Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming"

Transcriptie

1 Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Ady van Nieuwenhuizen en Timme Geerlof, advocaten Ploum Lodder Princen Oranjeloper 19 mei 2011

2 Programma I. Wat zijn IE rechten? Merken Modellen Auteursrecht Handelsnaam domeinnamen II. Start onderneming Onderzoeken Registraties Valkuilen Contractuele bepalingen (personeel / derden)

3 Programma vervolg III. Bescherming IE-rechten van uw onderneming Merkinbreuk Adwords Handelsnaaminbreuk beschrijvende domeinnamen IV. Handhaving van uw IE-rechten Sommatie Ex parte / bewijsbeslag Procederen (Eigen)aardigheden van IE handhaving

4 I. Wat zijn rechten van Intellectuele Eigendom? Merken Modelrechten Auteursrechten Handelsnamen Octrooien Portrechtrechten (Domeinnamen) I.E.

5 Kenmerken van intellectueleeigendomsrechten Absoluut: Exclusief: tegenover eenieder in te roepen gelden alleen voor de rechthebbende: anderen kunnen geen aanspraak maken op de rechten Territoriaal beperkt: meestal afhankelijk van een bepaald gebied (Beperkte) duur

6 Merkenrecht Drie systemen naast elkaar Nationale systemen, inclusief de Benelux Europees merk (eigenlijk Gemeenschapsmerk) (CTM) Internationale registratie (WIPO) Wettelijke regeling Benelux Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)(bvie) (sinds 1 september 2006)

7 Merken Individuele merken Collectieve merken GALAXY

8 Individuele merken Merken zijn tekens die in dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming tekens kunnen zijn: benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens SAMSUNG

9 Individuele merken Woordmerken Beeldmerken > Voor grafische voorstelling vatbare tekens Kleuren (moeilijk zonder inburgering) Klanken, tastmerken, gebaren en variabele merken (NB: moeilijk grafisch weer te geven) Titels, slagzinnen, domeinnamen Portretten (van bekende personen t.b.v. merchandising)

10 Geen merken Uitgezonderd zijn tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die: door de aard van de waar wordt bepaald; een wezenlijke waarde aan de waar geeft; of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

11 Onderscheidend vermogen Onderscheidend vermogen: tekens die dienen om waren of diensten te onderscheiden Kan het teken voor het in aanmerking komende publiek als merk gelden? Inburgering mogelijk, waarna een teken zonder onderscheidend vermogen alsnog als merk kan worden ingeschreven Geen onderscheidend vermogen: Beschrijvende merken Apple voor appels Combinatie van twee beschrijvende woorden (Postkantoor-arrest)

12 Verkrijgen van recht Beneluxmerk: Inschrijving bij Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) Gemeenschapsmerk: Inschrijving bij OHIM te Alicante Internationale registratie: WIPO

13 Verkrijgen van recht (II) BBIE kan inschrijving weigeren wanneer: Geen merk Geen onderscheidend vermogen Strijd met de goede zeden Succesvolle oppositieprocedure Inschrijving geeft niet automatisch rechten Nietigverklaring merk Vervallenverklaring merk Geldigheidstermijn is 10 jaar;verlenging mogelijk

14 Merken kunnen vervallen Wanneer gedurende vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt zoals het is geregistreerd Wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot een gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het merk is ingeschreven (denk aan Aspirine of Frisbee ); of Wanneer het merk op een misleidende manier wordt gebruikt door de merkhouder of met zijn toestemming.

15 Rechten van de merkhouder (I) De merkhouder kan zich verzetten tegen elk gebruik dat: wanneer dat teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven; wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

16

17

18 Rechten van de merkhouder (II) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Beneluxgebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

19

20 Kan de merkhouder ieder gebruik van zijn merk tegenhouden? Nee, ook niet-officiële wederverkoper mag merk gebruiken mits niet indruk commerciële band Nee, ook recht om aan te geven dat bijv. stofzakken van andere fabrikant passen op SC61G1

21 Modellenrecht Wederom drie systemen naast elkaar Nationale systemen, inclusief de Benelux Europese modelregistratie (ook ongeregistreerde modellen) Internationale registratie Wettelijk geregeld in BVIE sinds 1 september 2006

22 Tekening/Model Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan. Onder voortbrengsel wordt verstaan elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen.

23 Tekening / Model

24 Tekening/Model Ook van toepassing op onderdelen van modellen

25 Tekening/Model Om voor bescherming in aanmerking te komen moet een tekening/model : Nieuw zijn Een eigen karakter hebben Nieuw: indien er geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang Eigen karakter: indien de algemene indruk die deze tekening of dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door eerdere tekeningen of modellen.

26 Verkrijgen van het recht Door inschrijving van het depot Geen rechten verkregen indien: Strijd met oudere tekening/model Oneigenlijk gebruik Strijd met goede zeden, openbare orde Geldigheidstermijn van 5 jaar Verlenging mogelijk tot een maximum van 4 periode van 5 jaar

27 Rechten van de houder De houder heeft het recht zich te verzetten tergen het gebruik van een voortbrengsel dat: Hetzelfde uiterlijk vertoont Dan wel geen andere algemene indruk wekt Rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper Geen verzet tegen: Handelingen in particuliere sfeer / niet-commerciele doeleinden Reproductie ter illustratie of tbv onderwijs Reparatie van samengestelde voortbrengselen

28 Auteursrecht Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Wettelijke regeling: Auteurswet

29 Verkrijgen van recht Geen formaliteiten; recht ontstaat op het moment van schepping van het werk Geldigheidstermijn tot 70 jaar na de dood van de maker van het werk In geval van een onbekende maker of een rechtspersoon geldt een termijn van 70 jaar na openbaarmaking

30 Werk Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst wordt verstaan: ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welke vorm het ook tot uitdrukking is gebracht. Voorwaarden: Voor menselijke waarneming vatbaar; Eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker

31 Maker Vermoeden: degene die het werk openbaar maakt Bijzondere regelingen: Maker in loondienst: werkgever is maker Openbaarmaking door een rechtspersoon: indien geen maker wordt vermeld, wordt de rechtspersoon geacht de maker te zijn Altijd goed regelen van wie auteursrechten zijn, vooral met reclamebureaus, ontwerpers en freelancers

32 Rechten van de maker Openbaar maken: (Niet-limitatieve) opsomming van openbaarmakingshandelingen Verveelvoudigen: Ook bewerken, tenzij de bewerking als een nieuw en oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt. Persoonlijkheidsrechten Beperkingen??

33 Handelsnaam Wat is een handelsnaam? Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven Wettelijke regeling: Handelsnaamwet Uitgangspunt: keuzevrijheid Rechten ontstaan door gebruik Inschrijving bij KVK geeft schijn van gebruik

34 Handelsnaam (II) Handelsnaam is toegestaan tenzij: Suggestie wekt dat de onderneming aan andere onderneming toebehoort Een andere onderneming de naam al eerder rechtmatig voert en gevaar voor verwarring ontstaat De naam een merk bevat of er sprake is van een misleidende handelsnaam

35 Domeinnamen Adres op internet; maar geen IE-recht op zichzelf, maar een vermogensrecht (discussie blijft) Soorten worden onderscheiden aan de hand van de extensie: Generic Top Level Domains (gtld s):.com,.net,.info etc. Country Code Top Level Domains (cctld s):.nl,.be,.fr etc. Registratie voor.nl bij Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) via providers. Registratie van domeinnamen op basis van uitgangspunt first-come, first-serve principe

36 Domeinnamen Registratie van een domeinnaam kan onrechtmatig zijn, indien overeenstemming met merk of handelsnaam van een andere; en de kaper geen behoorlijk argument heeft waarom hij is overgegaan tot registratie. Naast de rechter ook, geschillenbeslechting via een administratieve procedure bij bijv. WIPO: Wanneer eiser rechthebbende is van een merk of handelsnaam waarmee verwarring kan ontstaan Wanneer de domeinnaamhouder geen legitiem belang heeft bij de domeinnaam Wanneer de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd.

37 II. Start onderneming U wilt een handelsnaam, merk, model registeren. Hoe te voorkomen dat u niet een handelsnaam, merk of model registreert die al reeds bestaat? Google search Onderzoeken registers (check KvK, merkenregister, SIDN) Let op: zelfonderzoek is beperkt tot identieke resultaten Advies: schakel een specialist in Uitgebreid handelsnaamonderzoek Uitgebreid onderzoek merkbeschikbaarheid door merkgemachtigde Indien onderzoeken niet of niet juist worden gedaan kan dit tot grote problemen leiden.

38 Start onderneming (II) Na positief onderzoek inschrijven Inschrijven, taksen. Let op auteursrechten kunnen niet worden ingeschreven Concepten, ideeën niet registeren Wel via idepot / Belastingdienst / notaris laten vastleggen (bewijs datum)

39 Contractuele bepalingen Na registratie domeinnaam bouwen website via derde Ontwikkeling merk, merchandising reclamebureau Software samenwerkingsovereenkomst Belangrijk om goede overeenkomsten met derden af te sluiten: Vrijwaringsbepaling mbt inbreuken Overdracht van IE-rechten! Vaak problemen doordat er geen afspraken zijn gemaakt Licentie contracten ook mogelijk Contracteren met IE-bepalingen

40 IE-contracten: Auteursrecht Overdracht Dmv onderhandse akte Licentie vormloos

41 IE-contracten: Merkenrecht Overdracht & licentie Mogelijk voor alle of deel van de waren waarvoor merk is ingeschreven Merkhouder kan zijn uitsluitend recht tegen de licentienemer inroepen wanneer deze in strijd handelt met de bepalingen uit de licentieovereenkomst

42 Overdracht IE-contracten: Handelsnaamrecht Alleen in combinatie met onderneming die onder die handelsnaam wordt gedreven Steeds vaker vindt overdracht van handelsnaam zonder overdracht van onderneming plaats.

43 Contracteren met IE-rechten Overname overeenkomsten Gebruik handelsnaam Gebruik technologie/octrooien Distributieovereenkomsten Samenwerkingsovereenkomsten Merchandisingovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten Uitgeefovereenkomsten

44 III. Bescherming van uw onderneming Onderneming is nu een aantal jaar actief Alles in orde? Constatering inbreuk Merk Handelsnaam

45 Merkinbreuk Diverse soorten inbreuken Actualiteit: Adwords Wat zijn Adwords? Mag je Adwords kopen die overeenstemmen met merken van de concurrent? Merkinbreuk door adverteerder en/of zoekmachine?

46 Merkinbreuk (II) HvJ EU Google / France: Gebruik van andermans merk als Adword voor reclame voor soortgelijke diensten is verboden wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. Ergo: het mag dus wel, tenzij er een band wordt gesuggereerd die er niet is. Zoekmachine niet aansprakelijk zolang handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn (discussie)

47 Merkinbreuk (III) Recent twee zaken: merk Tempur als Adword door een concurrent 1 e zaak : reclame in Adword geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende matrassen 2 e zaak: reclame in Adword was wel voldoende duidelijk en zowel Adword gebruik als de daaraan gekoppelde advertentie waren toelaatbaar

48 Inbreuk handelsnaam Vaak inbreuken op handelsnamen Actualiteiten: beschrijvende aanduidingen die niet of toch wel gemonopoliseerd kunnen worden Thuisbezorgd.nl > eten-bestelsite (online eten bestellen. Zeer beschrijvend voor de dienst die de onderneming aanbiedt

49 Handelsnaaminbreuk (II) In eerste instantie geen woordmerk te weinig onderscheidend vermogen Wel handelsnaamrechten geen vereiste van onderscheidend vermogen maar ogv een handelsnaam kunnen zuiver beschrijvende aanduidingen niet worden gemonopoliseerd en beschermingsomvang van beschrijvende handelsnaam is gering Procedure tegen thuisbezorgen.nl. Eerste instantie verloren want thuisbezorgd.nl te beschrijvend en thuisbezorgen.nl vormde geen handelsnaaminbreuk Hof oordeelde echter dat thuisbezorgd toch niet louter beschrijvend was en thuisbezorgen.nl vormde wel inbreuk

50 Handelsnaaminbreuk (III) In 2009 procedures tegen domeinnamen amsterdamthuisbezorgd.nl en sushi-thuisbezorgd.nl Gebruik van deze handelsnamen niet te kwalificeren als handelsnaamgebruik, maar wel onrechtmatig > verwarring bij publiek Conclusie: zeer beschrijvende aanduiding door intensief gebruik en langdurig procederen dus wel te monopoliseren, zonder merkregistratie en zonder dat van gebruik als handelsnaam sprake is. Opmerkelijk: thuisbezorgd.nl nu zo ingeburgerd dat zij een woordmerkregistratie heeft.

51 IV. Handhaving van uw IE rechten Handhaving in IE zaken is vergaand. Handhavingsrichtlijn sinds april Oorspronkelijk vanwege counterfeitbestrijding, nu toepasselijk alle IE zaken. Bedoeling was drempel om te procederen te verlagen, tegenovergestelde is bereikt. Drempel juist hoger wegens volledige proceskosten veroordeling.

52 Sommatiebrief Brief aan inbreukmaker met: uiteenzetting van uw rechten gemaakte inbreuken Sommaties: meteen stoppen recall / vernietiging rectificatie accountantsopgave dwangsommen schadevergoeding/winstafdracht

53 Sommatiebrief (II) Let op: onrechtmatig sommeren Vergoeding juridische kosten in dit stadium niet juridisch afdwingbaar

54 Bewijsbeslag Verlof van voorzieningenrechter tot treffen voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs (veilig stellen): Conservatoir bewijsbeslag zeer ingrijpende maatregel Gedetailleerde beschrijving Monsterneming Terzake: Inbreukmakende producten Bij productie gebruikte materialen Documenten die betrekking hebben op de inbreuk

55 Bewijsbeslag (II) Mogelijk zonder horen van de wederpartij Vertrouwelijke informatie moet wel voldoende beschermd worden Let op: ook bewijsbeslag bij tussenpersonen mogelijk

56 Bewijsbeslag (III) Opstellen verzoekschrift Inbreuk voldoende aannemelijk maken Nauwkeurig formuleren verzoeken Rechter beslist > verlof Na bewijsbeslag: Bewijs waarop beslag is gelegd nr deurwaarder Beslagene kan opheffings kort geding starten (belangenafweging rechter; vordering tot ophefifng vaak afgewezen) Beslaglegger: verzoek tot inzage, vorderen afgifte/vernietiging. Tijdig eis in de hoofdzaak instellen

57 Bewijsbeslag (IV) Stel er wordt bij u bewijsbeslag gelegd?wat dan? Bel uw advocaat! Verleen medewerking Geen bewijsmateriaal vernietigen

58 Exparte verbod Spoedeisende zaak: uitstel moet onherstelbare schade veroorzaken voor de houder van het IE-recht. Verzoekschrift aan voorzieningenrechter Vraagt om een verbod. Inbreukmaker wordt niet gehoord

59 Procederen Kort geding Voorlopige voorziening Spoedeisend belang Let op niet alles kan in kort geding worden afgedwongen Bodemprocedure Na kort geding of direct

60 (Eigen)aardigheden Proceskostenveroordeling desgevorderd, niet ambtshalve Geen liquidatietarief, maar werkelijk proceskosten van de wederpartij Wel sprake van een bovengrens: indicatietarieven Eenvoudig kort geding: maximaal EUR Overige kort gedingen: maximaal EUR Eenvoudige bodemzaak (zonder re/dupliek): maximaal EUR Overige bodemzaken (zonder re/dupliek): maximaal EUR Eenvoudige bodemzaak met re/dupliek en pleidooi: maximaal EUYR Overige bodemzaken met re/dupliek en pleidooi: maximaal EUR Hoogste veroordeling 2010 (octrooizaak): EUR

61 BEDANKT VOOR UW AANDACHT! Ady van Nieuwenhuizen Timme Geerlof

Leidraad intellectuele eigendom

Leidraad intellectuele eigendom Leidraad intellectuele eigendom ISBN: 90-76776-27-x 978-90-76776-27-9 2 VOORWOORD Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op voortbrengselen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer

Nadere informatie

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum Lars Huisman Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v. Domeinnamen 2002-2003 Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum De stortvloed aan domeinnaamuitspraken

Nadere informatie

Domeinnamen: merk of handelsnaam? *

Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Door H.W. Wefers Bettink ** Inleiding Het World Wide Web (WWW) is het eerste, werkelijke wereldomspannende medium voor de verkoop van producten en het verspreiden van

Nadere informatie

Mijn naam is mijn domein!

Mijn naam is mijn domein! Mijn naam is mijn domein! Schending van het recht op naam (art. 1:8 BW) Door de registratie en het gebruik van een domeinnaam. Josephine Hamming Inhoudsopgave Inhoudsopgave I 1. De domeinnaam als inbreuk

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 3512 EG UTRECHT t: (030) 230

Nadere informatie

Merken beschermen in de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren

Merken beschermen in de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren Merken beschermen in de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren 3 Merkregistratie ook voor eenmanszaken Toen ik begon, dacht ik dat merkregistratie meer iets was

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13-409

zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13-409 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13-409 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de naamloze vennootschap

Nadere informatie

16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8. Actualiteiten

16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8. Actualiteiten U I T G A V E V A N H E T B U R E A U V O O R D E I N D U S T R I E } L E E I G E N D O M 3 4 5 16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8 I N H O U D Actualiteiten Voor-voorgebruik en kwade trouw (blz. 347).

Nadere informatie

inzake: Punt.nl B.V., gevestigd te Gouda tegen:

inzake: Punt.nl B.V., gevestigd te Gouda tegen: Gerechtshof Amsterdam Rolnummer: 200.054.943 Zitting: 3 november 2010, 9.30 uur PLEITNOTA inzake: Punt.nl B.V., gevestigd te Gouda g e ï n t i m e e r d e i n a p p e l a p p e l a n t e i n i n c i d

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

Partijen zullen verder worden aangeduid als Bushost en de SIDN.

Partijen zullen verder worden aangeduid als Bushost en de SIDN. Gepubliceerd in Mediaforum 2002-7/8 RECHTBANK ARNHEM 6 MEI 2002 Vonnis in kort geding in de zaak van de stichting Stichting Business Webhosting H/O Bushost, gevestigd te Apeldoorn, eiseres, procureur mr.

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF

E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF Mr. F.J. Van Eeckhoutte 1 E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF Wanneer een ondernemer zaken doet via het internet heeft hij met virtuele zaken te maken en is zijn contractspartij onzichtbaar. Omgekeerd

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding) van

zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding) van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 Vonnis in kort geding van in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding)

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden 277 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Er bestaat onderscheid in drie verschillende SLA s, waaruit u kunt kiezen. SLA Small Er wordt service verleend aan de klant omtrent: - Websites (PHP/HTML/CSS) + Website content

Nadere informatie

Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief

Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief Marloes Meddens-Bakker Klos Morel Vos & Reeskamp Introductie Bij de naamgeving van farmaceutische producten

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie.

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie. .eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie Sunrise-regels p. 1/29 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 DEFINITIES 4 DOEL EN WERKINGSSFEER

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Domeinnamen. 2.1. Wat is een domeinnaam?

1. Inleiding. 2. Domeinnamen. 2.1. Wat is een domeinnaam? Het merkenrecht: problemen in de digitale wereld Kristof Roox Assistent Universiteit Gent Vakgroep Procesrecht, arbitrage en internationaal privaatrecht Advocaat Balie Brussel 1. Inleiding Nadat Internet

Nadere informatie