PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL 2011-2012"

Transcriptie

1 PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL

2 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Lijst met afkortingen... 4 I. Inleiding... 5 II. Strategische en operationele doelstellingen... 5 SD 1 - Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat... 5 OD Het horizontale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering coördineren... 6 OD Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen... 6 OD Zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van het beleid OD Een permanente dialoog met het middenveld organiseren OD Een sterke partner zijn bij de armoedebestrijding in Brussel SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie SD 3 - Vlaanderen in Brussel: sterk verankerd blijven OD Het Nederlandstalige netwerk in Brussel als basispartner voor het beleid beschouwen OD Wonen waar je werkt in de praktijk omzetten OD Het imago van Vlaanderen en Vlamingen in Brussel verbeteren SD 4 - Brussel in Vlaanderen: de banden aanhalen OD Brussel behouden als hoofdstad van Vlaanderen OD De 11-juli-viering in Brussel positioneren en vernieuwen OD Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren SD 5 - Het Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal OD 5.1 en OD De waardering voor het Nederlands stimuleren en een positief promotiebeleid voeren OD Gratis taallessen Nederlands aanbieden OD Een correcte toepassing van de taalwetgeving SD 6 - Samenwerking in Brussel: zoveel mogelijk werken aan synergieën OD Het lokale Brusselbeleid van de Vlaams Gemeenschapscommissie als prioritaire partner beschouwen OD Een gemeenschappelijk Brusselbeleid via samenwerking tussen overheden mogelijk maken 23 SD 7 - Intercultureel Brussel: een intercultureel samenlevingsproject voor Brussel mee mogelijk maken OD 7.1 en Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen en kwaliteitsvolle interculturele projecten stimuleren SD 8 - Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie in en het imago van Brussel kenbaar maken OD Synergieën ontwikkelen tussen de Vlaams-Brusselse media OD Muntpunt uitbouwen als hedendaagse verblijfsbibliotheek en hoofdstedelijk informatiecentrum OD Een efficiënte cultuurcommunicatie bewerkstelligen voor het Brusselse culturele aanbod OD Selectief promotiecampagnes voeren ter ondersteuning van het Vlaams Brusselbeleid

3 SD 9 - Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor Nederlandskundige voorzieningen OD Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor Nederlandskundige voorzieningen OD Meer aandacht hebben voor personen met een handicap OD Zorg voor senioren blijven vernieuwen OD Gezondheidsvoorzieningen structureel laten samenwerken SD 10 - Onderwijs en jeugd: de slagkracht en omkadering van het onderwijs verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale ontplooiingskansen te geven OD Het Brusselse luik van het GOK-decreet OD Gerichte uitbreiding van het onderwijsaanbod OD Initiatieven brede school ondersteunen OD Mondiale, interculturele en burgerschapvorming versterken OD Brussel als studentenstad promoten OD Zorgen dat kinderen en jongeren zich thuis of kind aan huis voelen in Brussel SD 11 - Cultuur en creativiteit: de sterke troeven van de culturele sector blijven uitspelen OD Samenwerking ondersteunen OD 11.2 en OD Vernieuwende culturele en creatieve initiatieven kansen geven en Participatiebevorderende initiatieven ondersteunen III. Uitvoering moties en resoluties van het Vlaams Parlement Actualiteitsmotie tot besluit van het op 13 oktober 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de conclusies uit het Brussels Armoederapport 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake armoedebestrijding in Brussel (stuk 703 ( ) Nr. 2) Motie van aanbeveling tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Brussel (stuk 748 ( ) Nr. 5) Actualiteitsmotie tot besluit van het op 2 februari 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het acute plaatstekort in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (stuk 935 ( ) Nr. 2) IV. Regelgevingsagenda V. Stand van de uitvoering van de decreten

4 Lijst met afkortingen AMVB = Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel BHAK = Brusselse Huisartsenkring BISC = Brussels International Student Centre BBL = Bond Beter Leefmilieu BON = Brussels Onthaal Nieuwkomers BOT = Brussels Overleg Thuiszorg Br(ik = Brussel & Ik BRIO = Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum BWR = Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad CEMESO = Centre for Studies on Media and Culture CLIL = Content and Language Integrated Learning COCOF = Commission communautaire Française (Franse Gemeenschapscommissie) CPVI = Contacpunt Vlaamse Infolijn DKO = Deeltijds Kunstonderwijs FUSL = Facultés Universitaires Saint-Louis GGC = Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GOK = Gelijke Onderwijskansen HOB = Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek HUB = Hogeschool-Universiteit Brussel IKG = inkomensgerelateerde kinderopvang IMID = Ik moest iets doen KVS = Koninklijke Vlaamse Schouwburg LOGO = Lokaal Gezondheidsoverleg Brussel MIVB = Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel NT2 = Nederlands als tweede taal OD = operationele doelstelling OD XXII = Onderwijsdecreet 22 OPB = Onthaal en Promotie Brussel PMB = Pro Medicis Brussel QLB = Quartier Latin Brussel RIA = reguleringsimpactanalyse SD = strategische doelstelling SEL = samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg SOKA = Sociale Kaart ULB = Université Libre de Bruxelles UNIZO = Unie van Zelfstandige Ondernemers VAPA = Vlaams Actieplan Armoedebestrijding VDAB = Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VGC = Vlaamse Gemeenschapscommissie ViA = Vlaanderen in Actie VLOPHOB = Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel VUB = Vrije Universiteit Brussel VRT = Vlaamse Radio en Televisie VRIND = Vlaamse Regionale Indicatoren W&K = Hogeschool voor Wetenschap en Kunst 4

5 I. Inleiding Deze Beleidsbrief Brussel beschrijft de acties van het Vlaamse Brusselbeleid in 2012 met een terugblik op de realisaties in Deze brief concretiseert de strategische en operationele doelstellingen zoals bepaald in de Beleidsnota Brussel Het Vlaamse Brusselbeleid ontwikkelt zich rond zeven labels. Die zeven uitgangspunten zijn als een rode draad aanwezig in het Vlaamse Brusselbeleid: - Vlaanderen voor Brussel - Brussel voor Vlaanderen - Vlaanderen in Brussel - Brussel in Vlaanderen - Nederlands in Brussel - Samenwerking in Brussel - Intercultureel Brussel Organisaties, projecten en initiatieven die vanuit het Vlaamse Brusselbeleid worden ondersteund dragen expliciet of impliciet in hun werking meerdere van deze labels. De hieraan verbonden strategische doelstellingen hebben een horizontaal karakter. Ze realiseren zich eveneens binnen de verderop vermelde verticale, thematische beleidsdomeinen waarin het specifieke Vlaamse beleid in Brussel actief is (media, communicatie en city imaging; welzijn en gezondheid; onderwijs en jeugd; cultuur en creativiteit). Het beleid dat ik als Vlaams minister voor Brussel voer zal in 2012 focussen op vier grote inhoudelijke werven: - Het politieke kerntakendebat met de VGC opstarten (zie OD 6.1) - De uitbouw van Muntpunt (zie OD 8.2) - Een organisatiemodel voor de Vlaams-Brusselse mediapartners uittekenen (zie OD 8.1) - De invulling van het Brede School-concept in Brussel (zie OD 10.3) In het licht van de demografische groei waar Brussel de komende decennia mee geconfronteerd zal worden blijven afstemming, samenwerking en betrokkenheid belangrijke onderliggende begrippen in het Vlaamse Brusselbeleid, zowel tussen de regio s onderling als tussen het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in Brussel en in de Vlaamse Rand. De Vlaamse Gemeenschap stelt zich binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad op als een positieve partner. De Vlaamse aanwezigheid in Brussel moet zich bovenal realiseren als een grote betrokkenheid in de uitdagingen waar Brussel voor staat. II. Strategische en operationele doelstellingen SD 1 - Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat Het Vlaamse beleid in Brussel bestaat uit een regulier beleid (vanuit de verschillende sectorale en thematische beleidsdomeinen), een specifiek beleid (het beleidsdomein Brusselse Aangelegenheden) en een lokaal beleid (via de Vlaamse Gemeenschapscommissie). Het verticale beleid vult er dus aan op een horizontaal beleid. En een hoofdstedelijk, bovenlokaal beleid co-existeert in Brussel met een regionaal, lokaal beleid. 5

6 OD Het horizontale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering coördineren Om een integraal beleid voor Brussel mogelijk te maken, is een aangepast beleidsinstrumentarium nodig. De Brusselnorm en de Brusseltoets zijn daarbij geschikte middelen. Beiden vormen ze een sleutelproject dat in het kader van de monitoring van het regeerakkoord en ViA uitdrukkelijke aandacht krijgt. De Task Force Brussel (zie verder onder OD 6.1) kreeg in 2010 de opdracht een voorstel uit te werken voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke meet- en weetinstrumenten en voor de implementatie van de Brusselnorm en de Brusseltoets. Wat de Brusseltoets betreft, volg ik eveneens de ontwikkelingen op inzake het strategisch beleidskader voor kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging De Vlaamse Regering heeft immers herbevestigd dat RIA het centraal beoordelingsinstrument is voor effectbeoordelingen, en dat de diverse wetgevingstoetsen in deze RIA moeten worden geïntegreerd. Vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen, die verantwoordelijkheid dragen voor een bepaalde wetgevingstoets, werken momenteel aan een voorstel voor een werkbare en eenvormige procedure om voorstellen van regelgeving te onderwerpen aan een impactanalyse. Het eindrapport van de Task Force Brussel zal eind 2011 klaar zijn, zodat ik inzake de Brusselnorm en -toets een voorstel van aanpak aan de Vlaamse Regering kan doen. Daarbij wil ik ook feedback verzamelen van het middenveld en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het kader van het politieke overleg dat in 2012 wordt opgestart. Het is immers belangrijk dat de Brusselnorm en toets, in haar belang en vorm, gedragen worden door interne en externe stakeholders. Daarnaast zal ik er uiteraard voor zorgen dat de concrete uitwerking van de Brusseltoets maximaal aansluit bij de voorstellen om de verschillende toetsen te integreren in één impactanalyse. OD Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen Het Vlaams Brusselfonds Het Vlaams Brusselfonds werd in 2011 ingezet voor ondermeer de financiering van investeringen aan het gebouwencomplex van Muntpunt, het Huis van het Nederlands, studieopdrachten, de werking van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel,... In september 2011 opende op het Muntplein het nieuwe Vlaams-Marokkaans huis Daarkom. In de verbouwing van Daarkom werd de voorbije jaren euro geïnvesteerd vanuit het Vlaams Brusselfonds. De rapportering over de werking van het fonds gebeurt via een afzonderlijk jaarverslag. Het jaarverslag 2010 werd in juli 2011 ingediend bij het Vlaams Parlement en is tevens beschikbaar op de website Om het dagelijks beheer van het Vlaams Brusselfonds in lijn te brengen met de algemene delegatieregelingen die gelden binnen de Vlaamse overheid, zal de beheersbevoegdheid van de Leidend Ambtenaar van het Fonds worden verduidelijkt. Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Brusselfonds zal in die zin worden aangepast. In 2012 wens ik het operationele kader van het Vlaams Brusselfonds te herdefiniëren. Zowel de ontstaansredenen, als de aanwending van de middelen van het fonds, zijn achterhaald, en lopen vaak parallel met andere financieringsvormen. Het fonds is intussen volgestort, en vormt een 6

7 communicerend vat met andere basisallocaties. Het kerntakendebat zal ook hier in 2012, na het eindrapport van de Task Force Brussel, een antwoord moeten geven of het in stand houden van het Vlaams Brusselfonds als afzonderlijk beleidsinstrument nodig en efficiënt is, en dit gekaderd in een geïntegreerde langetermijnvisie voor het Vlaamse Brusselbeleid. De middelen van het Vlaams Brusselfonds bedragen in euro (AB0/1AG-I-5/IS). Convenanten met nominatieve organisaties Zoals in de beleidsbrief van vorig jaar aangekondigd, sloot ik begin 2011 convenanten af met drie nominatieve organisaties op basis van het meerjarenplan In de convenanten zijn de strategische en operationele doelstellingen, voorbeeldacties en procesindicatoren opgenomen. De convenant met het Huis voor Gezondheid werd mee ondertekend door de VGC omdat we samen de werking financieren. De convenanten met BRIO (VGC geeft geen subsidie voor de werking) en met het Huis van het Nederlands (VGC subsidieert een andere deelwerking) zijn tweepartijenovereenkomsten. In de convenanten wordt gestipuleerd dat één keer per jaar in mei of juni een grondig evaluatiegesprek tussen de Vlaamse overheid (kabinet en administratie) en de gesubsidieerde organisatie plaatsvindt, zodat bepaalde doelstellingen kunnen worden verduidelijkt en zo nodig bijgestuurd. Voor het Huis voor Gezondheid wordt ook de VGC bij dat gesprek betrokken. Met de Vlaams-Brusselse mediapartners werden nog geen convenanten afgesloten, omdat ik eerst het nieuwe organisatiemodel wil implementeren. Als alles naar wens verloopt, kan in 2012 alsnog een convenant worden afgesloten. In 2012 zullen ook convenanten worden afgesloten met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en met Br(ik, de rechtsopvolger van Quartier Latin. Subsidielijn Projecten voor Brussel Binnen het begrotingsprogramma Coördinatie Brussel worden subsidies verleend aan Initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen. In 2011 werd het subsidiekader vernieuwd, wat resulteerde in een nieuwe subsidiegids Projecten voor Brussel. De vernieuwde subsidiegids vormt een belangrijke hefboom om tal van beleidsvoorstellen op de sporen te zetten die ik op het vlak van de ondersteuning van de Vlaamse aanwezigheid en betrokkenheid in Brussel heb aangekondigd in mijn beleidsnota. Het invoeren van de nieuwe subsidiegids werd bij het werkveld bekendgemaakt via een nieuwsbrief en een advertentiecampagne (kostprijs euro). In mijn Beleidsbrief Brussel werd de implementatie van de nieuwe subsidiegids naar voren geschoven als één van de vijf grote inhoudelijke werven. In die beleidsbrief schetste ik ook uitgebreid de nieuwe klemtonen. De heroriëntering van de subsidielijn Projecten voor Brussel heeft tot een aantal andersoortige projecten geleid. Zo werden bijvoorbeeld belangrijke culturele evenementen in Vlaanderen gesubsidieerd, zoals Theater aan Zee en Freestate, waarvan de programma s inhoudelijk en vormelijk aandacht aan Brussel besteedden. Het is uiteraard te vroeg om nu reeds een globale evaluatie te maken van de impact van de nieuwe subsidiegids, maar we monitoren dit permanent. In ieder geval zal ik in 2012 deze koers verder 7

8 aanhouden. Ik reken ook op bijkomende initiatieven van Brusselse en Vlaamse middenveldorganisaties om uitwisselingsprojecten op te zetten tussen Brussel en Vlaanderen (zie verder categorie 1). De ondersteuning van projecten via de subsidiegids Projecten voor Brussel draagt bij tot de realisatie van één of verschillende operationele doelstellingen uit de beleidsnota, zoals onder andere: - OD Een permanente dialoog met het middenveld organiseren - OD Het Nederlandstalige netwerk in Brussel als basispartner voor het beleid beschouwen - OD Het imago van Vlaanderen en Vlamingen in Brussel verbeteren - OD Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren - OD Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen - OD Kwaliteitsvolle interculturele projecten stimuleren - OD Mondiale, interculturele en burgerschapsvorming versterken - OD Zorgen dat kinderen en jongeren zich thuis of kind aan huis voelen in Brussel - OD (Culturele) samenwerking ondersteunen - OD Vernieuwende culturele en creatieve initiatieven kansen geven - OD Participatiebevorderende initiatieven ondersteunen Ik overloop kort de nieuwe klemtonen en haal enkele projectvoorbeelden aan. De subsidiegids bestaat uit drie categorieën, waarvan twee nieuwe. De eerste (nieuwe) categorie speelt in op het belang dat in mijn Beleidsnota Brussel (p.15) aan reële uitwisselingsprojecten tussen Brussel en Vlaanderen wordt gehecht. Die categorie laat ook volop toe Brusselprojecten in Vlaanderen op te zetten. In september 2011 is het grote uitwisselingsproject Brussel op t spoor van vtbkultuur van start gegaan, dat tot 2013 zal lopen. De Brusselse literaire vereniging Het beschrijf start in het najaar 2011 in vijf Vlaamse steden met Tour de Flandre (meer toelichting bij beide projecten bij OD 4.3). Tot deze categorie kan ook het project Diep in het Bos worden gerekend waarin de synergieën tussen Brussel en de Vlaamse Rand tot uitdrukking komen. Vijf Vlaams-Brusselse gemeenschapcentra en drie gemeenschaps- en cultuurcentra uit de Rand organiseerden samen tijdens de laatste vakantieweek van augustus 2011 Diep in het Bos, een meerdaags, hoogstaand en toegankelijk kinder- en jongerenkunstenfestival in het Laarbeekbos, aan de rand van de hoofdstad. In 2012 zal de tweede editie plaatsvinden. Ik vermeld ook het project Proef gastronomisch Vlaanderen in Sociale Brusselse Restaurants van Atelier Groot Eiland. Vanuit de vaststelling dat het publiek van Brusselse sociale restaurants vaak een nogal stereotiep beeld van Vlaanderen heeft, gaan drie sociale restaurants rond het thema Vlaanderen aan het werk. In het sociaal restaurant van Atelier Groot Eiland zullen gedurende een week alle Vlaamse provincies één dag in de kijker worden geplaatst. De tweede categorie behelst hoofd- en grootstedelijke projecten waardoor alle Vlamingen zich thuis en welkom voelen in de hoofdstad. Hier vormen de zomerfestivals een goed voorbeeld van. Ik benadruk hier nogmaals dat de finaliteit van de subsidie die ik als minister bevoegd voor Brussel verleen aan grote evenementen zoals het Klarafestival, Brosella of Bruksellive, niet cultureel van aard is: het gaat om een gemeenschapsvormende doelstelling waarbij de banden tussen Brussel en Vlaanderen worden aangehaald, Vlaamse Brusselaars zich thuis voelen in de stad en Vlamingen hun weg naar Brussel vinden. De derde (nieuwe) categorie speelt in op het belang dat in de Beleidsnota (p.32) wordt gehecht aan participatiebevorderende initiatieven die inspelen op de maatschappelijke labofunctie van Brussel. In dit plaatje past bijvoorbeeld steun aan de burgerbeweging Platform Kanal, die in het najaar van 2012 de tweede editie van Festival Kanal zal organiseren, dat de rijkdom, het potentieel en de troeven van de kanaalzone onder de aandacht brengt (zie toelichting bij OD 11.2 en 11.3). Daarnaast is er de tweejaarlijkse Zinnekeparade, die in 2012 zal draaien rond het thema Désordre/Wanorde. Binnen deze categorie subsidieer ik ook het project IMID van Curieus, dat erop gericht is de burgerzin in Brussel te versterken (zie toelichting bij OD 10.4). Ik vermeld ten slotte het project Brussel aan de Rand van vzw Bral, een Nederlandstalige Brusselse vereniging van bewonersgroepen, organisaties en 8

9 Brusselaars met als engagement een leefbare stad. Bral heeft als uitgangspunt dat bewoners van Brussel en de Rand tot dezelfde belangengemeenschap behoren als het om mobiliteit of de kwaliteit van de leefomgeving gaat. De organisatie stelt vast dat een structureel intergewestelijk contact ontbreekt op alle niveaus, ook bij het middenveld. Op die laatste lacune speelt het project Brussel aan de Rand in. Door het samenbrengen en laten samenwerken van een aantal bewonersgroepen en middenveldorganisaties uit Brussel en de Vlaamse Rand rond een aantal gemeenschappelijke thema s wil Bral een gemeenschappelijke discussieruimte creëren en elementen aanreiken die het debat aanzwengelen en die het beleid kunnen voeden. Daarnaast wil dit project ook de contacten tussen de Brusselse en Vlaamse middenveldorganisaties verbeteren (UNIZO, de vakbonden, BBL ). Naast die drie verticale categorieën, worden twee horizontale invalshoeken gehanteerd. Op inhoudelijk vlak vallen deze initiatieven onder één van de drie vermelde projectcategorieën. Er worden subsidies voor gemeenschapsoverschrijdende projecten van tweetalige organisaties verleend (Zinneke, Couleur Café, Passa Porta, Bozar, Platform Kanal, Recyclart ). Ik waak er zorgvuldig over dat de Nederlandstalige inbreng in de organisatie, de programmering, de uitvoering en de communicatie van die projecten volwaardig is. Impulssubsidies willen initiatieven met een experimenteel en vernieuwend karakter tijdelijk ondersteunen. Beloftevolle initiatieven kunnen ten hoogste drie (opeenvolgende) keren een subsidie ontvangen, zodat ze de mogelijkheid krijgen hun levensvatbaarheid te bewijzen in afwachting van een solide structurele financieringsbasis. Initiatieven die een impulssubsidie ontvangen, worden op een intensievere wijze begeleid, zodat de middelen maximaal renderen. Ze vergen vaak niet enkel een goede inhoudelijke begeleiding, maar ook de nodige administratieve en politieke contacten. Impulssubsidies kunnen uitmonden in vier soorten verankeringen: - Sommige impulssubsidies zijn eenmalig van aard en leiden ertoe dat een project zelfbedruipend kan worden. Voorbeeld hiervan vormt de subsidie aan de kunstenaarsmarkt MicroMarché (zie ook OD 11.2 en 11.3). - Andere impulssubsidies worden verleend aan initiatieven die later binnen het bevoegdheidsdomein Brussel zelf worden opgevangen. Indien Kuumba het Vlaams- Afrikaans Huis in Elsene op inhoudelijk en zakelijk vlak in 2012 de nodige stappen vooruit zet, zal ik - samen met de VGC - naar een structurele oplossing zoeken voor dit Huis (zie OD 7.1 en 7.2). - Nog andere impulssubsidies worden toegekend in afwachting van een verankering binnen andere bevoegdheidsdomeinen of binnen andere overheden. Het exemplarische project School in de Buurt van het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek zou zo na drie impulssubsidies vanaf 2013 bij de VGC moeten kunnen worden opgevangen. - Ten slotte worden er impulssubsidies verleend voor nieuwe deelwerkingen van structureel gesubsidieerde organisaties, op voorwaarde dat die na max. drie jaar in de gewone werking worden geïntegreerd. Voorbeelden hiervan vormen de projecten Gazet van de Vrijwilliger van Het Punt en Naar een digitale duurzaamheid voor miniorganisaties van het AMVB (zie ook SD 2). Ik heb in mijn vorige beleidsbrief beloofd projecten met een louter lokale of gemeentelijke dynamiek (buurtfeesten, kleine festivals) niet langer voor subsidiëring in aanmerking te nemen omdat ze thuishoren op het lokale gemeentelijke niveau of bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In 2011 werd die intentie waargemaakt en dat zal ook in 2012 gebeuren. Voor de subsidielijn Projecten voor Brussel is in 2012 een bedrag van euro voorzien (AB0/1AG-I-2/WTA). 9

10 OD 1.3 Zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van het beleid De prioritaire partner voor de wetenschappelijke onderbouw van het Vlaamse Brusselbeleid is BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum. Begin 2011 sloot ik met BRIO een convenant af op basis van het meerjarenplan , waarin de strategische en operationele doelstellingen, voorbeeldacties en procesindicatoren zijn opgenomen. De basisdoelstelling van BRIO is de kennis over Brussel en de Rand te verruimen door het uitvoeren en verspreiden van wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. BRIO schenkt in toenemende mate aandacht aan de verwevenheid en wisselwerking tussen Brussel en de Rand. Daartoe wordt oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek opgezet rond vier centrale onderzoeksassen: taal(politiek) en integratie; onderwijs en diversiteit; politiek en bestuur en meertalige steden. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt een nauwe samenwerking en uitwisseling met andere binnen- en buitenlandse onderzoekscentra, opdrachtgevers en partners van het middenveld nagestreefd. Binnen de academische wereld is BRIO actief in verschillende samenwerkingsverbanden, onder meer in het Brussels Studies Institute (FUSL, ULB en VUB). De BRIO-website verzamelt en ontsluit wetenschappelijke literatuur, beleidsdocumenten en andere relevante publicaties. In het kader van de verdere uitbouw van krijgen in 2012 twee nieuwe werkinstrumenten prioritaire aandacht: er is de operationalisering van de cijferbank, die belangrijke en recente cijfers ook in kaartvorm zal weergeven en er is het Brussel-ABC, waarin Brusselgerelateerde thema s bondig en toegankelijk worden uitgelegd. In 2012 zullen de resultaten van de derde Taalbarometer worden gepresenteerd. De bevraging van 2500 respondenten vond reeds plaats in Dat vijfjaarlijkse representatieve onderzoek naar taalgebruik in Brussel geeft een beeld van de Brusselse taalsituatie en laat toe om taalverschuivingsprocessen over een langere periode in kaart te brengen en te duiden (zie ook OD 5.1 en 5.2). Tijdens het tweede werkingsjaar van het meerjarenplan wordt naar analogie van het Brusselse taalbarometeronderzoek, op initiatief van mijn collega bevoegd voor de Vlaamse Rand, ook een taalbarometer voor de Vlaamse Rand opgestart. Vergelijkend onderzoeksmateriaal over de situatie van de Brusselse gemeenten en de Vlaamse gemeenten grenzend aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is schaars, terwijl de impact van de effecten van de grootstad zich vanzelfsprekend ook buiten de taalen administratieve grenzen doet voelen. In april 2012 wordt er door mijn collega bevoegd voor de Vlaamse Rand een colloquium over de internationalisering van de Rand georganiseerd, waar demografische, economische, culturele, sociale, ruimtelijke, politieke, taalkundige en identiteitsaspecten aan bod zullen komen. Het spanningsveld tussen en de samenwerking van wereldsteden met hun omringende regio vormen een internationaal gegeven. Daarom zullen ook buitenlandse cases aan bod komen, in het bijzonder de andere Europese hoofdzetels. In 2012 worden een aantal interessante ad hoc onderzoeksprojecten (met externe financiering) opgezet met een grote beleidsmatige relevantie: - het taalgebruik van jongeren in een meertalige omgeving en eentalige onderwijsstructuren; - Linguistic Landscapes of de impact van het taalbeleid op het visuele taalbeeld in de publieke ruimte; - het taalbeleid in de drie hoofdsteden van de Europese Unie: Straatsburg, Luxemburg en Brussel. BRIO wordt nominatim gefinancierd; in 2012 is er een bedrag van euro voorzien (AB0/1AG- I-2/WTB). 10

11 OD 1.4 Een permanente dialoog met het middenveld organiseren Ook in 2011 heb ik als Vlaams Minister van Brussel, maar eveneens vanuit mijn andere bevoegdheden Onderwijs, Jeugd en Gelijke Kansen, regelmatig contact gehad met een diverse groep van actoren uit het middenveld in Brussel. Dit gebeurde in het kader van concrete dossiers, gaande van subsidieaanvragen tot werkbezoeken of via deelname aan congressen en dergelijke meer. Zo kan ik permanent de vinger aan de pols houden van wat er leeft in Brussel. In 2010 heb ik aan de Task Force Brussel de opdracht gegeven voorstellen uit te werken om organisaties uit het brede middenveld op een meer gestructureerde manier over het Brusselbeleid te consulteren. Gezien de timing van de Task Force Brussel is opgeschoven (zie verder onder OD 6.1), en de voorstellen pas eind 2011 zullen beschikbaar zijn, heb ik nog geen concreet initiatief kunnen nemen. Op basis van de aanbevelingen van de Task Force Brussel zal ik in 2012 een initiatief nemen om organisaties uit het brede middenveld die in Brussel actief zijn uit te nodigen tot een vorm van gestructureerde dialoog met als doel om de beleidsplanning te verrijken en te optimaliseren. Eventuele kosten die voortvloeien uit het organiseren van deze dialoog zullen worden gefinancierd via de algemene werkingskosten voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel (AB0/1AG-I- 2/WTA). OD 1.5 Een sterke partner zijn bij de armoedebestrijding in Brussel De coördinatie van het Vlaamse armoedebeleid en bijgevolg de afstemming met het armoedebeleid en overleg met de armoedeorganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Armoedebestrijding. Vlaams minister Ingrid Lieten zal als coördinerend minister de in 2011 opgestarte permanente interkabinettenwerkgroep over armoede in Brussel opvolgen, waarin naast het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de drie Brusselse Gemeenschapscommissies ook de Vlaamse en de Franse Gemeenschap worden uitgenodigd. Op die manier is een permanent armoedeoverleg geïnstalleerd, zoals vooropgesteld in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) (actie 38). Op 15 juni 2011 gaf minister Lieten in de Commissie Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement toelichting bij het Voortgangsrapport 2010 van het VAPA. Als Vlaams minister voor Brussel nodigde ik op 14 september 2011, in samenwerking met het Seniorencentrum, de Brusselse dienstencentra en HOBO, Brusselse thuislozen en personen in armoede uit op een klassiek concert in Bozar in het kader van het Klarafestival. Daarnaast werden ook Brusselse senioren uitgenodigd. Dit zijn doelgroepen die via de vele evenementen die vanuit het beleidsdomein Brussel worden ondersteund, zoals bijvoorbeeld de zomerfestivals, niet of nauwelijks worden bereikt. Een extra en specifieke inspanning om deze mensen te laten meegenieten van het Brusselse culturele aanbod is dus zeker op zijn plaats. Ik wens dit initiatief de komende jaren verder uit te bouwen. 11

12 Mijn rol als Vlaams minister bevoegd voor Brussel in de problematiek van de armoedebestrijding is ondersteunend. Ik signaleer opportuniteiten en moeilijkheden, vooral op het domein van de gemeenschapsaangelegenheden (onderwijs, welzijn, ). Ik blijf dit belangrijke thema met de nodige aandacht volgen door regelmatig overleg met de Vlaamse Minister van Armoedebestrijding en via de jaarlijkse voortgangsrapporten van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. In mijn hoedanigheid van Vlaams minister van Onderwijs vermeld ik hier ook het project dat vanaf september 2012 wordt opgestart in 9 basisscholen met een hoog % GOK-leerlingen, waarvan 3 in Brussel, om een aangepast onderwijsmodel te initiëren. Dit project wordt toegelicht in SD 10 Onderwijs en jeugd van deze beleidsbrief. Voor het project om maatschappelijk kwetsbare doelgroepen sterker te betrekken bij het culturele aanbod werd op AG000 een budget vrijgemaakt van euro. Het proefproject voor de initiatie van een nieuw onderwijsmodel in concentratiescholen wordt gefinancierd vanuit de onderwijsbegroting van de Vlaamse overheid. SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie Door haar investeringen in de Brusselse samenleving zorgt de Vlaamse Overheid voor een expertiseopbouw die ook in de rest van Vlaanderen kan worden toegepast en grijpt ze kansen om Vlaanderen in dit kruispunt van Europa internationaal te verknopen en te profileren. Brussel dus als laboratorium en als internationaal knooppunt voor Vlaanderen. Het zijn twee effecten van het Vlaamse Brusselbeleid die in het verleden nog te weinig werden gedetecteerd, geanalyseerd, gestimuleerd en belicht. Een goed voorbeeld van de labo-functie is de taalpromotionele werking van het Huis van het Nederlands in Brussel. De expertise en instrumenten die in Brussel (en de Vlaamse Rand) ontwikkeld zijn in het kader van taalpromotie, zijn inzetbaar en transponeerbaar naar Vlaanderen. In mijn Beleidsbrief Brussel gaf ik het Huis van het Nederlands Brussel de opdracht om de goede praktijkvoorbeelden inzake Taalpromotie in de kijker te plaatsen en waar mogelijk over te dragen naar Vlaanderen. Het Huis van het Nederlands Brussel heeft hier meteen op ingespeeld door reeds een deel van haar expertise inzake Taalpromotie over te dragen naar de Huizen in Vlaanderen. Een gevolg daarvan is dat een project zoals Bijt in al heeft plaatsgevonden in onder meer Kortrijk, Gent, Genk en Leuven. Ook het project Patati Patata is al actief in Vlaanderen, met name dan in Oost- Vlaanderen onder de noemer Taalmix. Om deze overdracht meer zichtbaarheid te geven organiseerde ik samen met mijn collega bevoegd voor de Vlaamse Rand op 27 oktober 2011 met het Huis van het Nederlands Brussel en vzw de Rand de Dag van de Taalpromotie. Die dag startte ook de website waar organisaties, instellingen en overheden terecht kunnen op zoek naar oplossingen voor de eigen taalproblematiek. In 2012 zal het Huis van het Nederlands de Brusselse expertise in verband met taalpromotie zodoende op een structurele wijze naar Vlaanderen overdragen (zie ook OD 5.2). Een tweede voorbeeld vormt van de oprichting en werking van het Brusselse Huis voor Gezondheid, dat ondersteuning biedt aan zorgverleners en organisaties van zorgverleners die in de context van een multiculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op de globale benadering van de patiënt/cliënt. Dat gezondheidshuis heeft een sensibiliserende, ondersteunende, 12

13 structurerende en recruterende taak. De databank Zorgzoeker verzamelt de Nederlandskundige zorgverleners in Brussel en de Vlaamse Rand en vormt een belangrijk informatieplatform. Bij de oprichting van de SEL s (Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnsgezondheidszorg) begin 2010 op initiatief van de Vlaamse minister bevoegd voor gezondheid, kregen zij de opdracht om het gezondheidsaanbod uit hun regio te inventariseren en ontsluiten. De Brusselse SEL, het Brussels Overleg Thuiszorg, sloot hiervoor een overeenkomst af met het Huis voor Gezondheid dat Zorgzoeker beheert en deze opdracht vervult. Zorgzoeker ontsluit niet alleen het gezondheidsaanbod, ook de sociale kaart (SOKA) wordt via Zorgzoeker laagdrempelig ontsloten. Die combinatie van gegevens uit de gezondheids- en welzijnssector binnen de (Vlaams-)Brusselse context is uniek en wordt met grote aandacht gevolgd in de rest van Vlaanderen. In 2011 werd Zorgzoeker vergeleken met andere elektronische inventarisatie- en ontsluitingsinstrumenten. Het Huis voor Gezondheid zit in een werkgroep met de SEL s, de SOKA, Domus Medica en de Vlaamse Overheid om indien mogelijk tot een éénvormig en nuttig instrument voor gans Vlaanderen te komen, vertrekkende van de expertise die met de Zorgzoeker-databank werd opgedaan (zie ook OD 9.4). Ook op wetenschappelijk vlak komt expertise-opbouw in Brussel van pas voor Vlaanderen. Het taalbarometeronderzoek dat BRIO vijfjaarlijks in Brussel uitvoert schetst op basis van een representatieve steekproef van de bevolking een taalbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Taalbarometer wordt concreter toegelicht in OD 5.1. De derde Taalbarometer over Brussel zal in 2012 verschijnen. Mijn collega bevoegd voor de Vlaamse Rand heeft BRIO intussen de opdracht gegeven een vergelijkbare Taalbarometer in de Rand op te zetten. Het confronteren van de resultaten van beide onderzoeken, kan zorgen voor een grotere coherentie in het Vlaams beleid voor Brussel en de Rand. Ik vermeld nog twee kleinere projecten die in Brussel zijn ontstaan en naar Vlaanderen zullen worden uitgedragen. Het Archief en Museum van Vlaams leven te Brussel (AMVB) zet het project Naar een digitale duurzaamheid voor miniorganisaties op dat erop gericht is Vlaams-Brusselse kleinere verenigingen ertoe aan te zetten om hun archieven en documenten op een duurzame wijze te bewaren als representatie van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel. De gehanteerde methodiek vindt zijn neerslag in een handleiding, die via bemiddeling van organisaties als FARO en Socius ook in de rest van Vlaanderen worden verspreid Citizenne, het Brusselse Vomingplus-centrum, zet het project It takes a village to raise a child op, vertrekkende vanuit de vaststelling dat het in Brussel geen evidentie is dat ouders een eigen plek binnen de school verwerven, verantwoordelijkheid opnemen in een ouderraad en meedenken over het pedagogische project van de school. Via gerichte vormingen wil dit project ouders ertoe aanzetten meer aan het schoolleven te participeren. Er wordt een toolkit samengesteld voor het opzetten van participatieve projecten met ouders, school en buurt. De ervaringen worden publiekelijk gedeeld, gedocumenteerd en geëvalueerd met bijvoorbeeld publicaties in Klasse en Wisselwerk, andere vaktijdschriften, aanwezigheid op internetfora en studiedagen, enzovoort. Op die wijze kan de in de hoofdstad opgedane expertise worden gevaloriseerd in de Vlaamse context. De Dag van de Taalpromotie kreeg een financiële ondersteuning van euro. Het Huis van het Nederlands Brussel en het Huis voor Gezondheid worden ad nominatim gesubsidieerd. Het project Naar een digitale duurzaamheid voor miniorganisaties van het AMVB ontvang in 2011 een subsidie van euro, en het project It takes a village to raise a child van Citizenne een subsidie van euro. 13

14 SD 3 - Vlaanderen in Brussel: sterk verankerd blijven OD 3.1 Het Nederlandstalige netwerk in Brussel als basispartner voor het beleid beschouwen Het Nederlandstalige netwerk van instellingen, organisaties en de Nederlandstalige inwoners zijn vanzelfsprekend de basispartner van het Vlaamse beleid in Brussel. Die doelstelling realiseert zich met een permanent karakter via de talloze acties van het Vlaamse Brusselbeleid en de financiële ondersteuning die ze het Nederlandstalige netwerk in Brussel biedt. Voorbeelden hiervan zijn: - de ontwikkeling van Muntpunt als kruispunt en ontmoetingsplek voor het Nederlandstalige netwerk in Brussel en de Nederlandstalige inwoners van Brussel; - de driemaandelijke Brusselbrief, de digitale nieuwsbrief van de administratie Cel Coördinatie Brussel; - de subsidielijn Projecten voor Brussel waardoor organisaties op basis van de criteria vastgelegd in de gelijknamige subsidiegids projectmatige steun kunnen aanvragen (zie ook OD 1.2); - de mogelijkheid die in de subsidiegids Projecten voor Brussel werd gecreëerd voor het Nederlandstalige netwerk in Brussel om zich met goede projecten in Vlaanderen en aan Vlaanderen te tonen (zoals bijvoorbeeld gebeurde via de culturele manifestaties Theater aan zee en Dansand); - de nominatieve ondersteuning van verschillende sleutelorganisaties in het Nederlandstalige netwerk in Brussel zoals de Vlaamse-Brusselse media (tvbrussel, fmbrussel, Brussel Deze Week en Brusselnieuws.be), het Huis van het Nederlands, het Huis voor Gezondheid, het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en het studentendienstverleningsbureau Br(ik. Beleidsopties en initiatieven 2012 Voor 2012 kunnen twee specifieke acties worden aangestipt: - In het kader van het kerntakenoverleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal de Task Force Brussel in haar eindrapport een voorstel doen om het brede middenveld dat actief is in Brussel is uit te nodigen tot een vorm van gestructureerde dialoog met als doel de beleidsplanning te verrijken en optimaliseren. Dit voorstel wordt eind dit jaar verwacht, en zal in 2012 geïmplementeerd worden (zie ook OD 1.4) - In de loop van 2012 wordt, samen met mijn collega van Welzijn en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie een Staten-Generaal Woonzorg Brussel georganiseerd, waarbij het volledige werkveld én de gebruikers bevraagd worden. Ik verwijs hiervoor naar OD 9.3. OD Wonen waar je werkt in de praktijk omzetten Ik blijf aandacht hebben voor het concept wonen waar je werkt door na te gaan welk beleid mogelijk is om beroepskrachten in knelpuntberoepen en Vlaamse ambtenaren te stimuleren om in Brussel te komen wonen. Daarbij moet er wel rekening gehouden worden met de financiële, logistieke en praktische haalbaarheid van dergelijke stimuli, en de prioriteiten die daarbij moeten worden gelegd. Momenteel promoot Br(ik Brussel als woonstad voor studenten en pas afgestudeerden (Flats voor jong afgestudeerden), zijn er de woontoers van de VGC in samenwerking met Brukselbinnenstebuiten of gaat het H-team van het Huis voor Gezondheid op pad om het knelpuntberoep van zorgverlener, en dan specifiek in Brussel, in de aandacht te plaatsen. Muntpunt wordt ongetwijfeld een belangrijke en zichtbare communicatiepartner om Brussel als woonstad te promoten. In de verdere operationalisering van Muntpunt in 2012 zullen de diverse 14

15 campagnes inzake wonen tegen het licht worden gehouden en waar mogelijk op elkaar worden afgestemd. Wat de Vlaamse ambtenaren betreft verwacht ik een beleidsmatige input van de bevoegde Minister voor Ambtenarenzaken. Er is geen afzonderlijk budget voorzien. De bestaande campagnes en projecten worden gefinancierd via de budgetten van de gesubsidieerde of betoelaagde organisaties of instellingen. OD 3.3 Het imago van Vlaanderen en Vlamingen in Brussel verbeteren Zoals ik in de Beleidsbrief Brussel 2011 schreef, wens ik het imago van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel vooral te verbeteren door het opzetten en versterken van een aantal duurzame initiatieven die tonen dat de Vlaamse Gemeenschap zich als een positieve en slagkrachtige partner opstelt in het hoofdstedelijke verhaal. Rond die concrete initiatieven wordt er natuurlijk gecommuniceerd. Het voeren van een globale offensieve imago- en marketingcampagne rond Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel zoals in het verleden gebeurde is op dit ogenblik niet aan de orde. In een complexe, meertalige omgeving als Brussel is informatieverspreiding moeilijk, wordt informatie niet algemeen gedeeld en zijn er vele communicatiekanalen. Volgehouden langetermijncommunicatie op basis van concrete verwezenlijkingen heeft meer kans op slagen en is geloofwaardiger. Sinds mijn aantreden als minister werden er een aantal structurele initiatieven genomen: het Huis voor Gezondheid werd opgericht, het hoofdstedelijk informatiecentrum Muntpunt staat in de steigers, de website brusselnieuws werd vernieuwd, het nieuwe studentendienstverleningsbureau Br(ik werd boven de doopvont gehouden, woonzorgprojecten in Evere (LDC Sint-Jozef), in Sint-Jans-Molenbeek (Zonnelied) en in Schaarbeek (Biloba-huis) werden geïnitieerd Daarnaast zijn er een aantal exemplarische (jaarlijkse) initiatieven met een grote zichtbaarheid: Feest in Brussel op 11 juli 2011 op de Grote Markt, Bijt in Brussel dat NT2-cursisten toeleidt naar het Vlaamse socio-culturele aanbod, Broodje Brussel dat pendelaars met de stad in contact brengt, het studentenstadsfeest Brussel Brost dat nieuwe studenten het Vlaams-Brusselse netwerk leert kennen, de Zomeragenda s van Brussel Deze Week verspreid op exemplaren, en met een permanent karakter de Vlaams-Brusselse media tvbrussel, FM Brussel en Brussel Deze Week, of bijvoorbeeld ook de gratis lessen Nederlands voor Brusselaars en de succesvolle taalpromotionele werking van het Huis van het Nederlands in Brussel. Ik ben ervan overtuigd dat al die concrete initiatieven meer impact kunnen hebben op de beeldvorming over Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel dan dure imagocampagnes. Wel is het dan nodig dat de vele initiatieven die de Vlaamse Gemeenschap en Nederlandstalige organisaties in Brussel nemen als dusdanig herkenbaar zijn. Naar het voorbeeld van het bestaande logo N van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wil ik daarom een gemeenschappelijk logo ontwikkelen voor het volledige Nederlandstalige netwerk in Brussel, dat een positieve connotatie realiseert bij de Vlaamse inbreng in Brussel. Ik zal het komende jaar in overleg met communicatie-experten en in samenspraak met de Vlaamse Gemeenschapscommissie bekijken op welke manier deze doelstelling best kan gerealiseerd worden. SD 4 Brussel in Vlaanderen: de banden aanhalen OD 4.1 Brussel behouden als hoofdstad van Vlaanderen 15

16 Brussel is en blijft de hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap, en verdient daarom bijzondere aandacht van de Vlaamse Regering in de vorm van een specifiek Brusselbeleid. Het belang van Brussel voor de Vlaamse Gemeenschap, en ook omgekeerd, werd nogmaals bevestigd door de Minister-President naar aanleiding van een actualiteitsdebat op 6 april Het vermelden waard is ook de VRIND, het jaarlijkse rapport met Vlaamse Regionale Indicatoren dat onder coördinatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering wordt gerealiseerd. De VRIND 2011 beschrijft de demografische, macro-economische en sociaalmaatschappelijke context waarin de Vlaamse Overheid optreedt en geeft aan de hand van indicatoren een overzicht van de ontwikkelingen in materies waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. Met het oog op een slagkrachtig, coherent en geïntegreerd Vlaams beleid voor Brussel wordt voortaan in de VRIND meer aandacht geschonken aan Brussel. Voor de gemeenschapsmateries worden consequent ook Brusselse cijfers opgenomen. Waar mogelijk en relevant worden Vlaamse Gewestcijfers vergeleken met cijfers voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (bijvoorbeeld op vlak van demografische ontwikkelingen, ruimtelijke ontwikkelingen, economie en tewerkstelling en sociale aspecten). Uiteraard zal ook in 2012 de rol van Brussel als hoofdstad worden beklemtoond. De activiteiten van Muntpunt zullen de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap nog sterker in de verf zetten. Ook de vernieuwing van de 11 juli-viering in Brussel (zie OD 4.2) zal bijdragen tot dit beeld. In de beheersovereenkomst met de VRT werd gestipuleerd dat de VRT passende aandacht moet geven aan Brussel als hoofdstad van Vlaanderen. Dat betekent concreet dat de VRT via haar netten ruime aandacht zal besteden aan o.a. de evenementen en de vieringen die in Brussel in het kader van de Vlaamse feestdag worden georganiseerd. Uiteraard heeft de VRT de operationele autonomie om deze bepaling in te vullen, maar de passage in de beheersovereenkomst moet alvast de gepaste aandacht voor Brussel binnen de VRT-programmering garanderen. OD 4.2 De 11-juli-viering in Brussel positioneren en vernieuwen Ook in 2011 werd op 11 juli in Brussel de Gulden Ontsporing georganiseerd door de AB, onder de noemer Feest in Brussel. s Avonds vond op de Grote Markt traditioneel het slotconcert plaats, ditmaal samengesteld door Jean Blaute. s Namiddags waren er kleinere optredens in de Steenstraat, het Brussels Parlement en de Goede Bijstandskerk. In de Beleidsbrief Brussel werd gesteld dat Vlaanderen verschillende 11-juli-evenementen kent, die zelfs in concurrentie met elkaar treden. Ik suggereerde daarom tot een betere afstemming te komen tussen deze initiatieven, en d.m.v. een meer geconcerteerde aanpak 11 juli in Vlaanderen en ook in Brussel duidelijker te positioneren als een groot en breed volksfeest. In dat kader werd in 2010 en 2011 overleg georganiseerd met de VRT en met de vzw Vlaanderen Feest, de AB, OPB, het kabinet van de Minister-President en de Diensten Algemeen Regeringsbeleid - coördinatie Brussel en communicatie. Uit dat overleg concludeerde ik dat er tussen de 11-juli-evenementen in Vlaanderen en de 11 juli-viering in Brussel enkel samenwerking op het vlak van de communicatie tot de mogelijkheden behoort. De meerwaarde hiervan zonder inhoudelijke afstemming lijkt me echter gering. In de vergadering van de Commissie Brussel en de Vlaamse Rand van 25 mei 2011 kwam de 11 juliviering in Brussel eveneens aan bod. Meerdere parlementsleden opperden er samen met mij dat de Gulden Ontsporing aan een evaluatie toe is en een vernieuwde en vernieuwende aanpak van de 11 16

17 juliviering in Brussel wenselijk is. Het komende jaar wil ik nagaan hoe we de Brusselse viering op een andere leest kunnen schoeien. Als eerste stap daartoe zal ik een brainstorm organiseren met de parlementsleden van de Commissie Brussel en de Vlaamse Rand en vertegenwoordigers van het middenveld om daaruit de politieke krijtlijnen te distilleren voor de toekomstige invulling van de 11 juliviering in Brussel. Op basis daarvan zal ik een beslissing nemen over de inhoudelijke vernieuwing en organisatie van deze festiviteiten. Mogelijk zal via een open oproep op zoek worden gegaan naar een nieuw format. In 2012 wordt er een bedrag van euro voorzien (AB0/1AG-I-2/WTA). OD 4.3 Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren Het imago van Vlaanderen in Brussel wordt in belangrijke mate door de actualiteit bepaald. Dat geldt ook in de omgekeerde richting. Het vertrek van de bedrijven BBDO en Mortierbrigade uit Molenbeek omwille van de veiligheidsproblematiek, studenten die in de Kuregemwijk worden aangevallen op weg naar school, geweld tegen homoseksuelen in het centrum van de stad De berichtgeving rond die gebeurtenissen dringt veel dieper in het collectief bewustzijn van de Vlaming door dan gelijk welke positieve imagocampagne ooit vermag. Ook de huidige politieke context waarbij sommige Vlaamse opiniemakers Brussel simplistisch voorstellen als een geldopslorpende of Vlaamsonvriendelijke stad bemoeilijkt een evenwichtige en genuanceerde beeldvorming over onze hoofdstad. Het is dus duidelijk dat op dit ogenblik grootscheepse imago- of zichtbaarheidscampagnes niet aan de orde zijn. Concreet wil ik rond vier sporen werken om het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen te verbeteren. Daarbij besef ik dat de impact van deze acties slechts beperkt kan zijn. In de eerste plaats is geobjectiveerde, evenwichtige informatieverstrekking over onze hoofdstad noodzakelijk. Daartoe werd in juli 2010 de Brusselbrochure Brussel voor jou gepubliceerd, die in drie talen een vlot, overzichtelijk en evenwichtig beeld geeft van Brussel (intussen aan een tweede druk toe). Ook Muntpunt zal een cruciale rol spelen in het bieden van informatie over de hoofdstad en de onderwijs-, welzijns- en culturele netwerken in Brussel. Ook het weekoverzicht van tvbrussel op de televisiezender één geeft wekelijks een andere, meer uitgediepte en dus vaak meer genuanceerde kijk op Brussel. Daarnaast is het belangrijk Vlamingen in contact te brengen met de stedelijke, Brusselse realiteit. Dat doe ik door het steunen van projecten van stadstoeristische organisaties zoals Korei en Brussels by Water. Meer structureel ondersteun ik de organisatie Brukselbinnenstebuiten, die vooroordelen van Vlamingen tegenover Brussel wil bijsturen, niet door het brengen van een geromantiseerd verhaal, maar door het onder de aandacht brengen van de complexiteit en de problematiek van de grootstad. De organisatie heeft haar algemene doelstellingen sterker afgelijnd en werkt nu rond vier assen: 1. grenzen opzoeken (de stad als aan-elkaar-schakeling van grenzen tussen culturen, mensen, generaties, rassen, sociale klassen, talen ); 2. grootstedelijkheid (binnen een straal van 300 km is Brussel de grootste stad, een spiegel van grootstedelijkheid); 3. Brussel en de Rand (de grens tussen stad en rand ligt gevoelig omwille van politieke, taalkundige en demografische redenen, maar er is een grote nood aan grensoverschrijdende samenwerking inzake mobiliteit, tewerkstelling, woningbouwbeleid, armoede ); 4. Brussel als maatschappelijk laboratorium (grootsteden zijn broeinesten van ideeën, conflicten en oplossingen, wat zich in Brussel afspeelt vormt de voorbode van wat zich over enkele jaren in andere Vlaamse steden zal afspelen). Brukselbinnenstebuiten zal die algemene lijnen voelbaar maken bij de stadswandelingen. In 2012 wordt gestreefd naar 650 à 700 rondleidingen. Ten derde wens ik Brusselse projecten letterlijk uit te dragen naar Vlaanderen. Daarom heb ik beslist om in de nieuwe subsidiegids Projecten voor Brussel die begin 2011 van kracht werd, een aparte categorie te voorzien voor projecten die Brussel en Vlaanderen structureel of projectmatig verbinden (zie toelichting bij OD 1.2). Voorbeelden van dergelijke initiatieven in 2011 waren het theaterfestival 17

18 Theater Aan Zee (subsidie: euro) en het kunstenaarsproject Freestate (subsidie: euro), die ik beide ondersteunde voor de focus op Brussel in hun programma. In de vorige beleidsbrief kondigde ik twee projecten aan, die inspelen op deze beleidsdoelstelling. Beide projecten lopen vanaf het najaar De Brusselse organisatie Het beschrijf, met hoofdkwartier in het internationale literatuurhuis Passa Porta, organiseert Tour de Flandre, een gevarieerde, tweetalige tournee langs vijf steden (subsidie: euro). Nederlandstalige en Franstalige schrijvers en kunstenaars ontmoeten elkaar en het publiek in Gent, Brugge, Leuven, Oostende en Antwerpen: een ideale gelegenheid om de Brusselse geest van meertalige artistieke dialoog en kruisbestuiving concreet onder de aandacht te brengen in Vlaamse cultuurhuizen. Onder het motto Hoe goed kennen we onze buren brengt het programma een aantrekkelijke cocktail uit de Brusselse cultuur naar Vlaanderen. Het uitgangspunt is literatuur, maar ook de Brusselse film, strip en performance-scène komen aan bod. vtbkultuur zet samen met UitinBrussel het grootscheepse project Brussel Op t Spoor op (subsidie: euro). De organisatoren pakken de uitdaging van de problematische omgang van heel wat Vlamingen met hun hoofdstad omgekeerd aan. In de plaats van het klassiek organiseren van kennismakingsmomenten van Vlamingen met hun hoofdstad, brengt Brussel Op t Spoor op een grootschalige, integrale en diepgaande wijze Brussel naar Vlaanderen. De methode daartoe is uitermate laagdrempelig. vtbkultuur gaat op zoek naar sporen van Brussel in de Vlaamse centrumsteden vanuit verschillende invalshoeken: politiek, erfgoed, cultureel, culinair, populair enzovoort. Dit najaar staan Mechelen en Aalst op het programma. De aanpak is uitgesproken participatief. Per stad wordt een Brusselwerkboek opgesteld dat bij aanvang een aantal passe partoutsuggesties bevat, maar dat gaandeweg in samenspraak met lokale actoren wordt ingevuld. Linken met de leefwereld van de stedelingen staan centraal. Het project wordt gespreid over drie jaar met als orgelpunt een groot evenement in 2013 aan het vernieuwde Muntpunt. Het eerste jaar is nog enigszins aftastend, maar vanaf 2012 zit het project op kruissnelheid. Een vierde en laatste spoor dat ik wil bewandelen vertrekt van de vaak geponeerde premisse dat de Vlaming niet van zijn hoofdstad houdt. Een stelling die minstens ook een tegenstelling oproept: er zijn toch ongetwijfeld Vlamingen die wel van Brussel houden. En wellicht meer dan we vermoeden. Ik wil daarom werk maken van een project waarbij we op zoek gaan naar die mensen en waarbij wordt ingespeeld op de linken die vele Vlamingen op een of andere manier toch hebben met Brussel (er werken, familie hebben die er woont of studeert, of er zelf nog hebben gewoond). Op die manier kan een netwerk zichtbaar worden van Vlamingen die een ambassadeur zijn van Brussel in Vlaanderen. Het komende jaar wil ik bepalen welke pistes zinvol en effectief zijn om hier rond te werken. Projecten die het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren worden betoelaagd via de subsidielijn Projecten voor Brussel, waar in 2012 een totaalbedrag van euro is voorzien (zie OD 1.2). Brukselbinnenstebuiten wordt nominatim gefinancierd; in 2011 is er een bedrag van euro voorzien (AB0/1AG-I-2/WTB). SD 5 Het Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal OD 5.1 en OD 5.2. De waardering voor het Nederlands stimuleren en een positief promotiebeleid voeren Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is de cruciale partner het Brusselse Huis van het Nederlands. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is de vijfjaarlijkse Taalbarometer een uitermate belangrijk beleidsinstrument. Taalbarometer 18

19 Brussel is officieel tweetalig, maar wordt vooral gekenmerkt door haar meertalige karakter. Na het vastleggen van de taalgrens in 1962 werden de taalvragen uit de censussen geweerd en sindsdien bestaan er geen officiële cijfers meer over de taalachtergrond en/of het taalgebruik van de Belgen. Vooral de Brusselse taalsituatie is erg complex en bij gebrek aan officiële data vormt wetenschappelijk onderzoek de enige manier om informatie over de taalachtergrond van de Brusselaars en hun reële taalgebruik te verzamelen. Om goed te kunnen inspelen op de bestaande realiteiten en taalverhoudingen vind ik het van cruciaal belang om over correcte gegevens over de Brusselse taalverhoudingen te beschikken. Daarom heb ik beslist het vijfjaarlijkse taalbarometeronderzoek structureel te integreren binnen de werking van BRIO (zie OD 1.3). De Taalbarometer schetst op basis van een representatieve steekproef van de bevolking een taalbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2000 en 2006 werden twee grootschalige surveyonderzoeken, de zogenaamde taalbarometers 1 en 2, gerealiseerd (voor meer informatie zie Met het oog op de derde Taalbarometer, werden in 2011 via face-to-face interviews 2500 personen ondervraagd. De enquête is ruimer opgevat dan vroeger: naast het peilen naar taalachtergrond en taalgebruik in een aantal concrete situaties, wordt ook gefocust op mediagebruik en de relatie tussen taal en identiteit. De derde Taalbarometer zal in 2012 verschijnen. Mijn collega bevoegd voor de Vlaamse Rand heeft BRIO intussen de opdracht gegeven een vergelijkbare Taalbarometer in de Rand op te zetten. Het confronteren van de resultaten van beide onderzoeken, kan zorgen voor een grotere coherentie in het Vlaams beleid voor Brussel en de Rand. De enquêtes van de Taalbarometer kosten euro en worden gefinancierd via AG000 (budget 2011). De personeelsuitgaven verbonden aan de taalbarometer geraamd op euro - zijn geïntegreerd in de gewone werkingsmiddelen van BRIO. Huis van het Nederlands Begin 2011 sloot ik met het Huis van het Nederlands een convenant af op basis van het meerjarenplan , waarin de strategische en operationele doelstellingen, voorbeeldacties en procesindicatoren zijn opgenomen. Het Nederlands in Brussel is en blijft van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de hoofdstad en haar bevolking. De investeringen van de afgelopen acht jaren in een taalpromotiebeleid van het Nederlands werpen onmiskenbaar meer en meer vruchten af. Door het taalpromotiebeleid in Brussel vinden meer en meer anderstalige Brusselaars de weg naar het Huis van het Nederlands. In 2010 werden Brusselaars bediend op hun vraag naar het aanleren of bijschaven van het Nederlands. Die grotere vraag vereist een gepast aanbod. Willen we er naar blijven streven dat het Nederlands in Brussel ook door de doorsnee Brusselaar beschouwd wordt als een onlosmakelijk deel van de identiteit van zijn of haar stad, moeten we als Vlaamse overheid blijven investeren in een gepast NT2-aanbod. Als Vlaams minister voor Brussel neem ik mijn verantwoordelijkheid daartoe op via het Huis van het Nederlands en via het behoeftedekkend aanbod van kosteloze Nederlandse lessen voor de Brusselaars. Ook op infrastructureel vlak doe ik inspanningen. Het hoofdgebouw van het Brusselse Huis van het Nederlands Brussel (Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel) werd in de periode gerenoveerd. Nu breekt een tweede restauratiefase aan. De achterbouw van het Huis van het Nederlands - in zeer slechte staat wordt volledig gesloopt en er wordt een nieuwe vleugel gerealiseerd. De volledige renovatie van het gebouwencomplex zal er voor zorgen dat het aantal klaslokalen en intake lokalen NT2 aanzienlijk zal toenemen, zodat het Huis van het Nederlands zijn rol volop kan blijven spelen en aan de toenemende vraag kan voldoen. De werken - geraamd op ,84 euro (BTW in) - moeten eind 2012 voltooid zijn. 19

20 Het Huis van het Nederlands in Brussel vervult meer taken dan de Huizen van het Nederlands in de rest van Vlaanderen. Enerzijds voert het de decretale opdracht van de Huizen van het Nederlands uit zoals overal in Vlaanderen, anderzijds heeft het vanuit de specifieke Brusselse situatie onder meer het taalpromotiebeleid uitgebouwd. De integrale werking van het Huis van het Nederlands in Brussel omvat: - Het uitvoeren van de decretale opdracht van de Huizen van het Nederlands, met name het doorverwijzen van de kandidaat-cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) naar het meest geschikte aanbod en het afstemmen van de vraag op het aanbod in Brussel. - Het voeren van een taalpromotiebeleid in Brussel. Die opdracht voert het Huis uit onder mijn bevoegdheid als minister voor Brussel. In het Beleidsplan van het Huis van het Nederlands is het taalpromotiebeleid vervat onder de eerste strategische doelstelling: Brusselse actoren worden aangezet tot het leren, oefenen of gebruiken van het Nederlands. - Een derde en vierde opdracht is aan het Brusselse Huis toegekend door de VGC, met name het voeren van een taalbeleid binnen Brusselse instellingen, organisaties en bedrijven én het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe initiatieven op het vlak van Nederlands leren in Brussel. Als voogdijminister van de VGC ben ik hierbij ook betrokken partner. Die verschillende opdrachten zijn complementair en passen in de globale doelstelling van het Brusselse Huis van het Nederlands om de positie van het Nederlands in Brussel te versterken. Het is dan ook evident dat die complementariteit behouden en verder verankerd wordt. Het taalpromotiebeleid in Brussel heeft drie doelstellingen: - het stimuleren van Brusselaars om Nederlands te leren of te oefenen; - het ontwikkelen of ondersteunen van trajecten, instrumenten en methodieken om Nederlands te oefenen; - het wijzen op de meerwaarde en het belang van het Nederlands via gerichte acties. Als bevoegd minister wil ik dat het Huis in 2012 de ingeslagen weg verder bewandelt. Daarbij stelt het Huis zich naar de anderstalige Brusselaar voornamelijk pragmatisch en ondersteunend op. De basisidee die hierbij gehanteerd wordt, met name het inzetten op Nederlands vanuit de wil tot zelfontplooiing van de Brusselaar en meer specifiek het verbeteren van de eigen positie op de arbeidsmarkt, werpt meer en meer vruchten af. Het Huis zal in 2012 de Brusselaars verder stimuleren om Nederlands te leren via gerichte infosessies op bijvoorbeeld tewerkstellingsbeurzen, wijkverenigingen, samenwerking met Franstalige hogescholen, enz. Die aanpak gerichte infosessies - werd in 2011 geïnitieerd en moet verder uitgebouwd worden. Bijzondere aandacht wil ik besteden aan mogelijke samenwerkingsverbanden met Brusselse gemeenten. Het is immers belangrijk dat een gemeente als bestuurlijk niveau dat het dichtst bij de burger staat haar bevolking een duidelijk signaal geeft over het belang van het Nederlands. Het Huis van het Nederlands kan een gemeente ondersteunen bij het uitwerken van promotie-acties of het opzetten van oefentrajecten Nederlands. Ik besef heel goed dat deze opdracht geen sinecure is. Toch wil ik het Huis van het Nederlands expliciet de opdracht geven om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken en daar waar mogelijk ook verder uit te werken. Steeds meer Brusselaars leren Nederlands. Tezelfdertijd geven deze cursisten aan dat zij te weinig de gelegenheid hebben om het schoolse Nederlands ook te oefenen op straat. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelde het Huis reeds de formules Bijt in Brussel (Nederlands oefenen via het socioculturele aanbod) en Patati Patata (Nederlands oefenen met een Nederlandstalige partner). Die succesformules worden in 2012 verder gezet en naar Vlaanderen overgedragen. 20

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1320 (2011-2012) Nr. 1 25 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Brussel Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA BRUSSEL 2009-2014

BELEIDSNOTA BRUSSEL 2009-2014 PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSNOTA BRUSSEL 2009-2014 SAMEN TOEKOMST MAKEN werken aan een sterke betrokkenheid in Brussel, een positieve band met Brussel,

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL

PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL PASCAL SMET Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel BELEIDSBRIEF BRUSSEL 2010-2011 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Lijst met afkortingen...3 I. Inleiding...5 II. Strategische en operationele

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C279 BRU13 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 1 juli 2010 2 Commissievergadering nr. C279 BRU13 (2009-2010) 1 juli 2010 INHOUD

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

IN T KORT B R U S S E L

IN T KORT B R U S S E L IN T KORT B R U S S E L 2009-2014 VOORWOORD Enkele jaren geleden vroeg een nieuwsprogramma aan een minister om uitleg te geven bij de staatshervorming voor het kinderjournaal. Tot de verbazing van de minister

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016 Beleidsnota s 2018-2021 Infosessies 24 en 26 mei 2016 Agenda Leidraad beleidsnota s 2018-2021 Toelichting beoordelingscriteria Nieuw criterium stedelijkheid Begroting en de toelichting Vormvereisten Decreetswijzigingen:

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Begrippenkader bij het collegebesluit nr. 20152016-0442 van 25 maart 2016 houdende de uitvoering van de verordening

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Beleidsnota BRUSSEL SAMEN TOEKOMST MAKEN. Pascal Smet. Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Beleidsnota BRUSSEL SAMEN TOEKOMST MAKEN. Pascal Smet. Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Beleidsnota 2009-2014 BRUSSEL SAMEN TOEKOMST MAKEN Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6 Meer samenwerking,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Raad Hoger Onderwijs 11 juni 2013 RHO-RHO-END-003t Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

gesubsidieerde audiovisuele producties/ projecten en andere projecten binnen de audiovisuele sector nihil

gesubsidieerde audiovisuele producties/ projecten en andere projecten binnen de audiovisuele sector nihil Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Bevoegdheid : ar (2009-heden) onderwijs en vorming audiovisuele nihil nihil Bevoegdheid : ar (2009-heden) jeugd audiovisuele

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School BRREEDDEE SCCHOOLL BEGELEIDING EN ONDERZOEK BRUSSELSE PROEFPROJECTEN 25 augustus 2006 1.

Nadere informatie

Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier

Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier Gelieve dit formulier ten laatste op 26 oktober 2016 in te dienen via stedenbeleid@vlaanderen.be. 1 GEGEVENS VAN DE INDIENER Naam: Pieter Van Camp Telefoonnummer:

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Algemente Vergadering van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra Beste cultuurprofessionals, Beste

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 2216 (2013-2014) Nr. 1 18 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Brussel Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Nadere informatie

BERT ANCIAUX EN PASCAL SMET STELLEN PLANNEN VOOR HET VLAAMS COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL VOOR

BERT ANCIAUX EN PASCAL SMET STELLEN PLANNEN VOOR HET VLAAMS COMMUNICATIEHUIS BRUSSEL VOOR PERSCONFERENTIE VAN MINISTERS BERT ANCIAUX EN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL COLLEGELID VAN DE VGC BEVOEGD VOOR CULTUUR EN PATRIMONIUM BERT ANCIAUX EN PASCAL SMET STELLEN

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren Woensdag 18 februari 2009 Inhoud Situering en korte historiek Concept Procedure Documentatie indicatoren VRIND 2008 Gebruik Webenquête Vaststellingen Situering en korte

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Huisstijl Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Medialaan wil de mediakracht ter beschikking stellen van het publiek om jongeren te helpen de weg te vinden naar hulp. Hoe zal

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING Verordening nr. 03/01 24 april 2003 Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voert een breed en inclusief kunstenbeleid.

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen stuk ingediend op 1834 (2012-2013) Nr. 1 7 december 2012 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heer Bart Van Malderen, de dames Tinne Rombouts, Danielle Godderis-T Jonck, Elisabeth Meuleman en Ulla

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 «Ik wil mensen in armoede een transparant model aanreiken waarmee zij kunnen toetsen of een beleidsmaatregel

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 020 24/02/2005 INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Inleiding In het

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Verzending Franstalige brieven aan Brusselse Vlamingen

Vlaamse overheid - Verzending Franstalige brieven aan Brusselse Vlamingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 388 van TOM VAN GRIEKEN datum: 5 juli 2017 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Vlaamse overheid

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie