Algemene Voorwaarden. van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht 1 Algemeen (1) Alle contracten met Tail Lift Parts Europe GmbH worden op basis van de volgende voorwaarden afgesloten. Alle leveringen, prestaties en offertes van Tail Lift Parts Europe GmbH geschieden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden gelden zodoende ook voor alle toekomstige zakelijke verbindingen, ook als ze niet nogmaals uitdrukkelijk overeengekomen worden. Uiterlijk met bestelling van goederen gelden deze Algemene Voorwaarden als geaccepteerd. (2) Bevestigingen en correspondentie van onze klanten met verwijzing naar hun Algemene Voorwaarden gelden alleen, als wij schriftelijk hebben verklaard, daarmee akkoord te gaan. Ze worden ook niet erkend, als Tail Lift Parts Europe GmbH ze in een concreet geval niet afgewezen heeft. Het accepteren van prestaties of de betaling van bestelde diensten betekent geen toestemming voor de Algemene Voorwaarden van de contractpartner. (3) Alle overeenkomsten tussen Tail Lift Parts Europe GmbH en de klant ten gunste van de uitvoering van een contract moeten schriftelijk worden getroffen. 2 Offerte en contract (1) De offertes van Tail Lift Parts Europe GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend. Alle verklaringen en bestellingen zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke of elektronische bevestiging door Tail Lift Parts Europe GmbH. (2) Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten en verdere gegevens zijn slechts bindend, als ze uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn. (3) Het personeel van Tail Lift Parts Europe GmbH is niet bevoegd, mondeling toezeggingen te doen of afspraken te maken die de inhoud van het schriftelijke contract overschrijden. 3 Prijzen (1) Indien niet anders overeengekomen is, gelden de prijzen in de online shop van Tail Lift Parts Europe GmbH. Overigens houdt Tail Lift Parts Europe GmbH dertig dagen lang aan een prijsbinding van de aangeboden prijzen vast. Verder gelden de in de opdrachtbevestiging van Tail Lift Parts Europe GmbH genoemde prijzen plus de wettelijke belasting toegevoegde waarde. Verdere leveringen en diensten worden apart berekend. (2) De prijzen gelden, indien niet anders overeengekomen is, vanaf het magazijn in Greven inclusief normale verpakkingen. 4 Levertijd voor goederen en diensten (1) De levertijd is niet bindend, behalve wanneer Tail Lift Parts Europe GmbH dit uitdrukkelijk bevestigt. Goederen vanaf het magazijn worden door Tail Lift Parts Europe GmbH indien mogelijk binnen tien werkdagen na bestelling geleverd. (2) Leververtragingen door overmacht of gebeurtenissen, waardoor voor de verkoper de levering wezenlijk bemoeilijkt worden of die levering onmogelijk maken - hiertoe behoren in

2 het bijzonder stakingen, uitsluitingen en vorderingen door instanties enzovoort, ook als deze optreden bij de leveranciers van Tail Lift Parts Europe GmbH of tussenhandelaren - kunnen Tail Lift Parts Europe GmbH ook bij bindend overeengekomen levertijden niet worden toegerekend. Zij geven Tail Lift Parts Europe GmbH het recht, de levering of dienstverlening voor de tijd van de hindernissen plus een billijke aanlooptijd te verschuiven, of van het nog niet vervulde deel van het contract geheel of gedeeltelijk terug te treden. (3) Als de verhindering langer dan drie maanden duurt, heeft de koper na het toestaan van een billijke latere termijn het recht, van het nog niet vervulde deel van het contract terug te treden. Als de levertijd wordt verlengd of Tail Lift Parts Europe GmbH van haar verplichting wordt bevrijd, kan de koper hiervan geen aanspraken op schadevergoeding afleiden. Tail Lift Parts Europe GmbH kan alleen een beroep doen op de genoemde omstandigheden, als zij de koper hierover onmiddellijk inlicht. (4) Als Tail Lift Parts Europe GmbH het niet aanhouden van bindend toegezegde termijnen moet worden toegerekend of zij in gebreke is, heeft de koper recht op verzuimschadevergoeding ten bedrage van een half procent van iedere gehele week van het verzuim, in totaal echter hoogstens op vijf procent van de rekeningwaarde voor de verzuimde leveringen of diensten. Verdere aanspraken zijn uitgesloten, behalve wanneer het verzuim berust op grove nalatigheid van Tail Lift Parts Europe GmbH. (5) Tail Lift Parts Europe GmbH kan altijd delen van de diensten of goederen leveren, behalve wanneer deze deelprestaties niet in het belang van de koper zijn. (6) Het aanhouden van de leverplicht geldt voor Tail Lift Parts Europe GmbH alleen, als ook de koper haar plichten correct en op tijd vervult. (7) Als de koper goederen of diensten niet op tijd aanneemt, heeft Tail Lift Parts Europe GmbH het recht, hiervoor schadevergoeding te verlangen. Zodra de koper goederen of diensten te laat aanneemt, gaat het risico van toevallige waardemindering of toevallig verlies op de koper over. 5 Risico-overgang Het risico gaat op de koper over, zodra de zending aan de transporteur is afgegeven of voor transport het magazijn van Tail Lift Parts Europe GmbH heeft verlaten. Als de verzending op wens van de verkoper wordt vertraagd, gaat het gevaar vanaf het tijdpunt van de desbetreffende mededeling, dat de goederen klaar voor verzending zijn, op de koper over. 6 Rechten van de koper wegens gebreken (1) De producten worden vrij van fabricatie- en materiaalgebreken geleverd. De periode om aanspraken wegens gebreken te maken, bedraagt vanaf levering van de producten één jaar. (2) Als gebruiks- of onderhoudsaanwijzingen van Tail Lift Parts Europe GmbH niet worden opgevolgd, producten worden veranderd, onderdelen worden vervangen of verbruiksmateriaal wordt gebruikt, dat niet met de originele specificatie overeenkomt, vervalt de aanspraak wegens gebreken van producten, als de koper niet gemotiveerd kan weerleggen dat de gebreken pas door deze omstandigheden zijn ontstaan. (3) De koper moet gebreken onmiddellijk, uiterlijk echter binnen twee dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan de afdeling klantenservice van Tail Lift Parts Europe GmbH meedelen. Gebreken, die ook bij zorgvuldige controle binnen deze termijn niet kunnen worden ontdekt, moeten aan Tail Lift Parts Europe GmbH uiterlijk twee werkdagen na

3 ontdekking schriftelijk worden meegedeeld. Na afloop van drie maanden na levering zijn aanspraken wegens gebreken uitgesloten. (4)Transportschade of tekorten in de levering moeten op de vrachtbrief c.q. op het afleveringsbewijs worden verklaard, alternatief door de chauffeur of het bij het lossen aanwezige personen onder opgave van naam en adres. (5) Voor elektronische onderdelen in verzegelde verpakking valt de garantie weg, als de verzegeling is verbroken. (6) Gebreken kunnen alleen worden erkend, als ze op het retourformulier worden meegedeeld. Retourzendingen aan Tail Lift Parts Europe GmbH moeten vrij huis worden geleverd. (7) Als een gebrek wordt erkend, kan de koper alleen een nieuwe levering verlangen, echter niet reparatie van het geleverde goed. (8) Aansprakelijkheid voor normale slijtage is uitgesloten. (9) Als een regulering van schade door derden (verzekeringen) kan worden bereikt, is Tail Lift Parts Europe GmbH alleen aansprakelijk voor eventueel daarmee verbonden nadelen van de klant, bijvoorbeeld verlies van no-claimkorting of rentenadelen tot aan de definitieve regulering door de verzekering. (10) Aanspraken wegens gebreken tegenover Tail Lift Parts Europe GmbH heeft alleen de koper zelf, ze kunnen niet worden gecedeerd. 7 Teruggeven van geleverde goederen Door Tail Lift Parts Europe GmbH volgens bestelling geleverde goederen kunnen binnen vijf werkdagen na levering in geval van uitzondering worden teruggestuurd, indien zich de goederen in onberispelijke toestand in originele verpakking bevinden. De goederen worden dan door Tail Lift Parts Europe GmbH gecrediteerd, waarbij 25% van de nettowaarde wegens bewerkingskosten worden afgetrokken. 8 Onderdelen Tail Lift Parts Europe GmbH levert gedurende een periode van vijf jaar na levering van een machine onderdelen tegen de dan geldende onderdelenprijzen. 9 Voorbehoud van eigendomsrecht (1) Tot aan de vervulling van alle vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekeningen) die Tail Lift Parts Europe GmbH op welke juridische basis dan ook nu of in de toekomst tegenover de koper heeft, heeft Tail Lift Parts Europe GmbH de volgende zekerheden, die zij op wens naar vrije keus zal vrijgeven, indien deze de waarde van de vorderingen duurzaam met meer dan 20% overschrijden. (2) De goederen blijven eigendom van Tail Lift Parts Europe GmbH. Veranderingen of verwerking geschieden steeds ten gunste van Tail Lift Parts Europe GmbH als fabrikant, echter zonder verplichtingen voor Tail Lift Parts Europe GmbH. Als het (mede-)eigendom van Tail Lift Parts Europe GmbH door verwerking een andere status verkrijgt, wordt overeengekomen, dat het (mede-)eigendomsrecht van de koper voor een evenredig aandeel (van de rekeningwaarde) op Tail Lift Parts Europe GmbH overgaat. De koper beheert de goederen kosteloos voor Tail Lift Parts Europe GmbH. Goederen, waarop Tail Lift Parts

4 Europe GmbH een (mede-)eigendomsrecht heeft, worden in het vervolg aangeduid als goederen met beperkt eigendomsrecht. (3) De koper heeft het recht, goederen met beperkt eigendomsrecht op correcte wijze te verwerken of te verkopen, zolang hij niet in gebreke is. Het verlenen van pandrecht of conservatoir zekerheidsrecht op deze goederen is niet toegestaan. Als vorderingen ontstaan door verkoop of een andere juridische reden (verzekering, ongeoorloofde handelingen), cedeert de koper deze als zekerheid in volledige omvang aan Tail Lift Parts Europe GmbH (inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekeningen). Tail Lift Parts Europe GmbH machtigt de klant onherroepelijk, om de aan Tail Lift Parts Europe GmbH gecedeerde vorderingen voor diens rekening in eigen naam te innen. Deze machtiging kan alleen worden herroepen, als de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. (4) Bij toegang tot de goederen met beperkt eigendomsrecht door derden, in het bijzonder bij beslag, moet de koper op het eigendomsrecht van Tail Lift Parts Europe GmbH wijzen en Tail Lift Parts Europe GmbH hierover onmiddellijk informeren, zodat Tail Lift Parts Europe GmbH haar eigendomsrecht tegenover deze derden kan doorzetten. Indien deze derden niet in staat zijn, in dit kader ontstane gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk. (5) Bij niet contractmatig gedrag van de koper, in het bijzondere bij betalingsverzuim, heeft Tail Lift Parts Europe GmbH het recht, van het contract terug te treden en de goederen onder voorbehoud terug te verlangen of na schriftelijke aankondiging met een passende termijn zo goed mogelijk te verkopen, waarbij de opbrengst met de koopprijs wordt verrekend. (6) Alle kosten voor terugnemen of verkoop aan derden van de geleverde goederen zijn voor rekening koper. De kosten voor verkoop aan derden bedragen tien procent van de dan behaalde verkoopprijs inclusief BTW, zonder dat dit hoeft te worden aangetoond. Aangetoonde hogere kosten kunnen in rekening worden gebracht. Evenzo heeft de koper het recht, eventueel lagere kosten aan te tonen. 10 Betaling (1) Indien niet anders overeengekomen is, moeten rekening van Tail Lift Parts Europe GmbH binnen 30 dagen na datum van rekening zonder aftrek worden betaald. Tail Lift Parts Europe GmbH heeft het recht, betalingen eerst op oudere schulden van de klant aan te rekenen en zal de koper over een dergelijke verrekening informeren. Als reeds kosten en rente opgelopen zijn, heeft Tail Lift Parts Europe GmbH het recht, de betaling in eerste instantie op de kosten en dan op de rente aan te rekenen, voordat deze op het eigenlijke betalingsdoel worden aangerekend. (2) Een betaling geldt pas als geboekt, als Tail Lift Parts Europe GmbH over het bedrag kan beschikken. Bij cheques geldt een betaling pas, als de cheque zonder voorbehoud wordt gecrediteerd. (3) Als de koper in gebreke komt, heeft Tail Lift Parts Europe GmbH het recht, vanaf dat tijdpunt 8 procentpunten rente boven de basisrentevoet als forfait-schadevergoeding te verlangen. Een lagere rentevoet kan worden toegepast, als de koper een lagere belasting aantoont, een hogere rentevoet als Tail Lift Parts Europe GmbH een hogere belasting aantoont. (4) Als Tail Lift Parts Europe GmbH informatie heeft, dat de kredietwaardigheid van de klant niet meer vaststaat, in het bijzonder als een cheque niet wordt bijgeschreven of de klant niet

5 meer betaalt, maar ook bij andere omstandigheden, die twijfel doen ontstaan aan de kredietwaardigheid van de klant, heeft Tail Lift Parts Europe GmbH het recht, de gehele resterende schuld op te eisen, ook als zij desbetreffende cheques heeft aangenomen. Tail Lift Parts Europe GmbH heeft in dit geval verder het recht, betalingen vooraf of zekerheden te verlangen. (5) De koper heeft alleen het recht goederen achter te houden, bedragen te verrekenen of te minderen, ook bij tegenvorderingen of gebreken, als deze tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist zijn. Een recht van retentie heeft de koper echter ook wegens tegenvorderingen uit dezelfde contractuele transactie. 11 Aansprakelijkheid (1) Schadevergoedingsaanspraken zijn onafhankelijk van de soort van plichtverzuim inclusief ongeoorloofde handelingen, uitgesloten, indien niet sprake is van bewust of grof nalatig handelen. (2) Bij verzuim van wezenlijke contractuele plichten is Tail Lift Parts Europe GmbH voor iedere nalatigheid aansprakelijk, echter slechts voor het bedrag van de te verwachten schade. Aanspraken wegens gemiste winst, gespaarde kosten, schadevergoedingsvorderingen door derden, evenals indirecte schade, kunnen niet worden gemaakt, behalve als een door Tail Lift Parts Europe GmbH gegarandeerde eigenschap juist het doel heeft, de koper tegen dergelijke schade te beschermen. (3) De aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen in lid 1 en 2 gelden niet voor aanspraken, ontstaan door arglistig gedrag van medewerkers van Tail Lift Parts Europe GmbH, en aansprakelijkheid voor gegarandeerde eigenschappen, voor aanspraken volgens de wettelijke voorschriften en aanspraken wegen schade aan lijf en leven van personen. (4) Voor zover de aansprakelijkheid van Tail Lift Parts Europe GmbH is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor personeel, vertegenwoordigers en hulpkrachten van Tail Lift Parts Europe GmbH. (5) Als Tail Lift Parts Europe GmbH aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de koopprijs. (6) Als derden aanspraken tegenover de klant doen gelden, bijvoorbeeld zijn kinderen, kunnen geen regressieaanspraken tegenover Tail Lift Parts Europe GmbH worden gemaakt. 12 Toe te passen recht, bevoegde instantie, (gedeeltelijke) nietigheid (1) Voor deze voorwaarden en alle juridische betrekkingen tussen verkoper en koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. (2) Als de koper een bedrijf voert, een publiekrechtelijke rechtspersoon of stichting is,is de bevoegde rechtbank uitsluitend de rechtbank in Greven voor alle direct of indirect met het contract samenhangende geschillen. (3) Mochten bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een bepaling in het kader van verdere overeenkomsten niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid later verliezen, dan mag hierdoor de geldigheid van alle overige bepalingen of overeenkomsten niet worden beïnvloed.

Algemene Voorwaarden van Renesas Electronics Europe GmbH

Algemene Voorwaarden van Renesas Electronics Europe GmbH 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten met betrekking tot de goederen en/of diensten die worden geleverd door Renesas Electronics

Nadere informatie

Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG

Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG 1 Algemeen (1) De huur van exclusieve webservers of virtuele servers, leveringen, diensten en aanbiedingen van Thomas Krenn AG vinden uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015 Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers België Juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden... 3 Artikel 2. Aanbiedingen/offertes... 3 Artikel 3. Prijs...

Nadere informatie

Bilfinger Verkoopen leveringsvoorwaarden

Bilfinger Verkoopen leveringsvoorwaarden Bilfinger Verkoopen leveringsvoorwaarden nederland 1. Geldigheidsgebied Alle huidige en toekomstige leveringen en diensten aan opdracht gever vinden uitsluitend plaats op basis van de onderhavige verkoop-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

Het door uw aangeschafte ticket is alleen geldig voor dit tijdstip en is niet inwisselbaar voor andere voorstellingen of aanvangstijden.

Het door uw aangeschafte ticket is alleen geldig voor dit tijdstip en is niet inwisselbaar voor andere voorstellingen of aanvangstijden. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Parade BV, gevestigd te Amersfoort aan het adres Weverssingel 36 te Amersfoort (3811 GK) die onder meer handelt onder de handelsnaam:

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Algemene voorwaarden van: Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam A. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SEDNA Containers B.V. gevestigd

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v.

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v. Algemene Voorwaarden ipsis b.v. ALGEMENE VOORWAARDEN IPSIS B.V. 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd, welke de betekenis hebben, zoals in dit artikel weergegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden voor werkzaamheden van de naamloze vennootschap gevestigd te Almelo (Nederland),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions HBCS - ICT- Consultancy & Solutions ADVISING / NETWORKSOLUTIONS / AANLEG / INSTALLATIE / ONDERHOUD HOME & BUSINESS BREEDBAND SOLUTIONS / TELECOMMUNICATIE / INTERNETSERVICES HB Computer Services Elshof

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PingWeb

Algemene Voorwaarden PingWeb Algemene Voorwaarden PingWeb 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Opdrachtnemer: PingWeb,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie