Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals"

Transcriptie

1 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

2 Copyright 2013 by iresearch Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iresearch. Voor fouten en of onvolkomenheden in het rapport en eventueel gevolgschade kan iresearch niet aansprakelijk gesteld worden.

3 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals iresearch Oude Kleefsebaan BG Berg en Dal Tel: Oktober 2013 iresearch Drs N. van der Velden M. Timmers MSc G. Zeinstra MSc

4

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doelgroep Doel en vraagstellingen Leeswijzer Methode Websearch Zoekwoorden Sneeuwbalmethode Exclusiecriteria websearch Kanttekening websearch Online enquête Opbouw Verspreiding Analyse Resultaten Algemeen Respons Online actief Websites Top Online sociale netwerken Gebruik van online sociale netwerken Houding t.a.v. online sociale netwerken Influentials Gezondheid op school... 19

6 Conclusies Online actief Websites Online sociale netwerken Gezondheid op school Eindconclusie Aanbevelingen Het bereiken en benaderen via websites Het bereiken en benaderen via online sociale netwerken Bijlage 1 Online enquête Bijlage 2 Resultaten online enquête Bijlage 3 Overzicht van top 10 websites Bijlage 4 Overzicht van overige websites m.b.v. websearch Bijlage 5 Overzicht van online sociale netwerken m.b.v. websearch Bijlage 6 Overzicht websites over gezondheid op school m.b.v. websearch.. 58

7 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) versterkt samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering en geeft een impuls aan de gezonde leefstijl van jongeren. Het CGL stimuleert het gebruik van best passende leefstijlinterventies door interventies inzichtelijk te presenteren en kennis te delen over kwaliteit en samenhang. Bij het presenteren van interventies en het delen van kennis speelt internet een steeds belangrijkere rol. Niet alleen via websites, maar ook via online sociale netwerken wordt informatie gedeeld. Onder de vlag Gezonde School versterkt het CGL gezondheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Hierbij is de website gezondeschool.nl de centrale plek waar leerkrachten, bestuurders, en anderen informatie kunnen krijgen over gezondheid op school. Om informatie beter aan te laten sluiten bij de doelgroep onderwijsprofessionals en ook goed vindbaar te maken voor deze doelgroep is het van belang te weten waar en op welke manier onderwijsprofessionals online actief zijn. Om dit inzichtelijk te krijgen heeft CGL bureau iresearch gevraagd een online doelgroepanalyse uit te voeren onder onderwijsprofessionals Doelgroep De doelgroepanalyse wordt uitgevoerd onder onderwijsprofessionals. Dit is een brede doelgroep die bestaat uit de verschillende subdoelgroepen. Het CGL heeft aangegeven de volgende subdoelgroepen het belangrijkste te vinden voor de doelgroepanalyse: - Directie primair onderwijs (PO) - Directie voortgezet onderwijs (VO) - Leerkrachten PO - Leerkrachten/docenten VO - Leerkrachten/docenten middelbaar beroepsonderwijs (MBO) - Zorgcoördinatoren MBO 1 1 Het aantal Zorgcoördinatoren MBO die de online enquête hebben ingevuld is klein.om een beter beeld te krijgen van de subdoelgroep Zorgcoordinatoren zijn uiteindelijk in de analyse zowel de Zorgcoordinatoren MBO als VO meegenomen. Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals 1

8 1.3. Doel en vraagstellingen Het doel van de online doelgroepanalyse is: Achterhalen waar CGL de doelgroep onderwijsprofessionals online kan bereiken en hoe online informatie over de Gezonde School beter kan aansluiten op de wensen, eisen en gedragingen van de onderwijsprofessional. Uit het bovenstaande doel zijn de volgende doelstellingen afgeleid: - Het in kaart te brengen van de online sociale netwerken 2 waar de onderwijsprofessional zich bevindt voor zijn/haar werk. - Het in kaart brengen van websites en online sociale netwerken die de onderwijsprofessional bezoekt voor zijn/haar werk. - Het inzichtelijk maken hoe de onderwijsprofessional zich online gedraagt (informatie verzamelen, kennis delen en/of ervaringen uitwisselen of discussiëren). - Het in kaart brengen van online plaatsen waarop gesproken wordt over gezondheid en school. Het CGL heeft voor deze online doelgroepanalyse de volgende vraagstellingen opgesteld. De vraagstellingen zijn gegroepeerd per onderwerp. 1. Algemeen 1.1 In welke mate is de onderwijsprofessional online actief voor zijn of haar werk? Hierbij gaat het zowel om het bezoeken van websites als online sociale netwerken voor het werk. 1.2 Wat zijn de top 10 meest bezochte websites voor de verschillende groepen onderwijsprofessionals? 2. Online netwerken 2.1 Welke onderwijsprofessional bevindt zich in welke online sociale netwerken? - Linked-In - Twitter - Facebook - Anders? 2 Online sociaal netwerk: Een online sociaal netwerk is een internetdienst waarmee gebruikers een sociaal netwerk kunnen creëren en onderhouden. Meestal gebeurt dit door het aanmaken van een online profiel, dat ze vervoglens kunnen koppelen aan de profielen van anderen. Een sociaal netwerk wordt gebruikt om ervaringen, meningen, nieuws en andere informatie te delen met anderen. 2 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

9 Bij elke verschillende groep onderwijsprofessionals de top 10 benoemen van online sociale netwerken. 2.2 Als de onderwijsprofessional zich bevindt in een online sociaal netwerk, hoe gedraagt hij/zij zich daar dan? Wisselt hij kennis en ervaringen uit, discussieert hij/zij of zoekt hij/zij naar informatie? 2.3 Wat zijn de kenmerken van de onderwijsprofessionals die online kennis en ervaringen delen? 2.4 Hoe is de samenstelling van de online sociale netwerken waar de onderwijsprofessionals zich online bevindt? 2.5 Over welke onderwerpen praat de onderwijsprofessional in online sociale netwerken? 2.6 Wat is de houding van de onderwijsprofessional ten aanzien van online sociale netwerken? Zijn zij actief betrokken bij discussies? 2.7 Is met betrekking tot online aanwezigheid de onderwijsprofessional in te delen in subdoelgroepen naar regio, onderwijstype of anders? 2.8 Hebben de onderwijsprofessionals behoefte aan onderwijstype specifieke communicatie bijvoorbeeld via Twitter of in discussie? 2.9 Geef een top 5 lijst van influentials voor elk van de onderwijsprofessionals. 3. Het onderwerp gezondheid op school online 3.1 Op welke online plaatsen op het internet wordt over gezondheid op school gesproken? Hierbij gaat het zowel over websites als online sociale netwerken. 3.2 Is de onderwijsprofessional daar aanwezig? 3.3 Staat de onderwijsprofessional open voor een gesprek over gezondheid op school op internet? 1.4. Leeswijzer Dit rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de online doelgroepanalyse is uitgevoerd, de methode. In het daarop volgende hoofdstuk worden de resultaten beschreven. In hoofdstuk 4 worden aan de hand van de vraagstellingen de conclusies beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 aanbevelingen gedaan. Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals 3

10 4 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

11 2. Methode Bij deze online doelgroepanalyse is gekozen voor zowel een websearch als een online enquête. Een combinatie van deze twee methoden maakt het mogelijk om een antwoord te geven op alle vraagstellingen (zie hoofdstuk 1.3) Websearch Bij de websearch is met behulp van zoekwoorden en de sneeuwbalmethode gezocht naar relevante websites en online sociale netwerken voor onderwijsprofessionals Zoekwoorden Voor het zoeken naar algemene websites, websites gerelateerd aan gezondheid en fora is gebruik gemaakt van de zoekmachine Google 3. Voor de online sociale netwerken is gezocht binnen Twitter, Facebook en Linked-In. Aan de hand van de vraagstellingen is een lijst met zoektermen opgesteld die het uitgangspunt vormen voor de websearch. Voor de zoektermen zijn, daar waar mogelijk, alternatieve zoektermen opgesteld. Bij de websearch zijn de verschillende zoektermen die in tabel 1 en 2 vermeld staan, gecombineerd. Tabel 1. Schema zoekwoorden voor algemene websites en online sociale netwerken ZOEKWOORDEN Type onderwijs Doelgroep Extra Primair onderwijs - Basisschool Voortgezet onderwijs - Middelbare school Leerkrachten - Docenten - Juf - Meester - Onderwijzer Directie - Schoolleider Forum Middelbaar beroeps onderwijs - MBO Zorgcoördinatoren Leerkrachten - Docenten - Onderwijzer Forum 3 Een vergelijking is gemaakt in de zoekresultaten van Google, Bing en Yahoo. Deze zoekmachines leveren veelal dezelfde zoekresultaten op. Met name de inhoudelijke websites komen overeen. Bing en Yahoo leveren wel meer specifieke (interne) schoolwebsites op. Op basis van deze vergelijking is Google als uitgangspunt genomen. Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals 5

12 Tabel 2. Schema zoekwoorden voor websites en online sociale netwerken met als onderwerp gezondheid op school ZOEKWOORDEN Onderwerp Gezondheid op school - Pesten en school - Weerbaarheid en school - Voeding en school - Bewegen en school - Seksualiteit en school - Leefstijl en school - Hygiëne en school Extra Forum Voor de websearch naar algemene websites en fora zijn de eerste drie pagina s van Google resultaten doorlopen. Voor de websearch naar gezondheid websites en fora is alleen de eerste pagina van Google resultaten doorlopen. Bij het zoeken naar sociale netwerken op Linked-In, Twitter en Facebook zijn alle zoekresultaten bekeken Sneeuwbalmethode Naast het zoeken met behulp van zoektermen is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. Deze methode houdt in dat relevante websites die gevonden zijn met behulp van de zoektermen als sleutelwebsite dienen. Deze websites kunnen verwijzingen bevatten naar andere relevante websites en online sociale netwerken. Deze websites kunnen vervolgens weer naar andere websites leiden etc Exclusiecriteria websearch De websearch richtte zich specifiek op de zes subdoelgroepen van de onderwijsprofessional zoals omschreven in hoofdstuk 1.2. Voor het selecteren van relevante websites zijn een aantal exclusiecriteria aangehouden: - Niet onderwijsgerelateerde websites. - Websites met vacatures, opleidingen/cursussen of salarisschalen. Voor het selecteren van Linked-In groepen zijn alle groepen met minder dan 50 members geëxcludeerd. Bij de selectie van een forum was deelname van één van de geselecteerde zes subdoelgroepen op het forum een vereiste voor inclusie. Binnen Twitter zijn diegene geïncludeerd die voor de 6 subdoelgroepen interessante onderwijsgerelateerde tweets hadden en/of die volgers hebben die tot één van de zes subdoelgroepen behoren. 6 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

13 Kanttekening websearch Een websearch is een goede methode om informatie op het internet in kaart te brengen. Toch heeft een websearch een aantal kanttekeningen die belangrijk zijn voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Informatie op het internet bereidt zich dagelijks uit. Met een websearch wordt een momentopname gemaakt. Volledigheid aan informatie kan bij het zoeken van informatie op het internet niet gegarandeerd worden. Met een goede zoekstrategie kan volledigheid nagestreefd worden Online enquête Opbouw De online enquête (Bijlage 1) bevatte in totaal 28 vragen. Er is een doorverwijssysteem toegepast waardoor de onderwijsprofessional alleen de voor hem/haar relevante vragen kreeg. In de enquête kwamen diverse thema s aan bod: online activiteit, werkgerelateerde websites en online sociale netwerken, houding ten aanzien van online sociale netwerken, communicatiebehoefte en tot slot algemene kernmerken. De enquête bevatte zowel gesloten vragen (meerkeuze) als open vragen. De vragen over houding zijn gesteld aan de hand van stellingen waarbij de 5-punts Likertschaal als antwoordopties is toegepast (helemaal oneens helemaal eens) Verspreiding Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de online activiteiten van de onderwijsprofessional is de online enquête niet alleen verspreid onder de zes subdoelgroepen zoals beschreven in hoofdstuk 1.2. maar ook onder schoolbesturen van primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs (tabel 3). Voor de verspreiding van de online enquête is voor alle doelgroepen, met uitzondering van de zorgcoördinatoren MBO, gebruik gemaakt van een persoonlijke . Hierbij is gebruik gemaakt van de bij iresearch bekende e- mailadressen. In de was een link naar de online enquête opgenomen. Om ook de zorgcoördinatoren MBO te bereiken is op diverse Linked-In groepen 4 de zorgcoördinator uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Om de verspreiding onder de doelgroep Leerkrachten MBO te vergroten is naast de persoonlijke gebruikt gemaakt van de nieuwsbrief van het Platform Sport en Bewegen van de MBO raad. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder 331 geabonneerden. In deze nieuwsbrief is een oproep geplaatst met het verzoek tot deelname aan het onderzoek. 4 Op de volgende Linked-In groepen is een oproep geplaatst: zorgcoördinatoren, vrienden van de zorgcoördinator, NVS-NVL loopbaanbegeleiding en leerlingenzorg en de Zorgcoördinator in positie. Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals 7

14 Tabel 3. Verspreiding online enquête naar subdoelgroepen Subdoelgroep Aantal benaderd Directie PO 4892 Directie VO 248 Leerkracht PO 452 Leerkracht VO 323 Leerkracht MBO 169 PO bestuur 343 VO bestuur 289 MBO bestuur Analyse De online enquête is geanalyseerd door middel van het berekenen van frequenties/percentages van de respondenten die de online enquête volledig hebben ingevuld. Dit is gedaan voor de totale groep onderwijsprofessionals maar ook uitgesplitst naar de zes subdoelgroepen (zie hoofdstuk 1.2). Een vergelijking in frequenties/percentages is gemaakt tussen de zes subdoelgroepen, zodat eventuele opmerkelijkheden beschreven kunnen worden. De gevonden informatie via de websearch is met name kwalitatief schematisch uitgewerkt. Om te komen tot een top 10 van relevante websites is uitgegaan van het aantal keer dat een website vermeld is door de respondenten in de online enquête. Daar waar als gevolg van een te lage respons geen top 10 van websites kon worden samengesteld, is een kleinere lijst opgesteld. Voor een top 10 lijst van online sociale netwerken is in de online enquête aan de respondenten gevraagd om online sociale netwerken te noemen waarvan zij het meeste gebruik maken. Aangezien deze vraag alleen algemene beschrijvingen van online sociale netwerken heeft opgeleverd (zoals Facebook, Linked-In) en geen verdere specificering van groepen of bepaalde pagina s, kon geen top 10 samengesteld worden. De websearch heeft een lijst met online sociale netwerken opgeleverd die mogelijk door de onderwijsprof worden gebuikt. 8 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

15 3. Resultaten Aan de hand van de in hoofdstuk 1.3 beschreven vraagstellingen zijn de resultaten van de online enquête en de websearch geanalyseerd en in dit hoofdstuk beschreven. In bijlage 2 zijn alle resultaten van de online enquête voor de totale doelgroep en voor de zes subdoelgroepen apart in tabellen opgenomen. In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de resultaten van de totale doelgroep. Opvallende verschillen tussen de verschillende subdoelgroepen worden ook genoemd Algemeen Respons In totaal hebben 1001 onderwijsprofessionals de online enquête ingevuld. Hiervan hebben 828 (82,8%) de enquête volledig ingevuld. Van deze respondenten is 47,2% man en 52,8% vrouw. De grootste groep is tussen de jaar oud (41,8%) en bijna de helft van de respondenten is 25 jaar of langer werkzaam in het onderwijs (47,5%). De figuren 1, 2 en 3 laten de kenmerken per subdoelgroep zien. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren MBO & VO Leerkrachten MBO 10,0% 0,0% Man Vrouw Figuur 1. Verdeling geslacht binnen de totale doelgroep en de subdoelgroepen Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals 9

16 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren MBO & VO Leerkrachten MBO 10,0% 0,0% Jonger dan 20 jaar jaar jaar jaar jaar 60 jaar en ouder Figuur 2. Leeftijdsverdeling binnen de totale doelgroep en de subdoelgroepen 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren MBO & VO Leerkrachten MBO 10,0% 0,0% 0 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar 20 tot 25 jaar Langer dan 25 jaar Figuur 3. Verdeling naar aantal werkzame jaren in het onderwijs binnen de totale doelgroep en de subdoelgroepen Vande totale groep respondenten is 63,4% werkzaam in het primair onderwijs en slechts 10,9% in het middelbaar beroepsonderwijs (figuur 4). 10 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

17 26% 11% 63% Primair onderwijs (PO) Voortgezet onderwijs (VO) Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Figuur 4. Verdeling totale doelgroep naar onderwijstype In tabel 4 staat het aantal respondenten voor de zes subdoelgroepen vermeld. Tabel 4. Aantal respondenten voor zes subdoelgroepen Subdoelgroep Aantal Percentage van het respondenten totaal Directie PO ,0% Directie VO 49 5,9% Leerkracht PO ,1% Leerkracht VO 84 10,1% Leerkracht MBO 30 3,6% Zorgcoördinator VO / MBO ,7% Van de totale groep respondenten is slechts 3,6% leerkracht MBO en 2,7% zorgcoördinatoren VO/MBO Online actief In de online enquête is gevraagd in welke mate de onderwijsprofessional online actief is voor zijn of haar werk. Hierbij gaat het om zowel het bezoeken van websites als online sociale netwerken voor het werk en niet om privé online activiteiten. Uit de resultaten blijkt dat op een enkeling na iedereen 1 of meer keer per week online actief is. Een groot deel van de onderwijsprofessionals is zelfs meer dan 1 keer per dag online actief (figuur 5). 5 Zie hoofdtsuk 1.2 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals 11

18 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Totale doelgroep PO directie VO directie VO en MBO zorgcoördinator PO leerkracht VO leerkracht MBO leerkracht 0% 1 keer /week Bijna iedere dag Meer dan 1 keer per dag Figuur 5. Mate van online activiteit voor totale doelgroep en verschillende subdoelgroepen Uit de online enquête blijkt dat 83% van alle onderwijsprofessionals online actief is door het bezoeken van de website van de school. Hierbij gaat het om de algemene schoolwebsite, intranet of online prikbord/rooster voor leerlingen/ouders. Daarnaast is ruim 92% online actief door het bezoeken van inhoudelijke websites. De onderwijsprofessionals zijn in mindere mate via sociale netwerken online actief (bijna 37%). Ten opzichte van de andere subdoelgroepen is de leerkracht PO via de website van de school (78%), inhoudelijke websites (88%) en online sociale netwerken (16%) het minst online actief (figuur 6). Andere manieren waarop leerkrachten PO online actief zijn, zijn middels , administratie- en softwaresystemen en Google. 12 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

19 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Totale groep Directie PO Leerkrachten PO Directie VO Leerkrachten VO Zorgcoördinatoren MBO & VO Leerkrachten MBO 10% 0% Via de website van de school Via inhoudelijke websites Via online sociale netwerken Anders, namelijk Figuur 6. Manier van online activiteit voor totale doelgroep en verschillende subdoelgroepen 3.3. Websites Top 10 Zoals omschreven in hoofdstuk 2.3 is op basis van de online enquête een top 10 van relevante websites opgesteld. Daar waar op basis van de online enquête geen top 10 kon worden samengesteld, is een kortere lijst opgesteld. In tabel 5 zijn per subdoelgroep de meest vermelde websites opgenomen. Dit is gebeurd aan de hand van het aantal keer dat de website door de respondenten vermeld is. Bij alle subdoelgroepen zijn Google en de eigen schoolwebsite genoemd als veel gebruikte websites. Deze zijn niet opgenomen in tabel 5. Veel van de in tabel 5 opgenomen websites zijn ook via de websearch gevonden. De softwaresystemen en een aantal websites met lesmaterialen voor met name leerkrachten PO zijn niet gevonden via de websearch. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de tijdens de websearch gebruikte zoekwoorden te algemeen zijn. Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals 13

20 Tabel 5. Top 10 van websites per subdoelgroep aantal hits enquête aantal hits enquête Directie primair onderwijs Leerkrachten primair onderwijs 1. Parnassys Schooltv* Onderwijsinspectie* Basispoort Ministerie van Onderwijs, Cultuur Parnassys 18 en Wetenschap* 4. Kennisnet* Schoolbordportaal Algemene Vereniging Juf Sanne* 13 Schoolleiders* 6. Dienst Uitvoering Onderwijs Malmberg* PO Raad* Juf Janneke Dyade Gynzy School aan zet* Uitzending gemist OSG Kleutergroep 8 Directie voortgezet onderwijs Leerkrachten voortgezet onderwijs 1. VO Raad* Magister Ministerie van Onderwijs, Cultuur Getalenruimte epn 8 en Wetenschap* 3. Onderwijsinspectie* 9 3. YouTube.com 7 4. Dienst Uitvoering Onderwijs* 7 4. Digischool* 5 5. Examenblad* 6 5. Wikipedia 4 6. Foletaweb 4 6. Schooltv* 3 7. Vereniging voor openbare en 4 7. Uitzending gemist 2 algemeen toegankelijke scholen 8. Cito 2 8. Examenblad* 2 9. Passend Onderwijs* 2 9. Cito Twitter Noordhoff* 2 Zorgcoördinatoren VO & MBO Leerkrachten MBO 1. Passend onderwijs* 5 1. Magister 4 2. Dienst Uitvoering Onderwijs* 4 2. Studiemeter.nl 4 3. Ministerie van Onderwijs, Cultuur 3 3. Wikiwijs* 3 en Wetenschap* 4. Linked In 3 4. Eduarte 2 5. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap* 2 *ook gevonden in de websearch Een aantal websites is algemeen van opgezet en toepasbaar voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en daarmee relevant voor meerdere subdoelgroepen. 14 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

21 In bijlage 3 staan de in tabel 5 opgenomen websites alfabetisch nader uitgewerkt. In deze bijlage zijn de websites tevens ingedeeld in de volgende categorieën: Algemene websites Dit zijn websites die het algemene publiek als doelgroep hebben. Hierbij kan gedacht worden aan zoekmachines en algemene informatiewebsites. Algemene onderwijs websites Dit zijn websites die geschreven zijn voor belangstellenden van de onderwijssector. Er kan veelal gedacht worden aan websites van overheidsinstanties die over het onderwijs gaan. Belangenbehartiging Hieronder vallen de websites van bracheorganisaties en van initiatieven die opkomen voor de belangen van de onderwijsprofessional. Ontmoetingsplek In deze categorie zijn de websites opgenomen die onderwijsprofessionals met elkaar in contact brengen. Software Dit zijn websites die softwaresystemen aanbieden specifiek voor de onderwijssector. Kwaliteit onderwijs verbeteren Er zijn vanuit de overheid en daarbuiten veel initiatieven opgezet om het onderwijs te verbeteren. De websites die hierover gaan zijn in deze categorie opgenomen. Voorbeelden zijn websites van adviesorganisaties en projectgroepen. Nieuws Hieronder worden websites verstaan die onderwijsgerelateerd nieuws verschaffen. Schoolmaterialen Deze categorie bevat websites die lesmateriaal, lesmethodes en lesideeën geven. Dit kunnen websites van uitgevers zijn, maar ook van leerkrachten die hun lesmaterialen via het web met anderen delen. Specifiek vak/onderwerp Deze websites leggen de nadruk op een bepaald vakgebied of onderwerp. Van de 35 websites die in bijlage 3 uitgewerkt zijn, vallen maar liefst 13 websites onder de categorie schoolmaterialen. Naast de top 10 op basis van de online enquête, zijn met de websearch relevante websites gevonden die in bijlage 4 beschreven zijn. Deze zijn ingedeeld naar de hierboven omschreven categorieën. Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals 15

22 3.4. Online sociale netwerken Gebruik van online sociale netwerken De directie VO en de zorgcoördinatoren van VO / MBO hebben het vaakst een account bij een online sociaal netwerk (78% en 77%) (figuur 7). Slechts 31,7% van de leerkrachten PO en 35,7% van de leerkrachten VO heeft een account bij een online sociaal netwerk. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Totale doelgroep PO directie PO leerkracht VO directie VO leerkracht VO en MBO zorgcoördinator MBO leerkracht 0% Account online sociaal netwerk Figuur 7. Account bij een online sociaal netwerk voor de totale doelgroep en voor de verschillende subdoelgroepen In figuur 8 is aangegeven hoeveel procent van de onderwijsprofessionals die een account bij een online sociaal netwerk heeft, gebruik maakt van Linked-In, Facebook en Twitter. Linked-In is het populairste online sociale netwerk onder de directie PO (68,7%) en VO (92,1%) en de zorgcoördinatoren VO / MBO (94,1%). Bij alle leerkrachten is Facebook het meest gebruikte online sociale netwerk. Andere online sociale netwerken die nog genoemd worden zijn: Digischool, Yammer en Pinterest. 16 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

23 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Totale doelgroep PO directie PO leerkracht VO directie VO leerkracht VO en MBO zorgcoördinator MBO leerkracht 0% Linked-In Facebook Twitter Figuur 8. Gebruik van verschillende online sociale netwerken Aan de onderwijsprofessionals met een account bij een online sociaal netwerk is gevraagd hoe ze het online sociaal netwerk gebruiken. De meeste onderwijsprofessionals (78,4%) gebruiken het netwerk om positieve ervaringen te delen (variërend van soms (38,7%), vaak (28,7%), tot altijd (11%)). Een grote meerderheid (82,2%) zegt online sociale netwerken nooit te gebruiken om negatieve ervaringen te delen/te klagen. Zoals omschreven in hoofdstuk 2.3 kan op basis van de online enquête niet een top 10 van online sociale netwerken opgesteld worden. Alle relevante online sociale netwerken die gevonden zijn bij de websearch staan per subdoelgroep en per sociaal netwerk in bijlage 5 beschreven. Voor de Linked-In groepen is het percentage van members bepaald met een onderwijsgereleateerde functie 6. Dit percentage loopt sterk uiteen en ligt tussen de 6% en 64%. De Linked-In groep Differentieren in het voortgezet onderwijs heeft het hoogste percentage members (64%) met een onderwijsgerelateerde functie Houding t.a.v. online sociale netwerken In de online enquête is bij de onderwijsprofessionals met en zonder een account bij een sociaal netwerk de houding ten aanzien van de online sociale netwerken nagevraagd. In tabel 6 is het percentage weergegeven dat eens en helemaal eens heeft geantwoord op de verschillende stellingen. 6 Linked-In heeft een functionaliteit waarmee de members verdeeld kunnen worden naar werkveld. Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals 17

24 Tabel 6. Houding van de totale doelgroep met en zonder account bij een online sociaal netwerk Stelling Ik heb een positief gevoel bij online sociale netwerken. Online sociale netwerken worden met name gebruikt om positieve ervaringen te delen. Online sociale netwerken worden met name gebruikt om negatieve ervaringen te delen / te klagen. Online sociale netwerken zijn een goed communicatiemiddel voor werkgerelateerde informatie. Online sociale netwerken leveren mij informatie op waar ik iets aan heb binnen het onderwijs / die ik kan toepassen binnen het onderwijs. Online actief maar geen account online sociaal netwerk Online actief en een account online sociaal netwerk 20% 62% 28% 51% 14% 8% 28% 62% 18% 59% Onderwijsprofessionals die geen account hebben, hebben minder vaak een positief gevoel bij online sociale netwerken. 62% van de onderwijsprofessionals die een account heeft, vindt online sociale netwerken een goed communicatie middel om werk gerelateerde informatie te delen en 59% zegt de informatie ook toe te kunnen passen binnen het onderwijs. Met een 3,84 7 heeft de directie VO het positiefste gevoel bij een online sociaal netwerk. Ook vindt de directie VO het vaakst dat een online sociaal netwerk een goed communicatiemiddel is (3,89) en dat een sociaal netwerk informatie levert waar ze iets aan hebben (3,84) Influentials Een influential is iemand die gemiddeld meer invloed heeft dan anderen. Online zijn influentials herkenbaar aan een uitgebreid sociaal netwerk en uitgesproken meningen. De invloed die influentials hebben uit zich in het vermogen om de ontwikkeling van gedachten en gedrag van anderen te kunnen veranderen. Een online influential kan een persoon zijn maar ook een groep of organisatie die veel invloed heeft. Voor het achterhalen van influentials onder onderwijsprofessionals is per subdoelgroep gekeken naar het populairste online sociaal netwerk (zie figuur 8). Bij de directie PO en VO en de zorgcoördinatoren VO / MBO zijn de influentials de Linked-In groepen uit bijlage 5. Met behulp van het percentage members met een onderwijsgerelateerde functie is het aantal members met een 7 Berekend op basis van een schaal van 1 t/m 5. Een 3 staat voor Niet eens/niet oneens. 18 Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

25 onderwijsgerelateerde functie bepaald. Hiermee is inzichtelijk gemaakt hoe groot het bereik is van de Linked-In groep onder de onderwijsprofessionals. De Linked- In groepen PO netwerk (directie PO), Leraren met Lef (directie VO) en NVS- NVL "Loopbaanbegeleiding en Leerlingenzorg" (zorgcoördinatoren MBO) bereiken de meeste onderwijsprofessionals. Bij de Leerkrachten PO, VO kunnen de Facebook pagina s uit bijlage 5 gezien worden als influentials. Het gaat hierbij om juffen/meester Facebook pagina s. De websearch heeft voor de leerkrachten MBO geen relevante Facebook pagina s opgeleverd. Bij deze MBO leerkrachten zijn de Linked-In groepen influentials. De Linked-In groep Onderwijs 2.0 bereikt de meeste onderwijsprofessionals Gezondheid op school Aan de onderwijsprofessionals die online actief zijn, is gevraagd of zij voor hun werk websites bezoeken die gerelateerd zijn aan gezondheid op school zoals pesten, voeding, bewegen, weerbaarheid en seksualiteit etc. Leerkrachten VO (32%) en MBO (37%) geven het vaakst aan nooit websites voor het werk te bezoeken die gerelateerd zijn aan gezondheid op school (figuur 9). Slechts 5% van de directie PO en 5% van de zorgcoördinatoren VO/MBO bezoekt nooit websites gerelateerd aan gezondheid op school. De zorgcoördinatoren VO /MBO bezoeken deze websites het vaakst (namelijk 27% 1 of meerdere keren per week). 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% totaal PO directie PO leerkracht VO directie VO leerkracht VO en MBO zorgcoördinator MBO leerkracht 10% 0% Nooit minder dan 3 keer per maand 1 of meerdere keren per week Meer dan 1 keer per dag Figuur 9. Bezoek aan websites gerelateerd aan gezondheid op school Met behulp van de online enquête is per subdoelgroep een lijst van meest bezochte websites die gerelateerd zijn aan gezondheid op school opgesteld (tabel 7). Opvallend is dat de onderwijsprofessionals hierbij alleen websites genoemd hebben en geen online sociale netwerken. Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals 19

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Utrecht, juni 2013 L. S. Smulders, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Wijkraad Oost Copyright 2013, Labyrinth Onderzoek &

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & assistent marketingmedewerker Kerntaak 1 Student: Liza Ossewaarde Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs

Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Robert Verscheijden 2183018 +31631559623 Met dit onderzoek wordt voldaan aan een deel van de vereisten voor een graad in Bachelor of Education

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding Onderzoeksrapport Motivatie voor schadebestrijding Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding 10 april 2013 1 Colofon Opdrachtgever: Faunafonds Titel:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013 ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013 ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo,

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie