Mitverschulden : de helende pleister op de zere wond?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mitverschulden : de helende pleister op de zere wond?"

Transcriptie

1 E e n v i s i e o p h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l w e g v e r v o e r r e c h t Maart 2009 jaargang 21 nummer Mitverschulden : de helende pleister op de zere wond? Diefstal door eigen personeel Vraag uit de praktijk Mitverschulden : de helende pleister op de zere wond? De Duitse rechtspraak concludeert vrij snel tot aansprakelijkheid van de vervoerder en met name doorbraak van de CMR-limiet. De schadevergoeding door de vervoerder wordt vervolgens beperkt door het begrip Mitverschulden van de afzender. Deze uitleg van de CMR wordt in deze bijdrage nader onder de loep genomen. 1. Inleiding Duitse rechtspraak en literatuur leveren steeds weer staaltjes van juridisch vernuft en wetenschappelijk doordenken op en vormen daarmee een voortdurende bron van inspiratie. Er zit echter ook een keerzijde aan de medaille: men weet niet van ophouden en slaat het bekende gezegde Jede Konzequenz führt zum Teufel in de wind. Een bevriende collega en vooraanstaand Duits transportjurist vertrouwde me reeds jaren geleden toe, dat met name het CMR-recht in Duitsland ganz kaputt geschreven is. Dolgedraaide CMR. Een treffend staaltje van dit fenomeen valt te destilleren uit het leerstuk Mitverschulden (medeschuld van de afzender), dat een afzonderlijke en een in vergelijking met de rechtspraak in andere CMR-landen unieke tak van sport in de Duitse CMRrechtspraak geworden is. Waar gaat het over? 2. Aansprakelijkheid vervoerder en eigen of medeschuld afzender Wanneer de lading niet of beschadigd wordt afgeleverd, is de vervoerder op grond van zijn uit de vervoerovereenkomst voortvloeiende resultaatsverbintenis aansprakelijk, behoudens door hem te bewijzen overmacht (art. 17 lid 1 CMR). In het kader van het overmachtverweer kan hij bevrijdende omstandigheden aanvoeren, die aan te merken zijn als schuld of opdracht van de rechthebbende (afzender, ontvanger) zoals vermeld in art. 17 lid 2 CMR. Art. 17 lid 4 CMR voegt daar een aantal omstandigheden aan toe, die omkering van de bewijslast kunnen opleveren. Deze zogenaamde bevoorrechte omstandigheden (zoals bijvoorbeeld gebrekkige verpakking, behandeling en lading/stuwage door de afzender of lossing door de ontvanger, geen of onvoldoende instructies aan de vervoerder) zijn in feite terug te voeren op schuld van de afzender/ontvanger. Weet de vervoerder één of meer van deze omstandigheden (deels) boven tafel te krijgen, dan kan dat leiden tot verval van aansprakelijkheid dan wel tot proportionele aansprakelijkheid. In het laatste geval wordt de schade verdeeld naar de mate van ieders aandeel in het ontstaan van de schade of het verlies (art. 17 lid 5 CMR). Is van (mede) schuld van de ladingbelanghebbende geen sprake, dan blijft de vervoerder aansprakelijk. In de meeste gevallen blijft het (voor de vervoerder) gelukkig bij een beperkte schadevergoeding volgens de limiet van art. 23 lid 3 CMR. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt doorbraak van de limiet plaats (art. 29 lid 1 CMR). In Duitsland is dat veel vaker het geval dan in andere CMR-landen, waaronder Nederland, ondanks invoering van het begrip bewuste roekeloosheid in 439 HGB in Het hoogste Duitse gerecht, het Bundesgerichtshof (BGH), acht doorbraak volgens 439 HGB op zijn plaats, wanneer er roekeloos gehandeld is in het bewustzijn, dat een schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Het BGH heeft aan het begrip bewuste roekeloosheid een andere invulling gegeven dan de Hoge Raad in Nederland. Van bewust roekeloos gedrag is volgens het BGH sprake, wanneer de vervoerder zo zwaar zijn contractsverbintenis heeft geschonden, dat duidelijk is dat de vervoerder of zijn hulppersonen in krasser Weise zich van het belang van de wederpartij geen zier heeft aangetrokken. In welke situatie dat het geval is, wordt bepaald door de feitelijke rechter. Zoals bekend wordt dit criterium in Duitsland op grote schaal toegepast, waarbij de vraag rijst of hier nog wel van een uitzondering gesproken kan worden. Men krijgt uit de overvloedige Duitse rechtspraak eerder de indruk, dat het hier meer om regel dan om uitzondering gaat. Daarmee is men wel ver van het oorspronkelijke pad van art. 29 CMR afgeweken. 3. Mitverschulden Het belangrijkste gevolg van de toepassing van art. 29 CMR is, uiteraard, dat de limiet wordt uitgeschakeld. Maar art. 29 CMR gaat verder: alle beperkingen vervallen, waaronder het eventuele bewijsvoordeel van de hiervoor genoemde bevoorrechte omstandigheden. Het verweer van medeschuld van de afzender is dan al een gepasseerd station. Zo niet in de Duitse rechtspraak, die zich bij uitleg van internationale verdragen nog wel eens wil bezondigen aan ruimhartige toepassing van nationaal recht. Sinds 2005 heeft het BGH het leerstuk van Mitverschulden ook van toepassing verklaard bij gevallen van doorbraak Uitgave van sva / Stichting Vervoeradres

2 onder art. 29 CMR. Daarbij past het BGH 254 BGB toe. Van deze bepaling is in het bijzonder het tweede lid van belang waarin, kort samengevat, is bepaald dat schadevergoeding door de schuldenaar (in ons geval de vervoerder) kan worden verminderd wanneer de schade mede door de schuldeiser (hier: de afzender) veroorzaakt is. Voorwaarde is dat de schuldeiser/afzender heeft nagelaten zijn wederpartij/de vervoerder op het gevaar van een ongewoon grote schade te wijzen, waarvan de vervoerder geen weet had of had kunnen hebben. Deze regel van medeschuld is op zichzelf een normale regel in het verbintenissenrecht (vgl. de regel van art. 6:101 BW over eigen schuld; art. 6:102 BW over medeschuld), maar bijzonder is dat het BGH deze regel onverkort toepast in het kader van art. 29 CMR bij doorbraak van de limiet. Dus ook wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder of diens hulppersonen, is nog niet automatisch van volledige schadevergoeding sprake. Niet alleen kan na het debat over de aansprakelijkheid en de doorbraak nog blijken dat een deel van de schade niettemin onvergoed blijft, sterker nog, in sommige gevallen kan schadevergoeding door de vervoerder in het geheel achterwege blijven. Men vraagt zich dan ook af, waarom de vervoerder überhaupt aansprakelijk was, laat staan de schade bewust roekeloos veroorzaakt heeft. Na 2005 heeft het BGH deze lijn in een reeks van uitspraken herhaald en verder verfijnd, zowel voor intern Duits recht als voor de CMR. Die ontwikkeling verloopt overigens niet zonder slag of stoot: de gerechtshoven doen ook hun duit in het zakje. Op 3 juli 2008 deed het BGH niet minder dan 7 (!) uitspraken met even zoveel vernietigingen van de beslissingen van de hoven. De hoven hadden kennelijk de bedoeling van het BGH nog niet tot in de finesses begrepen. 4. Een voorbeeld: BGH 3 juli 2008, TranspR 2008, 394 De casus gaat als volgt. Het betreft gecombineerd vervoer van twee pakketten met microprocessoren (gezamenlijke waarde ) van Duitsland naar Engeland. De afzender heeft de waarde van de zending niet opgegeven aan de vervoerder. Het vervoer gaat van Keulen naar Engeland per vliegtuig en vervolgens naar de eindbestemming per vrachtwagen. De pakketten verdwijnen op Engelse bodem. In de algemene voorwaarden van de vervoerder was bepaald dat de limiet, behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid, 8.33 SDR p/kg was, te verhogen door bijbetaling en vermelding op de vrachtbrief. De waarde van een pakket mocht niet hoger zijn dan USD De afzender eist volledige schadevergoeding. Het hof past, evenals het BGH, Duits recht toe op de diefstal tijdens het Engelse wegvervoer. Het geschil gaat niet over doorbraak, dat werd simpel vastgesteld. Het hof verwerpt het beroep op Mitverschulden van de afzender, omdat de causaliteit tussen het niet opgeven van de waarde en het verloren gaan van de pakketten ontbreekt. Immers, ook bij aangifte van de waarde van de inhoud van de pakketten zouden ze verloren zijn gegaan, omdat de zorg van de vervoerder zich beperkt tot de aanvang van het transport in Duitsland. Het hof wijst dan ook de volledige schadevergoeding toe. Daarnaast geeft het hof nog een aantal regels die van belang zijn voor de toepassing van het leerstuk Mitverschulden. Zo geldt de regel van aangifte vanaf een waarde van en wordt bij Mitverschulden in gestaffelde vorm korting op de schadevergoeding toegepast: geen korting onder de 5.000, 20% tussen de en en boven het bedrag van % korting per iedere Deze bureaucratische en boekhoudkundige benaderingswijze wordt door het BGH terzijde gesteld. Dit mechanische schema kan niet als leidraad dienen, maar veeleer moeten alle omstandigheden in aanmerking genomen worden 2 bij de schuldverdeling en de causaliteitstoets. Bovendien volgt het BGH het hof niet in zijn oordeel dat Mitverschulden nooit verder dan 50% kan oplopen. Het BGH zet uiteen dat het schuldaandeel van de afzender zelfs 100% kan bedragen (ondanks bewuste roekeloosheid van de vervoerder). Dit kan zich ten eerste voordoen in het geval dat de vervoerder in zijn voorwaarden het vervoer van waardezendingen uitsluit en de afzender zonder verdere informatie toch waardevolle goederen ten vervoer aanbiedt. De afzender komt bij verlies dus van een koude kermis thuis! In de tweede plaats geldt deze ingrijpende strafmaatregel wanneer de afzender nalaat mee te delen, dat de waarde zeer sterk boven het bedrag ligt waarbij een informatieplicht vereist is. De beslissing van het hof om Mitverschulden hier niet toe te passen wordt overigens voornamelijk vernietigd, omdat het hof de mogelijkheid over het hoofd heeft gezien dat, ware er aangifte van de werkelijke waarde gedaan, de vervoerder de keuze had extra veiligheidsmaatregelen te treffen of simpelweg het vervoer had kunnen weigeren. Deze mogelijkheden moeten door een volgende instantie worden onderzocht. 5. Begriffsjurisprudenz De hierboven beschreven zaak staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een serie uitspraken waarvan het einde nog niet in zicht is. Dit fenomeen wordt in de wetenschap aangeduid als Begriffsjurisprudenz (= hogere wiskunde voor rechters). Op de keeper beschouwd betreft het hier een onvruchtbare rechtspraakontwikkeling, die bovendien op gespannen voet (to put it mildly) met de CMR staat. De door het BGH uitgezette koers lijkt een ander euvel te maskeren, namelijk de in vergelijking met ons omringende CMR-landen snelle toepassing van de doorbraak van beperkte aansprakelijkheid. Mitverschulden als pleister op de wond van de onbeperkte vervoerdersaansprakelijkheid!

3 Het heeft er alle schijn van dat voor dat doel het internationaal uniform recht moet wijken met toepassing van een leerstuk van zuiver nationale snit. Niet verwonderlijk is dan ook, dat niet alleen de praktijk, maar ook vooraanstaande Duitse CMR-juristen heftige kritiek op deze BGH-lijn geleverd hebben. Het zou het BGH sieren het ware probleem aan te pakken en geen surrogaat-oplossingen aan te dragen, die verzanden in oeverloze juridische haarkloverij. En wat de eigen of medeschuld van de afzender betreft: die omstandigheden (inclusief de causaliteit en proportionaliteit) dienen aan de orde te komen waar ze thuis horen. In het debat over de aansprakelijkheid van de vervoerder en niet pas achteraf bij de omvang van de schade als een doekje voor het bloeden. Prof. mr. K.F. Haak Diefstal door eigen personeel De aansprakelijkheid van de vervoerder is onder het CMR-verdrag gelimiteerd, tenzij er gehandeld is met opzet. Dit geldt ook voor handelingen van zijn personeel, mits deze personen (1) handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden en (2) door de vervoerder gebruikt worden voor de bewerkstelliging van het vervoer. Aan de hand van Duitse en Nederlandse jurisprudentie blijkt hoe de rechter deze twee begrippen uitlegt. In Nederland drukt op de claimant de zware bewijslast dat het personeelslid betrokken was bij het vervoer. In Duitsland is de vervoerder altijd onbeperkt aansprakelijk als een personeelslid, al dan niet betrokken bij het vervoer, steelt. 1. Inleiding In W&W nr. 50, nov. 2005, schreef ik al over Inside jobs en doorbreking van limieten. Kort gezegd komt het er op neer, dat de vervoerder in principe onbeperkt aansprakelijk is, wanneer zijn eigen mensen de spullen stelen. Maar hier past een belangrijke nuancering, die ik in die bijdrage niet heb uitgewerkt. Niet in alle gevallen wordt namelijk de CMR-limiet doorbroken, zelfs niet als personeel van de vervoerder bij de diefstal betrokken is. 2. Art. 3 jo art. 29 lid 2 CMR De tekst van art. 3 CMR luidt: Voor de toepassing van dit Verdrag is de vervoerder, als ware het voor zijn eigen daden en nalatigheden, aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn ondergeschikten en van alle andere personen, van wie hij zich voor de bewerkstelliging van het vervoer bedient, wanneer deze ondergeschikten of deze personen handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden. Hetzelfde wordt nog eens vastgelegd in art. 29 lid 2, eerste zin CMR (art. 29 lid 1 bepaalt dat de vervoerder zich niet op enige beperking van aansprakelijkheid mag beroepen in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld): Hetzelfde geldt bij opzet of schuld van de ondergeschikten van de vervoerder of van alle andere personen, van wier diensten hij voor de bewerkstelliging van het vervoer gebruik maakt, wanneer deze ondergeschikten of deze andere personen handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden. Samengevat: de CMR-vervoerder mag zich niet beroepen op enige beperking van aansprakelijkheid - zoals de CMRlimiet - in geval van opzet van zijn ondergeschikten, (i) van wier diensten hij voor de bewerkstelliging van het vervoer gebruik maakt, en (ii) wanneer deze ondergeschikten handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden. In feite gaat het hier om twee voorwaarden, die in elkaars verlengde liggen: Ten eerste moet het gaan om een ondergeschikte die door de vervoerder wordt gebruikt voor de bewerkstelliging van het vervoer en ten tweede moet die ondergeschikte handelen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Met opzet zeg ik dat deze twee voorwaarden in elkaars verlengde liggen. Ik zal dit met een voorbeeld verduidelijken. Een vervoerder stuurt een chauffeur op pad met een lading harddisks van Frankfurt naar Rotterdam. Deze chauffeur besluit deze harddisks ter waarde van 1,5 mln af te leveren bij een goede vriend in Venlo en vervolgens vertrekt hij met de noorderzon. In dit geval is het evident, dat deze chauffeur door de vervoerder werd gebruikt om het vervoer daadwerkelijk uit te voeren. Maar handelde de stelende chauffeur ook in de uitoefening van zijn werkzaamheden? 2.1 Handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden Over het algemeen wordt aangenomen dat onder de werkzaamheden van de chauffeur niet alleen het besturen van de vrachtwagen valt, maar - vooral! - het tijdens de rit goed zorgen voor de lading. Met andere woorden, als de chauffeur de lading uit zijn eigen vrachtwagen steelt (ook al doet hij dat buiten werktijd), dan handelt hij in strijd met de hem opgedragen uitoefening van zijn werkzaamheden. 1 De vervoerder zal voor deze diefstal van zijn chauffeur dus onbeperkt aansprakelijk zijn. Over dat handelen in de uitoefening 1 Zie - hoewel enigszins verouderd - de nog steeds scherpe analyse van K.F. Haak, De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR, Den Haag: Stichting Vervoeradres 1984, p. 197 e.v.; en zie voor het Duitse CMR-recht: Schmid in: Thume, CMR-Kommentar 2007, Art. 3, Rdnr

4 van hun werkzaamheden kan echter een meningsverschil ontstaan, wanneer de chauffeur niet steelt, maar bijvoorbeeld - ondanks een uitdrukkelijk verbod van zijn werkgever - alcohol smokkelt; bij de grens wordt de smokkel ontdekt en wagen en lading worden in beslag genomen met totaal verlies van de lading als gevolg. Het BGH 2 heeft al in 1984 beslist dat de chauffeur op deze manier de lading aan gevaar blootstelt en aldus handelt in (strijd met) de uitoefening van zijn werkzaamheden. Haak 3 vraagt zich in zijn proefschrift af of hier niet veeleer sprake is van een abus de function (misbruik van taakuitoefening) dan van uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Wat hier ook van zij, diefstal door de chauffeur wordt algemeen beschouwd als handelen in de uitoefening van de werkzaamheden Van wie de vervoerder zich voor de bewerkstelliging van het vervoer bedient Veel lastiger wordt het, als het niet de chauffeur is, die tijdens een rit steelt, maar een schoonmaker de diefstal medepleegt. Bijvoorbeeld als de schoonmaker s avonds bij het schoonmaken op de afdeling planning op de computer van een planner (die even naar het toilet is) de codegegevens van een lading alcoholhoudende drank ziet en deze codegegevens op een blaadje overneemt. De volgende ochtend komt een vriend van deze schoonmaker, die een groot rijbewijs bezit, met een vrachtwagen deze zending drank onder vermelding van de juiste codegegevens ophalen. Lading foetsie; schoonmaker wekenlang dronken Bediende de vervoerder voor de bewerkstelliging van het vervoer van deze lading drank zich van de diensten van deze schoonmaker? Hierover heeft de Rechtbank Arnhem in een iets andere casus onlangs een interessant vonnis gewezen Casus: diefstal met medewerking van een personeelslid De casus, waar de Rechtbank Arnhem vonnis over heeft gewezen, gaat als volgt. Het betreft hier vervoer van alcoholhoudende drank in een container van Zevenaar naar Coventry in Engeland. De hoofdvervoerder KLG heeft voor het vervoer over de Noordzee (naar Tilbury) Samskip ingeschakeld, die op haar beurt voor het wegvervoer van Tilbury naar Coventry het transportbedrijf Harlequin Transport Services Ltd heeft ingeschakeld. Op 27 oktober 2006 om 20:52 uur meldt zich bij de balie van Samskip in Tilbury een chauffeur die het juiste containernummer, de pincode en de vervoerderscode HA103 (hoort bij Harlequin) opgeeft. Baliemedewerkster Michelle Bentley (zij is net 5 maanden in dienst en zij werkt die dag tot 21:00 uur) ziet dat de gegevens juist zijn en zij overhandigt de chauffeur zijn set documenten. Een jobnummer voor de terminal wordt aangemaakt, op basis waarvan de container op het chassis wordt gezet. En de chauffeur vertrekt - u raadt het al - met de noorderzon De expert, die deze diefstal grondig onderzoekt, ontdekt dat er in die maand nogmaals geprobeerd is op dezelfde manier een container te stelen. Bij deze latere poging tot diefstal is de havenpolitie van Tilbury ingeschakeld, die de betrokken chauffeur heeft gearresteerd. Deze chauffeur (die helemaal niet in dienst was van Harlequin; hij was werkloos en werkte waarschijnlijk voor een criminele organisatie) verklaart dat hij telefonisch van een zekere Leon opdracht had gekregen om op een afgesproken plaats een trekker met chassis in ontvangst te nemen. Ter plekke kreeg hij ook instructies (containernummer en laadreferentie), waarna hij op de terminal de container ging ophalen. Verder onderzoek naar de mogelijke identiteit van de genoemde Leon leerde dat het vermoedelijk - maar dat kon niet met zekerheid bewezen worden - om een Samskip-medewerker ging, die eind 2006 macho-achtige gedragingen begon te vertonen en in dure, grote auto s naar kantoor kwam. Per 1 januari 2007 was deze medewerker niet meer in dienst bij Samskip. De rechtbank moet nu beoordelen of vervoerder KLG volgens de norm van art. 3 CMR aansprakelijk is voor de tekortkomingen van degene(n) die hij zelf voor de uitvoering van zijn verbintenis (in casu het vervoer) heeft ingeschakeld. Die persoon is dan die Leon, in dienst bij zijn ondervervoerder Samskip. De rechtbank zegt daar letterlijk het volgende van: Deze aansprakelijkheid veronderstelt dat de vervoerder zeggenschap heeft over degene(n) die hij voor het vervoer heeft ingeschakeld. De daaraan te verbinden conclusie is dat, indien een werknemer van de vervoerder of de ondervervoerder niet op enigerlei wijze betrokken is bij het vervoer en/of bij de werkzaamheden die daarmee verband houden, het handelen van die werknemer niet is toe te rekenen aan de vervoerder (vgl. Gerechtshof s-gravenhage, 6 november 2001, S&S 2002, 111). Vervolgens wijdt de rechtbank nog enkele behartenswaardige woorden aan de bewijslastverdeling op dit punt. In principe moet de claimant bewijzen dat het handelen van Leon moet worden toegerekend aan KLG. Maar precies als bij de ophelderingsplicht bij diefstal, in het geval het onduidelijk is wie er gestolen heeft, zegt de rechtbank dat er eerst volledige duidelijkheid moet bestaan over de feiten alvorens de claimant met die bewijslast op te zadelen. 6 2 TranspR 1984, 182; zie ook Schmid in: Thume, CMR-Kommentar 2007, Art. 3, Rdnr K.F. Haak, t.a.p., p Voor het Engelse recht, zie M.A. Clarke, International carriage of goods by road: CMR, LLP 2003, par. 235b. 5 Rechtbank Arnhem, 3 december 2008, LJN BG Zie M.H. Claringbould, Ophelderingsplicht van de vervoerder bij diefstal, W&W nr. 54, juli

5 Nu de gebeurtenissen zich bij Samskip hebben afgespeeld, kan KLG als verantwoordelijk vervoerder niet volstaan met de blote stelling dat die werknemer niet betrokken was bij het vervoer of bij de werkzaamheden die daarmee verband houden. Van KLG kan daarom worden verlangd dat zij zodanige feitelijke gegevens verstrekt over de identiteit van Leon, welke functie hij uitoefende bij Samskip en wat de reden was van de beëindiging van het dienstverband, dat dit aan claimant voldoende aanknopingspunten verschaft voor een mogelijke bewijslevering. De rechtbank stelt KLG in de gelegenheid om die feiten op tafel te leggen en de claimant mag daarop weer reageren. Maar als vast komt te staan dat Leon niet betrokken was bij dit vervoer en derhalve de gedragingen van Leon niet aan KLG kunnen worden toegerekend - zo vervolgt de rechtbank - dan gaat het beroep van de claimant op art. 29 CMR niet op. Immers de lading is dan gestolen door een valse chauffeur, die wellicht is ingeseind door Leon, maar voor wiens daden KLG niet aansprakelijk is op grond van art. 3 CMR (en dus ook niet op grond van het op dat punt gelijkluidende art. 29 lid 2 eerste zin CMR). En van de baliemedewerkster Michelle Bentley kan niet gezegd worden dat zij bewust roekeloos handelde door de container aan de valse chauffeur mee te geven. Dit alles wordt weer helemaal anders als uit het feitenrelaas zou blijken dat Leon een planner bij Samskip was, die de betreffende container heeft gepland. Dan is de werknemer wel op enigerlei wijze betrokken bij het vervoer en/of bij de werkzaamheden, die daarmee verband houden. Dan breekt de claimant wel door de limiet. 4. Casus: diefstal uit een sorteercentrum Ook in een andere zaak, die voor de rechter is gebracht, ging het om diefstal met medewerking van een personeelslid. In dit geval betrof het diefstal van een doos strategische goederen, gewicht 12 kg, waarde ruim ,-, uit het sorteercentrum Duiven van TNT. 7 Als het pakket door iemand van het personeel van TNT is gestolen (zoals rechtbank en hof concluderen), moet je je dan nog verdiepen in de vraag wie van de personeelsleden het heeft gestolen? Moet het dus gaan om een personeelslid van wiens diensten TNT gebruik maakte voor de bewerkstelliging van het vervoer? In Duitsland zegt men heel simpel dat die bijzin van wier diensten de vervoerder voor de bewerkstelliging van het vervoer gebruik maakt alleen maar slaat op alle andere personen, dat wil zeggen ondervervoerders en andere hulppersonen, maar niet op ondergeschikten. 8 Dus als in Duitsland de schoonmaker van het kantoor in Duiven (normaal komt hij niet in de loods) steelt, dan is de vervoerder onbeperkt aansprakelijk. Maar is dat in Nederland ook zo? Haak volgt in en herhaalt in samen met Dorrestein 11 - de Duitse benadering: voor daden van zijn ondergeschikten is de vervoerder aansprakelijk, ook al werden die ondergeschikten niet ingezet om het betreffende vervoer uit te voeren. Ik denk dat het Hof Den Haag 12 en in navolging daarvan nu ook de Rechtbank Arnhem daar anders over denken. Zij oordelen dat er immers geen art. 3 of art. 29 lid 2 CMR aansprakelijkheid is, indien de werknemer van de vervoerder niet op enigerlei wijze betrokken is bij het vervoer en/of bij de werkzaamheden die daarmee verband houden. Het Hof Den Haag oordeelde dan ook, dat de zieke chauffeur - die niks met het onderhavige vervoer te maken had, maar die wel de diefstal op touw had gezet - niet was gebruikt ter bewerkstelliging van het vervoer en dat de vervoerder dus niet op grond van art. 3 j 29 lid 2 CMR onbeperkt aansprakelijk was. Ik aarzel of hof en rechtbank hier de juiste uitleg aan art. 3 en art. 29 lid 2 CMR geven. Grammaticaal kan de bijzin van wie hij zich voor de bewerkstelliging van het vervoer bedient zowel terugslaan op ondergeschikten als op alle andere personen maar of dit ook geldt voor de authentieke Franse en Engelse tekst is maar zeer de vraag. 13 Ik denk dat dit lastige punt in alle scherpte nog maar eens aan de rechter moet worden voorgelegd. Weer terug naar de TNT-zaak: als het door TNT op tafel te leggen feitencomplex had laten zien dat in Duiven allerlei kantoorpersoneel gemakkelijk in het sorteercentrum kan rondlopen (en dus kan stelen!), dan zou er een goede kans zijn geweest dat TNT weliswaar aansprakelijk is (TNT kan immers niet aantonen dat hij alle maatregelen heeft genomen om de diefstal te voorkomen), maar dat TNT kan zich toch nog op de kilo-limiet beroepen. Dat kantoorpersoneel moet dan volgens de interpretatie van Hof Den Haag en Rechtbank Arnhem immers gelijk worden gesteld met dieven van buitenaf. Mij gaat het echter te ver om te stellen dat de claimant moet bewijzen of bepaalde reguliere loodsmedewerkers wel of niet bij het betreffende vervoer van dat specifieke pakket zijn betrok- 7 De casus is ontleend aan Rechtbank Rotterdam, 4 mei 2005, S&S 2006, 138; inmiddels heeft het Hof Den Haag in deze zaak arrest gewezen (31 juli 2008, s&s 2009, 29), bekrachtiging van rechtbankvonnis. 8 Schmid in: Thume, CMR-Kommentar, Art. 3, Rdnr K.F. Haak, t.a.p., p K.F. Haak Aansprakelijkheid van de wegvervoerder in sva Syllabus 2008, p Th.H.J. Dorrestein, Recht van het internationale wegvervoer, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1977, nr Hof Den Haag, 6 november 2001, S&S 2002, Zie hierover MünchKomm HGB-Basedow CMR, Art. 3 RdNr

6 ken. Ik vind dat alle reguliere loodsmedewerkers geacht worden betrokken te zijn bij de werkzaamheden die met het vervoer verband houden. Dus de claimant hoeft niet te bewijzen dat loodsmedewerker A., die er voor moest zorgen dat dit pakket op de juiste rollerbaan voor München terecht kwam, gestolen heeft om tot doorbreking van de limiet te komen. Voldoende is dat de claimant bewijst dat het pakket in de loods is gestolen, en dat alleen reguliere medewerkers tot die loods toegang hadden. En let op, aan die zware bewijslast hoeft de claimant pas te voldoen als de vervoerder de hele gang van zaken met alles erop en eraan op tafel heeft gelegd, als ware het een film die wordt vertoond. 5. Conclusie Wanneer de chauffeur de lading uit zijn eigen vrachtwagen steelt, dan wordt algemeen aangenomen, dat hij dat doet in (strijd met) de uitoefening van zijn werkzaamheden. De vervoerder zal onbeperkt aansprakelijk zijn. Wanneer de schoonmaker van het kantoor, die niets te maken heeft met het vervoer het pakket uit de loods steelt, wordt die schoonmaker volgens Hof Den Haag en Rechtbank Arnhem gelijkgesteld met een dief van buitenaf en kan de vervoerder zich nog steeds op de limiet beroepen. Of die uitleg van hof en rechtbank helemaal juist is blijft de vraag. In Duitsland kent men al wel het antwoord op die vraag, want daar is de vervoerder onbeperkt aansprakelijk voor de diefstal door welk personeelslid dan ook. De claimant heeft weliswaar de zeer zware bewijslast, dat hij moet bewijzen dat de stelende personeelsleden op enigerlei wijze betrokken zijn bij het vervoer en/of bij de werkzaamheden, die daarmee verband houden. Maar voordat de claimant aan die bewijslast moet voldoen, moet de vervoerder eerst de hele film, over hoe het toegaat in die loods, vertonen. En als de security-manager van de vervoerder vol trots vertelt, dat niemand anders dan het reguliere, gecontroleerde personeel in de loods kan komen, dan ziet het er voor de vervoerder slecht uit: onbeperkte aansprakelijkheid. Want één van de loodsmedewerkers moet dan gestolen hebben, en mijns inziens zijn alle loodsmedewerkers op enigerlei wijze betrokken bij het vervoer en/of bij werkzaamheden die daarmee verband houden. Prof. mr. M.H. Claringbould Vraag uit de praktijk De vraag: Wanneer moet je in België een Belgische vrachtbrief gebruiken. Een vraag over cabotage. Het antwoord: Volgens de Europese richtlijn 3118/93 is cabotage door vergunninghoudende vervoerders in alle EU-landen toegestaan. EU-landen kunnen in nationale wetgeving voorwaarden stellen aan dit vervoer, bijvoorbeeld door het aantal ritten te beperken of bepaalde documenten verplicht te stellen. De Belgische wetgever stelt (art. 56 van het Koninklijk Besluit betreffende het vervoer van zaken over de weg) voor binnenlands vervoer inclusief cabotage het gebruik van de Belgische vrachtbrief verplicht. Belgische vrachtbrieven zijn alleen verkrijgbaar bij de werkgeversorganisaties Febetra, SAV en UPTR. Een Nederlandse vergunninghouder dient voor cabotage in België een Belgische vrachtbrief in de wagen te hebben. Ook Belgische vervoerders die in opdracht van Nederlandse vervoerders in of naar/van België rijden zijn in overtreding als zij met een gewone (IRU) vrachtbrief rijden. Ofwel de Nederlandse opdrachtgever levert bij de lading een Belgische vrachtbrief, ofwel de Belgische vervoerder dient er zelf een uit te schrijven. De Nederlandse opdrachtgever is in beide gevallen verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op de vrachtbrief. Shula Stibbe Secretaris Stichting Vervoeradres Weg en Wagen verschijnt 3 maal per jaar Abonnementsprijs f 10,- per jaar door storting op giro t.n.v. Stichting Vervoeradres Den Haag ISSN-nr Postbus 24023, 2490 AA Den Haag Hofweg 33, 2631 XD Nootdorp Tel (algemeen) Telefax e.mail: 6 sva / Stichting Vervoeradres is een samenwerkingsverband van: EVO. Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport KNV. Koninklijk Nederlands Vervoer NBB. Nederlandsch Binnenvaartbureau Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer

Artikel 22. Opslag voor, tijdens en na het vervoer

Artikel 22. Opslag voor, tijdens en na het vervoer Artikel 22 Algemeen Opslag voor, tijdens en na het De tekst van dit art. 22 werd in 2001 toegevoegd als art. 17A aan de AVC 1983. Dit gebeurde mede naar aanleiding van jurisprudentie van de Hoge Raad over

Nadere informatie

Artikel 3. Toepasselijkheid van AVC

Artikel 3. Toepasselijkheid van AVC Artikel 3 Werkingssfeer In art. 3 komen twee dingen aan de orde: i) De AVC worden van toepassing verklaard op de overeenkomst van vervoer van goederen over de weg, en ii) de AVC worden aanvullend van toepassing

Nadere informatie

Artikel 14. Opzet en bewuste roekeloosheid

Artikel 14. Opzet en bewuste roekeloosheid Artikel 14 Opzet Bewuste roekeloosheid Opzet en bewuste roekeloosheid Opzet is het willens en wetens handelen met het oogmerk schade toe te brengen. Bijvoorbeeld: de chauffeur zit in het complot en hij

Nadere informatie

Artikel 15. Kennisgeving van de schade en vertraging. Artikel 15 lid 1 Schade of verlies uiterlijk zichtbaar

Artikel 15. Kennisgeving van de schade en vertraging. Artikel 15 lid 1 Schade of verlies uiterlijk zichtbaar Artikel 15 Lid 1 Lid 2 Lid 3 Kennisgeving van de schade en vertraging Schade of verlies uiterlijk zichtbaar Schade of verlies niet uiterlijk zichtbaar Vertraging Artikel 15 lid 1 Schade of verlies uiterlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten.

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten. Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten. De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. In sva / Stichting Vervoeradres,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten Stichting Vervoeradres Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage Tel. 070-306 67 00 Telefax

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transport Trading Amsterdam (T.T.A.) B.V., gevestigd te (1047 HM) Amsterdam, aan het adres Ruijgoordweg

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel

Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2 de jaar Bedrijfsbeheer optie Expeditie, Distributie en Transport Transportverzekering: Vergelijking

Nadere informatie

Opvolgend vervoer: Hoge Raad kiest voor ruime uitleg

Opvolgend vervoer: Hoge Raad kiest voor ruime uitleg Vervoerrecht Opvolgend vervoer: Hoge Raad kiest voor ruime uitleg Prof. mr. Maarten Claringbould, hoogleraar Zeerecht aan de Universiteit van Leiden en advocaat bij Van Traa Advocaten Artikel 34-40 CMR-opvolgend

Nadere informatie

Nogmaals verkeersboetes

Nogmaals verkeersboetes E e n v i s i e o p h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l w e g v e r v o e r r e c h t Oktober 2010 jaargang 24 nummer 62 62 Nogmaals verkeersboetes Schade door verkeerde belading of

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

Artikel 23. Algemeen. Inleiding

Artikel 23. Algemeen. Inleiding Artikel 23 Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 Lid 5 Algemeen Retentierecht Het retentierecht voor vracht betreffende het onderhavige transport Ook retentierecht voor rembours Tegenover afzender ook retentierecht

Nadere informatie

Algemene Veevervoercondities

Algemene Veevervoercondities Algemene Veevervoercondities Stichting Vervoeradres Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage Tel. 070-306 67 00 Telefax 070-351 20 25

Nadere informatie

Zeecontainervervoervoorwaarden

Zeecontainervervoervoorwaarden Zeecontainervervoervoorwaarden Opgesteld ten behoeve van de Alliantie van Zeecontainervervoerders en de Vereniging van Zeecontainervervoerders (VZV) en mede namens Transport en Logistiek Nederland gedeponeerd

Nadere informatie

Uitslag enquête. Ophelderingsplicht van de vervoerder bij diefstal

Uitslag enquête. Ophelderingsplicht van de vervoerder bij diefstal E E N V I S I E O P H E T N A T I O N A A L E N I N T E R N A T I O N A A L W E G V E R V O E R R E C H T Juli 2007 jaargang 20 nummer 54 54 Uitslag enquête Ophelderingsplicht van de vervoerder bij diefstal

Nadere informatie

De impact van de Rotterdam Rules op het

De impact van de Rotterdam Rules op het E e n v i s i e o p h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l w e g v e r v o e r r e c h t Januari 2010 jaargang 23 nummer 60 60 De impact van de Rotterdam Rules op het wegvervoer onder

Nadere informatie

Internetbeurzen 1. Inleiding

Internetbeurzen 1. Inleiding Internetbeurzen 1. Inleiding Tot slot een woordje over dat andere actuele thema op het gebied van wegvervoer: vrachtbeurzen op internet of, zoals zij zichzelf noemen, vrachtuitwisselingssites. Nederland

Nadere informatie

Artikel 16. Afzender is claimgerechtigd. Geadresseerde is claimgerechtigd

Artikel 16. Afzender is claimgerechtigd. Geadresseerde is claimgerechtigd Artikel 16 Vorderingsrecht Afzender is claimgerechtigd Geadresseerde is claimgerechtigd De hoofdregel is dat de afzender het recht heeft aflevering van zaken overeenkomstig de op de vervoerder rustende

Nadere informatie

Artikel 26. Vrijwaring; Himalaya-clausule. Artikel 26 lid 1 Vrijwaring. Himalaya-clausule

Artikel 26. Vrijwaring; Himalaya-clausule. Artikel 26 lid 1 Vrijwaring. Himalaya-clausule Artikel 26 Lid 1 Lid 2 Vrijwaring; Himalaya-clausule Vrijwaring Himalaya-clausule Artikel 26 lid 1 Vrijwaring Vrijwaring Zware machine valt van oplegger Voor zover een vervoerder schade moet vergoeden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1 In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport Goederenvervoer Nederland NBB, Nederlandsch

Nadere informatie

ALV deelmarkt Exceptioneel transport

ALV deelmarkt Exceptioneel transport 1 ALV deelmarkt Exceptioneel transport Agenda Beurtvaartadres / Stichting Vervoeradres AVC en/of CMR Algemene voorwaarden voor Exceptioneel Transport Hoe van toepassing verklaren Vragen ALV deelmarkt Exceptioneel

Nadere informatie

Artikel 28. Artikel 28 lid 1 Verjaringstermijn van een jaar. Verjaringstermijn van een jaar Extra regrestermijn van drie maanden

Artikel 28. Artikel 28 lid 1 Verjaringstermijn van een jaar. Verjaringstermijn van een jaar Extra regrestermijn van drie maanden Artikel 28 Lid 1 Lid 2 Verjaring Verjaringstermijn van een jaar Extra regrestermijn van drie maanden Artikel 28 lid 1 Verjaringstermijn van een jaar Verjaringstermijn één jaar De hoofdregel, zoals die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport

Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport Stichting Vervoeradres Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage Tel. 070-306 67 00

Nadere informatie

Wegvervoerrecht. Aflevering revisited

Wegvervoerrecht. Aflevering revisited Wegvervoerrecht Aflevering revisited Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin het begrip aflevering nogmaals juridisch wordt ingekleurd. 1 Het komt regelmatig voor dat een chauffeur bij de

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2009 Datum publicatie 25-06-2009 Zaaknummer 315275 / HA ZA 08-2278 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Artikel 2. Elektronische berichten. Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel

Artikel 2. Elektronische berichten. Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel Artikel 2 Lid 1 Lid 2 Elektronische berichten Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel Bewijskracht van elektronische berichten Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten

Nadere informatie

CMNI. Convention de Budapest relative au contrat de transport de Marchandises en Navigation Intérieure

CMNI. Convention de Budapest relative au contrat de transport de Marchandises en Navigation Intérieure CMNI Convention de Budapest relative au contrat de transport de Marchandises en Navigation Intérieure Keten van exploitatieovereenkomsten A B1 B2 B3 B4 V A = afzender, bevrachter; V = schipper, vervrachter,

Nadere informatie

Retentie, pand, instructies en ook nog arbitrage Prof. mr. M.H. Claringbould Hoogleraar Zeerecht Universiteit Leiden, partner Van Traa Advocaten

Retentie, pand, instructies en ook nog arbitrage Prof. mr. M.H. Claringbould Hoogleraar Zeerecht Universiteit Leiden, partner Van Traa Advocaten Retentie, pand, instructies en ook nog arbitrage Prof. mr. M.H. Claringbould Hoogleraar Zeerecht Universiteit Leiden, partner Van Traa Advocaten 1. Pand- en retentierecht 1.1 Inleiding Het pand- en retentierecht

Nadere informatie

Branchemodel voorovereenkomst beroepsgoederenvervoer

Branchemodel voorovereenkomst beroepsgoederenvervoer Branchemodel voorovereenkomst beroepsgoederenvervoer de ondergetekenden: de eenmanszaak / VOF / maatschap / coöperatie / vereniging / stichting / de besloten vennootschap , gevestigd

Nadere informatie

Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.

Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier. Algemene voorwaarden Fonken Koeriers en Logistieke Diensten. Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Definities Werkingssfeer Verplichtingen van de koerier Verplichting

Nadere informatie

Symposium Omkering van bewijslast. 27 oktober 2017 Rotterdam Studiekring Normatieve Uitleg

Symposium Omkering van bewijslast. 27 oktober 2017 Rotterdam Studiekring Normatieve Uitleg Symposium Omkering van bewijslast 27 oktober 2017 Rotterdam Studiekring Normatieve Uitleg Wettelijk vermoeden en omkering van de bewijslast Daan Asser 1 1. Feiten en recht Rechtsfeit is het feit of het

Nadere informatie

Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden

Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden De Drechtcycle algemene bedrijfsvoorwaarden Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden 1. M.b.t. het vervoer van goederen: de laatst

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOERIERSDIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOERIERSDIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOERIERSDIENSTEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de sva / Stichting Vervoeradres

Nadere informatie

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Agenda Inleiding Bewijs Causaliteit Praktische aanpak Deskundigen Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

LJN: BH1222, Rechtbank Haarlem, 139310 / HA ZA 07-1193 Print uitspraak Datum uitspraak: 21-01-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure:

LJN: BH1222, Rechtbank Haarlem, 139310 / HA ZA 07-1193 Print uitspraak Datum uitspraak: 21-01-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: LJN: BH1222, Rechtbank Haarlem, 139310 / HA ZA 07-1193 Print uitspraak Datum uitspraak: 21-01-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Vervoerdersaansprakelijkheid.

Nadere informatie

Physical Distribution Voorwaarden. Inhoudsopgave: PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN

Physical Distribution Voorwaarden. Inhoudsopgave: PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN Physical Distribution Voorwaarden Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage Tel. 070-30 66 700 Telefax 070-351 20 25 e-mail: bva@tmsbv.nl

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOERIERSDIENSTEN De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

mr. ing. R.O.B. Poort

mr. ing. R.O.B. Poort AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEILIGHEIDSKUNDIGE 17 maart 2011 mr. ing. R.O.B. Poort 17 maart 2011 www.bureaupoort.nl 1 OPBOUW WORKSHOP Beroepsaansprakelijkheid algemeen Wanprestatie (contractueel) Onrechtmatige

Nadere informatie

De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken Door M.H. Claringbould

De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken Door M.H. Claringbould De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken Door M.H. Claringbould In veel wegvervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringen 1 komt de zogenoemde Clausule ladingdiefstallen voor (zie kader). Het doel van

Nadere informatie

Vervoerrecht. Aansprakelijkheid voor andere schade dan ladingschade. Hoge Raad 18 december 2015 Schenker/Transfennica. 1.

Vervoerrecht. Aansprakelijkheid voor andere schade dan ladingschade. Hoge Raad 18 december 2015 Schenker/Transfennica. 1. Vervoerrecht Aansprakelijkheid voor andere schade dan ladingschade Hoge Raad 18 december 2015 Schenker/Transfennica In de vervoerovereenkomst wordt de opdracht tot vervoer gegeven. Daarnaast worden vaak

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

De Fietskoerier Utrecht algemene bedrijfsvoorwaarden

De Fietskoerier Utrecht algemene bedrijfsvoorwaarden De Fietskoerier Utrecht algemene bedrijfsvoorwaarden Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden: Utrecht, 02-01-2010 1. M.b.t. het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Juni 2010 jaargang 24 nummer 61. Incasso van vracht Diefstal door chauffeur: wie moet op de blaren zitten? Vraag uit de praktijk. Incasso van vracht

Juni 2010 jaargang 24 nummer 61. Incasso van vracht Diefstal door chauffeur: wie moet op de blaren zitten? Vraag uit de praktijk. Incasso van vracht E E N V I S I E O P H E T N A T I O N A A L E N I N T E R N A T I O N A A L W E G V E R V O E R R E C H T Juni 2010 jaargang 24 nummer 61 61 Incasso van vracht Diefstal door chauffeur: wie moet op de blaren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 In Nederland wordt in de praktijk door ondernemingen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden ( AV ). Hoewel het gebruik van AV over het algemeen als

Nadere informatie

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Deze bijdrage richt zich geheel op de buitengerechtelijke incassokosten om de eenvoudige reden dat per 1 juli 2012 het Besluit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure 1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 162, d.d. 6 juli 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen) Samenvatting Betalingsbeschermingsverzekering.

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

1.6. Kredietwaardigheids-check: een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een Debiteur;

1.6. Kredietwaardigheids-check: een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een Debiteur; Algemene Voorwaarden FacturenFactoring.NL 1. Definities 1.1. Artikel: artikel van deze overeenkomst; 1.2. FacturenFactoring.NL * een onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart Artikel 1: Definities Overeenkomst van personenvervoer: de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt

Nadere informatie

Artikel 29. Forumkeuze en rechtskeuze. Artikel 29 lid 1 Forumkeuze: Rotterdam. Forumkeuze: Rotterdam Rechtskeuze: Nederlands recht

Artikel 29. Forumkeuze en rechtskeuze. Artikel 29 lid 1 Forumkeuze: Rotterdam. Forumkeuze: Rotterdam Rechtskeuze: Nederlands recht Artikel 29 Lid 1 Lid 2 Forumkeuze en rechtskeuze Forumkeuze: Rotterdam Rechtskeuze: Nederlands recht Artikel 29 lid 1 Forumkeuze: Rotterdam Bevoegde rechter te Rotterdam De Raad van Bestuur van de Stichting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:9357

ECLI:NL:RBZWB:2014:9357 ECLI:NL:RBZWB:2014:9357 Instantie Datum uitspraak 17122014 Datum publicatie 28012016 Rechtbank ZeelandWestBrabant Zaaknummer C02271890 HA ZA 13831 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Parcel4me Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014

Parcel4me Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Document: 14_LML Algemene_Voorwaarden_NL_30032014_A.docx Datum: 30-03-2014 Versie: A Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwaarden... 3.

Nadere informatie

De aflevering van goederen bij wegvervoer onder het regiem van de CMR nader belicht

De aflevering van goederen bij wegvervoer onder het regiem van de CMR nader belicht Uit de praktijk * Mr. M.F. Schouten De aflevering van goederen bij wegvervoer onder het regiem van de CMR nader belicht Recent is door de Hoge Raad1 bevestigd dat het onder de zorgplicht van de vervoerder

Nadere informatie

Algemeen - Artikel 1. Algemeen - Artikel 2. Algemeen - Artikel 3. Algemeen - Artikel 4 1. ALGEMENE VOORWAARDEN PROSEC SECURITY

Algemeen - Artikel 1. Algemeen - Artikel 2. Algemeen - Artikel 3. Algemeen - Artikel 4 1. ALGEMENE VOORWAARDEN PROSEC SECURITY 1. ALGEMENE VOORWAARDEN PROSEC SECURITY Algemeen - Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke het Lid van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AV/WTZ/2002/13517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Je zou denken dat art. 1 CMR precies vastlegt wanneer de CMR van toepassing is. Dat art. 1 CMR luidt iets verkort weergegeven:

Je zou denken dat art. 1 CMR precies vastlegt wanneer de CMR van toepassing is. Dat art. 1 CMR luidt iets verkort weergegeven: Vervoerrecht Toepasselijkheid van de CMR en multimodaal vervoer Aan de hand van Engelse, Nederlandse, Duitse en Belgische gerechtelijke uitspraken geeft dit artikel antwoord op de vraag of het aansprakelijkheidsregime

Nadere informatie

Elke bedrijfstak zijn eigen AVC

Elke bedrijfstak zijn eigen AVC E e n v i s i e o p h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l w e g v e r v o e r r e c h t Augustus 2009 jaargang 22 nummer 59 59 1. Inleiding De moeder aller vervoercondities is natuurlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave ALGEMENEVOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT

Inhoudsopgave ALGEMENEVOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT Inhoudsopgave ALGEMENEVOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL TRANSPORT Artikel 1: Definities... Artikel 2 :Werkingssfeer... Artikel 3 :Gezamenlijk overleg... Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico TNT Express zet u veilig op weg U verkiest uw waardevolle en belangrijke zendingen mee te geven met een betrouwbare partner? U verwacht duidelijke antwoorden

Nadere informatie

Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg

Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg Stichting Vervoeradres Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Verzekeringsmakelaar GRAS SAVOYE BELGIUM nv STEFAN DECKERS Manager Marine & Transport

Verzekeringsmakelaar GRAS SAVOYE BELGIUM nv STEFAN DECKERS Manager Marine & Transport Verzekeringsmakelaar GRAS SAVOYE BELGIUM nv STEFAN DECKERS Manager Marine & Transport Uitbreidingstraat 42-46 bus 6 B-2600 Antwerpen (Berchem) Tél +32 3 285 91 11 Fax +32 3 285 91 19 e-mail : stefan.deckers@grassavoye.be

Nadere informatie

Physical Distribution Voorwaarden

Physical Distribution Voorwaarden Physical Distribution Voorwaarden Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage Tel. 070-30 66 700 Telefax 070-351 20 25 e-mail: bva@tmsbv.nl

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Misbruik van de betaalpas tijdens langdurige

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg

Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg Stichting Vervoeradres Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage Tel. 070-306

Nadere informatie

Verzekering en vervoer

Verzekering en vervoer E e n v i s i e o p h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l w e g v e r v o e r r e c h t M e i 2 0 0 8 j a a r g a n g 2 1 n u m m e r 5 6 56 1. Inleiding De meeste schade in het wegvervoer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BO4084

ECLI:NL:RBROT:2010:BO4084 ECLI:NL:RBROT:2010:BO4084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-10-2010 Datum publicatie 16-11-2010 Zaaknummer 264896 / HA ZA 06-1916 en 265072 / HA ZA 06-1930 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Artikel 6. Controle van het aantal colli en de uiterlijk goede staat door de vervoerder

Artikel 6. Controle van het aantal colli en de uiterlijk goede staat door de vervoerder Artikel 6 Lid 1 Lid 2 Algemeen Art. 8:1124 BW Bewijskracht van de vrachtbrief Controle van het aantal colli en de uiterlijk goede staat door de vervoerder Bewijskracht van de vrachtbrief Art. 6 regelt

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN 1. Inleiding Volgens de Wet Personenvervoer 2000 dient de besloten busvervoerder te voorzien, al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bikekoerier Tilburg - 2012 Versie 5-11-12

Algemene Voorwaarden Bikekoerier Tilburg - 2012 Versie 5-11-12 1-6 Algemene Voorwaarden Bikekoerier Tilburg - 2012 Versie 5-11-12 In deze algemene voorwaarden komen de volgende onderwerpen ter sprake: Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Artikel 5. Artikel 5 lid 1 Afzender moet de vrachtbrief overhandigen

Artikel 5. Artikel 5 lid 1 Afzender moet de vrachtbrief overhandigen Artikel 5 Lid 1 Lid 2 Lid 3 Lid 4 De vrachtbrief Afzender moet de vrachtbrief overhandigen Afzender moet de vrachtbrief invullen en hij staat in voor juistheid en volledigheid van gegevens Ondertekening

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden bieden niet altijd de gewenste bescherming

Algemene vervoersvoorwaarden bieden niet altijd de gewenste bescherming E E N V I S I E O P H E T N A T I O N A A L E N I N T E R N A T I O N A A L W E G V E R V O E R R E C H T Juni 2005 jaargang 18 nummer 49 49 Algemene vervoersvoorwaarden bieden niet altijd de gewenste

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Klacht ontvangen op : 14 januari 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Algemene Opslagvoorwaarden

Algemene Opslagvoorwaarden Algemene Opslagvoorwaarden Stichting Vervoeradres Uitgave : sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage Tel. 070 306 67 00 Telefax 070 351 20 25

Nadere informatie

Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout

Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout 1. Inleiding Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout Over aansprakelijkheden en schadevergoeding bij wijkteams Tim Robbe 1 Een wijkteammedewerker komt bij een burger. Vervolgens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2017

Algemene Voorwaarden 2017 Artikel 01 DEFINITIES De volgende definities zijn voor deze algemene voorwaarden van toepassing: AVC: De Algemene VervoersCondities in de laatste versie. AVK: Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico TNT Express zet u veilig op weg U verkiest uw waardevolle en belangrijke zendingen mee te geven met een betrouwbare partner? U verwacht duidelijke antwoorden

Nadere informatie

RATIFICATIE CMNI. Mr. Theresia K. Hacksteiner Secretaris Generaal IVR en EBU

RATIFICATIE CMNI. Mr. Theresia K. Hacksteiner Secretaris Generaal IVR en EBU RATIFICATIE CMNI Mr. Theresia K. Hacksteiner Secretaris Generaal IVR en EBU Postbus 23210 3001 KE Rotterdam the Netherlands Tel.: +31 (0)10 411 60 70 e-mail: info@ivr.nl internet: www.ivr.nl Algemeen Aandeel

Nadere informatie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De Brandverzekering en Risicoverzwaring: over primaire dekkingsbepalingen, risicoverzwaringsmededelingsclausules en preventieve garantieclausules Prof. mr.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012 GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken versie 3.7 januari 2012 Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en onder de verantwoordelijkheid van de landelijke

Nadere informatie