Algemene Voorwaarden Voor Verkoop, Levering en Licentie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Voor Verkoop, Levering en Licentie"

Transcriptie

1 I. ALGEMENE BEPALINGEN (1) 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden voor verkoop, levering en licentie (hierna: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen, respectievelijk de levering van hard- en softwareproducten en alle diensten zoals reparatie, consultancy, training en ondersteuning van de rechtspersoon naar Duits recht IGEL Technology GmbH (verder aangeduid als: IGEL ) gevestigd te Bremen, Duitsland aan ondernemingen vallend binnen de definitie van art. 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek of publiekrechtelijke rechtspersonen (verder aangeduid als: klanten ). De vetgedrukte tekst dient uitsluitend ter verduidelijking ten behoeve van de lezer, en heeft geen andere betekenis. (2) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van IGEL, alsmede op alle overeenkomsten waarbij IGEL partij is. In het geval specifieke bepalingen in een overeenkomst afwijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden prevaleren de specifieke bepalingen in de overeenkomst. (3) IGEL erkent geen algemene voorwaarden van de klant. Deze worden geacht geen deel van de overeenkomst uit te maken (ook in het geval IGEL deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen), tenzij IGEL de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing wanneer IGEL aanvangt met de uitvoering van een haar verstrekte opdracht. (4) Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met klanten, ook indien IGEL niet expliciet vermeldt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. In het geval IGEL nieuwe algemene voorwaarden invoert, gelden de nieuwe algemene voorwaarden in plaats van deze Algemene Voorwaarden zodra IGEL de klant op de nieuwe algemene voorwaarden heeft gewezen en deze op haar website bekend heeft gemaakt. (5) Met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, de procuratiehouders en bepaaldelijk gevolmachtigde medewerkers van IGEL zijn personeelsleden van IGEL niet gerechtigd tot het aangaan van overeenkomsten die afwijken van deze Algemene Voorwaarden. 2 Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten (1) Aanbiedingen van IGEL zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd dat een aanbieding bindend is. Een overeenkomst komt niet anders of eerder tot stand dan wanneer IGEL de opdracht van de klant expliciet schriftelijk bevestigt of tot de levering van het bestelde overgaat. De klant is gedurende een week gebonden aan zijn bestelling of opdracht, tenzij er een langere bindende F Seite 1 von 15

2 termijn is overeengekomen of gebruikelijk is, of tenzij de klant in zijn bestelling of opdracht uitdrukkelijk een kortere bindende termijn heeft verklaard. (2) De verplichtingen IGEL blijken uitsluitend uit de schriftelijke opdrachtbevestiging van IGEL aan de klant, dan wel uit wijzigingen of aanvullingen daarin of daarop indien en voor zover deze zijn vastgelegd conform hetgeen in 27 sub 4 (slotbepalingen) van deze Algemene Voorwaarden is bepaald. (3) IGEL is en blijft eigenaar van alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake door haar verstrekte kostenramingen, tekeningen, schetsen of documenten die IGEL voor of na de afsluiting van de overeenkomst aan de klant overhandigt. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IGEL is het de klant niet toegestaan om informatie te verschaffen, te kopiëren, te dupliceren, te leveren, of op enige andere wijze door te geven aan derden. Zaken waarop een (intellectueel) eigendomsrecht van IGEL rust dienen op verzoek aan IGEL te worden teruggegeven. (4) Indien er bijzondere bepalingen overeengekomen werden voor een bepaalde overeenkomst, zijn deze uitgewerkt indien en zodra IGEL onder deze overeenkomst heeft gepresteerd. Bijzondere bepalingen zijn niet van toepassing op andere of latere overeenkomsten. 3 Prijzen (1) Alle door IGEL geoffreerde prijzen, alsook de verwerkings- en drukkosten, zijn, tenzij anders overeengekomen, op basis netto af fabriek zoals vermeld in 27 paragraaf 2 (slotbepalingen) van deze Algemene Voorwaarden, en zijn derhalve exclusief kosten voor verpakking, laden, verzekering (met name verzekering voor het vervoer), belastingen en heffingen, transportkosten en omzetbelasting. (2) Alle prijzen zijn in EURO, tenzij in de opdrachtbevestiging van IGEL een andere valuta is vermeld. (3) In geval van een niet voorzienbare buitengewone kostenverhoging, onder meer door verhoging van de prijs van de toeleverancier of door valutaschommelingen, is IGEL gerechtigd om deze kosten door te rekenen aan de klant. 4 internationale overeenkomsten (1) In het geval van leveringen naar het buitenland zijn in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden de International Commercial Terms ( Incoterms ) van toepassing, laatste versie (thans: Incoterms 2010) zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel van toepassing, op voorwaarde dat in de opdrachtbevestiging van IGEL de van toepassing zijnde Incoterm (bijvoorbeeld door middel van de clausules CIF, EXW, FOB, enz.) is vermeld. F Seite 2 von 15

3 (2) Invoerrechten, consulaire heffingen en/of andere belastingen/toeslagen geheven op basis van de wetgeving van het land van bestemming zijn geen onderdeel van de door IGEL geoffreerde prijs (zie: 3 sub 1 van deze Algemene Voorwaarden). Indien voormelde rechten/heffingen/belastingen/toeslagen uitdrukkelijk wel onderdeel zijn van de door IGEL geoffreerde prijs, zal de prijs worden aangepast indien voormelde onderdelen van de prijs hoger zijn dan waarvan bij de prijsbepaling bij aangaan van de overeenkomst werd uitgegaan. (3) IGEL is uitsluitend dan gehouden te voldoen aan buitenlandse regelgeving omtrent verpakken, wegen of invoer indien de klant hieromtrent op voorhand instructies aan IGEL heeft verstrekt en deze door IGEL zijn aanvaard. 5 Import- en exportvergunningen (1) De producten en technische know-how die IGEL levert zijn uitsluitend bestemd voor gebruik en verblijf in het overeengekomen land van bestemming. De wederuitvoer van producten, geheel of ten dele, - wordt uitsluitend beheerst door de regels voor de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland, respectievelijk door de regelgeving van het land van bestemming, zoals overeengekomen met de klant. (2) Voor de levering van producten die zijn onderworpen aan prijs- of distributievoorschriften, zijn naast deze Algemene voorwaarden ook deze prijs- of distributievoorschriften, waaronder mede te verstaan Embargobepalingen van de producent. De klant is gehouden om zich zelfstandig omtrent bestaan en inhoud van dergelijke voorschriften te informeren, maar in het bijzonder omtrent Duitse voorschriften bij de Federale Dienst voor Export, Eschborn / Taunus en omtrent voorschriften volgens regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika bij het US-Department of Commerce, OEA, Washington DC (3) De klant is ten allen tijde gehouden om zelf de noodzakelijke export- en/of importvergunningen aan te vragen en te verkrijgen alvorens uitvoer plaatsvindt, en op IGEL rust ter zake geen enkele verplichting, ook niet als in de overeenkomst het land van bestemming is vermeld. De klant is verantwoordelijk voor de nakoming van ter zake geldende verplichtingen. II. CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN 6 Betaling, Verzuim (1) De klant is gehouden tot voldoening van de contractsom aan IGEL terstond na levering door IGEL van het overeengekomen product of uitvoering van de overeengekomen opdracht. De klant is automatisch en zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim indien hij nalaat voor betaling zorg te dragen binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval 30 dagen na de levering van het product of uitvoering van de overeengekomen opdracht. Indien uit de wet een F Seite 3 von 15

4 eerdere datum volgt waarop verzuim zijdens de klant intreedt, geldt deze eerdere datum. (2) Op IGEL rust slechts een verplichting tot nakoming indien en voor zover de klant de tegenprestatie tot betaling van de overeengekomen prijs nakomt. In het geval partijen bij overeenkomst van het voorgaande afwijken, geldt onverminderd het recht van IGEL ex 321 van het Duitse Burgerlijk Wetboek om nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de klant de overeengekomen onder enigerlei overeenkomst met IGEL haar betalingsverplichtingen niet nakomt. (3) IGEL is gerechtigd betaling door de klant door aanbieding van een wissel of cheque te weigeren. In geval IGEL een wissel of cheque aanvaardt heeft de klant niet eerder aan zijn betalingsverplichting voldaan dan nadat IGEL onder het wissel het getrokken of onder de cheque is betaald aan IGEL hetgeen aan IGEL verschuldigd is, zonder enige aftrek van (bank)kosten. Wissels worden hoe dan ook uitsluitend geaccepteerd op voorwaarde van discontokrediet. Kortingen, annuleringskosten en wisselbelastingen alsmede andere kosten in verband met de aanvaarding van wissels of chaeques zijn voor rekening van de klant. Creditering op basis van een wissel of cheque geldt slechts als betaling indien en voor zover het desbetreffende bedrag aan IGEL wordt uitbetaald. Als datum van betaling geldt de datum waarop IGEL vrij over het gecrediteerde bedrag kan beschikken. (4) In het geval IGEL haar factuur tenaamstelt op naam van een andere partij dan de klant, is en blijft de klant de contractuele wederpartij van IGEL en de tenaamstelling van een factuur heeft geen gevolg voor de verplichting zijdens de klant tot nakoming van betalingsverplichtingen jegens IGEL. In het geval IGEL een factuur aan een derde zendt en deze aanvaardt, wordt deze derde hoofdelijk verbonden, samen met de klant, tot voldoening van betalingsverplichtingen jegens IGEL. (5) Indien de klant niet tijdig betaalt en IGEL overgaat tot het verzenden van een betalingsherinnering, zal IGEKL voor elke betalingsherinnering die gestuurd worden recht hebben op een vergoeding van 10,00, ongeacht overige rechten van IGEL in geval van verzuim zijdens de klant tot nakoming van betalingsverplichtingen. (6) IGEL is gerechtigd bestaande betalingsafspraken met de klant eenzijdig op ter schorten of op te zeggen in het geval de klant jegens IGEL in verzuim raakt, zij het vanwege overschrijding van de betalingstermijn, dan wel in het geval van een geweigerde cheque of wissel. 7 Verrekening, Recht van Retentie, Cessie (1) De klant is slechts gerechtigd tot verrekening van een vordering wanneer de tegenvordering niet wordt betwist door IGEL, of indien deze vordering is vastgesteld bij vonnis en hiertegen geen rechtsmiddel (meer) open staat. Hetzelfde geldt in het geval de klant zich op een opschortingsrecht ex 320 van het Duitse Burgerlijk Wetboek zou willen beroepen. F Seite 4 von 15

5 (2) De klant is niet gerechtigd om vorderingen uit een overeenkomst met IGEL aan een derde te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van IGEL. 8 Levering (1) IGEL levert de producten of diensten zo spoedig mogelijk. Vermelding van periode of termijn van levering of uitvoering van een opdracht is echter steeds vrijblijvend, tenzij IGEL uitdrukkelijk schriftelijk de levering van een product of dienst binnen een bepaalde termijn heeft toegezegd. De datum van levering is de datum van verzending door IGEL af werk, of, als verzending buiten toedoen van IGEL vertraagd is of wordt, de datum waarop IGEL bevestigd dat het product verzendgereed is. Indien nakoming door IGEL afhankelijk is van nakoming door de klant wordt de levertermijn verlengd met de periode benodigd door de klant voor nakoming van zijn verplichtingen jegens IGEL (zie ook 9 van deze Algemene Voorwaarden). (2) Indien de partijen geen leveringstermijn, respectievelijk datum van aflevering, zijn overeengekomen, is IGEL niet eerder in verzuim dan nadat de klant IGEL in gebreke heeft gesteld en gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog na te komen en deze redelijke termijn is verstreken, terwijl de klant overigens aan alle wettelijke verplichtingen omtrent ingebrekestellingen zal hebben voldaan. (3) Nakoming door IGEL van haar contractuele verplichtingen is afhankelijk van tijdige en juiste nakoming door de toeleverancier van IGEL. Indien IGEL, buiten haar schuld om, niet tot (tijdige) levering in staat is wegens een omstandigheid bij de toeleverancier, kan dit IGHEL niet worden toegerekend. (4) Vertraging in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen door of als gevolg van overmacht (waaronder mede te verstaan overheidsmaatregelen of arbeidsonrust) zijdens IGEL dan wel haar toeleverancier(s) kan IGEL niet worden toegerekend. In geval van overmacht wordt een eventueel overeengekomen levertijd verlangd met de periode gedurende welke de overmacht duurt, met een maximum van zes maanden. Aansluitend zijn beide partijen gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Niettegenstaande opschorting van de nakoming van de prestatie door IGEL wegens overmacht, kan de overeenkomst ook eerder worden ontbonden in geval van uit deze opschorting voortkomend ernstig nadeel zijdens een van de betrokken partijen. (5) IGEL is gerechtigd om over te gaan tot deelleveringen, indien en voor zover dit geen ernstig nadeel aan de klant toebrengt. In het geval IGEL deelleveringen pleegt is zij ook gerechtigd om deelfacturen op te maken en te verzenden. (6) In het geval a) de levering op verzoek van de klant vertraagd wordt b) levering vertraagd wordt omdat deze afhankelijk is van toelevering van zaken door F Seite 5 von 15

6 de klant (zaken die moeten worden ingebouwd in het te leveren product) en de klant verzuimt (tijdig) toe te leveren c) levering vertraagd wordt omdat de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is IGEL vergoeding van hieruit ontstane kosten (van onder meer opslag) van de klant te verlangen. De kosten van opslag bedragen 0,5% van het factuurbedrag voor elke maand dat de levering vertraagd wordt te rekenen vanaf een week na de vertragingsmelding van IGEL. De klant is gerechtigd bewijs aan te dragen dat de kosten van opslag geringer zijn dan volgens voormelde rekenstaffel, maar indien IGEL in staat is de hogere kosten te bewijzen is IGEL gerechtigd deze hogere kosten in rekening te brengen. Het vorenstaande is niettegenstaande het recht van IGEL om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. 9 Medewerkingsverplichtingen klant (1) In het geval voor de geldige totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst specifieke machtigingen of vergunningen (voor bijvoorbeeld vergunningen voor invoer of uitvoer) vereist zijn, is de klant gehouden deze te verkrijgen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. (2) De klant is voorts gehouden om tijdig samen te werken, in overeenstemming met de overeenkomst en de goede trouw, en alle vereiste machtigingen te verkrijgen en of in f aan te bouwen zaken ter beschikking van IGEL te stellen, opdat deze tijdig kan presteren. (3) IGEL heeft het recht om aan de klant een redelijke termijn te stellen voor de nakoming van de verplichting tot samenwerking als hiervoor bedoeld. Presteert de klant niet binnen de gestelde termijn, dan is IGEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de vereiste vergunningen of machtigingen niet binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst verkregen zijn, is IGEL hoe dan ook gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 10 Overgang van het risico (1) Indien IGEL zich heeft verplicht tot levering van een roerende zaak gaat het risico met betrekking tot die roerende zaak van IGEL op de klant over op het moment dat IGEL deze aan de vervoerder ter beschikking stelt, althans in het geval IGEL vervoer bewerkstelligt op het moment van aanvang belading, althans op zijn laatst op het moment van verlaten van de vestiging van IGEL. Dit geldt ook in het geval IGEL de kosten van transport voor haar rekening neemt of onderdeel van de overeenkomst is dat IGEL de installatie op een andere locatie dan haar eigen vestiging verzorgt. (2) Als IGEL de verzending van de zaken later uitvoert dan de eerst mogelijke datum van verzending, op verzoek van de klant of op grond van feiten en omstandigheden die voor rekening en risico van de klant zijn, dan gaat het risico met F Seite 6 von 15

7 betrekking tot die zaken van IGEL op de klant over zodra IGEL een verzendklaarbericht aan de klant toestuurt. (3) Verzekering van de zaken tegen bijvoorbeeld diefstal, breuk, transport-, brand- of waterschade of overige risico s geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant en de kosten zijn voor rekening van de klant. (4) Retourneren van de zaken aan IGEL is behoudens expliciete andersluidende afspraak voor rekening en risico van de klant. 11 Eigendomsvoorbehoud (1) IGEL blijft de eigenaar van de zaken tot de klant zal hebben zorg gedragen voor volledige betaling van al hetgeen onder de overeenkomst aan IGEL verschuldigd is of zal worden. In het geval tussen IGEL en de klant een rekeningcourant verhouding bestaat, gaat de eigendom met betrekking tot door IGEL geleverde zaken niet eerder over op de klant dan nadat de klant aan IGEL heeft voldaan hetgeen in rekening-courant aan IGEL verschuldigd is of zal worden. Is het bestaan van een eigendomsvoorbehoud afhankelijk van de vervulling van lokale wetten of (vorm)voorschriften dan is de klant gehouden deze op eigen kosten na te komen of in vervulling te doen gaan opdat IGEL zonodig haar eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen. (2) In geval de klant toerekenbaar tekort schiet in de behoorlijke nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, of in geval van een faillissementsaanvraag van of tegen de klant, is IGEL gerechtigd de zaken onmiddellijk op te eisen en/of medewerking te verlangen het recht tot afgifte van de zaken aan een derde over te dragen. Het opeisen of conservatoir beslaan van zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van IGEL rust betekent niet dat IGEL de onderliggende overeenkomst ontbindt, tenzij IGEL uitdrukkelijk schriftelijk anders verklaart. De kosten van teruggave van de zaken aan IGEL zijn voor rekening van de klant. IGEL is gerechtigd op de voet van een eigendomsvoorbehoud opgeëiste zaken te verkopen. De opbrengst van aldus verkochte zaken strekt in mindering op de vordering van IGEL op de klant. (3) De klant is gerechtigd om met een eigendomsvoorbehoud bezwaarde zaken in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te verkopen, zolang de klant niet in verzuim is, en/of er geen faillissementsaanvraag tegen de klant aanhangig is. Indien de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van IGEL drukt worden verkocht en geleverd zonder gelijktijdige inning van de koopsom, is de klant gehouden om het eigendomgsvoorbehoud van IGEL zeker te stellen. Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van IGEL is de klant gerechtigd de geleverde zaken te verpanden, te bezwaren of anderszins onderwerp van een zekerheidsrecht ten behoeve van een derde te maken. F Seite 7 von 15

8 (4) Indien de klant de zaken met eigendomsvoorbehoud van IGEL verkoopt, is hij gehouden de vordering tot betaling van de koopsom door de derde aan IGEL te cederen. De klant is tot inning van de koopsom jegens zijn afnemer gerechtigd, tenzij IGEL anders verklaart. IGEL kan van de klant verlangen dat deze zijn vordering tot betaling van de koopprijs aan IGEL cedeert en de klant zal hieraan onmiddellijke en onvoorwaardelijke medewerking verlenen. (5) De klant is gehouden om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van IGEL rust, zorgvuldig te bewaren en tegen diefstal, breuk, brand, water- of gelijkaardige schade te verzekrren en verzekerd te houden en op eerste verzoek de daartoe overeenkomst van verzekering met alle bijbehorende stukken aan IGEL ter inzage te verstrekken. (6) De klant is verder gehouden zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van IGEL rust zorgvuldig te bewaren en te verzorgen en eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden door een door IGEL goedgekeurde reparateur te laten herstellen. (7) In het geval door derden (conservatoir) beslag op de zaken met eigendomsvoorbehoud van IGEL wordt gelegd, is de klant gehouden daarvan onverwijld na beslaglegging mededeling te doen aan IGEL en alle informatie en stukken omtrent het (conservatoir) beslag aan IGEL ter hand te stellen. De kosten gemoeid met het verkrijgen van opheffing van een voormeld beslag zijn voor rekening van de klant. (8) Indien de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van IGEL rust onderdeel worden van, dan wel geïntegreerd raken in, andere producten, wordt IGEL de medeeigenaar van de nieuwe producten. Het aandeel in de mede-eigendom wordt bepaald naar rato van het aandeel van de waarde van de ingehouden goederen en de factuurwaarde van de andere goederen. (1) Als op grond van wettelijke bepalingen de klant de exclusieve eigendomsrechten op het nieuwe product zou verwerven, dan komt de klant met IGEL overeen dat het aandeel van IGEL in de mede-eigendom van het nieuwe product berekend wordt op basis van de waarde van de geïntegreerde gekochte goederen en de factuurwaarde van het nieuwe product. De klant zal de nieuwe objecten volgens 11(5) van deze Algemene Voorwaarden gratis voor IGEL in bewaring houden. III. GEBREKEN, ONTBINDING EN SCHADEVERGOEDING 12 Defecten en garanties (2) IGEL garandeert dat de geleverde zaken en diensten ten tijde van risicoovergang geen wezenlijke gebreken vertonen. F Seite 8 von 15

9 (2) Specificatie, beschrijving of vermelding van de geleverde zaak of dienst in een catalogus levert geen garantie op. Uitsluitend indien en voor zover IGEL eigenschappen van de zaak of dienst uitdrukkelijk schriftelijk heeft gegarandeerd heeft IGEL te dier zake een garantieverplichting. (3) Indien de overeenkomst strekt to levering van soortzaken partijen komen na totstandkoming van de overeenkomst nadere specificaties omtrent constructie, materiaal of uitvoering overeen die worden toegepast op de te leveren zaken, resulteert niet toepassing van constructie, materiaal of uitvoering niet in een gebrekkige zaak indien en voor zover de gebruiksmogelijkheden niet worden beperkt. In zulk een geval is IGEL niet gehouden reeds geleverde zaken aan te passen. (4) IGEL is niet aansprakelijk voor publieke verklaringen door derden (met inbegrip van de leveranciers van IGEL of de fabrikanten) indien IGEL geen wetenschap had van deze verklaringen of niet verplicht was om deze te kennen. IGEL is niet aansprakelijk voor publieke verklaringen door IGEL of derden indien de verklaring op het moment van het sluiten van de overeenkomst reeds gecorrigeerd was, of wanneer de klant niet kan bewijzen dat de betreffende verklaring haar besluit tot aankoop beïnvloed heeft. (5) Garantie voor gebreken en schade is uitgesloten wanneer zich een of meer van de navolgende omstandigheden voordoen: Gebrek of schade door of als gevolg van de keuze op aanwijzing van de klant voor een bepaalde constructie of een bepaald materiaal, Gebrek of schade door of als gevolg onjuiste montage of onjuist gebruik door de klant, Gebrek of schade door of als gevolg van onjuiste bediening of toepassing van de zaken door de klant, Gebrek of schade door of als gevolg van niet-opvolging van voorschriften of aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing of niet (tijdig) uitgevoerd onderhoud, Gebrek of schade door of als gevolg van verkeerd gebruik van de zaken of overbelasting, Gebrek of schade door of als gevolg van toepassing van componenten van andere producenten dan de door IGEL voorgeschreven producent,, Gebrek of schade door of als gevolg van het aanbrengen van wijzigingen in, op of aan de zaak door de klant zonder toestemming van IGEL en/of demontage van de zaak zonder toestemming van IGEL. Gebrek of schade door of als gevolg van installatie van de zaak in, op of aan een ander product. 13 verklaringen omtrent non-conformiteit (1) De klant verliest het recht zich te beroepen op non- conformiteit van de zaak, wanneer de klant verzuimt IGEL een verklaring van non-conformiteit te zenden die aan de volgende voorschriften voldoet: F Seite 9 von 15

10 uiterlijk kenbare gebreken dienen aan IGEL binnen vijf werkdagen na ontvangst van de zaak en hoe dan ook vóór verdere toepassing, bewerking of gebruik schriftelijk te worden medegedeeld, (indien mogelijk middels verzending van de verstrekte formulieren door IGEL), niet uiterlijk kenbare gebreken dienen aan IGEL schriftelijk te worden meegedeeld binnen vijf werkdagen nadat het gebrek werd vastgesteld of redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden. Met de verzending van de schriftelijke mededeling als hiervoor bedoeld wordt de hiervoor bedoelde termijn gestopt. (2) Een kennisgeving van non-conformiteit laat de overige verplichtingen ten aanzien van het nemen van aflevering en betaling van de klant onverlet, tenzij de non-conformiteit vaststaat wegens uitdrukkelijke erkenning zijdens IGEL of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak. 14 Herstel (1) In geval van een gebrek is IGEL gerechtigd het gebrek zelf weg te nemen, door middels van reparatie, door vervanging of door levering van een vervangende zaak zonder gebrek. Indien hierdoor aanzienlijk nadeel zijdens de klant ontstaat is de klant gerechtigd IGEL te verplichten tot een andere maatregel die minder nadeel aan de klant toebrengt. (2) IGEL is gerechtigd om gebrekkige onderdelen te vervangen door nieuwe onderdelen, of gebruikte onderdelen die als nieuw kunnen beschouwd worden. (3) Bij het verhelpen van een defect, reparatie van het product, en de vervangende levering, draagt IGEL de noodzakelijke kosten, waaronder de loon-, materiaal- en transportkosten. Uitgewisselde oude onderdelen worden eigendom van IGEL. (4) In gevallen van uitvoering van garantieverplichtingen jegens buitenlandse klanten, draagt IGEL geen kosten of heffingen ter zake van uit- of invoer of overige kosten die in het land van verzending of land van bestemming worden geheven. (5) Uitsluitend in het geval IGEL niet slaagt in het verhelpen van een gebrek is de klant gerechtigd de koopprijs te verminderen of the overeenkomst te ontbinden. Bij deelleveringen is de klant gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel te ontbinden als de klant aantoont geen belang bij deze gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst te hebben en er sprake is van ernstig toerekenbaar tekortschieten. Vorderingen tot schadevergoeding wegens non-conformiteit kunnen slechts geldend worden gemaakt met inachtneming van hetgeen in 17 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald. (6) In het geval een inspectie van de producten uitwijst dat er geen nonconformiteit is, dan is IGEL gerechtigd alle kosten van inspectie aan de klant in rekening te brengen. F Seite 10 von 15

11 15 Verjaringstermijn (1) De verjaringstermijn voor vorderingen wegens non-conformiteit is één jaar te rekenen vanaf de datum van aflevering. IGEL behoudt zich het recht voor om een garantie voor een product over een langere periode overeen te komen. (2) Maatregelen die worden genomen om een non-conformiteit weg te nemen levert geen stuiting of opschorting van de verjaringstermijn op. Worden onderdelen vervangen, dan geldt een nieuwe verjaringstermijn ter zak van het vervangen onderdeel. 16 Ontbinding (1) De wettelijke voorschriften zijn van toepassing op het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden. De klant is allen dan tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd in gevallen van tekortschieten van IGEL wegens non-conformiteit indien de tekortkoming aan IGEL dient te worden toegerekend. (2) In geval van ontbinding van de overeenkomst is IGEL gerechtigd tot een maandelijkse forfaitaire som van 3% van de aankoopprijs over de periode gedurende welke de klant het product dat onderwerp is van de overeenkomst te zijner beschikking heeft gehad, tenzij de klant aantoont dat het genoten voordeel geringer is geweest. IGEL behoudt het recht om een hogere waarde van het genoten voordeel te bewijzen en, indien bewezen, van de klant vergoeding te verlangen. 17 Plicht van IGEL tot schadevergoeding (1) IGEL is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzet of grove schuld. Gewone schuld van IGEL maakt haar uitsluitend dan aansprakelijk indien IGEL een kernverplichting heeft geschonden. Voor het overige is aansprakelijkheid van IGEL uit welken hoofde dan ook uitgesloten. (2) Indien en voor zover IGEL uit hoofde van lid 1 aansprakelijk is IGEL slechts gehouden die schade te vergoeden die het typische en redelijkerwijs te verwachten gevolg van de tekortkoming zijdens IGEL is. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien IGEL op grond van wettelijke bepalingen omtrent productaansprakelijkheid tot een verdergaande schadevergoeding gehouden is, alsook in geval van lichamelijk letsel. (3) Indien IGEL op grond van het voorgaande aansprakelijk is op grond van een doen of laten van personen die niet tot de directie of leiding van IGEL behoren, dan is de aansprakelijkheid van IGEL beperkt tot maximaal twee maal de waarde van de overeenkomst terwijl voorts alsdan aansprakelijkheid voor gevolgschade van welke aard dan ook is uitgesloten. (4) Stelt de klant dat IGEL aansprakelijk is op grond van een toerekenbare tekortkoming in de behoorlijke nakoming van verplichtingen door IGEL, dan rust op de klant stelplicht en bewijslast. (5) IGEL is niet aansprakelijk voor gebrekkige toegeleverde onderdelen, tenzij IGEL ter zake garantie heeft verstrekt of het gebrek aan het onderdeel uiterlijk F Seite 11 von 15

12 waarneembaar was. Evenwel is IGEL niet gehouden onderdelen om conformiteit te onderzoeken. (6) Aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen van IGEL volgens deze Algemene Voorwaarden, worden mede bedongen ten behoeve van personeel en medewerkers van IGEL, al dan niet in loondienst en indien en voor zover deze tot schadevergoeding worden aangesproken zijn zij gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in te roepen. (7) De klant is gehouden IGEL in geval van een vermeende schade onverwijld aansprakelijk te stellen en IGEL uit te nodigen tot het verrichten van onderzoek naar oorzaak en omvang van een schade. 18 Plicht van de klant tot schadevergoeding In het geval de klant aansprakelijk is jegens IGEL en gehouden tot schadevergoeding, is IGEL gerechtigd om 15% van de contractwaarde van de overeenkomst aan te merken als som van de door de klant te vergoeden schade, tenzij de klant bewijst dat de schade belopen door IGEL geringer is geweest. Indien de schade zijdens IGEL voormeld percentage te boven gaat, is IGEL gerechtigd alle schade daarenboven van de klant te vorderen. IV. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR SOFTWAREPRODUCTEN 19 Type licenties (1) Indien de klant hardwareproducten koopt van IGEL, zoals Thin Clients, Terminals en Thin Client-Cards die IGEL-software bevatten, is het recht van gebruik van deze software beperkt tot het gebruik van de software uitsluitend in combinatie met de door IGEL geleverde hardware. Het is niet toegestaan software te kopiëren of deze software geheel of gedeeltelijk op producten van derden te installeren. (2) Indien de klant IGEL software koopt op een datadrager (bijvoorbeeld een USB-stick), omvat het recht van het gebruik van deze software uitsluitend het recht om te kopiëren en laden van de software op de hardware van derden, die officieel door IGEL werd goedgekeurd. 20 Omvang van het gebruik (1) Het recht van gebruik omvat het recht tot tijdelijke en permanente, gehele of gedeeltelijke, duplicatie (kopiëren) door middel van laden, weergeven, run down, transmissie of opslag met als doel uitvoering van de software. De uitvoering van de benoemde acties in het kader van de observatie, onderzoek of het testen van de gegeven software is ook opgenomen in het gebruik. (2) De software mag niet worden bewerkt of gewijzigd. De namen van bedrijven, merken, auteursrechtkenmerken of andere vermeldingen ter zake voorbehouden rechten die in de software verwerkt zijn mogen niet gewijzigd worden en zijn te allen tijde over te nemen in geval van aanpassing of wijziging van de software. (3) Een decompilatie van de softwarecode is uitsluitend toegestaan met inachtneming van art. 69e van de Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. F Seite 12 von 15

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 EN PERFECT DATABASE MANAGEMENT B.V. Gedeponeerd op 6 september

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015 Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers België Juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden... 3 Artikel 2. Aanbiedingen/offertes... 3 Artikel 3. Prijs...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van:

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Agrio Uitgeverij B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Agrio: Agrio Uitgeverij B.V.;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Daadkracht Kerkenbos 1053H Postbus 6635 6546 BB Nijmegen 6503 GC Nijmegen Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden itsourbusiness ICT-support 27 februari 2012 itsourbusiness is de handelsnaam van de heer M.R. Visser, een natuurlijke persoon, en staat ingeschreven onder KVK-nummer 30229712 en BTW-nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Groowup

Algemene voorwaarden. Groowup Algemene voorwaarden Groowup Datum: 10 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 3 Contractsduur uitvoeringstermijnen, risico-overgang,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOOFDSTUK I Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOOFDSTUK I Algemeen Knoop Baggerwerken BV Postbus 1, 9480 AA Vries Mercuriusweg 22, 9482 WL Tynaarlo The Netherlands www.knoopbv.nl knoop@knoopdredging.nl Phone +31 (0)592-55 93 85 Fax +31 (0)592-55 95 30 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V.

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Artikel 1 Algemeen a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft (AS 116-09) Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 301510400000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen.comheroes en een Opdrachtgever waarop.comheroes deze voorwaarden van

Nadere informatie

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden Felloo Voorwaarden De Felloo Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 51713209. Meer informatie vindt u op www.kvk.nl/algemenevoorwaarden Note Felloo is een

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie