Algemene Voorwaarden Voor Verkoop, Levering en Licentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Voor Verkoop, Levering en Licentie"

Transcriptie

1 I. ALGEMENE BEPALINGEN (1) 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden voor verkoop, levering en licentie (hierna: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen, respectievelijk de levering van hard- en softwareproducten en alle diensten zoals reparatie, consultancy, training en ondersteuning van de rechtspersoon naar Duits recht IGEL Technology GmbH (verder aangeduid als: IGEL ) gevestigd te Bremen, Duitsland aan ondernemingen vallend binnen de definitie van art. 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek of publiekrechtelijke rechtspersonen (verder aangeduid als: klanten ). De vetgedrukte tekst dient uitsluitend ter verduidelijking ten behoeve van de lezer, en heeft geen andere betekenis. (2) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van IGEL, alsmede op alle overeenkomsten waarbij IGEL partij is. In het geval specifieke bepalingen in een overeenkomst afwijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden prevaleren de specifieke bepalingen in de overeenkomst. (3) IGEL erkent geen algemene voorwaarden van de klant. Deze worden geacht geen deel van de overeenkomst uit te maken (ook in het geval IGEL deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen), tenzij IGEL de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing wanneer IGEL aanvangt met de uitvoering van een haar verstrekte opdracht. (4) Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met klanten, ook indien IGEL niet expliciet vermeldt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. In het geval IGEL nieuwe algemene voorwaarden invoert, gelden de nieuwe algemene voorwaarden in plaats van deze Algemene Voorwaarden zodra IGEL de klant op de nieuwe algemene voorwaarden heeft gewezen en deze op haar website bekend heeft gemaakt. (5) Met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, de procuratiehouders en bepaaldelijk gevolmachtigde medewerkers van IGEL zijn personeelsleden van IGEL niet gerechtigd tot het aangaan van overeenkomsten die afwijken van deze Algemene Voorwaarden. 2 Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten (1) Aanbiedingen van IGEL zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd dat een aanbieding bindend is. Een overeenkomst komt niet anders of eerder tot stand dan wanneer IGEL de opdracht van de klant expliciet schriftelijk bevestigt of tot de levering van het bestelde overgaat. De klant is gedurende een week gebonden aan zijn bestelling of opdracht, tenzij er een langere bindende F Seite 1 von 15

2 termijn is overeengekomen of gebruikelijk is, of tenzij de klant in zijn bestelling of opdracht uitdrukkelijk een kortere bindende termijn heeft verklaard. (2) De verplichtingen IGEL blijken uitsluitend uit de schriftelijke opdrachtbevestiging van IGEL aan de klant, dan wel uit wijzigingen of aanvullingen daarin of daarop indien en voor zover deze zijn vastgelegd conform hetgeen in 27 sub 4 (slotbepalingen) van deze Algemene Voorwaarden is bepaald. (3) IGEL is en blijft eigenaar van alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake door haar verstrekte kostenramingen, tekeningen, schetsen of documenten die IGEL voor of na de afsluiting van de overeenkomst aan de klant overhandigt. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IGEL is het de klant niet toegestaan om informatie te verschaffen, te kopiëren, te dupliceren, te leveren, of op enige andere wijze door te geven aan derden. Zaken waarop een (intellectueel) eigendomsrecht van IGEL rust dienen op verzoek aan IGEL te worden teruggegeven. (4) Indien er bijzondere bepalingen overeengekomen werden voor een bepaalde overeenkomst, zijn deze uitgewerkt indien en zodra IGEL onder deze overeenkomst heeft gepresteerd. Bijzondere bepalingen zijn niet van toepassing op andere of latere overeenkomsten. 3 Prijzen (1) Alle door IGEL geoffreerde prijzen, alsook de verwerkings- en drukkosten, zijn, tenzij anders overeengekomen, op basis netto af fabriek zoals vermeld in 27 paragraaf 2 (slotbepalingen) van deze Algemene Voorwaarden, en zijn derhalve exclusief kosten voor verpakking, laden, verzekering (met name verzekering voor het vervoer), belastingen en heffingen, transportkosten en omzetbelasting. (2) Alle prijzen zijn in EURO, tenzij in de opdrachtbevestiging van IGEL een andere valuta is vermeld. (3) In geval van een niet voorzienbare buitengewone kostenverhoging, onder meer door verhoging van de prijs van de toeleverancier of door valutaschommelingen, is IGEL gerechtigd om deze kosten door te rekenen aan de klant. 4 internationale overeenkomsten (1) In het geval van leveringen naar het buitenland zijn in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden de International Commercial Terms ( Incoterms ) van toepassing, laatste versie (thans: Incoterms 2010) zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel van toepassing, op voorwaarde dat in de opdrachtbevestiging van IGEL de van toepassing zijnde Incoterm (bijvoorbeeld door middel van de clausules CIF, EXW, FOB, enz.) is vermeld. F Seite 2 von 15

3 (2) Invoerrechten, consulaire heffingen en/of andere belastingen/toeslagen geheven op basis van de wetgeving van het land van bestemming zijn geen onderdeel van de door IGEL geoffreerde prijs (zie: 3 sub 1 van deze Algemene Voorwaarden). Indien voormelde rechten/heffingen/belastingen/toeslagen uitdrukkelijk wel onderdeel zijn van de door IGEL geoffreerde prijs, zal de prijs worden aangepast indien voormelde onderdelen van de prijs hoger zijn dan waarvan bij de prijsbepaling bij aangaan van de overeenkomst werd uitgegaan. (3) IGEL is uitsluitend dan gehouden te voldoen aan buitenlandse regelgeving omtrent verpakken, wegen of invoer indien de klant hieromtrent op voorhand instructies aan IGEL heeft verstrekt en deze door IGEL zijn aanvaard. 5 Import- en exportvergunningen (1) De producten en technische know-how die IGEL levert zijn uitsluitend bestemd voor gebruik en verblijf in het overeengekomen land van bestemming. De wederuitvoer van producten, geheel of ten dele, - wordt uitsluitend beheerst door de regels voor de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland, respectievelijk door de regelgeving van het land van bestemming, zoals overeengekomen met de klant. (2) Voor de levering van producten die zijn onderworpen aan prijs- of distributievoorschriften, zijn naast deze Algemene voorwaarden ook deze prijs- of distributievoorschriften, waaronder mede te verstaan Embargobepalingen van de producent. De klant is gehouden om zich zelfstandig omtrent bestaan en inhoud van dergelijke voorschriften te informeren, maar in het bijzonder omtrent Duitse voorschriften bij de Federale Dienst voor Export, Eschborn / Taunus en omtrent voorschriften volgens regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika bij het US-Department of Commerce, OEA, Washington DC (3) De klant is ten allen tijde gehouden om zelf de noodzakelijke export- en/of importvergunningen aan te vragen en te verkrijgen alvorens uitvoer plaatsvindt, en op IGEL rust ter zake geen enkele verplichting, ook niet als in de overeenkomst het land van bestemming is vermeld. De klant is verantwoordelijk voor de nakoming van ter zake geldende verplichtingen. II. CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN 6 Betaling, Verzuim (1) De klant is gehouden tot voldoening van de contractsom aan IGEL terstond na levering door IGEL van het overeengekomen product of uitvoering van de overeengekomen opdracht. De klant is automatisch en zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim indien hij nalaat voor betaling zorg te dragen binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval 30 dagen na de levering van het product of uitvoering van de overeengekomen opdracht. Indien uit de wet een F Seite 3 von 15

4 eerdere datum volgt waarop verzuim zijdens de klant intreedt, geldt deze eerdere datum. (2) Op IGEL rust slechts een verplichting tot nakoming indien en voor zover de klant de tegenprestatie tot betaling van de overeengekomen prijs nakomt. In het geval partijen bij overeenkomst van het voorgaande afwijken, geldt onverminderd het recht van IGEL ex 321 van het Duitse Burgerlijk Wetboek om nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de klant de overeengekomen onder enigerlei overeenkomst met IGEL haar betalingsverplichtingen niet nakomt. (3) IGEL is gerechtigd betaling door de klant door aanbieding van een wissel of cheque te weigeren. In geval IGEL een wissel of cheque aanvaardt heeft de klant niet eerder aan zijn betalingsverplichting voldaan dan nadat IGEL onder het wissel het getrokken of onder de cheque is betaald aan IGEL hetgeen aan IGEL verschuldigd is, zonder enige aftrek van (bank)kosten. Wissels worden hoe dan ook uitsluitend geaccepteerd op voorwaarde van discontokrediet. Kortingen, annuleringskosten en wisselbelastingen alsmede andere kosten in verband met de aanvaarding van wissels of chaeques zijn voor rekening van de klant. Creditering op basis van een wissel of cheque geldt slechts als betaling indien en voor zover het desbetreffende bedrag aan IGEL wordt uitbetaald. Als datum van betaling geldt de datum waarop IGEL vrij over het gecrediteerde bedrag kan beschikken. (4) In het geval IGEL haar factuur tenaamstelt op naam van een andere partij dan de klant, is en blijft de klant de contractuele wederpartij van IGEL en de tenaamstelling van een factuur heeft geen gevolg voor de verplichting zijdens de klant tot nakoming van betalingsverplichtingen jegens IGEL. In het geval IGEL een factuur aan een derde zendt en deze aanvaardt, wordt deze derde hoofdelijk verbonden, samen met de klant, tot voldoening van betalingsverplichtingen jegens IGEL. (5) Indien de klant niet tijdig betaalt en IGEL overgaat tot het verzenden van een betalingsherinnering, zal IGEKL voor elke betalingsherinnering die gestuurd worden recht hebben op een vergoeding van 10,00, ongeacht overige rechten van IGEL in geval van verzuim zijdens de klant tot nakoming van betalingsverplichtingen. (6) IGEL is gerechtigd bestaande betalingsafspraken met de klant eenzijdig op ter schorten of op te zeggen in het geval de klant jegens IGEL in verzuim raakt, zij het vanwege overschrijding van de betalingstermijn, dan wel in het geval van een geweigerde cheque of wissel. 7 Verrekening, Recht van Retentie, Cessie (1) De klant is slechts gerechtigd tot verrekening van een vordering wanneer de tegenvordering niet wordt betwist door IGEL, of indien deze vordering is vastgesteld bij vonnis en hiertegen geen rechtsmiddel (meer) open staat. Hetzelfde geldt in het geval de klant zich op een opschortingsrecht ex 320 van het Duitse Burgerlijk Wetboek zou willen beroepen. F Seite 4 von 15

5 (2) De klant is niet gerechtigd om vorderingen uit een overeenkomst met IGEL aan een derde te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van IGEL. 8 Levering (1) IGEL levert de producten of diensten zo spoedig mogelijk. Vermelding van periode of termijn van levering of uitvoering van een opdracht is echter steeds vrijblijvend, tenzij IGEL uitdrukkelijk schriftelijk de levering van een product of dienst binnen een bepaalde termijn heeft toegezegd. De datum van levering is de datum van verzending door IGEL af werk, of, als verzending buiten toedoen van IGEL vertraagd is of wordt, de datum waarop IGEL bevestigd dat het product verzendgereed is. Indien nakoming door IGEL afhankelijk is van nakoming door de klant wordt de levertermijn verlengd met de periode benodigd door de klant voor nakoming van zijn verplichtingen jegens IGEL (zie ook 9 van deze Algemene Voorwaarden). (2) Indien de partijen geen leveringstermijn, respectievelijk datum van aflevering, zijn overeengekomen, is IGEL niet eerder in verzuim dan nadat de klant IGEL in gebreke heeft gesteld en gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog na te komen en deze redelijke termijn is verstreken, terwijl de klant overigens aan alle wettelijke verplichtingen omtrent ingebrekestellingen zal hebben voldaan. (3) Nakoming door IGEL van haar contractuele verplichtingen is afhankelijk van tijdige en juiste nakoming door de toeleverancier van IGEL. Indien IGEL, buiten haar schuld om, niet tot (tijdige) levering in staat is wegens een omstandigheid bij de toeleverancier, kan dit IGHEL niet worden toegerekend. (4) Vertraging in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen door of als gevolg van overmacht (waaronder mede te verstaan overheidsmaatregelen of arbeidsonrust) zijdens IGEL dan wel haar toeleverancier(s) kan IGEL niet worden toegerekend. In geval van overmacht wordt een eventueel overeengekomen levertijd verlangd met de periode gedurende welke de overmacht duurt, met een maximum van zes maanden. Aansluitend zijn beide partijen gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Niettegenstaande opschorting van de nakoming van de prestatie door IGEL wegens overmacht, kan de overeenkomst ook eerder worden ontbonden in geval van uit deze opschorting voortkomend ernstig nadeel zijdens een van de betrokken partijen. (5) IGEL is gerechtigd om over te gaan tot deelleveringen, indien en voor zover dit geen ernstig nadeel aan de klant toebrengt. In het geval IGEL deelleveringen pleegt is zij ook gerechtigd om deelfacturen op te maken en te verzenden. (6) In het geval a) de levering op verzoek van de klant vertraagd wordt b) levering vertraagd wordt omdat deze afhankelijk is van toelevering van zaken door F Seite 5 von 15

6 de klant (zaken die moeten worden ingebouwd in het te leveren product) en de klant verzuimt (tijdig) toe te leveren c) levering vertraagd wordt omdat de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is IGEL vergoeding van hieruit ontstane kosten (van onder meer opslag) van de klant te verlangen. De kosten van opslag bedragen 0,5% van het factuurbedrag voor elke maand dat de levering vertraagd wordt te rekenen vanaf een week na de vertragingsmelding van IGEL. De klant is gerechtigd bewijs aan te dragen dat de kosten van opslag geringer zijn dan volgens voormelde rekenstaffel, maar indien IGEL in staat is de hogere kosten te bewijzen is IGEL gerechtigd deze hogere kosten in rekening te brengen. Het vorenstaande is niettegenstaande het recht van IGEL om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. 9 Medewerkingsverplichtingen klant (1) In het geval voor de geldige totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst specifieke machtigingen of vergunningen (voor bijvoorbeeld vergunningen voor invoer of uitvoer) vereist zijn, is de klant gehouden deze te verkrijgen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. (2) De klant is voorts gehouden om tijdig samen te werken, in overeenstemming met de overeenkomst en de goede trouw, en alle vereiste machtigingen te verkrijgen en of in f aan te bouwen zaken ter beschikking van IGEL te stellen, opdat deze tijdig kan presteren. (3) IGEL heeft het recht om aan de klant een redelijke termijn te stellen voor de nakoming van de verplichting tot samenwerking als hiervoor bedoeld. Presteert de klant niet binnen de gestelde termijn, dan is IGEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de vereiste vergunningen of machtigingen niet binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst verkregen zijn, is IGEL hoe dan ook gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 10 Overgang van het risico (1) Indien IGEL zich heeft verplicht tot levering van een roerende zaak gaat het risico met betrekking tot die roerende zaak van IGEL op de klant over op het moment dat IGEL deze aan de vervoerder ter beschikking stelt, althans in het geval IGEL vervoer bewerkstelligt op het moment van aanvang belading, althans op zijn laatst op het moment van verlaten van de vestiging van IGEL. Dit geldt ook in het geval IGEL de kosten van transport voor haar rekening neemt of onderdeel van de overeenkomst is dat IGEL de installatie op een andere locatie dan haar eigen vestiging verzorgt. (2) Als IGEL de verzending van de zaken later uitvoert dan de eerst mogelijke datum van verzending, op verzoek van de klant of op grond van feiten en omstandigheden die voor rekening en risico van de klant zijn, dan gaat het risico met F Seite 6 von 15

7 betrekking tot die zaken van IGEL op de klant over zodra IGEL een verzendklaarbericht aan de klant toestuurt. (3) Verzekering van de zaken tegen bijvoorbeeld diefstal, breuk, transport-, brand- of waterschade of overige risico s geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant en de kosten zijn voor rekening van de klant. (4) Retourneren van de zaken aan IGEL is behoudens expliciete andersluidende afspraak voor rekening en risico van de klant. 11 Eigendomsvoorbehoud (1) IGEL blijft de eigenaar van de zaken tot de klant zal hebben zorg gedragen voor volledige betaling van al hetgeen onder de overeenkomst aan IGEL verschuldigd is of zal worden. In het geval tussen IGEL en de klant een rekeningcourant verhouding bestaat, gaat de eigendom met betrekking tot door IGEL geleverde zaken niet eerder over op de klant dan nadat de klant aan IGEL heeft voldaan hetgeen in rekening-courant aan IGEL verschuldigd is of zal worden. Is het bestaan van een eigendomsvoorbehoud afhankelijk van de vervulling van lokale wetten of (vorm)voorschriften dan is de klant gehouden deze op eigen kosten na te komen of in vervulling te doen gaan opdat IGEL zonodig haar eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen. (2) In geval de klant toerekenbaar tekort schiet in de behoorlijke nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, of in geval van een faillissementsaanvraag van of tegen de klant, is IGEL gerechtigd de zaken onmiddellijk op te eisen en/of medewerking te verlangen het recht tot afgifte van de zaken aan een derde over te dragen. Het opeisen of conservatoir beslaan van zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van IGEL rust betekent niet dat IGEL de onderliggende overeenkomst ontbindt, tenzij IGEL uitdrukkelijk schriftelijk anders verklaart. De kosten van teruggave van de zaken aan IGEL zijn voor rekening van de klant. IGEL is gerechtigd op de voet van een eigendomsvoorbehoud opgeëiste zaken te verkopen. De opbrengst van aldus verkochte zaken strekt in mindering op de vordering van IGEL op de klant. (3) De klant is gerechtigd om met een eigendomsvoorbehoud bezwaarde zaken in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te verkopen, zolang de klant niet in verzuim is, en/of er geen faillissementsaanvraag tegen de klant aanhangig is. Indien de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van IGEL drukt worden verkocht en geleverd zonder gelijktijdige inning van de koopsom, is de klant gehouden om het eigendomgsvoorbehoud van IGEL zeker te stellen. Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van IGEL is de klant gerechtigd de geleverde zaken te verpanden, te bezwaren of anderszins onderwerp van een zekerheidsrecht ten behoeve van een derde te maken. F Seite 7 von 15

8 (4) Indien de klant de zaken met eigendomsvoorbehoud van IGEL verkoopt, is hij gehouden de vordering tot betaling van de koopsom door de derde aan IGEL te cederen. De klant is tot inning van de koopsom jegens zijn afnemer gerechtigd, tenzij IGEL anders verklaart. IGEL kan van de klant verlangen dat deze zijn vordering tot betaling van de koopprijs aan IGEL cedeert en de klant zal hieraan onmiddellijke en onvoorwaardelijke medewerking verlenen. (5) De klant is gehouden om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van IGEL rust, zorgvuldig te bewaren en tegen diefstal, breuk, brand, water- of gelijkaardige schade te verzekrren en verzekerd te houden en op eerste verzoek de daartoe overeenkomst van verzekering met alle bijbehorende stukken aan IGEL ter inzage te verstrekken. (6) De klant is verder gehouden zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van IGEL rust zorgvuldig te bewaren en te verzorgen en eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden door een door IGEL goedgekeurde reparateur te laten herstellen. (7) In het geval door derden (conservatoir) beslag op de zaken met eigendomsvoorbehoud van IGEL wordt gelegd, is de klant gehouden daarvan onverwijld na beslaglegging mededeling te doen aan IGEL en alle informatie en stukken omtrent het (conservatoir) beslag aan IGEL ter hand te stellen. De kosten gemoeid met het verkrijgen van opheffing van een voormeld beslag zijn voor rekening van de klant. (8) Indien de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van IGEL rust onderdeel worden van, dan wel geïntegreerd raken in, andere producten, wordt IGEL de medeeigenaar van de nieuwe producten. Het aandeel in de mede-eigendom wordt bepaald naar rato van het aandeel van de waarde van de ingehouden goederen en de factuurwaarde van de andere goederen. (1) Als op grond van wettelijke bepalingen de klant de exclusieve eigendomsrechten op het nieuwe product zou verwerven, dan komt de klant met IGEL overeen dat het aandeel van IGEL in de mede-eigendom van het nieuwe product berekend wordt op basis van de waarde van de geïntegreerde gekochte goederen en de factuurwaarde van het nieuwe product. De klant zal de nieuwe objecten volgens 11(5) van deze Algemene Voorwaarden gratis voor IGEL in bewaring houden. III. GEBREKEN, ONTBINDING EN SCHADEVERGOEDING 12 Defecten en garanties (2) IGEL garandeert dat de geleverde zaken en diensten ten tijde van risicoovergang geen wezenlijke gebreken vertonen. F Seite 8 von 15

9 (2) Specificatie, beschrijving of vermelding van de geleverde zaak of dienst in een catalogus levert geen garantie op. Uitsluitend indien en voor zover IGEL eigenschappen van de zaak of dienst uitdrukkelijk schriftelijk heeft gegarandeerd heeft IGEL te dier zake een garantieverplichting. (3) Indien de overeenkomst strekt to levering van soortzaken partijen komen na totstandkoming van de overeenkomst nadere specificaties omtrent constructie, materiaal of uitvoering overeen die worden toegepast op de te leveren zaken, resulteert niet toepassing van constructie, materiaal of uitvoering niet in een gebrekkige zaak indien en voor zover de gebruiksmogelijkheden niet worden beperkt. In zulk een geval is IGEL niet gehouden reeds geleverde zaken aan te passen. (4) IGEL is niet aansprakelijk voor publieke verklaringen door derden (met inbegrip van de leveranciers van IGEL of de fabrikanten) indien IGEL geen wetenschap had van deze verklaringen of niet verplicht was om deze te kennen. IGEL is niet aansprakelijk voor publieke verklaringen door IGEL of derden indien de verklaring op het moment van het sluiten van de overeenkomst reeds gecorrigeerd was, of wanneer de klant niet kan bewijzen dat de betreffende verklaring haar besluit tot aankoop beïnvloed heeft. (5) Garantie voor gebreken en schade is uitgesloten wanneer zich een of meer van de navolgende omstandigheden voordoen: Gebrek of schade door of als gevolg van de keuze op aanwijzing van de klant voor een bepaalde constructie of een bepaald materiaal, Gebrek of schade door of als gevolg onjuiste montage of onjuist gebruik door de klant, Gebrek of schade door of als gevolg van onjuiste bediening of toepassing van de zaken door de klant, Gebrek of schade door of als gevolg van niet-opvolging van voorschriften of aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing of niet (tijdig) uitgevoerd onderhoud, Gebrek of schade door of als gevolg van verkeerd gebruik van de zaken of overbelasting, Gebrek of schade door of als gevolg van toepassing van componenten van andere producenten dan de door IGEL voorgeschreven producent,, Gebrek of schade door of als gevolg van het aanbrengen van wijzigingen in, op of aan de zaak door de klant zonder toestemming van IGEL en/of demontage van de zaak zonder toestemming van IGEL. Gebrek of schade door of als gevolg van installatie van de zaak in, op of aan een ander product. 13 verklaringen omtrent non-conformiteit (1) De klant verliest het recht zich te beroepen op non- conformiteit van de zaak, wanneer de klant verzuimt IGEL een verklaring van non-conformiteit te zenden die aan de volgende voorschriften voldoet: F Seite 9 von 15

10 uiterlijk kenbare gebreken dienen aan IGEL binnen vijf werkdagen na ontvangst van de zaak en hoe dan ook vóór verdere toepassing, bewerking of gebruik schriftelijk te worden medegedeeld, (indien mogelijk middels verzending van de verstrekte formulieren door IGEL), niet uiterlijk kenbare gebreken dienen aan IGEL schriftelijk te worden meegedeeld binnen vijf werkdagen nadat het gebrek werd vastgesteld of redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden. Met de verzending van de schriftelijke mededeling als hiervoor bedoeld wordt de hiervoor bedoelde termijn gestopt. (2) Een kennisgeving van non-conformiteit laat de overige verplichtingen ten aanzien van het nemen van aflevering en betaling van de klant onverlet, tenzij de non-conformiteit vaststaat wegens uitdrukkelijke erkenning zijdens IGEL of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak. 14 Herstel (1) In geval van een gebrek is IGEL gerechtigd het gebrek zelf weg te nemen, door middels van reparatie, door vervanging of door levering van een vervangende zaak zonder gebrek. Indien hierdoor aanzienlijk nadeel zijdens de klant ontstaat is de klant gerechtigd IGEL te verplichten tot een andere maatregel die minder nadeel aan de klant toebrengt. (2) IGEL is gerechtigd om gebrekkige onderdelen te vervangen door nieuwe onderdelen, of gebruikte onderdelen die als nieuw kunnen beschouwd worden. (3) Bij het verhelpen van een defect, reparatie van het product, en de vervangende levering, draagt IGEL de noodzakelijke kosten, waaronder de loon-, materiaal- en transportkosten. Uitgewisselde oude onderdelen worden eigendom van IGEL. (4) In gevallen van uitvoering van garantieverplichtingen jegens buitenlandse klanten, draagt IGEL geen kosten of heffingen ter zake van uit- of invoer of overige kosten die in het land van verzending of land van bestemming worden geheven. (5) Uitsluitend in het geval IGEL niet slaagt in het verhelpen van een gebrek is de klant gerechtigd de koopprijs te verminderen of the overeenkomst te ontbinden. Bij deelleveringen is de klant gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel te ontbinden als de klant aantoont geen belang bij deze gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst te hebben en er sprake is van ernstig toerekenbaar tekortschieten. Vorderingen tot schadevergoeding wegens non-conformiteit kunnen slechts geldend worden gemaakt met inachtneming van hetgeen in 17 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald. (6) In het geval een inspectie van de producten uitwijst dat er geen nonconformiteit is, dan is IGEL gerechtigd alle kosten van inspectie aan de klant in rekening te brengen. F Seite 10 von 15

11 15 Verjaringstermijn (1) De verjaringstermijn voor vorderingen wegens non-conformiteit is één jaar te rekenen vanaf de datum van aflevering. IGEL behoudt zich het recht voor om een garantie voor een product over een langere periode overeen te komen. (2) Maatregelen die worden genomen om een non-conformiteit weg te nemen levert geen stuiting of opschorting van de verjaringstermijn op. Worden onderdelen vervangen, dan geldt een nieuwe verjaringstermijn ter zak van het vervangen onderdeel. 16 Ontbinding (1) De wettelijke voorschriften zijn van toepassing op het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden. De klant is allen dan tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd in gevallen van tekortschieten van IGEL wegens non-conformiteit indien de tekortkoming aan IGEL dient te worden toegerekend. (2) In geval van ontbinding van de overeenkomst is IGEL gerechtigd tot een maandelijkse forfaitaire som van 3% van de aankoopprijs over de periode gedurende welke de klant het product dat onderwerp is van de overeenkomst te zijner beschikking heeft gehad, tenzij de klant aantoont dat het genoten voordeel geringer is geweest. IGEL behoudt het recht om een hogere waarde van het genoten voordeel te bewijzen en, indien bewezen, van de klant vergoeding te verlangen. 17 Plicht van IGEL tot schadevergoeding (1) IGEL is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzet of grove schuld. Gewone schuld van IGEL maakt haar uitsluitend dan aansprakelijk indien IGEL een kernverplichting heeft geschonden. Voor het overige is aansprakelijkheid van IGEL uit welken hoofde dan ook uitgesloten. (2) Indien en voor zover IGEL uit hoofde van lid 1 aansprakelijk is IGEL slechts gehouden die schade te vergoeden die het typische en redelijkerwijs te verwachten gevolg van de tekortkoming zijdens IGEL is. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien IGEL op grond van wettelijke bepalingen omtrent productaansprakelijkheid tot een verdergaande schadevergoeding gehouden is, alsook in geval van lichamelijk letsel. (3) Indien IGEL op grond van het voorgaande aansprakelijk is op grond van een doen of laten van personen die niet tot de directie of leiding van IGEL behoren, dan is de aansprakelijkheid van IGEL beperkt tot maximaal twee maal de waarde van de overeenkomst terwijl voorts alsdan aansprakelijkheid voor gevolgschade van welke aard dan ook is uitgesloten. (4) Stelt de klant dat IGEL aansprakelijk is op grond van een toerekenbare tekortkoming in de behoorlijke nakoming van verplichtingen door IGEL, dan rust op de klant stelplicht en bewijslast. (5) IGEL is niet aansprakelijk voor gebrekkige toegeleverde onderdelen, tenzij IGEL ter zake garantie heeft verstrekt of het gebrek aan het onderdeel uiterlijk F Seite 11 von 15

12 waarneembaar was. Evenwel is IGEL niet gehouden onderdelen om conformiteit te onderzoeken. (6) Aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen van IGEL volgens deze Algemene Voorwaarden, worden mede bedongen ten behoeve van personeel en medewerkers van IGEL, al dan niet in loondienst en indien en voor zover deze tot schadevergoeding worden aangesproken zijn zij gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in te roepen. (7) De klant is gehouden IGEL in geval van een vermeende schade onverwijld aansprakelijk te stellen en IGEL uit te nodigen tot het verrichten van onderzoek naar oorzaak en omvang van een schade. 18 Plicht van de klant tot schadevergoeding In het geval de klant aansprakelijk is jegens IGEL en gehouden tot schadevergoeding, is IGEL gerechtigd om 15% van de contractwaarde van de overeenkomst aan te merken als som van de door de klant te vergoeden schade, tenzij de klant bewijst dat de schade belopen door IGEL geringer is geweest. Indien de schade zijdens IGEL voormeld percentage te boven gaat, is IGEL gerechtigd alle schade daarenboven van de klant te vorderen. IV. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR SOFTWAREPRODUCTEN 19 Type licenties (1) Indien de klant hardwareproducten koopt van IGEL, zoals Thin Clients, Terminals en Thin Client-Cards die IGEL-software bevatten, is het recht van gebruik van deze software beperkt tot het gebruik van de software uitsluitend in combinatie met de door IGEL geleverde hardware. Het is niet toegestaan software te kopiëren of deze software geheel of gedeeltelijk op producten van derden te installeren. (2) Indien de klant IGEL software koopt op een datadrager (bijvoorbeeld een USB-stick), omvat het recht van het gebruik van deze software uitsluitend het recht om te kopiëren en laden van de software op de hardware van derden, die officieel door IGEL werd goedgekeurd. 20 Omvang van het gebruik (1) Het recht van gebruik omvat het recht tot tijdelijke en permanente, gehele of gedeeltelijke, duplicatie (kopiëren) door middel van laden, weergeven, run down, transmissie of opslag met als doel uitvoering van de software. De uitvoering van de benoemde acties in het kader van de observatie, onderzoek of het testen van de gegeven software is ook opgenomen in het gebruik. (2) De software mag niet worden bewerkt of gewijzigd. De namen van bedrijven, merken, auteursrechtkenmerken of andere vermeldingen ter zake voorbehouden rechten die in de software verwerkt zijn mogen niet gewijzigd worden en zijn te allen tijde over te nemen in geval van aanpassing of wijziging van de software. (3) Een decompilatie van de softwarecode is uitsluitend toegestaan met inachtneming van art. 69e van de Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. F Seite 12 von 15

13 21 Garantie / Aansprakelijkheid (1) De volgende bepalingen onder (2) tot (7) zijn van toepassing in aanvulling op III (Gebreken, Ontbinding en schadevergoeding). (2) De klant aanvaardt dat het niet mogelijk is om software te ontwikkelen die te allen tijde voor elke soort van toepassing of gebruik vrij van fouten is. IGEL geeft geen garantie dat de software voor iedere soort van toepassing of gebruik steeds feilloos zal functioneren. (3) IGEL garandeert dat de software de specifieke functies en kenmerken heeft die zijn aangegeven in de algemene productbeschrijvingen en catalogi. IGEL geeft geen enkele garantie dat de software beantwoordt met de individuele wensen van de klant. De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze van software en de gekozen toepassing, in aanmerking genomen het door de klant gewenste resultaat. Er is ook geen garantie voor gewijzigde of aangepaste versies van de software, tenzij de klant bewijst dat de aanwezige defecten op generlei wijze veroorzaakt zijn door de wijziging of bewerking. (4) IGEL is van garantieverplichtingen bevrijd indien en voor zover de klant de software niet laat werken met de IGEL-hardware (namelijk Terminal, Thin Client, Thin Client-Cards en Thin Client Upgrade Kits) of met apparatuur van derden die door IGEL is goedgekeurd. (5) IGEL levert de software zoals die is, en geeft overigens expliciet noch impliciet enigerlei garantie. (6) IGEL is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of het herstel daarvan, tenzij de klant aantoont dat een specifiek verlies van data niet kon worden vermeden door middel van passende maatregelen voor veilige opslag van de gegevens door de klant, waaronder in ieder geval het dagelijks aanmaken van een back-up van alle bestanden, software en systemen. (7) IGEL is niet aansprakelijk voor economisch verlies, gederfde winst, indirecte schade, schade ten gevolge van defecten of ter zake aanspraken van derden. V. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR REPARATIE 22 Verjaringstermijn De verjaringstermijn voor vorderingen die gegrondvest zijn op een niet of niet geheel verholpen gebrek is één jaar, ter rekenen vanaf de datum van levering. 23 Reserveonderdelen Indien het nodig is om het kader van een reparatieopdracht een onderdeel te vervangen, dan is IGEL gerechtigd om nieuwe of zo goed als nieuwe onderdelen te installeren. VI. DIVERSEN 24 Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden (1) Indien de door IGEL geleverde producten en/of diensten werden vervaardigd aan de hand van ontwerpen of aanwijzingen van de klant, is de klant gehouden IGEL te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden jegens IGEL door of in verband met F Seite 13 von 15

14 schending van intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten van derden met hiervoor bedoelde producten en/of diensten. (2) Indien IGEL haar product of dienst buiten Duitsland aflevert of verricht, is IGEL alleen aansprakelijk voor schending van een octrooi, wanneer het beweerdelijke octrooirecht is verleend in Duitsland en wanneer het product wordt geproduceerd in de eigen fabrieken van IGEL. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van IGEL evenwel beperkt tot het ondersteunen van de klant in en buiten de rechtbank en in gerechtelijke procedures tegen de octrooihouder, en de klant te compenseren voor de kosten van de procedure, en de klant te vrijwaren indien deze wordt veroordeeld, middels een einduitspraak, tot vergoeding van de schade aan de octrooihouder. In gevallen van geleverde producten, die niet of niet geheel werden vervaardigd in de eigen fabrieken van IGEL, is IGEL tot niet meer gehouden dan het overdragen van alle rechten van IGEL aan de klant opdat deze zelf direct de leverancier van IGEL kan aanspreken. 25 Reserveonderdelen (1) Voor de levering van losse onderdelen en accessoires tegen overeengekomen inneming van oude onderdelen (de zogenaamde levering van reserveonderdelen ), zijn de volgende nadere bepalingen van toepassing. (2) Oude onderdelen dienen vrij van vervoer en overige kosten aan IGEL ter beschikking te worden gesteld. (3) Als het onderdeel door IGEL wordt afgeleverd voordat de klant het oude deel heeft ingeleverd, zal IGEL de prijs van een nieuw onderdeel aan de klant in rekening brengen. Na de inlevering van de oude onderdelen, zal IGEL de overeengekomen inruilwaarde van de oude onderdelen aan de klant crediteren. (4) De oude onderdelen worden eigendom van IGEL bij aflevering. Door de aflevering van dergelijke oude onderdelen aan IGEL verklaart de klant dat hij eigenaar was van het oude onderdeel, dat hij bevoegd is om de eigendom van het oude onderdeel over te dragen aan IGEL, en dat er geen derden zijn de ter zake de oude onderdelen enigerlei recht (kunnen) pretenderen. 26 Bestellingen voor afdrukken en stempelen (1) De klant controleert al het printbare materiaal op fouten en verklaart met teruggave van het materiaal dat deze foutvrij is. IGEL is niet aansprakelijk voor fouten ter zake waarvan de klant heeft verklaard dat het materiaal foutvrij is. Telefonisch doorgegeven teksten of wijzigingen vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant. (2) Alle aansprakelijkheid van IGEL is uitgesloten ter zake schade of verlies van alle documenten, films, clichés, informatiedragers, enz. die door de klant aan IGEL ter beschikking werden gesteld. Na het verstrijken van een termijn van twee jaar is IGEL gerechtigd om door de klant ter beschikking gestelde documenten, films, F Seite 14 von 15

15 clichés, informatiedragers enz. zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant te vernietigen. (3) Door middel van het plaatsen van de bestelling verwerft de klant niet de eigendom over enigerlei zaak benodigd bij de productie van het bestelde. IGEL zal dergelijke zaken na voltooiing van de opdracht wissen of verwijderen. 27 Slotbepalingen (1) Op alle overeenkomsten tussen IGEL en haar opdrachtgevers is Duits recht van toepassing. De toepassing van Het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (CISG) is uitgesloten. (2) De plaats van uitvoering van de verplichtingen zijdens IGEL is de IGEL-fabriek die op de opdrachtbevestiging is vermeld. Wanneer de verzending volgens de overeenkomst tussen de partijen moet worden uitgevoerd vanaf de fabriek van een derde partij, is de fabriek van deze derde partij de plaats van uitvoering. (3) Ter zake van vorderingen tegen IGEL is de rechtbank Bremen (D) exclusief bevoegd. Ter zake van vorderingen van IGEL is de rechtbank Bremen (D) bevoegd, alsmede de rechtbank van de plaats van vestiging van de klant. (4) Wijziging van de overeenkomst, aanvullingen of aanvullende afspraken zijn jegens IGEL alleen bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan mondelinge afspraken is IGEL alleen dan gebonden wanneer schriftelijk overeengekomen is met de klant dat mondelinge afspraken rechtsgeldig zijn. Aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan middels faxverzending. Elektronische transmissie van gegevens ( ) is uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover deze is voorzien van een deugdelijke elektronische handtekening volgens toepasselijke Duitse wet- en regelgeving. (5) Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of zijn, dan wel indien de overeenkomst niet volledig is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De overeenkomst wordt ter zake van ongeldige of incomplete bepalingen aangevuld op basis van de redelijkheid en billijkheid. IGEL Technology GmbH, augustus 2011 F Seite 15 von 15

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V. Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2. Aanbiedingen en offertes 3. Levering, reclames en garantie 4. Verlading en transport 5. Honorarium en prijzen 6. Betaling 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: UrbanSofa vof Markt 27 29 6701CX Wageningen KvK: 09050255 BTW: NL818868077.B01 De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden

Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden 1 Algemeen / Definities 1.1. Onder Designer Kollektiv wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de VOF Designer Kollektiv gevestigd te Hilversum.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V.

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. 1. Definities a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide Zandhandel B.V., (KvK 58162135) gevestigd te Zwijndrecht, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Nummer 53446089 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN EN TUSSENHANDEL VAN: - GTeyes B.V., gevestigd Jericholaan 14B, 5625 TH te Eindhoven en kantoorhoudende te 5625 TH Eindhoven, Jericholaan

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn NV Veenendaal

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn NV Veenendaal ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn 68 3905 NV Veenendaal Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1 Verkoopvoorwaarden 1 Definities In deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna aan te duiden als "Voorwaarden", wordt verstaan onder: "Wij"/"ons": "Afnemer : "Overeenkomst": Poortershaven Industriële Mineralen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl en http://voordeligehuidverzorging.biedmeer.nl zijn een

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie