Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord"

Transcriptie

1 Onderwerp Zaaknummer: BVJL09 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2010 en de resultaatverdeling 2010 hun zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 14 juni 2011 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 sluit, door hoofdzakelijk incidentele voordelen, met een positief saldo van Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN ,-, GHOR ,- en GMC ,-. Voor een nadere toelichting op de jaarverantwoording en de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar het raadsvoorstel. Afweging De voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan. Er bestaat bezwaar tegen de bestemming van een gedeelte van het positieve resultaat GHOR en de BBN ter verhoging van de algemene reserve. Voor een toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure Gelet op de uiterste reactiedatum, welke gelijk valt met de dag van de raadsvergadering, wordt voorgesteld de voorgestelde zienswijze reeds, onder voorbehoud van instemming van de raad, aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio ter kennis te brengen. 1

2 Onderwerp Zaaknummer: BVJL09 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2

3 Onderwerp Zaaknummer: BVJL09 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 24 mei 2011; gelet op: Gemeentewet; besloten: de raad voor te stellen aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2010: - tegen de bestemming van het positieve resultaat van de het onderdeel GMC bestaat geen bezwaar; - tegen de vorming van een bestemmingsreserve voor risico- en crisiscommunicatie brandweer Brabant-Noord bestaat geen bezwaar; - het overige deel van het positieve resultaat van de brandweer Brabant-Noord dient bij voorkeur terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve; - het positieve resultaat van de GHOR dient bij voorkeur voor een bedrag van terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3

4 Zaaknummer BVJL09 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Raadsvoorstel Inleiding Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2010 en resultaatverdeling 2010 hun zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 14 juni 2011 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording en de resultaatverdeling worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni Gelet op de uiterste reactiedatum hebben wij de voorgestelde zienswijze reeds, onder voorbehoud van instemming door uw raad, aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio ter kennis gebracht. Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). Exploitatiesaldo 2010 De jaarrekening 2010 sluit met een positief saldo van in totaal Het batig saldo van de BBN ad is voornamelijk ontstaan door een hogere BDURuitkering (brede doeluitkering Rampenbestrijding) voor convenantsgelden ( ), lagere kosten oefenen ( ) en onderhoudskosten verbindingen ( ) en een voordeel op de kosten van materieel ( ). Het voordelig resultaat van de GHOR ad kan worden toegeschreven aan met name een gunstiger afgesloten Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ( ) en lagere kosten voor opleidingen ( ) en kapitaallasten ( ). Het positieve saldo van het GMC ad wordt veroorzaakt door lagere kosten van verbindingen en automatisering als gevolg van uitgestelde investeringen. Resultaatbestemming Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te bestemmen: Onderdeel Brandweer: a toevoegen aan de algemene reserve van de brandweer; b. het incidentele voordeel op de van het rijk ontvangen convenantgelden storten in een nieuw te vormen een bestemmingsreserve Risico- en Crisiscommunicatie van Dit om maatregelen te kunnen nemen voor verbetering van de communicatie bij een calamiteit aan betrokkenen, omwonenden en de media. Onderdeel GHOR: a. vormen van een algemene bedrijfsreserve als buffer voor het opvangen van risico s in algemene zin met ; b. het incidentele overschot ad restitueren aan de deelnemende gemeenten. 1

5 Zaaknummer BVJL09 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderdeel GMC: a. van het batig exploitatiesaldo GMC % ( ) reserveren voor informatievoorziening ten behoeve van aansluiting op een aantal landelijke projecten, nl: 1. Netcentrisch werken 2. Vernieuwing geïntegreerd meldkamersysteem 3. Aansluiting op basisregistraties van gemeenten en 4. Doorontwikkeling en verbeteringen C2000 b. de overige 50% van het batig exploitatiesaldo GMC 2010 ( ) met het batig exploitatiesaldo van C2000 ( ) conform de verdeelsleutels aan gemeenten ( ) en politie ( ) terugbetalen. Door bovenstaande reserveringen te vormen kan nu aan (noodzakelijk) nieuw beleid worden voldaan. Het gaat niet om kosten die structureel op de begroting zullen drukken. In de toekomst zal dit echter, samen met eventueel ander nieuw beleid, dienen te worden afgewogen bij het Beleidskader. Afweging Zienswijze Voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan. Resultaatbestemming GMC Tegen de bestemming van het positieve resultaat van de het onderdeel GMC bestaat geen bezwaar. Resultaatbestemming GHOR Tegen het terugstorten van het positieve resultaat ad aan de deelnemende gemeenten bestaat geen bezwaar. Het dagelijks bestuur stelt voor het overige gedeelte van het positieve resultaat van de GHOR ( ,-) toe te voegen aan de algemene reserve van de GHOR. De algemene reserve bevindt zich daarmee binnen de brandbreedte die door het bestuur is vastgesteld op 5% tot 7% van het exploitatietotaal ( tot ). Wij adviseren u hier tegen bezwaar te maken. Op dit moment worden gemeenten namelijk geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingen. Wij achten het onwenselijk om tegelijkertijd bij gemeenschappelijke regelingen tot het maximale bedrag een algemene reserve aan te houden. Bij voorkeur wordt daarom slechts een bedrag van aan de algemene reserve toegevoegd. De reservestand voldoet daarmee aan de bandbreedte die door het bestuur is vastgesteld. Het resterende bedrag van kan naar de deelnemende gemeenten terugvloeien. 2

6 Zaaknummer BVJL09 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Resultaatbestemming BBN Tegen het vormen van een bestemmingsreserve ad voor Risico- en Crisiscommunicatie bestaat geen bezwaar. Het dagelijks bestuur stelt voor een gedeelte van het positieve resultaat van de BBN ad te storten in de algemene reserve. De algemene reserve zal na storting bedragen. Wij adviseren u hier bezwaar tegen te maken. Zeker gezien de regionalisering van de brandweer achten wij het noodzakelijk om voldoende weerstandcapaciteit te hebben om financiële risico`s op te vangen. De algemene reserve van de BBN bevindt zich op dit moment echter al ruim binnen de brandbreedte die door het bestuur is vastgesteld op 5% tot 7% van het exploitatietotaal ( tot ). Daarbij vinden wij het ook hier onwenselijk om bedragen te reserveren, terwijl gemeenten fors moeten bezuinigen. Bij voorkeur wordt het bedrag van daarom uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Inzet van middelen De veiligheidsregio stelt voor om een bedrag van van het rekeningresultaat 2010 aan de gemeenten terug te betalen. Volgens de bestaande verdeelsleutels ontvangt de gemeente Heusden daardoor in Als wordt tegemoetgekomen aan de voorgestelde zienswijze wordt dit bedrag verhoogd tot Het terug te ontvangen bedrag wordt toegevoegd aan de post incidenteel onvoorzien Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems Naar aanleiding van de informatievergadering: 3

7 Zaaknummer BVJL09 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 14 juni 2011; gezien het voorstel van het college van 24 mei 2011, BVJL09 gelet op Gemeentewet; b e s l u i t : aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2010; - tegen de bestemming van het positieve resultaat van de het onderdeel GMC bestaat geen bezwaar; - tegen de vorming van een bestemmingsreserve voor risico- en crisiscommunicatie brandweer Brabant-Noord bestaat geen bezwaar; - het overige deel van het positieve resultaat van de brandweer Brabant-Noord dient bij voorkeur terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve; - het positieve resultaat van de GHOR dient bij voorkeur voor een bedrag van terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 4

8

9

10

11

12

13 AGP x Bijlage 1 Jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

14 Colofon Titel : Jaarverantwoording 2010 Subtitel : Veiligheidsregio Brabant-Noord Auteur(s) : Project : Opdrachtgever : Rapportstatus : Concept , Brandweer Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht. 2

15 INHOUDSOPGAVE Inleiding Terugblik op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio Brandweer Brabant-Noord Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum Algemene uitgangspunten Technische uitgangspunten Jaarrekening Inwonerbijdrage Compensabele BTW Programma s Brandweer Brabant Noord Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum Paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Jaarrekening Programmarekening Balans Toelichtingen Programmarekening en Balans Bijlage 1: Accountantsverklaring...78 Bijlage 2: Single information single audit...79 Bijlage 3: BBN - Kengetallen...80 Bijlage 4: GHOR - inzetten...84 Bijlage 5: GMC - Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening...85 Bijlage 6: Lijst met afkortingen

16 Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Programmabegroting 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiële middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. Daarnaast is zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door de organisatie vooraf zijn bepaald. De Jaarrekening 2010 vindt u in hoofdstuk 5. Hierin zijn een programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. Tevens is er een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Presentatie Begroting 2010 Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 17 november 2010 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2010 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming. Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma s (Jaarverslag 2010) als de Jaarrekening Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant- Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken. 4

17 1. Terugblik op ontwikkelingen in 2010 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio Op 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio s en de Besluiten Veiligheidsregio s en Personeel Veiligheidsregio s in werking getreden. De Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen zijn hiermee vervallen. De Wet veiligheidsregio s draagt de zorg voor brandweer, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening op aan de colleges van burgemeester en wethouders. De voorbereiding en uitvoering van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de voorbereiding en organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien in de meldkamerfunctie voor de brandweer, de ambulancehulpverlening en in samenwerking met het regionaal college voor de politie is opgedragen aan de veiligheidsregio. In het vierjaarlijks regionaal beleidsplan stelt het bestuur van de veiligheidsregio het beleid vast over de taken van de veiligheidsregio. Colleges van burgemeesters en wethouders zullen hierover worden geraadpleegd in Grondslag van het regionaal beleidsplan vormt het regionaal risicoprofiel dat eind 2010 ter consultatie aan de gemeenteraden is voorgelegd. De gemeentelijke rampenplannen zullen in 2011 worden vervangen door één regionaal crisisplan. De minister van Veiligheid en Justitie heeft het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgenomen om te komen tot één landelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening op drie locaties. De veiligheidsregio s in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken de mogelijkheid één van deze locaties te vormen. In het kader van de herziening van het politiebestel is het kabinet van plan om het aantal politieregio s per 1 januari 2012 terug te brengen tot 10. De politieregio s Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn van plan om op korte termijn verdergaande samenwerking aan te gaan welke afhankelijk van de wijziging van het politiebestel uiteindelijk tot de inmiddels door de minister van Veiligheid en Justitie bepleitte fusie zou kunnen leiden. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio s en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio s. 1.2 Brandweer Brabant-Noord Regionalisering brandweer Op 17 december 2009 hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten in Brabant-Noord de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer afgerond. Op 1 januari 2011 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau opgegaan in de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Halverwege 2010 is door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio een besluit genomen over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Door de uit leidinggevenden en medewerkers van de bestaande gemeentelijke brandweerkorpsen en regionale brandweer, enkele gemeentesecretarissen en anderen gevormde bouwteams van de projectorganisatie zijn daartoe voorstellen voor de fijnstructuur (detailontwerp) voorbereid. Hierin worden voor elk taakgebied en organisatieonderdeel de producten en diensten, processen, personeelsformatie, middelenbeslag en randvoorwaarden beschreven. In samenhang met het detailontwerp voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer is ook een voorstel gedaan voor inrichting van de multidisciplinaire coördinatiestructuur en organisatie van de veiligheidsregio. Deze voorstellen zijn voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad voorgelegd. De vrijwillige en beroepsmedewerkers van de brandweer kregen in klankbordgroepen gelegenheid hun opvattingen naar voren te brengen. Op 7 juli 2010 heeft het Algemeen Bestuur de eindrapportage fijnstructuur waarin deze voorstellen waren opgenomen vastgesteld. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten zijn vastgesteld in de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg. In juni 2010 is de commandant van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord benoemd. Op basis van het formatieplan en met in achtneming van het Sociaal Plan zijn de benoemingen voor de sleutelfuncties en de plaatsingen van de medewerkers in de tweede helft van 2010 ingevuld. 5

18 1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Nieuwe wetgeving De vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio s (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn in 2010 aanleiding geweest voor een heroriëntatie van het GHOR bureau. De nieuwe wetgeving geeft de GHOR een nog sterkere positie als linking-pin tussen zorgaanbieders, veiligheidpartners en openbaar bestuur. Vanuit deze regiefunctie heeft de GHOR de taak ervoor te zorgen dat de reguliere zorg zich voorbereidt op rampen en crises zodat er naadloos kan worden overgeschakeld van dag-dagelijkse zorg naar opgeschaalde zorg. De veranderende wetgeving heeft in 2010 geleid tot visievorming en het opnieuw bepalen van de richting van de organisatie. In 2011 zal de organisatie naar aanleiding van deze heroriëntatie worden heringericht zodat de GHOR Brabant-Noord functioneert als een efficiënte én effectieve netwerkorganisatie om uitvoering te geven aan haar taken. Naast de heroriëntatie van het GHOR bureau waren er in 2010 de volgende ontwikkelingen: Operationele inzet De GHOR Brabant-Noord is in 2010 actief geweest met de afronding- en evaluatie van de grootschalige casuïstiek in 2009: Mexicaanse griep, Q-koorts en de zedenzaak. Opvallend was de toename van het aantallen inzetten van PSHI (psychosociale hulpverlening) bij een aantal incidenten in Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Door uitval en inwerken van vervangend personeel heeft het OTO-team de nodige vertraging opgelopen in zowel de doorontwikkeling van het productenaanbod van de GHOR, als in de uitvoering van een aantal OTO-activiteiten. Eind 2010 zijn er met het team een aantal structurele oplossingen gevonden welke begin 2011 zullen worden uitgewerkt. Samenwerking De GHOR Brabant-Noord heeft binnen het Veiligheidsbureau een actieve rol gespeeld in een aantal multidisciplinaire samenwerkingsprojecten en werkgroepen, te weten: het Regionaal Risicoprofiel, Multidisciplinair Opleiden-Trainen-Oefenen (MOTO), Hoogwater, Multidisciplinaire Evenementenadvisering en Informatiemanagement. De GHOR Brabant-Noord investeert daarnaast in de samenwerking met partners in de zorgketen. De basis voor dit overleg is in 2009 gelegd met een structuur om de Mexicaanse griep gezamenlijk aan te pakken. Deze structuur is in 2010 uitgebouwd en heeft geleid tot de facilitering van een Platform Zorgcontinuïteit waar zorgaanbieders bijeenkomen om zowel de eigen zorgcontinuïteit te organiseren als contacten te onderhouden met de GHOR Brabant-Noord. Deze contacten zijn noodzakelijk om als regisseur in de voorbereiding én ten tijden van een ramp of crisis de coördinatie te kunnen voeren met liaisons vanuit het gehele netwerk van zorgaanbieders. Deze liaisons kunnen indien nodig bij een operationele inzet zitting nemen in het Actiecentrum GHOR. Naast het uitbouwen van het netwerk in de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat de GHOR ook bovenregionale samenwerkingsverbanden aan. Zo is er nauwe samenwerking met de GHOR Midden- West Brabant om knelpunten vanuit de discongruentie van de GGD-regio s op te lossen. Ook met de andere omliggende GHOR-regio s wordt de samenwerking gezocht in het kader van efficiency, continuïteit en eventuele bijstand. Brabantbreed is er met betrekking tot het Traumacentrum Brabant sprake van een verschuiving van verantwoordelijkheden op basis van de nieuwe wetgeving. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) krijgt hierbij steeds meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Op landelijk niveau werkt de GHOR Brabant-Noord mee aan modelconvenanten die in 2011 zullen worden afgesloten tussen zorgaanbieders en de GHOR. 6

19 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 2010 actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de programmabegroting 2010 GMC zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. In deze jaarverantwoording wordt in vogelvlucht inzicht geboden in de vorderingen en resultaten. Het jaar 2010 kan voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum worden gekenmerkt als een jaar dat in het teken heeft gestaan van de oplevering van een aantal infrastructurele en logistieke zaken: afronding van de verbouwing van de ROC-ruimte, vervanging van het ICT platform en de audiovisuele infrastructuur en implementatie van de fall-back voorziening C2000. Ook is een vervolg gegeven op de in 2009 gestarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van het meldkamerdomein binnen de zuidelijke 6 veiligheidsregio s. In afstemming met de landelijk projectleider schaalvergroting meldkamerdomein is een uitwerking gemaakt van de mogelijke scenario s om te groeien naar de eindsituatie Tijdens een derde strategische conferentie op 14 juli 2010 zijn de resultaten besproken. Besloten is om het voorstel en de aanbevelingen verder uit te laten werken in een Business Case en deze Business Case ter besluitvorming voor te leggen aan de veiligheidsdirecties Zuid 6. Eind 2010 is opdracht gegeven aan Twynstra Gudde voor het uitwerken van deze Business Case. De resultaten hiervan zijn tijdens een strategische conferentie op 13 april 2011 gepresenteerd. 7

20 2. Algemene uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2010 geformuleerd. 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2010 Voor 2010 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: de rekenrente voor in 2010 geplande nieuwe investeringen is 4%. Het GMC hanteert geen rekenrente; afschrijvingen: Investeringen beneden 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. 2.2 Inwonerbijdrage 2010 De gemeentelijke bijdrage voor 2010 is na indexering en de verhoging voor structureel nieuw beleid vastgesteld op 10,201 per inwoner. Dit is opgebouwd uit 5,943 voor de BBN, 1,988 voor de GHOR en 2,270 voor het GMC. Uitgaande van inwoners (CBS ) bedraagt de totale inwonersbijdrage Dat betekent voor de BBN , de GHOR en het GMC Compensabele BTW 2010 De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het transparantiemodel c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband haar voorbelasting kan doorschuiven (het samenwerkingsverband wordt als het ware transparant gemaakt). Daarvan uitgaande houdt het samenwerkingsverband, onderdeel brandweer, in de administratie de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting bij en wordt deze door de brandweer via een schriftelijke opgave doorgeschoven naar de aangesloten gemeenten. Door de per 1oktober 2010 ingevoerde wet op de Veiligheidsregio s zijn niet langer alle door de Veiligheidregio gemaakte kosten compensabel voor de gemeenten, alleen nog de brandweerkosten. Oorzaak hiervan is dat brandweer een gemeentelijke taak blijft en dat GHOR, meldkamer en crisisbeheersing (multidisciplinaire taken) taken worden van de Veiligheidsregio. De BTW in de overheadkosten is hiermee niet langer volledig, maar slecht partieel compensabel, naar rato van de brandweertaken in het geheel. Om de Veiligheidsregio s en de gemeenten te compenseren voor dit verlies zal het ministerie van Veiligheid en Justitie een structurele extra bijdrage aan de BDUR toevoegen. De Veiligheidsregio zal deze bijdrage, naar verwachting om en nabij de doorbetalen aan de deelnemende gemeenten. Voor 2010 was het bedrag aan compensabele BTW voor BBN en GMC geraamd op 0,71 per inwoner: Voor BBN 0,61 en het GMC 0,10 per inwoner. De werkelijke compensabele BTW voor BBN en GMC bedroeg in ,82 per inwoner: Voor BBN 0,68 en het GMC 0,14 per inwoner. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD Hart voor Brabant. 8

21 3. Programma s Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk Programma s wat zij wilden bereiken in 2010 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Per doel zijn, waar van toepassing, ook de ontwikkelingen eromheen aangegeven. 3.1 Brandweer Brabant Noord Risicobeheersing Risicobeheersing behelst het complete pakket aan maatregelen dat genomen moet worden om onnodige veiligheidsrisico s voor de burger te voorkomen. Hierin zijn verschillende taken te onderkennen: proactie, preventie en preparatie. Ook het Veiligheidsbureau en de meldkamer hebben hierbij een belangrijke rol. 1. Proactie De proactieve taken zijn erop gericht om de fysieke veiligheid binnen de regio te optimaliseren door kennisoverdracht, advisering en toetsing van (gemeentelijke) plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuvergunningen en transportroutes. Hiervoor worden maatregelen geadviseerd die gericht zijn op het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Doelen 2010 Goed werkend netwerk voor kennisoverdracht naar gemeentelijke (of districts) brandweerkorpsen. Brzo-plichtige bedrijven (Besluit risico s zware ongevallen 1999): hebben de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen in acht genomen. zijn geïnspecteerd volgens de nieuwe inspectiemethodiek (NIM). Brzo-inrichtingen hebben betrouwbare veiligheidsrapporten. Uitvoering artikel 13 Aanwijzing bedrijfsbrandweren, Brandweerwet 1995 en Herziening Besluit aanwijzing bedrijfsbrandweren. Geplande activiteiten en ontwikkelingen Onderhouden van en participeren in landelijke en regionale netwerken. Doorvertalen van kennisbelangen naar de multidisciplinaire aspecten van de veiligheidsregio. Systematisch inspecteren van Brzo-plichtige bedrijven binnen de eigen maatlatregio (BBN en Midden- en West-Brabant) én op Zuid-Nederlandse schaal systematisch inspecteren van Brzo-plichtige bedrijven. Uitvoeren van inspecties volgens het daartoe opgestelde kwaliteitsmanagementsysteem. Leveren van een gekwalificeerde BRZOinspecteur bij elke inspectie. Toetsen en inspecteren van de BRZO-inrichtingen, waarbij de bedrijfsbrandweerrapportage én de rampenbestrijdingscenario s worden afgestemd met het lokale bevoegde gezag. Maken van beleid bij landelijke regelgeving ten behoeve van regionale besluitvorming en indien nodig de implementatie hiervan. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang Aan alle landelijke en regionale netwerkactiviteiten wordt volgens planning geparticipeerd en teruggekoppeld Proactie is in de regiegroep risicobeheersing belegd Verloopt overeenkomstig de vastgestelde planning en gemaakte (kwaliteits) afspraken Idem Idem Gemeenten worden ondersteund en wederzijdse verwachtingen worden gemanaged met bedrijven met eigen brandweer Waar nodig is hier invulling aan gegeven 9

Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Zaaknummer BVJL09 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Raadsvoorstel Inleiding Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Toelichting besluit resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toelichting besluit resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord Onderwerp Zaaknummer: BVJL10 Toelichting besluit resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 14 juni heeft de raad

Nadere informatie

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: de heer drs. H.P.T.M. Willems Datum: 20 september 2011 Onderwerp: Toelichting resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord Doel:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

AGP x Bijlage 1 Jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord

AGP x Bijlage 1 Jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP x Bijlage 1 Jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Gemeente Boxmeer Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Nummer: 9a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B200311369 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 284376 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Zienswijzen over het regionaal risicoprofiel en het spreiding- en dekkingsplan en wensen over het regionaal

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaardocument 2008 van de GGD Zuid-Limburg afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Jaardocument 2008 van de GGD Zuid-Limburg afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Betreft Jaarrekening 2008 en begroting 2010 ev GHOR Vergaderdatum 3 juni 2009 Gemeenteblad 2008 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - Instemmen met de jaarrekening 2008

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Orthenseweg 2b 5212 XA 's-hertogenbosch Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch Telefoon (073) 688 95 55 Fax (073) 688 95 99 info@brwbn.nl www.brwbn.nl Datum 26 april

Nadere informatie

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 *ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 Agendanr. 10. Aan de Raad No.ZA.15-33988/DV.15-500, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 september 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING

Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke verordening BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 1 Artikel 1 Brandweer Zuid-Limburg De beschikken over een brandweer. In de regeling daarvan wordt voorzien door middel gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

ti c o m ; &>"9 t / A - - - '

ti c o m ; &>9 t / A - - - ' VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Aan de Raden van de aangesloten gemeenten 0 1 MEI 2012 ti c o m ; &>"9 t / A - - - ' Datum 26 april 2012 Behandeld door G.M. van Waalwijk Bijlage 1 -fnb Onze referentie Telefoon

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Regionalisatie Brandweer Zuid-Limburg Gemeentebladnummer :2006/46 Behandelend ambtenaar : BINDELS, PETER Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN Registratienummer

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon 088 0208195. E maii m.glaudemans@brwbn.nl

Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon 088 0208195. E maii m.glaudemans@brwbn.nl VEILIGHEIDSREGIO BRABANT NOORD Veiligheidsregio Brabant Noord Postbus 218 5201 AE 's Hertogenbosch T 088 0208208 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 22 april 2015 Behandeld door M. Glaudemans

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Onderwerp Beleidskaders 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorstel slachtofferregistratie

Onderwerp Beleidskaders 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorstel slachtofferregistratie 000255119Zaaknummer BVJL10 Onderwerp Beleidskaders 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorstel slachtofferregistratie Raadsvoorstel Inleiding Ter uitvoering van de gemaakte afspraken voor verbetering

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Rian van Osch

Adviesnota voor de raad. Rian van Osch Adviesnota voor de raad Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit : Dinsdag 23 april 2013 Datum raadsvergadering : Donderdag 30 mei 2013 Agendapunt

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Inzicht in de brandweerzorg die de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid nu en na regionalisering levert (exclusief de brandweerzorg die door de gemeenten

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Nr Bevoegdheid Grondslag MULTIDISCIPLINAIR 1 Vaststelling risicoprofiel 2 Vaststelling beleidsplan veiligheidsregio 3 Vaststelling crisisplan

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Jaarverantwoording VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD. Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE s-hertogenbosch T 088 02 08 208. Oss.

Jaarverantwoording VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD. Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE s-hertogenbosch T 088 02 08 208. Oss. Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE s-hertogenbosch T 088 02 08 208 VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Jaarverantwoording 2011 Oss Heusden s-hertogenbosch Maasdonk Landerd Grave Cuijk Vught

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007 RAADSVOORSTEL Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 Diemen, 11 september 2007 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit Het aangaan van

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Veiligheid Datum 28 mei 2014 Onderwerp Planning planvorming 2014-2018 Bijlage ten behoeve van Schriftelijke consultatie

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Beleidskader 2011. Uitgangspunten voor de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Beleidskader 2011. Uitgangspunten voor de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Beleidskader 2011 Uitgangspunten voor de programmabegroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1. Regionalisering brandweer 3 1.2. Stijging BDUR 3

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie