Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Selfie met het nieuwe 10-biljet"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Selfie met het nieuwe 10-biljet""

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Selfie met het nieuwe 10-biljet" ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf uur op 23 september 2014 tot uur op 30 november 2014 een wedstrijd met de naam "Selfie met het nieuwe 10-biljet" (hierna "de wedstrijd"), waaraan uitsluitend via deze website kan worden deelgenomen: (hierna de site ) Hierbij zij opgemerkt dat: Havas Media France, een publieke vennootschap met een aandelenkapitaal van , genoteerd in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer , gevestigd aan 2 Bis rue Godefroy, Puteaux, Frankrijk, zal optreden als technisch provider voor de wedstrijd (hierna Havas Media France of de provider ). ARTIKEL 2 AKKOORD GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN Deelname aan de wedstrijd betekent dat de deelnemer (hierna "de deelnemer") akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Een deelnemer die een of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden schendt zal van de wedstrijd worden uitgesloten. ARTIKEL 3 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME Deelname aan de wedstrijd staat open voor ieder meerderjarig natuurlijk rechtspersoon in een land in het eurogebied 1 met: - toegang tot het internet; - een Twitter- en/of Instagram-account ingesteld als "Openbaar"; - een adres. Medewerkers van de ECB en van de provider die rechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de wedstrijd, alsmede nauwe familieleden 1 De landen die deel uitmaken van het eurogebied zijn: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje. 1

2 (echtgeno(o)t(e), partner, directe voorouders en afstammelingen, broers en zusters), is het niet toegestaan aan de wedstrijd deel te nemen. Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit en postadres en/of e- mailadres. Een valse identiteit en/of vals adres en/of vals adres of verkeerde gegevens resulteren dienovereenkomstig in een ongeldigverklaring van de deelname en enige wedstrijdwinsten. ARTIKEL 4 - BEGINSELEN VAN DE WEDSTRIJD De wedstrijd omvat de volgende stappen: - De deelnemer neemt een selfie van zichzelf alleen met het nieuwe 10-biljet (hierna "de inzending" en/of "de selfie"). - Hij/Zij post de selfie op zijn/haar Twitter- of Instagram-account met hashtag "#mynew10"; de selfie moet direct in de tweet of message zijn geïntegreerd en dient niet in een link te zijn ingevoegd. - De deelnemer gaat naar de site. - Hij/Zij vult het registratieformulier in (gebruikersnaam en wachtwoord voor Twitter of Instagram, en adres), en gaat daarmee akkoord met deze algemene voorwaarden en met het verwerken van persoonsgegevens. - De provider controleert of de selfie voldoet aan de algemene voorwaarden van de wedstrijd vóórdat de selfie op de site wordt gepost. - De deelnemer ontvangt per een bevestiging dat zijn/haar selfie is goedgekeurd. - Na de sluitingsdatum van 30 november zal de in artikel 5 genoemde gerechtsbeambte 100 inzendingen door middel van een trekking selecteren om de prijzen te kunnen toekennen. Deelname wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de deelnemer het registratieformulier heeft ingevuld en daarmee akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden en met het verwerken van persoonsgegevens, en wanneer de inzending is goedgekeurd door de provider. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Uitsluitend de inzendingen die het nieuwe bankbiljet van 10 tonen vergezeld van de hashtag #mynew10 worden in overweging genomen. Inzendingen kunnen herkenbare of niet-herkenbare personen vertonen. In dit geval mag uitsluitend de persoon die aan de wedstrijd deelneemt en die het aanmeldingsformulier krachtens de hierboven 2

3 vermelde voorwaarden heeft bevestigd, in de selfie voorkomen, en deze persoon moet bevestigen dat het zijn/haar gezicht is in de selfie. Selfies die een of meerdere personen anders dan de deelnemer tonen zullen niet online worden geplaatst en de deelnemer zal worden verzocht een nieuwe selfie in te sturen die wél voldoet aan de algemene voorwaarden van de wedstrijd. Selfies mogen onder geen enkel beding het nieuwe 10-biljet tonen in een situatie die de reputatie en eer van de ECB kan schaden, die wordt beschouwd als beledigend, lasterlijk, racistisch, aanstootgevend en kwetsend voor het algemeen fatsoen, pornografisch of discriminerend, of die een aanmoediging inhoudt tot misdrijven, overtredingen en haat op grond van ras, religie, geslacht, uiterlijk of enig ander aspect. Een selfie die door de provider ongepast wordt geacht zal niet worden gepost, en zal derhalve resulteren in de diskwalificatie van de deelnemer. Alle door de provider krachtens de hierboven vermelde voorwaarden goedgekeurde selfies zullen op de site worden gepubliceerd in de vorm van een mozaïek van selfies. Om technische redenen behoudt de provider zich het recht voor de afmetingen van de selfie te veranderen om deze in het mozaïek te kunnen opnemen; door erop te klikken zal de selfie echter in het originele formaat kunnen worden bekeken. De ECB en de provider kunnen onder geen enkele omstandigheden in dit opzicht aansprakelijk worden gehouden. Alle onvolledige postings op Twitter en Instagram betekenen dat de deelname ongeldig is. Een vóór of ná de hierboven gespecificeerde data ingestuurde selfie zal niet in overweging worden genomen. Deelname op enige wijze anders dan die welke hierboven zijn gespecificeerd zal niet in overweging worden genomen. Indien nodig, zal de provider zulke verkeersgegevens aan derden of openbare autoriteiten ter beschikking stellen, onder in wetgeving vastgelegde voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, accepteren de deelnemers dat uitsluitend de in de computersystemen en bestanden van de provider opgeslagen informatie van doorslaggevende juridische betekenis is ten aanzien van de verbindingselementen met de Twitter- en Instagram-platforms, de deelname en het bepalen van de winnaars. ARTIKEL 5 - AANWIJZING VAN WINNAARS De winnaars worden geselecteerd door middel van een trekking door Maître Crussard, gerechtsbeambte, wiens kantoor is gevestigd aan 16 rue du pont neuf in Parijs in Frankrijk. De honderd (100) willekeurig geselecteerde deelnemers kunnen worden 3

4 aangewezen als winnaars en zullen een van de in artikel 6 hieronder gespecificeerde prijzen winnen. Deelnemers die als uitkomst van de trekking als winnaars zijn geselecteerd, zullen als zodanig worden aangewezen nadat is gecontroleerd of zij daarvoor in aanmerking komen. Deelnemers die als uitkomst van de trekking als winnaars zijn geselecteerd, worden per daarvan geïnformeerd, en zij moeten, binnen tien (10) werkdagen vanaf de datum waarop de waarin de winnaar wordt geïnformeerd is verzonden, de provider hun postadres toesturen in de link die daartoe wordt verstrekt in de waarin de winnaar wordt geïnformeerd, en zij dienen daarbij een elektronische kopie van hun identiteitsbewijs of paspoort bij te sluiten. De ECB en de provider verifiëren dat de deelnemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de prijs. Na deze verificatie worden de deelnemers die aan alle in deze algemene voorwaarden vastgelegde voorwaarden voldoen definitief aangewezen als winnaars (hierna "de winnaars"). Deelnemers die niet voldoen aan de in deze algemene voorwaarden vastgelegde voorwaarden om in aanmerking te komen, worden gediskwalificeerd. De ECB en de provider kunnen niet verantwoordelijk worden geacht in het geval dat met de winnaars geen contact per kan worden gelegd. Het niet binnen de hierboven gespecificeerde termijn geven van een antwoord door de winnaars op de waarin zij van hun winnen op de hoogte worden gesteld, maakt de toekenning van de prijs ongeldig. Alleen al door het accepteren van de prijs machtigt elke winnaar de ECB en de provider tot gebruikmaking van de persoonlijke gegevens die gedurende zijn/haar deelname aan de wedstrijd zijn verstrekt om de prijs te verzenden, zonder dat dat dit gebruik op enigerlei wijze aanleiding geeft tot enige rechten of beloning anders dan de prijs. ARTIKEL 6 - BESCHRIJVING VAN DE PRIJS Winnaars die overeenkomstig artikel 5 hierboven uit de trekking naar voren zijn gekomen winnen de volgende prijzen: - vijf (5) ipad mini's met een individuele waarde van 599,00; - vijfennegentig (95) nieuwe 10-bankbiljetten in acryl, met een individuele waarde van 20,00. Er zijn honderd (100) prijzen, waarbij elke winnaar vanzelfsprekend slechts één prijs kan winnen. De prijzen zullen worden uitgereikt op grond van de volgorde van de trekking: de eerste vijf (5) winnaars winnen een ipad mini en de volgende vijfennegentig 4

5 (95) winnaars (d.w.z. vanaf de winnaar die als zesde wordt getrokken tot en met de winnaar die als honderdste wordt getrokken) winnen een nieuw 10-bankbiljet in acryl. De ECB behoudt zich het recht voor de prijs/prijzen te vervangen door een prijs/prijzen van gelijke waarde, zonder dat in dit opzicht enige vordering kan worden ingediend. De prijzen worden geaccepteerd zoals zij in deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Zij kunnen niet worden ingewisseld of teruggegeven, noch wordt er enige financiële compensatie of een financieel equivalent voor gegeven. Indien de winnaars de prijs niet willen of indien zij er geen bezit van kunnen nemen, hebben zij geen recht op enige compensatie. In dat geval zal de prijs niet worden uitgereikt en worden behouden door de ECB. ARTIKEL 7 - BEZORGING VAN DE PRIJS Elke prijs zal aan de winnaar worden toegezonden op het adres dat aan de provider is verstrekt, binnen een periode van ongeveer twee (2) maanden vanaf de datum waarop het postadres aan de provider is verstrekt. Prijzen die niet kunnen worden bezorgd of die aan de ECB worden teruggezonden ten gevolge van een onvolledig of onjuist door de winnaar verstrekt adres kunnen door deze niet worden weergekregen en blijven eigendom van de ECB, zonder dat de ECB daarbij verantwoordelijk kan worden gehouden. Op soortgelijke wijze kan een niet bij het postkantoor opgehaalde prijs niet door de winnaar worden weergekregen en blijft deze eigendom van de ECB. In het algemeen kan de ECB niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, diefstal of verlies gedurende de verzending en bezorging van de prijs. Bovendien aanvaardt de ECB geen verantwoordelijkheid voor enig incident of ongeluk dat zich zou kunnen voordoen tijdens het gebruik van een prijs. Hierbij wordt opgemerkt dat de ECB en de provider geen service of garantie bieden ten aanzien van het gebruik van de prijzen. ARTIKEL 8 REGISTRATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden op de site gratis beschikbaar gesteld aan de deelnemers via de link "Wedstrijdvoorwaarden". Deze algemene voorwaarden zullen worden geregistreerd bij Maître Crussard, de in artikel 5 genoemde rechtsbeambte. 5

6 De ECB behoudt zich het recht voor gedurende de wedstrijd deze algemene voorwaarden te wijzigen ten gevolge van veranderingen aan de site en de werking daarvan. ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID Indien enige persoon een verbinding met de site totstandbrengt of aan de wedstrijd meedoet is zulks uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemers. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het nemen van alle benodigde maatregelen ter bescherming van zijn/haar gegevens en/of op computerapparatuur van de deelnemer opgeslagen software tegen mogelijke aanvallen. Wedstrijddeelname veronderstelt kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name met betrekking tot technische prestaties, reactiecontroletijd, informatieaanvraag of -verzending, onderbrekingrisico's, verbindingsrisico's, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen misbruik en het besmettingsrisico door op het internet verspreide virussen. Deelnemers verplichten zich alle geldende wet- en regelgeving na te leven en zich met name te onthouden van uploaden, communiceren of verzenden van gegevens, content en afbeeldingen, waaronder met name de inzendingen, hetgeen aanleiding kan zijn voor diskwalificatie op grond van de in artikel 4 genoemde voorwaarden. De ECB en/of de provider behouden zich het recht voor om: (i) alle maatregelen te nemen om onregelmatigheden te stoppen die het gevolg zijn van de verspreiding van de selfies op het internet; (ii) een gerechtelijke vordering tot schadevergoeding in te stellen tegen de deelnemer ter compensatie van door de ECB/provider geleden schade als gevolg van de verspreiding van de betreffende selfies. De deelnemer verplicht zich de rechten van derden te respecteren, met name intellectuele eigendomsrechten en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals hieronder uiteengezet in artikel 10. De ECB en de provider aanvaarden geen aansprakelijkheid voor misbruik of incidenten met betrekking tot de computer van een deelnemer of voor falende internetverbindingsmethodes en/of het falende internet zelf (onderbreking, vernietiging, gebrekkige verzending, etc.), welke kunnen leiden tot problemen met de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of beheer van de wedstrijd. Evenmin kunnen de ECB en de provider aansprakelijk gesteld worden voor enige materiële of immateriële schade die is toegebracht aan de deelnemers, hun computeruitrusting en de daarin opgeslagen gegevens of enige directe of indirecte gevolgen daarvan, waaronder hun persoonlijke, beroeps- of zakelijke activiteiten. 6

7 De provider spant zich tot het uiterste in toegang tot de wedstrijd via de site te allen tijde mogelijk te maken, zonder daartoe in enige mate verplicht te zijn. De provider kan te allen tijde de toegang tot de site en/of de wedstrijd opschorten, met name om technische redenen, updates of onderhoud. De ECB en de provider zijn geenszins verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen daarvan. De ECB kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren indien blijkt dat er in enigerlei vorm fraude heeft plaatsgevonden, inclusief met behulp van elektronische middelen als onderdeel van deelname aan de wedstrijd of bij de bepaling van de winnaar(s). De ECB behoudt zich in dat geval het recht voor geen prijs toe te kennen aan de fraudeur(s) en/of juridische maatregelen te nemen tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke fraude. De ECB aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens deelnemers voor enige gepleegde fraude. ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOM Elke deelnemer onderkent en aanvaardt dat zijn/haar deelname aan de wedstrijd in het bijzonder inhoudt dat zijn/haar inzending en alle de door de deelnemer online geplaatste content verspreid mag worden door de ECB en alle nationale centrale banken in het Europees Stelsel van centrale banken (hierna: de NCB s ), dit alles kosteloos en in alle media in het kader van informatiecampagnes met betrekking tot de euro, zulks gedurende een periode van tien (10) jaar. Door deelname aan de wedstrijd verstrekt iedere deelnemer derhalve een gratis en exclusieve wereldwijde licentie aan de ECB en de NCB s tot gebruikmaking van de inzending en de genoemde content gedurende een periode van tien (10) jaar na de initiële plaatsing van de inzending. Deze licentie houdt voor de ECB en de NCB s met name in: - het recht tot reproductie van de content voor opslagdoeleinden op de technische platforms van de host application; - het recht tot reproductie in alle media van de inhoud van de inzending; - het recht content geheel of gedeeltelijk te tonen aan het publiek of een deel daarvan, al dan niet toegevoegd aan andere elementen, in alle persberichten en krantenartikelen, promotioneel materiaal of brochures. Tevens wordt overeengekomen dat de deelnemer de ECB en de NCB s onder dezelfde als hierboven vermelde voorwaarden machtiging verleent om zijn/haar beeltenis zoals afgebeeld in de door hem/haar ingestuurde selfie te mogen gebruiken. Te dien einde geeft iedere deelnemer door middel van aanvaarding van de op de site weergegeven beeltenisgebruikslicentie toestemming voor het gebruik van zijn/haar beeltenis. De ECB 7

8 en de provider behouden zich het recht voor alleen het bankbiljet in de selfie te wijzigen en te vervangen door een bankbiljet van een andere denominatie. Tot slot garandeert iedere deelnemer aan de ECB en de NCB s het ongestoord genot van de rechten op zijn/haar inzending en vrijwaart de ECB en de NCB s tegen iedere tegen de ECB/NCB s gerichte vordering of (rechts)handeling als gevolg van het gebruik van de genoemde inzending. ARIKEL 11 - FORCE MAJEURE De ECB en de provider zijn niet aansprakelijk indien de wedstrijd wordt geannuleerd als gevolg van force majeure of fraude. De ECB behoudt zich het recht voor de wedstrijd op enig moment te beëindigen zonder een immateriële of financiële schadevergoeding voor de deelnemers. ARTIKEL 12 - PERSOONSGEGEVENS Het rechtstreeks van de deelnemers verzamelen van de in artikel 4 en 5 genoemde persoonsgegevens door de ECB en de provider geldt als deelnamevoorwaarde. Persoonsgegevens worden slechts voor de in artikel 4 en 5 genoemde doeleinden gebruikt. De ECB en de provider spannen zich tot het uiterste in niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen en passen te dien einde fysieke, elektronische en beheerprocedures toe voor de bescherming en beveiliging van de verzamelde informatie. De deelnemers hebben recht op toegang tot de door de ECB en de provider verwerkte gegevens op grond van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De maximale opslagperiode van deze gegevens is vijf (5) jaar na het einde van de wedstrijd, waarna de gegevens worden vernietigd. Deelnemers hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, recht op correctie van onnauwkeurigheden of onvolledige persoonsgegevens en het recht hun gegevens te vernietigen waarvoor zij contact op moeten nemen met de provider. Voor alle andere verzoeken kunnen deelnemers contact opnemen met de ECB. Deelnemers kunnen eventuele klachten indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. 8

9 Contactgegevens bij de ECB: Olivier Radelet Afdeling Outreach en Protocol DG Communicatie en Talendiensten Europese Centrale Bank Kaiserstrasse Frankfurt am Main Duitsland Telefoonnummer: Contactgegevens bij de provider: General data processors Laurent Lé Havas /30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex Frankrijk Telefoonnummer: Fax: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 9

10 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE Telefoonnummer: ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT Deze wedstrijd wordt beheerst door Duits recht. In alle gevallen waarin niet is voorzien door deze voorwaarden neemt de ECB een beslissing, die finaal is. Indien zich enig geschil voordoet naar aanleiding van deze wedstrijd, wordt getracht dit in der minne op te lossen. Indien geen minnelijke regeling kan worden getroffen, wordt de zaak verwezen naar de bevoegde instanties. Alle vorderingen moeten binnen twee maanden na de sluitingsdatum van de wedstrijd ingediend worden. 10

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ).

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ). Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Tetris nieuw 20-biljet" ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf 10.00 uur op 5 februari 2015 tot 23.59 uur op 31 maart

Nadere informatie

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften.

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften. THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 11.553.646,72, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN INTERNET ZEELANDNET B.V.

GEBRUIKSVOORWAARDEN INTERNET ZEELANDNET B.V. GEBRUIKSVOORWAARDEN INTERNET ZEELANDNET B.V. INHOUDSOPGAVE A Algemeen...3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Gebruik door Klanten van DIensten en toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden... 4 4. Wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken.

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. 1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. Beelen Internetdiensten is geregistreerd bij het Handelsregister onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen:

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: - MijnContainerPartner.nl / (MCP) - MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie