Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Selfie met het nieuwe 10-biljet"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Selfie met het nieuwe 10-biljet""

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Selfie met het nieuwe 10-biljet" ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf uur op 23 september 2014 tot uur op 30 november 2014 een wedstrijd met de naam "Selfie met het nieuwe 10-biljet" (hierna "de wedstrijd"), waaraan uitsluitend via deze website kan worden deelgenomen: (hierna de site ) Hierbij zij opgemerkt dat: Havas Media France, een publieke vennootschap met een aandelenkapitaal van , genoteerd in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer , gevestigd aan 2 Bis rue Godefroy, Puteaux, Frankrijk, zal optreden als technisch provider voor de wedstrijd (hierna Havas Media France of de provider ). ARTIKEL 2 AKKOORD GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN Deelname aan de wedstrijd betekent dat de deelnemer (hierna "de deelnemer") akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Een deelnemer die een of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden schendt zal van de wedstrijd worden uitgesloten. ARTIKEL 3 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME Deelname aan de wedstrijd staat open voor ieder meerderjarig natuurlijk rechtspersoon in een land in het eurogebied 1 met: - toegang tot het internet; - een Twitter- en/of Instagram-account ingesteld als "Openbaar"; - een adres. Medewerkers van de ECB en van de provider die rechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de wedstrijd, alsmede nauwe familieleden 1 De landen die deel uitmaken van het eurogebied zijn: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje. 1

2 (echtgeno(o)t(e), partner, directe voorouders en afstammelingen, broers en zusters), is het niet toegestaan aan de wedstrijd deel te nemen. Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit en postadres en/of e- mailadres. Een valse identiteit en/of vals adres en/of vals adres of verkeerde gegevens resulteren dienovereenkomstig in een ongeldigverklaring van de deelname en enige wedstrijdwinsten. ARTIKEL 4 - BEGINSELEN VAN DE WEDSTRIJD De wedstrijd omvat de volgende stappen: - De deelnemer neemt een selfie van zichzelf alleen met het nieuwe 10-biljet (hierna "de inzending" en/of "de selfie"). - Hij/Zij post de selfie op zijn/haar Twitter- of Instagram-account met hashtag "#mynew10"; de selfie moet direct in de tweet of message zijn geïntegreerd en dient niet in een link te zijn ingevoegd. - De deelnemer gaat naar de site. - Hij/Zij vult het registratieformulier in (gebruikersnaam en wachtwoord voor Twitter of Instagram, en adres), en gaat daarmee akkoord met deze algemene voorwaarden en met het verwerken van persoonsgegevens. - De provider controleert of de selfie voldoet aan de algemene voorwaarden van de wedstrijd vóórdat de selfie op de site wordt gepost. - De deelnemer ontvangt per een bevestiging dat zijn/haar selfie is goedgekeurd. - Na de sluitingsdatum van 30 november zal de in artikel 5 genoemde gerechtsbeambte 100 inzendingen door middel van een trekking selecteren om de prijzen te kunnen toekennen. Deelname wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de deelnemer het registratieformulier heeft ingevuld en daarmee akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden en met het verwerken van persoonsgegevens, en wanneer de inzending is goedgekeurd door de provider. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Uitsluitend de inzendingen die het nieuwe bankbiljet van 10 tonen vergezeld van de hashtag #mynew10 worden in overweging genomen. Inzendingen kunnen herkenbare of niet-herkenbare personen vertonen. In dit geval mag uitsluitend de persoon die aan de wedstrijd deelneemt en die het aanmeldingsformulier krachtens de hierboven 2

3 vermelde voorwaarden heeft bevestigd, in de selfie voorkomen, en deze persoon moet bevestigen dat het zijn/haar gezicht is in de selfie. Selfies die een of meerdere personen anders dan de deelnemer tonen zullen niet online worden geplaatst en de deelnemer zal worden verzocht een nieuwe selfie in te sturen die wél voldoet aan de algemene voorwaarden van de wedstrijd. Selfies mogen onder geen enkel beding het nieuwe 10-biljet tonen in een situatie die de reputatie en eer van de ECB kan schaden, die wordt beschouwd als beledigend, lasterlijk, racistisch, aanstootgevend en kwetsend voor het algemeen fatsoen, pornografisch of discriminerend, of die een aanmoediging inhoudt tot misdrijven, overtredingen en haat op grond van ras, religie, geslacht, uiterlijk of enig ander aspect. Een selfie die door de provider ongepast wordt geacht zal niet worden gepost, en zal derhalve resulteren in de diskwalificatie van de deelnemer. Alle door de provider krachtens de hierboven vermelde voorwaarden goedgekeurde selfies zullen op de site worden gepubliceerd in de vorm van een mozaïek van selfies. Om technische redenen behoudt de provider zich het recht voor de afmetingen van de selfie te veranderen om deze in het mozaïek te kunnen opnemen; door erop te klikken zal de selfie echter in het originele formaat kunnen worden bekeken. De ECB en de provider kunnen onder geen enkele omstandigheden in dit opzicht aansprakelijk worden gehouden. Alle onvolledige postings op Twitter en Instagram betekenen dat de deelname ongeldig is. Een vóór of ná de hierboven gespecificeerde data ingestuurde selfie zal niet in overweging worden genomen. Deelname op enige wijze anders dan die welke hierboven zijn gespecificeerd zal niet in overweging worden genomen. Indien nodig, zal de provider zulke verkeersgegevens aan derden of openbare autoriteiten ter beschikking stellen, onder in wetgeving vastgelegde voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, accepteren de deelnemers dat uitsluitend de in de computersystemen en bestanden van de provider opgeslagen informatie van doorslaggevende juridische betekenis is ten aanzien van de verbindingselementen met de Twitter- en Instagram-platforms, de deelname en het bepalen van de winnaars. ARTIKEL 5 - AANWIJZING VAN WINNAARS De winnaars worden geselecteerd door middel van een trekking door Maître Crussard, gerechtsbeambte, wiens kantoor is gevestigd aan 16 rue du pont neuf in Parijs in Frankrijk. De honderd (100) willekeurig geselecteerde deelnemers kunnen worden 3

4 aangewezen als winnaars en zullen een van de in artikel 6 hieronder gespecificeerde prijzen winnen. Deelnemers die als uitkomst van de trekking als winnaars zijn geselecteerd, zullen als zodanig worden aangewezen nadat is gecontroleerd of zij daarvoor in aanmerking komen. Deelnemers die als uitkomst van de trekking als winnaars zijn geselecteerd, worden per daarvan geïnformeerd, en zij moeten, binnen tien (10) werkdagen vanaf de datum waarop de waarin de winnaar wordt geïnformeerd is verzonden, de provider hun postadres toesturen in de link die daartoe wordt verstrekt in de waarin de winnaar wordt geïnformeerd, en zij dienen daarbij een elektronische kopie van hun identiteitsbewijs of paspoort bij te sluiten. De ECB en de provider verifiëren dat de deelnemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de prijs. Na deze verificatie worden de deelnemers die aan alle in deze algemene voorwaarden vastgelegde voorwaarden voldoen definitief aangewezen als winnaars (hierna "de winnaars"). Deelnemers die niet voldoen aan de in deze algemene voorwaarden vastgelegde voorwaarden om in aanmerking te komen, worden gediskwalificeerd. De ECB en de provider kunnen niet verantwoordelijk worden geacht in het geval dat met de winnaars geen contact per kan worden gelegd. Het niet binnen de hierboven gespecificeerde termijn geven van een antwoord door de winnaars op de waarin zij van hun winnen op de hoogte worden gesteld, maakt de toekenning van de prijs ongeldig. Alleen al door het accepteren van de prijs machtigt elke winnaar de ECB en de provider tot gebruikmaking van de persoonlijke gegevens die gedurende zijn/haar deelname aan de wedstrijd zijn verstrekt om de prijs te verzenden, zonder dat dat dit gebruik op enigerlei wijze aanleiding geeft tot enige rechten of beloning anders dan de prijs. ARTIKEL 6 - BESCHRIJVING VAN DE PRIJS Winnaars die overeenkomstig artikel 5 hierboven uit de trekking naar voren zijn gekomen winnen de volgende prijzen: - vijf (5) ipad mini's met een individuele waarde van 599,00; - vijfennegentig (95) nieuwe 10-bankbiljetten in acryl, met een individuele waarde van 20,00. Er zijn honderd (100) prijzen, waarbij elke winnaar vanzelfsprekend slechts één prijs kan winnen. De prijzen zullen worden uitgereikt op grond van de volgorde van de trekking: de eerste vijf (5) winnaars winnen een ipad mini en de volgende vijfennegentig 4

5 (95) winnaars (d.w.z. vanaf de winnaar die als zesde wordt getrokken tot en met de winnaar die als honderdste wordt getrokken) winnen een nieuw 10-bankbiljet in acryl. De ECB behoudt zich het recht voor de prijs/prijzen te vervangen door een prijs/prijzen van gelijke waarde, zonder dat in dit opzicht enige vordering kan worden ingediend. De prijzen worden geaccepteerd zoals zij in deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Zij kunnen niet worden ingewisseld of teruggegeven, noch wordt er enige financiële compensatie of een financieel equivalent voor gegeven. Indien de winnaars de prijs niet willen of indien zij er geen bezit van kunnen nemen, hebben zij geen recht op enige compensatie. In dat geval zal de prijs niet worden uitgereikt en worden behouden door de ECB. ARTIKEL 7 - BEZORGING VAN DE PRIJS Elke prijs zal aan de winnaar worden toegezonden op het adres dat aan de provider is verstrekt, binnen een periode van ongeveer twee (2) maanden vanaf de datum waarop het postadres aan de provider is verstrekt. Prijzen die niet kunnen worden bezorgd of die aan de ECB worden teruggezonden ten gevolge van een onvolledig of onjuist door de winnaar verstrekt adres kunnen door deze niet worden weergekregen en blijven eigendom van de ECB, zonder dat de ECB daarbij verantwoordelijk kan worden gehouden. Op soortgelijke wijze kan een niet bij het postkantoor opgehaalde prijs niet door de winnaar worden weergekregen en blijft deze eigendom van de ECB. In het algemeen kan de ECB niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, diefstal of verlies gedurende de verzending en bezorging van de prijs. Bovendien aanvaardt de ECB geen verantwoordelijkheid voor enig incident of ongeluk dat zich zou kunnen voordoen tijdens het gebruik van een prijs. Hierbij wordt opgemerkt dat de ECB en de provider geen service of garantie bieden ten aanzien van het gebruik van de prijzen. ARTIKEL 8 REGISTRATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden op de site gratis beschikbaar gesteld aan de deelnemers via de link "Wedstrijdvoorwaarden". Deze algemene voorwaarden zullen worden geregistreerd bij Maître Crussard, de in artikel 5 genoemde rechtsbeambte. 5

6 De ECB behoudt zich het recht voor gedurende de wedstrijd deze algemene voorwaarden te wijzigen ten gevolge van veranderingen aan de site en de werking daarvan. ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID Indien enige persoon een verbinding met de site totstandbrengt of aan de wedstrijd meedoet is zulks uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemers. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het nemen van alle benodigde maatregelen ter bescherming van zijn/haar gegevens en/of op computerapparatuur van de deelnemer opgeslagen software tegen mogelijke aanvallen. Wedstrijddeelname veronderstelt kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name met betrekking tot technische prestaties, reactiecontroletijd, informatieaanvraag of -verzending, onderbrekingrisico's, verbindingsrisico's, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen misbruik en het besmettingsrisico door op het internet verspreide virussen. Deelnemers verplichten zich alle geldende wet- en regelgeving na te leven en zich met name te onthouden van uploaden, communiceren of verzenden van gegevens, content en afbeeldingen, waaronder met name de inzendingen, hetgeen aanleiding kan zijn voor diskwalificatie op grond van de in artikel 4 genoemde voorwaarden. De ECB en/of de provider behouden zich het recht voor om: (i) alle maatregelen te nemen om onregelmatigheden te stoppen die het gevolg zijn van de verspreiding van de selfies op het internet; (ii) een gerechtelijke vordering tot schadevergoeding in te stellen tegen de deelnemer ter compensatie van door de ECB/provider geleden schade als gevolg van de verspreiding van de betreffende selfies. De deelnemer verplicht zich de rechten van derden te respecteren, met name intellectuele eigendomsrechten en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals hieronder uiteengezet in artikel 10. De ECB en de provider aanvaarden geen aansprakelijkheid voor misbruik of incidenten met betrekking tot de computer van een deelnemer of voor falende internetverbindingsmethodes en/of het falende internet zelf (onderbreking, vernietiging, gebrekkige verzending, etc.), welke kunnen leiden tot problemen met de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of beheer van de wedstrijd. Evenmin kunnen de ECB en de provider aansprakelijk gesteld worden voor enige materiële of immateriële schade die is toegebracht aan de deelnemers, hun computeruitrusting en de daarin opgeslagen gegevens of enige directe of indirecte gevolgen daarvan, waaronder hun persoonlijke, beroeps- of zakelijke activiteiten. 6

7 De provider spant zich tot het uiterste in toegang tot de wedstrijd via de site te allen tijde mogelijk te maken, zonder daartoe in enige mate verplicht te zijn. De provider kan te allen tijde de toegang tot de site en/of de wedstrijd opschorten, met name om technische redenen, updates of onderhoud. De ECB en de provider zijn geenszins verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen daarvan. De ECB kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren indien blijkt dat er in enigerlei vorm fraude heeft plaatsgevonden, inclusief met behulp van elektronische middelen als onderdeel van deelname aan de wedstrijd of bij de bepaling van de winnaar(s). De ECB behoudt zich in dat geval het recht voor geen prijs toe te kennen aan de fraudeur(s) en/of juridische maatregelen te nemen tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke fraude. De ECB aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens deelnemers voor enige gepleegde fraude. ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOM Elke deelnemer onderkent en aanvaardt dat zijn/haar deelname aan de wedstrijd in het bijzonder inhoudt dat zijn/haar inzending en alle de door de deelnemer online geplaatste content verspreid mag worden door de ECB en alle nationale centrale banken in het Europees Stelsel van centrale banken (hierna: de NCB s ), dit alles kosteloos en in alle media in het kader van informatiecampagnes met betrekking tot de euro, zulks gedurende een periode van tien (10) jaar. Door deelname aan de wedstrijd verstrekt iedere deelnemer derhalve een gratis en exclusieve wereldwijde licentie aan de ECB en de NCB s tot gebruikmaking van de inzending en de genoemde content gedurende een periode van tien (10) jaar na de initiële plaatsing van de inzending. Deze licentie houdt voor de ECB en de NCB s met name in: - het recht tot reproductie van de content voor opslagdoeleinden op de technische platforms van de host application; - het recht tot reproductie in alle media van de inhoud van de inzending; - het recht content geheel of gedeeltelijk te tonen aan het publiek of een deel daarvan, al dan niet toegevoegd aan andere elementen, in alle persberichten en krantenartikelen, promotioneel materiaal of brochures. Tevens wordt overeengekomen dat de deelnemer de ECB en de NCB s onder dezelfde als hierboven vermelde voorwaarden machtiging verleent om zijn/haar beeltenis zoals afgebeeld in de door hem/haar ingestuurde selfie te mogen gebruiken. Te dien einde geeft iedere deelnemer door middel van aanvaarding van de op de site weergegeven beeltenisgebruikslicentie toestemming voor het gebruik van zijn/haar beeltenis. De ECB 7

8 en de provider behouden zich het recht voor alleen het bankbiljet in de selfie te wijzigen en te vervangen door een bankbiljet van een andere denominatie. Tot slot garandeert iedere deelnemer aan de ECB en de NCB s het ongestoord genot van de rechten op zijn/haar inzending en vrijwaart de ECB en de NCB s tegen iedere tegen de ECB/NCB s gerichte vordering of (rechts)handeling als gevolg van het gebruik van de genoemde inzending. ARIKEL 11 - FORCE MAJEURE De ECB en de provider zijn niet aansprakelijk indien de wedstrijd wordt geannuleerd als gevolg van force majeure of fraude. De ECB behoudt zich het recht voor de wedstrijd op enig moment te beëindigen zonder een immateriële of financiële schadevergoeding voor de deelnemers. ARTIKEL 12 - PERSOONSGEGEVENS Het rechtstreeks van de deelnemers verzamelen van de in artikel 4 en 5 genoemde persoonsgegevens door de ECB en de provider geldt als deelnamevoorwaarde. Persoonsgegevens worden slechts voor de in artikel 4 en 5 genoemde doeleinden gebruikt. De ECB en de provider spannen zich tot het uiterste in niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen en passen te dien einde fysieke, elektronische en beheerprocedures toe voor de bescherming en beveiliging van de verzamelde informatie. De deelnemers hebben recht op toegang tot de door de ECB en de provider verwerkte gegevens op grond van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De maximale opslagperiode van deze gegevens is vijf (5) jaar na het einde van de wedstrijd, waarna de gegevens worden vernietigd. Deelnemers hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, recht op correctie van onnauwkeurigheden of onvolledige persoonsgegevens en het recht hun gegevens te vernietigen waarvoor zij contact op moeten nemen met de provider. Voor alle andere verzoeken kunnen deelnemers contact opnemen met de ECB. Deelnemers kunnen eventuele klachten indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. 8

9 Contactgegevens bij de ECB: Olivier Radelet Afdeling Outreach en Protocol DG Communicatie en Talendiensten Europese Centrale Bank Kaiserstrasse Frankfurt am Main Duitsland Telefoonnummer: Contactgegevens bij de provider: General data processors Laurent Lé Havas /30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex Frankrijk Telefoonnummer: Fax: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 9

10 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE Telefoonnummer: ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT Deze wedstrijd wordt beheerst door Duits recht. In alle gevallen waarin niet is voorzien door deze voorwaarden neemt de ECB een beslissing, die finaal is. Indien zich enig geschil voordoet naar aanleiding van deze wedstrijd, wordt getracht dit in der minne op te lossen. Indien geen minnelijke regeling kan worden getroffen, wordt de zaak verwezen naar de bevoegde instanties. Alle vorderingen moeten binnen twee maanden na de sluitingsdatum van de wedstrijd ingediend worden. 10

"Euro Run"-wedstrijd

Euro Run-wedstrijd "Euro Run"-wedstrijd ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (ECB) organiseert een wedstrijd met de titel "Euro Run" (hierna "de wedstrijd") die zal lopen van 00.01 uur Midden-Europese tijd op

Nadere informatie

ARTIKEL 2 AKKOORD GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 2 AKKOORD GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van de wedstrijd Tetris nieuw 50-biljet ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf 09.00 uur Midden- Europese tijd op 5 juli 2016 tot 23.59

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET

REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET ARTIKEL 1: ORGANISATIE Het bedrijf DIETE SPORT FRANCE, naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht, ingeschreven met een kapitaal van 100.000

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd Alpro Pur Enjoy (hierna genoemd: de Wedstrijd ) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door

Nadere informatie

VOLLEDIG REGLEMENT Insider Track spel

VOLLEDIG REGLEMENT Insider Track spel VOLLEDIG REGLEMENT Insider Track spel ARTIKEL 1 Organiserende vennootschap The Grapevine BVBA, handeldrijvende onder de handelsnaam "The Insiders, (hierna de Organiserende Vennootschap ), beheerder van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vlogging Contest V2.0

Algemene Voorwaarden Vlogging Contest V2.0 Voorwaarden Tata steel Chess Tournament Vlogging Contest 1. Algemeen I. Deze voorwaarden (de Voorwaarden zijn van toepassing op de Tata steel Chess Tournament Vlogging Contest (hierna te noemen: "de Contest")

Nadere informatie

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE!

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE! REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE! Artikel 1: Organisatie Het bedrijf WIKO Benelux SPRL, hierna de "Organisator" te noemen, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 412, 1150 Brussel, België, ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Actievoorwaarden Offley Port

Actievoorwaarden Offley Port Actievoorwaarden Offley Port Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Win een weekendje weg met Offley Port en Fletcher Hotels, hierna te noemen actie. Door deelname aan deze actie verklaart de

Nadere informatie

2. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de Deelnemer over een account te beschikken die publiek is op Twitter en/of Instagram en/of Facebook

2. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de Deelnemer over een account te beschikken die publiek is op Twitter en/of Instagram en/of Facebook WEDSTRIJDREGLEMENT #DELHAIZECOLORS Artikel 1 : Organisator De wedstrijd "#delhaizecolors wordt georganiseerd van 25/06/2015-7h tot en met 15/07/2015 18h door Delhaize Group SA ( de Organisator ), waarvan

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 REGLEMENT VOOR NEDERLAND VANAF PAGINA 4 VAN DIT DOCUMENT WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 Deze regels zijn van toepassing op de Liefmans Vakantie Portugal wedstrijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cpost International N.V. Ontwerpwedstrijd Youth Care Curaçao 2015

Algemene voorwaarden Cpost International N.V. Ontwerpwedstrijd Youth Care Curaçao 2015 Algemene voorwaarden Cpost International N.V. Ontwerpwedstrijd Youth Care Curaçao 2015 Artikel 1. Definities Cpost De naamloze vennootschap Cpost International N.V. gevestigd aan Plasa Wilson Papa Godett

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN ING-Voetbalverenigingsprogramma

ACTIEVOORWAARDEN ING-Voetbalverenigingsprogramma ACTIEVOORWAARDEN ING-Voetbalverenigingsprogramma Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie ING- Voetbalverenigingsprogramma (de Actie ). 1.2 De aanmelding voor de Actie loopt

Nadere informatie

Spelreglement. "Pink & Blue"

Spelreglement. Pink & Blue Spelreglement "Pink & Blue" ARTIKEL 1 ORGANISATOR BIC Belgium B.V.B.A, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 124.235.677,22, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

De wedstrijd speelt zich af op het grondegebied van het Vlaams Gewest.

De wedstrijd speelt zich af op het grondegebied van het Vlaams Gewest. Wedstrijdreglement Indevuilbak.be LEES DIT WEDSTRIJDREGLEMENT ZORGVULDIG. HET BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSING VAN DEZE

Nadere informatie

NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT

NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT ARTIKEL 1 Onderwerp 1.1. De naamloze vennootschap NISSAN BELUX, gevestigd te BIST 12, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 403.433

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING APP

PRIVACYVERKLARING APP -NL- PRIVACYVERKLARING APP Laatste revisie: 9 Januari 2017 Wie zijn wij? Deze Lip Sync Challenge applicatie (de Applicatie ) is ontwikkeld door Genzyme Europe B.V. ( Sanofi Genzyme, wij, ons ), behorend

Nadere informatie

Create your own website challenge

Create your own website challenge Create your own website challenge Wedstrijdvoorwaarden 1. De wedstrijdvoorwaarden Dit zijn de officiële regels voor de promotie ( Wedstrijdvoorwaarden ) in de vorm van de Microsoft Create your own website

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

CASHBACK ACER LIQUID M330

CASHBACK ACER LIQUID M330 CASHBACK ACER LIQUID M330 HTTP://WWW.SPECIALPROMOS.BE/ACER/LIQUIDM330 ACTIE GELDIG TEM 31/08/2016 Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ARTIKEL

Nadere informatie

Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Actie Dacia Nederland 2. Actieperiode Actieperiode 3.

Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Actie Dacia Nederland 2. Actieperiode Actieperiode 3. Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list Door mee te doen met de actie Dacia Duster Fan list kunnen deelnemers een 7-daagse proefrit in de Dacia Duster winnen. De winnaar mag 7 dagen rijden in een ter beschikking

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Actie

ACTIEVOORWAARDEN Actie ACTIEVOORWAARDEN Deze voorwaarden (hierna te noemen Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., gevestigd te Weena 70 in Rotterdam (hierna te noemen Shell

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL Artikel 1 ORGANISATIE ANDREAS STIHL NV, met maatschappelijke zetel te Veurtstraat 117, 2870 Puurs en met KBOnr. 0427.714.768 (hierna STIHL ) organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV. TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam, KvK nummer

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV. TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam, KvK nummer Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV Inzake Ditjes &Datjes en Oranje Boven Trusted Media Publishers B.V., hierna te noemen TMP vindt uw privacy belangrijk. In dit privacy

Nadere informatie

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

WEDSTRIJDVOORWAARDEN WEDSTRIJDVOORWAARDEN IKEA TEKENWEDSTRIJD 2017 Deelnamevoorwaarden 1. IKEA NL B.V., in samenwerking met IKEA of Sweden AB, P.O. BOX 317, 83020 Hackås, Zweden, btw-nummer: SE5560747551, hierna te noemen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win your True Pleasure (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Mondelez Services Nederland b.v.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Om deel te nemen en kans te maken op een prijs, moeten deelnemers het volgende doen:

Om deel te nemen en kans te maken op een prijs, moeten deelnemers het volgende doen: VOORWAARDEN van de promo3onele kansspelen Bueno met GTST ARTIKEL 1. ORGANISEREND BEDRIJF De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FERRERO BV, met maatschappelijke zetel te Westbroek 58,

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Van 15 oktober 2015 tot en met 18 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

REGLEMENT «ONZE PRIORITEIT: UW VEILIGHEID!»

REGLEMENT «ONZE PRIORITEIT: UW VEILIGHEID!» ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF REGLEMENT «ONZE PRIORITEIT: UW VEILIGHEID!» Het bedrijf Robert Bosch (Frankrijk) SAS, een vereenvoudigde vennootschap met een kapitaal van 140.400.000, ingeschreven in het

Nadere informatie

Zalando online shop noch het bestellen van de nieuwsbrief hebben invloed op uw winstkansen in de wedstrijd.

Zalando online shop noch het bestellen van de nieuwsbrief hebben invloed op uw winstkansen in de wedstrijd. DEELNAMEVOORWAARDEN Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlijn, DE ingeschreven in het handelsregister van de plaatselijke rechtbank van Berlin (Charlottenburg) onder nr. HRB 158855 B (hierna genoemd:

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS'

WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS' WEDSTRIJDREGLEMENT 'BUENO S REASONS' ARTIKEL 1 ORGANISATOR / ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP De actie 'Bueno's reasons' is een wedstrijd met aankoopverplichting georganiseerd door de vennootschap FERRERO nv

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd)

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN Artikel 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING De Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA, Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te ZI 1ère

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Decoranda goes New York, New York (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.decoranda.be

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De heer Yuri Hellyn Tjampensstraat 10, 8573 Tiegem (hierna: Talktoo ) en ondernemingsnummer BE0839350205, organiseert een wedstrijd onder de benaming TalkToo verkiezing meest klantgerichte

Nadere informatie

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd voor

Nadere informatie

Reglement wedstrijden stad Antwerpen

Reglement wedstrijden stad Antwerpen Reglement wedstrijden stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden Artikel 1 De wedstrijd wordt georganiseerd door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (de organisator). Artikel 2 Over het

Nadere informatie

DEELNAMEFORMULIER SPELCONCEPT INSTUREN

DEELNAMEFORMULIER SPELCONCEPT INSTUREN DEELNAMEFORMULIER SPELCONCEPT INSTUREN Heb jij een goed spelidee, dan kun je je concept sturen naar 999 Games B.V. (999 Games). In dit document vind je hoe je dit kunt doen. Dit deelnameformulier bestaat

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN CONDITIES MAJOR LAZER WEDSTRIJD AUGUSTUS 2015

VOORWAARDEN EN CONDITIES MAJOR LAZER WEDSTRIJD AUGUSTUS 2015 VOORWAARDEN EN CONDITIES MAJOR LAZER WEDSTRIJD AUGUSTUS 2015 LEES DEZE VOORWAARDEN EN CONDITIES ZORGVULDIG DOOR. WANNEER JE JONGER DAN 18 JAAR BENT MOETEN JE OUDERS OF VERZORGERS MET DEZE VOORWAARDEN EN

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden IKEA KNUFFEL TEKENWEDSTRIJD 2014 Voorwaarden voor deelname 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door IKEA BELGIUM NV/SA (hierna genoemd: IKEA), met maatschappelijke zetel te 1930

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement voor de actie UCL flag carriers van NISSAN BELUX

Wedstrijdreglement voor de actie UCL flag carriers van NISSAN BELUX Wedstrijdreglement voor de actie UCL flag carriers van NISSAN BELUX Door deelname aan deze actie zoals bepaald in art. 2 verklaart de deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepassing van onderstaande

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT "Perfect dak

WEDSTRIJDREGLEMENT Perfect dak WEDSTRIJDREGLEMENT "Perfect dak Artikel 1: Organisatie Artikel 2: Prijs Artikel 3: Deelname Artikel 4: Bepaling van de winnaars Artikel 5: Opschorting of Annulatie Artikel 6: Aansprakelijkheid Artikel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf WEDSTRIJDREGLEMENT Win een Ecoview van uw bedrijf Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win een Ecoview (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Lampiris Belgium NV (hierna

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben.

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig  adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben. ARTIKEL 1: HET ORGANISEREND BEDRIJF Het bedrijf Brown-Forman Arrow Continental Europe LLC, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 482 832 532 en met maatschappelijke zetel te 43/47

Nadere informatie

Rechtsgronden van de Actie Spain in Detail Spanje in Detail

Rechtsgronden van de Actie Spain in Detail Spanje in Detail 1. DEFINITIES Rechtsgronden van de Actie Spain in Detail Spanje in Detail 1.1 Actie: Betekent de actie Spain in Detail/Spanje in Detail georganiseerd door TURESPAÑA, waarbij de verloting is geregeld door

Nadere informatie

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland «Laat nu uw auto APK keuren en maak kans op 1 van de 10 auto s t.w.v. 10.000,-.*» Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen... 3 4. Winnaars...

Nadere informatie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie);

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); ACTIEVOORWAARDEN TROUWEN IN DE KUIP Algemeen Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); Deze actie is geïnitieerd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Geodate.nl is een datingsite die voor leden toegankelijk is via internet en mobiele telefoon. Door lid te worden van Geodate.nl accepteer je de gebruiksvoorwaarden van Geodate.nl en

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/12/2015

Wedstrijdreglement 01/12/2015 Wedstrijdreglement 01/12/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Gin memory games (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.bierenwijnhuis.be (hierna:

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Laat een onderhoud uitvoeren op uw wagen en maak kans op 1 van de 45 roadtrips» Inhoud «Laat een onderhoud uitvoeren op uw wagen en maak kans

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

Conditions de participation 40 jaar 40 projecten 1 / 5

Conditions de participation 40 jaar 40 projecten 1 / 5 Conditions de participation 40 jaar 40 projecten 1 / 5 Deelnamevoorwaarden 40 jaar - 40 projecten" Parador GmbH, gevestigd te 48653 Coesfeld (hierna Parador genoemd) bestaat dit jaar 40 jaar. Ter gelegenheid

Nadere informatie

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Best Thai Award, hierna te noemen: de Actie. De Actie wordt georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT PIN & WIN

WEDSTRIJDREGLEMENT PIN & WIN WEDSTRIJDREGLEMENT PIN & WIN 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door KARWEI, hierna genoemd de Organisator. De PIN & WIN wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, aanbevolen, ten

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 10/06/2016

Wedstrijdreglement 10/06/2016 Wedstrijdreglement 10/06/2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Win een gesigneerd T- shirt van de Rode Duivels (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op

Nadere informatie

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Artikel 1: ORGANISATOR De vennootschap MAISONS DU MONDE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in de

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT BELGIË

ACTIEREGLEMENT BELGIË ACTIEREGLEMENT BELGIË 1. De actie wordt georganiseerd door Viyo International nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Ijzerenpoortkaai 3, met KBO- nummer 0894.380.679 (hierna

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Sleep een van onze energieke prijzen in de wacht (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE0629.583.646, RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Priceless Specials Thuisbezorgd (hierna:

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

voorraad strekt) of 75 retour.

voorraad strekt) of 75 retour. TAB Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan vanaf 9 april 2012 tot en met 6 mei 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie