Boekingsvoorwaarden. 1 Overeenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekingsvoorwaarden. 1 Overeenkomst"

Transcriptie

1 Haus Mühlenberg Boekingsvoorwaarden 1 Overeenkomst De overeenkomst tussen de huurder en verhuurder bestaat uit een huurovereenkomst met invulformulier en de onderhavige boekingsvoorwaarden. Indien hierna wordt gesproken over de (huur)overeenkomst, wordt hieronder verstaan het huurcontract, het invulformulier en de onderhavige boekingsvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald dan wel kennelijk anders is bedoeld. Nadat de overeenkomst is gesloten wordt dit via aan de huurder bevestigd. De huurder is verplicht tijdig alle gevraagde gegevens over zichzelf en zijn reisgenoten (medegebruikers) te verstrekken aan de verhuurder. De huurder is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens, zowel die van zichzelf als die van zijn reisgenoten. De verhuurder zorgt ervoor, dat de huurder voorafgaand aan het vertrek, alle bescheiden ontvangt, die noodzakelijk zijn om ter plaatse gebruik te kunnen maken van het gehuurde. De huurder dient zelf zorg te dragen voor het benodigde vervoer naar de plaats van bestemming. Eventuele belemmeringen of vertragingen die daarbij optreden komen volledig voor zijn risico. De huurder dient er voorts zelf zorg voor te dragen, dat hij en zijn eventuele reisgenoten in het bezit zijn van de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort etc. De huurder is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en richtlijnen met betrekking tot het gebruik van het vakantieverblijf die de verhuurder heeft vastgesteld. Ingeval de huurovereenkomst is aangegaan door meer dan één huurder, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk jegens verhuurder voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen van financiële dan wel andere aard. Unisex groepen (enkel mannen of vrouwen) kunnen geweigerd worden. De verhuurder zal de huurder hierover telefonisch contacteren. Op deze overeenkomst is uitsluitend Duits recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Duitsland. Een geschil wordt pas aan de rechter voorgelegd, nadat partijen hebben getracht in onderling overleg tot een beslechting van het geschil te komen. Het bij reservatie opgegeven aantal personen mag niet worden overschreden. De beheerder heeft het recht meer personen te weigeren. Het aantal personen kan tot 7 dagen voor aankomst aangepast worden.

2 2 Annuleren/wijziging overeenkomst Annuleringen dienen zowel telefonisch als schriftelijk ( ) aan de verhuurder te worden doorgegeven. Indien de huurder moet annuleren, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd, te voldoen middels betaling aan de verhuurder: Bij annulering tot 10 weken voor de aanvang van de huurperiode: geen kosten Bij annulering binnen 10 weken voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huurprijs (= voorschot). Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 75 % van de huurprijs. Bij annulering minder dan 5 weken voor aanvang van de huurperiode: 100 % van de huurprijs. Of dat u zelf, met inachtneming van het hierna onder 2.1 bepaalde, een vervanger vindt. Onder huurprijs wordt verstaan de netto huurprijs als vermeld op de huurovereenkomst. 2.1 In-de-plaatsstelling Er bestaat naast de mogelij kheid voor de huurder om een overeenkomst te annuleren tevens de mogelij kheid van in-de-plaatsstelling. Hierbij kan de huurder zich laten vervangen door een andere huurder. Aan in-de-plaatsstelling zij n voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn: het verzoek wordt schriftelijk en uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bij de verhuurder ingediend; later ingediende verzoeken worden slechts gehonoreerd indien de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht, zulks uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder; de beoogde vervanger is niet een persoon, waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat er een meer dan gemiddeld risico bestaat dat deze zich niet als een goed huurder zal gedragen of dat deze niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks bijvoorbeeld op grond van eerdere gedragingen van de betrokkene; de vervanger bevestigt schriftelijk zijn instemming met de in-deplaatsstelling op een door de verhuurder aan te geven wijze en verbindt zich daarmee tot nakoming van de overeenkomst; de huurder en de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de verhuurder voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventuele bijkomende kosten. 2.2 Annulering door verhuurder De verhuurder kan de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen indien de aanbetaling (voorschot) en / of het saldo niet voldaan zijn tegen de op de huurovereenkomst vermelde uiterste betaaldata. Indien er een waarborg werd betaald dient deze als schadevergoeding wanneer het

3 saldo niet tijdig op de rekening van haus Mühlenberg betaald wordt. De verhuurder is niet aansprakelijk voor door de huurder geleden schade tengevolge van de annulering. 3 Betaling De huurder dient de (aan)betaling, zoals overeengekomen (zie overeenkomst), te betalen binnen 2 weken na reservering. De huurder dient de restant betaling ten laatste 6 weken voor start van de huurperiode te voldoen. Indien de huurder de (aan)betaling niet tijdig betaalt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te annuleren en de kosten in rekening te brengen bij de huurder. De waarborgsom wordt ten laatste 2 weken volgend op de vertrekdatum op de rekening van de huurder terug gestort met eventuele aftrek van gemaakte kosten. Daarom dient het rekeningnummer, de banknaam, ibancode en swift/ biccode (Iban & swift enkel voor niet-belgen) ingevuld te worden op het reserveringsformulier (Invulformulier van huurovereenkomst). 4 Klachten/schade De verhuurder tracht te allen tijde de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Er zijn echter altijd externe factoren, waarop de verhuurder geen invloed kan uitoefenen. Ga daarom altijd goed voorbereid op reis! In eerste instantie dient een klacht of tekortkoming gemeld te worden bij de beheerder van het vakantieverblijf. Mocht de klacht naar de mening van huurder niet of niet juist afgehandeld worden dan dient de huurder contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal er alles aan doen wat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden de klachten en schadegevallen zorgvuldig af te handelen met verhuurder en huurder. Klachten of schadegevallen dienen door de huurder, telefonisch binnen 2 dagen en tevens schriftelijk binnen 7 dagen nadat deze zich hebben voorgedaan, te worden gemeld aan de verhuurder. 4.1 Schade veroorzaakt door de huurder De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor schade aangebracht aan de vakantieaccommodatie alsmede voor verlies en diefstal van zaken behorende tot de vakantieaccommodatie. De huurder wordt geadviseerd een adequate reisverzekering af te sluiten. Schade veroorzaakt door de huurder zal verhaald worden op de huurder. Onverminderd de eventuele wettelijke aansprakelijkheid van de veroorzaker zelf, is de huurder aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade, verlies en diefstal als hiervoor bedoeld door toedoen of nalaten van zijn reisgenoten. Bij ernstige schade, al dan niet voorkomend uit vandalisme zal de beheerder klacht indienen bij de politie (opstellen pv), vasstelling laten doen en het recht hebben de huurder(s) uit te woning te laten zetten door de politie. Er wordt in dit geval geen enkele terugbetaling gedaan. Wanneer de huurders overlast aan de buurt veroorzaken zal de beheerder bemiddelen. Indien de overlast blijft duren heeft de beheerder het recht de politie op te roepen om vaststelling te doen en de huurder(s) uit de woning laten zetten. Er wordt in dit geval geen enkele terugbetaling gedaan.

4 4.2 Hygiëne Om hygiënische redenen is de huurder verplicht bedlinnen te gebruiken. De huurder kan het bedlinnen zelf meebrengen of huren. 8 bedden beschikken over een één-persoons donsdeken en kussen, 1 bed over een 2-persoons donsdeken. Slaapzakken zijn niet toegelaten. Bij het niet niet naleven ervan worden de extra reinigingskosten verhaalt op de huurder. Vanwege het parket op de woonetage en het vast tapijt op de slaapverdieping dient de huurder zich te voorzien van aangepast binnenschoeisel (vb : pantoffels) 5 Extra kosten Tenzij anders is overeengekomen (zie invulformulier) zij n bij komende kosten, als verbruik elektriciteit en water, voor rekening van de huurder en zullen verrekend worden na het verblijf via de waarborg. 6 Informatie De huurder en zijn reisgenoten dienen zorg te dragen vóór vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten (controle vooraf is derhalve dringend aan te bevelen). Het in bezit hebben van een geldige identiteitskaart of paspoort is verplicht. Met de informatie die wordt verstrekt door de verhuurder, tracht de verhuurder uw verwachtingen van het vakantieverblijf, zo reëel mogelijk weer te geven. 6.1 Eindschoonmaak De eindschoonmaak dient verplicht uitgevoerd door de beheerder of een door de eigenaar aangestelde persoon. Deze poetskosten zitten begrepen in het totaalbedrag van de huurovereenkomst. 6.2 Huisregels De huisregels die toegevoegd worden of in de woning aanwezig zij n, zij n door de huurder verplicht na te leven. 6.3 Aankomst- en vertrektijden Tenzij anders is overeengekomen (zie invulformulier): Aankomst Tussen 16:00 en 18:00 uur. Vertrekken Weekend (vrijdag tot zondag): vertrek zondag ten laatste om 18:00 uur. Lang weekend (vrijdag tot maandag): vertrek maandag ten laatste om 10:00 uur. Midweek (maandag tot vrijdag): vertrek vrijdag ten laatste om 10:00 uur. Week (vrijdag tot vrijdag): vertrek vrijdag ten laatste om 10:00 uur. Andere weekdagen: vertrek om 10:00 uur

5 De beheerder kan de toegang tot de woning weigeren wanneer de huurder zich buiten deze uren aanmeldt. Wanneer de huurder denkt aan te komen na 18 uur dient hij met de beheerder telefonisch een nieuwe aankomstperiode overeen te komen. Aankomsten na 20u00 worden in elk geval geweigerd. Indien de huurder toch na 20u00 aankomt dient hij voor de eerste ander onderdak te vinden zonder recht op enige terugbetaling of vergoeding (tenzij eerder telefonisch overeen gekomen met de huisbeheerder). Wanneer de beheerder merkt of vermoed dat er zich dronken of gedrogeerde personen onder de huurders/bewoners bevinden heeft hij/zij het recht de toegang tot de woning te weigeren. Zij kan hiervoor de politie oproepen om vasstelling te doen. Geen enkele terugbetaling wordt in dit geval voorzien.

6 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Vooraf: wij zijn ons ervan bewust dat de tekst van de algemene huurvoorwaarden zeer zakelijk is. Het is

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Artikel 1: Algemeen en de begripsbepalingen 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij

Nadere informatie

Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden

Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Algemene Voorwaarden It Eilan 6.1 2015 Ar#kel 1 Defini#es Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Accommoda9everstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE RESERVERING Als u vóór het invullen van het aanvraagformulier nadere informatie over de accommodatie van uw keuze wilt hebben, bel of mail ons

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder A Eigenaar en/of tussenpersoon : degene, die de vakantiewoning aanbiedt. B Hoofdverhuurder/huurder

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN)

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering,

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

Boekings- en Leverings-VOORWAARDEN Olympia Camping Groep:

Boekings- en Leverings-VOORWAARDEN Olympia Camping Groep: Onder de Olympia Camping Groep vallen de volgende ondernemingen en locaties: Olympia Services SA Olympia Camping SPRL Le Confluent SPRL Camping Targnon SA Camping Le Confluent Sprl, mede handelend onder

Nadere informatie

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING 1. ALGEMEEN 1.1. In de huurovereenkomst en huurvoorwaarden wordt onder het begrip huurder verstaan: de volwassen persoon/personen die bijdraagt/bijdragen

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HUUR BERGINGEN STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van ALEMENE VOORWAARDEN Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verbintenis tussen Future Wonen, de eigenaar die zijn of haar woning via Future Wonen aan een derde partij verhuurt en deze derde

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing op opslag en dienstverlening van gevaarlijke stoffen uitgevoerd door Dangerous Goods Management B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1171 PL)

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende,

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende, Studyrent B.V., gevestigd te Taborstraat 4b,3061 EW Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59232296, hierna te noemen: Makelaar ; en de persoon of het bedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering)

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering) Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) 1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte. 2. De verhuurder heeft het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Backup

Algemene voorwaarden Online Backup Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 1.2 1.3 Algemene voorwaarden Online Backup ETB Automatisering B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 54340918 Opdrachtgever:

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Woningstichting Bergh, statutair gevestigd te s-heerenberg.

Nadere informatie

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. Puur Pommes Catering Algemene voorwaarden Puur Pommes Artikel 1 definities Opdrachtnemer Is Puur Pommes die zijn bedrijf inzet voor het verlenen van zijn diensten. Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in Utrecht: de door de familie Ewald/Geuze ter beschikking

Nadere informatie