M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar"

Transcriptie

1 M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: de heer drs. H.P.T.M. Willems Datum: 20 september 2011 Onderwerp: Toelichting resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar Geachte leden van de raad, Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2011 heeft u uw zienswijzen kenbaar gemaakt ten aanzien van de jaarverantwoording en resultaatverdeling van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Middels dit schrijven informeer ik over de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio (hierna: AB). De door u ingebrachte zienswijze luidde: - tegen de bestemming van het positieve resultaat van de het onderdeel GMC bestaat geen bezwaar; - tegen de vorming van een bestemmingsreserve voor risico- en crisiscommunicatie brandweer Brabant-Noord bestaat geen bezwaar; - het overige deel van het positieve resultaat van de brandweer Brabant-Noord dient bij voorkeur terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve; - het positieve resultaat van de GHOR dient bij voorkeur voor een bedrag van terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve. De besluitvorming in het AB op 29 juni 2011 wijkt op de volgende onderdelen af van uw zienswijze: - het positieve resultaat van de geneeskundige hulpverlening ad ,- wordt gestort in de algemene reserve en niet uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten; - in tegenstelling tot hetgeen u kenbaar heeft gemaakt wordt een deel van het positieve resultaat van de brandweer ad gestort in de algemene reserve en niet uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. In een toelichting op de resultaatverdeling dd 4 juli 2011 heeft het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio de deelnemende gemeenten geïnformeerd over de hoogte van de algemene reserve van de brandweer. In het verzoek om een zienswijze heeft de veiligheidsregio de ontwikkeling van het exploitatietotaal en de daaraan gekoppelde hoogte van de algemene reserve als gevolg van de regionalisering m.i.v. 1 januari 2011 onvermeld gelaten. Hierdoor

2 werd de indruk gewekt dat de algemene reserve zich binnen de brandbreedte van 5% t/m 7% bevond. Voor het jaar 2011 is dit echter niet het geval omdat tengevolge van de regionalisering het exploitatietotaal per saldo met een factor 3 is toegenomen waardoor de algemene reserve percentueel lager is. In 2011 zal de boven- en ondergrens van de algemene reserve van de veiligheidsregio opnieuw worden vastgesteld. Voor meer informatie over het exploitatietotaal en de vastgestelde jaarverantwoording 2010 verwijs ik u naar de bijlagen. Hoogachtend, de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems

3 Aan geadresseerde VEI LlGH EI DSREGIO BRABANT-NOORD 0'.Ol.o( VH1) INGEKOMEN l8 JUL 2011 Gemeente HeuSden Onze referentie INTERN\293\1 UW referentie Bijlagen 2 Datum 14 juli 2011 Onderwerp Jaarverantwoording 2010 Programmabegroting 2012 Telefoon Fax Geachte heer/mevrouw, Bijgaand ontvangt U de jaarverantwoording 2010 en de Programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, welke zijn vastgesteld op 29 juni jl. door het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met Anne Hellings ( ) of Erik van Creij ( ). Het dagelijks bestuur, namens deze, ~~ ~AFCSa~ plv. Secretaris,

4 Jaarverantwoording 2010

5 VEILlGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Jaarverantwoording 2010 De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabani-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabani-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabani-Noord. ln de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabani-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg. rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige nulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorls werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen. Jaarverantwoording 2010

6 COLOFON Uitgave en redaclie Veiligheidsregio Brabant-Noord, juni 2011 Opmaak en lay-out Maarten Slooves, Grave Drukwerk DPN, Nijmegen Meer informalie Veiligheidsregio Brabanl-Noord Postbus AE 's-hertogenbosch (073) Veiligheidsregio Brabant-Noord

7 I nhoudsopgave Inleiding 5 1. Terugblik op ontwikkelingen in AIgemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio 1.2 Brandweer Brabant-Noord 1.3 Geneeskundige Hulp bij OngevaJlen en Rampen 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum AIgemene uitgangspunten 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening Inwonerbijdrage Compensabele BTW Programma's 3.1 Brandweer Brabant Noord 3.2 Geneeskundige Hulpverlening bij OngevaJlen en Rampen 3.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 4.3 Financiering 4.4 Bedrijfsvoering ~ 5. Jaarrekening 5.1 Programmarekening 5.2 Balans 5.3 Toelichtingen Programmarekening en Balans Bijlage 1: Controleverklaring Bijlage 2: Single information single audit Bijlage 3: BBN - Kengetallen Bijlage 4: GHOR - inzetten Bijlage 5: GMC - Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening Bijlage 6: Lijst met afkortingen Jaarverantwoording 2010

8 Veiligheidsregio Brabanl-Noord

9 Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Programmabegroting 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiele middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. Daarnaast is zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door de organisatie vooraf zijn bepaald. De Jaarrekening 2010 vindt u in hoofdstuk 5. Hierin zijn een programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samensteliing van de verschillende posten. Tevens is er een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Presentatie Begroting Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 17 november 2010 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2010 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeu rd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBVinzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming. Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma's (Jaarverslag 2010) als de Jaarrekening Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant-Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken. Jaarverantwoording 2010

10 1. Terugblik op ontwikkelingen in 2010 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio 6 Op 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio's en de Besluiten Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's in werking getreden. De Brandweerwet de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen zijn hiermee vervallen. De Wet veiligheidsregio's draagt de zorg voor brandweer, rampenbestrijding. crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening op aan de colleges van burgemeester en wethouders. De voorbereiding en uitvoering van de brandweerzorg. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. de voorbereiding en organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien in de meldkamerfunctie voor de brandweer, de ambulancehulpverlening en in samenwerking met het regionaal college voor de politie is opgedragen aan de veiligheidsregio. ln het vierjaarlijks regionaal beleidsplan stelt het bestuur van de veiligheidsregio het beleid vast over de taken van de veiligheidsregio. Colleges van burgemeesters en wethouders zullen hierover worden geraadpleegd in Grondslag van het regionaal beleidsplan vormt het regionaal risicoprofiel dat eind 2010 ter consultatie aan de gemeenteraden is voorgelegd. De gemeentelijke rampenplannen zullen in 2011 worden vervangen door een regionaal crisisplan. De minister van Veiligheid en Justitie heeft het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgenomen om te komen tot een landelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening op drie locaties. De veiligheidsregio's in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken de mogelijkheid een van deze locaties te vormen. In het kader van de herziening van het politiebestel is het kabinet van plan om hel aantal politieregio's per 1 januari 2012 terug te brengen tot 10. De politieregio's Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn van plan om op korte termijn verdergaande samenwerking aan te gaan welke afhankelijk van de wijziging van het politiebestel uiteindelijk tot de inmiddels door de minister van Veiligheid en Justitie bepleitte fusie zou kunnen leiden. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio's en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio's. 1.2 Brandweer Brabant-Noord Regionalisering brandweer Op 17 december 2009 hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten in Brabant-Noord de besluitvorrning over de regionalisering van de brandweer afgerond. Op 1 januari 2011 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau opgegaan in de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Halverwege 2010 is door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio een besluit genomen over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Door de uit leidinggevenden en rnedewerkers van de bestaande gemeentelijke brandweerkorpsen en regionale brandweer, enkele Veiligheidsregio Brabant-Noord

11 gemeentesecretarissen en anderen gevormde bouwteams van de projectorganisatie zijn daartoe voorstellen voor de fijnstructuur (detailontwerp) voorbereid. Hierin worden voor elk taakgebied en organisatieonderdeel de producten en diensten, processen, personeelsformatie, middelenbeslag en randvoorwaarden beschreven. In samenhang met het detailontwerp voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer is ook een voorstel gedaan voor inrichting van de multidisciplinaire cobrdinatiestructuur en organisatie van de veiligheidsregio. Deze voorstellen zijn voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad voorgelegd. De vrijwiliige en beroepsmedewerkers van de brandweer kregen in klankbordgroepen gelegenheid hun opvattingen naar voren te brengen. Op 7 juli 2010 heeft het AIgemeen Bestuur de eindrapportage fijnstructuur waarin deze voorstellen waren opgenomen vastgesteld. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten zijn vastgesteld in de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg. In juni 20lO is de commandant van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord benoemd. Op basis van het formatieplan en met in achtneming van het Sociaal Plan zijn de benoemingen voor de sieutelfuncties en de plaatsingen van de medewerkers in de tweede helft van 2010 ingevuld. 1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Nieuwe wetgeving De vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio's (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn in 2010 aanleiding geweest voor een herorientatie van het GHOR bureau. De nieuwe wetgeving geeft de GHOR een nog sterkere positie als linking-pin tussen zorgaanbieders, veiligheidpartners en openbaar bestuur. Vanuit deze regiefunctie heeft de GHOR de taak ervoor te zorgen dat de reguliere zorg zich voorbereidt op rampen en crises zodat er naadloos kan worden overgeschakeld van dag-dagelijkse zorg naar opgeschaalde zorg. De veranderende wetgeving heeft in 2010 geleid tot visievorming en het opnieuw bepalen van de richting van de organisatie. In 2011 zal de organisatie naar aanleiding van deze herorientatie worden heringericht zodat de GHOR Brabant-Noord functioneert als een efficiente en effectieve netwerkorganisatie om uitvoering te geven aan haar taken. Operationele inzet De GHOR Brabant-Noord is in 2010 actief geweest met de afronding- en evaluatie van de grootschalige casuistiek in 2009: Mexicaanse griep, Q-koorts en de zedenzaak. Opvallend was de toename van het aantallen inzetten van PSHI (psychosociale hulpverlening) bij een aantal incidenten in 20lO. Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Door uitval en inwerken van vervangend personeel heeft het OTO-team de nodige vertraging opgelopen in zowel de doorontwikkeling van het productenaanbod van de GHOR, als in de uitvoering van een aantal OTO-activiteiten. Eind 2010 zijn er met het team een aantal structurele oplossingen gevonden welke begin 2011 zullen worden uitgewerkt. Samenwerking De GHOR Brabant-Noord heeft binnen het Veiligheidsbureau een actieve rol gespeeld in een aantal multidisciplinaire samenwerkingsprojecten en werkgroepen, te weten: het Regionaal Risicoprofiel, Multidisciplinair Opleiden-Trainen-Oefenen (MOTO), Hoogwater, Multidisciplinaire Evenementenadvisering en Informatiemanagement. De GHOR Brabant-Noord investeert daarnaast in de samenwerking met partners in de zorgketen. De basis voor dit overleg is in 2009 gelegd met een structuur om de Mexicaanse griep gezamenlijk aan te pakken. Deze structuur is in 20lO uitgebouwd en heeft geleid tot de facilitering van een Platform Zorgcontinurteit waar zorgaanbieders bijeenkomen om zowel de eigen zorgcontinurteit te organiseren als contacten te onderhouden met de GHOR Brabant-Noord. Jaarverantwoording 2010

12 Deze contacten zijn noodzakelijk om als regisseur in de voorbereiding en ten tijden van een ramp of crisis de coordinatie te kunnen voeren met liaisons vanuit het gehele netwerk van zorgaanbieders. Deze liaisons kunnen indien nodig bij een operationele inzet zitting nemen in het Actiecentrum GHOR. Naast het uitbouwen van het netwerk in de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat de GHOR ook bovenregionale samenwerkingsverbanden aan. Zo is er nauwe samenwerking met de GHOR Midden-West Brabant om knelpunten vanuit de discongruentie van de GGD-regio's op te lossen. Ook met de andere omliggende GHOR-regio's wordt de samenwerking gezocht in het kader van efficiency, continurteit en eventuele bijstand. Brabantbreed is er met betrekking tot het Traumacentrum Brabant sprake van een verschuiving van verantwoordelijkheden op basis van de nieuwe wetgeving. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) krijgt hierbij steeds meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Op landelijk niveau werkt de GHOR Brabant-Noord mee aan modelconvenanten die in 2011 zullen worden afgesloten tussen zorgaanbieders en de GHOR. 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 20lO actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiente, effectieve en gecoordineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de programmabegroting 20lO GMC zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. In deze jaarverantwoording wordt in vogelvlucht inzicht geboden in de vorderingen en resultaten. Het jaar 2010 kan voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum worden gekenmerkt als een jaar dat in het teken heeft gestaan van de oplevering van een aantal infrastructurele en logistieke zaken: afronding van de verbouwing van de ROC-ruimte, vervanging van het ICT platform en de audiovisuele infrastructuur en implementatie van de fall-back voorziening C2000. Ook is een vervolg gegeven op de in 2009 geslarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van het meldkamerdomein binnen de zuidelijke 6 veiligheidsregio's. ln afstemming mel de landelijk projectleider schaalvergroting meldkamerdomein is een uitwerking gemaakt van de mogelijke scenario's om te groeien naar de eindsituatie. Tijdens een derde strategische conferentie op 14 juli 2010 zijn de resultaten besproken. Besloten is om het voorstel en de aanbevelingen verder uit te laten werken in een Business Case en deze Business Case ter besluitvorming voor te leggen aan de veiligheidsdirecties Zuid 6. Eind 2010 is opdracht gegeven aan Twynstra Gudde voor het uitwerken van deze Business Case. De resultaten hiervan zijn tijdens een strategische conferentie op 13 april 2011 gepresenteerd. Veiligheidsregio Brabant-Noord

13 2. Algemene uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2010 geformuleerd. 2.1 Technischeuitgangspunten Jaarrekening 2010 Voor 2010 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: de rekenrente voor in 2010 geplande nieuwe investeringen is 4%. Het GMC hanteert geen rekenrente; afschrijvingen: Investeringen beneden 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. 2.2 Inwonerbijdrage De gemeentelijke bijdrage voor 2010 is na indexering en de verhoging voor structureei nieuw beleid vastgesteld op 10,201 per inwoner. Dit is opgebouwd uit 5,943 voor de BBN, 1,988 voor de GHOR en 2,270 voor het GMC. Uitgaande van inwoners (CBS ) bedraagt de totale inwonersbijdrage Dat betekent voor de BBN , de GHOR en het GMC Compensabele BTW 2010 De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het 'transparantiemodei' c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband haar voorbelasting kan doorschuiven (het samenwerkingsverband wordt ais het ware 'transparant' gemaakt). Daarvan uitgaande houdt het sarnenwerkingsverband, onderdeel brandweer, in de administratie de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting bij en wordt deze door de brandweer via een schriftelijke opgave 'doorgeschoven' naar de aangesloten gemeenten. Door de per loktober 2010 ingevoerde wet op de Veiligheidsregio's zijn niet langer aile door de Veiligheidregio gemaakte kosten compensabel voor de gemeenten, alleen nog de brandweerkosten. Oorzaak hiervan is dat brandweer een gemeentelijke taak blijft en dat GHOR, meldkamer en crisisbeheersing (multidisciplinaire taken) taken worden van de Veiligheidsregio. De BTW in de overheadkosten is hiermee niet langer volledig, maar slecht partieel compensabel, naar rato van de brandweertaken in het geheel. Om de Veiligheidsregio's en de gemeenten te compenseren voor dit verlies zal het ministerie van Veiligheid en Justitie een structurele extra bijdrage aan de BDUR toevoegen. De Veiligheidsregio zal deze bijdrage, naar verwachting om en nabij de doorbetalen aan de deelnemende gemeenten. Voor 2010 was het bedrag aan compensabele BTW voor BBN en GMC geraamd op 0,71 per inwoner: Voor BBN 0,61 en het GMC 0,10 per inwoner. De werkelijke compensabele BTW voor BBN en GMC bedroeg in ,82 per inwoner: Voor BBN 0,68 en het GMC 0,14 per inwoner. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD Hart voor Brabant. Jaarverantwoording 2010

14 3. Programma's Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk Programma's wat zij wilden bereiken in 2010 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Per doel zijn, waar van toepassing, ook de ontwikkelingen eromheen aangegeven. 3.1 Brandweer Brabant Noord Risicobeheersing Risicobeheersing behelst het complete pakket aan maatregelen dat genomen moet worden om onnodige veiligheidsrisico's voor de burger te voorkomen. Hierin zijn verschillende taken te onderkennen: proactie, preventie en preparatie. Ook het Veiligheidsbureau en de meldkamer hebben hierbij een belangrijke rol. 1. Proactie De proactieve taken zijn erop gericht om de fysieke veiligheid binnen de regio te optimaliseren door kennisoverdracht, advisering en toetsing van (gemeentelijke) plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuvergunningen en transportroutes. Hiervoor worden maatregelen geadviseerd die gericht zijn op het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Doelen 2010 Geplande activiteiten en Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen afwijkingen in de voortgang Goed werkend netwerk voor kennisoverdracht naar gemeentelijke (of districts) brandweerkorpsen. Brzo-plichtige bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen 1999): hebben de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen in acht genomen. zijn geinspecteerd volgens de nieuwe inspectiemethodiek (NIM). Brzo-inrichtingen hebben betrouwbare veiligheidsrapporten. Uitvoering artikel 13 Aanwijzing bedrijfsbrandweren, Brandweerwet 1995 en Herziening Besluit aanwijzing bedrijfsbrandweren. Onderhouden van en participeren in landelijke en regionale netwerken. Doorvertalen van kennisbelangen naar de multidisciplinaire aspecten van de veiligheidsregio. Systematisch inspecteren van Brzoplichtige bedrijven binnen de eigen maatlatregio (BBN en Midden- en West-Brabant) en op Zuid-Nederlandse schaal systematisch inspecteren van Brzo-plichtige bedrijven. Uitvoeren van inspecties volgens het daartoe opgestelde kwaliteitsmanagementsysteem. Leveren van een gekwalificeerde BRZO-inspecteur bij elke inspectie. Toetsen en inspecteren van de BRZO-inrichtingen, waarbij de bedrijfsbrandweerrapportage en de rampenbestrijding-scenario's worden afgestemd met het lokale bevoegde gezag. Aan alle landelijke en regionale netwerkactiviteiten wordt volgens planning geparticipeerd en teruggekoppeld Proactie is in de regiegroep risicobeheersing belegd Verloopt overeenkomstig de vastgestelde planning en gemaakte (kwaliteits) afspraken Idem Idem Gemeenten worden ondersteund en wederzijdse verwachtingen worden gemanaged met bedrijven met eigen brandweer Maken van beleid bij landelijke re- Waar nodig is hier invulling aan gelgeving ten behoeve van regionale gegeven besluitvorming en indien nodig de implementatie hiervan. Veiligheidsregio Brabant-Noord

15 Doelen 2010 Geplande activiteiten en Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen afwijkingen in de voortgang Gemeenten zijn bekend met het: Er wordt actief informatie verstrekt: De nationaal ontwikkelde handreiking Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); via het regionaal overleg netwerk proactie; "verantwoorde wordt gevolgd brandweeradvisering" Besluit transport externe veiligheid (Btev); door gerichte informatievoorziening aan gemeenten; Besluit buisleidingen. via informatiebijeenkomsten. De gemeenten bieden al hun ROplannen, milieuvergunning- dan wel trajectaanvragen aan voor advisering door de regionaal commandant. Gemeenten hebben binnen 6 weken na de aanvraag op basis van het Bevi, Btev, Besluit buisleidingen, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer een adequaat advies. Tijdig adviseren van gemeenten op risicoaspecten als groepsrisico, zelfredzaamheid, beheersbaarheid en de te nemen maatregelen bij risicovolle situaties, objecten of activiteiten. De intern afgesproken adviestermijn van 4 weken wordt gehaald Het krijgen van inzicht in de aard en omvang van de risicovolle situaties in de regio. Proactief beoordelen van risicovolle situatie op basis van de Handreiking Regionaal Risicoprofiel. Verloopt volgens planning waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij het regionaal risicoprofiel Multidisciplinair afstemmen van het risicoprofiel met de partners binnen het veiligheidsbureau. Analyseren van de effecten. Adviseren van beheersmaatregelen. Gemeenten weten zich ondersteund bij het opstellen van beleidsvisies Externe Veiligheid en geadviseerd ten aanzien van milieuvergunningen op het aspect veiligheid. Uitvoering hiervan vindt in 2010 niet plaats. Deze is voorwaardelijk gekoppeld aan een meerjarige subsidie van de provincie. Vooralsnog heeft de provincie deze voor 2010 niet verleend. Van de provincie is ook in 2010 een beperkte subsidie ontvangen. Dat betekent dat de werkzaamheden i.v.m. de beschikbare tijd zeer beperkt zijn. Hierbij is samengewerkt met de VR West- en Midden-Brabant. Burgers van Brabant Noord zijn gefnformeerd over aanwezige risico's, zodat zij enerzijds tijdens een calamiteit beter te benaderen zijn door gemeenten en hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter kunnen redden. Bijdragen aan de ontwikkeling van een systeem voor structurele risicocommunicatie binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord, waarbij er afstemming is met de Provincie en de veiligheidsregio's binnen Brabant. Vanuit het team Bestuur en Beleid wordt hieraan uitvoering gegeven. 1~ Jaarverantwoording 2010

16 2. Preventie De preventieve taken zijn erop gericht om door middel van kennisoverdracht, toetsing en advisering gevaarlijke situaties, ongevallen en incidenten te voorkomen. Voor het repressieve optreden wordt beoogd de risico's voor het personeel op een aanvaarbaar niveau te brengen. Doelen 2010 Geplande activiteiten en Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen afwijkingen in de voortgang Het voorkomen van slachtoffers bij brand en het beperken van milieu- en economische schade. Het versterken van de basisvaardigheden en de bestaande expertise van de gemeentelijke preventisten door scholing en kenmsoverdracht. Het versterken van specialistische kennis binnen ae regio en zorgen voor goede spreiding van expertise binnen de regio. - Adequate specialistische advisering voor complexe vraagstukken en het voorzien in verplichte adviezen Stirnuleren, ontwikkelen en implementeren van actueel preventiebeleid binnen de regio. Ontwikkelen van richtlijnen en leidraden, in nauwe samenwer-king met de gemeentelijke preventieadviseurs en deze voor implementatie aanbieden aan de gemeenten. Regievoering bij gelijkwaardig-heidsoplossingen bij bouwregel-gevingsvraagstukken. Op 1 januari 2010 is de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voorzien. De consequenties voor de werkzaamheden van Brandweer Brabant-Noord zijn nog niet te bekend en afhankelijk van bestuurlijkekeuzes bij de invoering. lnitieren van bijscholingen basisvaardigheden, themabijeenkomsten en seminars en voorlichting brandpreventie. Op basis van een in 2009 uitgevoerde inventarisatie naar specialisatie onder de preventieadviseurs: Scholing ter versterking specialistische kennis; Vormen van specialistische clusters binnen de regio, voor zover mogelijk en relevant; Opzetten systeem van collegiale advisering. Voorzien in specialistische advisering zoals bij complexe bouwwerken en complexe brandveiligheidsinstallaties. De activiteiten verlopen volgens verwachting; er worden geen bijzondere afwijkingenverwacht. Toelichting op onderdelen: Ten aanzien van grote veestallen is er in een regionale werkgroep een handleiding opgesteld. Er is een aanvang gemaakt om te komen tot een beleidsrichtlijn ten aanzien van de doormelding van brandmeldingen vanuit zorgcluster woningen en zorg groepswoningen voor 24 uurs zorg. Ten aanzien van de veiligheid tijdens (grote) evenementen heeft regionale werkgroep een regionale handleiding opgesteld. Deze handleiding wordt in januari 2011 door de regiegroep vastgesteld. In maart en juli hebben goed bezochte bijscholingsbijeen-komsten plaats gehad. Aan deze dagen hebben per keer 35 preventisten meegedaan. De uitvoering hiervan is vertraagd i.v.m. de regiovorming omdat het doelmatiger is te wachten totdat de bemensing van de nieuwe districtelijke teams risicobeheersing bekend is De activiteiten verlopen volgens verwachting; er worden geen bijzondere afwijkingen verwacht. Verzorgen van e verplichte advisering inzake ontwerp van aanrijdroutes, bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Toelichting op onderdelen: Voor alle gemeenten meerdere malen geadviseerd ten aanzien van complexe bouwplannen zoals onder meer grote opslag gebouwen. verpleeg en zorg instellingen. bijeenkomstgebouwen en ziekenhuizen. Voor alle gemeenten meerdere malen geadviseerd ten aanzien van opslagen voor grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Veiligheidsregio Brabant-Noord

17 Doelen 2010 Geplande activiteiten en Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen afwijkingen in de voortgang De wettelijke taken voortvloeiend uit het Vuurwerkbesluit zijn adequaat uitgevoerd. Toetsen van: aanvragen voor het opslaan van vuurwerk aan de regelgeving en het adviseren van de provincie en/of de betreffende gemeenten; meldingen voor het afsteken van zowel professioneel als theatervuurwerk en hierover advies uitbrengen aan de provincie. De activiteiten verlopen volgens verwachting; er worden geen bijzondere afwijkingen verwacht. Toelichting: In 2010 zijn er aan de provincie 46 adviezen uitgebracht ten aanzien van het tot ontbranding brengen van vuurwerk waarbij een vergunning in het kader van het Vuurwerkbesluit noodzakelijk was. Er zijn in het afgelopen jaar ook 68 meldingen gezien met betrekking tot het ontbranden van vuurwerk waarvoor geen vergunning noodzakelijk was «100 kg). In alle gevallen is er met de betreffende districten overleg geweest. Het in stand houden van het Openbaar brandmeldsysteem (OMS). zorgen voor een adequate registratie van klantgegevens en uitrukprocedures; onderhouden van contacten met het bevoegde gezag (gemeenten) ten aanzien van de certificering van brandmeldinstallaties. Voorbereiding op nieuwe aanbesteding per Er zijn voor 8 opslagplaatsen > kg adviezen gegeven (Wettelijke taak VR) uitgevoerd door de specialisten in de districten onder regionale regie. Er zijn 15 toetsen uitgevoerd in het kader van de 5 jaarlijkse cyclus (beoordeling P.V.E) De in 2009 beschikbaar gekomen internet tool voor het aan - en afmelden van klanten en het bijwerken van de voor de repressieve dienst noodzakelijke gegevens (waarschuwingsadressen) is geimplementeerd en werkt naar tevredenheid. De sector Risicobeheersing blijft uiteraard wel de regie en controle uitoefenen om het OMS op de juiste wijze te laten functioneren. 1~ Jaarverantwoording 2010

18 3. Preparatie Preparatie is gericht op de voorbereiding op het grootschalig en bijzonder optreden van de brandweer en de coordinatie van de voorbereiding van het gezamenlijk bestuurlijk en multidisciplinair optreden bij crisissituaties en rampen door midclel van planvorming en oefeningl training. Doelen 2010 Geplande activiteiten en Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen afwijkingen in de voortgang Monodisciplinaire planvorming Een planmatig goed voorbereide en functionerende brandweerorganisatie ten behoeve van de bestrijding van branden en ongevallen: monodisciplinaire plannen zijn actueel; operationele procedures en protocollen zijn actueel en preparatieve voorzieningen zijn up to date. Beheren en actualiseren van: de Regionale Operationele Procedures voor de brandweer; het Regionaal Dekkingsplan Basisbrandweerzorg; de Regeling Operationele Leiding brandweer; het deelplan Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen; De activiteiten met betrekking tot de ROP verlopen volgens planning. Het regionaal dekkingsplan is levend document in die zin dat wijzigingen in specifieke situaties zoals het verplaatsen van een brandweerkazerne of het besluit tot een dagdienstbezetting, leidt tot aanpassingen. De ROL functioneert naar behoren en is geactualiseerd. Coordinatieplannen: natuurbrandbestrijding; uniforme afspraken maken met Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, Brabants Landschap e.d.; autosnelwegen; spoorwegen; Oefenjaarplannen voor de Meldkamer Brandweer en monodisciplinaire oefeningen (specialismen, grootschalig optreden en operationele leiding); participeren in interregionale en landelijke kennis- en werkgroepen om de plannen, procedures en protocollen aan te laten sluiten bij de actuele landelijke inzichten en ontwikkelingen. Regionale kennis actief inbrengen bij de ontwikkeling van landelijke producten. Coordinatieplannen Natuurbrandbestrijding: plan is 2010 geactualiseerd. Bosgebied Maashorst beschikt momenteel over uniform sleutelplan. Met ingang van 1 mei 2010 is Staatsbosbeheer uitgerust met pagers en worden zij opgeroepen bij natuurbranden. Autosnelwegen: Per 1 september 2010 volledig operationeel. Tevens zijn de korpsen ingelicht met betrekking tot nieuwe richtlijnen incident management Spoorwegen: met de 3 VR's in Noord-Brabant is in overleg met de provincie en NS een format voor het coordinatieplan opgesteld dat bij de actualisatie in 2011 gebruikt zal worden. Daarnaast wordt er voor zowel spoorwegen als autosnelwegen uniform kaartmateriaal ontwikkeld, realisatie in Overleg met Prorail over het ter beschikking stellen van hun kaartmateriaal. De oefenjaarplannen zijn gemaakt en worden uitgevoerd Kennis- en werkgroepen: - Preparatie Zuid6 overleg - Provinciaal overleg Spoorwegen Communicator gebruikersoverleg Veiligheidsregio Brabant-Noord

19 Doelen 2010 Geplande activiteiten en Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen afwijkingen in de voortgang Oefenen Zorgdragen voor een adequaat functionerende brandweerorganisatie bij de bestrijding van branden en ongevallen door middel van oefenen en trainen. Om dit te ondersteunen wordt vooral gestreefd naar: adequate ondersteuning en advisering van brandweerkorpsen ten aanzien van de organisatie, uitvoering en registratie van oefeningen; adequate uitvoering van het regionale monodisciplinaire oefenprogramma. Adviseren en ondersteunen van: het regionaal netwerk oefencoordinatoren ten behoeve van de kennisdeling en kennisontwikkeling bij gemeentelijke brandweerkorpsen en het vertalen van landelijke ontwikkelingen naar regionale (beleids) adviezen en producten; de gemeentelijke brandweerkorpsen ten aanzien van het taakveld oefenen (implementatie Leidraad Oefenen, registratie, opstellen jaarplannen etc.). Conform het Meerjaren oefenbeleidsplan brandweer organiseren van: oefeningen voor specialistische brandweertaken (ongevalsbestrijding gevaarljke stoffen, grootschalige technische hulpverlening en watertransport etc.); oefeningen voor de operationele leiding brandweer (OvD, HOvD, CvD en AGS); oefeningen voor de Meldkamer Brandweer; operationele trainingen bevelvoerders in Zweden. continue kwaliteitsverbetering van het oefenen onder andere door irnplementatie van nieuwe (Iandelijke) inzichten (bijvoorbeeld competentiegericht oefenen) en tools (oefen- en evaluatiesystemen). De activiteiten verlopen volgens planning Idem De activiteiten verlopen volgens planning In 2009 was het meerjaren beleidplan afgelopen. Een pilot om met complete TS in Zweden te gaan oefenen is wegens ontbreken budget niet doorgevoerd. 1~ Het ontwikkelen van een meerjaren oefenbeleidsplan met input van de regionale regiegroep oefenen. Afstemming van het monodisciplinair oefenbeleid met het multidisciplinair oefenbeleid. Het ontwikkelen is uitgesteld (met instemming RMT) om de nieuwe organisatie binnen team vakbekwaamheid afstemming te gunnen in de nieuwe ontwikkelingen. Bovendien zal dan meer over de samenstelling van de nieuwe organisatie bekend zijn Het borgen van de kwaliteit van de specialismen Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen en Waarschuwings- en Verkenningsdienst Het vervolmaken en verfijnen van het personeels- en oefenregistratiesysteem AG5 met gegevens van oefenen en uitrukken. Doelmatig oefenen en trainen van de OGS/WVD organisatie Nieuwe ontwikkelingen monitoren en zonodig implementeren AG5 wordt voorbereid op een beter rapportage functie. Tevens eenduidige afstemming in vastleggen gegevens als voorbereiding op een database. Koppeling met Decos is gemaakt. AG5 is voorbereid voor de regionalisatie, Beheerplan AG is geaccordeerd. De activiteiten verlopen volgens planning. Jaarverantwoording 2010

20 4. Veiligheidsbureau Het veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rarnpenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (d.m.v. planvorming en oefenen) en te evalueren. Doelen 2010 Geplande activiteiten en Gerealiseerde activiteiten en ontwikkelingen afwijkingen in de voortgang Eenplanmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen. Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire plannen. Ooor de invoering van de Wet Veiligheidsregio's verandert de planstructuur ten aanzien van rampenbestrijding (gemeentelijke rampen-plannen worden vervangen door een regionaal crisisplan). Het opstellen van het regionaal risicoprofiel is gereed. Het concept risicoprofiel is eind 2010 ter consultatie aangeboden aan de gemeenteraden. Eind 2010 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak voor het opstellen van het regionaal crisisplan. Het plan van aanpak zal naar verwachting in februari ter besluitvorming worden aangeboden. Oe vaststelling is voorzien in het vierde kwartaal Project implementatie netcentrisch werken verloopt volgens planning. Het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting, het borgen van de continuiteit van de dienstveriening bij maatschappelijke ontwrichting. Op de bestrijding van specifieke crisissituaties met risico's op grote maatschappelijke ontwrichting (uitval vitale voorzieningen, terreur etc.) goed voorbereide organisaties. Afronden van de in 2009 begonnen implementatie van netcentrisch werken ten behoeve van de operationele informatievoorziening bij crises en rampen. Tevens optimalisatie en onderhoud hiervan. Afronden van de in 2009 ingezette kwaliteitsverbetering organisatie gemeentelijke processen, conform de aanbevelingen van de Taskforce gemeentelijke processen. Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire coordinatieplannen voor crises met risico's op grote maatschappelijke ontwrichting (stroomuitval, hoogwater Oe Maas, terreur, dierziekten). Hierbij actief interregionaal en landelijk samenwerken om kennis en inzichten te delen. Hierdoor voldoet de planvorming aan de laatste inzichten en ontwikkelingen waardoor de multidisciplinaire voorbereiding kwalitatief verbetert. Alarmeringsvoorstellen zijn in juli 2010 geimplernenteerd en operationeel. Vastgestelde plannen: Coordinatieplan spoorwegen (nieuw plan) Coordinatieplan Hoogwater Oe Maas (geactualiseerd plan) Multidisciplinair Protocol Verdachte Objecten (PVO) Veiligheidsregio Brabant-Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 5 1.3 Kaders: financiële ontwikkelingen... 6 2 Programma Crisis-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 4 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding... 6 2.1 Risicobeheersing...

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Veiligheidsregio. Noord- en Oost-Gelderland

Jaarstukken 2014. Veiligheidsregio. Noord- en Oost-Gelderland Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Apeldoorn, 1 juli 2015 2 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Inhoud 1. Nota van aanbieding 3 2. Resultaatbestemming 4

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 51

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 51 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 51 RO N I N E N ZA.l5-33428/D1. 15-54894 17 april 2015 Aan de besturen van de deelnemende gemeenten Sontweg 10 9723 AT roningen Postbus 66 9700 AB roningen T: 088

Nadere informatie

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij raadsvoorstel onderwerp Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij agendapunt 20

Nadere informatie

Programma. Begroting 2014

Programma. Begroting 2014 Programma Begroting 2014 Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Fryslan Leeuwarden, april 2013 Programmabegroting 2014 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Algemeen... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen...

Nadere informatie

Tussenbericht NVBR 2011 1. Tussenbericht NVBR 2011

Tussenbericht NVBR 2011 1. Tussenbericht NVBR 2011 Tussenbericht NVBR 2011 1 Tussenbericht NVBR 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Nieuwe doctrine brandveiligheid... 5 Hoofdstuk 3: De inrichting van een landelijk samenwerkingsverband

Nadere informatie

Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012. Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân

Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012. Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012 Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitkomsten... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Bestuur en beleid...

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD

PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD Datum: woensdag 18 juni 2008 Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht Voorzitter: de heer R.J.G. Bandell Agenda: 20.00 uur 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. GGD Hart voor Brabant

Jaarrekening 2010. GGD Hart voor Brabant Jaarrekening GGD Hart voor Brabant Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 4 Verslag van de directie... 4 Besluitvorming... 6 1. Gezondheidsbevordering... 7 1.1 Wat zijn de ontwikkelingen?... 7 1.2 Wat

Nadere informatie

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad

Gemeente LeiderdOTD. Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl. Aan de leden van de raad Concernzaken Cluster Openbare Orde & Veiligheid (071)54 58 725 dkoopmans@leiderdorp.nl Aan de leden van de raad Gemeente LeiderdOTD fi JjM Cr datum : 28 januari 2014 kenmerk : 2014U00275 betreft : situatieschets

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.nl NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra Voorwoord In het jaar dat achter ons

Nadere informatie