Verzuimprotocol INLEIDING UITGANGSPUNTEN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimprotocol INLEIDING UITGANGSPUNTEN:"

Transcriptie

1 INLEIDING Het Verzuimprotocol is van toepassing op Calco Group B.V. gevestigd te Maarssen en alle daaraan verbonden ondernemingen hierna te noemen: werkgever en behelst de regels en verplichtingen omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid voor alle personen in dienst van of werkzaam voor Calco, hierna te noemen: medewerker. Dit protocol bevat de rechten en plichten voor zowel de werkgever als de medewerker om in geval van verzuim/arbeidsongeschiktheid gezamenlijk en zo effectief mogelijk de juiste stappen te zetten ten behoeve van duurzaam herstel. Calco hanteert een actief verzuimbeleid. Dit wil zeggen dat zij niet enkel voor haar medewerkers zorgt tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid, maar dat zij juist ook het preventieve aspect van verzuim van groot belang vindt. Dit resulteert al jaren in een verzuimpercentage dat ver onder het landelijk gemiddelde ligt. Het verzuimbeleid is gestoeld op drie belangrijke aspecten: de medewerker, de wetgeving en de organisatie. Calco interpreteert het onderwerp verzuim in de breedste zin van het woord. Verzuim kan verschillende oorzaken hebben, waarvan ziekte er één is. Bij verzuim is echter niet per definitie sprake van ziekte, en bij ziekte is niet per definitie sprake van verzuim. Om haar expertise en ervaring op de juiste wijze in te kunnen zetten en om in elke situatie de beste begeleiding te kunnen bieden, acht Calco het noodzakelijk om op dit vlak actief contact te onderhouden met haar medewerkers. Calco verwacht eenzelfde bewustzijn en inzet van haar medewerkers, om zo gezamenlijk het beste resultaat te bereiken. UITGANGSPUNTEN: dit protocol treedt direct in werking na indiensttreding. Dit protocol blijft van toepassing totdat veranderingen in de wetgeving met betrekking tot ziekte/arbeidsongeschiktheid een wijziging billijken of indien de werkgever dit nodig acht; dit document is opgesteld met inachtneming van de Wet Verbetering Poortwachter. Doel van de Wet Verbetering Poortwachter is om de medewerker in geval van (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid, zo spoedig mogelijk in het arbeidsproces te laten terugkeren; de werkgever en haar medewerkers gedragen zich ten opzichte van elkaar als goed werkgever en goed medewerker (art. 7:611 BW); bij uitval wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door eigen opzet of grove onzorgvuldigheid van de medewerker, heeft de werkgever het recht en de plicht om te handelen volgens de wettelijke regelingen; de werkgever is, gedurende de eerste 12 maanden van het verzuim, bij wet verplicht tot loondoorbetaling bij ziekte tot minimaal 70% van het bruto loon; na 12 maanden van arbeidsongeschiktheid zal de werkgever aan de medewerker, gedurende één jaar, een brutoloon verstrekken tot maximaal 70% van het laatst genoten brutoloon met een minimum van het wettelijk minimum bruto salaris; na 24 maanden van arbeidsongeschiktheid zal de Wet WIA* van toepassing zijn op de medewerker; Pagina 1 van 9

2 de werkgever en de medewerker hebben beiden de plicht om medewerking te verlenen aan de door de uitvoeringsinstantie (UWV) gestelde regels en voorschriften; de werkgever maakt gebruikt van de diensten van een arbodienst, waarvan de gegevens op verzoek worden verstrekt door de verzuimbegeleider van Calco en terug te vinden zijn op het intranet. * zie toelichting Bijlage 1 Wetgeving 1. VERZUIMVERLOF AANVRAGEN 1.1 Bij ziekte dient de medewerker - in persoon - telefonisch tussen uur verzuimverlof aan te vragen bij de verzuimbegeleider van de werkgever. 1.2 Indien de medewerker is ingezet bij een opdrachtgever, dient deze zich - in persoon - telefonisch tussen 8.00 uur en 9.00 uur de direct leidinggevende aldaar van het verzuimverlof op de hoogte te stellen. 1.3 Indien de medewerker in de loop van de werkdag ziek wordt, dient dit gemeld te worden bij zowel de verzuimbegeleider van de werkgever als de direct leidinggevende van de opdrachtgever. 2. MELDING VERZUIMVERLOF 2.1 De medewerker verstrekt bij het aanvragen van verzuimverlof de volgende gegevens aan de verzuimbegeleider van de werkgever: de eerste verzuimdag; de aard van de klachten*; de vermoedelijke oorzaak van de klachten*; of de klachten verband houden met het werk; of de huisarts geraadpleegd is of wanneer dit eventueel wordt gedaan; welke maatregelen de medewerker heeft getroffen om het herstel te bevorderen; de verwachte duur van het verzuimverlof; het verblijfadres inclusief telefoonnummer; of er (vervangende) werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden; of de werkgever iets kan doen om de werknemer te ondersteunen. 2.2 De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens, welke bij de werkgever bekend zijn. Wijzigingen dienen dan ook zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. * De medewerker is niet verplicht om deze punten aan de genoemde functionaris mede te delen. De medewerker is wel verplicht om deze punten bij de arbodienst te melden, indien deze hiernaar vraagt. Verwacht wordt dat de medewerker wel aangeeft of de oorzaak van de klachten fysiek, psychisch, arbeids- of privé gerelateerd zijn. Pagina 2 van 9

3 3. BEREIKBAARHEID TIJDENS VERZUIMVERLOF 3.1 De medewerker dient bereikbaar te zijn en zich beschikbaar te houden op het opgegeven verblijfadres voor controle op werkdagen van 8.30 uur tot uur. 3.2 Indien de medewerker genoodzaakt is om voor medische redenen binnen de in artikel genoemde tijden van huis te gaan, dient hij de werkgever hiervan telefonisch of per op de hoogte te stellen. 3.3 De medewerker dient gedurende de in artikel 3.1 genoemde periode controlebezoek in zijn woning of op het verpleegadres door of namens de werkgever mogelijk te maken. 3.4 De medewerker onthoudt zich van vakantie tijdens ziekte, tenzij hiervoor voorafgaand toestemming is verleend door zowel de werkgever als de arboarts. De werkgever beoordeelt, in overleg met de arboarts, of de vakantie (en de hieraan verbonden activiteiten) de re-integratie al dan niet belemmeren. 3.5 In geval van een wijziging van het verblijfadres dient de medewerker dit bij voorkeur van tevoren, maar uiterlijk binnen 24 uur na de wijziging van het verblijfadres, door te geven aan de werkgever. Dit is aan de orde bij onder andere een ziekenhuisopname, een verhuizing of verzorging op een ander adres, door bijvoorbeeld familie. 4. VERZUIMVERLOF AANVRAGEN TIJDENS VAKANTIE 4.1 Bij aanvang van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid tijdens een vakantie en/of verblijf in het buitenland, is de medewerker verplicht om: zich zo spoedig mogelijk onder behandeling van een (plaatselijke) arts te stellen en de gegeven voorschriften op te volgen; een schriftelijke en ondertekende verklaring aan de werkgever te verschaffen, opgemaakt door de behandelend arts in de Engelse of Nederlandse taal, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen: de aard van de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid; het (verwachte) verloop van de ziekte; de ingestelde behandeling; in welke mate de medewerker het werk niet kan hervatten; een verklaring of de medewerker in staat is om te reizen. zich aansluitend en te allen tijde onmiddellijk - in persoon - telefonisch te melden bij de verzuimbegeleider van de werkgever, waarbij de medewerker zich conformeert aan de in artikel 2 genoemde voorwaarden. 4.2 In overleg met de behandelend arts en eventueel de bedrijfsarts dient een eventueel vertrek naar huis besproken te worden. Bij aankomst dient de werknemer vervolgens te handelen volgens de voorschriften bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid onder aanvullende opgave van tijd en datum van aankomst. 4.3 Tijdens langdurig ziekteverzuim bouwt de medewerker vakantiedagen op, op basis van het wettelijk vastgestelde aantal vakantiedagen. Dit treedt in werking vanaf hetzelfde moment Pagina 3 van 9

4 dat de verloning wordt bijgesteld naar 70% van het bruto salaris, zoals benoemd in artikel Indien er sprake is van vakantie, neemt de medewerker hiervoor vakantiedagen op voor de gehele tijdsduur van de vakantie, ongeacht het percentage van arbeidsongeschiktheid. 5. BETROKKENHEID DERDE PARTIJ 5.1 Bij arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door derden dient de medewerker de veroorzaker van deze arbeidsongeschiktheid zowel mondeling als schriftelijk aansprakelijk te stellen. Bij een verkeersongeluk dient te allen tijde het schadeformulier ingevuld te worden en een proces-verbaal opgemaakt te worden door de politie. Een kopie van deze beide stukken moet worden overhandigd aan de verzuimbegeleider. 5.2 De medewerker is verplicht om op verzoek van de werkgever openheid van zaken te geven met betrekking tot de situatie en alle daarbij behorende relevante (juridische) informatie te verstrekken. 5.3 De werkgever heeft te allen tijde het recht om de derde partij aansprakelijk te stellen voor eventuele schade, welke zij oploopt naar aanleiding van de situatie en de hier eventueel uit voortkomende arbeidsongeschiktheid. 6. WERKHERVATTING EN HERSTELMELDING 6.1 Op het moment dat de medewerker in staat is om (aangepaste) arbeid te verrichten, dient de medewerker zich onverwijld voor arbeid beschikbaar te stellen en zich te melden zonder een oproep hiervoor af te wachten. 6.2 Indien de medewerker hersteld is, dient deze zich - in persoon - op de dag dat de werkzaamheden hervat worden, telefonisch tussen 8.00 uur uur beter te melden bij de verzuimbegeleider van de werkgever. 6.3 Indien de medewerker niet in staat is om op het door hemzelf aangegeven of met de bedrijfsarts afgesproken tijdstip het werk te hervatten, dient de medewerker zich opnieuw ziek te melden zoals beschreven in artikel VERZUIMDOSSIER 7.1 De werkgever houdt van iedere werknemer een verzuimdossier bij. In dit dossier bevinden zich alle documenten welke relevant zijn in het kader van het verzuim, de verzuimbegeleiding en arbeidsongeschiktheid, uitgesloten medische gegevens, welke uitsluitend worden opgeslagen door de arbodienst. 7.2 Het verzuimdossier wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 8. VERZUIMBEGELEIDING 8.1 De verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd door de verzuimbegeleider van werkgever. De verzuimbegeleider zal bij ziekte/arbeidsongeschiktheid na 3 dagen telefonisch contact opnemen met de medewerker om de voortgang te bespreken, en vervolgens zo vaak als Pagina 4 van 9

5 nodig wordt geacht. Bij langdurig verzuim kan werkgever, naast de begeleiding door de verzuimbegeleider, een specifieke casemanager toewijzen aan de medewerker. 8.2 In geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid van de medewerker heeft de werkgever te allen tijde het recht om te beslissen of zij het nodig acht om de medewerker op te laten roepen voor een spreekuur bij de arboarts. 8.3 De werkgever heeft haar beleid opgesteld met inachtneming van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de werkgever: na 6 weken een Probleemanalyse zal opstellen in overleg met de arboarts; na 8 weken een Plan van Aanpak zal opstellen in overleg met de arboarts; na ingebruikneming van het Plan van Aanpak iedere 6 weken het plan van aanpak zal evalueren en indien nodig aanpassen. 8.4 Indien de medewerker driemaal per jaar verzuimt, dan is dit voor de werkgever een concrete aanleiding om het verzuim met de medewerker te bespreken. 8.5 Verzuim en persoonlijk welzijn zijn onderwerpen die de werkgever met de medewerker bespreekt tijdens de maandelijkse fieldgesprekken. 9. MEEWERKEN AAN HERSTEL EN RE-INTEGRATIE 9.1 De werknemer en de werkgever zijn zich ervan bewust dat, mede voortkomend vanuit de vastgestelde wetgeving, zij ieder voor zich en gezamenlijk de plicht hebben om al het nodige te doen om een zo spoedig mogelijk(e) herstel en/of re-integratie van werknemer te bevorderen. De medewerker kan hierbij altijd rekenen op steun van de werkgever. Het niet naleven van de hieraan verbonden verplichtingen kan voor beide partijen grote gevolgen hebben; naast dat dit invloed heeft op de gezondheid van de medewerker, heeft dit voor beide partijen ook financiële en arbeidsrechtelijke consequenties. 9.2 De medewerker wordt geacht de genezing en/of re-integratie op geen enkele wijze te belemmeren en zijn/haar activiteiten hier dienovereenkomstig op af te stemmen. 9.3 De medewerker is verplicht om op advies van de werkgever zich zo spoedig mogelijk onder behandeling van een specialist te stellen en de gegeven voorschriften op te volgen. 9.4 De medewerker is gehouden om medewerking te verlenen aan medisch onderzoek door of in opdracht van de bedrijfsarts, indien deze in overleg met en na goedkeuring van de eigen arts een dergelijk onderzoek noodzakelijk acht. 9.5 De werkgever heeft het recht om de medewerker te verzoeken aangepast of vervangend werk te verrichten. De medewerker dient deze arbeid te accepteren en naar beste kunnen uit te voeren. 10. ARBODIENST 10.1 De medewerker heeft de plicht om gevolg te geven aan een oproep om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen Ook indien de medewerker de werkzaamheden inmiddels heeft hervat, heeft deze de plicht om gevolg te geven aan de oproep van de arbodienst, tenzij door de arboarts en de werkgever anders bepaald wordt. Pagina 5 van 9

6 10.3 Indien de medewerker een geldige reden tot verhindering heeft, en een afspraak wil afzeggen of verplaatsen, dient de medewerker dit onmiddellijk telefonisch - met opgaaf van reden - door te geven aan de werkgever Indien een afspraak die gepland staat bij de arbodienst, niet tijdig door de medewerker wordt afgezegd bij de werkgever, heeft de werkgever het recht om de hieraan verbonden kosten door te belasten aan de werknemer De medewerker is verplicht om op verzoek van de arboarts/verpleegkundige openheid van zaken te geven met betrekking tot de reden van arbeidsongeschiktheid en alle daarbij behorende relevante (medische) informatie te verstrekken Naast het contact met de verzuimbegeleider van de werkgever is tevens de arbodienst gerechtigd om, indien zij dit nodig acht, op eigen initiatief contact op te nemen met de medewerker om de status van het verzuim te monitoren De bedrijfsarts is gerechtigd om relevante (medische) informatie op te vragen bij een behandelend arts/specialist indien dit voor de inschatting van de arbeidsongeschiktheid en ter bevordering van het herstel en de re-integratie noodzakelijk is De werkgever is gerechtigd om aan de arbodienst openheid van zaken te geven met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de medewerker en alle daarbij behorende relevante informatie te verstrekken De medewerker mag tijdens ziekte geen arbeid verrichten, tenzij met toestemming van de arboarts De medewerker heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het vertrouwelijk arbeidsomstandighedenspreekuur, met een maximum van twee spreekuren per jaar. Tijdens dit gesprek kan de medewerker vrij spreken over problemen die arbeidsongeschiktheid tot gevolg (kunnen) hebben. Het betreft hier arbeidsgerelateerde problemen. Voor een afspraak kan de medewerker zelfstandig contact opnemen met de verzuimafdeling van de arbodienst. Na het gesprek zal de arbodienst de problematiek, in het algemeen zonder in details te treden en zonder gegevens van de medewerker te verstrekken, bespreken met de werkgever. 11. ONRECHTMATIG VERZUIM 11.1 De werkgever heeft de plicht om onder bepaalde voorwaarden het loon door te betalen tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid. Hieruit volgt dat de werkgever het recht en de plicht heeft, hierin bijgestaan door de arbodienst, om te toetsen of er aan deze voorwaarden wordt voldaan en of de medewerker arbeidsongeschikt is door ziekte en daardoor zijn/haar werkzaamheden niet kan verrichten De werkgever kan voor toetsing onder andere telefonisch contact opnemen met de medewerker, een huisbezoek (laten) verrichten, de medewerker laten oproepen door de arboarts of een spoedcontrole laten uitvoeren door de arbodienst De medewerker heeft de plicht mee te werken aan controle- en begeleidingswerkzaamheden. Pagina 6 van 9

7 11.4 Indien de medewerker zich niet houdt aan de in dit protocol vermelde voorschriften, waardoor toetsing van arbeidsongeschiktheid niet mogelijk is of indien de werkgever van mening is dat er sprake is van een onterechte ziekmelding/onterecht verzuim, dan is de werkgever gerechtigd de ziekmelding geheel of gedeeltelijk te weigeren met als gevolg dat over de niet geaccepteerde dagen de doorbetaling van het loon wordt opgeschort. Uitsluitend bij gebleken arbeidsongeschiktheid zal de werkgever de plicht hebben om het opgeschorte loon alsnog uit te betalen. 12. LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE 12.1 Behoudens wettelijke maatregelen wordt bij ziekte gedurende de maand waarin de ziekte optreedt en de daarop volgende maand het volledige bruto salaris verloond. Daarna beperkt de verloning zich tot waartoe de werkgever krachtens wettelijke regelingen is verplicht; welteverstaan 70% van het bruto salaris, waarbij het maandsalaris als grondslag geldt De werkgever kan niet worden gehouden aan het doorbetalen van het (volledige) salaris van de medewerker, indien de medewerker de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt of indien de medewerker zich bewust roekeloos heeft gedragen. Dit geldt ook indien door de medewerker activiteiten worden ontplooid waarbij de benodigde veiligheidsmaatregelen en -middelen niet in acht worden genomen Indien de medewerker na de herstelmelding binnen 4 weken wederom uitvalt met hetzelfde ziektebeeld, dan heeft de werkgever de plicht om te handelen conform de Wet Verbetering Poortwachter, wat tot gevolg heeft dat de werkgever uit dient te gaan van de oorspronkelijke/eerste ziektedag van de oorspronkelijke/voorlaatste ziekmelding De werkgever heeft het recht om de doorbetaling van het loon stop te zetten indien de medewerker weigert om mee te werken aan zijn/haar re-integratie of weigert om passende arbeid te verrichten. 13. BEZWAAR BIJ ZIEKTE 13.1 Indien de medewerker van mening is dat het niet accepteren van de ziekmelding door de werkgever onterecht is, kan de medewerker een second opinion aanvragen bij de uitvoeringsinstantie (UWV) en/of een procedure tot loonvordering instellen bij de kantonrechter Indien de medewerker van mening is dat de hersteldverklaring van de arboarts onterecht is, kan de medewerker een deskundigenoordeel aanvragen bij de uitvoeringsinstantie (UWV). De kosten voor dit deskundigenoordeel zijn voor de werknemer. Uitsluitend in het geval dat het oordeel uitvalt ten gunste van de medewerker is de werkgever verplicht om deze kosten te betalen. De medewerker heeft uitsluitend recht op doorbetaling van het loon (eventueel met terugwerkende kracht) in het geval dat het oordeel uitvalt ten gunste van de medewerker Indien de medewerker bezwaar wil maken, dient de medewerker de werkgever hier altijd van op de hoogte te stellen. Pagina 7 van 9

8 14. MOGELIJKE SANCTIES 14.1 Indien de werkgever constateert dat de medewerker niet legitiem verzuimt of zich niet houdt aan de in dit protocol genoemde voorschriften, zal de werkgever, afhankelijk van de situatie, overgaan tot het nemen van onder andere onderstaande maatregelen: het voeren van een corrigerend gesprek; het uitreiken van een schriftelijke (officiële) waarschuwing; een korting doorvoeren op de prestatietoeslag; het (deels) opschorten of stopzetten van de loondoorbetaling; een ontslagaanvraag indienen Naast de werkgever is tevens de uitvoeringsinstantie (UWV) gerechtigd om sancties op te leggen. Dit kan voor de medewerker een korting op een eventuele WIA-uitkering tot gevolg hebben. 15. SLOTBEPALING 15.1 Voor alle zaken waarin dit protocol niet voorziet, beslist de directeur en/of de verzuimbegeleider/casemanager van de werkgever, indien nodig in overleg met de bedrijfsarts De werkgever heeft het recht dit protocol van tijd tot tijd te actualiseren, waarmee nieuwe versies onlosmakelijk integraal onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst, tenzij de werkgever anders bepaalt. BIJLAGE 1 WETGEVING Toelichting WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) De WIA maakt onderdeel uit van het zorgstelsel met betrekking tot ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en re-integratie. Doel van de WIA is om ervoor te zorgen dat medewerkers in het geval van arbeidsongeschiktheid niet alleen zo spoedig mogelijk in het arbeidsproces terugkeren, maar ook zo lang als mogelijk (naar vermogen) aan het arbeidsproces blijven deelnemen. De uitgangspunten: de WIA maakt onderscheid tussen enerzijds gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en anderzijds volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn; de werkgever en de medewerker zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving; de werkgever en de medewerker moeten zich samen inspannen om bij (langdurige) ziekte de (spoedige) terugkeer naar werk mogelijk te maken; de nadruk ligt op wat mensen kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen. een medewerker die deels arbeidsgeschikt is, kan recht hebben op een uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt niet bepaald door de medische toestand, maar door de resterende verdiencapaciteit; met andere Pagina 8 van 9

9 woorden: wat kan iemand na het moment van arbeidsongeschiktheid nog verdienen in vergelijking met een vergelijkbare gezonde persoon; de periode van loondoorbetaling door de werkgever is gesteld op 2 jaar; de percentages van minimale en maximale loondoorbetaling voor het eerste en tweede jaar van arbeidsongeschiktheid, zijn bij wet bepaald. Toelichting WGA Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) De WGA maakt onderdeel uit van de WIA. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten hebben na 2 jaar ziekte geen recht op een volledige uitkering en worden gestimuleerd om zoveel als mogelijk deel te nemen aan het arbeidsproces. Zij kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering vanuit de WGA. Hoe meer er wordt gewerkt, hoe meer er in verhouding wordt beloond. Dit, om mensen te stimuleren weer zo veel mogelijk aan het arbeidsproces deel te gaan nemen. Toelichting IVA Wet Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) De WGA maakt onderdeel uit van de WIA. Volledig arbeidsongeschikten hebben na 2 jaar ziekte recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit de IVA. Pagina 9 van 9

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit.

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit. VOORSCHRIFTEN BIJ ZIEKTEVERZUIM www.mettom.nl Definities Werkgever: Mettom is jouw juridische werkgever. Mettom verzorgt je salarisbetaling en je bent in dienst van Mettom (Mettom). Opdrachtgever: dit

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Het VeReFi Verzuimbeleid. Inhoud. Whitepaper juni 2013

Het VeReFi Verzuimbeleid. Inhoud. Whitepaper juni 2013 Whitepaper juni 2013 Het VeReFi Verzuimbeleid Het stelsel van sociale zekerheid wordt in Nederland in rap tempo verder afgebouwd. Er lijkt op termijn alleen nog zekerheid voor personen die volledig en

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Bijlage VGM & Verzuimprotocol

Bijlage VGM & Verzuimprotocol Bijlage VGM & Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 2 2. Ziekmelding / Aanvraag verzuimverlof 3 Arbeidsconflict? 3 3. Activiteiten tijdens arbeidsongeschiktheid 3 Thuisblijven 3 Maak bezoek mogelijk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Toepassingsgebied Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met het ter beschikking

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

De hogere kunst van Casemanagement, deel 2

De hogere kunst van Casemanagement, deel 2 De hogere kunst van Casemanagement, deel 2 Werkveld Casemanager UWV Werkgever/ LG Huisarts e.a. Werknemer Bedrijfspsycholoog e.a. Bedrijfsarts Advocaat Collega s Verzekeraars 1 Arbeidsovereenkomst Arbeid

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Verzuim- en Reïntegratieprotocol

Verzuim- en Reïntegratieprotocol Verzuim- en Reïntegratieprotocol Vastgesteld d.d. 25 januari 2011 Introductie Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Esprit hecht hier veel

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

DEEL 1. AANSTELLINGSKEURING

DEEL 1. AANSTELLINGSKEURING 1.1 Protocol Sociaal Medische Begeleiding Protocol om de rechten en plichten van werkgevers, werknemers, arbodiensten en andere betrokkenen bij het ziekteverzuimbeleid vast te leggen 1.2 De Arbowet verplicht

Nadere informatie

Controlevoorschriften tijdens ziekte. De Banketgroep BV. haar dochtervennootschappen

Controlevoorschriften tijdens ziekte. De Banketgroep BV. haar dochtervennootschappen Controlevoorschriften tijdens ziekte De Banketgroep BV en haar dochtervennootschappen Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Controlevoorschriften tijdens ziekte Inleiding De Banketgroep vindt het belangrijk

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT VOOR WERKNEMER

VERZUIMREGLEMENT VOOR WERKNEMER VERZUIMREGLEMENT VOOR WERKNEMER Datum: Handtekening werknemer voor ontvangst: 1 Inhoud VERZUIM & ARBEIDSONGESCHIKTHEID... 3 Wat verstaan we onder ziekteverzuim... 3 Wet Verbetering Poortwachter met rechten

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Loonsom Het loon, voor zover uitdrukkelijk

Nadere informatie