HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2011

2 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening OVERIGE GEGEVENS Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat 40 Voorstel bestemming resultaat Zeggenschapsrechten 40 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 41

3 JAARVERSLAG Algemeen De Duitse economie is in 2011, ondanks de groeivertraging in de wereldeconomie, volgens het Statistisches Bundesamt Deutschland (Destatis) met 3% gegroeid. Evenals in het voorgaande jaar waren de groei-impulsen niet alleen afkomstig van de buitenlandse handel (+8,2%), maar ook van de binnenlandse consumentenbestedingen (+1,4%) en de binnenlandse investeringen in kapitaalgoederen (+6,4%) 1. Het werkloosheidspercentage ultimo 2011 bedroeg 5,8% en is sinds het begin van het jaar met 0,7% gedaald 1. De vooruitzichten voor de Duitse economie voor het jaar 2012 zijn positief. Het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) verwacht een stijging van het bruto binnenlands product van 0,6% en een verdere stabilisering van de Duitse arbeidsmarkt 2. Volgens het Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) is het vertrouwen van beleggers en analisten in de Duitse economie sinds begin van 2012 gestegen tot plus 5,4. Volgens de ZEW geeft de index aan dat de recente vertraging in de economie niet lang zal aanhouden. De voortgang in de onderhandelingen over de Griekse staatschuld heeft de onzekerheid in de eurozone deels weggenomen, aldus het onderzoeksbureau 3. De Duitse winkelmarkt Volgens de voorlopige cijfers van het Statistische Bundesamt steeg de detailhandelsomzet in Duitsland in 2011 naar 416,9 miljard (2010: 406,3 miljard). Een nominale stijging van 2,6%. Gecorrigeerd voor de inflatie bedraagt de stijging 0,9% 4. Door de positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt hebben de Duitse consumenten meer vertrouwen in de toekomst, waarmee de groeiende binnenlandse bestedingen een bijdrage leveren aan de groei van de economie van Duitsland. Volgens hetzelfde onderszoeksbureau steeg de omzet in de detailhandel dankzij de positieve stemming onder de consumenten met 1,7%. Met name de full-service supermarkten en drogisterijketens profiteerden hiervan 5. Vooruitzichten Duitse winkelmarkt 2012 Het jaar 2012 zal in het teken staan van de crisis in de Eurolanden. Niettemin wordt rekening gehouden met een lichte economische groei van 0,6%. Met name de binnenlandse investeringen en consumptieve bestedingen zullen vanaf het voorjaar groeien waardoor de groei een bredere basis krijgt. Het Duitse onderzoeksbureau GfK verwacht voor het jaar 2012 een groei van de consumptieve bestedingen van 1% 6. 1 Destatis: Persbericht nr. 063 van 24 februari Destatis: Persbericht nr. 069 van 29 februari DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung): Persbericht van 11 januari ZEW: Persbericht van 14 februari Destatis: Persbericht nr. 042 van 31 januari GfK (Gesellschaft für Konsumforschung): Persbericht van 9 februari GfK (Gesellschaft für Konsumforschung): Persbericht van 9 februari

4 Kenmerken van het Fonds Doel van het Fonds is het behalen van rendement voor haar Participanten middels het beleggen in een Duitse winkelvastgoedportefeuille. Het Fonds verstrekt twee winstdelende leningen, waarmee het winkelvastgoed dat wordt gehouden in verschillende vastgoed BV s en KG s, is gefinancierd. Het Fonds is opgericht op 16 juli De totale winkelvastgoedportefeuille bestaat uit 63 winkels (met op één locatie bovengelegen service-appartementen) en 4 bovengelegen kantoorunits verspreid over 14 Duitse gemeenten op binnenstedelijke locaties of in de directe nabijheid daarvan. Het totale investeringsvolume van het Fonds bedraagt ruim 74 miljoen. De winkelvastgoedportefeuille wordt voor middellange termijn geëxploiteerd, waarbij de huurstroom voor ca. 90% wordt gegenereerd door grote opererende winkelketens. De winkelvastgoedportefeuille wordt enerzijds gefinancierd met een hypothecaire lening bij ING Real Estate Finance N.V. met een restant hoofdsom ultimo boekjaar 2011 ad en een hypothecaire lening bij SNS Property Finance B.V. met een restant hoofdsom ultimo boekjaar 2011 ad Beide leningen kennen een variabele rente (3-maands Euribor met een opslag van respectievelijk 0,9% en 1,8%). Het renterisico is voor 100% van de hoofdsommen van de hypothecaire leningen afgedekt middels zogenaamde rente SWAP s, welke zijn afgesloten bij ING Bank N.V. en SNS Bank N.V. Deze SWAP s kennen een rentepercentage (exclusief opslag) van respectievelijk 4,29% en 3,55%. De expiratiedata van de hypothecaire leningen zijn respectievelijk 1 juli 2018 en 1 mei De expiratiedata van de SWAP s zijn respectievelijk 1 juli 2015 en 1 mei Anderzijds wordt de winkelvastgoedportefeuille gefinancierd middels 2 winstdelende leningen aan Holland Immo Group German Real Estate Holding B.V. Winstdelende lening 1 is in hoofdsom groot en kent een rentepercentage van 7%. Winstdelende lening 2 is in hoofdsom groot en kent een rentepercentage van 7,31%. Als zekerheid voor deze winstdelende leningen zijn alle aandelen van de eigendomsstructuur van de vastgoedportefeuille aan het Fonds verpand. De exploitatie in 2011 Hierna geven wij een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de portefeuille en waarbij de risico s voor het Fonds, daar waar van toepassing, zijn opgenomen. Bremervörde In Bremervörde is de leegstaande winkelruimte van de voormalige speelgoedspeciaalzaak in deze verslagperiode wederverhuurd met een ingangsdatum van 1 februari 2012 aan eveneens een speelgoedspeciaalzaak. Het Fonds ondervindt van de tussentijdse leegstand geen financiële gevolgen, aangezien hiervoor een huurgarantie van de verkoper herleeft. De drankenhandel (Getränke Partner) heeft zijn huurovereenkomst, ondanks naar eigen zeggen goedlopende exploitatie in Bremervörde, opgezegd per 30 juni De reden is van organisatorische/personele aard en onze beheerder heeft reeds contacten gelegd met branchegenoten voor invulling van deze ruimte. Een in Bremervörde aanwezige drankenspeciaalzaak heeft in 2011 aangegeven geïnteresseerd te zijn in een relocatie naar ons winkelcentrum. Helaas heeft deze recent te kennen gegeven zijn relocatie te hebben heroverwogen. Met huurder Randstad is een verlenging van de huurovereenkomst tot 31 december 2017 overeengekomen. Daarvoor is een investeringsbijdrage van circa aan deze huurder verstrekt. 4

5 Voor de voormalige shop-in-shop winkelunit is tot nu toe nog geen huurkandidaat gevonden. Voor de shop-in-shop unit ten aanzien van het slagerijgedeelte ontvangen wij een huurgarantie van de verkoper. Verhoging Grundsteuer 2011 Steeds meer gemeenten hebben de gemeentelijke onroerende zaakbelasting ( Grundsteuer ) verhoogd sinds een rechterlijke uitspraak van de Bundesfinanzhof uit 2010 heeft bepaald dat de supermarkten in een hogere belastingschaal ( Gebäudeklasse ) mogen worden ingedeeld. Zo is de Grundsteuer in Jünkerath en Nörvenich voor 2011 met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 verhoogd van naar respectievelijk van naar Hierdoor stijgen de kosten van de gemeentelijke onroerende zaakbelasting. Schkeuditz Met de voormalige huurder van de 26 woningen boven het winkelcentrum in Schkeuditz, HGV Hanseatische Grundbesitz- und Vermögens-verwaltungsgesellschaft mbh & Co. KG, is de hoofdhuurovereenkomst voortijdig beëindigd waarbij de bestaande onderhuurovereenkomsten met de bewoners rechtstreeks door het Fonds zijn voortgezet. Met de voormalige hoofdhuurder is een betalingsregeling voor de betalingsachterstand getroffen die op 11 januari jongstleden door de Duitse rechtbank is bekrachtigd. De betalingsregeling houdt in dat de totale achterstand ad ca , vermeerderd met een vergoeding voor de vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst ad , vanaf februari 2012 in zeven maandelijkse termijnen aan het Fonds worden betaald. Alle woningen zijn thans verhuurd. Er is geen leegstand. Bergheim Per 1 februari 2011 is een nieuwe huurovereenkomst gesloten inzake plaatsing van een mobiele fastfoodinrichting ( Imbisswagen ) op de parkeerplaats van het object. Dit levert een extra huur voor dit object op van per jaar. Overige objecten Ten aanzien van de overige objecten kunnen geen bijzonderheden worden vermeld. De exploitatie verliep volgens de verwachtingen. 5

6 Exploitatieoverzicht 2011 Hierna volgt een analyse van de totstandkoming van het exploitatierendement over Analyse exploitatierendement 2011 geconsolideerd aandeel gerealiseerd minderheids- prognose resultaat belang gerealiseerd ex Prospectus Inkomsten Huurinkomsten/overige opbrengsten Rentebaten Totaal inkomsten Kosten Hypotheekrente Exploitatie- en beheerkosten Totaal kosten Exploitatieresultaat Rendement uit exploitatie 6,5% 6,6% Alle bedragen zijn afgerond op euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Het exploitatieoverzicht sluit met een resultaat van Het hieruit resulterende exploitatierendement ligt met 6,5% nagenoeg op de prognose (6,6%). Het verschil is geheel te verklaren door lagere huur- en rente-inkomsten. De huurinkomsten blijven iets achter bij de prognose, hetgeen volledig kan worden verklaard door de lagere inflatie in 2009 (0,9%), 2010 (1,7%) en 2011 (2,3%), dan waarmee in het Prospectus rekening is gehouden (gemiddeld 2,75%). Hierdoor zijn de huren in de afgelopen jaren minder gestegen dan verwacht. Anderzijds liggen de rentebaten onder de prognose, hetgeen kan worden verklaard uit het verschil tussen het geprognosticeerde gemiddelde rentepercentage op de liquiditeitsreserve (3,5%) en het over 2011 gerealiseerde rentepercentage ad circa 1,8%. 6

7 Dit wordt grotendeels gecompenseerd door de eveneens lagere exploitatiekosten. Deze liggen onder de prognose uit het Prospectus en kunnen als volgt worden gespecificeerd: Exploitatie- prognose en beheerkosten gerealiseerd ex Prospectus Onderhoudskosten en overige eigenaarslasten Verzekeringen Gemeentelijke heffingen (Grundsteuer) Vergoeding extern vastgoedbeheer Reservering taxatiekosten Vergoeding Beheerder Algemene fondskosten Totaal kosten De onderhoudskosten en overige eigenaarslasten lagen deze verslagperiode onder de prognose. Ook bij de taxatiekosten is door heronderhandeling met de taxateur over de taxatiekosten een aanmerkelijke besparing gerealiseerd. Deze zal ook de komende jaren een gunstig effect hebben. Daarentegen zijn de gemeentelijke heffingen door verandering van de Gebäudeklasse alsmede sterke tariefstijgingen in veel Duitse gemeenten hoger dan geprognosticeerd. Per saldo liggen de exploitatiekosten dit jaar ad onder de prognose. Interim-dividenduitkering 2011 Over het jaar 2011 is een interim-dividenduitkering beschikbaar gesteld van 700 per participatie. Dit is in overeenstemming met de prognose. Op deze dividenduitkering is conform de Wet op de dividendbelasting 15% dividendbelasting ingehouden. Verwachtingen voor het jaar 2012 De vastgoedportefeuille van het Fonds kent langjarige contracten met overwegend solide huurders in de Duitse discount retailmarkt. Voor het jaar 2012 verwachten wij een resultaat dat in lijn is met de prognose. 7

8 Kerngegevens 2011 De kerngegevens zijn gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening. Liquiditeit De liquiditeit geeft de mate aan waarin het Fonds in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname. Current ratio Vlottende activa / kortlopende schulden 1,81 1,93 Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het Fonds in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente + aflossingen) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand per 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname. Solvabiliteit Groepsvermogen / vreemd vermogen lang 0,30 0,33 Financieringsbehoeften Gegeven de current ratio en de solvabiliteit is er geen behoefte om extra te financieren. De Beheerder De Beheerder van het Fonds is Holland Immo Group Beheer B.V., die verklaart voor het Fonds te beschikken over een AO/IC, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat de bedrijfsvoering van het Fonds effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneert. De Autoriteit Financiële Markten heeft op 11 november 2005 aan Holland Immo Group Beheer B.V. een vergunning verleend, teneinde op te treden als Beheerder van beleggingsinstellingen. Eindhoven, 30 maart 2012 De Beheerder: Holland Immo Group Beheer B.V. mr. T. Kühl mr. M. Kühl 8

9 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (vóór resultaatbestemming) Actief 31 december december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa (1) Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa (2) Liquide middelen (3) Passief Eigen vermogen (4) Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Voorzieningen (5) Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva (6)

10 ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2011 Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen (7) Overig resultaat na belastingen Nettoresultaat

11 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2011 ALGEMEEN Doel van de naamloze vennootschap De naamloze vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met toepassing van het beginsel van risicospreiding teneinde de aandeelhouders in de opbrengst van de beleggingen te doen delen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. Datum oprichting en boekjaar De naamloze vennootschap is opgericht op 16 juli Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Vastgoedportefeuille De vastgoedportefeuille bestaat uit 47 winkels met bovengelegen service-appartementen en 4 kantoorunits, inclusief grond. De units zijn gelegen in winkelkernen in 7 Duitse gemeenten, Freren, Schkeuditz, Bockhorn, Bremervörde, Lubmin, Passau en Hannover. In 2009 is een tweede Duitse winkelvastgoedportefeuille verworven bestaande uit 16 winkels, gelegen in winkelkernen in 7 Duitse gemeenten, Lütjensee, Haltern am See, Erkrath, Leverkusen, Bergheim, Nörvenich en Jünkerath. Beheer Holland Immo Group Beheer B.V. treedt op als Beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Het administratief en technisch beheer van de vastgoedportefeuille is uitbesteed aan FW-Objektverwaltung te Gütersloh (D), Hansa Real Estate GmbH & Co. KG te Stade (D) en Ten Brinke Asset Management B.V. te Varsseveld. Vanaf 1 september 2010 heeft ESTAma GmbH het beheer van Hansa Real Estate GmbH & Co. KG overgenomen. Rechtsvorm De rechtsvorm is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Eindhoven. Inschrijving Kamer van Koophandel Holland Immo Group XVII/German Retail Fund N.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer Stichting Administratiekantoor Holland Immo Group XVII/German Retail Fund Stichting Administratiekantoor Holland Immo Group XVII/German Retail Fund (St. AK) is een stichting naar Nederlands recht met statutaire zetel te Eindhoven. St. AK is opgericht op 24 april 2008 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer

12 St. AK treedt op als enig aandeelhouder van het Fonds en geeft Participaties uit aan de Participanten. St. AK houdt voor elke uitgegeven Participatie één aandeel in het Fonds. St. AK is op grond van zijn statuten gehouden de aan de aandelen in het Fonds verbonden rechten op zodanige wijze uit te oefenen, dat de continuïteit in het bestuur over - en het beleid van - het Fonds alsook de Fbi-status (Fiscale Beleggingsinstellingstatus) worden gewaarborgd met dien verstande dat voor zover een Participant het stemrecht op de aandelen uitoefent, die Participant vrij is in het bepalen van zijn stem. Het bestuur van St.AK wordt gevormd door prof. mr. C.A. Adriaansens en mr. M.H.F. van Buuren. Fiscale aspecten Het Fonds is aangemerkt als Fiscale Beleggingsinstelling ( Fbi ). Dit houdt in dat de door het Fonds behaalde winst wordt belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 0% zolang het Fonds aan de daartoe gestelde eisen voldoet. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING Algemeen De cijfers over 2010 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2011 mogelijk te maken. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het Fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. 12

13 Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico s met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s, de functionele valuta van het Fonds. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze derivaten worden door het Fonds niet gesepareerd van het basiscontract en derhalve in overeenstemming met het basiscontract verwerkt. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode. Hedge accounting Het Fonds maakt gebruik van interest rate swaps om renterisico's op langlopende schulden aan kredietinstellingen te beheersen. 13

14 Het Fonds past kostprijshedge accounting toe teneinde de resultaten naar aanleiding van renteontwikkelingen uit de interest rate swap en de afgedekte schuld gelijktijdig in de winst-en-verliesrekening te verwerken. De eerste waardering van de interest rate swap vindt plaats tegen kostprijs en bedraagt nihil. De resultaten uit het niet-effectieve deel van de hedgerelatie worden verantwoord op basis van de grondslag kostprijs of lagere marktwaarde. Indien een interest rate swap afloopt of wordt verkocht, wordt de afdekkingsrelatie beëindigd. In geval van verkoop zal het daarmee gerealiseerde resultaat worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van het Fonds gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer het Fonds garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door het Fonds ten behoeve van deze deelneming. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Vorderingen en effecten De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd financiële instrumenten. Eigen vermogen Financiële instrumenten worden in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd op grond van de economische realiteit. In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van de juridische vorm. Langlopende en kortlopende schulden De waardering van langlopende en kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd financiële instrumenten. 14

15 Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van het Fonds in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen het Fonds en de nietgeconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van het Fonds. 1. Financiële vaste activa Winstdelende geldlening Deelneming Winstdelende geldlening Holland Immo Group XVII/German Retail Fund N.V. heeft aan Holland Immo Group German Real Estate Holding B.V. een winstdelende geldlening verstrekt in hoofdsom groot De rente bedraagt 7% over de hoofdsom op jaarbasis. Afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst van winstdelende geldlening d.d. 18 juli De looptijd van deze lening is langer dan 5 jaar. Op 28 april 2009 heeft Holland Immo Group XVII/German Retail Fund N.V. een tweede winstdelende geldlening verstrekt in hoofdsom groot De rente bedraagt 7,31% over de hoofdsom op jaarbasis. Afspraken zijn vastgelegd in een addendum op de overeenkomst van winstdelende geldlening d.d. 28 april De looptijd van deze lening is langer dan 5 jaar. 15

16 Zekerheden: - Akten van verpanding van aandelen in Holland Immo Group German Real Estate Holding B.V., Bockhorn Hannover Vastgoed B.V., Bremervörde Vastgoed B.V., Bremervörde Vastgoed 2 B.V., Freren Vastgoed B.V., Lubmin Vastgoed B.V., Passau Vastgoed B.V., Schkeuditz Vastgoed B.V., Schkeuditz Vastgoed 2 B.V. en Holland Immo Group General Partner B.V., Nörvenich Vastgoed B.V., Bergheim Vastgoed B.V., Bergheim Vastgoed 2 B.V., Haltern Vastgoed B.V., Jünkerath Vastgoed B.V., Lütjensee Vastgoed B.V., Erkrath Vastgoed B.V. en Leverkusen Vastgoed B.V. - Akten van verpanding van de vorderingen uit hoofde van de Projectleningen. Deelneming Dit betreft een belang van 50,1% in het kapitaal van Bremervörde Vastgoed 2 B.V., Eindhoven. Deelneming Bremervörde Vastgoed 2 B.V. Stand per 1 januari Correctie aandeel in het resultaat Aandeel in het resultaat boekjaar Stand per 31 december Voorziening Overige vorderingen en overlopende activa Rekening-courant Holland Immo Group German Real Estate Holding B.V Rekening-courant Stichting Administratiekantoor Holland Immo Group XVII/German Retail Fund

17 De overige vorderingen en overlopende activa hebben een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar. 3. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Fonds. 4. Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal Stand per 1 januari Resultaatbestemming voorgaand jaar Resultaat lopend jaar Interim-dividend Stand per 31 december Het gestort en opgevraagd commanditair kapitaal bestaat sinds de oprichting van het Fonds uit participaties van 100. De intrinsieke waarde per 31 december 2011 bedraagt per participatie (2010: per participatie, 2009: per participatie). 17

18 Aansluiting tussen het enkelvoudig eigen vermogen en het geconsolideerd eigen vermogen: Enkelvoudig eigen vermogen Geconsolideerd eigen vermogen Resultaatverschil voorgaand boekjaar Onverdeeld resultaat enkelvoudig Onverdeeld resultaat geconsolideerd Resultaatverschil Het verschil tussen het enkelvoudig en het geconsolideerd eigen vermogen wordt veroorzaakt door het resultaat van de in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen. Holland Immo Group XVII/German Retail Fund N.V. oefent beleidsbepalende invloed uit op deze vennootschappen, maar heeft geen kapitaalbelang in deze vennootschappen. Gestort en opgevraagd kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt en is verdeeld in aandelen van 100. Het geplaatst en gestort kapitaal van de vennootschap bedraagt , bestaande uit aandelen, elk nominaal 100. Agioreserve De agioreserve omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen. Het agio kan als vrij agio in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden aangemerkt. Onverdeeld resultaat In 2011 is een resultaat behaald van Tussentijds is een bedrag van als interim-dividend uitgekeerd. Dit bedrag is geheel ten laste van de overige reserves gebracht. De Beheerder stelt voor het resultaat ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt. 18

19 5. Voorzieningen Dit betreft een voorziening voor de negatieve nettovermogenswaarde van de deelneming Bremervörde Vastgoed 2 B.V. 6. Overige schulden en overlopende passiva Rekening-courant Holland Immo Group Beheer B.V Rekening-courant Stichting Administratiekantoor Holland Immo Group XVII/German Retail Fund De overige schulden en overlopende passiva hebben een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar. Er zijn geen zekerheden gesteld. 7. Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Dit betreft het aandeel van de vennootschap in het resultaat van haar deelneming. 19

20 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (vóór resultaatbestemming) Actief 31 december december 2010 Beleggingen Terreinen en gebouwen (8) Vlottende activa Belastingen (9) Overige vorderingen (10) Overlopende activa (11) Liquide middelen (12)

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2012 11 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2012 9 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de Beheerder 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 15 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2013

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2013 HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 15 Winst-en-verliesrekening over 2013 17 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 19 Winst-en-verliesrekening over 2012 21 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011

Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011 Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011 1 Inhoud Blad Jaarrapport 2011 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de directie over 2011 5 Jaarrekening 17 Balans per 31 december 2011 18 Winst-

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V.

Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V. J a a r r a p p o r t 2 0 1 1 1 2 Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V. 1 2 Inhoudsopgave Kengetallen onroerend goed-portefeuille 4 Profiel Propertunity NL N.V. 6 Prijsbepalingen en koersontwikkeling 2011

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Vastgoed Fundament Fonds

Jaarverslag 2012 Vastgoed Fundament Fonds Jaarverslag 2012 Vastgoed Fundament Fonds Inhoud ALGEMENE INFORMATIE 3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 4 JAARREKENING 2012 8 BALANS 9 WINST- EN VERLIESREKENING 10 KASSTROOMOVERZICHT 11 TOELICHTING OP DE BALANS

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 INHOUD 2 3 5 7 8 9 13 14 15 16 17 26 34 36 37 39 46 47 Kerncijfers Wie zijn wij Organogram Bestuur Dura Vermeer Groep NV Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

De Woonplaats. Jaarrekening 2013

De Woonplaats. Jaarrekening 2013 De Woonplaats Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Kasstroomoverzicht 2013 6 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde. jaarrekening

Geconsolideerde. jaarrekening 9 Geconsolideerde jaarrekening 73 9.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 na voorgestelde resultaatbestemming (x 1.000) VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa 1.1 Onroerende

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

FINANCIËLE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN 2011 INHOUD Financiële gang van zaken 1 Toelichting op de resultaten 2011 7 11 Toelichting op de geconsolideerde balans 21 2 Geconsolideerde resultaten 8 12 Toelichting op de geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

INHOUD JAARREKENING. pagina

INHOUD JAARREKENING. pagina INHOUD JAARREKENING pagina Geconsolideerde winst- en verliesrekening 41 Geconsolideerde balans 42 Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen 44 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 46 Grondslagen

Nadere informatie

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011 Vastgoedfonds II Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Verslag van de beherend vennoot 3 Financieel verslag en resultaat van het fonds 13 Jaarrekening 19 Balans per 31 december 2011 21

Nadere informatie