FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap GeoMar BV Faillissementsnummer : 10/631 F Datum uitspraak : 16 november 2010 Curator : mr. P.J.M. Boomaars R-C : mr. M. Pellikaan Activiteiten onderneming : Ontwikkelen van onroerend goed projecten op luchthavens. Omzetgegevens : Volgens voorlopige jaarcijfers: 2008: -/ , : ,00 Personeel gemiddeld aantal : 1 Verslagperiode : 10 juli 2012 t/m 29 oktober 2012 Bestede uren in verslagperiode : 13,4 uren Bestede uren Totaal : 235,2 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Zie organogram: bijlage Winst en verlies : Volgens voorlopige jaarcijfers: 2008: -/ , : , Balanstotaal : Volgens voorlopige jaarcijfers: 2008: , : , Lopende procedures : Volgens bestuurder geen. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is er vanuit de boedel een tweetal procedures opgestart in Duitsland tegen GLAG. Alle kosten verbonden aan deze procedure worden voldaan door een derde. Het betreft de zogenoemde incassoprocedures St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

2 met een bedrag ter waarde van ca. 3,5 miljoen euro. Deze procedures lopen. 1.5 Verzekeringen : Opgezegd. 1.6 Huur : Opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement : Uit de diverse gesprekken met de betrokken partijen en hun adviseurs is het navolgende -voorlopige- beeld ontstaan. De besloten vennootschap GeoMar BV betreft een samenwerkingsverband tussen de vennootschap van heer Blom, een architect en de vennootschap van heer Wolf, een acquisiteur. GeoMar houdt 49% van de aandelen in de vennootschap naar Duits recht Garbe World Cargo Center, hierna te noemen GWCC, terwijl de Duitse vennootschap Garge Logistics AG, gevestigd te Hamburg, de overige 51% van de aandelen houdt (zie bijlage 2). GWCC heeft in Duitsland diverse onroerend goed projecten ontwikkeld. Daarnaast heeft GWCC zich toegelegd op het vermarkten van logistieke centra bij luchthavens. Tussen de aandeelhouders van GeoMar is op enig moment wrijving ontstaan. De reden daarvan is hoofdzakelijk gelegen in wantrouwen tussen de aandeelhouders/bestuurders en het onbetaald laten door GeoMar van een erkende vordering aan een van de vennootschappen van de heer Wolf. Als gevolg van de ontstane conflictsituatie zijn er tussen de aandeelhouders onderling een aantal procedures gevoerd. Aandeelhouder Blom St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

3 Rijsbergen BV heeft een enquêteprocedure geëntameerd bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam en daarbij verzocht om de bestuurders te ontslaan en een tijdelijk bestuurder te benoemen voor de duur van het enquêteonderzoek. Door de ondernemingskamer is bij beschikking van 11 mei 2010 de heer ir. A. van der Walle tot (tijdelijk) bestuurder benoemd. De heer Van der Walle heeft GeoMar bestuurd tot 7 oktober Daarna is Blom Rijsbergen BV formeel en de heer G.J.F. Blom feitelijk als bestuurder aangetreden bij GeoMar. De enquêteprocedure is ingetrokken. Daarnaast heeft er tussen de aandeelhouders recentelijk een arbitrageprocedure gelopen. Ook die procedure is ingetrokken. Deze procedures hebben het onderlinge wantrouwen alleen maar versterkt. Ook in de Duitse samenwerking als hiervoor aangegeven is er tussen partijen een conflict ontstaan. Via GWCC zijn diverse projecten in Duitsland ontwikkeld, waaronder het zogenoemde project Leipzig I. In december 2007 zijn er tussen partijen afspraken gemaakt over de verdeling van de winst die behaald is op dit project. Volgens de heer Blom is toen (mondeling) afgesproken dat de behaalde winst als volgt verdeeld zou worden: 2,4 mio voor Blom St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

4 Rijsbergen BV, 2,1 mio voor de heer Wolf (althans een van diens vennootschappen) en het restant aan de Duitse onderneming Garbe Logistics AG. Een van de vennootschappen van de heer Blom, Blom architecten BV, heeft in 2007 voornoemd bedrag gefactureerd en ontvangen van GWCC. Blom stelt zich echter op het standpunt dat de betaling aan Blom zou hebben te gelden als een betaling aan GeoMar. GeoMar heeft echter deze betaling aan Blom niet als bevrijdend erkend, aldus Wolff. GWCC is zodoende op 27 mei jl. een gerechtelijke procedure gestart tegen Blom c.s. tot terugbetaling van voornoemd bedrag op grond van onverschuldigde betaling. Deze procedure loopt bij de rechtbank Breda. Ook de Duitse onderneming GWCC is in staat van faillissement verklaard. De curator van die vennootschap heeft de procedure bij de rechtbank Breda overgenomen tot terugbetaling van eerdergenoemd bedrag van Blom c.s. De rechtbank Breda heeft in dit geschil op 2 november jl. vonnis gewezen. De vordering van GWCC is afgewezen. De rechtbank heeft overwogen dat de betaling van GWCC aan Blom als bevrijdend is erkend c.q. bekrachtigd. De vennootschap van de heer Wolf, MAWM St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

5 Nederland BV, stelt een vordering te hebben op GeoMar. Deze vordering betreft in feite het winstdeel uit het project Leipzig I, waarop hij volgens de afspraak van december 2007 recht zou hebben. De heer Blom heeft namens GeoMar op 13 oktober 2010 erkend dat MAWM Nederland BV aanspraak kan maken op een bedrag van ,00 (zie productie II bij verzoekschrift van 15 oktober 2010). GeoMar heeft dit bedrag echter nog niet van GWCC ontvangen. Het ziet er niet naar uit dat dit bedrag ooit nog ontvangen zal worden, vanwege het faillissement van GWCC. Tegen deze achtergrond heeft MAWM het faillissement aangevraagd van GeoMar BV. De andere aanvrager is de heer Volkov, de enige medewerker van GeoMar. De curator zal de hiervoor geschetste gang van zaken nog nader moeten onderwerpen aan een onderzoek. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 25 November 2010, na verkregen toestemming. : Brief aan werknemer en aan diens advocaat en overleg met UWV. 3. Activa Onroerende zaken : n.v.t. 3.1 Beschrijving : St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

6 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : : Bedrijfsmiddelen : In onderzoek. Niet gebleken. 3.5 Beschrijving : 3.6 Verkoopopbrengst : 3.7 Boedelbijdrage : 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : : Overleg met bestuurder. Voorraden/ onderhanden werk : n.v.t. 3.9 Beschrijving : 3.10 Verkoopopbrengst : 3.11 Boedelbijdrage : : Andere activa : Handelsnaam e.d Beschrijving : 3.13 Verkoopopbrengst : : 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens bestuurder ,00 op GWCC GmbH (zie vraag 1.7). Deze vordering is volgens de heer Wolf middels een Abtretungsvereinbarung in zekerheid gegeven aan M.A.W.M. GmbH. Volgens de heer Blom is deze vordering verpand aan Hofmans Management BV. De vermeende vergoeding aan Hofmans Management BV is in een Duitse procedure niet erkend. Hofmans Management BV lijkt te berusten in dat feit. 4.2 Opbrengst : 4.3 Boedelbijdrage : St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

7 : Overleg met de betrokken partijen. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank ca ,00 ABN Amro bank ca. 120, Leasecontracten : n.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden : De vordering als aangegeven bij vraag 4.1 is verpand aan Hofmans Management BV vanwege een geldlening. Niet meer van toepassing. Daarnaast is deze vordering middels een Abtretungsvereinbarung overgedragen aan MAWM GmbH. Vooralsnog wordt de rechtmatigheid van deze overdracht door de curator betwist. 5.4 Separatistenpositie : 5.5 Boedelbijdragen : 5.6 Eigendomsvoorbehoud : 5.7 Reclamerechten : 5.8 Retentierechten : : Overleg met de betrokken partijen en onderzoek naar de rechtmatigheid van de verpanding. Nog niet volledig afgerond. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten : n.v.t. 6.1 Exploitatie / zekerheden : 6.2 Financiële verslaglegging : : Doorstart : n.v.t. 6.3 Beschrijving : 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst : 6.6 Boedelbijdrage : : St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

8 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen : Voorlopige jaarcijfers 2008 zijn op 1 maart 2010 gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : In onderzoek. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. : Overleg met de verantwoordelijke en boekenonderzoek/raadplegen administratie. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Loonvordering ex artikel. 66 WW 4.690, Pref. vord. van de fiscus : Nog geen opgave. 8.3 Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : Aanvrager faillissement. 8.5 Aantal concurr. crediteuren : Volgens bestuurder ca. 20; aan het controleren. 8.6 Bedrag concurr. crediteuren : Volgens bestuurder ca. 1,5 miljoen; aan het controleren. 8.7 Verwachte wijze van afwik. : In dit stadium niet aan te geven. Er is het voornemen om een akkoord aan te bieden. Daarover is overleg. : Aanschrijven crediteuren, overleg met de fiscus, UWV en mr. Nooijen. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Op dit moment niet aan te geven. 9.2 Plan van aanpak : Aanschrijven debiteuren en crediteuren, onderzoek naar de rechtmatigheid, onderzoek naar de verpanding van de vordering en onderzoek naar de administratie. Overleg met fiscus over teruggaaf Vpb over Er is door de belastingdienst een bedrag ad ,00 overgemaakt naar de St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

9 boedelrekening. Inmiddels is ook verzocht om teruggaaf Vpb over 2009, dit na verkregen toestemming van de rechter-commissaris. Voldaan. 9.3 Indiening volgend verslag : januari 2013 : Afwachten uitkomst procedures in Duitsland, overleg met crediteuren in verband met mogelijk akkoord. Stand boedelrekening : ,88 Breda, 29 oktober 2012 Mr. P.J.M. Boomaars, curator St. Ignatiusstraat KK Breda, NL T +31 (0) F +31 (0)

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 20 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 20 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 20 februari 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap MNU Management BV Faillissementsnummer : 11/594 F Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes FAILLISSEMENT STADIONKWARTIER BREDA B.V. EERSTE VERSLAG VAN DE CURATOREN EX ART. 73A FW. Kenmerk : 12/650F Datum uitspraak : 3 juli 2012 Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes Curatoren : Mr. J.A.

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie