Instelling. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verjaring. Stuiting en schorsing Datum 13 oktober 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2011 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 13 OKTOBER 2011 C N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C N FAGIOLI spa, vennootschap naar Italiaans recht, met zetel te D Enzo, San Ilario (Italië), Via Ferraris 13, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 4020 Luik, rue de Chaudfontaine 11, waar de eiseres woonplaats kiest, tegen Winfred ANDRES, handelend in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van Dacotrans Grosskopf GmbH & Co KG, vennootschap naar Duits recht, met kantoor te Düsseldorf (Duitsland), Neuer Zolehof 3, die woonplaats kiest bij mr. Luc Keyzer, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 6-8, verweerder.

3 13 OKTOBER 2011 C N/2 I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 29 maart Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft een schriftelijke conclusie neergelegd op 12 september Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd. II. CASSATIEMIDDEL De eiseres voert een middel aan in haar verzoekschrift. Eerste middel Geschonden wettelijke bepalingen - de artikelen 2244, 2246 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek; - de artikelen 1, 2, 820, 822, 826 van het Gerechtelijk Wetboek; - artikel 32 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), goedgekeurd bij Wet van 4 september 1962; - de artikelen 15, 1, lid 2, 26, 27 en 28 van de Wet van 16 juli 2004 inzake het Wetboek van internationaal privaatrecht; - voor zover als nodig de conflictregel locus regit actum ; - de artikelen 167, 253, 261 van het Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (zivil prozessordnung, afgekort ZPO). Aangevochten beslissing Het bestreden arrest beslist dat de vordering van de verweerder niet verjaard is omdat deze werd gestuit door het neerleggen van een Klage voor het Landgericht Düsseldorf op 29 april Deze beslissing is gebaseerd op alle motieven van het arrest die verondersteld worden hierna integraal hernomen te worden.

4 13 OKTOBER 2011 C N/3 Grieven Eerste onderdeel Artikel CMR bepaalt dat de stuiting van de verjaring van de rechtsvorderingen, waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, wordt beheerst door de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. Daardoor wordt aan de stuiting van de verjaring een procedureel karakter toegekend. De artikelen 2244, 2246 en 2247 Burgerlijk Wetboek die ingevolge artikel 32.3 CMR van toepassing zijn en in combinatie met dit artikel moeten worden toegepast, beogen alleen de dagvaarding voor het gerecht, of een gelijkaardige akte, die wordt ingeleid voor de Belgische rechtbanken. Het is ingevolge de mogelijkheid om de zaak te verwijzen naar een bevoegde rechtbank, dat artikel 2246 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de dagvaarding de verjaring stuit ook al wordt die dagvaarding ingeleid vóór een onbevoegde rechter. Zo ook beoogt artikel 826 Gerechtelijk Wetboek, waarin voorzien is dat de afstand van geding de stuiting van de verjaring niet ongedaan maakt wanneer hij gegrond is op de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is en dezelfde akte dagvaarding voor de bevoegde rechter inhoudt, slechts de afstand van een geding vóór een Belgische rechtbank. Inderdaad kunnen de regels Gerechtelijk Wetboek niet worden toegepast op een rechtsvordering ingediend voor een buitenlands gerecht. Daaruit volgt dat de neerlegging van een Klage voor het Landgericht Düsseldorf, ook al is die gevolgd door een afstand van de geding ingeleid voor de Duitse rechtbank, niet beschouwd kan worden als de dagvaarding in rechte, die de verjaring van de rechtsvordering stuit in de zin van de artikelen 2244, 2246 en 2247 van het B.W. in combinatie met artikel 32.3 CMR. Door te beslissen dat de Klage bij het Landgericht Düsseldorf beantwoordt aan het begrip dagvaarding in de zin van art B.W., en met de indiening van die inleidende akte voor het Landgerich Düsseldorf op werd op dat ogenblik stuitend gedagvaard in de zin van art B.W., schendt het bestreden arrest de bepalingen van de artikelen 2244, 2246 en 2247 Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 32.3 CMR, alsmede de artikelen 1, 2, 820, 822 en 826 Gerechtelijk Wetboek. Tweede onderdeel Indien men van oordeel zou zijn dat ingevolge de artikelen 2244, 2246 en 2247 Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 32.3 CMR, een Klage neergelegd vóór een Duitse Rechtbank, gevolgd door een afstand van geding, de verjaring kan stuiten van een rechtsvordering die later wordt ingeleid vóór de Belgische rechtbanken, dan blijft nog dat ingevolge de regel locus regit actum en de artikelen 26, 27 en 28 Wetboek Internationaal Privaatrecht het Duits recht moet worden toegepast om de datum te bepalen waarop deze Klage haar gevolgen kan hebben, volgens de in het buitenland gevolgde interpretatie (artikel 15, 1, lid 2 Wetboek Internationaal Privaatrecht).

5 13 OKTOBER 2011 C N/4 Volgens de artikelen 253 (1) en 261 (1) van het Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is een zaak regelmatig ingeleid wanneer de inleidende akte betekend wordt aan de verweerder. Artikel 167 van hetzelfde wetboek voorziet onder de titel Retroactief effect van de betekening dat indien door de betekening een termijn wordt nageleefd of de verjaring opnieuw is gestart of geschorst volgens artikel 204 Burgerlijk Wetboek, dan zal dit effect reeds plaatsvinden bij ontvangst van de aanvraag of verklaring indien de betekening kort nadien plaatsvindt. Het bestreden arrest stelt dat bij akte (die betekend werd [...] aan Fagioli op ), werd een procedure ingeleid voor het Landgericht Düsseldorf. Het oordeelt dat: Het Duits recht kent twee begrippen die vergelijkbaar zijn met het begrip aanhangigheid zoals dat gehanteerd wordt in het Belgisch gerechtelijk recht: nl. enerzijds de Anhängigkeit en anderzijds de Rechtshängigkeit (daar dit terminologisch onderscheid in ons recht onbestaande is kunnen beide vertaald worden als aanhangigheid ). De Anhängigkeit treedt in op het ogenblik waarop de akte met de inleidende vordering (de Klage ) bij de rechtbank wordt ingediend (neergelegd), in casu De Rechtshängigkeit begint pas met de betekening van die Klage aan de verwerende partij. Zij wordt geregeld door 261 Zivilprozessordnung (afgekort als ZPO), en zij heeft ondermeer als gevolg dat de eis vanaf dat ogenblik niet meer bij een andere rechtbank kan ingesteld worden. Naar Duits recht is voor de verjaring en de schorsing ervan (de Hemmung naar Duits recht betreft een schorsing van de verjaring door dagvaarding) de betekening van de Klage een vereiste. De betekening van de Klage werkt in principe evenwel in normale omstandigheden terug tot op het ogenblik dat de inleidende vordering werd ingediend (en dus tot het beginpunt van de Anhängigkeit ). Het komt het hof (van beroep) evenwel gelet op de toepasselijkheid van het Belgisch recht voor wat de stuiting (en de thans niet terzake doende schorsing) betreft, niet toe om na te gaan of terzake ook effectief voldaan is aan de bepalingen van 167 ZPO. Aldus hoeft het ook niet verder in te gaan op de vraag of het tijdsverloop tussen de indiening van de Klage en de betekening ervan (die in principe overeenkomstig 166[2]ZPO van ambtswege door de griffie van het landgericht bewerkstelligd had moeten worden) er naar Duits recht aanleiding toe zou gegeven hebben om eventueel aan de betekening geen terugwerkende kracht tot aan de indiening van de Klage toe te kennen. Alleszins staat vast dat op 29 april 2005 een akte werd ingediend waarmee een vordering werd aanhangig gemaakt. Ook naar Duits recht was er reeds op 29 april 2005 sprake van een aanhangige vordering : de Anhängigkeit nam aanvang op 29 april De gedinginleidende akte van 29 april 2005 beantwoordt aan het begrip dagvaarding in de zin van art B.W. Met de indiending van die inleidende akte voor het landgericht Düsseldorf op 29 april 2005 werd op dat ogenblik stuitend gedagvaard in de zin van art B.W..

6 13 OKTOBER 2011 C N/5 Door dit te doen weigeren de appelrechters na te gaan of ingevolge het Duits recht, de Klage inderdaad op de datum van de neerlegging de verjaring heeft kunnen stuiten en bijgevolg op deze datum heeft kunnen plaatsvinden in de zin van de artikelen 2244, 2246 en 2247 Burgerlijk Wetboek. Daarmee worden de artikelen 2244, 2246 en 2247 Burgerlijk Wetboek, de artikelen 15, 1, lid 2, 26, 27 en 28 Wetboek Internationaal Privaatrecht - en voor zover als nodig de regel locus regit actum -geschonden, alsmede de artikelen 167, 253 en 261 Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. III. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Eerste onderdeel 1. Krachtens artikel 32.3 CMR wordt de schorsing van de verjaring beheerst door de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. Hetzelfde geldt voor de stuiting van de verjaring. 2. Deze bepaling houdt in dat, wanneer de zaak aanhangig is voor een Belgisch gerecht, de vraag of de verjaring gestuit werd moet worden beoordeeld naar Belgisch recht. 3. Krachtens artikel 2244, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, vormen een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting. Krachtens artikel 2246 Burgerlijk Wetboek, stuit ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter de verjaring. 4. Artikel 2246 Burgerlijk Wetboek maakt geen onderscheid naargelang is gedagvaard voor een Belgische dan wel voor een buitenlandse rechter. Een dagvaarding voor een onbevoegde buitenlandse rechter, stuit dus de verjaring. Die regel geldt ook wanneer een Belgische rechter moet oordelen over een rechtsvordering, gesteund op het CMR. Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

7 13 OKTOBER 2011 C N/6 Tweede onderdeel 5. De appelrechters oordelen dat: - iedere akte waarbij een persoon voor een rechtbank gedaagd wordt en waarbij de eisende partij een gerechtelijke uitspraak vraagt over een door haar bij dat gerecht aanhangig gemaakte vordering, een dagvaarding is in de zin van artikel 2244 Burgerlijk Wetboek; - het begrip dagvaarding aldus slaat zowel op de dagvaarding bedoeld door het Gerechtelijk Wetboek, als op een verzoekschrift, een conclusie, een akte van hoger beroep; - de akte of Klage waarmee de Duitse procedure werd ingeleid, werd ingediend bij het Landgericht te Düsseldorf op 29 april 2005; - het Duitse recht twee begrippen kent vergelijkbaar met de het begrip aanhangigheid, namelijk enerzijds de Anhängigkeit en anderzijds de Rechtshängigkeit ; - de Anhängigkeit intreedt op het ogenblik dat de inleidende vordering of Klage wordt neergelegd, hetzij te dezen op 29 april 2005, terwijl de Rechtshängigkeit pas begint te lopen met de betekening; - naar het Duitse recht reeds op 29 april 2005 sprake was van een aanhangige vordering; - deze gedinginleidende akte beantwoordt aan het begrip dagvaarding in de zin van artikel 2244 Burgerlijk Wetboek. 6. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters weigeren na te gaan of de Klage van 29 april 2005 naar het Duitse recht als een gedinginleidende akte te beschouwen is en derhalve overeenkomstig het artikel 2244 Burgerlijk Wetboek stuitende werking heeft, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.

8 13 OKTOBER 2011 C N/7 Dictum Het Hof, Verwerpt het cassatieberoep. Veroordeelt de eiseres in de kosten. Bepaalt de kosten voor de eiseres op 789,19 euro. Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit eerste voorzitter Ghislain Londers, als voorzitter, de afdelingsvoorzitters Edward Forrier en Eric Dirix, en de raadsheren Alain Smetryns en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 13 oktober 2011 uitgesproken door eerste voorzitter Ghislain Londers, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. K. Vanden Bossche G. Jocqué A. Smetryns E. Dirix E. Forrier G. Londers

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overheidsopdrachten. Eenzijdig verbreken van de opdracht. Borgtocht als forfaitaire vergoeding voor de aanbestedende overheid. Boetes voor de periode voorafgaand aan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsbemiddeling Datum 17 januari 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2004 / NR. 3 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2004 / NR. 3 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE JAARGANG 2004 / NR. 3 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEZORGD DOOR DE LEDEN VAN HET HOF VAN CASSATIE ARRESTEN MAART 2004 NRS 110 TOT 173 Nr.

Nadere informatie

Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771

Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771 Nr. 572 HOF VAN CASSATIE 1771 Nr. 572 1e KAMER- 25 oktober 2001 1 PAULIAANSE RECHTSVORDERING- SCHULDENAAR- BEDRIEGLIJKE VERAR MING- VERKOOP- SCHULDEISER- SCHADEVERGOEDING- HERSTEL IN NATURA- ONMO GELIJKHEID-

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Oudenaarde Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Paritaire Comités. Optierecht. Gevolg Datum 12 april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Rolnummer 4413. Arrest nr. 18/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4413. Arrest nr. 18/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4413 Arrest nr. 18/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 31, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der

Nadere informatie

Rolnummers 3689, 3692 en 3726. Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T

Rolnummers 3689, 3692 en 3726. Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T Rolnummers 3689, 3692 en 3726 Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Correctionele

Nadere informatie

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5582 Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

HR: rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk voor niet wijzen op verjaringstermijn

HR: rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk voor niet wijzen op verjaringstermijn HR: rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk voor niet wijzen op verjaringstermijn Hoge Raad 03 februari 2012 BV2719 10/04120 Niet-nakoming van garantieverplichting. Rechtsbijstandverlener verzuimt haar

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Vereffening en verdeling. Verbouwingskosten. Gemeenschappelijk onroerend goed. Vergoeding door huwgemeenschap Datum 12 januari 2006 Copyright

Nadere informatie

Rolnummer 1738. Arrest nr. 97/2000 van 26 september 2000 A R R E S T

Rolnummer 1738. Arrest nr. 97/2000 van 26 september 2000 A R R E S T Rolnummer 1738 Arrest nr. 97/2000 van 26 september 2000 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 43, 4, 2, eerste lid, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense)

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense) Hoge Raad 6 april 2012, nr. 10/01949, LJN BU3784 (mr. Numann, mr. Van Buchem-Spapens, mr. Van Oven, mr. Streefkerk, mr. Heisterkamp) (Concl. plv. P-G De Vries Lentsch-Kostense) Noot R.A. Wolf vordering.

Nadere informatie

Rolnummer 3966. Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T

Rolnummer 3966. Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T Rolnummer 3966 Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1410, 1, 4, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

voorzitters J. DELVA en E. GUTT, rechters I. PETRY, J. SAROT, J. WATHELET, D. ANDRE, F. DEBAEDTS, K. BLANCKAERT, L.P. SUETENS en H.

voorzitters J. DELVA en E. GUTT, rechters I. PETRY, J. SAROT, J. WATHELET, D. ANDRE, F. DEBAEDTS, K. BLANCKAERT, L.P. SUETENS en H. Rolnummer : 34 Arrest nr. 40 van 15 oktober 1987 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 5 maart 1985 houdende regeling van de erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2004 / NR. 9 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2004 / NR. 9 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE JAARGANG 2004 / NR. 9 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEZORGD DOOR DE LEDEN VAN HET HOF VAN CASSATIE ARRESTEN SEPTEMBER 2004 NRS 375 TOT 445

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Rolnummer 4443. Arrest nr. 52/2009 van 19 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4443. Arrest nr. 52/2009 van 19 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4443 Arrest nr. 52/2009 van 19 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 37, 2, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 juli 2000 houdende de organisatie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 05/12/2014

Datum van inontvangstneming : 05/12/2014 Datum van inontvangstneming : 05/12/2014 J, I C-412A~- -"1 l 2 0 8 /2 5/ 1 4 RepertoriumnumrTl r 2014/)O~.sb Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 2 september 2014 Rolnummer op a- " Dp op 2004/4110/A

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 24/12/2013

Datum van inontvangstneming : 24/12/2013 Datum van inontvangstneming : 24/12/2013 Vertaling C-584/13-1 Zaak C-584/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 19 november 2013 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. nr. 145 457 van 13 mei 2015 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

Nadere informatie

Rolnummer 5419. Arrest nr. 35/2013 van 7 maart 2013 A R R E S T

Rolnummer 5419. Arrest nr. 35/2013 van 7 maart 2013 A R R E S T Rolnummer 5419 Arrest nr. 35/2013 van 7 maart 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, 1, van de wet van 27 december 1994 «tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing

Nadere informatie

Rolnummer 5541. Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T

Rolnummer 5541. Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T Rolnummer 5541 Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Tijdschrift@ipr.be. Revue@dipr.be 2012/1 TIJDSCHRIFT VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT REVUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Tijdschrift@ipr.be. Revue@dipr.be 2012/1 TIJDSCHRIFT VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT REVUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ Tijdschrift@ipr.be TIJDSCHRIFT VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Revue@dipr.be REVUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 2012/1 11 de jaargang 11 ième année Redactie Rédaction: Frans Bouckaert (emerit. KU Leuven)

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

Rolnummer 4699. Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4699. Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4699 Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het «handvest» van de sociaal verzekerde,

Nadere informatie