Programmabegroting 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2008"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2008

2 2

3 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABEGROTING 2008 Inleiding. 5 Deel 1. Begroting 2008 in één oogopslag Deel 2. Programmaplan Deel 3. Paragrafen 183 Deel 4. Financiële begroting Relaties tussen programma's, thema's en productgroepen in begroting Afkortingenlijst

4 4

5 Inleiding In maart 2007 hebben wij ons collegeprogramma 'Groningen, Sociaal en Slagvaardig!' gepresenteerd. In dat programma hebben wij onze beleidsvoornemens voor de periode geschetst. In de Voorjaarsnota 2007 hebben wij vervolgens deze voornemens waar mogelijk en nodig in financiële zin vertaald. Uw Staten hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2007 deze voorstellen afgewogen binnen het bestaande financiële kader en uiteindelijk in meerderheid overgenomen. De door u vastgestelde beleidskeuzes hebben wij per thema nu verder uitgewerkt in de Programmabegroting Deze Programmabegroting 2008 ligt nu voor u. De Productenbegroting 2008, zoals wij deze op 3 juli 2007 hebben vastgesteld, krijgt u als achtergrondinformatie bijgeleverd. Wij hebben bij het opstellen van deze Programmabegroting 2008 niet vooruitgelopen op de mogelijke uitkomsten van een eventueel deze zomer tussen het Rijk en de provincies te sluiten bestuursakkoord. Dat betekent voor nu een zeker voorbehoud ten aanzien van het in de Programmabegroting 2008 gepresenteerde financiële perspectief. In een dergelijk bestuursakkoord zullen vermoedelijk afspraken worden gemaakt over het al dan niet oormerken van een deel van de accressen van de uitkering uit het Provinciefonds en de nadere invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord inzake het afromen van de provinciale vermogens. Zodra er een bestuursakkoord ligt zullen wij u nader informeren over de gemaakte afspraken en de consequenties die een en ander zal hebben voor de financiële positie van de provincie Groningen. Naar aanleiding van de ervaringen met de Programmabegroting 2007 en de Programmarekening 2006 zien wij nu geen aanleiding om op een breed front een verbeterslag door te voeren ten opzichte van de Programmabegroting Wij stellen voor verdere verbeteringen door te voeren in het traject dat met uw Staten is afgesproken om de komende 2 jaren alle programma's nog eens kritisch tegen het licht te houden. De Programmabegroting is in de huidige opzet onderverdeeld in een beleidsbegroting (deel 1 tot en met 3) en een financiële begroting (deel 4). Zie onderstaand schema. BEGROTING 2008 Programmabegroting 2008 inleiding deel 1. begroting 2008 in één oogopslag deel 2. programmaplan deel 3. paragrafen deel 4. financiële begroting 2008 a. financieel beleid op hoofdlijnen b. overzicht baten en lasten (Programmabegroting) c. meerjarenramingen per programma Bijlagen bij de Programmabegroting 2008 Productenbegroting 2008 productenbegroting per productgroep Deel 1. Begroting in één oogopslag Het koersverhaal is vanaf vorig jaar gekoppeld aan de Voorjaarsnota. Daarom treft u in dit deel een korte financiële samenvatting van de begroting 2008 aan. Deel 2. Programmaplan Het programmaplan is het onderdeel van de begroting voor de Staten dat is opgebouwd uit zogenoemde programma s. De functionele indeling in de bekende begrotingshoofdstukken is niet langer verplicht. Dit omdat de begroting vooral een document dient te zijn waarmee Provinciale Staten kunnen sturen. Het is van belang dat het programmaplan Provinciale Staten ondersteunt bij deze taken. Inleiding 5

6 Daartoe dient het programmaplan te zijn ingedeeld zoals Provinciale Staten het wensen. In 2003 hebben uw Staten uitspraken gedaan over het in de Programmabegroting te hanteren onderscheid naar programma's en subprogramma's, ook wel thema's genoemd. De indeling naar programma's vindt plaats volgens de POP+-indeling. Zie pagina 303 en volgende van de Programmabegroting Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2007 heeft u ingestemd met ons voorstel om de tot en met de Programmabegroting 2007 gehanteerde indeling naar programma's en thema's voorlopig te handhaven. Een wijziging van de indeling naar programma's en thema's is nu niet aan de orde, maar pas als het nieuwe POP is verschenen. De indeling van de eerste daarop volgende Programmabegroting kan dan daarop worden afgestemd. De programma's bestaan uit 1 of meerdere subprogramma's, ook wel thema's genoemd. Om een voorbeeld te geven. Het programma Ondernemend Groningen is op te delen in de thema's Bedrijvigheid, Landbouw, Recreatie en Toerisme. In principe vindt op themaniveau de autorisatie door uw Staten plaats. Per programma wordt er in deze begroting op het niveau van de thema's een beschrijving gegeven van welke maatschappelijke effecten met het beleid op dit beleidsterrein worden nagestreefd, wat moet worden gedaan om die effecten te bereiken en welke middelen daarvoor benodigd zijn. Tevens wordt bij elk thema aangegeven wanneer of in welke periode deze effecten naar verwachting zullen worden gerealiseerd. Daarmee wordt de 'wanneer - vraag' beantwoord, overeenkomstig hetgeen wij hebben toegezegd bij de behandeling van de Programmarekening De verdere uitwerking van het een en ander wordt zichtbaar gemaakt op productgroepniveau in de door ons vastgestelde Productenbegroting Elk thema in de Programmabegroting kan worden beschouwd als een clustering van 1 of meerdere productgroepen. Deel 3. Paragrafen Een ander onderdeel van de Programmabegroting wordt gevormd door een aantal paragrafen. In deze paragrafen worden onderwerpen van belang voor het inzicht in de financiële positie behandeld. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Via deze paragrafen kunnen de Staten ook hier nadrukkelijk zelf de beleidsuitgangspunten vaststellen. Het gaat bijvoorbeeld om het aangeven van het beleid over het weerstandsvermogen: wat vinden de Staten een verstandige omvang voor de algemene reserve voor toekomstige tegenvallers? Het BBV stelt een aantal paragrafen in zowel de begroting als het jaarverslag verplicht, waarbij de provincies een grote vrijheid hebben bij de invulling ervan. Het BBV schrijft voor, dat de begroting voor de Staten tenminste de volgende paragrafen bevat, tenzij het desbetreffende aspect bij de provincie niet aan de orde is: weerstandsvermogen, financiering, bedrijfsvoering, lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, grondbeleid en verbonden partijen. Deel 4. Financiële begroting 2008 Het BBV schrijft voor, dat de financiële begroting (als onderdeel van de Programmabegroting) bestaat uit twee onderdelen: de uiteenzetting van de financiële positie en het overzicht van de baten en lasten. 1. De uiteenzetting van de financiële positie Gezien het belang van inzicht in de financiële positie, mede met het oog op de continuïteit van de provincie, dient de provincie voldoende aandacht te besteden aan de financiële positie. Samen met het overzicht van baten en lasten is de uiteenzetting van de financiële positie het deel van de begroting dat de basis vormt voor de controle van de rechtmatigheid en het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. 2. Het overzicht van baten en lasten Via vaststelling van de begroting autoriseren de Staten het college tot het doen van uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in baten en lasten is het inzichtelijk de baten en lasten per programma, eventueel met een onderverdeling, weer te geven in een apart overzicht. Dit overzicht vervult een functie bij de autorisatie van de baten en lasten en dient daarom integraal te zijn, dat wil zeggen dient alle baten en lasten zoals opgenomen in het programmaplan te bevatten. 6 Inleiding

7 Deel 1 Begroting in één oogopslag Begroting 2008 in één oogopslag 7

8 8 Begroting 2008 in één oogopslag

9 1. Begroting 2008 in één oogopslag 1.1. Algemeen Er zijn een aantal momenten in het jaar dat de financiën van de provincie uitgebreid aan de orde komen. In het voorjaar komen allereerst het jaarverslag en de jaarrekening aan bod. Daarin geven wij een verantwoording van het in het voorgaande jaar uitgevoerde beleid en de daarvoor gepleegde inzet van financiële middelen. Daarop volgend presenteren wij de Voorjaarsnota waarin het financiële kader voor de komende jaren wordt geschetst en op hoofdlijnen voorstellen worden gedaan voor het in de komende jaren uit te voeren beleid. In het najaar volgt dan de begroting. Hierin is het totaal aan inkomsten en uitgaven voor het komende jaar vastgelegd en wordt een nadere uitwerking gegeven aan de in de Voorjaarsnota voorgestelde hoofdlijnen van beleid. In de inleiding bij deze begroting gaan wij nader in op de opbouw van de begroting Later in het najaar verschijnt dan nog de Integrale Bijstelling waarin een beeld wordt gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid in het lopende begrotingsjaar Middelen en bestedingen 2008 provincie Groningen In deel 4 van deze begroting zullen wij nader ingaan op de middelen die de provincie Groningen in 2008 naar verwachting ter beschikking staan. In deel 2 van deze begroting besteden wij vooral aandacht aan de beleidsvoornemens per programma en de daarvoor benodigde middeleninzet Middelen 2008 De middelen van de provincie (in 2008 in totaal 320,9 miljoen) komen voor een belangrijk deel van het Rijk (in 2008 naar verwachting circa 70%). Het gaat daarbij om de uitkering uit het Provinciefonds en de rijksbijdragen ten behoeve van specifieke taken, de zogenaamde specifieke uitkeringen. Voor de inkomsten van de provincie kan de volgende onderverdeling worden gehanteerd: 1. uitkering Provinciefonds; 2. specifieke uitkeringen; 3. provinciale belastingen; 4. leges en andere heffingen; 5. bespaarde rente/dividenden; 6. overige inkomsten; 7. reserves. Middelen 2008 (bedragen x 1.000,--) Uitkering Provinciefonds Specifieke uitkeringen Opcenten motorrijtuigenbelasting Leges en andere heffingen Bespaarde rente/dividenden c.a. Overige inkomsten Reserves Begroting 2008 in één oogopslag 9

10 In het navolgende worden deze verschillende middelen nader toegelicht. 1. Uitkering Provinciefonds ( 78,40 miljoen) In 1948 is het Provinciefonds opgericht. De uitkeringen uit dit fonds zijn in principe vrij besteedbaar. De verdeling van de middelen uit dit fonds over de provincies vindt plaats op basis van een wettelijke vastgestelde verdeelsleutel. Die verdeelsleutel is reeds enige malen gewijzigd. Voor het laatst in Voor de verdeling van de algemene uitkering uit het Provinciefonds over de provincies worden momenteel de volgende maatstaven gehanteerd: a. inwonertallen, inwonertallen landelijke en stedelijke gebieden; b. oppervlakte land, binnen- en buitenwater, groen; c. gewogen kilometers weglengte; d. energiegebruik/warmtekrachtkoppeling; e. opbrengst per opcent motorrijtuigenbelasting; f. gelijke delen. De algemene uitkering uit het Provinciefonds voor de gezamenlijke provincies beloopt in 2008 naar verwachting in totaal ca. 1,13 miljard 1. Daarvan ontvangt de provincie Groningen ca. 78,40 miljoen. Naast de algemene uitkering bestaat het Provinciefonds uit een onderdeel met afwijkende verdeelsleutels de zogenaamde integratie-uitkeringen (totaal 42,2 miljoen; Groningen 0,0 miljoen). Via dit onderdeel worden op dit moment de uitkeringen ten behoeve van rivierdijkversterkingen beschikbaar gesteld. De totale uitkering uit het Provinciefonds aan de gezamenlijke provincies bedraagt in 2008 ca. 1,17 miljard (Groningen ca. 78,40 miljoen). 2. Specifieke uitkeringen ( 146,40 miljoen) Specifieke uitkeringen, ook wel doeluitkeringen genoemd, worden door de rijksoverheid verstrekt ter (gedeeltelijke) bekostiging van de aan provincies en gemeenten opgelegde taken. Activiteiten waar in 2008 specifieke uitkeringen voor worden ontvangen zijn o.a.: beheer en onderhoud gesubsidieerde Hoofdkanalen ( 9,28 miljoen); Programma Landelijk Gebied ( 20,13 miljoen); Brede Doeluitkering infrastructuur en Openbaar Vervoer ( 60,89 miljoen); bodemsanering ( 5,07 miljoen); jeugdhulpverlening ( 35,36 miljoen); Externe veiligheid ( 1,05 miljoen); Budget Locatiegebonden Subsidies ( 8,46 miljoen); Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ( 5,15 miljoen). 3. Provinciale belastingen ( 41,93 miljoen) De provincies hebben al sinds 1981 de mogelijkheid opcenten te heffen op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. De provincies mogen per 1 april 2007 maximaal 105,0 opcenten heffen. De provincie Groningen heft momenteel 77,2 opcenten. Per 1 april 2008 gaat het maximum aantal opcenten te heffen opcenten omhoog tot 107,9. Het aantal door de provincie Groningen per die datum te heffen opcenten gaat omhoog tot 77,8. Een definitieve beslissing daarover nemen Provinciale Staten in november Deze heffing zal voor onze provincie in 2008 een inkomst betekenen van ca. 41,93 miljoen. Zou onze provincie het maximum aantal opcenten heffen dan betekent dat een meerinkomst van ca. 16,26 miljoen. 4. Leges en andere heffingen ( 0,99 miljoen) De opbrengst van leges en andere heffingen is in vergelijking met de omvang van de andere inkomstenbronnen van de provincie relatief klein. Het gaat hier bijvoorbeeld om de leges in het kader van de Ontgrondingenwet, de grondwaterheffing, haven- en kadegelden, recognities e.d. Voor 2008 wordt de opbrengst van bovengenoemde heffingen geraamd op ca. 0,99 miljoen. 5. Bespaarde rente/dividenden ( 36,81 miljoen) Betreft onder andere het rentevoordeel wegens aanwending van het eigen vermogen, renteopbrengsten van uitgezette gelden en verstrekte leningen, dividenduitkeringen wegens deelneming in het aandelenkapitaal van bedrijven (Essent N.V., N.V. BNG etc.). 1 Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van een eventueel te sluiten bestuursakkoord Rijk - provincies en daarin op te nemen afspraken over de invulling van de taakstelling afromen vermogens provincies. 10 Begroting 2008 in één oogopslag

11 6. Overige inkomsten ( 4,63 miljoen) Deze groep bestaat uit een diversiteit aan inkomsten. Het betreft onder andere bijdragen van derden wegens door de provincie te verrichten werkzaamheden, projectbijdragen van andere overheden, beschikkingen over voorzieningen ter afdekking van bepaalde provinciale uitgaven. 7. Reserves ( 11,74 miljoen) Een deel van de uitgaven wordt bekostigd uit reserves. Deze reserves zijn geoormerkt voor bestedingen op bepaalde beleidsterreinen en bevatten middelen, die in de loop der tijd voor deze uitgaven apart zijn dan wel worden gezet. Een voorbeeld is het dividend dat jaarlijks van Essent wordt ontvangen (zie onderdeel bespaarde rente/dividenden) en dat wordt gereserveerd voor onder meer uitgaven met betrekking tot infrastructurele werken, zoals aanleg en reconstructie van wegen. Zodra deze uitgaven in de exploitatie worden opgenomen wordt ter dekking een beroep op de reserve ESFI gedaan. Voor 2008 gaat het bij dit onderdeel om de volgende bijdragen uit de provinciale reserves: - reserve ESFI ten behoeve van vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta 0,20 miljoen - reserve ESFI ten behoeve van Regiovisie Groningen-Assen 2030 " 1,73 miljoen - reserve ESFI ten behoeve van projecten H2i(2) en ringwegen " 1,39 miljoen - reserve ESFI ten behoeve van knelpunten wegen en waterwegen " 1,75 miljoen - reserve ESFI ten behoeve van grondwaterberging " 0,90 miljoen - reserve ESFI ten behoeve van Investeringsfonds Wonen, Welzijn, Zorg " 1,00 miljoen - reserve ESFI ten behoeve van CIS-basisvoorzieningen " 0,20 miljoen - egalisatiereserve Grondwaterheffing ten behoeve van grondwaterberging " 0,12 miljoen - reserve provinciale bijdrage bodemsanering t.b.v. bodemsanering + GLOBIS " 0,43 miljoen - Algemene reserve - inzet rekeningresultaat 2003 " 0,56 miljoen - Algemene reserve - inzet rekeningresultaat 2006 " 2,29 miljoen - Algemene reserve - doorschuiven begrotingsruimte 2007 " 1,00 miljoen - Algemene reserve - inzet middelen ten behoeve van gerichte uitstroom " 0,12 miljoen - Diverse reserves - inzet voor verschillende kleine projecten " 0,05 miljoen Bestedingen Lasten 2008 per programma De bestedingen van de provincie kunnen op vele manieren worden gerubriceerd. Gebruikelijk is een indeling naar beleidsvelden, zoals deze in begroting en rekening worden onderscheiden. In begroting en rekening worden de volgende beleidsterreinen onderscheiden, namelijk: 1. Ondernemend Groningen (bedrijvigheid, landbouw, recreatie en toerisme) 2. Wonen (ruimtelijke ontwikkeling, technische infrastructuur) 3. Karakteristiek Groningen (natuur en landschap, Programma Landelijk Gebied) 4. Bereikbaar Groningen (mobiliteit en infrastructuur) 5. Schoon/veilig Groningen (water, milieu, risicobeleid/veiligheid) 6. Gebiedsgericht (POP) 7. Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur (welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur, media, erfgoed) 8. Bestuur (PS, overige bestuursorganen, bestuurlijke samenwerking, communicatie) 9. Bedrijfsvoering (waaronder kwaliteit ambtelijk apparaat, ICT, huisvesting) 0. Algemene dekkingsmiddelen (rentelasten kortgeld, reservering voor onvoorziene uitgaven, onverdeelde apparaatskosten). - Stortingen in reserves Begroting 2008 in één oogopslag 11

12 Bestedingen 2008 (bedragen x 1.000,--) Ondernemend Groningen 2. Wonen 3. Karakteristiek Groningen 4. Bereikbaar Groningen 5. Schoon/veilig Groningen 6. Gebiedsgericht 7. Welzijn, sociaal beleid, cultuur 8. Bestuur 9. Bedrijfsvoering 0. Algemene dekkingsmiddelen Reserves In 2008 zullen de provinciale lasten (exclusief investeringen) naar verwachting in totaal ca. 318,3 miljoen bedragen. Ongeveer 33,80% (ca. 107,59 miljoen) daarvan wordt in 2008 besteed op het gebied van verkeer en vervoer. Het gaat daarbij dan met name om het beheer en onderhoud van wegen en waterwegen, bijdragen in de kosten van infrastructurele werken en exploitatiebijdragen OV. Andere sectoren waar relatief veel geld naar toe gaat is Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur (ca. 65,24 miljoen, waarvan ca. 37,07 miljoen ten behoeve van jeugdzorg) en Karakteristiek Groningen (ca. 31,34 miljoen, waarvan ca. 28,57 voor het Programma Landelijk Gebied) Lasten 2008 per categorie De lasten van in totaal 318,3 miljoen bestaan uit de volgende componenten: - personeelskosten (exclusief personele kosten m.b.t. investeringswerken) 53,45 miljoen - overige apparaatskosten (kosten gebouwen, inrichting en apparatuur; exclusief investeringswerken) " 15,34 miljoen - programmakosten (goederen en diensten, subsidies, projectbijdragen) " 208,58 miljoen - kapitaallasten (rente en afschrijvingen) " 15,34 miljoen - overige lasten, waaronder stortingen in voorzieningen " 2,56 miljoen - stortingen in reserves " 23,06 miljoen De personeelskosten inclusief investeringswerken (aanleg wegen en waterwegen) bedragen in 2008 in totaal ca. 56,46 miljoen. Van de totale personeelskosten heeft ca. 0,35 miljoen betrekking op het voormalig personeel en ca. 1,05 miljoen op de kosten van GS, CdK en wachtgelden en pensioenen oud-leden GS. Met andere woorden de kosten van het actieve - in de formatie opgenomen - personeel bedragen ca. 55,06 miljoen. Bij stortingen in de reserves ad 23,06 miljoen gaat het in 2008 op hoofdlijnen om: - bijdrage aan reserve ESFI 15,19 miljoen - bijdrage aan reserve Cofinanciering Kompas " 7,00 miljoen - bijdrage aan reserve provinciale bijdrage bodemsanering " 0,50 miljoen - bijdrage aan de egalisatiereserve Grondwaterheffing " 0,18 miljoen - bijdrage aan overige reserves " 0,19 miljoen 12 Begroting 2008 in één oogopslag

13 In onderstaand schema zijn de lasten per programma naar de bovengenoemde categorieën ingedeeld Bestedingen naar categorie (bedragen x 1.000,--) Omschrijving apparaatskostekostelasten programma- kapitaal- overige bijdrage aan Totaal lasten reserves 1. Ondernemend Groningen 5.171, , ,6 0,0 0, ,3 2. Wonen 3.396, ,4 313,1 100,0 0, ,2 3. Karakteristiek Groningen 3.660, ,9 169,0 0,0 0, ,2 4. Bereikbaar Groningen , , , ,0 0, ,1 5. Schoon/veilig Groningen , ,1 0, ,4 0, ,6 6. Gebiedsgericht 2.753, ,5 0,0 0,0 0, ,8 7. Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur 4.389, ,0 21,1 60,0 0, ,6 8. Bestuur 8.913, ,8 0,0 0,0 0, ,8 9. Bedrijfsvoering 2.364,8 140,8 0,0 0,0 0, ,6 0. Algemene dekkingsmiddelen 1.202, , ,2 0,0 0, ,7 Bijdragen aan reserves 0,0 0,0 0,0 0, , ,2 Totaal , , , , , ,2 Waarvan: - Personeelskosten , ,2 - Materiële apparaatskosten , , , , Relatie tussen middelen 2008 en bestedingen 2008 per programma In het navolgende schema hebben wij een relatie gelegd tussen de bestedingen per programma en de herkomst van deze middelen. Relatie tussen bestedingen en middelen (bedragen x 1.000,--) Omschrijving Bestedingen Middelen 2008 Specifieke uitkeringen Leges Overige baten Bijdragen uit reserves Algemene middelen 1. Ondernemend Groningen 9.297,3 0,0 0,0 184,2 200, ,1 2. Wonen , ,9 0,0 61, , ,2 3. Karakteristiek Groningen , ,0 0,0 169,0 700, ,2 4. Bereikbaar Groningen , ,5 131, , , ,7 5. Schoon/veilig Groningen , ,6 858, , , ,0 6. Gebiedsgericht 4.672,8 0,0 0,0 0,0 0, ,8 7. Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur , ,0 0,0 90,6 549, ,1 8. Bestuur ,8 0,0 0,0 21,3 0, ,6 9. Bedrijfsvoering 2.505,6 0,0 0, ,4 0, ,2 0. Algemene dekkingsmiddelen ,7 0,0 0,0 719, , ,4 Bijdragen aan reserves , ,2 Totaal , ,0 989, , , ,5 Nog in te vullen begrotingsruimte , ,2 Totaal, inclusief begrotingsruimte , ,0 989, , , ,7 Waarvan: - Provinciefonds ,2 - Opbrengst opcentenheffing m.r.b ,4 - Rentebaten, dividenden etc ,0 Totaal algemene middelen , Nieuw beleid 2008 De provincie Groningen heeft voor het jaar 2008 in totaal voor ca. 320,9 miljoen op de begroting staan. Tot een bedrag van ca. 318,3 miljoen worden in deze begroting concrete bestedingsvoorstellen gedaan. Het grootste deel van de nu voor 2008 vastgelegde middelen (ca. 96,2%) betreffen uitgaven op basis van aanvaard beleid. Voor nieuw beleid willen wij in 2008 ca. 12,24 miljoen (ca. 3,8% van de totaal voor 2008 vastgelegde middelen) beschikbaar stellen. Daarvan heeft ca. 2,38 miljoen betrekking op het continueren van het nieuw beleid uit de periode In onderstaande grafiek geven wij de verdeling per programma aan. Het grote aandeel van het programma Ondernemend Groningen heeft te maken met het beschikbaar stellen van extra middelen ten behoeve van cofinanciering in brede zin, bij Bereikbaar Groningen vooral met de middelen voor het oplossen van knelpunten wegen en waterwegen en bij het programma Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur in verband met de extra middelen voor armoedebeleid en het Investeringsfonds Wonen, Welzijn, Zorg. Begroting 2008 in één oogopslag 13

14 Nieuw beleid 2008 per programma 4,98% 5,47% 27,49% 15,11% 4,94% 8,37% 8,60% 4,49% Ondernemend Groningen Wonen Karakteristiek Groningen Bereikbaar Groningen Schoon/veilig Groningen Gebiedsgericht Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur Bestuur Interne organisatie 20,54% In de bijlagen 2 en 3 van deel 4 van deze begroting geven wij een specificatie van de voorstellen nieuw beleid per programma. Een inhoudelijke toelichting op die voorstellen kunt u vinden in deel 3 van de Voorjaarsnota 2007, die u op 27 juni 2007 heeft vastgesteld Restant begrotingsruimte De nog niet ingevulde begrotingsruimte bedraagt voor 2008 ca. 2,57 miljoen oplopend tot ca. 3,94 miljoen in Wij stellen voor de nu resterende flexibele ruimte niet in te vullen, maar deze voorlopig beschikbaar te houden in afwachting van de verdere invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord en gelet op het feit dat voor een tweetal in de Voorjaarsnota 2007 aangekondigde voorstellen nieuw beleid tot nu toe door ons een p.m.-raming is gehanteerd (i.c. tekorten landschap en vernieuwing managementcontract Beheer Wegen en Kanalen). In de onderstaande grafiek hebben wij het verloop van de nog niet ingevulde begrotingsruimte in beeld gebracht. Begrotingsruimte (bedragen x 1.000,--) 4.500, , , , , , , ,0 500,0 0, Begroting 2008 in één oogopslag

15 1.3. Kerngegevens begroting 2008 Omschrijving Waarde Lengte provinciale wegen (km) 600 Lengte provinciale fietspaden (km) 250 Lengte provinciale vaarwegen (km) 150 Lengte sloten (km) 718 Vaste bruggen, viaducten en tunnels 175 Beweegbare bruggen 78 Sluizen 16 Bushaltes 540 Verkeersregelinstallaties 30 Tunnelgemalen 21 Oppervlakte land (ha) per Oppervlakte water (ha) per Aantal inwoners per : waarvan jonger dan waarvan 20 tot en met 64 jaar waarvan 65 jaar en ouder Aantal gemeenten 25 Aantal waterschappen 2 Per inwoner in euro s: - uitgaven begrotingsruimte langlopende leningen per reserves en voorzieningen per uitkering Provinciefonds opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting Samenstelling Provinciale Staten De zetelverdeling in Provinciale Staten ziet er sinds maart 2007 als volgt uit Partij Zetels Partij van de Arbeid (PvdA) 12 Christen Democratisch Appèl (CDA) 9 Socialistische Partij (SP) 7 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 5 ChristenUnie 4 GroenLinks 3 Partij voor het Noorden (PvhN) 1 Democraten 66 (D66) 1 Partij voor de Dieren 1 Totaal 43 Begroting 2008 in één oogopslag 15

16 16 Begroting 2008 in één oogopslag

17 Deel 2 Programmaplan beschrijving + middeleninzet per programma 17

18 18

19 INHOUDSOPGAVE Deel 2. Programmaplan Inleiding Ondernemend Groningen. 25 Bedrijvigheid.. 29 Landbouw.. 35 Recreatie en toerisme Wonen. 43 Ruimtelijke ontwikkeling 47 Technische infrastructuur Karakteristiek Groningen.. 59 Natuur en landschap Programma Landelijk Gebied (PLG) Bereikbaar Groningen Mobiliteit en infrastructuur Schoon/veilig Groningen.. 91 Water Milieu 99 Risicobeleid/veiligheid Gebiedsgericht. 113 POP/Gebiedsgericht Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur Welzijn Sociaal beleid. 135 Jeugdzorg Cultuur, media, erfgoed Bestuur Provinciale Staten (Statenbegroting) Overige Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Communicatie Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven

20 20

21 Inleiding In dit deel van de Programmabegroting 2008 wordt bij elk programma en de daarbinnen te onderscheiden thema's een beschrijving gegeven van het voorgenomen beleid aan de hand van de vragen Wat willen wij bereiken?, Wanneer?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag het kosten? Hierbij hanteren wij het stramien, dat sinds de Programmabegroting 2005 wordt gebruikt. De totale begroting van lasten en baten heeft in 2008 een geraamde omvang van ongeveer ,--. Een belangrijk deel van deze middelen is vastgelegd voor uitgaven binnen de verschillende programma's. De verwachte begrotingsruimte (flexibel budget) varieert in de periode tussen 2,57 en 3,94 miljoen. In de volgende grafiek komt de ontwikkeling van de begrotingsruimte tot uitdrukking. Financieel perspectief , , ,0 (bedragen x 1.000,--) 3.000, , , , ,0 VJN2007 BG ,0 0, In deel 4 van deze Programmabegroting gaan wij nader in op de herkomst en bestedingen van de provinciale middelen. In onderstaande grafiek hebben wij inzichtelijk gemaakt, waar de provinciale middelen in 2008 in hoofdlijnen vandaan komen en hoe deze middelen naar verwachting aan de verschillende programma's zullen worden besteed. Op die manier krijgt u een globaal beeld van de onderlinge verhoudingen bij de inzet van provinciale middelen per programma in Programmaplan Inleiding 21

22 11,47% Middelen ,44% 3,66% 24,43% Uitkering Provinciefonds Specifieke uitkeringen Opcenten motorrijtuigenbelasting Leges en andere heffingen Bespaarde rente/dividenden c.a. Overige inkomsten Reserves en voorzieningen 0,31% 13,07% 45,62% Bestedingen per programma Ondernemend Groningen 2. Wonen 3. Karakteristiek Groningen 4. Bereikbaar Groningen 4,24% 0,79% 4,01% 7,24% 2,92% 6,50% 9,84% 5. Schoon/veilig Groningen 6. Gebiedsgericht 7. Welzijn, sociaal beleid, cultuur 8. Bestuur 9. Bedrijfsvoering 0. Algemene dekkingsmiddelen Reserves en voorzieningen 20,49% 1,47% 8,70% 33,80% De percentages in deze grafiek wijken af van die in de Begrotingskrant 2008 omdat in bovenstaande grafiek het positieve begrotingssaldo 2008 van ca. 2,57 miljoen niet is meegeteld in de lasten 2008 bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en daarmee bij het totaal van de lasten voor Programmaplan Inleiding

23 In meerjarig perspectief en in absolute zin ziet de onderlinge verhouding er als volgt uit. Bestedingen in duizenden euro's Ondernemend Groningen 2. Wonen 3. Karakteristiek Groningen 4. Bereikbaar Groningen 5. Schoon/veilig Groningen 6. Gebiedsgericht 7. Welzijn, sociaal beleid, cultuur 8. Bestuur 9. Bedrijfsvoering 0. Algemene dekkingsmiddelen Reserves en voorzieningen Programmaplan Inleiding 23

24 24 Programmaplan Inleiding

25 1. Ondernemend Groningen Het programma Ondernemend Groningen richt zich op een duurzame groei van economie en werkgelegenheid. Hierbij gaat het o.a. om een goed functionerende arbeidsmarkt, een optimaal vestigingsklimaat en een goede bereikbaarheid. Recreatie en toerisme leveren in toenemende mate een bijdrage aan de werkgelegenheid. De landbouw blijft ook in de toekomst van groot belang. Aandeel in de totale begroting 2008: 2,92%. Ondernemend Groningen 25

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 pagina 1 van 223 Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Beleid... 15 Programma s... 27 Bestuur en burger... 27 Stadsontwikkeling...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010

BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010 BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING 2006 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 2 1. Algemeen 1.1 Inleiding 7 1.2 Kerngegevens 9 1.3 Organigram 10 1.4 Van

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013 .. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 8 juli 2014 Agendapunt: 9 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2013 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2013 vaststellen; 2. Kennisnemen van de controleverklaring

Nadere informatie