Afwikkeling faillissement Gerken Gruppe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwikkeling faillissement Gerken Gruppe"

Transcriptie

1 Koninklijke Schuttevaer-BLN Afwikkeling faillissement Gerken Gruppe Een aantal BLN Koninklijke Schuttevaer leden is betrokken bij de afwikkeling van het faillissement van de bedrijven Öltrans, Tankfracht & Max Sötje, kortom de Gerken Gruppe. Die aan elkaar gelieerde Duitse tankvaart bevrachters gingen in 2011 failliet. De curator is ruim een jaar geleden begonnen met het terugvorderen van vrachtpenningen die de betrokken ondernemers na augustus 2010 op hun rekening gestort hebben gekregen. Het gaat daarbij om vele tonnen en hij doet dat op basis van artikel 133 van de Insolvenzordnung. Dat stelt dat schuldeisers die redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat de debiteur in staat van faillissement verkeert, geen betalingen meer aan mogen nemen. Betaalde facturen kunnen achteraf teruggevorderd worden door de curator. Daarin gaat het Duitse

2 faillissementsrecht verder dan het Nederlandse. Volgens het Duitse faillissementsrecht is een betaling door een bedrijf dat later failliet gaat paulianeus indien: de betaling werd verricht binnen drie maanden voordat het verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend; de schuldenaar niet staat is aan zijn verplichtingen te voldoen (zahlungsunfähig); de schuldeiser op de hoogte is van feiten en omstandigheden waaruit de schuldeiser had moeten concluderen dat de schuldenaar niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. Voorbeeld: indien (onbetwiste) vorderingen niet binnen drie weken na vervaldatum betaald zijn en de betalingsachterstand vervolgens niet ingelopen wordt, gaat de wetgever er van uit dat de schuldeiser weet dat de schuldenaar in staat van faillissement verkeerd. Het Duitse faillissementsrecht geeft een curator verder-gaande mogelijkheden om een betaling die in de periode voorafgaand aan het faillissement heeft plaatsgevonden te vernietigen op grond van de actio Pauliana dan het Nederlandse recht. De schuldeiser moet dan het

3 ontvangene teruggeven aan de boedel. Ook in veel andere Europese landen bestaan ruimere mogelijkheden dan in Nederland om betalingen aan schuldeisers die vlak voor faillissement hebben plaatsgevonden te vernietigen. In Nederland is vernietiging van de betaling van een opeisbare schuld alleen maar mogelijk indien de betaling heeft plaatsgevonden terwijl het faillissement al was aangevraagd en de schuldeiser dat wist of indien de betaling het gevolg is van samenspanning tussen de toekomstig gefailleerde en de schuldeiser met het doel de andere schuldeisers te benadelen. Een probaat middel om aan deze verrassingen van buitenlands recht uit andere EU-staten te ontkomen is dat partijen overeenkomen dat hun contract beheerst wordt door Nederlands recht. Op grond van de Europese Insolventieverordening geldt dan dat als de wederpartij in bijvoorbeeld Duitsland failliet wordt verklaard, de Duitse curator een betaling alleen maar kan vernietigen indien de betalingen zowel onder Duits recht alsook onder Nederlandse recht paulianeus zijn. Het voorbeeld van de verrassing door Duits faillissements-recht laat ook zien dat het belangrijk is dat de regels van

4 faillissementsrecht van de verschillende lidstaten meer op elkaar worden afgestemd. De Europese Commissie bereidt daarom thans een harmonisatieproject voor het faillissementsrecht voor. Daarin zal naar alle waarschijnlijkheid ook de faillissements-pauliana betrokken worden. (Bron: Nauta Dutilh advocaten) Aangeraden wordt om bij twijfel advies bij een ter zake kundige advocaat in te winnen. Inmiddels zijn de meeste (Duitse) in de scheepvaart gespecialiseerde advocaten op de hoogte van de bijzonderheden van het Duitse faillissementsrecht, dit was echter tot voor kort niet vanzelfsprekend. Meer informatie Onderzoek geluidsniveau's Tijdens de bijeenkomst die BLN-Koninklijke Schutteaver heeft georganiseerd tijdens Shipping Technics & Logistics in Kalkar hebben we onder andere met de aanwezigen gesproken over het thema geluid. In dat kader heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu opdracht gegeven om een vervolgonderzoek naar de optredende geluidniveaus in binnenvaartschepen uit te voeren. Het gaat om

5 schepen die gebouwd zijn voor 1976 en varen op de Rijn. Deze schepen dienen vanaf 2020 te voldoen aan de geluideisen uit het Reglement onderzoek schepen op de Rijn (ROSR). Een in uitgevoerd verkennend onderzoek wijst uit dat de geluidniveaus vaak te hoog zijn. Het vervolgonderzoek dient niet alleen te verifiëren of de conclusies uit het verkennend onderzoek juist zijn maar ook om beter inzicht te geven in de kosten van geluidreducerende maatregelen en of de geluidnorm flexibel kan worden toegepast. Het onderzoek is begin 2015 gereed. Uw hulp Om antwoord te krijgen op de vraag of de geluidnorm mogelijk meer flexibel kan worden toegepast, hoort de onderzoeksgroep die hiervoor verantwoordelijk is graag hoe uw dag er doorgaans uitziet. U kan hen hierbij helpen door via deze link ons (anoniem) een antwoord te verschaffen op 8 korte vragen. Het zou fijn zijn als u de enquête ook door de overige bemanningsleden op uw schip kan laten invullen. Alvast hartelijk dank! IDVV, een terug- en vooruitblik Na bijna 4 jaar ligt de focus van het IDVV project

6 de komende maanden op de afronding van het programma. Binnen het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) werkten overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. IDVV is een initiatief van Rijkswaterstaat. Verspreid over de hele logistieke keten hebben partijen ruim 20 innovatieve projecten opgezet en uitgevoerd. De bedrijfsinitiatieven, onder regie van netwerkorganisatie Connekt, leverden in 2013 gezamenlijk ruim TEU op, circa 12 miljoen bespaarde wegkilometers en ton minder CO2- uitstoot. Marktpartijen geven aan dat dit alleen maar toe gaat nemen. Eind 2014 stopt het programma IDVV. De overdracht en afronding zijn in volle gang. Het programmateam is in overleg met betrokkenen van Rijkswaterstaat, vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en marktpartijen. Vooral kennisdeling en continuïteit van projecten hebben de aandacht. Technische innovaties IDVV Uit het programma Impuls Dynamisch

7 Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) zijn veel technologische innovaties voortgekomen. Data delen tussen overheden en schippers en schippers onderling is belangrijk voor een vlotte, veilige en efficiënte binnenvaart. Een greep uit de technologische innovaties. Elektronisch melden IDVV heeft het project Realisatie BICS2 succesvol afgerond. Met deze moderne softwareapplicatie kunnen schippers hun laad- en reisgegevens elektronisch melden. BICS2 is de afgelopen 2 jaar gerealiseerd en via ervaringen van gebruikers, zoals schippers en verladers, geoptimaliseerd. Na een operationele testfase met 15 schippers is aangetoond dat het systeem functioneert in de praktijk. De uitdaging is nu om zoveel mogelijk binnenvaartschippers voor gebruik te enthousiasmeren. De uitrol van dit systeem start in november Eind 2015 moeten alle huidige en potentiële gebruikers hun reis- en ladinggegevens elektronisch kunnen melden via BICS2. Met BICS2 verloopt dit sneller, betrouwbaarder en strikt vertrouwelijk. Bij eventuele calamiteiten is de juiste informatie aanwezig en kunnen betreffende instanties adequaat reageren. Serious Gaming Rijkswaterstaat

8 heeft, samen met onder andere TNO, TU Delft en Ab Ovo, Serious Gaming opgezet. Hiermee kunnen marktpartijen en overheden letterlijk experimenteren met nieuwe logistieke concepten: wat is de impact van het samenvoegen van terminals of de inzet van meer of kleinere schepen? Zo geeft Serious Gaming antwoord op toekomstige vraagstukken, huidige problemen en risico s. Verkeersmanagement Centrale van Morgen Met de Verkeersmanagement Centrale van Morgen realiseert Rijkswaterstaat dat het totale vaarwegennetwerk op corridorniveau beter wordt benut. Rijkswaterstaat realiseert een efficiëntere dienstverlening. Een betere informatie-uitwisseling tussen vaarweggebruikers en beheerders is hiervoor nodig. Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart Verkeersmana gement Ondersteuning voor de Scheepvaart (VOS) is het nieuwe informatieen volgsysteem voor de vaarwegen van Rijkswaterstaat. Het vervangt het technisch verouderde IVS90. In VOS worden reis- en ladinggegevens gecombineerd met Automatic Identification System (AIS). Dit verbetert de kwaliteit van de data. VOS legt de basis om te

9 werken aan nieuwe ontwikkelingen, zoals corridormanagement en trajectplanning. Covadem Covadem staat voor collectieve vaardieptemeting, gecoördineerd door Meeuwis van Wirdum van maritiem instituut Marin. Schippers meten actuele vaardieptes aan boord, die worden gedeeld met andere schippers. Hierdoor beschikken zij over up-todate informatie, waardoor schippers rekening kunnen houden met de beladingsgraad. Daarnaast is het mogelijk hun reis beter te plannen, wat ook brandstof kan besparen. Covadem wil het volgende bereiken: maximaal afladen, efficiënt varen en een betrouwbare Expected Time of Arrival (ETA). In deze korte film een impressie over hoe Covadem werkt. Bron Rijkswaterstaat. Inhoudsopgave Afwikkeling faillissement Gerken Gruppe Onderzoek geluidsniveau's IDVV, een terug- en vooruitblik Meertalige losverklaringen Gezonken schip Mittelandkanaal Matrixborden Erasmusbrug en Willemsbrug te Rotterdam Van Harinxmakanaal Provincie Overijssel stimuleert vervoer over water

10 Meertalige losverklaringen Een aantal leden heeft de afgelopen periode geinformeerd naar de vindplaats van meertalige losverklaringen. Deze vindt u op de website van het SAB. Klik hier om de losverklaringen direct te downloaden. Gezonken schip Mittelandkanaal Het gezonken schip in het Mittelandkanaal, ms. Rothensee, zal door de firma Wagenborg worden geborgen. De berging begint morgenochtend, 5-11, en zal, als alles mee zit, tegen het weekend gereed zijn, aldus de WSA Hannover. Meer informatie Matrixborden Erasmusbrug en Willemsbrug te Rotterdam Het heeft een poosje geduurd maar men is er in geslaagd om de Matrixborden op de Erasmusbrug en de Willemsbrug weer aan de praat te krijgen. Sinds 26 oktober functioneren alle borden weer. Meer informatie Van Harinxmakanaal Momenteel wordt het Van Harinxmakanaal opgewaardeerd voor schepen tot klasse Va. Het traject van Franeker - Harlingen wordt geschikt gemaakt voor schepen met een diepgang van 3,5 meter en een laadvermogen tot 2500 ton. Periodiek wordt een nieuwsbrief uitgegeven over de laatste stand van zaken, deze kunt u hier lezen. Meer informatie Klaas Kattouw

11 Provincie Overijssel stimuleert vervoer over water Bedrijven in Overijssel krijgen ondersteuning om hun goederenstromen van de weg naar het water te verplaatsen. Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en verladersorganisatie EVO zijn in opdracht van de provincie Overijssel begonnen met het project Kennisondersteuning goederenvervoer over water. Dit project moet door maatwerkadvies bij regionale verladers een modal shift naar het water in gang zetten. Alle verladers in de regio waarvoor vervoer over water op het eerste gezicht potentie biedt, worden door BVB en EVO in beeld gebracht en vervolgens benaderd. Uiteraard kunnen verladers ook zelf aangeven behoefte te hebben aan voorlichting en hiervoor contact opnemen met het projectteam. Voor verladers die na een eerste quick scan voldoende potentie blijken te hebben, stellen de adviseurs een business case op maat op. De ultieme uitkomst is de daadwerkelijke opstart van een pilot. Het project, dat in september startte, loopt tot eind Aanleiding Het goederenvervoer in Nederland blijft toenemen. Dit geldt zeer zeker ook voor de provincie Overijssel. De provincie heeft met haar uitgebreide netwerk van vaarwegen een solide basis om in de toekomst meer goederenstromen via het water af te wikkelen. Een betere benutting van de

12 vaarwegen spreidt de druk op de weginfrastructuur en versterkt de logistieke positie van de regio. Het project Kennisondersteuning geeft een impuls om dit te realiseren. Maatwerk De overstap naar een andere modaliteit (binnenvaart) heeft veelal een grote impact op de logistieke (denk)processen binnen bedrijven. Het ontbreekt hier vaak aan de juiste praktische binnenvaartkennis. Om te voorzien in deze kennisbehoefte biedt het project op maat gemaakte ondersteuning. Het Bureau Voorlichting Binnenvaart heeft hier jarenlange ervaring in vanuit het project Maatwerk Voorlichting Verladers en al vele verladers naar het water begeleid. Daarbij brengt de EVO een zeer uitgebreid (lokaal) netwerk mee wat van toegevoegde waarde is voor het project. Krachtenbundeling Het project kweekt (ook) bewustwording bij verladers over de mogelijkheden van andere modaliteiten, synchromodaal transport en bundeling van lading van verschillende verladers. Mede door een goede en onafhankelijke afstemming in de regio is dit mogelijk. Het BVB en de EVO zullen binnen het project dan ook nauw samenwerken met de belangrijke binnenvaartregio s in Overijssel: Zwolle-Kampen-Meppel, Port of Twente en Deventer/Stedendriehoek. Door een bundeling van expertise, kennis en netwerk kan een optimaal resultaat behaald worden. Daarnaast kijkt men binnen het project naar bedrijven die mogelijk gebruik kunnen gaan maken van het Kanaal Almelo- De Haandrik. Meer informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2014 Woord van de voorzitter Op 24 november 2014 bestond het Bureau Voorlichting Binnenvaart 25 jaar en in die jaren is er - dankzij de bijdragen van alle deelnemers uit de eigen

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

Wij wijzen u erop dat u zich voor dit symposium vooraf moet aanmelden. Gorinchem Huisvuil Westerschelde Franse vaarwegen Flitslampjes

Wij wijzen u erop dat u zich voor dit symposium vooraf moet aanmelden. Gorinchem Huisvuil Westerschelde Franse vaarwegen Flitslampjes April 2015 ASVNieuwsbrief Wij wijzen u erop dat u zich voor dit symposium vooraf moet aanmelden Gorinchem Huisvuil Westerschelde Franse vaarwegen Flitslampjes Symposium Bijlage bladzijde 21 t/m 28 Blijf

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting onderzoeksrapport Panteia 4 Voorbij de waan van de dag 4 Transport in de afgelopen 50 jaar 6

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top Het concert begint Innovatiecontract Topsector Logistiek Op basis van Partituur naar de Top 2 april 2012 1 Innovatiecontract Topsector Logistiek Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Deel I Roadmaps... 8 1 Neutraal

Nadere informatie

FENEX Jaarverslag 2013

FENEX Jaarverslag 2013 FENEX Jaarverslag 2013 19:00 FENEX Jaarverslag 2013 Bescheiden groei expeditiesector in 2013, maar niet voor iedereen Een bescheiden groei, maar niet voor iedereen, zo kan 2013 voor de expeditiesector

Nadere informatie

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie

Alstublieft! Ministerie van Financiën Domeinen roerende zaken

Alstublieft! Ministerie van Financiën Domeinen roerende zaken Alstublieft! De applicatie die u nu bekijkt op uw beeldscherm is het eerste jaarverslag dat Domeinen Roerende Zaken zelfstandig uitgeeft. Het is ook het eerste jaarverslag waarin het functioneren als baten-lastendienst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 Beheerplan 2015 Beheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en hoofdlijnen 4 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 2.1 Naar een betrouwbare operatie 6 2.2 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid infrastructuur

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek Postbus 54200 3008 JE Rotterdam T 088 45 67 400 F 088 45 67 200 E fenex@fenex.nl I www.fenex.nl 2 FENEX JAARVERSLAG

Nadere informatie

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9.

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5 Emissiehandel: wat en waarom? 8 Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9 Over de NEa 12 EU ETS industrie in 2014 17 EU

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER RESULTATENCATALOGUS RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST PIM test de toekomst van Rijkswaterstaat. In een glazen huis verkent, ontwikkelt en toetst PIM best practices en verbeteringen die kunnen bijdragen aan

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Transport & Logistiek Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Inhoud 3 De markt 5 Feiten en cijfers 9 Trends, ontwikkelingen en risico s 9 Markt en regelgeving Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Technische harmonisering hard nodig

Technische harmonisering hard nodig NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 3 2009 www.nm-magazine.nl Technische harmonisering hard nodig Standaardisatie essentieel voor ontwikkeling netwerkmanagement Interview Pieter Hofstra over zijn rol als Ambassadeur

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken Hamer. Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken Peen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken Hamer. Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken Peen. 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 165 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 23 april 2014 Binnen de vaste commissie voor Economische Zaken hebben de onderstaande fracties

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie