BJu TIJDSCHRIFTEN. Page 1 of 8.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BJu TIJDSCHRIFTEN. Page 1 of 8. http://www.legalintelligence.com/documents/12927197?srcfrm=basic+search&stext=a..."

Transcriptie

1 Page 1 of 8 BJu TIJDSCHRIFTEN ArA > Aflevering Jurisprudentie Trefwoorden Auteurs De Nederlandse en de Duitse oproepkracht vergeleken HR 27 april 2012, JAR 2012/149 en HR 3 mei 2013, JAR 2013/140 oproepovereenkomst, min/max-contract, Duitsland, flexibele arbeidsrelatie, rechtsvergelijking J.R.Vos F.M.Dekker De Nederlandse en de Duitse oproepkracht vergeleken De Wet Werk en Zekerheid beoogt de rechtspositie van flexibele arbeidskrachten te versterken. De oproepkracht komt er evenwel maar bekaaid vanaf. Aan de hand van een vergelijking met het Duitse wordt bezien op welke manier de Nederlandse wetgeving op dit punt kan worden verbeterd. Bepleit wordt de inkomensgrens uit artikel 7:628a BW te laten vervallen. Daarnaast wordt een concrete norm voorgesteld voor de toepassing van artikel 7:610b BW bij min/max-contracten. 1. Inleiding Het is alweer vijftien jaar geleden dat de vorige grote arbeidsrechtelijke wet, de Wet flexibiliteit en zekerheidwet van 14 mei 1998, Stb. 1998, 300. in werking trad. Die wet beoogde enerzijds werkgevers meer mogelijkheden te geven om hun organisatie flexibel in te richten en anderzijds flexibele arbeidskrachten meer zekerheid te bieden. Deze groep flexibele arbeidskrachten bestaat grosso modo uit drie categorieën: oproepkrachten, bepaaldetijders en uitzendkrachten. De Wet flexibiliteit en zekerheid wijzigde de rechtspositie van alle drie. Voor oproepkrachten werden het rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst (artikel 7:610b van het Burgerlijk Wetboek (BW)) en de minimumloongarantie (artikel 7:628a BW) in het leven geroepen. Voor bepaaldetijders verscheen de ketenregeling in de wet en werd de regeling van de proeftijd aangescherpt. Voor uitzendkrachten tot slot is afdeling 11 aan titel 7.10 BW toegevoegd. Ook het op 29 november 2013 ingediende wetsvoorstel schenkt aandacht aan flexibele arbeid. Uitgangspunt in dat wetsvoorstel is de constatering dat de omvang van de flexibele schil is toegenomen en de stelling dat een onvrijwillig, langdurig verblijf in die flexibele schil zo veel mogelijk moet worden tegengegaan.kamerstukken II 2013/14, 33818, 3, p Zie over dit wetsvoorstel uitgebreid de daaraan gewijde eerste editie van TAP dit jaar (TAP 2014/1, p. 4-84) en de derde editie van TRA (TRA 2014/3, nrs ). Het kabinet heeft gemeend de positie van werknemers in de flexibele schil beter te moeten waarborgen en heeft daarom voorstellen gedaan op onder meer het gebied van de ketenregeling, de proeftijd, het concurrentiebeding, uitzendarbeid en een aanzegtermijn. De genoemde onderwerpen betreffen evenwel slechts twee van de drie categorieën waar de flexibele schil uit bestaat: bepaaldetijders en uitzendkrachten. De oproepkracht komt er maar bekaaid van af. Er wordt in dat verband slechts één wijziging voorgesteld: de mogelijkheid om oproepkrachten bij cao uit te sluiten van het recht op loon wordt beperkt. Aan de artikelen 7:610b en 7:628a BW wordt niet getornd. Het vorenstaande wekt de suggestie dat de positie van de oproepkracht met de artikelen 7:610b en 7:628a BW voldoende is beschermd. De Hoge Raad heeft in een tweetal arresten aan beide bepalingen inmiddels inderdaad een tamelijk werknemersvriendelijke interpretatie gegeven. De vraag is evenwel of de bescherming van de oproepkracht daarmee voltooid is. Het lijkt ons tijd voor een evaluatie op dat punt. Wij willen daar in deze bijdrage een aanzet toe geven. Dit doen wij deels door een bespreking van de twee voornoemde arresten van de Hoge Raad, maar voornamelijk aan de hand van een rechtsvergelijking met het Duitse recht. Bij de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid heeft de wetgever zich met name bij artikel 7:628a BW mede door dat recht laten inspireren.kamerstukken II 1996/97, 25263, 3, p. 5, en 6, p. 7. De rechtspositie van oproepkrachten verschilt in Duitsland op bepaalde punten echter wezenlijk met die in Nederland. Dit artikel is als volgt opgebouwd. In de paragrafen 2 en 3 besteden wij aandacht aan de artikelen 7:610b en 7:628a BW en de daarop gebaseerde arresten Van Handel/TNTHR 27 april 2012, JAR 2012/149, m.nt. J.P.H. Zwemmer (Van Handel/TNT). en Taxi Wolters.HR 3 mei 2013, JAR 2013/140, m.nt. J.P.H. Zwemmer (Taxi Wolters). Daarna beschrijven wij in paragraaf 4 het Duitse recht ter zake. Vervolgens passen wij beide rechtsstelsels toe op een casus en brengen wij in kaart waar de verschillen tussen het Duitse en Nederlandse recht zitten. Tot slot beantwoorden we de vraag: wat kunnen wij van het Duitse stelsel leren? 2. HR 27 april 2012, JAR 2012/149 (Van Handel/TNT) 2.1. Inleiding: het rechtsvermoeden arbeidsomvang Op grond van artikel 7:610b BW wordt de bedongen arbeid van een arbeidsovereenkomst die ten minste drie maanden heeft geduurd in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de drie voorafgaande maanden. Het artikel beoogt, volgens de wetsgeschiedenis, houvast te bieden in situaties waarin de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is overeengekomen, alsmede in situaties waarin de feitelijke omvang van de arbeid zich structureel op een hoger niveau bevindt dan de oorspronkelijk overeengekomen arbeidsduur.kamerstukken II 1996/97, 25263, 3, p. 23. Het gaat hierbij slechts om een rechtsvermoeden. De werkgever behoudt derhalve de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren De casus Van Handel is sinds 4 september 2006 in dienst bij TNT als postbezorger. Aanvankelijk werkte zij op basis van tijdelijke contracten, maar sinds 1 oktober 2008 heeft zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst, die pas in 2009 wordt getekend, vermeldt een arbeidsduur van gemiddeld achttien uur per week. Volgens haar eigen berekeningen werkt Van Handel echter structureel meer. Op basis van het aantal door haar gemaakte uren in de tweede helft van 2008 claimt zij met een beroep op artikel 7:610b BW 23 uur per week in dienst te zijn. Van Handel vordert (1) een verklaring voor recht dat zij vanaf 1 oktober 2008 in dienst is voor 23 uur per week, en (2) veroordeling van TNT tot betaling van (kortweg) achterstallig salaris, vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente Oordeel Hof Amsterdam Nadat de Kantonrechter Amsterdam vordering 1 heeft afgewezen en vordering 2 gedeeltelijk heeft toegewezen, gaat Van Handel in appèl bij het Hof Amsterdam. Het hof oordeelt dat Van Handel hoewel partijen een arbeidsduur van achttien uur per week expliciet zijn overeengekomen een verzoek op grond van artikel 7:610b BW kan doen. Het hof stelt het uiteindelijke aantal uren vast op 21 per week. Het verzoek om urenuitbreiding kan volgens het hof evenwel pas worden toegewezen vanaf het moment dat om die uitbreiding is verzocht. Van Handel voert voorts aan dat zij langer werkt dan de normtijden die TNT voor elke wijk heeft vastgesteld. In dat kader overweegt het hof: 2.4. Cassatie Indien, zoals in het onderhavige geval, een werknemer veel vrijheid heeft in het bepalen van zijn werktijd en de werkgever het aanvangstijdstip noch het tijdstip waarop de werknemer ophoudt kan controleren, mag de werkgever van normtijden uitgaan indien voor het vaststellen van de normtijden een voldoende duidelijk en controleerbaar systeem bestaat dat zorgvuldig wordt toegepast. ( ) Het vooroverwogene leidt tot de conclusie dat TNT geen loon verschuldigd is voor zover de vordering van Van Handel betrekking heeft op uren dat zij langer werkte dan de normtijden en dat die extra uren ook niet mede in aanmerking genomen moeten worden bij de hiervoor (in overweging 4.6) berekende arbeidsomvang. Dat betekent dat het in appel nog aan de orde zijnde gedeelte van de vordering sub II is door de kantonrechter dus terecht afgewezen.

2 Page 2 of 8 In cassatie stelt Van Handel onder meer dat de overweging van het hof, inhoudende dat een verzoek tot vaststelling van het aantal werkuren op grond van artikel 7:610b BW niet kan worden toegewezen met een ingangsdatum liggende vóór de datum van dat verzoek, een onjuist rechtsoordeel bevat. Conclusie Advocaat-generaal In zijn conclusie gaat A-G Spier eerst in op het oordeel van het hof dat het verzoek tot urenvaststelling pas toewijsbaar is vanaf het moment waarop het verzoek is gedaan. Hij wijst daarbij op enkele onvolkomenheden van de regeling van artikel 7:610b BW. Allereerst constateert de A-G dat wet noch parlementaire geschiedenis enige aanknopingspunten biedt voor het antwoord op de vraag of een verzoek om urenaanpassing pas toewijsbaar is vanaf het moment dat daarom voor de eerste maal is verzocht. Spier meent dat de regeling van artikel 7:610b BW mogelijk niet optimaal is doordacht en betoogt dat het met terugwerkende kracht toepassen van artikel 7:610b BW bezwarend werkt voor de werkgever. Een werknemer kan in theorie immers eindeloos wachten met het verzoeken om een vaststelling ex artikel 7:610b BW en dit verzoek vervolgens doen op basis van een voor zijn zaak gunstig tijdstip in het verleden. Naarmate dit tijdstip verder in het verleden ligt, zal de werkgever eerder in bewijsnood raken. De werknemer zou artikel 7:610b BW bovendien kunnen misbruiken door vaststellingsverzoeken opeen te stapelen en op die wijze steeds meer uren te verkrijgen. Spier lijkt voorts te overwegen dat artikel 7:610b BW de flexibilisering van arbeidsuren en -tijden niet mag verlammen, hoewel hij het beschermende karakter van artikel 7:610b BW tegen een al te vergaande flexibilisering onderkent. Op basis van de praktische argumenten concludeert hij uiteindelijk met enige aarzeling dat een verzoek om urenvaststelling ex artikel 7:610b BW pas toewijsbaar is vanaf het moment dat om die vaststelling voor het eerst is verzocht. Omdat in cassatie niet is opgekomen tegen s hofs rechtsoordeel dat TNT van de normuren en niet van de daadwerkelijk door Van Handel gewerkte uren mocht uitgaan, vraagt Spier zich ten aanzien van die problematiek enkel af of de onderbouwing van TNT van het hanteren van die normuren een werkelijk klemmend betoog vormt. Oordeel Hoge Raad In navolging van de A-G constateert de Hoge Raad dat wet noch parlementaire geschiedenis steun biedt voor een beperkte uitleg van het rechtsvermoeden van artikel 7:610b BW. Voor zover het hof heeft geoordeeld dat een verzoek om urenaanpassing pas kan worden toegewezen vanaf het moment van het verzoek, berust zijn oordeel evenwel op een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover het hof heeft geoordeeld dat de omstandigheden van het geval ertoe noopten dat die vordering in casu pas met ingang van de datum van het eerste verzoek kon worden toegewezen, is sprake van een motiveringsgebrek. Als obiter dictum geeft de Hoge Raad nog mee dat in de bij het Hof Den Haag te voeren verwijzingsprocedure dient te worden uitgegaan van de in cassatie niet bestreden normtijden en niet van de door Van Handel gewerkte uren boven die normuren. 3. HR 3 mei 2013, JAR 2013/140 (Taxi Wolters) 3.1. Inleiding: de minimumloongarantie van artikel 7:628a BW Artikel 7:628a BW beoogt de positie van de oproepkracht te versterken door hem per oproep recht te geven op minimaal drie uur loon. Dit artikel kan echter slechts in een tweetal situaties worden ingeroepen. Deze situaties zijn: er is een arbeidsduur van minder dan vijftien uur per week overeengekomen én de tijdstippen waarop gewerkt moet worden zijn niet vastgesteld; de arbeidsduur is niet of niet eenduidig vastgelegd.zie uitgebreider over het geldingsbereik van artikel 7:628a BW: F.M. Dekker, De minimumloongarantie van art. 7:628a BW, TAP 2013/6, p Deze minimumloongarantie dient blijkens de wetsgeschiedenis twee alternatieve doeleinden. In de eerste plaats moet ze bevorderen dat de werkgever de arbeid zodanig organiseert dat diensten of perioden van minder dan drie uur waarin arbeid moet worden verricht, en waarbij onduidelijkheid bestaat over de tijdstippen waarop gewerkt moet worden of over de arbeidsduur, zo min mogelijk voorkomen. In de tweede plaats biedt de minimumloongarantie kennelijk: voor het geval de eerste doelstelling niet wordt bereikt de werknemer een compensatie voor de onzekerheid over de arbeidsduur en de daaruit voortvloeiende inkomsten, of over de tijden waarop deze arbeid moet worden verricht. Artikel 7:628a BW dwingt partijen aldus tot het maken van duidelijke afspraken.kamerstukken II 1996/97, 25263, 3, p De casus Iets meer dan een jaar nadat de Hoge Raad zijn licht liet schijnen over artikel 7:610b BW was het de beurt aan artikel 7:628a BW. Het ging in de desbetreffende zaak om de vraag hoe moet worden omgegaan met het geval dat de werknemer op één dag meerdere malen wordt opgeroepen. Levert elke oproep dan een nieuwe loonaanspraak van drie uur op? Deze vraag werd voorgelegd door mevrouw Van der Meulen, een als oproepkracht werkzame taxichauffeur. De overeengekomen arbeidsomvang bedroeg twaalf uur per week. Bij aanvang van elk schooljaar verdeelde haar werkgever, Taxicentrale Wolters BV (hierna kortweg: Wolters), het schoolvervoer over de chauffeurs. Ook aan Van der Meulen was voor het schooljaar 2006/2007 een schoolroute toebedeeld, en wel voor het dagelijks brengen naar en halen van school van kinderen uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Hiermee was ongeveer één uur per rit gemoeid. Daarnaast werd Van der Meulen op wisselende tijdstippen opgeroepen voor andere taxiritten. Deze ritten werden hetzij in geval van aan de eerste schoolrit voorafgaande ritten (hierna: verlengde schoolritten) de dag ervoor via een rooster kenbaar gemaakt, hetzij op de dag zelf telefonisch aan haar opgedragen (hierna: overige ritten). Dagelijks hield Van der Meulen rittenstaten bij waarop zij begin- en eindtijdstippen van de ritten vermeldde. Daarbij noteerde zij ritten die elkaar opvolgden met een onderbreking van minder dan vijftien minuten als één aaneengesloten periode. Indien het totaal aantal gereden uren in een maand hoger uitkwam dan twaalf per week, betaalde Wolters de meeruren uit. Was het aantal uren minder dan twaalf per week, dan werd op basis van twaalf uur per week afgerekend en werden de minderuren als verlofuren aangemerkt. Van der Meulen was het met voormelde wijze van verloning niet eens en vorderde na beëindiging van het dienstverband achterstallig loon en achterstallige vakantie-uren. Zij baseerde deze vorderingen op artikel 7:628a BW en is er bij de berekening van haar vorderingen van uitgegaan dat Wolters op grond van dit artikel voor elke aaneengesloten periode waarin zij heeft gereden ten minste drie uur loon verschuldigd is Oordeel Hof Leeuwarden In navolging van de kantonrechter oordeelde het Hof Leeuwarden dat Wolters ten aanzien van de schoolritten mocht volstaan met betaling op basis van de werkelijke rittijden, ook al duurden deze korter dan drie uur, omdat de werktijden van deze ritten voldoende vaststonden. Artikel 7:628a BW achtte het hof om die reden niet van toepassing. Voor een verlengde schoolrit gold dit echter niet. Wolters moest van het hof voor elke verlengde schoolrit dan ook minstens drie uur per rit betalen. Wat de overige ritten betreft, vernietigde het hof het oordeel van de kantonrechter dat alle rijtijden van ritten op één dag, niet zijnde (verlengde) schoolritten, bij elkaar opgeteld moeten worden en dat, voor zover die optelsom leidt tot een tijdsbeslag van minder dan drie uur, het daarvoor verschuldigde loon berekend moet worden over drie uur, en anders over de werkelijk gereden tijd. Met deze wijze van optelling wordt volgens het hof ten onrechte geen rekening gehouden met de tussen de ritten gelegen tijd, hetgeen niet strookt met de bedoeling van artikel 7:628a BW. Een redelijke uitleg van dit artikel brengt in s hofs visie echter ook niet mee dat op één dag voor elke rit, niet zijnde een (verlengde) schoolrit, onafhankelijk van de tussen de ritten gelegen tijd steeds drie uur moet worden uitbetaald, zoals Van der Meulen heeft betoogd. Ter illustratie van de door het hof voorgestane berekeningsmethode neemt het de ritten van Van der Meulen op 1 augustus 2006 als voorbeeld. Op die dag reed Van der Meulen geen (verlengde) schoolritten en noteerde zij de volgende rittijden (zie tabel 1). Tabel 1: Van Tot Uren Van der Meulen vorderde over deze dag uitbetaling van achttien uur loon, omdat sprake was van zes oproepen die elk minder dan drie uur hadden geduurd. Het hof volgde dit betoog niet. Voor de uitleg van zijn berekening laten wij graag het hof zelf aan het woord: De benadering van de werkneemster leidt tot de ongerijmde consequentie dat de werkgever 18 uur zou moeten uitbetalen, waarmee voor bepaalde delen van de dag dubbel betaald zou moeten worden. Naar het oordeel van het hof kan dat niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Een redelijke wetsuitleg brengt naar het oordeel van het hof in een geval als dit het volgende mee. Voor de eerste rit diende de werkgever tot uur door te betalen. Op dat moment reed de werkneemster haar tweede rit, die om uur eindigde. Voor deze ritten samen heeft zij dan een loonaanspraak van 3 uur en 15 minuten. Voor de overlap tussen uur en uur behoeft de werkgever niet dubbel te betalen.

3 Page 3 of 8 Om startte een nieuwe rit, die korter duurde dan 3 uur en waarvoor zij derhalve een loonaanspraak voor 3 uur heeft tot uur. Op dat moment reed zij rit 4, die duurde tot uur. Die rit meegerekend heeft zij dan recht op loon over nogmaals 3 uur en 15 minuten. De vijfde en zesde rit geven vervolgens elk aanspraak op 3 uur loon Oordeel Hoge Raad In cassatie stond enkel het oordeel van het hof ten aanzien van de overige ritten ter discussie. De Hoge Raad liet van dit oordeel weinig heel. Hij overwoog kort en krachtig: 3.5 Gelet op de tekst en de strekking van art. 7:628a BW brengt die bepaling mee dat de werknemer wiens arbeidsvoorwaarden voldoen aan de in art. 7:628a BW genoemde voorwaarden en die meerdere malen per dag wordt opgeroepen werk te verrichten, over elke afzonderlijke periode van arbeid recht heeft op loon voor een periode van minimaal drie uur. Deze benadering strookt in de visie van de Hoge Raad met de bedoeling van de wetgever om de situatie na een werkonderbreking die niet bestaat in een reguliere werkpauze, aan te merken als een nieuwe periode van arbeid die aanspraak geeft op de door artikel 7:628a BW gegarandeerde beloning.kamerstukken I 1997/98, 25263, 132b, p. 9. Het feit dat aldus de mogelijkheid ontstaat dat bepaalde tijdvakken dubbel worden beloond, maakt dit naar het oordeel van de Hoge Raad niet anders. Niet alleen verzet de tekst van artikel 7:628a BW zich volgens ons nationale hoogste rechtscollege niet tegen een zodanige dubbele beloning, het strookt tevens met het beschermende karakter van die bepaling, doordat de werkgever wordt gedwongen het werk anders te organiseren, dan wel, ingeval hij dat niet doet, de werknemer wordt gecompenseerd voor de daaruit voortvloeiende onzekerheid. Bovendien ligt, zo stelde de Hoge Raad tot slot, in de gekozen systematiek van een forfaitaire vergoeding van drie uur voor een periode waarin minder dan drie uur is gewerkt, reeds besloten dat de wetgever de gedachte heeft aanvaard dat in die situaties de werknemer meer loon ontvangt dan de (duur van de) arbeidsprestatie rechtvaardigt. 4. De rechtspositie van oproepkrachten in Duitsland Zoals vermeld, heeft de wetgever bij de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid ook een blik over de grenzen geworpen en zich met name bij artikel 7:628a BW mede laten inspireren door het Duitse recht. In deze paragraaf geven we een korte beschrijving van de rechtspositie van oproepkrachten in Duitsland. Centraal in dat verband staat artikel 12 van het Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, ook wel Teilzeit- und Befristungsgesetz genoemd (hierna: TzBfG). Dit wetsartikel luidt als volgt: 12 Arbeit auf Abruf (1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf Abruf). Die Vereinbarung muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen. Wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von zehn Stunden als vereinbart. Wenn die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers jeweils für mindestens drei aufeinander folgende Stunden in Anspruch zu nehmen. (2) Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber ihm die Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im Voraus mitteilt. (3) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit und die Vorankündigungsfrist vorsieht. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen über die Arbeit auf Abruf vereinbaren. De eerste twee leden vormen de kern van het artikel. Lid 3 beperkt vervolgens de mogelijkheden om ten nadele van de werknemer van het wetsartikel af te wijken. Voor de onderhavige bijdrage laten wij dit derde lid buiten beschouwing Toepasselijkheid De eerste zin van artikel 12 lid 1 TzBfG bepaalt de reikwijdte van de regeling: slechts indien sprake is van Arbeit auf Abruf is artikel 12 TzBfG van toepassing. Dat is, kort gezegd, het geval wanneer de arbeidsduur voor een bepaald tijdvak (bijvoorbeeld per week of per maand) is vastgelegd, maar de precieze werktijden afhankelijk zijn van oproepen van de werkgever.erfk/preis, 12 TzBfG Rn. 1 en BeckOK/Bayreuther, 12 TzBfG Rn. 1. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat de voorschriften van artikel 12 TzBfG niet gelden voor overuren, nu daarmee de overeengekomen arbeidsduur wordt overschreden.mük BGB/Müller-Glöge, 12 TzBfG Rn. 7. Voor het doel van dit artikel is het niet nodig uitgebreid bij de implicaties van deze reikwijdtebepaling stil te staan. Daarvoor zijn de afbakeningsproblemen die zich in de rechtspraak voordoen te zeer verweven met het Duitse systeem. In het vervolg van deze bijdrage gaan wij er steeds van uit dat sprake is van Arbeit auf Abruf Wekelijkse arbeidsduur en min/max-contracten Partijen bij een oproepovereenkomst zijn op grond van de tweede zin van artikel 12 lid 1 TzBfG verplicht in die overeenkomst zowel een wekelijkse als een dagelijkse arbeidsduur vast te leggen. De twee daaropvolgende zinnen bepalen wat heeft te gelden als partijen deze plicht verzaken. Zo bepaalt de derde zin van artikel 12 lid 1 TzBfG dat indien geen wekelijkse arbeidsduur is afgesproken, een arbeidsduur van tien uur per week als overeengekomen geldt. Let wel, dit behelst geen verbod op arbeidsovereenkomsten van minder dan tien uur per week. Een arbeidsovereenkomst voor 7,5 uur per week is gewoon rechtsgeldig. In de Duitse literatuur is de vraag gesteld of artikel 12 TzBfG eraan in de weg staat dat partijen volstaan met het afspreken van een minimumarbeidsduur, zoals het geval is bij min/max-contracten (Bandbreitenregelungen). Met een belangwekkend arrest van 7 december 2005 heeft het Bundesarbeitsgericht (hierna: BAG) deze vraag in ontkennende zin beantwoord.bag 7 december 2005, NZA 2006, 423. Deze uitspraak is door het Bundesverfassungsgericht, het Duitse grondwettelijk hof, gesanctioneerd: BVerfG. 23 november 2006, NZA 2007, 85. In de desbetreffende zaak was sprake van een min/max-contract van dertig tot veertig uur per week. Tot aan haar ziekte in maart 2003 werkte de werkneemster in kwestie wekelijks gemiddeld 35,02 uur. Na haar herstel een maand later riep de werkgever haar evenwel nog slechts voor de minimaal overeengekomen duur van dertig uur per week op. De werkneemster was het daar niet mee eens en startte een procedure. Zij betoogde dat de regeling inzake de arbeidsduur nietig was en vorderde een verklaring voor recht dat haar arbeidsovereenkomst had te gelden voor veertig uur per week. Het BAG wees de vordering deels toe. Dat deed het echter niet via de band van artikel 12 TzBfG. De stelling dat dat artikel zich tegen min/max-contracten zou verzetten, werd namelijk verworpen: Soweit 12 I 2 TzBfG bei der Vereinbarung von Abrufarbeit die Festlegung einer bestimmten Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit fordert, kann dies auch eine Mindestdauer sein. Auch das ist eine bestimmte Dauer der Arbeitszeit. Daarmee was de kous voor het BAG evenwel nog niet af. Het is namelijk van mening dat met min/max-constructies in wezen een deel van het ondernemersrisico (Wirtschaftsrisiko) op de werknemer wordt afgewenteld, hetgeen strijdig is met (de gedachte achter) artikel 615 van het Bürgerliches Gesetzbuch (hierna: BGB), de Duitse versie van artikel 7:628 BW.Artikel 615 BGB luidt: ʻKommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann der Verpflichtete für die infolge des Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Er muss sich jedoch den Wert desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend in den Fällen, in denen der Arbeitgeber das Risiko des Arbeitsausfalls trägt.ʼ Dit brengt mee dat bepalingen uit een arbeidsovereenkomst die voorzien in een flexibele arbeidsduur op grond van artikel 307 lid 1 BGB nietig zijn, althans indien zij de werknemer entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen.artikel 307 BGB luidt: ʻ(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. (2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung

4 Page 4 of 8 1. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist 2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. (3) Die Absätze 1 und 2 sowie die 308 und 309 gelten nur für Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Andere Bestimmungen können nach Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 unwirksam sein.ʼ, De manier waarop het BAG toekomt aan toetsing van de arbeidsduurregeling uit de arbeidsovereenkomst aan artikel 307 BGB is interessant. Het BAG merkt de arbeidsovereenkomst namelijk aan als algemene voorwaarden (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) in de zin van artikel 305 BGB, waardoor de daarin opgenomen bepalingen zijn onderworpen aan de Inhaltskontrolle van artikel 307 BGB. Op grond van deze Inhaltskontrolle zijn van artikel 615 BGB afwijkende afspraken nietig voor zover zij de werknemer entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Of dat het geval is, dient volgens het BAG te worden vastgesteld aan de hand van een belangenafweging: het belang van de werkgever bij een zekere mate van flexibiliteitde belangen van de werkgever verwoordt het BAG in r.o. 42 als volgt: ʻDer Arbeitgeber hat ein berechtigtes Interesse an einer gewissen Flexibilität der Arbeitsbedingungen. Die Erbringung von Arbeit in starren Arbeitszeitrastern ist heute kaum noch möglich. Kurzfristige Auftragsschwankungen erfordern flexible Arbeitszeitsysteme. Zahlreiche Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen enthalten bereits seit längerer Zeit bedarfsorientierte Arbeitszeitregelungen. Bei einem Dauerschuldverhältnis wie dem Arbeitsverhältnis muss der Arbeitgeber die Möglichkeit haben, auf unterschiedlichen Arbeitsanfall rasch und angemessen reagieren zu können. Das Kündigungsrecht ist hierzu nicht geeignet, weil betriebsbedingte (Änderungs-)Kündigungen einen dauerhaften Wegfall von Beschäftigungsmöglichkeiten voraussetzen ( ). Hinzu kommen häufig lange Kündigungsfristen, die einer kurzfristigen Änderung der Arbeitszeit entgegenstehen ( ). Der Verweis auf die Änderungskündigung ist aber auch unter Berücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmer nicht angemessen, weil hierdurch der Bestand des Arbeitsverhältnisses gefährdet wird. Die Änderungskündigung führt zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Arbeitnehmer nicht rechtzeitig Kündigungsschutzklage erhebt ( ).ʼ moet worden afgewogen tegen het belang van een werknemer bij een vaste arbeidsduur en vaste werktijden.de aan werknemerszijde spelende belangen geeft het BAG in r.o. 43 aldus weer: ʻAndererseits ist zu berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer ein berechtigtes Interesse an einer fest vereinbarten Dauer der Arbeitszeit hat. Hiervon hängt regelmäßig die Höhe des von ihm erzielten Einkommens ab ( ). Dem Arbeitnehmer wird eine umso größere Planungssicherheit ermöglicht, je weniger variabel der Umfang der Arbeitszeit ausgestaltet ist. Bei festen Arbeitszeiten kann der Arbeitnehmer seine Freizeit planen und prüfen, ob er gegebenenfalls ein weiteres Teilzeitarbeitsverhältnis eingehen kann und möchte.ʼ Deze belangen zijn naar het oordeel van het BAG met elkaar in evenwicht te brengen door het flexibele karakter van de arbeidsovereenkomst als volgt te begrenzen: Die vom Arbeitgeber abrufbare über die vereinbarte Mindestarbeitszeit hinausgehende Arbeitsleistung des Arbeitnehmers darf nicht mehr als 25% der vereinbarten wöchentlichen Mindestarbeitszeit betragen. Bei einer Vereinbarung über die Verringerung der vereinbarten Arbeitszeit beträgt demzufolge das Volumen 20% der Arbeitszeit. De bovengrens van de overeengekomen arbeidsduur mag, met andere woorden, niet meer bedragen dan 125% van de ondergrens daarvan. Het BAG motiveert deze regeling uitgebreid: [45] Eine solche Regelung berücksichtigt die berechtigten beiderseitigen Interessen in angemessener Weise. Hierdurch wird dem Arbeitgeber ein hohes Maß an Flexibilität eingeräumt. Bei einer Sockelarbeitszeit von 30 Wochenstunden kann er über eine vereinbarte Arbeit auf Abruf die regelmäßige Arbeitszeit in der Woche auf bis zu 37,5 Stunden heraufsetzen. Soweit die Voraussetzungen für die Anordnung von Überstunden vorliegen, kann die Arbeitszeit noch weiter verlängert werden. Die Höchstgrenze von 25% der vereinbarten wöchentlichen Mindestarbeitszeit führt aber auch zu einem Schutz der Arbeitnehmer vor Vereinbarungen, die nur eine geringe Mindestarbeitszeit und einen hohen variablen Arbeitszeitanteil vorsehen und so die Planungssicherheit des Arbeitnehmers in unangemessener Weise beeinträchtigen. Je geringer die vereinbarte wöchentliche Mindestarbeitszeit ist, desto geringer ist rechnerisch die einseitig vom Arbeitgeber abrufbare Arbeitsleistung des Arbeitnehmers. Ist z.b. eine Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden vereinbart, beträgt die zusätzlich abrufbare Arbeitsleistung nur 3,75 Stunden. Will der Arbeitgeber ein relativ hohes Maß an Flexibilität, darf er mit dem Arbeitnehmer keine allzu niedrige Mindestarbeitszeit vereinbaren. Ten aanzien van de voorliggende kwestie concludeert het BAG dat de arbeidsovereenkomst niet aan de genoemde voorwaarden voldoet. De overeengekomen maximumarbeidsduur (veertig uur per week) bedraagt immers 133,33% van de minimumarbeidsduur (dertig uur per week). Hierdoor is de gehele arbeidsduurregeling nietig, met als gevolg dat in strijd met de tweede zin van artikel 12 lid 1 TzBfG geen wekelijkse arbeidsduur is overeengekomen. Strikt genomen zou dit er op grond van de derde zin van artikel 12 lid 1 TzBfG toe moeten leiden dat een arbeidsduur van tien uur per week geldt. Het BAG achtte toepassing van deze regeling in dit geval echter niet Interessengericht, nu partijen duidelijk een hogere arbeidsduur wilden. Interessant is hoe het BAG de door de nietigheid ontstane leemte invult. Deze wijze doet namelijk denken aan het rechtsvermoeden arbeidsomvang van artikel 7:610b BW, zowel wat betreft de omvang van de arbeidsovereenkomst als wat betreft de terugwerkende kracht die de Hoge Raad daar in het arrest Van Handel aan heeft gegeven. Het BAG bedient zich van de zogenoemde aanvullende contractsinterpretatie (ergänzenden Vertragsauslegung). Bij deze interpretatiemethode komt het erop aan vast te stellen was die Parteien bei einer angemessenen Abwägung ihrer Interessen nach Treu und Glauben als redliche Vertragsparteien vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Klausel bedacht hätten. Bij de beantwoording van deze vraag kent het BAG doorslaggevende betekenis toe aan het in het verleden daadwerkelijk gewerkte aantal uren. Het Landesarbeitsgericht Düsseldorf (hierna: LAG Düsseldorf) heeft naar het oordeel van het BAG de overeengekomen arbeidsduur dan ook terecht gesteld op 35 uur per week, het aantal uren dat de werkneemster in de praktijk gemiddeld werkte. Door het daarbij te laten, heeft het LAG Düsseldorf volgens het BAG evenwel miskend dat partijen niet een vaste arbeidsduur wilden overeenkomen, maar bewust hebben gekozen voor een flexibele regeling. Het LAG Düsseldorf had de 35 uur per week daarom als ondergrens moeten vaststellen, waarmee de bovengrens van veertig uur in de week kon herleven. Uitgaande van deze nieuwe ondergrens bedraagt het flexibele deel in dat geval immers slechts 14,3%. Het BAG verklaart uiteindelijk voor recht dat de werkneemster van meet af aan werkzaam is geweest op basis van een min/max-contract van vijfendertig tot veertig uur per week. Dat de uitspraak van het BAG voor werkgevers vergaande gevolgen kan hebben, blijkt fraai uit een uitspraak van het LAG Berlin-Brandenburg.LAG Berlin-Brandenburg 12 mei 2009, 7 Sa 201/09. Daarin waren partijen een maandelijkse arbeidsduur overeengekomen van minstens veertig uur per maand, zijnde tien uur per week. In de praktijk werkte de werkneemster gemiddeld 37 uur in de week. Het LAG Berlin-Brandenburg legde de overeenkomst mede vanwege het woord minstens zo uit dat sprake was van een min/max-contract van minimaal tien uur per week en vanwege het ontbreken van een maximum maximaal het wettelijk hoogst toelaatbare aantal uren per week. Conform de redenering van het BAG verklaarde het LAG de afspraken inzake de arbeidsduur nietig, nu de bovengrens van de arbeidsduur ruimschoots meer bedroeg dan 125% van de ondergrens. De hierdoor ontstane leemte in de arbeidsovereenkomst vulde het LAG daarna op door middel van de aanvullende contractsinterpretatie, waarbij de daadwerkelijk door de werkneemster gewerkte uren (37 per week) het uitgangspunt vormden. Aangezien partijen echter overduidelijk niet een vaste arbeidsduur wensten, onderzocht het LAG Berlin- Brandenburg vervolgens de mogelijkheden van een flexibele arbeidsduurregeling. De variant waarbij de 37 uur per week als maximum zou hebben te gelden (een min/maxcontract van 29,75 tot 37 uur per week), achtte het LAG met het oog op de feiten en omstandigheden van de zaak niet reëel. Het verklaarde daarom uiteindelijk voor recht dat de werkneemster er aanspraak op kon maken om elke week voor minstens 37 uur tewerkgesteld te worden. De arbeidsovereenkomst die aanvankelijk voor minstens tien uur per week was aangegaan, converteerde door de feitelijke uitvoering daarvan dus in één van minimaal 37 uur per week Dagelijkse arbeidsduur; meerdere oproepen per dag De vierde zin van artikel 12 lid 1 TzBfG geeft een regeling voor het geval partijen verzuimen een dagelijkse arbeidsduur overeen te komen. In dat geval moet de werkgever de werknemer steeds voor minstens drie uur per keer oproepen. Hier geldt hetzelfde als ten aanzien van de regeling inzake de wekelijkse arbeidsduur: het gaat niet om een verbod voor arbeidsprestaties die korter dan drie uur duren. Een arbeidsovereenkomst op grond waarvan de werknemer dagelijks van uur tot uur moet werken is toegestaan. Het valt op dat de teneur van de vierde zin van artikel 12 lid 1 TzBfG verschilt van die van de derde zin. Waar de derde zin dwingend voorschrijft dat in de daar bedoelde situatie een wekelijkse arbeidsduur van tien uur geldt, legt de vierde zin slechts een verplichting op de werkgever.vgl. Meinel/Heyn/Herms, 12 TzBfG Rn. 37. Onduidelijk is wat rechtens is wanneer de werkgever deze verplichting schendt.müarbr/schüren, 41, Rn. 46. In de literatuur bestaat op dit punt verdeeldheid. Zo betoogt Bayreuther dat een oproep van de werkgever die minder dan drie uur beslaat op grond van artikel 134 BGB nietig is en dat de werknemer deze dan ook mag negeren. Besluit de werknemer echter dit niet te doen en geeft hij aan de oproep gehoor, dan kan hij volgens Bayreuther slechts aanspraak maken op loon over de daadwerkelijk gewerkte uren. Artikel 12 lid 1 TzBfG geeft in de visie van Bayreuther dus geen recht op drie uur loon per oproep.beckok ArbR/Bayreuther, 12 TzBfG Rn. 13. In het Münchener Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch bepleit Müller-Glöge juist het tegenovergestelde. Zij leidt uit de beschermingsdoelstelling van artikel 12 TzBfG

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing «JAR» Rechtbank Amsterdam, kantonrechter 12 mei 2014, nr. CV 13-22452, (mr. Ulrici) Noot mr. E.S. de Jong Verhouding jaarurensysteem en rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst. Invulling rechtsvermoeden.

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft Van : Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft : leden van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Advies inzake Wetsvoorstel Wet werk

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

pagina 1 van 36 LJN: BJ6596, Hoge Raad, 09/00978 Datum 27-11-2009 uitspraak: Datum 27-11-2009 publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie:Arbeidsrecht; kennelijk

Nadere informatie

Schadevergoeding en ontslagvergoeding

Schadevergoeding en ontslagvergoeding Schadevergoeding en ontslagvergoeding HR 11 oktober 2002, JAR 2002/261 Karakter ontslagvergoeding; schadevergoeding; dringende reden; wanprestatie; Deuss-arrest; samenloop; rechtsvergelijking; kantonrechtersformule

Nadere informatie

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis?

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? M r. H. L e b b i n g e n m r. N. d e B o e r * 1. Inleiding Zoals A-G Spier in zijn conclusie voor het hierna te bespreken arrest 1 met

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers

Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers 890 Ars Aequi december 2011 annotatie Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20110890 Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers Prof.mr. W.H.A.C.M. Bouwens HR 30 september 2011, LJN: BQ8134 (Kummeling

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

De levering van een bouwterrein in de btw

De levering van een bouwterrein in de btw De levering van een bouwterrein in de btw Door: mr. drs. B.G.A. (Bart) Heijnen 2011/2012 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen III Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Probleemstelling...

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid. Voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

De frictie tussen de Vormerkung en art. 7:226 BW, fictie of realiteit?

De frictie tussen de Vormerkung en art. 7:226 BW, fictie of realiteit? De frictie tussen de Vormerkung en art. 7:226 BW, fictie of realiteit? Auteur: A.J.L. Boonman Studentnr.: 9605371 Scriptiebegeleiding: Mr. J.J. Dammingh Afstudeerdatum: 22 maart 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...I

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Enkele recente ontwikkelingen inzake overgang van een onderneming

Enkele recente ontwikkelingen inzake overgang van een onderneming Enkele recente ontwikkelingen inzake overgang van een onderneming 1 Inleiding Ingevolge richtlijn 2001/23/EG 1 (hierna: de richtlijn) worden de rechten van werknemers beschermd bij overgang van een onderneming.

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Tot slot, de Stichting is altijd bereid om dit advies in een gesprek toe te lichten.

Tot slot, de Stichting is altijd bereid om dit advies in een gesprek toe te lichten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 11 mei 2012 Ons kenmerk : S.A.12.028.36 JM/JS Uw kenmerk : Betreft : Visie Stichting

Nadere informatie

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding ARTIKEL 68 Payrolling: wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Mr. dr. J.P.H. Zwemmer * Payrolling is een betrekkelijk nieuwe vorm

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft

Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft Mr. R.C. Sies Al ruim honderd jaar 1 worstelen juristen met het schriftelijkheidsvereiste

Nadere informatie

Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule?

Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule? Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule? Doctoraalscriptie: E.J.M. van der Lans Scriptiebegeleider: E. Verhulp Datum: 10 juli 2006 Copyright: Emilie van der Lans, 2006 De auteur

Nadere informatie

I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1

I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1 I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1 Kantonrechter Rotterdam 21 december 2012, nr. 13915112 VZ VERZ 12-8983 (mr. Lubberdink) Noot J.P.H. Zwemmer, Payrolling. Werkgeverschap.

Nadere informatie

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 30034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Inleiding. Achtergrond toepasselijke regels

Inleiding. Achtergrond toepasselijke regels Beschikking door een deelgenoot over zijn aandeel in een goed dat tot een bijzondere gemeenschap behoort: enkele opmerkingen naar aanleiding van HR 28 november 2008, NJ 2009, 145 Inleiding In zijn arrest

Nadere informatie

3. Is de formele vaststelling van de beëindiging van de enquêteprocedure door de Ondernemingskamer noodzakelijk om de procedure te beëindigen?

3. Is de formele vaststelling van de beëindiging van de enquêteprocedure door de Ondernemingskamer noodzakelijk om de procedure te beëindigen? Tijdschrift Ondernemingsrecht Aflevering 2007-15 Artikelen Ondernemingsrecht 2007, 164. Decharge door de Ondernemingskamer? (Mr. M.M. Tuijtel(*1)) Op 31 maart 2006 wees de Ondernemingskamer een beschikking

Nadere informatie