Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5"

Transcriptie

1 jaarverslag 2014

2

3 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend en actief - Kunsthal, podium, klaslokaal, een museum is het allemaal Het museum als knooppunt - Midden in het culturele veld Hoeder van het Brabantse erfgoed - De zorg voor de collectie Brabant Een gezonde onderneming - Gelukkige medewerkers, tevreden stakeholders Financiële gegevens Bijlagen Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon Foto: bymarjo 5

4 Woord vooraf 2014 was wederom een bijzonder jaar voor Het Noordbrabants Museum. Een kleine acht maanden na de opening van het vernieuwde en uitgebreide museumcomplex kon ook Het Verhaal van Brabant worden geopend, een eigentijdse presentatie met de hoogte- en dieptepunten uit de Brabantse geschiedenis en daarmee een van de paradepaardjes van ons museum. De opening van deze presentatie trok veel aandacht in de landelijke en regionale media. Het drukbezochte openingsweekend met een ongekend hoog aantal bezoekers was een waar feest. In de prognose van de bezoekersaantallen voor 2014 waren wij nog wat voorzichtig: het jaar na een grote opening vertonen deze aantallen immers vaak een terugval. In dit geval was die voorzichtigheid niet nodig. Met bezoekers vormde 2014 voor het museum een record. Hiermee volgt Het Noordbrabants Museum overigens een landelijke trend. We zijn verheugd te constateren dat het onze sector over het algemeen goed gaat en dat het publiek de weg naar de Nederlandse musea weet te vinden. Een bijzondere tentoonstelling dit jaar was Gezin XXL, waarbij we zoals bij eerdere cultuurhistorische projecten de hulp inriepen van het publiek. Op een oproep van het museum stroomden de ervaringsdeskundigen in groten getale toe om voorwerpen, foto s en verhalen te delen die betrekking hadden op de grote gezinnen van vroeger en nu. De sfeer op de expositie was er dan ook één van herkenning die uittrektafel! en verbazing mam, zie je dat kinderen! De tentoonstelling trok veel nieuwe bezoekers die speciaal voor deze tentoonstelling het museum bezochten. Maar natuurlijk was ook de tentoonstelling Ruud van Empel bijzonder, evenals Francis Bacon, Kunstkameraden en ga zo maar door... Voor de medewerkers was het een extreem druk jaar. In plaats van achterover te leunen na het openingsjaar 2013, moest er hard worden gewerkt aan de voltooiing van de inrichting en aan de promotie van Het Verhaal van Brabant. Ook stonden er daarna maar liefst veertien tentoonstellingen op het programma en waren de voorbereidingen voor het Van Goghjaar 2015 en de grote Jheronimus Boschtentoonstelling in 2016 al in volle gang. We kijken dan ook met tevredenheid terug op Maar niet te lang. Want het jaar 2015 is alweer begonnen, onder meer met de eerste tentoonstellingen die in het teken staan van het 125ste sterfjaar van Vincent van Gogh. En Jheronimus Bosch Visioenen van een genie komt snel dichterbij, met alle bijbehorende denk-, plannings- en regelwerk rondom bruiklenen, inrichting, logistiek, publiciteit, relatiebeheer enzovoort. Genoeg te beleven in Het Noordbrabants Museum de komende jaren. Met dank aan onze subsidiënten, de provincie Noord-Brabant en de gemeente, BankGiro Loterij, hoofdsponsor Rabobank e.o. en de tientallen stichtingen, particulieren en bedrijven die ons steunen. En met een welgemeend dankjewel aan die ruim bezoekers... Charles de Mooij directeur Het Noordbrabants Museum 6 Foto: bymarjo 7

5 Bericht van de Raad van Toezicht Naast de toezichthoudende taak, heeft de Raad van Toezicht ook een rol als klankbord en adviseur. Goede verslaggeving over hoe de Raad invulling heeft gegeven aan zijn taak en tot welke oordelen over het bestuur hij is gekomen, is hierbij van wezenlijk belang. De Raad van Toezicht is in 2014 vier maal in vergadering bijeengeweest. Daarnaast waren de leden van de Raad beschikbaar voor advisering van de directie, in het bijzonder ook toen er in 2014 enkele malen sprake was van mogelijke majeure aankopen ten behoeve van de collectie. Ook was er regelmatig contact tussen de voorzitter van de RvT en de directeur. Verder waren de leden van de Raad aanwezig bij voor het museum belangrijke bijeenkomsten, zoals bestuurlijke overleggen, openingen en sponsorevents. Middels kwartaalrapportages van de directie werd en wordt de Raad uitgebreid geïnformeerd over de financiën, zowel over de reguliere exploitatie als over de inrichting. Daarbij is het afgelopen jaar ook gesproken over het Beleids- en beheersplan reserves, fondsen en voorzieningen en meer specifiek over de vorming van fondsen om ook in de toekomst het hoge ambitieniveau te kunnen vasthouden. Uiteraard wordt elk jaar de door de directie opgestelde jaarrekening over het voorbije boekjaar, na controle door ABAB Accountants en Adviseurs, besproken in de vergadering van de Raad. Dat gebeurt in aanwezigheid van de accountant. De Raad heeft in maart 2014, mede op grond van de goedkeurende accountantsverklaring en het bijbehorende verslag, de jaarrekening over 2013 goedgekeurd, waarna deze door de directeur kon worden vastgesteld. Eenzelfde procedure is in maart 2015 gevolgd bij de goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening over 2014, die u in vereenvoudigde vorm terugvindt in dit jaarverslag. In zijn vergadering van september 2014 heeft de Raad van Toezicht na toelichting van de directie de begroting voor 2015 goedgekeurd. Maar de Raad is ook met regelmaat geïnformeerd over de lange termijnverwachtingen ten aanzien van de financiën; dat gebeurde aan de hand van geactualiseerde meerjarenprognoses. Behalve over de financiën werden de leden tijdens elke vergadering ook geïnformeerd over bezoekerscijfers, programmering, personeel en organisatie, collectie en aanwinsten, relatiebeheer en fondsenwerving, alsmede over andere relevante ontwikkelingen. Een terugkerend punt op de agenda vormde de Jheronimus Boschtentoonstelling in Met de directie werd uitgebreid gesproken over de status van de voorbereidingen, de voortgang op het gebied van bruiklenen en de samenwerking met de Stichting Jheronimus Bosch 500. Een ander terugkerend onderwerp was de samenwerking binnen het Museumkwartier, die naar het oordeel van de Raad als goed en constructief mag worden omschreven. Ten aanzien van de bezoekerscijfers is er naar de mening van de Raad van Toezicht geen reden tot klagen. Toch is dit ook voor de komende jaren een punt van aandacht. De Raad onderschrijft de visie van de directie dat de programmering dient te bestaan uit kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen gelardeerd met breed opgezette publiekstrekkers. Voor het organiseren van deze tentoonstellingen en het vermarkten ervan is de door de gemeente inmiddels toegezegde verhoging van de exploitatiesubsidie van groot belang. In mei heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden met de directeur en statutair bestuurder Charles de Mooij. De Raad heeft vastgesteld dat hij op professionele wijze leiding geeft aan de organisatie en heeft zijn waardering uitgesproken voor de manier waarop hij Het Noordbrabants Museum na de intensieve periode van verbouwing en inrichting opnieuw heeft weten te positioneren. Conform de Code of Cultural Governance heeft de Raad ook het eigen functioneren geëvalueerd. In de decembervergadering heeft de heer Ton Smetsers na zijn tweede termijn conform rooster afscheid genomen van de Raad van Toezicht, onder dankzegging voor zijn jarenlange inzet voor het museum. Op basis van een profielschets wordt thans een nieuw lid gezocht. Tot slot wil ik namens de Raad van Toezicht directie en medewerkers nadrukkelijk bedanken voor hun inzet in het jaar Zonder hun enthousiasme en inzet zouden de prachtige resultaten, van de opening van Het Verhaal van Brabant tot het succes van Gezin XXL, niet mogelijk zijn geweest. Samen met Het Noordbrabants Museum kijken wij met vertrouwen uit naar de toekomst. 8 Harry Hendriks voorzitter Raad van Toezicht Het Noordbrabants Museum Foto: Marc Bolsius 9

6 10 Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Bezoekerstotalen 2014 per week opening Het Verhaal van Brabant werkelijke bezoekers begroting bezoekers Museumweekend topweek Gezin XXL monumentendag + Gezin XXL Onze bezoeker In 2014 bood het museum een veelzijdige tentoonstellingsprogrammering, waardoor het mogelijk bleek een breed en gevarieerd publiek te trekken. Gezin XXL was een goed voorbeeld van een laagdrempelige tentoonstelling die veel niet-reguliere museumbezoekers verleidde tot een bezoek. Ook de tentoonstelling Kunstkameraden trok nieuw publiek, terwijl de tentoonstelling over Francis Bacon vooral appelleerde aan de kunstkenners en die over Ruud van Empel en Pieke Bergmans juist een relatief jong publiek wisten te interesseren. Het afwisselend en bij voorkeur ook gelijktijdig programmeren van zulke onderling sterk verschillende tentoonstellingen zorgt niet alleen voor een diversiteit aan doelgroepen, het maakt ook dat bezoekers kennis maken met vormen van kunst en erfgoed die zij in eerste instantie niet zelf opgezocht zouden hebben. Om die nadere kennismaking te stimuleren, boden wij bijvoorbeeld bij de tentoonstelling van Francis Bacon een laagdrempelig en gratis bezoekersgidsje of Verkenner aan, waarmee deze tentoonstelling ook toegankelijk was voor een minder geoefend publiek. Het grote aantal niet-reguliere bezoekers heeft ook een financieel gevolg: de gemiddelde opbrengst uit entreegeld was met 5,63 per bezoeker hoger dan geprognosticeerd. Dit heeft te maken met een relatief hoog aantal volbetalende bezoekers (de niet-reguliere museumbezoeker). Dat gold met name ten tijde van de tentoonstelling Gezin XXL. Het succes van de museumkaart zien wij terug in onze bezoekersaantallen: het aandeel museumkaarthouders lag in 2014 op 57%. Opvallend is dat het percentage dat Het Noordbrabants Museum heeft bezocht in combinatie met het Stedelijk Museum in 2014 (40%) veel lager blijkt dan in Wellicht is dit te verklaren doordat men nu specifiek voor tentoonstellingen kwam en niet zo zeer voor het nieuwe museumcomplex. Andersom is de overlap nog wel hoog (75% van de bezoekers die het Stedelijk Museum bezochten, bezochten ook Het Noordbrabants Museum). Bezoekers bereiken Rondom de opening van Het Verhaal van Brabant is door de afdeling communicatie veel aandacht besteed aan de promotie van dit nieuwe onderdeel van het museum, met name onder inwoners van de eigen provincie. Dit gebeurde deels aan de hand van schriftelijke communicatiemiddelen zoals posters, folders en advertenties, deels door persbijeenkomsten. Ook de actieve benadering van landelijke en lokale pers door middel van exclusieve previews en persbijeenkomsten bij gelegenheid van nieuwe exposities heeft geleid tot veel aandacht in kranten en tijdschriften, op radio en televisie. Met name de opening van de tentoonstelling Kunstkameraden door koningin Máxima bleek publicitair interessant. Ditzelfde geldt voor de opnamen van Tussen Kunst & Kitsch in het museum en die van Sterren op het Doek. Uit de MuseumMonitor 1 blijkt deze free publicity te lonen: een artikel of recensie blijkt voor onze bezoekers het vaakst de aanleiding het museum te bezoeken, vaker dan bij de benchmark van andere cultuurhistorische musea. Verder is expliciet gekozen voor het aanbieden van veel publieksacties, zoals een exclusieve dag voor abonnees van de Brabantse dagbladen, een actie met NS in het tijdschrift Spoor, een actie met busmaatschappij Veolia en een publieksactie met deelnemers aan de BankGiro Loterij. Deze acties leveren extra mediawaarde en hebben uiteindelijk toch niet geleid tot een lager gemiddeld rendement per bezoeker. Bij de tentoonstelling Francis Bacon werd een eerste proef gedaan met een adwords campagne. De inzet op online adverteren werd later uitgebouwd. Bij de tentoonstelling Freeze. Pieke Bergmans Design werd voor het eerst meer geïnvesteerd in online adverteren dan in promotie via de klassieke kanalen bezoekers jongeren 50% van de bezoekers kwam uit Noord-Brabant 66% van de bezoekers bezocht ons al eerder personen bezochten het Museumweekend 40% van de bezoekers bezocht dezelfde dag ook het Stedelijk Museum shertogenbosch bezoekers website likes op facebook volgers op twitter was de advertentiewaarde van schriftelijke publicaties Gezin XXL 68% van de bezoekers beoordeelde de expositie Ruud van Empel als zeer goed of uitstekend Publiekswaardering Het Noordbrabants Museum heeft een sterke relatie met zijn bezoekers. Dit komt tot uiting in de zogeheten TRI*M Index, die met een score van 77 gestegen is ten opzichte van die over 2013 (75) en die aanzienlijk hoger is dan de benchmark (71). De TRI*M index meet de bezoekersrelatie op basis van algemeen oordeel, aanbevelen, opnieuw kiezen en vergelijking met andere musea en geeft daarmee een goed totaalbeeld van de performance van het museum. Het museum wordt met name gezien als boeiend, laagdrempelig en deskundig. Verbetering is nog mogelijk ten aanzien van het aanbod in de vaste collectie en op de bewegwijzering, zowel binnen het museum als in de stad. Sterke belevingsaspecten zijn verrast worden en leren of kennis opdoen. De bezoekersrelatie kan nog verder worden verbeterd indien bezoekers nóg meer worden geraakt of aan het denken worden gezet. Bezoekers komen vaak voornamelijk voor de tentoonstellingen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de steeds nieuwe thema s die aan bod komen. Ook het hoge aandeel bezoekers dat het museum (en de permanente collectie) al eerder heeft bezocht zal een rol spelen (66%, waar dit bij de benchmark 36% is). De tentoonstelling Ruud van Empel werd het beste beoordeeld: twee derde van de bezoekers gaf als oordeel zeer goed of uitstekend. Met name het oordeel over de tentoongestelde kunstwerken was zeer positief. Maar ook andere tentoonstellingen kregen een zeer positief oordeel. Bij Gezin XXL werd de sfeer opvallend goed beoordeeld; bij Een Romantische Reis. De Rademakers collectie de presentatievorm. 1 MuseumMonitor 2014, TNS, februari

7 Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Het Verhaal van Brabant Eind januari 2014 werd Het Verhaal van Brabant geopend de openingshandeling werd verricht door commissaris van de koning Wim van de Donk en door Brabants ereburger Wim van der Leegte, tevens naamgever van de zaal. Deze cultuurhistorische presentatie maakt voor het eerst de geschiedenis van Noord-Brabant sinds de middeleeuwen goed aanschouwelijk. Dit gebeurt aan de hand van de hoogte- en dieptepunten uit de Brabantse geschiedenis, terwijl bezoekers zich bovendien op interactieve wijze kunnen uitspreken over de eigen toekomstverwachtingen. De geschiedenis wordt verteld met onze collectie als uitgangspunt: het meest bijzondere dat Brabant heeft voortgebracht, van verfijnd middeleeuws edelsmeedwerk tot elegante 18de-eeuwse gegraveerde glazen, van de schilderijen van Van Gogh tot DAF, van een zelfgemaakte 19de-eeuwse muizenval tot een vroege tv van Philips. In Het Verhaal van Brabant wordt veel gebruik gemaakt van multimediale middelen om achtergronden te verklaren of de kleine menselijke verhalen te vertellen. Dit maakt de presentatie naar de mening van onze bezoekers persoonlijk en invoelbaar. Met de opening van Het Verhaal van Brabant werd de nieuwe inrichting van Het Noordbrabants Museum voltooid. Topcollectie Zoals aangekondigd in de meerjarennota is Het Noordbrabants Museum actief op zoek naar topstukken, kunstwerken of objecten van internationale betekenis die de collectie kunnen versterken. Dit blijkt in de huidige markt nog niet gemakkelijk. Graag hadden wij bijvoorbeeld het 16de-eeuwse schilderij De Narrenhandel van Frans Verbeeck toegevoegd aan onze collectie. Dit kunstwerk werd echter uiteindelijk geveild voor ruim drie miljoen euro, een bedrag aanzienlijk hoger dan wij bijeen konden brengen, ondanks de genereuze jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij en toegezegde steun van enkele fondsen. Ook bij de veiling van het topstuk Apollinaire van René Daniels was Het Noordbrabants Museum ondanks een stevig bod onderbieder. In 2014 zijn wij er derhalve nog niet in geslaagd topstukken zoals bedoeld in de meerjarennota te verwerven, al konden niettemin enkele interessante stukken aan de collectie worden toegevoegd. Met het oog op de toekomst is intensieve aandacht geschonken aan het versterken van relaties met particuliere verzamelaars en kunsthandelaars. Grootschalige projecten In de aanloop naar het themajaar Van Gogh 125 years of inspiration in 2015 werd in 2014 al veel vooral promotioneel werk verricht. Het Noordbrabants Museum is de enige plek in Brabant waar schilderijen van Vincent van Gogh te zien zijn. Door middel van persreizen, georganiseerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, heeft Het Noordbrabants Museum zich voor het eerst ook in het buitenland kunnen profileren als een van de Nederlandse Van Goghmusea. Hierbij werkten wij samen met het Kröller-Müller Museum en het Van Gogh Museum, alsmede met de organisaties die zijn verenigd in Van Gogh Europe en Van Gogh Brabant. In persaanvragen en aanvragen van touroperators is direct terug te zien dat wij hier een nieuwe (internationale) doelgroep hebben aangeboord. De gezamenlijke inspanningen en de samenwerking in het kader van het Van Goghjaar 2015 blijken ook een positief effect te hebben op de Brabantse Van Goghlocaties Zundert, Etten, Tilburg en Nuenen. Hieruit blijkt de duidelijke meerwaarde van een organisatie als Van Gogh Brabant. Ook de voorbereidingen voor het Boschjaar 2016 vorderen gestaag: er zijn al vele bruikleenovereenkomsten gesloten, zaken als e-ticketing, crowd control, ruimtelijke vormgeving en educatie zijn in voorbereiding, en er is overleg met het Stedelijk Museum over (rand)programmering en de inrichting van het museumcomplex ten tijde van de tentoonstelling. Op het gebied van educatie en marketing en communicatie wordt de samenwerking met de Stichting Jheronimus Bosch 500 steeds inniger. Met zeven Brabantse musea is een Bosch Grand Tour opgezet, waarbij het aanbod in het Boschjaar gezamenlijk wordt gepromoot om meerdaagse bezoeken aan Brabant te stimuleren. Het is de eerste keer dat Brabantse musea op deze manier samenwerken, zowel inhoudelijk als op het gebied van promotie. Zichtbaarheid en reputatie Dankzij het vernieuwde en attractieve complex en de aansprekende grootschalige tentoonstellingen die het museum sinds de heropening organiseerde, zijn de zichtbaarheid en naamsbekendheid van Het Noordbrabants Museum de afgelopen twee jaar aanzienlijk toegenomen. Dat geldt ook voor de waardering die het museum landelijk ten deel valt. In de door het Reputation Institute opgestelde reputatieranglijst voor Nederlandse bedrijven over 2014 werd Het Noordbrabants Museum in de categorie topmusea op nummer 9 gezet. 12 Foto: bymarjo 13

8 Bruisend en actief - Kunsthal, podium, klaslokaal, een museum is het allemaal Schijn bedriegt. De trompe l oeuil en de kunst van illusie 12 oktober 2013 t/m 26 januari 2014 (zie jaarverslag 2013) Licht, tijd en ruimte. JCJ Vanderheyden 14 december 2013 t/m 30 maart 2014 (zie jaarverslag 2013) Brabantse nieuwe: Jasper Hagenaar 8 januari t/m 23 maart 2014 Onder de noemer Brabantse Nieuwe biedt Het Noordbrabants Museum een podium aan jonge kunstenaars uit Noord-Brabant. In grote houtskooltekeningen vertelde Jasper Hagenaar (Tilburg 1972) over de bezigheden en obsessies van de inwoners van het fictieve mijnstadje Carbon City, diep in de bossen van Pennsylvania (VS). De dagen zijn er kort, de nachten donker. Kunstkameraden 8 februari t/m 6 april 2014 i.s.m. zes jeugdzorgorganisaties uit Noord-Brabant en Stichting De Cultuurkantine Vijftig kinderen uit de jeugdzorg maakten met vijftig Brabantse kunstenaars een kunstwerk. Insteek was: even niet bezig zijn met je problemen, maar met het creëren van iets moois. De opening door koningin Máxima maakte deze expositie tot een onvergetelijke ervaring voor de deelnemende kinderen. Bezoekers waren onder de indruk van de kwaliteit, de volwassenheid en de kwetsbaarheid die uit de stukken sprak. Kinderen werden geraakt door hun leeftijdsgenoten. Het project werd door het Ministerie van OCW bij het Cultuur in Beeldcongres genoemd als voorbeeld van een succesvol project met jongerenparticipatie. Maar het belangrijkste resultaat was het effect, blijkens een onderzoek door AKV St Joost, op de deelnemende kinderen die (soms voor het eerst) trots voelden over hetgeen zij met hun deelname hadden bereikt. Ruud van Empel 15 februari t/m 8 juni 2014 Het betrof hier een overzichtstentoonstelling van fotograaf Ruud van Empel (Breda 1958). Van Empel behoort tot de meest bijzondere fotokunstenaars van dit moment met tentoonstellingen wereldwijd. Onschuld en schoonheid zijn zijn thema s. Die probeert hij op te roepen met fotowerk van kinderen en paradijselijke natuur. Zijn ambitie is om het verloren paradijs van zijn jeugd met zijn intens gelukkige ervaringen opnieuw op te roepen. 14 Foto: bymarjo 15

9 Brabantse nieuwe: Manu Baeyens 29 maart t/m 8 juni 2014 i.s.m. Stichting Leon Adriaans en Het Brabants Landschap Kenmerkend voor het werk van Manu Baeyens (Gent 1972) is de onuitputtelijke energie die het uitstraalt, in kleurgebruik, in materiaalkeuze en in expliciete vormentaal. Zijn fantasie kent geen grenzen. Manu Baeyens was de eerste artist in residence op de boerderij van kunstenaar Leon Adriaans ( ) die een tentoonstelling kreeg in Het Noordbrabants Museum. Het complete grafische werk van Francis Bacon 12 april t/m 24 augustus 2014 i.s.m. Renschdael Art Foundation Voor het eerst werd Bacons complete grafische oeuvre getoond in een Nederlands museum. Francis Bacon (Dublin Madrid) gaf zijn portretten een misvormd gezicht of lichaam, om een betere indruk van de psychische en emotionele gesteldheid van zijn modellen te geven. Hij portretteerde als het ware eerder de binnenkant dan de buitenkant. Een speciale Verkenner bood bij deze tentoonstelling toegankelijke uitleg, wat de tentoonstelling ook interessant en gewaardeerd maakte bij de minder geoefende kunstkijker. Voorbij het zichtbare 12 april t/m 10 augustus 2014 Kunsthistoricus Rebecca Nelemans maakte als gastcurator een selectie uit de collectie hedendaagse kunst van Het Noordbrabants Museum. Het betrof een vijftigtal werken waarvan er een aantal jarenlang niet te zien is geweest. De expositie liet zien dat Brabantse kunstenaars in de jaren zestig misschien wel afrekenden met hun katholieke wortels, maar daarmee zeker niet hun zoektocht opgaven naar de dieper liggende zijnsvraag. Brabantse nieuwe: Romi Tweebeeke. Cis en Mien bij de tijd 14 juni t/m 24 augustus 2014 Romi Tweebeeke (Almere 1989) is een documentair fotograaf met een fascinatie voor mensen op leeftijd. Voor haar afstudeerproject Cis & Mien (2014) volgde zij een half jaar een 89-jarige eeneiige Brabantse tweeling tijdens de dagelijkse routine. Het resultaat was een serie hartverwarmende taferelen uit een schijnbaar voorbije tijd. De expositie kreeg veel aandacht in de landelijke en regionale pers en werd door onze bezoekers enthousiast ontvangen. Gezin XXL. Een huis vol broers en zussen 21 juni t/m 21 september 2014 In deze expositie werd het fenomeen grote gezinnen onder de loep genomen. Aan de hand van beeldmateriaal en objecten werden uiteenlopende aspecten van het thema en de ontwikkeling van het grote gezin in met name de twintigste eeuw belicht. De tentoonstelling was een doorslaand succes: in persaandacht, in bezoekersaantallen, maar vooral ook in bezoekersreacties. De grote kracht was dat het thema en de manier waarop de tentoonstelling was ingericht veel herkenning en emotie opriepen bij bezoekers, die hierover vaak met hun partners, familieleden en vrienden, maar ook met onbekende medebezoekers in gesprek raakten. De sfeer in de tentoonstellingszalen werd hierdoor bijzonder levendig en gezellig. Mijn gezin 28 juni t/m 24 augustus 2014 i.s.m. Basisschool t Schrijverke, Basisschool Het Bossche Broek, L.W. Beekmanschool, Scholengemeenschap Jeroen Bosch College, alle uit, en Gymnasium Beekvliet uit Sint-Michielsgestel De expositie Mijn gezin was het resultaat van een wedstrijd waaraan vijf partnerscholen van het museum meededen. Zo n 300 scholieren maakten portretten van het eigen gezin. Hun inspiratie haalden ze uit een kleurrijk familieportret van Jan Sluijters dat in het museum hangt. Het onderwerp van de wedstrijd sloot aan bij de cultuurhistorische tentoonstelling Gezin XXL. Freeze. Pieke Bergmans Design 23 augustus t/m 18 januari 2015 Pieke Bergmans heeft sinds 2006, toen ze doorbrak met haar serie Crystal Virus, bliksemsnel haar naam gevestigd als vormgever. De expositie was onderdeel van de meerjarige reeks Made in Brabant, waarin hedendaags Brabants design centraal staat. Freeze was Bergmans eerste museale solotentoonstelling in Nederland. Op de expositie was recent, niet eerder getoond werk te zien, waaronder de stoel Melted Bronze en het neonlicht Alive. Het werk zelf was laagdrempelig en ook de aandacht voor de totstandkoming van het werk was interessant voor een breed publiek. De tentoonstelling werd dan ook goed bezocht. Brabantse Nieuwe: Hanny van den Brand Instinct? 30 augustus t/m 2 november 2014 In anatomisch zeer secuur uitgevoerde tekeningen en kleine installaties met opgezette vossen, ratten, muizen, vogels, konijnen of delen daarvan toonde Hanny van den Brand (1986) in de expositie Instinct? wat wij met de dieren gemeen hebben. Zo wordt in haar werk een bloeddorstige wolf die een poedel verschalkt, een zorgzame moeder die haar instinct volgt. Ook roept Van den Brand vertedering op voor een vos met jong door te verwijzen naar het oerbeeld van de Madonna met Kind. Plaatsen van herinnering 6 september 2014 t/m 11 januari 2015 In de fototentoonstelling Plaatsen van herinnering stond nieuw werk van de in New York woonachtige Nederlandse fotografe Wijnanda Deroo (Zeist 1955) centraal. Op verzoek van Het Noordbrabants Museum ging zij samen met gastconservator Frans Bevers op zoek naar interieurs van gebouwen in Nederland die hun bijzondere en unieke karakter hebben gekregen door het gebruik en/of de gebruiker(s). Het resultaat was een fototentoonstelling van bijzondere ruimtes, die met elkaar gemeen hebben dat zij wellicht binnen 10 jaar zijn verdwenen, bijvoorbeeld omdat een professie verdwijnt of omdat het gebouw wordt afgebroken. Een Romantische Reis. De Rademakers collectie 11 oktober 2014 t/m 1 februari 2015 i.s.m. Musée national d histoire et d art Luxembourg In de voorbije 25 jaar heeft de uit Roosendaal afkomstige voormalig tv-producent Jef Rademakers meer dan honderd hoogromantische schilderijen verworven, hoofdzakelijk van Nederlandse en Belgische meesters. De verzameling omspant de periode met als zwaartepunt de jaren Het zijn landschappen, stadsgezichten, bloemstukken, portretten, genrestukken etc. Alle beroemde Nederlandse romantische kunstenaars zijn in de Rademakers Collectie vertegenwoordigd. In Het Noordbrabants Museum werd voor het eerst (maar ook voor het laatst) de volledige collectie getoond. Willem van Veldhuizen en Het Noordbrabants Museum 8 november 2014 t/m 25 januari 2015 In de kunst van Willem van Veldhuizen (Rotterdam 1954) zijn interieurs van musea vaak het onderwerp. Hiervoor bezoekt hij musea over de hele wereld. De nauwgezette stijl waarmee hij te werk gaat, maakt dat er slechts vijf tot zes werken per jaar het atelier verlaten. Zijn nieuwste schilderij toont een doorkijk vanuit de museumvleugel van Het Noordbrabants Museum naar de paleistuin. Van Veldhuizen: Het fantastische licht in deze vleugel was voor mij een geweldige ontdekking. Dat vroeg gewoon om een schilderij! Het nieuwe werk was te zien in de Tuingalerij van het museum, samen met vier schetsen en vier andere schilderijen van de kunstenaar

10 Onderwijsaanbod In 2014 kwamen alle museumlessen voor scholen gereed. Inspelend op de vraag vanuit het onderwijs zijn wij ook rondleidingen voor scholen gaan geven. Daarmee wordt het onderwijs nu drie soorten activiteiten aangeboden: museumlessen, rondleidingen en groepsbezoek zonder aanvullend programma. Dit laatste vinden scholen niet alleen inhoudelijk maar ook financieel aantrekkelijk. Schoolkinderen en hun begeleiders krijgen immers gratis toegang tot het museum. De samenwerking met de partnerscholen (inmiddels acht) op het gebied van ontwikkeling en test van de educatieve programma s is prima verlopen. Komend jaar wordt bekeken hoe de ambassadeursrol van de partnerscholen nog beter kan worden ingevuld. Scholen die Het Noordbrabants Museum voor de verbouwing en renovatie geregeld bezochten, nemen het langzaam weer op in het curriculum, al kost dit meer tijd en energie dan gedacht. Inmiddels zijn in het Spetterlab en Medialab vele kunstwerken en filmpjes gemaakt. Een selectie hiervan wordt getoond op de eerste verdieping van de paleisvleugel van Het Noordbrabants Museum en op de website. We constateren dat onze educatieve visie kijken-doen-tonen aanslaat, met een goede ontvangst van de expositie van het werk van leerlingen van onze partnerscholen en met filmpjes die goed bekeken worden op internet. Overige educatie Naast het onderwijsaanbod zijn er in 2014 zes verschillende workshops ontwikkeld in het Medialab en Spetterlab, onder andere Ruud van Empel, Dezelfde kamers maar dan anders en Verzin je eigen wintersprookje. Deze workshops werden in de schoolvakanties aangeboden aan individuele jonge bezoekers, die met hun (groot-)ouders of anderen het museum bezochten. De intensievere samenwerking met het Stedelijk Museum waarbij we het aanbod afstemmen (doelgroepen, tijdstippen maar steeds meer ook de inhoud) en gezamenlijk promoten, werpt haar vruchten af. Ook kan worden geconstateerd dat de in de vaste presentatie opgenomen Ontdekstations bij kinderen goed aanslaan. Kinderen én volwassenen waarderen de vele interactieve en multimediale middelen waarmee in Het Verhaal van Brabant en in de Romeinenzaal de verhalen achter de collectie worden verteld. Alle tentoonstellingen hebben een educatief element voor gezinnen. Bij Gezin XXL werd veel gebruik gemaakt van audiovisuele middelen, bij Plaatsen van herinnering was er een doe-plek in de tentoonstellingsruimte. In 2014 werden vier Verkenners ontwikkeld, gratis kleine boekjes met achtergrondinformatie. Twee hiervan werden speciaal ontwikkeld voor het hele gezin. Hiermee werden ook moeilijker tentoonstellingen toegankelijk gemaakt. Overige culturele activiteiten Bezoekers konden elke zondag gratis instaprondleidingen volgen. Bij de tentoonstelling van JCJ Vanderheyden kregen museumkaarthouders gratis een rondleiding; naar aanleiding van het succes hiervan werd dit herhaald bij andere tentoonstellingen. Bij enkele tentoonstellingen voor een breed publiek, zoals bij Gezin XXL, werd geen officiële opening voor genodigden georganiseerd maar een publieksopening, met activiteiten voor de bezoekers. Toen het museum een jaar open was, kregen bezoekers van hoofdsponsor Rabobank gebak bij de koffie. In samenwerking met De Toonzaal werden de eerste helft van het jaar nog negen previewconcerten gegeven in Het Noordbrabants Museum. Deze vorm werd op verzoek van De Toonzaal na evaluatie tijdelijk stopgezet. Gezocht wordt naar andere vormen van samenwerking waarbij concerten in het museumcomplex worden georganiseerd. Tijdens Jazz in Duketown werd het museumplein omgetoverd tot muziekpodium en ook tijdens November Music waren er concerten te beluisteren, ditmaal in de Statenzaal. Voorafgaand aan het Bosch Requiem genoten gasten in Het Noordbrabants Museum van een diner en een lezing over Bosch, georganiseerd door Rabobank. Ook Banning Advocaten, Ricoh en ABN Amro combineerden het door hen gesponsorde Opera aan de Parade met een ontvangst en diner voor hun relaties in Het Noordbrabants Museum. Een van de drukste weekends van het jaar was het museumweekend, toen bezoekers gratis een kijkje konden nemen in het museum. Voorafgaand aan het weekend organiseerden wij in samenwerking met de Nederlandse Museumvereniging en het Stedelijk Museum het evenement Museumburen, een exclusieve openstelling voor onze buurtgenoten met een hapje en een drankje. Ook tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag was het heel erg druk in het gratis toegankelijke Museumkwartier. 14 tentoonstellingen 797 catalogi Gezin XXL verkocht 49 jonge kunstenaars spraken met koningin Máxima over hun werk jongeren/scholieren bezochten gratis het museum leerlingen bezochten het museum in schoolverband 725 kinderen deden mee aan vakantieworkshops 107 onderwijsrondleidingen 130 museumlessen 584 rondleidingen voor volwassenen 8,4 gemiddelde eindbeoordeling in het nationale project museumkids 68% van de bezoekers beoordeelde de expositie Ruud van Empel als zeer goed of uitstekend 18 Foto: bymarjo 19

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 inhoud Jaarverslag 2011 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring

Nadere informatie

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012 MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012 2 INHOUD Voorwoord 5 1 Collectie 8 1.1 Depot 8 1.2 Behoud en Beheer 9 1.3 Collectieonline.nl 10 1.4 Aanwinsten 11 1.5 Bruiklenen 13 2 Publieksbereik 16 2.1 Tentoonstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD Versie 7 november 2013 1 INHOUD Hoofdstuk 1, Nieuw beleid 1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Geschiedenis 1.3 Professionaliteit 1.4 Missie 1.5 Doelstelling 1.6

Nadere informatie

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie... 6 1.1 Visie... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Speerpunten... 7 1.4 Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering... 10 2.1 Dynamiek... 10 2.2 Programmeren...

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013 Rembrandthuis Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Inleiding Missie & Visie Voorwoord 2 Tentoonstellingen 3 Collectie & presentatie en RIC Aankoop Inventarisatie collectie Schenking Bibliotheek 4 Educatie & publieksbegeleiding

Nadere informatie

Rembrandt terug in het Rembrandthuis

Rembrandt terug in het Rembrandthuis Rembrandt terug in het Rembrandthuis Ondernemingsplan 2013-2016 Museum Het Rembrandthuis Ondernemingsplan Museum Het Rembrandthuis 2013-2016 1. Blik in de toekomst, 2016 2 2. Inleiding 3 3. Het Rembrandthuis:

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM

JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM Iedere dag meer dan een miljoen Met de flinke bezuinigingen waar de regering op inzet neemt het belang van particuliere fondsenwervers zoals de BankGiro

Nadere informatie

Rebecca Schoeters. 26 E-marketing: een must voor culturele ondernemers Menno Heling

Rebecca Schoeters. 26 E-marketing: een must voor culturele ondernemers Menno Heling Museumpeil 31-2009 DEF:Opmaak 1 07-05-2009 15:45 Pagina 3 Voorwoord Musea moeten steeds vaker zelf inkomen genereren of worden door hun bestuur in grote mate afgerekend op het aantal (al dan niet betalende)

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5

INHOUDSOPGAVE. Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5 JAARVERSLAG 2013 1 INHOUDSOPGAVE Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5 1. Algemeen 6 1.1. Historie 6 1.2. Missie 6 1.3. Visie 6 1.4. Identiteit 6 1.5. Doelstellingen 6 2. Personeel & Organisatie

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020.

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Hoewel het verhaal van de bloembollencultuur zich uitstekend leent voor een grootse

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst 1 bedrijfsplan 2013 voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst & cultuurinstellingen in tilburg textielmuseum 9 verbinden en groeien stadsmuseum tilburg 23 regisseren het verhaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen

Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Richard Geukema Annelise Notenboom Elias Bom René Goudriaan Paul Postma Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging, Aarts De Jong Wilms

Nadere informatie