Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord"

Transcriptie

1 Onderwerp Zaaknummer: BVJL09 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2010 en de resultaatverdeling 2010 hun zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 14 juni 2011 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 sluit, door hoofdzakelijk incidentele voordelen, met een positief saldo van Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN ,-, GHOR ,- en GMC ,-. Voor een nadere toelichting op de jaarverantwoording en de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar het raadsvoorstel. Afweging De voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan. Er bestaat bezwaar tegen de bestemming van een gedeelte van het positieve resultaat GHOR en de BBN ter verhoging van de algemene reserve. Voor een toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure Gelet op de uiterste reactiedatum, welke gelijk valt met de dag van de raadsvergadering, wordt voorgesteld de voorgestelde zienswijze reeds, onder voorbehoud van instemming van de raad, aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio ter kennis te brengen. 1

2 Onderwerp Zaaknummer: BVJL09 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2

3 Onderwerp Zaaknummer: BVJL09 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 24 mei 2011; gelet op: Gemeentewet; besloten: de raad voor te stellen aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2010: - tegen de bestemming van het positieve resultaat van de het onderdeel GMC bestaat geen bezwaar; - tegen de vorming van een bestemmingsreserve voor risico- en crisiscommunicatie brandweer Brabant-Noord bestaat geen bezwaar; - het overige deel van het positieve resultaat van de brandweer Brabant-Noord dient bij voorkeur terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve; - het positieve resultaat van de GHOR dient bij voorkeur voor een bedrag van terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3

4 Zaaknummer BVJL09 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Raadsvoorstel Inleiding Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2010 en resultaatverdeling 2010 hun zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 14 juni 2011 een reactie kenbaar te maken. De jaarverantwoording en de resultaatverdeling worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni Gelet op de uiterste reactiedatum hebben wij de voorgestelde zienswijze reeds, onder voorbehoud van instemming door uw raad, aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio ter kennis gebracht. Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). Exploitatiesaldo 2010 De jaarrekening 2010 sluit met een positief saldo van in totaal Het batig saldo van de BBN ad is voornamelijk ontstaan door een hogere BDURuitkering (brede doeluitkering Rampenbestrijding) voor convenantsgelden ( ), lagere kosten oefenen ( ) en onderhoudskosten verbindingen ( ) en een voordeel op de kosten van materieel ( ). Het voordelig resultaat van de GHOR ad kan worden toegeschreven aan met name een gunstiger afgesloten Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ( ) en lagere kosten voor opleidingen ( ) en kapitaallasten ( ). Het positieve saldo van het GMC ad wordt veroorzaakt door lagere kosten van verbindingen en automatisering als gevolg van uitgestelde investeringen. Resultaatbestemming Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te bestemmen: Onderdeel Brandweer: a toevoegen aan de algemene reserve van de brandweer; b. het incidentele voordeel op de van het rijk ontvangen convenantgelden storten in een nieuw te vormen een bestemmingsreserve Risico- en Crisiscommunicatie van Dit om maatregelen te kunnen nemen voor verbetering van de communicatie bij een calamiteit aan betrokkenen, omwonenden en de media. Onderdeel GHOR: a. vormen van een algemene bedrijfsreserve als buffer voor het opvangen van risico s in algemene zin met ; b. het incidentele overschot ad restitueren aan de deelnemende gemeenten. 1

5 Zaaknummer BVJL09 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderdeel GMC: a. van het batig exploitatiesaldo GMC % ( ) reserveren voor informatievoorziening ten behoeve van aansluiting op een aantal landelijke projecten, nl: 1. Netcentrisch werken 2. Vernieuwing geïntegreerd meldkamersysteem 3. Aansluiting op basisregistraties van gemeenten en 4. Doorontwikkeling en verbeteringen C2000 b. de overige 50% van het batig exploitatiesaldo GMC 2010 ( ) met het batig exploitatiesaldo van C2000 ( ) conform de verdeelsleutels aan gemeenten ( ) en politie ( ) terugbetalen. Door bovenstaande reserveringen te vormen kan nu aan (noodzakelijk) nieuw beleid worden voldaan. Het gaat niet om kosten die structureel op de begroting zullen drukken. In de toekomst zal dit echter, samen met eventueel ander nieuw beleid, dienen te worden afgewogen bij het Beleidskader. Afweging Zienswijze Voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan. Resultaatbestemming GMC Tegen de bestemming van het positieve resultaat van de het onderdeel GMC bestaat geen bezwaar. Resultaatbestemming GHOR Tegen het terugstorten van het positieve resultaat ad aan de deelnemende gemeenten bestaat geen bezwaar. Het dagelijks bestuur stelt voor het overige gedeelte van het positieve resultaat van de GHOR ( ,-) toe te voegen aan de algemene reserve van de GHOR. De algemene reserve bevindt zich daarmee binnen de brandbreedte die door het bestuur is vastgesteld op 5% tot 7% van het exploitatietotaal ( tot ). Wij adviseren u hier tegen bezwaar te maken. Op dit moment worden gemeenten namelijk geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingen. Wij achten het onwenselijk om tegelijkertijd bij gemeenschappelijke regelingen tot het maximale bedrag een algemene reserve aan te houden. Bij voorkeur wordt daarom slechts een bedrag van aan de algemene reserve toegevoegd. De reservestand voldoet daarmee aan de bandbreedte die door het bestuur is vastgesteld. Het resterende bedrag van kan naar de deelnemende gemeenten terugvloeien. 2

6 Zaaknummer BVJL09 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Resultaatbestemming BBN Tegen het vormen van een bestemmingsreserve ad voor Risico- en Crisiscommunicatie bestaat geen bezwaar. Het dagelijks bestuur stelt voor een gedeelte van het positieve resultaat van de BBN ad te storten in de algemene reserve. De algemene reserve zal na storting bedragen. Wij adviseren u hier bezwaar tegen te maken. Zeker gezien de regionalisering van de brandweer achten wij het noodzakelijk om voldoende weerstandcapaciteit te hebben om financiële risico`s op te vangen. De algemene reserve van de BBN bevindt zich op dit moment echter al ruim binnen de brandbreedte die door het bestuur is vastgesteld op 5% tot 7% van het exploitatietotaal ( tot ). Daarbij vinden wij het ook hier onwenselijk om bedragen te reserveren, terwijl gemeenten fors moeten bezuinigen. Bij voorkeur wordt het bedrag van daarom uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Inzet van middelen De veiligheidsregio stelt voor om een bedrag van van het rekeningresultaat 2010 aan de gemeenten terug te betalen. Volgens de bestaande verdeelsleutels ontvangt de gemeente Heusden daardoor in Als wordt tegemoetgekomen aan de voorgestelde zienswijze wordt dit bedrag verhoogd tot Het terug te ontvangen bedrag wordt toegevoegd aan de post incidenteel onvoorzien Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems Naar aanleiding van de informatievergadering: 3

7 Zaaknummer BVJL09 Onderwerp Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 14 juni 2011; gezien het voorstel van het college van 24 mei 2011, BVJL09 gelet op Gemeentewet; b e s l u i t : aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2010; - tegen de bestemming van het positieve resultaat van de het onderdeel GMC bestaat geen bezwaar; - tegen de vorming van een bestemmingsreserve voor risico- en crisiscommunicatie brandweer Brabant-Noord bestaat geen bezwaar; - het overige deel van het positieve resultaat van de brandweer Brabant-Noord dient bij voorkeur terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve; - het positieve resultaat van de GHOR dient bij voorkeur voor een bedrag van terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten en niet te worden aangewend voor het verhogen van de algemene reserve. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 4

8

9

10

11

12

13 AGP x Bijlage 1 Jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de Regionale Ambulancevoorziening en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

14 Colofon Titel : Jaarverantwoording 2010 Subtitel : Veiligheidsregio Brabant-Noord Auteur(s) : Project : Opdrachtgever : Rapportstatus : Concept , Brandweer Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht. 2

15 INHOUDSOPGAVE Inleiding Terugblik op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio Brandweer Brabant-Noord Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum Algemene uitgangspunten Technische uitgangspunten Jaarrekening Inwonerbijdrage Compensabele BTW Programma s Brandweer Brabant Noord Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum Paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Jaarrekening Programmarekening Balans Toelichtingen Programmarekening en Balans Bijlage 1: Accountantsverklaring...78 Bijlage 2: Single information single audit...79 Bijlage 3: BBN - Kengetallen...80 Bijlage 4: GHOR - inzetten...84 Bijlage 5: GMC - Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening...85 Bijlage 6: Lijst met afkortingen

16 Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Programmabegroting 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiële middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. Daarnaast is zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door de organisatie vooraf zijn bepaald. De Jaarrekening 2010 vindt u in hoofdstuk 5. Hierin zijn een programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. Tevens is er een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Presentatie Begroting 2010 Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 17 november 2010 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2010 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming. Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma s (Jaarverslag 2010) als de Jaarrekening Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant- Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken. 4

17 1. Terugblik op ontwikkelingen in 2010 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio Op 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio s en de Besluiten Veiligheidsregio s en Personeel Veiligheidsregio s in werking getreden. De Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen zijn hiermee vervallen. De Wet veiligheidsregio s draagt de zorg voor brandweer, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening op aan de colleges van burgemeester en wethouders. De voorbereiding en uitvoering van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de voorbereiding en organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien in de meldkamerfunctie voor de brandweer, de ambulancehulpverlening en in samenwerking met het regionaal college voor de politie is opgedragen aan de veiligheidsregio. In het vierjaarlijks regionaal beleidsplan stelt het bestuur van de veiligheidsregio het beleid vast over de taken van de veiligheidsregio. Colleges van burgemeesters en wethouders zullen hierover worden geraadpleegd in Grondslag van het regionaal beleidsplan vormt het regionaal risicoprofiel dat eind 2010 ter consultatie aan de gemeenteraden is voorgelegd. De gemeentelijke rampenplannen zullen in 2011 worden vervangen door één regionaal crisisplan. De minister van Veiligheid en Justitie heeft het initiatief van de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgenomen om te komen tot één landelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening op drie locaties. De veiligheidsregio s in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland onderzoeken de mogelijkheid één van deze locaties te vormen. In het kader van de herziening van het politiebestel is het kabinet van plan om het aantal politieregio s per 1 januari 2012 terug te brengen tot 10. De politieregio s Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn van plan om op korte termijn verdergaande samenwerking aan te gaan welke afhankelijk van de wijziging van het politiebestel uiteindelijk tot de inmiddels door de minister van Veiligheid en Justitie bepleitte fusie zou kunnen leiden. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio s en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio s. 1.2 Brandweer Brabant-Noord Regionalisering brandweer Op 17 december 2009 hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten in Brabant-Noord de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer afgerond. Op 1 januari 2011 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau opgegaan in de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord. Halverwege 2010 is door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio een besluit genomen over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Door de uit leidinggevenden en medewerkers van de bestaande gemeentelijke brandweerkorpsen en regionale brandweer, enkele gemeentesecretarissen en anderen gevormde bouwteams van de projectorganisatie zijn daartoe voorstellen voor de fijnstructuur (detailontwerp) voorbereid. Hierin worden voor elk taakgebied en organisatieonderdeel de producten en diensten, processen, personeelsformatie, middelenbeslag en randvoorwaarden beschreven. In samenhang met het detailontwerp voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer is ook een voorstel gedaan voor inrichting van de multidisciplinaire coördinatiestructuur en organisatie van de veiligheidsregio. Deze voorstellen zijn voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad voorgelegd. De vrijwillige en beroepsmedewerkers van de brandweer kregen in klankbordgroepen gelegenheid hun opvattingen naar voren te brengen. Op 7 juli 2010 heeft het Algemeen Bestuur de eindrapportage fijnstructuur waarin deze voorstellen waren opgenomen vastgesteld. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten zijn vastgesteld in de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg. In juni 2010 is de commandant van de geregionaliseerde Brandweer Brabant-Noord benoemd. Op basis van het formatieplan en met in achtneming van het Sociaal Plan zijn de benoemingen voor de sleutelfuncties en de plaatsingen van de medewerkers in de tweede helft van 2010 ingevuld. 5

18 1.3 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Nieuwe wetgeving De vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio s (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn in 2010 aanleiding geweest voor een heroriëntatie van het GHOR bureau. De nieuwe wetgeving geeft de GHOR een nog sterkere positie als linking-pin tussen zorgaanbieders, veiligheidpartners en openbaar bestuur. Vanuit deze regiefunctie heeft de GHOR de taak ervoor te zorgen dat de reguliere zorg zich voorbereidt op rampen en crises zodat er naadloos kan worden overgeschakeld van dag-dagelijkse zorg naar opgeschaalde zorg. De veranderende wetgeving heeft in 2010 geleid tot visievorming en het opnieuw bepalen van de richting van de organisatie. In 2011 zal de organisatie naar aanleiding van deze heroriëntatie worden heringericht zodat de GHOR Brabant-Noord functioneert als een efficiënte én effectieve netwerkorganisatie om uitvoering te geven aan haar taken. Naast de heroriëntatie van het GHOR bureau waren er in 2010 de volgende ontwikkelingen: Operationele inzet De GHOR Brabant-Noord is in 2010 actief geweest met de afronding- en evaluatie van de grootschalige casuïstiek in 2009: Mexicaanse griep, Q-koorts en de zedenzaak. Opvallend was de toename van het aantallen inzetten van PSHI (psychosociale hulpverlening) bij een aantal incidenten in Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Door uitval en inwerken van vervangend personeel heeft het OTO-team de nodige vertraging opgelopen in zowel de doorontwikkeling van het productenaanbod van de GHOR, als in de uitvoering van een aantal OTO-activiteiten. Eind 2010 zijn er met het team een aantal structurele oplossingen gevonden welke begin 2011 zullen worden uitgewerkt. Samenwerking De GHOR Brabant-Noord heeft binnen het Veiligheidsbureau een actieve rol gespeeld in een aantal multidisciplinaire samenwerkingsprojecten en werkgroepen, te weten: het Regionaal Risicoprofiel, Multidisciplinair Opleiden-Trainen-Oefenen (MOTO), Hoogwater, Multidisciplinaire Evenementenadvisering en Informatiemanagement. De GHOR Brabant-Noord investeert daarnaast in de samenwerking met partners in de zorgketen. De basis voor dit overleg is in 2009 gelegd met een structuur om de Mexicaanse griep gezamenlijk aan te pakken. Deze structuur is in 2010 uitgebouwd en heeft geleid tot de facilitering van een Platform Zorgcontinuïteit waar zorgaanbieders bijeenkomen om zowel de eigen zorgcontinuïteit te organiseren als contacten te onderhouden met de GHOR Brabant-Noord. Deze contacten zijn noodzakelijk om als regisseur in de voorbereiding én ten tijden van een ramp of crisis de coördinatie te kunnen voeren met liaisons vanuit het gehele netwerk van zorgaanbieders. Deze liaisons kunnen indien nodig bij een operationele inzet zitting nemen in het Actiecentrum GHOR. Naast het uitbouwen van het netwerk in de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat de GHOR ook bovenregionale samenwerkingsverbanden aan. Zo is er nauwe samenwerking met de GHOR Midden- West Brabant om knelpunten vanuit de discongruentie van de GGD-regio s op te lossen. Ook met de andere omliggende GHOR-regio s wordt de samenwerking gezocht in het kader van efficiency, continuïteit en eventuele bijstand. Brabantbreed is er met betrekking tot het Traumacentrum Brabant sprake van een verschuiving van verantwoordelijkheden op basis van de nieuwe wetgeving. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) krijgt hierbij steeds meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Op landelijk niveau werkt de GHOR Brabant-Noord mee aan modelconvenanten die in 2011 zullen worden afgesloten tussen zorgaanbieders en de GHOR. 6

19 1.4 Gemeenschappelijk Meldcentrum Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 2010 actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de programmabegroting 2010 GMC zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. In deze jaarverantwoording wordt in vogelvlucht inzicht geboden in de vorderingen en resultaten. Het jaar 2010 kan voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum worden gekenmerkt als een jaar dat in het teken heeft gestaan van de oplevering van een aantal infrastructurele en logistieke zaken: afronding van de verbouwing van de ROC-ruimte, vervanging van het ICT platform en de audiovisuele infrastructuur en implementatie van de fall-back voorziening C2000. Ook is een vervolg gegeven op de in 2009 gestarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van het meldkamerdomein binnen de zuidelijke 6 veiligheidsregio s. In afstemming met de landelijk projectleider schaalvergroting meldkamerdomein is een uitwerking gemaakt van de mogelijke scenario s om te groeien naar de eindsituatie Tijdens een derde strategische conferentie op 14 juli 2010 zijn de resultaten besproken. Besloten is om het voorstel en de aanbevelingen verder uit te laten werken in een Business Case en deze Business Case ter besluitvorming voor te leggen aan de veiligheidsdirecties Zuid 6. Eind 2010 is opdracht gegeven aan Twynstra Gudde voor het uitwerken van deze Business Case. De resultaten hiervan zijn tijdens een strategische conferentie op 13 april 2011 gepresenteerd. 7

20 2. Algemene uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2010 geformuleerd. 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2010 Voor 2010 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: de rekenrente voor in 2010 geplande nieuwe investeringen is 4%. Het GMC hanteert geen rekenrente; afschrijvingen: Investeringen beneden 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. 2.2 Inwonerbijdrage 2010 De gemeentelijke bijdrage voor 2010 is na indexering en de verhoging voor structureel nieuw beleid vastgesteld op 10,201 per inwoner. Dit is opgebouwd uit 5,943 voor de BBN, 1,988 voor de GHOR en 2,270 voor het GMC. Uitgaande van inwoners (CBS ) bedraagt de totale inwonersbijdrage Dat betekent voor de BBN , de GHOR en het GMC Compensabele BTW 2010 De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het transparantiemodel c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband haar voorbelasting kan doorschuiven (het samenwerkingsverband wordt als het ware transparant gemaakt). Daarvan uitgaande houdt het samenwerkingsverband, onderdeel brandweer, in de administratie de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting bij en wordt deze door de brandweer via een schriftelijke opgave doorgeschoven naar de aangesloten gemeenten. Door de per 1oktober 2010 ingevoerde wet op de Veiligheidsregio s zijn niet langer alle door de Veiligheidregio gemaakte kosten compensabel voor de gemeenten, alleen nog de brandweerkosten. Oorzaak hiervan is dat brandweer een gemeentelijke taak blijft en dat GHOR, meldkamer en crisisbeheersing (multidisciplinaire taken) taken worden van de Veiligheidsregio. De BTW in de overheadkosten is hiermee niet langer volledig, maar slecht partieel compensabel, naar rato van de brandweertaken in het geheel. Om de Veiligheidsregio s en de gemeenten te compenseren voor dit verlies zal het ministerie van Veiligheid en Justitie een structurele extra bijdrage aan de BDUR toevoegen. De Veiligheidsregio zal deze bijdrage, naar verwachting om en nabij de doorbetalen aan de deelnemende gemeenten. Voor 2010 was het bedrag aan compensabele BTW voor BBN en GMC geraamd op 0,71 per inwoner: Voor BBN 0,61 en het GMC 0,10 per inwoner. De werkelijke compensabele BTW voor BBN en GMC bedroeg in ,82 per inwoner: Voor BBN 0,68 en het GMC 0,14 per inwoner. Voor de GHOR vindt de compensatie plaats via de GGD Hart voor Brabant. 8

21 3. Programma s Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk Programma s wat zij wilden bereiken in 2010 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Per doel zijn, waar van toepassing, ook de ontwikkelingen eromheen aangegeven. 3.1 Brandweer Brabant Noord Risicobeheersing Risicobeheersing behelst het complete pakket aan maatregelen dat genomen moet worden om onnodige veiligheidsrisico s voor de burger te voorkomen. Hierin zijn verschillende taken te onderkennen: proactie, preventie en preparatie. Ook het Veiligheidsbureau en de meldkamer hebben hierbij een belangrijke rol. 1. Proactie De proactieve taken zijn erop gericht om de fysieke veiligheid binnen de regio te optimaliseren door kennisoverdracht, advisering en toetsing van (gemeentelijke) plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuvergunningen en transportroutes. Hiervoor worden maatregelen geadviseerd die gericht zijn op het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Doelen 2010 Goed werkend netwerk voor kennisoverdracht naar gemeentelijke (of districts) brandweerkorpsen. Brzo-plichtige bedrijven (Besluit risico s zware ongevallen 1999): hebben de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen in acht genomen. zijn geïnspecteerd volgens de nieuwe inspectiemethodiek (NIM). Brzo-inrichtingen hebben betrouwbare veiligheidsrapporten. Uitvoering artikel 13 Aanwijzing bedrijfsbrandweren, Brandweerwet 1995 en Herziening Besluit aanwijzing bedrijfsbrandweren. Geplande activiteiten en ontwikkelingen Onderhouden van en participeren in landelijke en regionale netwerken. Doorvertalen van kennisbelangen naar de multidisciplinaire aspecten van de veiligheidsregio. Systematisch inspecteren van Brzo-plichtige bedrijven binnen de eigen maatlatregio (BBN en Midden- en West-Brabant) én op Zuid-Nederlandse schaal systematisch inspecteren van Brzo-plichtige bedrijven. Uitvoeren van inspecties volgens het daartoe opgestelde kwaliteitsmanagementsysteem. Leveren van een gekwalificeerde BRZOinspecteur bij elke inspectie. Toetsen en inspecteren van de BRZO-inrichtingen, waarbij de bedrijfsbrandweerrapportage én de rampenbestrijdingscenario s worden afgestemd met het lokale bevoegde gezag. Maken van beleid bij landelijke regelgeving ten behoeve van regionale besluitvorming en indien nodig de implementatie hiervan. Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang Aan alle landelijke en regionale netwerkactiviteiten wordt volgens planning geparticipeerd en teruggekoppeld Proactie is in de regiegroep risicobeheersing belegd Verloopt overeenkomstig de vastgestelde planning en gemaakte (kwaliteits) afspraken Idem Idem Gemeenten worden ondersteund en wederzijdse verwachtingen worden gemanaged met bedrijven met eigen brandweer Waar nodig is hier invulling aan gegeven 9

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 5 1.3 Kaders: financiële ontwikkelingen... 6 2 Programma Crisis-

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 4 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding... 6 2.1 Risicobeheersing...

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Veiligheidsregio. Noord- en Oost-Gelderland

Jaarstukken 2014. Veiligheidsregio. Noord- en Oost-Gelderland Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Apeldoorn, 1 juli 2015 2 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Inhoud 1. Nota van aanbieding 3 2. Resultaatbestemming 4

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij raadsvoorstel onderwerp Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij agendapunt 20

Nadere informatie

Programma. Begroting 2014

Programma. Begroting 2014 Programma Begroting 2014 Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Fryslan Leeuwarden, april 2013 Programmabegroting 2014 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Algemeen... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen...

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Tussenbericht NVBR 2011 1. Tussenbericht NVBR 2011

Tussenbericht NVBR 2011 1. Tussenbericht NVBR 2011 Tussenbericht NVBR 2011 1 Tussenbericht NVBR 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Nieuwe doctrine brandveiligheid... 5 Hoofdstuk 3: De inrichting van een landelijk samenwerkingsverband

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 51

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 51 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 51 RO N I N E N ZA.l5-33428/D1. 15-54894 17 april 2015 Aan de besturen van de deelnemende gemeenten Sontweg 10 9723 AT roningen Postbus 66 9700 AB roningen T: 088

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. GGD Hart voor Brabant

Jaarrekening 2010. GGD Hart voor Brabant Jaarrekening GGD Hart voor Brabant Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 4 Verslag van de directie... 4 Besluitvorming... 6 1. Gezondheidsbevordering... 7 1.1 Wat zijn de ontwikkelingen?... 7 1.2 Wat

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012. Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân

Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012. Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012 Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitkomsten... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Bestuur en beleid...

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie