Versie 0.9. Structuur van dit document

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 0.9. Structuur van dit document"

Transcriptie

1 In dit document worden in tabelvorm de belangrijkste recente ontwikkelingen weergegeven per dossier: etoegang, edocumenten, efactureren, eaanbesteden, erapporteren en egegevens, uitwisseling en opslag. Overige ontwikkelingen en observaties zijn opgenomen in een aparte tabel aan het eind van het document. Structuur van dit document De eerste kolom bevat Europese ontwikkelingen in beleid, wet- en regelgeving. In de tweede kolom worden de belangrijkste Europese en bredere mondiale standaardisatieontwikkelingen weergegeven. De derde kolom bevat een beschrijving van de implementatie van Europees beleid en de toepassing van de genoemde standaarden, met de focus op Nederland. In de derde kolom wordt de Nederlandse betrokkenheid bij beschreven ontwikkelingen weergegeven tot op het niveau van personen. Als er samenhang tussen beleidsontwikkelingen en standaardisatieontwikkelingen is, zijn deze ontwikkelingen in dezelfde rij dus naast elkaar - weergegeven. Indien beleidsontwikkelingen en standaardisatieontwikkelingen in verschillende rijen zijn beschreven, betekent dit dat door de onderzoekers geen samenhang is vastgesteld. Aangenomen wordt dat van de internationale ontwikkelingen, Europese ontwikkelingen doorgaans de meeste impact hebben op de Nederlandse situatie. De Europese regelgeving heeft namelijk een directe doorwerking op Nederlandse. Daarom zijn de Europese ontwikkelingen in blauw weergegeven om ze te onderscheiden van mondiale ontwikkelingen. Als een kolom leeg is, is er niks aangetroffen voor wat betreft Nederlandse toepassingen die direct verband houden met beleid en bij contactpersonen zijn er dan geen Nederlandse contactpersonen bekend. Beheer van het document De aard van het document is dat het periodiek wordt ge-update. In deze update is op alle dossiers informatie toegevoegd. Zowel in de diepte van de beschrijving van bepaalde ontwikkelingen als in de breedte van ontwikkelingen is informatie geactualiseerd. Lijsten Open standaarden Opname van standaarden op de Lijsten Open standaarden van het Forum Standaardisatie is een belangrijke indicator voor toepassing - door de Nederlandse overheid - van die standaarden. Daarom is hierbij ook voor een kleuraanduiding gekozen: rood voor pas toe of leg uit en oranje voor gangbaar. Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet alle standaarden van de Lijsten Open standaarden in dit document genoemd worden; uitgangspunt is steeds de Europese en mondiale ontwikkelingen geweest. Standaarden en normen De begrippen standaard en standaardisatie zijn in hun ruimste betekenis gebruikt (het maken van) afspraken door belanghebbenden om gezamenlijke doelstelling te bereiken. De nieuwe Europese Verordening voor Europese Standaardisatie biedt de Europese Commissie de mogelijkheid om te verwijzen naar industriespecificaties en typen standaarden anders dan de Europese Norm (EN) zoals ontwikkeld door CEN, CENELEC en ETSI. Daarmee is het 1

2 verschil tussen de-facto en de-jure standaarden, of tussen standaarden en normen, minder relevant geworden; veel relevanter is de daadwerkelijke harmonisatie die door toepassing van standaarden wordt bereikt. Toch is het voor een goed begrip van het belang van ontwikkelingen en meer specifiek van het niveau van harmonisatie, belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende typen van afspraken als resultaat van de processen van CEN. In dit document worden de volgende typen afspraken genoemd: EN Europese Norm, tot stand gekomen volgens een inspraak- en stemprocedure gebaseerd op het landenmodel (ook in ETSI). De 33 leden van CEN (de nationale normalisatie-instituten van 33 landen (NSB s) waaronder alle lidstaten van de EU) nemen deze normen over als nationale norm. Conflicterende nationale normen worden ingetrokken door de NSB s. TS Technische Specificatie, tot stand gekomen volgens een ietwat lichtere procedure, maar wel gebaseerd op het landenmodel. Overname als nationale norm is niet verplicht. CWA Europese afspraak tussen twee of meer partijen, en uitgegeven en beheerd door CEN of CENELEC. CWA s mogen conflicteren met andere CWA s, maar niet met EN s (zie hierboven). Overname als nationaal document is niet verplicht. Voorts wordt een reeks industriestandaarden vermeld, ontwikkeld in organisaties als OASIS en W3C. Dat de industrie ook het belang van een formeel afgestemde standaardencatalogus erkent blijkt uit het feit dat veel van deze industriestandaarden aan ISO zijn overgedragen voor formele afstemming en beheer volgens het landenmodel. Een aparte categorie volgen de afspraken binnen UN/CEFACT, die formeel afspraken zijn tussen overheden. Ook UN/CEFACT maakt gebruik van de formele instituten voor het beheer van haar standaarden; zo wordt de EDIFACT-standaard onderhouden door ISO/TC 154. Ook CEN biedt via de zogenaamde consortium bridge de mogelijkheid om industriestandaarden te formaliseren volgens de geijkte procedures voor Europese normering. 2

3 etoegang Cybercrime De Europese Commissie heeft op 7 februari 2013 haar cybersecuritystrategie (JOIN (2013)1) gepubliceerd, vergezelt door een richtlijn (NIB-richtlijn COM(2013)48) om cybercrime tegen te gaan. De strategie is een samenraapsel van uitwisselingen van best practices, onderzoeken en voorlichting. De richtlijn laat vooral veel vragen open. De richtlijn bepaalt het volgende: Lidstaten moeten een nationale autoriteit oprichten om cybercrime tegen te gaan, het Computer Emergency Respons Team (CERT) en er moet een nationale informatiebeveiligingstrategie worden opgesteld en nationale samenwerkplannen. Er moet een nationale autoriteit worden opgezet/aangewezen die moet zorgen voor informatie-uitwisseling over cybersecurity zowel op nationaal als op Europees niveau. De lidstaten moeten risicomananagement regelen en informatie delen tussen de publieke en private sector. Bedrijven die werkzaam zijn op risicovolle gebieden moeten maatregelen nemen om cybercrime tegen te gaan. CSCG Eind 2011 hebben CEN, CENELEC en ETSI de Cybersecurity Coordination Group (CSCG) opgericht met als doel: De technische beleidscommissies van CEN/CENELEC en ETSI strategisch te adviseren over Cybersecurity Bestaande Europese en internationale standaarden op het gebied van Cybersecurity te analyseren; Gezamenlijke Europese eisen ten aanzien van Europese en internationale standaardisatie op het gebied van Cybersecurity te definiëren; Een Europese roadmap op te stellen voor de standaardisatie op het gebied van Cybersecurity, rekening houdend met mandatering door de Europese Commissie; Te fungeren als vraagbaak voor EUinstellingen met betrekking tot de standaardisatie van Cybersecurity; Bilateraal samen te werken met standaardisatieorganisaties in de VS Alle organisaties die DigiD gebruiken moeten voldoen aan een beveiligingsnorm. Via een ICTbeveiligingsassessment moeten zij dit vervolgens laten toetsen. Deze Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD is niet gebaseerd op een internationale, Europese of nationale norm, maar op door het NSCS (Nederlands CyberSecurity Center) ontwikkelde ICTbeveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties. NEN ontwikkelt in normcommissie Distributed Application Platforms and Services (NC ) de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5317 Cloud computing. In deze NPR, die feitelijk een normenwijzer is, wordt voor het aspect toegangsbeveiliging voor clouddiensten verwezen naar de ICT-beveiligingrichtlijne voor webapplicaties. De normcommissie zoekt ook aansluiting bij het werk van ENISA. Nederlandse belanghebbenden kunnen via NEN deelnemen in de CSCG. De normcommissie Informatiebeveiliging van NEN fungeert als klankbord voor het CSCG. NEN wordt in de CSCG vertegenwoordigd door Jan Rietveld van het bureau NEN, Beer Franken (AMC) en Johan Rambi (Alliander). In 2013 is actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de White paper van CSCG door het bijwonen van vergaderingen en het leveren van commentaren. Er is ook contact gelegd met het NCSC maar dit heeft niet geleid tot uitbreiding van de Nederlandse participatie. ENISA participeert in de CSCG. Edgard de Lange van het ministerie van Economische Zaken is het Nederlandse lid in de Management Board en is de National Contact Officer van ENISA. Marijke Salters (BFS) heeft contact met Marnix Dekker van ENISA in het kader van cloud computing. De samenstelling van NEN NC is als volgt: Hans Bos, Microsoft Beer Franken, AMC (voorzitter) Ton van Bergeijk, NEN (secretaris) Pieter Jansen, ICTree Michiel Steltman, DHPA 3

4 etoegang Cybercrime De Commissie zal een ICT-systeem verzorgen waarop de informatie tussen de nationale autoriteiten gedeeld kan worden. De rest van de wetgeving is nog onduidelijk. De uitwerking van de wet is namelijk verwezen naar een comité: het Network and Information Security Committee. Belangrijke vragen worden in dit comité geregeld en blijven momenteel dus nog open. De discussie in de Raad spitst zich momenteel toe op de vraag of er verplichte maatregelen, vrijwillige maatregelen of een combinatie van beiden genomen moet worden om aan de doelstellingen van de richtlijn tegemoet te komen. Nederland is voorstander van een gemengde aanpak. Nederland stelt dat voor een minimum beveiligingsniveau en eerlijk speelveld binnen de EU enkele verplichtingen noodzakelijk zijn: een goed functionerend CERT, een crisisplan en een coördinerende autoriteit. Nederland benadrukte echter ook te hechten aan sectorale bevoegdheden en dat zelfregulering en goede publiek-private samenwerking op EU-niveau mogelijk moeten zijn. Daarnaast benadrukten een groot aantal lidstaten het belang van coördinatie op mondiaal niveau bij de invoering van beveiligingsnormen om vergelijkbare voorwaarden te creëren voor internationaal opererende bedrijven. en andere landen; Een gezamenlijke strategie voor de VS en de EU vast te stellen voor de ontwikkeling van een internationaal raamwerk van standaarden op het gebied van Cybersecurity; De Europese inbreng in standaardisatiecommissies van ISO en IEC te coördineren met het oog op de implementatie van een gezamenlijke strategie van de VS en de EU. In december 2013 wordt de laatste hand gelegd aan de 'CSCG White Paper' die aan de EC wordt voorgelegd. Daarin wordt ook gekeken naar IT Beveiliging en Network en Information Security (NIS). Peter Wilms, Deloitte Nan Zevenhek, EuroCloud Lennard Zwart (CloudVPS) 4

5 etoegang Cybercrime Verder is discussie over de meer gedetailleerde bepalingen uit het voorstel, zoals de taken van de nationale autoriteit, de samenwerking tussen de nationale autoriteiten, de betrokken stakeholders and het incident rapportage systeem. De Europese Commissie is van mening dat de huidige verschillen in de niveaus van paraatheid bij de lidstaten de veiligheid van de onderling verbonden netwerken verzwakken. Desondanks werd de noodzaak om binnen de EU hoge veiligheidsnormen vast te stellen, zelfs als deze hoger zijn dan elders, algemeen erkend. Advies Europees Economisch en Sociaal Comité: het EESC dringt aan op veel explicietere omschrijvingen van de normen, vereisten en procedures waaraan lidstaten, overheden, marktdeelnemers en facilitatoren van essentiële internetdiensten zich moeten houden. De Europese Commissie wil de onderhandelingen over de NIB-richtlijn graag nog voor de Europese verkiezingen (mei 2014) afronden. De vraag is of dit mogelijk is. Neelie Kroes verwacht dat de richtlijn wordt vertraagd. Het Europees Parlement heeft in een policybriefing de tekortkomingen en 5

6 etoegang Cybercrime aanbevelingen gepubliceerd. Het EP vindt dat er teveel de nadruk wordt gelegd op hard beleid in plaats van de rol die de private sector kan spelen. Daarnaast wijst het EP op de hoge administratieve lasten van het rapportage mechanisme. Het Parlement ziet graag dat er meer nadruk komt te liggen op transparantie; en het vrijwillig maken van rapporteren. Daarnaast is het van belang om gebruik te maken van bestaande informatieuitwisselingskanalen. etoegang ENISA. European Network and Information Security Agency. Het Europees Agentschap voor netwerken informatiebeveiliging (ENISA) heeft een capaciteitsversterking van de EU, de EUlanden en het bedrijfsleven ten doel zodat de problemen met betrekking tot de netwerk- en informatiebeveiliging kunnen worden voorkomen, beheerst en opgelost. Het doel van ENISA is ook de Commissie en EU-landen bijstand en advies te verlenen. Het Agentschap kan ook worden verzocht de Commissie bij te staan bij de CEN (European Committee for Standardization) en CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) hebben met ENISA een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerkingsovereenkomst geeft ENISA de mogelijkheid om experts te laten participeren in de ICT-gerelateerde normalisatie-activiteiten van CEN en CENELEC. Onderzoeksresultaten van Nederlandse belanghebbenden kunnen via NEN deelnemen in de CSCG. De normcommissie Informatiebeveiliging van NEN fungeert als klankbord voor het CSCG. NEN wordt in de CSCG vertegenwoordigd door Jan Rietveld van het bureau NEN, Beer Franken (AMC) en Johan Rambi (Alliander). 6

7 etoegang ENISA. European Network and Information Security Agency. uitvoering van voorbereidende technische werkzaamheden met het oog op de actualisering en verdere ontwikkeling van de communautaire wetgeving. Zo zal ENISA de Commissie helpen met het opstellen van beleid en de samenwerking tussen lidstaten gaan faciliteren. Verder zal het zich gaan bezighouden met het verzamelen en analyseren van netwerkgegevens en het promoten van risicomanagement, security best practices en security-standaarden. ENISA publiceert geregeld onderzoeken op het gebied van cybersecurity. ENISA is actief op de volgende gebieden: - Computer Emergency Response Teams (CERT) - Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) and Resilience - Identity and Trust - Risk Management Op deze gebieden worden geregeld onderzoeken gepubliceerd. Een overzicht hiervan is te vinden op de website. Op 15 november 2013 heeft ENISA een rapport gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de uitrol van overheidsclouds. In het rapport worden landen ingedeeld als Early adopters, well-informed, innovators of hesitants. Daarnaast geeft het rapport tien aanbevelingen voor het ENISA worden gebruikt als input voor de ontwikkeling van normen door CEN en CENELEC. De samenwerking tussen CEN/CENELEC/ETSI en ENISA vindt met name plaats in de Cybersecurity Coordination Group (CSCG) (zie hierboven). In 2013 is actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de White paper van CSCG door het bijwonen van vergaderingen en het leveren van commentaren. Er is ook contact gelegd met het NCSC maar dit heeft niet geleid tot uitbreiding van de Nederlandse participatie. ENISA participeert in de CSCG. Edgard de Lange van het ministerie van Economische Zaken is het Nederlandse lid in de Management Board en is de National Contact Officer van ENISA. Marijke Salters (BFS) heeft contact met Marnix Dekker van ENISA in het kader van cloud computing. De samenstelling van NEN NC is als volgt: - Hans Bos, Microsoft - Beer Franken, AMC (voorzitter) - Ton van Bergeijk, NEN (secretaris) - Pieter Jansen, ICTree - Michiel Steltman, DHPA - Peter Wilms, Deloitte - Nan Zevenhek, EuroCloud - Lennard Zwart (CloudVPS) 7

8 etoegang ENISA. European Network and Information Security Agency. succesvol uitrollen van overheid clouddiensten. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk worden genoemd als early adopters. Nederland komt daar samen met een groep landen vlak achteraan als well-informed. Op 11 december 2013 heeft ENISA een threat-landscape rapport gepubliceerd waarin de top cyberdreigingen tussen 2012 en 2013 op een rij worden gezet. etoegang ENISA Cloud Security and Resilience expert group ENISA heeft een Cloud Security and Resilience expert groep gelanceerd in april In mei kwam deze groep voor het eerst bijeen in Amsterdam. De groep bestaat uit 20 experts van 12 landen, waarvan 2 leden van het CIRRUS project. De groep houdt zich bezig met de rol van cloud computing in de EU-cybersecurity strategie, waarbij voornamelijk gelet wordt op incident rapporteren. Op 16 oktober CEN Workshop Agreement (CWA) CIRRUS In november 2013 is het Europese projectvoorstel CEN Workshop Agreement CIRRUS (Certification, InteRnationalisation and standardization in cloud Security), opgesteld door FP7 CIRRUS project, goedgekeurd door CEN. De NEN normcommissie (NC) is betrokken bij de ontwikkeling van een CEN Workshop Agreement (CWA) CIRRUS, en is als volgt samengesteld: - Ludo Block (Grant Thornton) - Hans Bos, Microsoft - Beer Franken, AMC (voorzitter) - Pieter Jansen, ICTree - Michiel Steltman, DHPA 8

9 etoegang ENISA Cloud Security and Resilience expert group 2013 kwam de groep voor de tweede keer bijeen en sprak over de aandachtsgebieden voor het werkprogramma van ENISA van Verder heeft ENISA een survey geopend naar het rapporteren van indicenten in de Cloud. ENISA heeft een liaison met JTC 1/SC 27. Er is een Draft Business Plan CEN Workshop CIRRUS opgesteld en twee maanden beschikbaar gesteld voor commentaar. Dit Business Plan moet door de betrokken stakeholders tijdens een kick-off bijeenkomst worden goedgekeurd. Deze kick-of bijeenkomst van deze CEN Workshop zal worden gehouden op 11 februari 2014 in Brussel. Het op te leveren resultaat van deze workshop bestaat uit een CWA (CEN Workshop Agreement) Assurance in de cloud die zal bestaan uit: a) Een algemeen overzicht van partijen/initiatieven/activiteiten/publicaties gericht op regelgeving en standaardisatie bij het toepassen van ICT cloud computing techniek; b) Aanbevelingen voor best practices en toe te passen, en naar te verwijzen technische specificaties voor continue bewaking en certificatie van een clouddienst; Ad a) Te betrekken op beveiliging en afspraken hierover voor het leveren van een clouddienst, vast te leggen in een Service Level Agreement (SLA), inclusief representatieve monsters van ICT technische specificaties van formele - Peter Wilms, Deloitte - Nan Zevenhek, EuroCloud - Lennard Zwart (CloudVPS) - Ton van Bergeijk (secretaris) 9

10 etoegang ENISA Cloud Security and Resilience expert group standaardisatie-instituten, consortia en fora; Ad b) Best practices variëren van computer leesbare certificaten en leesbare instellingen voor beleid informatiebeveiliging, tot composities van verschillende certificaten met een verschillende achtergrond, oorsprong en doel. Forensisch IT onderzoek NPR 5317 Cloud computing, wordt ontwikkeld door normcommissie (NC) , zal naar verwachting ook een normenkader voor forensisch IT onderzoek omvatten en gaan verwijzen naar publicaties zoals: - Association of Chief Police Officers (UK) - Good Practice Guide for Computer- Based Electronic Evidence (2007); - Department of Justice (US) Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement (August 2004); - National Institute of Standards and Technology Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (August 2006); - ENFSI Guidelines for Best Practice 10

11 etoegang ENISA Cloud Security and Resilience expert group in the Forensic Examination of Digital Technology (April 2009); - ISO/IEC 27037: Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence; - ISO/IEC 27002: Information technology Security techniques Code of practice for information security controls -> Collection of evidence. - ISO/IEC Cloud Forensics In november 2013 hebben ISO/IEC en CSA voorstellen voor nieuwe standaarden goedgekeurd. Dit nieuwe werk betreft o.a. standaarden zoals: - ISO/IEC Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls for cloud computing services based on ISO/IEC > New paragraph on the collection of evidence in cloud environments; - ISO/IEC System and software engineering - Information technology - Governance of digital forensic risk framework -> Digital Forensic Capability Strategy; - CSA Incident Management and Forensic Working Group - Mapping 11

12 etoegang ENISA Cloud Security and Resilience expert group the Forensic Standard ISO/IEC to Cloud Computing (June 2013). etoegang NIS In de Cyberveiligheidstrategie van de Europese Unie (join (2013)1)) is de oprichting aangekondigd van een platform voor netwerk- en informatiebeveiliging (NIS) waarin publieke en private belanghebbenden worden bijeengebracht. De bevindingen van dit platform zullen worden meegenomen in de aanbevelingen van de Commissie over cyberveiligheid, die in 2014 moeten worden aangenomen. Standaarden vormen één van de prioritaire aandachtsgebieden van het NIS-platform. Ook binnen het Multi Stakeholder Platform for ICTstandardisation is een NIS Task Force actief. Het is nog niet duidelijk hoe deze afstemming en de wisselwerking tussen bijvoorbeeld ETSI en CEN en het NISplatform wordt vormgegeven. Het NIS-platform is op 17 juni 2013 officieel gelanceerd. Eerste prioriteit van het NIS-platform is het benoemen van technologie-neutrale best practices, waaronder standaarden, voor cyberveiligheid. Daarnaast worden incentives ontwikkeld, zowel aan vraag- als 12

13 etoegang NIS aanbodzijde, voor naleving van die best practices en de ontwikkeling van veilige ICT-oplossingen. Op 25, 26 en 27 september 2013 vond de kick-off meeting van de werkgroepen plaats: - WG1 on cybersecurity risk management - WG2 on information exchange and incident coordination - WG3 on secure ICT Research and Innovation Op 11 december 2013 vond de tweede plenaire bijeenkomst plaats. De werkgroepen hebben de stand van zaken met elkaar gedeeld. WG1 is bezig met practical guidelines on risk management en WG2 is bezig met het vormen van subgroups die gaan kijken naar de huidige stand van zaken rondom informatieuitwisseling. 13

14 etoegang FP7 CIRRUS In 2012 is een onderzoeksproject gestart in het kader van het 7 e kaderprogramma, met de titel Certification, InteRnationalisation and standardization in cloud Security. Doel van het onderzoek zijn de beveiligingsaspecten en aanpalende aspecten (certificering, overeenstemming met regelgeving etc.) van cloud computing Het CIRRUS-consortium bestaat uit zes internationale organisaties, aangevoerd door Atos uit Spanje. Andere partners zijn Cloud Security Alliance, Austrian Standards Institute, Portakal Teknoloji uit Turkije, Information Technology Promotion Agency uit Japan en Grant Thornton Forensic & Investigation Services uit Nederland. In de internationale adviesraad zitten vertegenwoordigers van onder meer Google, Microsoft en IBM. Daarnaast zijn ook overheden en universiteiten uit Nederland, Canada, Ierland en Engeland betrokken. Workshop CIRRUS Aansluitend op het FP7-project met dezelfde naam heeft het Oostenrijkse normalisatieinstituut in juni 2013 bij CEN een voorstel ingediend voor een nieuwe CEN Workshop Certification, InteRnationalisation and standardization in cloud Security (CIRRUS). Doel van deze Workshop is het publiceren van aanbevelingen en best practice in de vorm van CEN Workshop Agreements (CWA s). Grant Thornton Nederland (Mark Hoekstra) participeert in CIRRUS. NEN heeft contact opgenomen om Grant Thornton ook te betrekken bij NENinitiatieven rond veiligheid van de cloud. 14

15 etoegang Code voor Informatie beveiliging NEN ISO/IEC reeks Code voor informatiebeveiliging ISO/IEC JTC 1/SC 27 heeft vijf actieve werkgroepen: WG 1 Information security management systems WG 2 Cryptography and security mechanisms WG 3 Security evaluation, testing and specification WG 4 Security controls and services WG 5 Identity management and privacy technologies SC 27 heeft 128 normen gepubliceerd en er wordt aan meer dan 40 nieuwe normen en revisies gewerkt. Hieronder volgen enkele van de belangrijke ontwikkelingen. ISO/IEC JTC 1/SC 27 heeft nieuwe versies van de en gepubliceerd.iso/iec is volgens de nieuwe High Level Structure (HLS) structuur voor management normen NEN-ISO/IEC 27001:2005 nl en NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl staan vermeld op de Lijst open standaarden als Pas toe of leg uit. Het College Standaardisatie heeft in december 2013 besloten om de adoptie van de informatiebeveiligingsnormen NEN- ISO 27001/27002 verder te bevorderen. Het College roept verschillende sleutelorganisaties binnen de publieke sector op tot concrete acties. De oproep is gebaseerd op een evaluatie die met een expertgroep is uitgevoerd. Het College Standaardisatie onderschrijft in zijn besluit het belang van de sectorale Baselines Informatiebeveiliging. De acties waartoe het College oproept, zijn gericht op: - het committent van overheden om de normen en baselines ook daadwerkelijk in te voeren; - het ontwikkelen en het delen van implementatiehulpmiddelen; - de vrije, publieke beschikbaarheid van de baselines; en NEN NC Informatiebeveiliging volgt het werk van ISO/IEC/JTC 1/SC 27 actief. Er is een toenemende belangstelling onder de commissieleden om rechtstreeks deel te nemen aan het internationale werk van SC 27. De samenstelling van NEN NC is als volgt: Jurjen Bos (Equens) Piet Donga (ING, voorzitter) Frank Fransen (TNO) Anno Keizer (Urenco) Henk Keijzer (KEMA) Henk Marsman(Deloitte) Joop Zomer (ABN-AMRO) Rob Weemhoff (IBM) Beer Franken (AMC) Bert van Ingen (Rabo) Jan Rietveld (NEN, secretaris) De Nederlandse overheid was bij de ontwikkelingen rond de serie niet betrokken. Het CBP is betrokken geweest bij de ontwikkeling van ISO/IEC 29101:2013 Information technology -- Security techniques -- Privacy architecture framework 15

16 etoegang Code voor Informatie beveiliging opgezet. De NEN-normcommissie voor dit onderwerp benadert de nieuwe ontwikkelingen met enige voorzichtigheid. De commissie is bang dat ISO/IEC teveel een algemene managementnorm wordt met weinig concrete aanwijzingen voor 'IT beveiliging'. Er ontstaan op basis van de en veel sectorspecifieke normen, bijv. voor de financiële sector en gezondheidszorg. ISO/IEC JTC 1/SC 27 breidt de reeks verder uit, met de ontwikkeling van: ISO/IEC 29115:2013 Information technology -- Security techniques -- Entity authentication assurance framework ISO/IEC WD TS Information technology Security techniques Cloud computing security and privacy management system Security controls - het open beheer van de baselines en grotere betrokkenheid (via vertegenwoordigende koepels) van leveranciers, informatiebeveiligers en auditors.pels) van leveranciers, informatiebeveiligers en auditors. Van beide normen is in 2013 een revisie verschenen. NEN werkt aan de vertalingen van deze nieuwe versies. Deze nieuwe versies staan niet op de lijst van het Forum maar zullen naar verwachting in 2014 worden getoetst voor vemelding. ISO/IEC :2004 staat vermeld op de Lijst open standaarden als Gangbaar 16

17 etoegang Code voor Informatie beveiliging ISO/IEC DIS Information technology -- Security techniques -- Code of practice for PII protection in public cloud acting as PII processors ISO/IEC WD The Use and Application of ISO/IEC for Sector/Service-Specific Third-Party Accredited Certifications ISO/IEC WD Information technology - Security techniques -- ISM guidelines for e-government services delen van ISO/IEC FDIS Information technology -- Security techniques -- Network security delen van ISO/IEC WD Information technology -- Security techniques -- Application security delen van ISO/IEC Information technology Security techniques Information security incident management ISO/IEC Information technology -- Security techniques -- Information security for supplier relationships, met name: ISO/IEC WD Information technology -- Information security for supplier relationships -- Part 4: Guidelines for security of Cloud services ISO/IEC FDIS Information technology -- Security techniques -- Van ISO/IEC 27001:2013 en ISO/IEC 27002:2013 worden Nederlandse vertalingen gemaakt. ISO/IEC :2004 is overgenomen als Nederlandse norm. Diverse baselines van overheden zijn gebaseerd op ISO en ISO De Baselines Informatiebeveiliging (BIR/BIG/IBI/BIWa) van de verschillende overheden zijn gebaseerd op de en De Diginotar-affaire en Lektober in 2012 hebben geleid tot een bewustwordingsimpuls en aanscherping van eisen, bijvoorbeeld voor gebruik van DigiD. De en worden alom erkend als basis voor informatiebeveiligingsbeleid. NORA biedt, naast principes, een paar best practices die kunnen helpen bij de informatiebeveiliging van geautomatiseerde gegevensverwerking, te weten het Normenkader voor de beveiliging van ICT-voorzieningen (NIBI), en een architectuuraanpak, inclusief een aantal eerste IB-patronen (IB 17

18 etoegang Code voor Informatie beveiliging Specification for digital redaction ISO/IEC DIS Information technology -- Security techniques -- Selection, deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS) ISO/IEC DIS Information technology -- Security techniques -- Storage security ISO/IEC DIS Information technology -- Security techniques -- Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative methods ISO/IEC DIS Information technology -- Security techniques -- Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence ISO/IEC DIS Information technology -- Security techniques -- Incident investigation principles and processes ISO/IEC WD Guidelines for Security Information and Event Management (SIEM) ISO/IEC WD Information technology -- Security techniques -- Electronic discovery ISO/IEC JTC 1/SC 27 onderhoudt ook ISO/IEC JTC Information technology - Security techniques - Hashfunctions - Part 3: Dedicated hashfunctions, de zogenaamde Whirpool PTR). Nora 4.0 krijgt een katern informatiebeveiliging, en daarnaast is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst aangenomen, aan een versie voor de gemeenten wordt gewerkt. Ook de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC, uit 2012, verwijzen naar NEN- ISO/IEC 27001, en Naar aanleiding van de Diginotar affaire is een interbestuurlijke Taskforce informatiebeveiliging ingericht die tussen 2013 en 2014 met name op bestuurlijk niveau informatiebeveiliging moet agenderen en laten uitvoeren ISO/IEC 27013:2012 Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC and ISO/IEC zal in een Nederlandse vertaling worden overgenomen als Nederlandse norm NEN-ISO/IEC Deze norm legt het verband tussen informatiebeveiliging en servicemanagement. 18

19 etoegang Code voor Informatie beveiliging hash die ook op de Lijst ganbare open standaarden is vermeld. Vermeldenswaard zijn ook ISO/IEC :2011 Information technology -- Security techniques -- A framework for identity management -- Part 1: Terminology and concept ISO/IEC 29100:2011 Information technology -- Security techniques -- Privacy framework CENELEC TC 215 Aanpalend aan het werk van ISO/IEC JTC 1/SC 27 is in Europa, in CENELEC TC 215/WG3 Facilities and infrastructures dit jaar gestart met de ontwikkeling van NEN-EN Data centre facilities and infrastructures - Part 2-5: Security systems NEN-EN : Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 1: General concepts NEN-EN :2012 Ontw. Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-1: Het Ministerie van Economische Zaken Agentschap NL nodigt bedrijven, brancheorganisaties, instellingen en gemeenten uit, op een vrijwillige basis, om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Dit gebeurt in de vorm van een convenant met een verwijzing naar de MJA3:2008. Vanuit het activiteitenbesluit en handhaving wet milieubeheer en informatieblad voor provincies en gemeenten wordt o.a. verwezen naar NPR 5313 Computerruimten en datacenters. NEN NC Computerruimtes en datacenters bestaat uit: Jeffrey Gadellaa, Strukton Worksphere (voorzitter) Ton van Bergeijk, NEN (secretaris) Bas van Asten, Remtech Nederland Jarno Bloem, TelecityGroup Netherlands B.V. Michel de Boer, Wagner Nederland B.V. Hans den Boer, Hi-safe systems Jordy den Boer, KEMA Hans Hekman, Kannegieter André Hiddink, Rittal B.V. Edgar Hogenbirk, APAC Airconditioning B.V. 19

20 etoegang Code voor Informatie beveiliging Building construction NEN-EN :2012 Ontw. - Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power distribution NEN-EN :2013 Ontw. en - Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control NEN heeft in normcommissie Computerruimten en datacenters (NC ) de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5313 Computerruimten en datacenters gepubliceerd. NPR 5313 omvat: - Overzicht van 160 in groepen geordende standaarden voor toepassing bij concepten, bij producten, of bij uitvoering - Lijst met 150 termen, definities en afkortingen - Overzicht van.20 agenda-onderwerpen voor bedrijfsvoering op drie verschillende managementniveaus - Eisen en classificatie voor karakteristieke eigenschappen Fokke van Hijum, Lasent B.V. Kees Loer, TCN Data Hotels Peter Matlung, Grontmij Niek van der Pas, Legrand/Minkels Elbert Raben, Rittal B.V. Eric Taen, ICTroom Company B.V. Emiel Taling, Datwyler Cables GmbH Jaco Verheij, MinDefe/IVENT Jan Wiersma, EvoSwitch Bij de ontwikkeling van NPR 5313 is onder andere voor het onderwerp beveiliging aangesloten op publicaties van het Centrum Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV). Het draagvlak van het CCV is breed. Hierbij aangesloten partijen zijn o.a.: Ministerie van Veiligheid en Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken; Verbond van Verzekeraars; Werkgeversorganisatie VNO-NCW; Vereniging van Nederlandse Gemeenten; Raad van Korpschefs. Relevante publicaties van het CCV: Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB); 20

FS 42-02-07B. Versie 1.1

FS 42-02-07B. Versie 1.1 In dit document worden in tabelvorm de belangrijkste recente ontwikkelingen weergegeven per dossier: etoegang, edocumenten, efactureren, eaanbesteden, erapporteren en egegevens, uitwisseling en opslag.

Nadere informatie

eaanbesteden Europese beleidsontwikkelingen Standaarden nieuw en in beheer Toepassing standaarden Nederlandse betrokkenheid Eind-tot-eind eaanbesteden

eaanbesteden Europese beleidsontwikkelingen Standaarden nieuw en in beheer Toepassing standaarden Nederlandse betrokkenheid Eind-tot-eind eaanbesteden Eind-tot-eind eaanbesteden De Commissie heeft in april 2012 een eaanbesteding strategie naar buiten gebracht. Dit bevat een aantal actiepunten. De mededeling eind-tot-eind e- aanbesteden is hier een vervolg

Nadere informatie

2.3.1.2 Nederlandse situatie

2.3.1.2 Nederlandse situatie Pagina 8 2.3.1.2 Nederlandse situatie De Lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit (bijgewerkt t/m 16 december 2010) bevat de volgende documentformaten: Open Document Format ISO 26300 [sic] voor

Nadere informatie

Trends in certificering en wetgeving voor Cloud Computing

Trends in certificering en wetgeving voor Cloud Computing EuroCloud Nederland Management White Paper Trends in certificering en wetgeving voor Cloud Computing Theo Loth, Victor de Pous, Maurice van der Woude & Nan Zevenhek 2013 Stichting EuroCloud Nederland,

Nadere informatie

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien?

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Datum : 29-04-2009 Status : Definitief Teamnummer : 922 Studenten : Mark van der Beek, Ranil Korf en Hendrik Jan Smit Begeleider : Bart Bokhorst RE RA

Nadere informatie

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Geonovum NEN TU-Delft WUR, CGI datum 7 maart 2008 versie 1.0 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Internationaal

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS)

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) ICTU / Programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.noiv.nl NOiV

Nadere informatie

Voorstel richtlijn netwerkveiligheid als onderdeel van EU cyber security strategie: naar een open, veilig en betrouwbaar internet?

Voorstel richtlijn netwerkveiligheid als onderdeel van EU cyber security strategie: naar een open, veilig en betrouwbaar internet? Voorstel richtlijn netwerkveiligheid als onderdeel van EU cyber security strategie: naar een open, veilig en betrouwbaar internet? Trefwoorden: Beveiliging informatiesystemen, cybersecurity strategie,

Nadere informatie

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Copyright: lectrr, metrotime.be Afstudeerscriptie TU Delft Faculteit TBM Wouter Ram 1000497 Scriptie Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

verkenning informatieveiligheid buitenland

verkenning informatieveiligheid buitenland verkenning informatieveiligheid buitenland inhoudsopgave Voorwoord Achtergrond en doel van de verkenning 5 1 2 4 ontwikkelrichtingen 7 landen om mee te vergelijken 11 verkenning per land 1 inspiratie voor

Nadere informatie

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Onderwerpen: Informatiebeveiliging in control Security awareness Identity en Access management Tweede publicatie van het

Nadere informatie

FS-43-04-7A C O N C E P T. Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie. Datum maart 2012

FS-43-04-7A C O N C E P T. Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie. Datum maart 2012 FS-43-04-7A C O N C E P T Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie Datum maart 2012 Colofon Projectnaam Jaarverslag 2012 Versienummer 0.9 Contactpersoon Ludwig Oberendorff Telefoonnummer 06 28237760

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus"

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding Handreiking betrouwbaarheidsniveaus DEFINITIEF Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus" project 002303 versie 1.0 datum 5 juni 2012 Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan.

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan. 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 33625 Hulp, handel en investeringen Nr. 174 Brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PIA Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)P EN RECOVERY GEMEENTE Colofon

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen

Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen Datum 27 juli2015 Colofon Versienummer 4.1 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52

Nadere informatie

Wie reguleert het internet? Horizontalisering en rechtsmacht bij de technische regulering van het internet Koops, Bert Jaap; Lips, A.M.B.

Wie reguleert het internet? Horizontalisering en rechtsmacht bij de technische regulering van het internet Koops, Bert Jaap; Lips, A.M.B. Tilburg University Wie reguleert het internet? Horizontalisering en rechtsmacht bij de technische regulering van het internet Koops, Bert Jaap; Lips, A.M.B. Published in: Zeven essays over informatietechnologie

Nadere informatie

Assurance verstrekking bij Cloud computing

Assurance verstrekking bij Cloud computing Assurance verstrekking bij Cloud computing leveranciers en klanten In Control Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Gegevens auteur: Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Univé. Telefoonnummer werk : 06 18656654

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Beursvennootschappen worden in verschillende landen geconfronteerd met codes voor corporate governance. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse Code voor Corporate Governance

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie