BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden (BELGIË versie: 19 August 2014) AV als pdf-bestand downloaden 1 Contractanten, toepassingsbereik (1) Contractanten in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden ("AV") zijn Buffalo Boots GmbH (hieronder "Buffalo" genoemd), vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, met een maatschappelijk kapitaal van ,38 en met als zetel Marktstraße 23, Wiesbaden, Duitsland, met als postadres : Ruedesheimer Strasse 51, HOCHHEIM, Duitsland, Tel.: +32 (02) , ingeschreven in het handelsregister van bedrijven en vennootschappen van WIESBADEN onder het nummer HRB 4611, intra-communautair BTW-nummer : DE , en, aan de andere kant, elke fysische persoon die geen handelaar is en die meerderjarig is en de website bezoekt en/of er een aankoop doet (hieronder de Klant genoemd). (2) Buffalo behoudt zich de mogelijkheid voor om deze AV op elk ogenblik te veranderen of aan te passen. Alle leveringen en prestaties die Buffalo uitvoert ten behoeve van de klant gaan uitsluitend uit van volgende Algemene Voorwaarden in de op het tijdstip van bestelling geldende versie, tenzij individuele afspraken tussen de contractanten anders bepalen. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. (3) de website (hieronder de Site ) richt zich alleen maar tot consumenten die meerderjarig zijn en die hun gewoonlijke verblijfplaats in hebben. Elke verkoop aan professionelen of handelaars wordt uitgesloten. "Ik bevestig mijn akkoord met de Algemene Voorwaarden en met de Verklaring over Bescherming van Persoonsgegevens van de Online Winkel van Buffalo Boots GmbH." 2 Overeenkomst afsluiten (1) De aanbiedingen die Buffalo op haar websites plaatst, dienen louter als niet-bindende uitnodiging naar de klant toe om bij Buffalo een bestelling te doen. Na het selecteren van het of van de gewenste producten vult de Klant op de Site een bestelformulier in. De bestelling wordt definitief als de Klant zijn bestelling aanvaardt door het klikken op de toets BESTELLEN EN BETALEN Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting. Buffalo zal ontvangst van de bestelling bevestigen door een ontvangstbevestiging die automatisch wordt verstuurd per naar het adres dat de Klant zal hebben aangegeven. (2) Buffalo zal aan de Klant per elektronische of gewone post binnen een redelijke termijn en ten laatste op het ogenblik van de levering van de goederen een bestelbevestiging sturen. Die bevestiging bevat de informatie die vastgesteld staat in de artikelen VI van het Wetboek van economisch Recht. De bestelbevestiging zal door een typeformulier van herroeping vergezeld worden. (3) De uitvoering van de bestelling gebeurt onder voorbehoud van de goedkeuring, door de bank van de Klant, van de betaling van de prijs van de geplaatste bestelling. (4) Met de hulp van de samenvatting van de bestelling die wordt getoond vooraleer ze wordt verstuurd, zal de Klant eventuele fouten in de erin gevatte gegevens kunnen vaststellen en corrigeren. De Klant heeft de mogelijkheid om op elk ogenblik deze algemene verkoopsvoorwaarden in te zien, te bewaren en af te drukken door te klikken op de verbinding algemene verkoopvoorwaarden die afgedrukt staat onderaan de ontvangstbladzijde van de Site.

2 (5) De overeenkomst tussen Buffalo en de Klant wordt in de Nederlandse taal gesloten. 3 Prijzen (1) Alle vermelde prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief de telkens geldende btw-tarieven en exclusief kosten voor verpakking en verzending op het ogenblik van bestelling. (2) Buffalo behoudt zich het recht voor om de prijs van haar goederen op elk ogenblik te wijzigen. In elk geval zijn de prijzen die aan de Klant gefactureerd worden deze die van kracht zijn op het ogenblik van het registreren van de bestelling op de Site. 4 Betalingsvoorwaarden (1) Buffalo aanvaardt betalingen via creditcard Visa, Mastercard, American Express, PayPal of SOFORT banking. (2) Bij laattijdige betaling vanwege de klant behoudt Buffalo zich het recht voor om een aanmaningskost ten bedrage van 5,95 EUR aan te rekenen. De klant verbindt zich ertoe alle kosten terug te betalen die Buffalo dient te maken om haar rechten op te eisen. Het kan hierbij om de terugbetaling van gerechtskosten gaan, maar ook om uitgaven om een incassobureau of een advocaat onder de arm te nemen. De klant mag eventueel aantonen dat de schade geringer blijft. (3) Betalen met creditcard Wij aanvaarden op dit ogenblik creditkaarten van VISA, MasterCard en American Express. Uw kaart wordt vanzelfsprekend pas na verzending van uw bestelling belast. Om transacties op het internet nog veiliger te doen verlopen, moet u bij betaling met creditcard een verificatiecode (CVC2- of CVV2-code) kunnen opgeven. Deze code zit niet op de magneetstrook van de creditcard opgeslagen en verschijnt evenmin op de afrekening. Dit controlenummer dient om na te gaan of de klant zijn creditcard daadwerkelijk bij zich heeft en derden bij de bestelling geen oneigenlijk gebruik van creditcardnummers maken. Voor Visa en MasterCard is de verificatiecode een getal van drie cijfers dat rechts op de handtekeningstrook, naast het soms daar herhaalde nummer van de creditcard, kan worden terug gevonden. American Express werkt met een getal van vier cijfers dat op de voorzijde boven het nummer van de kaart staat afgedrukt. Om uw creditcardgegevens te kunnen beschermen worden deze vergrendeld via een SSL-server verstuurd. Derden hebben er op die manier geen toegang toe. Volgende regeling geldt voor alle betalingen met creditcard: indien iemand zonder toestemming misbruik heeft gemaakt van uw creditcard, kunt u bij uw creditcardinstelling verzet aantekenen. Bij misbruik wordt het bedrag terugbetaald. 5 Informatie rond de verzaking Verzakingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Buffalo Online-Shop,,, Belgique, Tel.: +32 (02) , Fax: +32 (02) , via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of ) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven

3 volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. Zonder hiermee afbreuk te doen aan uw voormeld recht van herroeping, worden de goederen teruggestuurd of afgegeven op het volgende adres: 6 Modelformulier voor herroeping (Gelieve dit modelformulier in te vullen en terug te sturen, enkel indien u de overeenkomst wenst te herroepen) Ter attentie van de vonnootschap Tel: +32 (02) Fax: +32 (02) Ik/Wij (*) geven hierbij te kennen dat ik/wij (*) de overeenkomst herroepen Datum sluiting overeenkomst (*) Na(a)m(en) van de consumenten) (***) Adres(sen) van de consument(en) (***) Handtekening(en) van de consument(en) (alleen indien op papier wordt kennisgegeven) (***) Datum --- (*) schrappen waar nodig (***) in te vullen door de consument

4 7 Tevreden of terugbetaald (1) tenzij het tegenovergestelde vermeld wordt op de Site, stelt Buffalo aan de Klant de mogelijkheid voor om te wisselen of om zich de gekochte artikelen binnen te laten terugbetalen, dit binnen een termijn van 14 dagen vanaf de levering. De bepalingen in dit artikel doen geen afbreuk aan het wettelijke recht van herroeping bepaald in artikel 5, noch aan de mogelijkheid voor de Klant om te genieten van de wettelijke garanties (zie artikel 8). (2) Om de termijn, voorzien in artikel 7-1 te respecteren, moet de Klant de goederen vooraleer de termijn afloopt terugsturen naar het volgende adres: (3) De goederen moeten aan Buffalo in hun originele verpakking worden teruggestuurd, zonder sporen van gebruik en met het geheel van de accessoires die geleverd werden. Ze mogen niet gebruikt geweest zijn, behalve voor het eenmalig proberen/testen ervan, en enkel binnen een gebouw. (4) De uitwisseling of de terugbetaling zal slechts gebeuren nadat Buffalo de goederen terug ontvangen heeft. 8 Wettelijke garanties (1) In geval van gebreken of tekortkomingen van de goederen, geniet de Klant van de wettelijke bepalingen over de wettelijke garantie voor conformiteit en de wettelijke garantie rond verborgen gebreken, dit onder voorbehoud van eventuele contractuele bepalingen die voordeliger zijn voor de Klant. (2) Er wordt aan herinnerd dat de wettelijke garantie niet de fouten of gebreken dekt die veroorzaakt worden door een abnormaal of niet-conform gebruik door de Klant of door om het even welke andere oorzaak buiten het product. 9 Leveringsvoorwaarden (1) De op de Site geplaatste bestellingen kunnen enkel in geleverd worden. (2) De levering gebeurt op het adres aangegeven door de Klant tijdens zijn procedure van bestellen. (3) De aangegeven leveringstermijn kan men zien op de Site onder de index Service van het menu. In geval van onbeschikbaarheid van de bestelde goederen zal Buffalo de Klant ervan informeren per en dit zo snel mogelijk. In dat geval zal Buffalo aan de Klant een goed kunnen leveren dat overeenstemmende kwaliteit en prijs heeft. (4) Voor bestellingen van meerdere producten die verschillende leveringstermijnen hebben, zal de leveringstermijn overeenstemmen met de langste. Buffalo behoudt zich het recht om de bestellingen in meerdere stukken te leveren. (5) De levering gebeurt tegen betaling van een forfait die de kost van de verpakking en de kosten van levering dekt en waarvan het juiste bedrag aan de Klant voor elke bestelling op de Site aangegeven zal worden. 10 Eigendomsvoorbehoud (1) Tot de volledige betaling blijven de bestelde en ook de geleverde goederen eigendom van Buffalo. (2) Zonder uitdrukkelijke toestemming van Buffalo is het verboden om producten vóór de

5 eigendomsoverdracht door te verkopen, te verhuren, in pand te geven, als onderpand te geven, te verwerken of er anders over te beschikken dan wel om er wijzigingen in aan te brengen. 11 Schuldvergelijking De klant heeft het recht niet om zijn eigen eisen tegen betalingsvorderingen door Buffalo af te wegen/te compenseren, tenzij deze vorderingen van de klant als onbetwistbaar en rechtsgeldig werden erkend of worden betwist maar definitief gerechtelijk werden erkend. 12 Persoonlijke gegevens Buffalo registreert en verwerkt persoonsgegevens die door de Klant worden overgemaakt tijdens zijn bestelling. Voor meer informatie, gelieve u te refereren aan de informatiebladzijde over de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op de Site. 13 Toegang tot de Site (1) De toegang tot de Site is onbeperkt en gratis. De Site is voorbehouden voor het strikt persoonlijke gebruik van niet-professionele Klanten. Elk gebruik van de Site en van haar inhoud voor commerciële doeleinden is verboden. (2) De Site, als ook alle elementen ervan, merken, tekeningen, modellen, logo s, zijn de exclusieve eigendom van Buffalo of van haar handelspartners die geen enkele licentie geven, noch enig ander recht dan het recht om de Site te raadplegen. Behoudens uitdrukkelijke toestemming is het verboden om welk gebruik dan ook te maken, door reproductie, gebruik, verspreiding, kopie of wat dan ook, van beelden, foto s, logo s, teksten, tekeningen, grafische elementen of van elk ander element van de Site. 14 Nietige bepalingen - bevoegde rechtbank - toepasselijk recht (1) Wanneer een of meerdere voorzieningen in deze AV nietig of niet-tegenoverstelbaar zijn, leidt dit niet tot nietigheid van de hele overeenkomst. Partijen komen nu al overeen om elke nietige bepaling te vervangen door wettige bepalingen die het dichtst bij de inhoud en de aan de te vervangen bepaling bedoelde gevolgen komen. (2) Alle overeenkomsten tussen de Klant en Buffalo door het medium van de Site worden afgesloten en uitgevoerd volgens Belgisch recht. (3) In de hypothese van een bestelling die door een handelaar wordt geplaatst op de Site, dit in strijd met deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal het Duitse recht worden toegepast en is de exclusief bevoegde rechtbank deze van de maatschappelijke zetel van Buffalo. Echter: Buffalo behoudt zich het recht voor om de professionele klant voor de rechtbanken van deze laatstgenoemde te dagvaarden. Informatie over de verkoper / leverancier: Buffalo Boots GmbH Ruedesheimer Str Hochheim Duitsland Zaakvoerder: Michael Conradi Handelsregister nummer: HRB 4611 Inschrijving: Amtsgericht Wiesbaden Zetel van de vennootschap: Wiesbaden Btw-nummer: BE Contact Tel.: +32 (02) Fax: +32 (02)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Exellent IT/Electro hierna "Exellent" genoemd. Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge info@exellent.be Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809.

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809. dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be VERKOOPSVOORWAARDEN Met haar website biedt Xurprise.be

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Op de website www.groupon.be worden verschillende diensten door verschillende vennootschappen aangeboden. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren en u wegwijs te maken

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden Hierna tref je onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, BVBA Odette Lunettes, met jou sluiten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energy People

Algemene Voorwaarden Energy People Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart 2015. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement;

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement; Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer Algemene Verkoopsvoorwaarden Bestelnummer De partij welke een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015-

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015- ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK - versie van 12 februari 2015- De dienst Prospect Pack (de "Dienst") is een nieuwe commerciële dienst die werd ontwikkeld door bpost, naamloze vennootschap van publiek

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Expert Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414.666.585 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT DISCLAIMER

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT DISCLAIMER DISCLAIMER 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Connect IT Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0448.175.830 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie