De goede doelstichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De goede doelstichting"

Transcriptie

1 De goede doelstichting Naar een systeem van overheidstoezicht? Een rechtsvergelijkend onderzoek C.R.M. Versteegh Uitgeveri] LEMMA BV - Utrecht

2 DE GOEDE DOELSTICHTING - Inhoudsopgave VOORWOORD AFKORTINGEN ALGEMENE INLEIDING I HOOFDSTUK I WETGEVING EN RECHTTEN AANZIENVAN GOEDE DOELORGANISATIES, RECHTSVERGELIJKEND BESCHOUWD A. INLEIDING 12 B. ENGELS RECHT 12 I. Ontwikkeling van de charity Totstandkoming van de criteria Spanningtussen criteria enwerkelijkheid 18 II. Wetgeving spedfiek gericht op de problemen van de charity Wetgevingtegen misbruik Toezichthoudende instanties Rechtvaardigingvanhetoverheidstoezicht 25 III. Rechtsvormen van de charity Inleiding Trust Charitableunincorporatedassodation Charitable Company byguarantee Een hybride rechtsfiguur Nieuwe organisatievorm 38 I. Ontwikkeling van hetstichtingenrecht Historische ontwikkeling van hetgoededoei Aanzetten tot juridische regeling van hetdoelvermogen 40 3.Goeddoeliseenfiscaalbegrip Betekenisvanhetbegrip "gemeinnützig" 42

3 DE GOEDE DOELSTICHTING - II. Rechtsvormenvoorhetgoededoel De zelfstandigeprivaatrechtelijke Stiftung De onzelfstandige Stiftung 52 III. Competentiedeelstaten Verschil in wetgeving Beieren Nordrhein-Westfalen 58 IV. Beschermingtegen de overheid 59 V. Hervormingsvoorstellen ste Juristendag Resultaten van de hervormingsvoorstellen 61 I. Ontwikkelingvanhetstichtingenrecht Historie vanhet "goededoel" Destichtingalsorganisatievoorhet"goededoer 65 3.Geenerkenningdoordewetgever, welerkenninginderechtspraak 66 II. Destichting Wettelijke regeling Materielle kenmerken Goeddoel isfiscaalrechtelijkbegrip Wordt de stichting voor onjuiste doeleinden gebruikt? 76 5.Toezichtopdenalevingvanhetstichtingsdoel Relativering van de betekenis van materiele kenmerken Hervormingsvoorstellen 82 E. VERGELIJKING TUSSEN HET ENGELSE, DUITSE EN NEDERLANDSE RECHT..84 F. CONCLUSIE 85 HOOFDSTUK II OPRICHTINGSKWESTIES A. INLEIDING 88 B. ENGELS RECHT I. Oprichting van de (charitabie) trust, unincorporated assodation en Company limitedby guarantee Oprichtingvan de charitabie trust Oprichtingvart de charitabie unincorporated assodation Oprichting van de Company limitedby guarantee 94 II. Oprichtingsakte Gebreken in de oprichtingsakte Interpretatie van de oprichterswil Toepassingvan decy-pres-leerbij de oprichting Voorbeelden van toepassingvan de cy-pres-leerbij de oprichting Interpretatie van hettestamenten de invloed van de rechtsvorm Registratie Registratie is een bestuursverplichting De registratieprocedure 105 HiHOÜDSOPGWE

4 DE GOEDE DOELSTICHTING I. Oprichting van de zelfstandige Stiftung Bepalingen van het Bürgerliches Gesetzbuch Oprichting van de zelfstandige Stiftung bijleven prichtmgvandezelfstandigeStiftungbijlevenvolgenshetdeelstaatrecht Oprichting van de zelfstandige Stiftung bij testament 111 II. Oprichting van de onzelfstandige Stiftung 112 III. Oprichting van de onzelfstandige Stiftung bij leven Oprichting van de onzeflstandige Stiftung bij testament 114 IV. Oprichtingsakte 116 V Gebrekenin de oprichtingsakte 116 VI. Registratie 118 I. Oprichting van de stichting Oprichting bij leven en bij testament Vermogenstoedeling Positie van de notaris bij de oprichting 122 II. Oprichtingsakte Gebrekenin de oprichtingsakte Uitleg van de oprichterswil 124 III. Registratie 126 E. VERGELIJKINGTUSSEN HET ENGELSE, DUITSEEN NEDERLANDSE RECHT.128 F. CONCLUSIE 131 HOOFDSTUK III BEHEERSREGELS ENTOEZICHT OP HET BEHEER A. INLEIDING 134 B. ENGELS RECHT I. Beheer Vernieuwde charitywetgeving Positie bestuurder 136 II. Toezicht Wie kunnen toezicht uitoefenen? 147 III. Alternatievenvoor toezicht Arbitrage Mediation 165 I. Zelfstandige stichting 166 l.beheer 166 II. Toezicht Toezicht door de overheid Toezicht door een niet overheidsorgaan.: curatorium Publicatievanfinancielegegevens 179

5 - DE GOEDE DOELSTICHTING - III. Onzeifstandige stichting Beheer Toezicht Stichtingenregister 183 I. Beheer van de stichting Positie van de bestuurder Eisen aanhetvermogensbeheer Registratie 196 II. Toezicht Handelen in strijdmetbestuursverplichting Externe toezichthoudende Organen Intern toezicht: Commissarissenmodel Corporate Governance 218 E. VERGEL1JKJNGTUSSEN HET ENGELSE, DUITSE EN NEDERLANDSE RECHT 220 F. CONCLUSIE 223 HOOFDSTUK IV MOMENTEN WAAROP DE BESTEMMINGVAN HET VERMÖGEN GEWIJZIGD KAN WORDEN A. INLEIDING 226 B. ENGELS RECHT I. Doelwijziging van de charitabie trust, charitabie unincorporated assodation ende charitabie Company volgens de cypresregel Toepassingvan decy-presregel Vöorwaarden voor toepassing van de cy-pres-regel Artikel 13 lid2vandecharitiesact Nietfunctionerenvandedoelorganisatie Vrijetoepassingvandecy-pres-leerdoorderechter Praktische toepassing van de cy-pres-ieer door de Commissioners bepleit 235 II. Wijziging van de bestemming van het doelvermogen Geenwettelijke regeling van de fusie Perikelen Vermogenssituatie van de charitabie Company 238 III. Ontbinding Algemeen Wettelijke regeling van de ontbinding Ontbindingvan de trust Ontbindingvan de unincorporated association Ontbindingvan de Company limitedby guarantee 243 INHOUDSOPGAYE

6 DE GOEDE DOELSTICHTING - I. Doelwijziging Zelfstandige Stiftung Onzelfstandige Stiftung 250 II. Pusie 252 III. Omzetting Umwandlung Afsplitsing van hetstichtingsvermogen van de zelfstandig Stiftung 254 IV. Ontbinding Zelfstandige Stiftung Onzelfstandige Stiftung 257 V. Verschillen tussen de stichtingenwet van Beieren en Nordrhein-Westfalen betreffende de zelfstandige Stiftung 259 VI. Vergelijking tussen de zelfstandige en de onzelfstandige Stiftung 259 I. Statuten-en doelwijziging Statuten-en doelwijziging door een orgaan Statuten-en doelwijziging door de rechter 262 II. Omzetting Wettelijke regeling Procedure Doel- en vermogensbescherming 267 III. Fusie Wettelijke regeling Procedure Vereisten voor juridische fusie Doel- en vermogensbescherming bij fusie Rechtsgevolgen van fusie 273 IV. Splitsing Wettelijke regeling Procedure Waarborgen voorschuldeisers Waarborgenvoordoelbescherming? 276 V. Ontbinding Ontbinding door een stichtingsorgaan of een "gebeurtenis"die volgens de Statuten tot ontbindingleidt Ontbinding door de rechter Ontbinding door Kamer van Koophandel Betekenis van de ontbinding voor het stichtingsvermogen 280 E. VERGELIJKING TUSSEN DE BESCHERMINGSOMVANG VOLGENS HET ENGELSE, DUITSE EN NEDERLANDSE RECHT. 282 F. CONCLUSIE 28S

7 - DE GOEDE DOELSTICHTING - HOOFDSTUKV BELANGEN EN BELANGHEBBENDEN A. INLEIDING 288 B. ENGELS RECHT I. Belanghebbenden bij de organisatie Hetprocesrechtelijke begrip belanghebbende Rechten van belanghebbenden 292 II. Belanghebbenden bij vermogensbeheer Inleiding Attorney-General Trustees Stichting/executeur-testamentair Begunstigde 298 6Donor Schuldeisers 301 III. Belanghebbenden bij de wijziging van de bestemming van het doelvermogen Belanghebbenden bij doelwijziging en fusie Belanghebbenden bij ontbinding 306 I. Belanghebbenden bij de organisatie De begrippen "belanghebbenden bij" en "begunstigde van" een organisatie Stichtervan de zelfstandige Stiftung Stichtervan de onzelfstandige Stiftung Begunstigde van de zelfstandige Stiftung Begunstigde van de onzelfstandige Stiftung 311 II. Belanghebbenden bij wijziging van de bestemming van het doelvermogen Belanghebbenden bij Statuten- en doelwijziging, fusie, ontbindingvan de zelfstandige Stiftung Belanghebbenden bij Statuten- en doelwijziging, fusie, ontbindingvan de onzelfstandige Stiftung 315 III. Met welke belangen houdt de overheid rekening? 316 I. Belanghebbenden bij de organisatie Het begrip belanghebbende GKN-arrest Het begrip belang bij fusie op basis van het Niac- arrest Betekenis van de twee-kringen-leer in het Niac- arrest 320 II. Belanghebbenden bij vermogensbeheer 321 III. Belanghebbenden bij wijziging van de bestemming van het doelvermogen Statuten-en doelwijziging Omzetting Fusie Spütsing Ontbinding 335 MHOUDSOKATE

8 - DE GOEDE DOELSTICHTING - E. VERGELIJK1NG TUSSEN DE BESCHERM1NGSOMVANGVOLGENS HET ENGELSE, DUITSE EN NEDERLANDSE RECHT Belanghebbenden bij vermogensbeheer Belanghebbenden bij wijziging van de bestemming van het doelvermogen Belanghebbenden bij ontbinding 343 F. CONCLUS1E HOOFDSTUKVI CONCLUSIES EN AANBEVELINGENVOOR DE NEDERLANDSE WETGEVER A. SAMENVATTING EN CONCLUSIES UIT DEVOORAFGAANDE HOOFDSTUKXENVOOR HET NEDERLANDSE RECHT. 346 B. DE NEDERLANDSE STICHTING ALS DOELORGANISTIE 349 I. Onderscheidinstichtingen Huidige wettelijke regeling is niet voldoende ingesteld op goede doelstichtingen Noodzaak van wettelijke erkenning tussen commerdele en niet-commerdele stichtingen Categoriaal onderscheid van stichtingen 351 II. Vormen van bestaand toezicht 352 l.rechterlijkeinstanties Niet-rechterlijke instanties 354 III. Disdplinair toezicht Rechterlijkesancties Andere sancties 360 IV. Het stellen van eisen ter bescherming van het goede doel Eisen aan de oprichting Eisen tenbehoeve van de organisatie Eisen tenbehoeve van het vermogensbeheer 363 V. Overheidsbemoeienis Legitimatie van overheidsbemoeienis Meer overheidsbemoeienis? verheidinrelatietotoprichter/schenker 371 C. VOORSTELLEN TOT VERBETERING 373 I. Voorstellen tot verbetering binnen het bestaandesysteem 373 l.inleiding Voorstellen 373 II. Suggestie tot verbetering buken het bestaande systeem Inleiding Vergunningsysteem Uitvoering van een vergunningsysteem Zelfstandigbestuursorgaan als vorm van toezicht CBF als zelfstandigbestuursorgaan? Samenstelling, taken en bevoegdheden van het ZBO 384 D. AFRONDING 385

9 - DE GOEDE DOELSTICHTING - ZUSAMMENFASSUNG 388 SUMMARY 404 UITSPRAKENREG1STER 415 VERWERKTE RAPPORTEN 420 VERWERKTE LITERATUUR 423 TREFWOORDENREGISTER 441

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM door Mr. K.I.J. Visser Kluwer - Deventer - 2004 Voorwoord Inleiding V 1 Hoofdstuk I Toekenning van stemrecht

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Hoofdstukken Ondernemingsrecht Actuele ontwikkelingen flexibele tropische BV

Hoofdstukken Ondernemingsrecht Actuele ontwikkelingen flexibele tropische BV PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & de UNA Hoofdstukken Ondernemingsrecht Actuele ontwikkelingen flexibele tropische BV Maandag 26 februari 2007 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 18.45 20.30 uur Hieronder

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

De Flex-BV een BV zonder knelpunten?

De Flex-BV een BV zonder knelpunten? De Flex-BV een BV zonder knelpunten? L.C.J. Heemskerk, Studentnummer 835478805 Masterscriptie Nederlands Recht oktober 2012. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 -

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering

Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering FEC-reeks: 10 21 januari 2004 2 Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering Quick scan Ten geleide Voor u ligt de quick scan

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

Handboek. Corporate Governance

Handboek. Corporate Governance Handboek Corporate Governance Editie 2008 Handboek Corporate Governance - 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VOORWOORD 3 DEEL I: RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS IN NEDERLAND I.1 Overzicht van rechten van aandeelhouders

Nadere informatie

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein.

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. Een afstudeeronderzoek naar de juridische waarde van de akte van beëdiging van de beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. 2013

Nadere informatie

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Mr. dr. R.A. Wolf* Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Op 1 oktober 2012 heeft de flex-b.v. haar intrede in het vennootschapsrecht gedaan. Met de invoering van de flex-b.v.

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar

De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar De twee nieuwe organen binnen de Vereniging van Mede-eigenaars: de Raad van Mede-eigendom en de Commissaris van de Rekeningen inhoud Voorwoord... 1 DEEL

Nadere informatie

Mr. W. Bosse* dat de algemene vergadering van aandeelhouders

Mr. W. Bosse* dat de algemene vergadering van aandeelhouders Gevolgen ontbreken goedkeuring algemene vergadering voor ingrijpende bestuursbesluiten (art. 2:107a lid 2 BW): wetgever contra systeem van de wet en Hoge Raad Mr. W. Bosse* 1. Inleiding; art. 2:107a BW

Nadere informatie

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling )

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling ) GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN Inverko N.V. ( Insider Regeling ) November 2013 Inverko Insider Regeling November Page 1 1. Toepassingsbereik Deze Gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 982 Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Middle Europe Opportunity Fund III N.V.

Middle Europe Opportunity Fund III N.V. Middle Europe Opportunity Fund III N.V. Prospectus met betrekking tot de uitgifte van aandelen op naam tegen een prijs van 20 per aandeel met een nominale waarde van 0,10 elk, in Middle Europe Opportunity

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Procedures voor prijsbepaling van aandelen in een BV: van lappendeken naar samenhang

Procedures voor prijsbepaling van aandelen in een BV: van lappendeken naar samenhang P.P. de Vries Procedures voor prijsbepaling van aandelen in een BV: van lappendeken naar samenhang 1. Inleiding In het Burgerlijk Wetboek is een woud aan regelingen opgenomen voor de prijsbepaling van

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 1 Het onderwerp van deze dissertatie is forumkeuze in het internationale privaatrecht op het gebied van burgerlijke

Nadere informatie

MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR PRIVAATRECHT RAPPORTAGE DE EVALUATIE

MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR PRIVAATRECHT RAPPORTAGE DE EVALUATIE RAPPORTAGE WET KOOP ONROERENDE ZAKEN; DE EVALUATIE Prof. mr. A.L.M. Keirse Prof. mr. N.C. van Oostrom Mr. M.Y. Schaub Mr. C.M.J. Barendse Mr. A.M. Steegmans November 2009 RAPPORTAGE WET KOOP ONROERENDE

Nadere informatie

projectfiche Programma AGORA projectfiche HANDILAB 1 van 7

projectfiche Programma AGORA projectfiche HANDILAB 1 van 7 projectfiche Deze fiche bevat een voorstel van ontwikkeling van een databank dat wordt ingediend door één of meerdere federale overheidsinstellingen. Voor de uitvoering van het project is wetenschappelijke

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V.

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring 2015 Batenburg Techniek N.V. 1 van 10 I. Gedragscodes 1.1 Mededeling over de naleving van de principes en best practice

Nadere informatie

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit CONTOUREN voor COMPLIANCE Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit Samengesteld en gepubliceerd door: College bescherming persoonsgegevens in samenwerking met: Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Nadere informatie