BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV"

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 4 I.4 WIJZE VAN GUNNEN... 5 I.5 PRIJSVASTSTELLING... 5 I.6 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 5 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 6 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 7 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 7 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 7 I.11 PRIJSHERZIENINGEN... 8 I.12 VARIANTEN... 8 I.13 KEUZE VAN OFFERTE... 8 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 9 II.1 LEIDEND AMBTENAAR... 9 II.2 VERZEKERINGEN... 9 II.3 BORGTOCHT... 9 II.4 LOOPTIJD... 9 II.5 BETALINGSTERMIJN II.6 WAARBORGTERMIJN II.7 OPLEVERING III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 SERVICE/KWALITEIT III.2 PRIJSOPGAVE III.3 LAY-OUT III.4 TERMIJNEN IV. TECHNISCHE BEPALINGEN - BIJLAGEN IV.1 BIJLAGE : BEELDEN IV.2 BIJLAGE : FICTIEVE TEKST VACATUREBERICHT IV.3 BIJLAGE : QURIFIED MESSAGE BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER Blz. 2

3 Ontwerper Naam: Contractbeheer Adres: A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist Contactpersoon: De heer Julien Vanparys Telefoon: Fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Aanstellen communicatiebureau mbt rekruteringsadvertenties. Toelichting: De opdracht heeft als voorwerp de publicatie, advies & begeleiding en layout met betrekking tot rekruteringsadvertenties in het kader van aanwervingsprocedures. Het gemeentebestuur zal de komende jaren een aantal aanwervingsexamens uitschrijven. De publicatie hiervan zal gebeuren in een aantal kranten en/of tijdschriften of via digitale media. Van deze advertenties mag verwacht worden dat ze in het oog springen, aantrekkelijk, duidelijk, overzichtelijk zijn en rekening houdend met hedendaagse trends en verspreidingskanalen. De inschrijver dient bijgevolg een omschrijving van het volledig proces van de communicatie, opmaak, advisering, plaatsing tav van rekruteringsadvertenties - rekening houdend met een optimale dienstverlening, opvolging en het zich strikt houden aan de vooropgestelde deadlines - op te geven alsook de aanpak voor het ontwikkelen van een aangepaste layout/ontwerp van de vacature (restyling op basis van huidige ontwerpen). Restyling van een vacaturebericht op basis van de huidige beelden/layout (zie bijlage tekst + communicatiestijl). De ontwerpen moeten eveneens ondersteund worden door een visie of de nodige uitleg en rekening houden met de huisstijl (logo, lettertype verdana & schmalhans-regular en communicatiestijl), de dynamische uitstraling van ons bestuur en vermelding van een qurified message. De opdrachtgever staat in voor het verstrekken van de nodige informatie. De inschrijver staat in voor de opmaak van de vacatures, doorstroom en communicatie naar de diverse mediakanalen. Hij neemt ten volle zijn verantwoordelijkheid op voor de goede gang van zaken en correct verloop. Jaarlijks worden een 40-tal aanwervingsprocedures uitgevoerd waarbij de publicatie van vacatures noodzakelijk is. Dit aantal is enkel richtinggevend en niet bindend. Plaats van dienstverlening: Personeelsdienst, A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist I.2 Identiteit van de opdrachtgever Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein Knokke-Heist De aanbestedende overheid voert de procedure en treedt ook op in naam van: OCMW Knokke-Heist, Kraainestplein 1, 8300 Knokke-Heist I.3 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting of de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Blz. 4

5 Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. I.4 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. I.5 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. I.6 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Op basis van artikel 61 1 van het K.B. van 15 juli 2011 en latere aanpassingen wordt de inschrijver uitgesloten van deelname aan de gunningsprocedure (in elk stadium van de opdracht) wanneer hij zich bevindt in een van volgende toestanden: 1. Veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie volgens art. 324bis van het Strafwetboek 2. Veroordeeld zijn voor omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek 3. Veroordeeld zijn voor fraude 4. Veroordeeld zijn voor het witwassen van geld Op basis van artikel 61 2 van het K.B. van 15 juli 2011 en latere aanpassingen kan de inschrijver uitgesloten worden van deelname aan de gunningsprocedure (in elk stadium van de opdracht) wanneer hij zich bevindt in één van volgende toestanden: 5. Wanneer hij in staat van faillissement of vereffening verkeert 6. Wanneer aangifte is gedaan van faillissement of wanneer een procedure van vereffening aanhangig is. 7. Wanneer hij veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. 8. Wanneer hij bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan. 9. Wanneer hij niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel Wanneer hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen 11. Wanneer niet voldaan is aan de verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 63. Voor binnenlandse inschrijvers worden punten 5, 6, 9 en 11 opgevraagd door het bestuur. Punten 1,2,3,4 en 7 worden bewezen door middel van een uittreksel uit strafregister of een evenwaardig document (bv. verklaring op eer). Punten 8 en 10 worden bewezen door een verklaring op eer. Blz. 5

6 Voor buitenlandse inschrijvers worden de gevraagde attesten bewezen door een document van een bevoegde instantie of een verklaring op eed, of in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring door de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. Een offerte kan pas als regelmatig worden beschouwd, als op het moment van de gunning van de opdracht voldaan is aan de bepalingen van de wetgeving met betrekking tot de bijdragen aan de sociale zekerheid. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Bewijs als erkend communicatiebureau. Referenties van minstens 6 gelijkaardige diensten uitgevoerd ten aanzien van 3 andere openbare besturen tijdens de laatste 3 jaar (periode 01 oktober september 2013). Opgave van naam en kwalificaties van één vaste contactpersoon/verantwoordelijke als communicatiepersoon tussen het bestuur als opdrachtgever en de dienstverlener. Opgave van namen en kwalificaties van de hele crew medewerkers die voor ons bestuur beschikbaar staan tav de totale uitvoering van de opdracht Minimumeisen: Referenties van minstens 6 gelijkaardige diensten uitgevoerd ten aanzien van 3 andere openbare besturen tijdens de laatste 3 jaar (periode 01 oktober september 2013). I.7 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (2013/435/CON/JV) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: Gemeentebestuur Knokke-Heist Contractbeheer De heer Julien Vanparys A. Verweeplein Knokke-Heist Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. De offerte wordt als volgt aangeboden: 1 originele offerte op papier 1 kopie van de offerte op papier 1 kopie van de offerte digitaal Blz. 6

7 I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Stadhuis Knokke, Zaal A. Verwee 1ste verdieping Datum: 1 oktober 2013 om uur I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 180 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Service/kwaliteit 60 1 a. Advies 20 Gewicht 1ste krijgt 20 punten, 2de krijgt 16 punten, 3de krijgt 12 punten, 4de krijgt 8 punten, 5de en volgende krijgen 4 punten. 2 b. Informeren 10 1ste krijgt 10 punten, 2de krijgt 8 punten, 3de krijgt 6 punten, 4de krijgt 4 punten, 5de en volgende krijgen 2 punten. 3 c. Stappenplan 10 1ste krijgt 10 punten, 2de krijgt 8 punten, 3de krijgt 6 punten, 4de krijgt 4 punten, 5de en volgende krijgen 2 punten. 4 d. Troef 10 1ste krijgt 10 punten, 2de krijgt 8 punten, 3de krijgt 6 punten, 4de krijgt 4 punten, 5de en volgende krijgen 2 punten. 5 e. Oplossing 10 1ste krijgt 10 punten, 2de krijgt 8 punten, 3de krijgt 6 punten, 4de krijgt 4 punten, 5de en volgende krijgen 2 punten. Prijs 30 6 Prijs 30 1ste krijgt 30 punten, 2de krijgt 24 punten, 3de krijgt 18 punten, 4de krijgt 12 punten, 5de en volgende krijgen 6 punten. Lay-out 30 7 a. Ontwerpen 15 1ste krijgt 15 punten, 2de krijgt 12 punten, 3de krijgt 9 punten, 4de krijgt 6 punten, 5de en volgende krijgen 3 punten. 8 b. Visie/idee 10 1ste krijgt 10 punten, 2de krijgt 8 punten, 3de krijgt 6 punten, 4de krijgt 4 punten, 5de en volgende krijgen 2 punten. 9 c. Vermelding mac-/windowssysteem 5 1ste krijgt 5 punten, 2de krijgt 4 punten, 3de krijgt 3 punten, 4de krijgt 2 punten, 5de en volgende krijgen 1 punt. Termijnen Termijnen 10 1ste krijgt 10 punten, 2de krijgt 8 punten, 3de krijgt 6 punten, 4de krijgt 4 punten, 5de en volgende krijgen 2 punten. Blz. 7

8 Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. Nadere uitleg over de gunningscriteria: zie de technische bepalingen. I.11 Prijsherzieningen Op onderhavige opdracht is prijsherziening mogelijk, maar er kan niet afgeweken worden van het vast kortingspercentage. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Blz. 8

9 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over en het toezicht op de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: de heer Kristof Schotsmans Adres: Personeelsdienst, A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist Telefoon: II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: een forfaitaire borgtocht van 2.500,00 EUR. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de oplevering. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. II.4 Looptijd Termijn in maanden: 48 maanden Blz. 9

10 II.5 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, vastgesteld overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de voorlopige oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, overeenkomstig de regels bepaald in de opdrachtdocumenten. De facturen dienen binnen de maand na verschijning van de publicatie te worden ingediend. II.6 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. II.7 Oplevering Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de leidend ambtenaar bij een aangetekende brief hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. Blz. 10

11 III. Technische bepalingen De inschrijver dient volgende bepalingen uit te schrijven op de technische fiche : III.1 Service/kwaliteit a. Advies verlening ten aanzien van de publicatie afhankelijk van de doelgroep. Uw kantoor dient bij de vacatures in bijlage van dit bestek een advies te formuleren via welke mediakanalen er zou gepubliceerd worden, rekening houdend met het vooropgestelde budget en een maximale ruchtbaarheid van de vacature. Uw advies moet minstens 4 verschillende media(kanalen) bevatten met een maximum uitgave van euro (incl.btw) per vacature : o Jobstudenten redders, eerste hulpverleners, monitoren en zomermedewerkers o Stafmedewerker stedenbouw binnen de afdeling stadsontwikkeling o coördinator podiumkunsten binnen de afdeling Vrije Tijd o Financieel beheerder Geef aan waarom u kiest voor dit mediakanaal en hoeveel dit kost. b. Hoe informeert u het gemeentebestuur doorgaans van interessante publicaties, extra aanbiedingen? c. Stappenplan binnen de eigen organisatie van de dienstverlener. Welke organisatorische stappen worden er binnen uw bedrijf ondernomen vanaf de start van de ontvangst van de advertentie tot de effectieve publicatie en facturatie. d. Welke is binnen uw kantoor uw troef ten aanzien van andere communicatiebureau s. Formuleer waarin uw kantoor verschilt of een meerwaarde biedt. e. Wat biedt u het gemeentebestuur als oplossing wanneer het order niet naar behoren wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld er staan nog fouten in de tekst, het medium publiceert een andere advertentie dan de aangeleverde, )? Welke procedure hanteert u dan? Gelieve hiervan een gedetailleerde weergave te geven. III.2 Prijsopgave De prijs wordt weergegeven op basis van een vast kortingspercentage bovenop de bestaande tarieven die telkens op het moment van publicatie van toepassing zijn bij de diverse media. Als er op het moment van de publicatie extra kortingen/aanbiedingen vanuit de media van toepassing zijn, dient dit tarief als basisbedrag waarop het vast kortingspercentage eerlijkheidshalve wordt aangerekend. Het gemeentebestuur bezorgt de teksten (opgemaakt in het tekstverwerkingsprogramma Word ) via . => De prijs moet in euro opgegeven worden en als volgt : a. een vast kortingspercentage ongeacht hoe groot de advertentie is b. prijsopgave van één standaard vacaturebericht (+ 105 mm h x 150 mm b), kleur, 1 inlassing, prijs all-inn exclusief milieutaks en BTW. Via volgende mediakanalen - Streekpersoneel - De Zondag - TamTam - Vacature Blz. 11

12 - Jobat - VVSG - Klasse (onderwijs) - Metro - Het Nieuwsblad - Het Laatste Nieuws - Het Belgisch staatsblad - Digitaal regiojobs - Digitaal careerbuilding - Digitaal Msm - Digitaal Google adwords - Digitaal werken bij de overheid AANDACHT : - het opgegeven kortingspercentage is bindend. - de prijsopgave dient opgegeven te worden conform de tarieven die momenteel gehanteerd worden bij de diverse media. Deze prijslijst is niet bindend maar richtinggevend en realistisch om een correcte prijsvergelijking op te maken. - de opgegeven media zijn de meest voorkomende/belangrijke media. Deze zijn niet bindend en wijzigbaar tijdens de uitvoering van de opdracht. => Volgende werkzaamheden door het bureau zijn in de prijs inbegrepen: Conceptontwikkeling/lay-out van het vacaturebericht Opmaak prijsofferte Alle proefdrukken (worden ons tijdig toegestuurd via ) Copywriting Alle tekstnazicht- en aanpassingen Afsluiten van contracten met de media, aankopen van mediaruimte, waarbij er op wordt toegezien dat de adverteerder zo gunstig mogelijke voorwaarden op het vlak van prijs/kwaliteit/leveringstermijnen verkrijgt Informatieverzameling over commerciële en publicitaire activiteiten Verplaatsings-, telefoon- en faxkosten Het nazicht op uitvoering van de orders (controleren of elke bestelling voor rekening van de adverteerder degelijk wordt uitgevoerd) Besprekingen van voorbereidende, opvolgende en consultatieve aard, administratieve opvolging, controleren en groeperen van alle gegevens voor facturatie. III.3 Lay-out a. In het kader van de lay-out dient de tekst correct te worden weergegeven, in het oog te springen, aantrekkelijk te zijn, duidelijk en overzichtelijk en rekening houdend met de communicatie- en huisstijl, logo, het lettertype (verdana en schmalhans-regular) en dynamische uitstraling van het bestuur en vermelding van een qurified message. De inschrijver dient minstens drie ontwerpen betreffende één vacature uit te werken waarbij hij zich baseert op de huidige beelden in bijlage van dit bestek. AANDACHT : indien u de gunning toegewezen krijgt, zijn alle ontwerpen door het bestuur nog onderhandelbaar en wijzigbaar zonder enige meerkost. b. Beschrijf hierbij wat uw visie/idee is bij deze ontwerpen. c. Uitdrukkelijke vermelding dat de proefdrukken kunnen geopend worden op Mac- en windowsysteem III.4 Termijnen Termijnbeschrijving: tijd nodig om, het ontvangen van de aangeleverde teksten van de opdrachtgever, de vooropgestelde deadlines van de media, het ontwerpen/aanpassen van de proefdrukken, copywriting en nazicht van de advertentie bij de dienstverlener, het doorgeven van Blz. 12

13 de proefdruk aan de opdrachtgever. Deze termijnen moeten worden uitgedrukt in kalenderdagen en realistisch worden opgegeven. De termijn begint te lopen daags na de aanlevering van de gegevens door de opdrachtgever. Blz. 13

14 IV. Technische bepalingen - Bijlagen IV.1 Bijlage : Beelden Blz. 14

15 IV.2 Bijlage : Fictieve tekst vacaturebericht Ben je graag in de weer met kinderen? Zit je vol energie & enthousiasme om kinderen met de nodige verantwoordelijkheid bij te staan? Ben je flexibel en als het ware een duizendpoot? Dan ben jij de juiste persoon die wij zoeken! Inhoud je wordt ingeschakeld in de gemeentelijke scholen, de jeugddienst of dekunstacademie je houdt actief toezicht op kinderen (speelplaats, naschoolse opvang, middagtoezicht en tijdens activiteiten) je begeleidt en vervoert kinderen van & naar gemeentelijke locaties (project Wonderwijs). Je informeert directie, leerkrachten, ouders of je directe chef omtrent vorderingen of gedragsproblemen van kinderen Profiel bij voorkeur in het bezit zijn van een rijbewijs B flexibel ingesteld zijn en bereid zijn om op (onregelmatige) tijdstippen te werken Aanbod functie in contractueel verband op E-niveau bij het gemeentebestuur Knokke-Heist maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering vanaf een contract van min. 1 jaar, gratis parkeermogelijkheid of abonnement openbaar vervoer Maximum halftijdse tewerkstelling (19 uur/week) met verschillende uurregimes nuttige anciënniteit meerekenbaar voor de duur van maximum 6 jaar Interesse Surf vóór 29 november 2012 naar de website vacature.knokke-heist.be. Ga naar vacatures en vul je sollicitatie online in. Na 29 november worden er geen sollicitaties meer voor deze vacature aanvaard. Meer info : IV.3 Bijlage : Qurified message Blz. 15

16 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES Open offerteaanvraag Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: Ofwel (1) Rechtspersoon De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactpersoon: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen een vast kortingspercentage van % op de bestaande tarieven Algemene inlichtingen Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: Ondernemingsnummer (alleen in België): Blz. 16

17 Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Bij de offerte te voegen documenten De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd. Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Blz. 17

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE DIENSTEN D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Dienst lokale economie Mijnschoolstraat 88 te 3580

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN

BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 LEVERINGEN BIJZONDER BESTEK 14/MJE-21/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP CLUSTER FACILITY,CLUSTER LEREN, GEZIN EN SAMENLEVING EN POLITIEZONE AALST 5440. AANKOOP VAN KANTOORMATERIAAL

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie