (+) Verlies (-) 3. OPBRENGSTEN VAN BELEGGINGEN b) Opbrengsten van andere beleggingen bb) Opbrengsten van andere beleggingen BELEGGINGSLASTEN (-) a) Beheerslasten van beleggingen OVERIGE OPBRENGSTEN OVERIGE KOSTEN (-) RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR Winst (+) 0 0 Verlies (-) 0 0 De onnuttige rubrieken van het wettelijke schema werden weggelaten 14

15 BEGROTING VAN HET BBAV VOOR HET BOEKJAAR 2015 KOSTEN Schadelasten - zonder wijziging van de technische voorzieningen - wijziging van de technische voorzieningen Beleggingslasten Overige technische lasten Overige kosten OPBRENGSTEN Overige technische opbrengsten - opgevraagde bijdragen - overige Beleggingsopbrengsten Overige opbrengsten

16 BIJLAGEN (De onnuttige rubrieken van het wettelijke schema werden weggelaten) N 1 STAAT VAN DE IMMATERIELE ACTIVA, DE ONROERENDE GOEDEREN DIE TOT BELEGGING DIENEN EN DE EFFECTEN BESTEMD VOOR BELEGGING Betrokken activa-posten a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Andere mutaties Per einde van het boekjaar b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDE VERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt C.III.1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten C.III.2. Obligaties en andere vastrentende effecten Per einde van het boekjaar NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) (c) N 3 ACTUELE WAARDE VAN DE BELEGGINGEN Activa-posten Bedragen C. Beleggingen III. Overige financiële beleggingen 1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten 2. Obligaties en andere vastrentende effecten N 4 STAAT BETREFFENDE DE OVERIGE OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF Uitsplitsing van de actiefpost G.III Over te dragen kosten N 7 STAAT VAN DE TECHNISCHE VOORZIENINGEN EN SCHULDEN b) Schulden (of gedeelte van schulden) en technische voorzieningen (of gedeelte van de technische voorzieningen) gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de onderneming. Betrokken posten van de passiva Bedragen C. Technische voorzieningen

17 N 10 INLICHTINGEN BETREFFENDE DE TECHNISCHE REKENINGEN I. Niet-Levensverzekering RECHTSTREEKSE ZAKEN Totaal Totaal Motorrijtuigen Burgerlijke aansprakelijkheid (tak 10) 3) Bruto schadelasten N 11 STAAT BETREFFENDE HET GEMIDDELD AANTAL PERSONEELSLEDEN IN DIENST TIJDENS HET BOEKJAAR AFGESLOTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand (*) Aantal gepresteerde uren Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand (*) Aantal gepresteerde uren Personeel onder arbeidsof stageovereenkomst (**) Uitzendkrachten of ter beschikking van de onderneming gestelde personen 14,03 14, ,43 13, TOTAAL 14,03 14, ,43 13, (*) Het gemiddeld personeelsbestand wordt berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 12 1 van het K.B. van 12 september 1983 houdende uitvoering van de Wet van 17 juli 1995 betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. (**) Het personeel onder arbeids- of stageovereenkomst bestaat uit in het personeelsregister ingeschreven werknemers, die aan de maatschappij gebonden zijn door een arbeids- of stageovereenkomst, volgens het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december

18 N 12 STAAT BETREFFENDE HET GEHEEL VAN DE ADMINISTRATIE- EN BEHEERSKOSTEN, UITGESPLITST VOLGENS AARD Benaming Bedragen I. Personeelskosten Patronale toelagen en premies voor buitenwettelijke verzekeringen 6. Uitzendkrachten of ter beschikking van de onderneming gestelde personen II. III. Diverse goederen en diensten Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële activa, andere dan de beleggingen IV. Voorzieningen voor overige risico's en lasten 1. Dotaties (+) 2. Bestedingen en terugnemingen (-) V. Overige lopende lasten 1. Fiscale bedrijfskosten b) Overige 4. Overige TOTAAL N 17 - NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN B. Persoonlijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van derden Pro memorie N 20 - WAARDERINGSREGELS A. REGELS DIE GELDEN VOOR DE WAARDERING VAN DE INVENTARIS (met uitzondering van de beleggingen van post D van het actief) 1. Vorming en aanpassing van de afschrijvingen Vanaf 1 januari 2003 wordt er beslist alle aankopen van materiële en immateriële activa af te schrijven. Met materiële activa betekent men in het bijzonder de machines, de elektronische uitrusting, het rijdend materieel, het meubilair en de kosten van gebouwinrichting die lineair zullen worden afgeschreven over een periode van 5 jaar met uitzondering van het meubilair dat over 10 jaar zal worden afgeschreven. De immateriële activa hebben onder andere betrekking op de softwares, de aan een firma toevertrouwde programmeringskosten, die lineair zullen worden afgeschreven over een periode van 5 jaar. Alle overige aankopen zullen rechtstreeks ten belope van 100 % gedurende het jaar van de uitgave in rekening worden genomen. 2. Waardeverminderingen De effecten in portefeuille worden in de balans tegen hun aankoopwaarde onder post C geboekt. Beleggingen - III. Andere financiële beleggingen. Deze variabele of vastrentende effecten ondergaan geen enkele waardevermindering, tenzij het een duurzame minderwaarde betreft of wanneer de terugbetaling op de vervaldag van deze effecten volledig of gedeeltelijk onzeker of compromitterend is. 18

19 In het kader van arbitrageverrichtingen worden deze waardeverminderingen alsook de meerwaarden of minderwaarden onder lasten of opbrengsten van het lopende boekjaar geboekt, ofwel geboekt op debet of credit van de deposanten van kapitalen die de renten samenstellen. 3. Voorzieningen voor risico s en lasten De voorzieningen dekken verliezen of lasten die omtrent hun aard duidelijk omschreven zijn maar die op de afsluitingsdatum van het boekjaar ofwel waarschijnlijk ofwel zeker zijn, maar waarvan het bedrag nog niet vastgesteld is. 4. Technische voorzieningen Voorzieningen voor schadegevallen a) De reserves worden dossier per dossier berekend. b) Bij ontstentenis van elementen waarmee de juiste reserve voor een dossier bepaald kan worden, wordt een forfaitaire schatting toegepast. De stoffelijke schade wordt forfaitair op geschat en lichamelijk letsel op Deze bedragen kunnen worden herzien en aangepast op basis van waarnemingen die de voorgaande jaren werden gedaan. c) Na ontvangst van de elementen die een nauwkeurige schatting van het schadegeval toelaten, wordt er een reserve berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de behandelingskosten (honoraria advocaten, artsen, experts, gerechtskosten) en de berekende intresten, tot minimum aan het einde van het jaar dat volgt op de datum van vaststelling van de reserve. De zo vastgestelde reserves worden gewijzigd zodra er een nieuw element optreedt en bij betalingen. Bij de voorzieningen die dossier per dossier berekend zijn, is een forfaitair bedrag bijgevoegd voor de IBNRschadegevallen. De globale technische voorzieningen met de IBNR inbegrepen, worden met 5 % verhoogd om de interne beheerskosten te dekken. Voor de dossiers behandeld door de vertegenwoordigers van buitenlandse ondernemingen (cfr. art. 4 van het Algemeen Reglement tussen Bureaus), wordt de vermelding pro memorie overgebracht naar punt B. Persoonlijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van derden van bijlage nr 17. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen. 5. Herwaarderingen Er zal tot herwaardering van de geboekte effecten overgegaan worden onder post C. Beleggingen alleen indien de waarde hiervan een bepaald en duurzaam overschot vertoont ten opzichte van hun boekwaarde. 6. Andere Herverdeling van de lasten en opbrengsten Aangezien de enige activiteit van het BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS bestaat uit het beheren en behandelen van schadegevallen, zal het geheel van de bedrijfskosten bij de technische nietleven rekening ondergebracht worden en bij de interne beheerskosten van schadegevallen geboekt. N 22 VERKLARING MET BETREKKING TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING A. Inlichtingen te verstrekken door alle ondernemingen. - De onderneming stelt op en publiceert, overeenkomstig het koninklijk besluit betreffende de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag: nee - De onderneming stelt noch een geconsolideerde jaarrekening, noch een geconsolideerd jaarverslag op, omwille van de volgende reden: de onderneming oefent, alleen of gezamenlijk geen controle uit op één of meerdere filialen naar Belgisch of buitenlands recht. 19

20 SOCIALE BALANS STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN Tijdens het boekjaar 1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming 15,

21 COMMENTAAR BIJ DE BALANS VAN HET BOEKJAAR 2014 ACTIEF C.III.1. AANDELEN, DEELNEMINGEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN Aandelen en andere niet-vastrentende effecten aangekocht om de betaling te kunnen verzekeren van een geïndexeerde rente met uit het buitenland ontvangen kapitalen. C.III.2. OBLIGATIES EN ANDERE VASTRENTENDE EFFECTEN Effecten aangekocht om de betaling te kunnen verzekeren van een geïndexeerde rente met uit het buitenland ontvangen kapitalen. E.III. OVERIGE VORDERINGEN Vordering op : - Buitenlandse ondernemingen voor betaalde en gereserveerde schadegevallen - Het Fonds krachtens de overeenkomst van Verzekeringsondernemingen die Belgische risico s verzekeren - Op voorhand betaalde lasten - Aangesloten ondernemingen - Diversen F.II. BESCHIKBARE WAARDEN De onmiddellijk opvraagbare deposito s bij financiële instellingen. G.III. OVERIGE OVERLOPENDE REKENINGEN Lasten betaald in 2014 en die betrekking hebben op het boekjaar

22 PASSIEF C.III. VOORZIENINGEN VOOR TE BETALEN SCHADEN Voorzieningen voor : 1) de schadegevallen die zich hebben voorgedaan in de landen waarvan de Bureaus met het Belgisch Bureau aanvullende overeenkomsten hebben gesloten en waarbij bestuurders van in België ingeschreven voertuigen zijn betrokken. Deze schadegevallen kunnen aanleiding geven tot terugbetaling door het Belgisch Bureau aan buitenlandse Bureaus : - aangegeven schadegevallen - IBNR - interne beheerskosten ) de dossiers die beheerd worden door het Belgisch Bureau voor rekening van het buitenland : - aangegeven schadegevallen - IBNR - interne beheerskosten 3) een dossier met geïndexeerde rente beheerd voor rekening van het buitenland E.I. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE VERPLICHTINGEN Voorziening voor terugbetaling aan het Waarborgfonds van brugpensioenen. G.V.2. OVERIGE - Nog schuldig aandeel van het Bureau in de kostendelende vereniging - Positief saldo ten voordele van de aangesloten ondernemingen - Voorschot van het BGWF voor schadegevallen overeenkomst Saldo in overschot ontvangen vanwege het buitenland voor de betaling van een geïndexeerde rente - Leveranciers - Betalingen in uitvoering - Te ontvangen facturen - Diversen

23 COMMENTAAR BIJ DE TECHNISCHE REKENING NIET- LEVENSVERZEKERING VAN HET BOEKJAAR bis b) bb) OPBRENGSTEN VAN ANDERE BELEGGINGEN Verwijlsinteresten ontvangen op de bedragen verschuldigd door de buitenlandse ondernemingen. 3. OVERIGE TECHNISCHE OPBRENGSTEN ONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING - Verhoging van de technische voorzieningen ten laste van het buitenland Verhoging van de technische voorzieningen ten laste van het Fonds Uitkeringen en externe beheerskosten van schadegevallen ten laste van het Fonds Uitkeringen en externe beheerskosten van schadegevallen ten laste van het buitenland Uitkeringen en externe beheerskosten van schadegevallen ten laste van verzekeringsondernemingen die belgische risico s verzekeren Kosten voor verhaalsvorderingen in het kader van de overeenkomst van 1967 ten laste van het Fonds Vergoedingen van beheerskosten die door het Belgisch Bureau aan de buitenlandse ondernemingen werden gefactureerd voor het beheer van de schadegevallen Bij de leden opgevraagde bijdragen Vermindering van de schuld jegens de aangesloten maatschappijen a)aa) SCHADELAST (-) BRUTO-BEDRAGEN - Uitkeringen : Vergoedingen die voor schadegevallen in de loop van het boekjaar zijn gedaan - Externe beheerskosten van de schadegevallen : Honoraria en kosten betaald voor schadegevallen in de loop van het boekjaar -Interne beheerskosten van de schadegevallen : Bedrijfskosten Kosten voor verhaalsvorderingen - Teruggewonnen technische lasten (-) : Verhaalsvorderingen Teruggewonnen bedrijfskosten b) aa) WIJZIGING VAN DE VOORZIENING VOOR TE BETALEN SCHADEN, ZONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING STIJGING (+) Verschil tussen de voorziening voor schadegevallen vastgesteld aan het einde van het boekjaar 2014 ( ) en die vastgesteld aan het einde van het boekjaar 2013 ( ). 8. OVERIGE TECHNISCHE LASTEN ONDER AFTREK VAN HERVERZEKERING (-) - Terugvordering op verzekeringsondernemingen die belgische risico s verzekeren voor schadegevallen in het buitenland - Verhaalsvorderingen terugbetaald aan het Fonds

24 COMMENTAAR BIJ DE NIET-TECHNISCHE REKENING VAN HET BOEKJAAR b) bb) OPBRENGSTEN VAN ANDERE BELEGGINGEN Bruto-interesten op zichtrekeningen. 5.a) BEHEERSLASTEN VAN BELEGGINGEN (-) Niet terugvorderbare roerende voorheffing, ingehouden aan de bron. 7. OVERIGE OPBRENGSTEN Verwijlsinteresten ontvangen op de door de leden verschuldigde bedragen. 8. OVERIGE KOSTEN (-) Bankkosten en kosten huurwaarborg. 24

Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2005

Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2005 V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2005 Boekjaar 2004 2 BELGISCH BUREAU

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 2 juni 1982 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 2 juni 1982 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 2 juni 1982 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 14 mei

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 2 juni 1982 Wetenschapsstraat 21 1040 BRUSSEL

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 2 juni 1982 Wetenschapsstraat 21 1040 BRUSSEL BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 2 juni 1982 Wetenschapsstraat 21 1040 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 15 mei 2002 Boekjaar

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS

GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS O.V.V. goedgekeurd door K.B. van 2 juni 982 Liefdadigheidstraat 33 Bus 2 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 23 Boekjaar

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS

GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS O.V.V. goedgekeurd door K.B. van 2 juni 1982 Wetenschapsstraat 21 14 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 15 mei 22 Boekjaar

Nadere informatie

Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2005

Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2005 O.V.V. goedgekeurd door K.B. van12 april 24 Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 121 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 3 mei 25 Boek jaar 24 2 GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS

Nadere informatie

Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 19 mei 2004

Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 19 mei 2004 O.V.V. goedgekeurd door K.B. van 2 juni 982 Liefdadigheidstraat 33 Bus 2 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 9 mei 24 Boekjaar 23 2 GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

Financiële staten & sociale balans

Financiële staten & sociale balans Financiële staten & sociale balans Meer informatie vindt u op : http://www.integrale2011.be/ nl/financielestaten Jaarverslag 2011 30 Actief (x 1.000 ) 2011 2010 B. Onroerend actief (staat n 1) II. Immateriële

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN

GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN VMVM GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN BOEKJAAR GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN IN Assuralia heeft de globalisatie uitgevoerd van de

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN.

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. 57.620/PC4/VK Brussel, 3 december 1992. MEDEDELING D. 104. Betreft :Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. I. INLEIDING. In het raam van de a posteriori controle, is het van

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 100

MEDEDELING NR. D. 100 Brussel, 23 juli 1992 55415/PC4/MG MEDEDELING NR. D. 100 Betreft : Statistiekstaat van de levensverzekeringen. (rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België). ---------- ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN. Ten geleide

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN. Ten geleide REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN Ten geleide Overeenkomstig artikel 4 van het Algemeen Reglement 1 van de Raad van Bureaus, dat beoogt de verhouding te regelen tussen de nationale verzekeringsbureaus

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten.

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten. KLASSE 4 REKENINGEN VAN DERDEN De klasse 4 bevat de rekeningen van derden en neemt alle balansverrichtingen met derden, andere dan financiële (klasse 3), die zich in het verband van de betrekkingen met

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015.

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015. Nr. 0443.563.776 VKT-VZW 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Demolder Marc Venneborglaan 43, 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie