Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5"

Transcriptie

1 jaarverslag 2014

2

3 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend en actief - Kunsthal, podium, klaslokaal, een museum is het allemaal Het museum als knooppunt - Midden in het culturele veld Hoeder van het Brabantse erfgoed - De zorg voor de collectie Brabant Een gezonde onderneming - Gelukkige medewerkers, tevreden stakeholders Financiële gegevens Bijlagen Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon Foto: bymarjo 5

4 Woord vooraf 2014 was wederom een bijzonder jaar voor Het Noordbrabants Museum. Een kleine acht maanden na de opening van het vernieuwde en uitgebreide museumcomplex kon ook Het Verhaal van Brabant worden geopend, een eigentijdse presentatie met de hoogte- en dieptepunten uit de Brabantse geschiedenis en daarmee een van de paradepaardjes van ons museum. De opening van deze presentatie trok veel aandacht in de landelijke en regionale media. Het drukbezochte openingsweekend met een ongekend hoog aantal bezoekers was een waar feest. In de prognose van de bezoekersaantallen voor 2014 waren wij nog wat voorzichtig: het jaar na een grote opening vertonen deze aantallen immers vaak een terugval. In dit geval was die voorzichtigheid niet nodig. Met bezoekers vormde 2014 voor het museum een record. Hiermee volgt Het Noordbrabants Museum overigens een landelijke trend. We zijn verheugd te constateren dat het onze sector over het algemeen goed gaat en dat het publiek de weg naar de Nederlandse musea weet te vinden. Een bijzondere tentoonstelling dit jaar was Gezin XXL, waarbij we zoals bij eerdere cultuurhistorische projecten de hulp inriepen van het publiek. Op een oproep van het museum stroomden de ervaringsdeskundigen in groten getale toe om voorwerpen, foto s en verhalen te delen die betrekking hadden op de grote gezinnen van vroeger en nu. De sfeer op de expositie was er dan ook één van herkenning die uittrektafel! en verbazing mam, zie je dat kinderen! De tentoonstelling trok veel nieuwe bezoekers die speciaal voor deze tentoonstelling het museum bezochten. Maar natuurlijk was ook de tentoonstelling Ruud van Empel bijzonder, evenals Francis Bacon, Kunstkameraden en ga zo maar door... Voor de medewerkers was het een extreem druk jaar. In plaats van achterover te leunen na het openingsjaar 2013, moest er hard worden gewerkt aan de voltooiing van de inrichting en aan de promotie van Het Verhaal van Brabant. Ook stonden er daarna maar liefst veertien tentoonstellingen op het programma en waren de voorbereidingen voor het Van Goghjaar 2015 en de grote Jheronimus Boschtentoonstelling in 2016 al in volle gang. We kijken dan ook met tevredenheid terug op Maar niet te lang. Want het jaar 2015 is alweer begonnen, onder meer met de eerste tentoonstellingen die in het teken staan van het 125ste sterfjaar van Vincent van Gogh. En Jheronimus Bosch Visioenen van een genie komt snel dichterbij, met alle bijbehorende denk-, plannings- en regelwerk rondom bruiklenen, inrichting, logistiek, publiciteit, relatiebeheer enzovoort. Genoeg te beleven in Het Noordbrabants Museum de komende jaren. Met dank aan onze subsidiënten, de provincie Noord-Brabant en de gemeente, BankGiro Loterij, hoofdsponsor Rabobank e.o. en de tientallen stichtingen, particulieren en bedrijven die ons steunen. En met een welgemeend dankjewel aan die ruim bezoekers... Charles de Mooij directeur Het Noordbrabants Museum 6 Foto: bymarjo 7

5 Bericht van de Raad van Toezicht Naast de toezichthoudende taak, heeft de Raad van Toezicht ook een rol als klankbord en adviseur. Goede verslaggeving over hoe de Raad invulling heeft gegeven aan zijn taak en tot welke oordelen over het bestuur hij is gekomen, is hierbij van wezenlijk belang. De Raad van Toezicht is in 2014 vier maal in vergadering bijeengeweest. Daarnaast waren de leden van de Raad beschikbaar voor advisering van de directie, in het bijzonder ook toen er in 2014 enkele malen sprake was van mogelijke majeure aankopen ten behoeve van de collectie. Ook was er regelmatig contact tussen de voorzitter van de RvT en de directeur. Verder waren de leden van de Raad aanwezig bij voor het museum belangrijke bijeenkomsten, zoals bestuurlijke overleggen, openingen en sponsorevents. Middels kwartaalrapportages van de directie werd en wordt de Raad uitgebreid geïnformeerd over de financiën, zowel over de reguliere exploitatie als over de inrichting. Daarbij is het afgelopen jaar ook gesproken over het Beleids- en beheersplan reserves, fondsen en voorzieningen en meer specifiek over de vorming van fondsen om ook in de toekomst het hoge ambitieniveau te kunnen vasthouden. Uiteraard wordt elk jaar de door de directie opgestelde jaarrekening over het voorbije boekjaar, na controle door ABAB Accountants en Adviseurs, besproken in de vergadering van de Raad. Dat gebeurt in aanwezigheid van de accountant. De Raad heeft in maart 2014, mede op grond van de goedkeurende accountantsverklaring en het bijbehorende verslag, de jaarrekening over 2013 goedgekeurd, waarna deze door de directeur kon worden vastgesteld. Eenzelfde procedure is in maart 2015 gevolgd bij de goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening over 2014, die u in vereenvoudigde vorm terugvindt in dit jaarverslag. In zijn vergadering van september 2014 heeft de Raad van Toezicht na toelichting van de directie de begroting voor 2015 goedgekeurd. Maar de Raad is ook met regelmaat geïnformeerd over de lange termijnverwachtingen ten aanzien van de financiën; dat gebeurde aan de hand van geactualiseerde meerjarenprognoses. Behalve over de financiën werden de leden tijdens elke vergadering ook geïnformeerd over bezoekerscijfers, programmering, personeel en organisatie, collectie en aanwinsten, relatiebeheer en fondsenwerving, alsmede over andere relevante ontwikkelingen. Een terugkerend punt op de agenda vormde de Jheronimus Boschtentoonstelling in Met de directie werd uitgebreid gesproken over de status van de voorbereidingen, de voortgang op het gebied van bruiklenen en de samenwerking met de Stichting Jheronimus Bosch 500. Een ander terugkerend onderwerp was de samenwerking binnen het Museumkwartier, die naar het oordeel van de Raad als goed en constructief mag worden omschreven. Ten aanzien van de bezoekerscijfers is er naar de mening van de Raad van Toezicht geen reden tot klagen. Toch is dit ook voor de komende jaren een punt van aandacht. De Raad onderschrijft de visie van de directie dat de programmering dient te bestaan uit kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen gelardeerd met breed opgezette publiekstrekkers. Voor het organiseren van deze tentoonstellingen en het vermarkten ervan is de door de gemeente inmiddels toegezegde verhoging van de exploitatiesubsidie van groot belang. In mei heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden met de directeur en statutair bestuurder Charles de Mooij. De Raad heeft vastgesteld dat hij op professionele wijze leiding geeft aan de organisatie en heeft zijn waardering uitgesproken voor de manier waarop hij Het Noordbrabants Museum na de intensieve periode van verbouwing en inrichting opnieuw heeft weten te positioneren. Conform de Code of Cultural Governance heeft de Raad ook het eigen functioneren geëvalueerd. In de decembervergadering heeft de heer Ton Smetsers na zijn tweede termijn conform rooster afscheid genomen van de Raad van Toezicht, onder dankzegging voor zijn jarenlange inzet voor het museum. Op basis van een profielschets wordt thans een nieuw lid gezocht. Tot slot wil ik namens de Raad van Toezicht directie en medewerkers nadrukkelijk bedanken voor hun inzet in het jaar Zonder hun enthousiasme en inzet zouden de prachtige resultaten, van de opening van Het Verhaal van Brabant tot het succes van Gezin XXL, niet mogelijk zijn geweest. Samen met Het Noordbrabants Museum kijken wij met vertrouwen uit naar de toekomst. 8 Harry Hendriks voorzitter Raad van Toezicht Het Noordbrabants Museum Foto: Marc Bolsius 9

6 10 Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Bezoekerstotalen 2014 per week opening Het Verhaal van Brabant werkelijke bezoekers begroting bezoekers Museumweekend topweek Gezin XXL monumentendag + Gezin XXL Onze bezoeker In 2014 bood het museum een veelzijdige tentoonstellingsprogrammering, waardoor het mogelijk bleek een breed en gevarieerd publiek te trekken. Gezin XXL was een goed voorbeeld van een laagdrempelige tentoonstelling die veel niet-reguliere museumbezoekers verleidde tot een bezoek. Ook de tentoonstelling Kunstkameraden trok nieuw publiek, terwijl de tentoonstelling over Francis Bacon vooral appelleerde aan de kunstkenners en die over Ruud van Empel en Pieke Bergmans juist een relatief jong publiek wisten te interesseren. Het afwisselend en bij voorkeur ook gelijktijdig programmeren van zulke onderling sterk verschillende tentoonstellingen zorgt niet alleen voor een diversiteit aan doelgroepen, het maakt ook dat bezoekers kennis maken met vormen van kunst en erfgoed die zij in eerste instantie niet zelf opgezocht zouden hebben. Om die nadere kennismaking te stimuleren, boden wij bijvoorbeeld bij de tentoonstelling van Francis Bacon een laagdrempelig en gratis bezoekersgidsje of Verkenner aan, waarmee deze tentoonstelling ook toegankelijk was voor een minder geoefend publiek. Het grote aantal niet-reguliere bezoekers heeft ook een financieel gevolg: de gemiddelde opbrengst uit entreegeld was met 5,63 per bezoeker hoger dan geprognosticeerd. Dit heeft te maken met een relatief hoog aantal volbetalende bezoekers (de niet-reguliere museumbezoeker). Dat gold met name ten tijde van de tentoonstelling Gezin XXL. Het succes van de museumkaart zien wij terug in onze bezoekersaantallen: het aandeel museumkaarthouders lag in 2014 op 57%. Opvallend is dat het percentage dat Het Noordbrabants Museum heeft bezocht in combinatie met het Stedelijk Museum in 2014 (40%) veel lager blijkt dan in Wellicht is dit te verklaren doordat men nu specifiek voor tentoonstellingen kwam en niet zo zeer voor het nieuwe museumcomplex. Andersom is de overlap nog wel hoog (75% van de bezoekers die het Stedelijk Museum bezochten, bezochten ook Het Noordbrabants Museum). Bezoekers bereiken Rondom de opening van Het Verhaal van Brabant is door de afdeling communicatie veel aandacht besteed aan de promotie van dit nieuwe onderdeel van het museum, met name onder inwoners van de eigen provincie. Dit gebeurde deels aan de hand van schriftelijke communicatiemiddelen zoals posters, folders en advertenties, deels door persbijeenkomsten. Ook de actieve benadering van landelijke en lokale pers door middel van exclusieve previews en persbijeenkomsten bij gelegenheid van nieuwe exposities heeft geleid tot veel aandacht in kranten en tijdschriften, op radio en televisie. Met name de opening van de tentoonstelling Kunstkameraden door koningin Máxima bleek publicitair interessant. Ditzelfde geldt voor de opnamen van Tussen Kunst & Kitsch in het museum en die van Sterren op het Doek. Uit de MuseumMonitor 1 blijkt deze free publicity te lonen: een artikel of recensie blijkt voor onze bezoekers het vaakst de aanleiding het museum te bezoeken, vaker dan bij de benchmark van andere cultuurhistorische musea. Verder is expliciet gekozen voor het aanbieden van veel publieksacties, zoals een exclusieve dag voor abonnees van de Brabantse dagbladen, een actie met NS in het tijdschrift Spoor, een actie met busmaatschappij Veolia en een publieksactie met deelnemers aan de BankGiro Loterij. Deze acties leveren extra mediawaarde en hebben uiteindelijk toch niet geleid tot een lager gemiddeld rendement per bezoeker. Bij de tentoonstelling Francis Bacon werd een eerste proef gedaan met een adwords campagne. De inzet op online adverteren werd later uitgebouwd. Bij de tentoonstelling Freeze. Pieke Bergmans Design werd voor het eerst meer geïnvesteerd in online adverteren dan in promotie via de klassieke kanalen bezoekers jongeren 50% van de bezoekers kwam uit Noord-Brabant 66% van de bezoekers bezocht ons al eerder personen bezochten het Museumweekend 40% van de bezoekers bezocht dezelfde dag ook het Stedelijk Museum shertogenbosch bezoekers website likes op facebook volgers op twitter was de advertentiewaarde van schriftelijke publicaties Gezin XXL 68% van de bezoekers beoordeelde de expositie Ruud van Empel als zeer goed of uitstekend Publiekswaardering Het Noordbrabants Museum heeft een sterke relatie met zijn bezoekers. Dit komt tot uiting in de zogeheten TRI*M Index, die met een score van 77 gestegen is ten opzichte van die over 2013 (75) en die aanzienlijk hoger is dan de benchmark (71). De TRI*M index meet de bezoekersrelatie op basis van algemeen oordeel, aanbevelen, opnieuw kiezen en vergelijking met andere musea en geeft daarmee een goed totaalbeeld van de performance van het museum. Het museum wordt met name gezien als boeiend, laagdrempelig en deskundig. Verbetering is nog mogelijk ten aanzien van het aanbod in de vaste collectie en op de bewegwijzering, zowel binnen het museum als in de stad. Sterke belevingsaspecten zijn verrast worden en leren of kennis opdoen. De bezoekersrelatie kan nog verder worden verbeterd indien bezoekers nóg meer worden geraakt of aan het denken worden gezet. Bezoekers komen vaak voornamelijk voor de tentoonstellingen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de steeds nieuwe thema s die aan bod komen. Ook het hoge aandeel bezoekers dat het museum (en de permanente collectie) al eerder heeft bezocht zal een rol spelen (66%, waar dit bij de benchmark 36% is). De tentoonstelling Ruud van Empel werd het beste beoordeeld: twee derde van de bezoekers gaf als oordeel zeer goed of uitstekend. Met name het oordeel over de tentoongestelde kunstwerken was zeer positief. Maar ook andere tentoonstellingen kregen een zeer positief oordeel. Bij Gezin XXL werd de sfeer opvallend goed beoordeeld; bij Een Romantische Reis. De Rademakers collectie de presentatievorm. 1 MuseumMonitor 2014, TNS, februari

7 Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Het Verhaal van Brabant Eind januari 2014 werd Het Verhaal van Brabant geopend de openingshandeling werd verricht door commissaris van de koning Wim van de Donk en door Brabants ereburger Wim van der Leegte, tevens naamgever van de zaal. Deze cultuurhistorische presentatie maakt voor het eerst de geschiedenis van Noord-Brabant sinds de middeleeuwen goed aanschouwelijk. Dit gebeurt aan de hand van de hoogte- en dieptepunten uit de Brabantse geschiedenis, terwijl bezoekers zich bovendien op interactieve wijze kunnen uitspreken over de eigen toekomstverwachtingen. De geschiedenis wordt verteld met onze collectie als uitgangspunt: het meest bijzondere dat Brabant heeft voortgebracht, van verfijnd middeleeuws edelsmeedwerk tot elegante 18de-eeuwse gegraveerde glazen, van de schilderijen van Van Gogh tot DAF, van een zelfgemaakte 19de-eeuwse muizenval tot een vroege tv van Philips. In Het Verhaal van Brabant wordt veel gebruik gemaakt van multimediale middelen om achtergronden te verklaren of de kleine menselijke verhalen te vertellen. Dit maakt de presentatie naar de mening van onze bezoekers persoonlijk en invoelbaar. Met de opening van Het Verhaal van Brabant werd de nieuwe inrichting van Het Noordbrabants Museum voltooid. Topcollectie Zoals aangekondigd in de meerjarennota is Het Noordbrabants Museum actief op zoek naar topstukken, kunstwerken of objecten van internationale betekenis die de collectie kunnen versterken. Dit blijkt in de huidige markt nog niet gemakkelijk. Graag hadden wij bijvoorbeeld het 16de-eeuwse schilderij De Narrenhandel van Frans Verbeeck toegevoegd aan onze collectie. Dit kunstwerk werd echter uiteindelijk geveild voor ruim drie miljoen euro, een bedrag aanzienlijk hoger dan wij bijeen konden brengen, ondanks de genereuze jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij en toegezegde steun van enkele fondsen. Ook bij de veiling van het topstuk Apollinaire van René Daniels was Het Noordbrabants Museum ondanks een stevig bod onderbieder. In 2014 zijn wij er derhalve nog niet in geslaagd topstukken zoals bedoeld in de meerjarennota te verwerven, al konden niettemin enkele interessante stukken aan de collectie worden toegevoegd. Met het oog op de toekomst is intensieve aandacht geschonken aan het versterken van relaties met particuliere verzamelaars en kunsthandelaars. Grootschalige projecten In de aanloop naar het themajaar Van Gogh 125 years of inspiration in 2015 werd in 2014 al veel vooral promotioneel werk verricht. Het Noordbrabants Museum is de enige plek in Brabant waar schilderijen van Vincent van Gogh te zien zijn. Door middel van persreizen, georganiseerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, heeft Het Noordbrabants Museum zich voor het eerst ook in het buitenland kunnen profileren als een van de Nederlandse Van Goghmusea. Hierbij werkten wij samen met het Kröller-Müller Museum en het Van Gogh Museum, alsmede met de organisaties die zijn verenigd in Van Gogh Europe en Van Gogh Brabant. In persaanvragen en aanvragen van touroperators is direct terug te zien dat wij hier een nieuwe (internationale) doelgroep hebben aangeboord. De gezamenlijke inspanningen en de samenwerking in het kader van het Van Goghjaar 2015 blijken ook een positief effect te hebben op de Brabantse Van Goghlocaties Zundert, Etten, Tilburg en Nuenen. Hieruit blijkt de duidelijke meerwaarde van een organisatie als Van Gogh Brabant. Ook de voorbereidingen voor het Boschjaar 2016 vorderen gestaag: er zijn al vele bruikleenovereenkomsten gesloten, zaken als e-ticketing, crowd control, ruimtelijke vormgeving en educatie zijn in voorbereiding, en er is overleg met het Stedelijk Museum over (rand)programmering en de inrichting van het museumcomplex ten tijde van de tentoonstelling. Op het gebied van educatie en marketing en communicatie wordt de samenwerking met de Stichting Jheronimus Bosch 500 steeds inniger. Met zeven Brabantse musea is een Bosch Grand Tour opgezet, waarbij het aanbod in het Boschjaar gezamenlijk wordt gepromoot om meerdaagse bezoeken aan Brabant te stimuleren. Het is de eerste keer dat Brabantse musea op deze manier samenwerken, zowel inhoudelijk als op het gebied van promotie. Zichtbaarheid en reputatie Dankzij het vernieuwde en attractieve complex en de aansprekende grootschalige tentoonstellingen die het museum sinds de heropening organiseerde, zijn de zichtbaarheid en naamsbekendheid van Het Noordbrabants Museum de afgelopen twee jaar aanzienlijk toegenomen. Dat geldt ook voor de waardering die het museum landelijk ten deel valt. In de door het Reputation Institute opgestelde reputatieranglijst voor Nederlandse bedrijven over 2014 werd Het Noordbrabants Museum in de categorie topmusea op nummer 9 gezet. 12 Foto: bymarjo 13

8 Bruisend en actief - Kunsthal, podium, klaslokaal, een museum is het allemaal Schijn bedriegt. De trompe l oeuil en de kunst van illusie 12 oktober 2013 t/m 26 januari 2014 (zie jaarverslag 2013) Licht, tijd en ruimte. JCJ Vanderheyden 14 december 2013 t/m 30 maart 2014 (zie jaarverslag 2013) Brabantse nieuwe: Jasper Hagenaar 8 januari t/m 23 maart 2014 Onder de noemer Brabantse Nieuwe biedt Het Noordbrabants Museum een podium aan jonge kunstenaars uit Noord-Brabant. In grote houtskooltekeningen vertelde Jasper Hagenaar (Tilburg 1972) over de bezigheden en obsessies van de inwoners van het fictieve mijnstadje Carbon City, diep in de bossen van Pennsylvania (VS). De dagen zijn er kort, de nachten donker. Kunstkameraden 8 februari t/m 6 april 2014 i.s.m. zes jeugdzorgorganisaties uit Noord-Brabant en Stichting De Cultuurkantine Vijftig kinderen uit de jeugdzorg maakten met vijftig Brabantse kunstenaars een kunstwerk. Insteek was: even niet bezig zijn met je problemen, maar met het creëren van iets moois. De opening door koningin Máxima maakte deze expositie tot een onvergetelijke ervaring voor de deelnemende kinderen. Bezoekers waren onder de indruk van de kwaliteit, de volwassenheid en de kwetsbaarheid die uit de stukken sprak. Kinderen werden geraakt door hun leeftijdsgenoten. Het project werd door het Ministerie van OCW bij het Cultuur in Beeldcongres genoemd als voorbeeld van een succesvol project met jongerenparticipatie. Maar het belangrijkste resultaat was het effect, blijkens een onderzoek door AKV St Joost, op de deelnemende kinderen die (soms voor het eerst) trots voelden over hetgeen zij met hun deelname hadden bereikt. Ruud van Empel 15 februari t/m 8 juni 2014 Het betrof hier een overzichtstentoonstelling van fotograaf Ruud van Empel (Breda 1958). Van Empel behoort tot de meest bijzondere fotokunstenaars van dit moment met tentoonstellingen wereldwijd. Onschuld en schoonheid zijn zijn thema s. Die probeert hij op te roepen met fotowerk van kinderen en paradijselijke natuur. Zijn ambitie is om het verloren paradijs van zijn jeugd met zijn intens gelukkige ervaringen opnieuw op te roepen. 14 Foto: bymarjo 15

9 Brabantse nieuwe: Manu Baeyens 29 maart t/m 8 juni 2014 i.s.m. Stichting Leon Adriaans en Het Brabants Landschap Kenmerkend voor het werk van Manu Baeyens (Gent 1972) is de onuitputtelijke energie die het uitstraalt, in kleurgebruik, in materiaalkeuze en in expliciete vormentaal. Zijn fantasie kent geen grenzen. Manu Baeyens was de eerste artist in residence op de boerderij van kunstenaar Leon Adriaans ( ) die een tentoonstelling kreeg in Het Noordbrabants Museum. Het complete grafische werk van Francis Bacon 12 april t/m 24 augustus 2014 i.s.m. Renschdael Art Foundation Voor het eerst werd Bacons complete grafische oeuvre getoond in een Nederlands museum. Francis Bacon (Dublin Madrid) gaf zijn portretten een misvormd gezicht of lichaam, om een betere indruk van de psychische en emotionele gesteldheid van zijn modellen te geven. Hij portretteerde als het ware eerder de binnenkant dan de buitenkant. Een speciale Verkenner bood bij deze tentoonstelling toegankelijke uitleg, wat de tentoonstelling ook interessant en gewaardeerd maakte bij de minder geoefende kunstkijker. Voorbij het zichtbare 12 april t/m 10 augustus 2014 Kunsthistoricus Rebecca Nelemans maakte als gastcurator een selectie uit de collectie hedendaagse kunst van Het Noordbrabants Museum. Het betrof een vijftigtal werken waarvan er een aantal jarenlang niet te zien is geweest. De expositie liet zien dat Brabantse kunstenaars in de jaren zestig misschien wel afrekenden met hun katholieke wortels, maar daarmee zeker niet hun zoektocht opgaven naar de dieper liggende zijnsvraag. Brabantse nieuwe: Romi Tweebeeke. Cis en Mien bij de tijd 14 juni t/m 24 augustus 2014 Romi Tweebeeke (Almere 1989) is een documentair fotograaf met een fascinatie voor mensen op leeftijd. Voor haar afstudeerproject Cis & Mien (2014) volgde zij een half jaar een 89-jarige eeneiige Brabantse tweeling tijdens de dagelijkse routine. Het resultaat was een serie hartverwarmende taferelen uit een schijnbaar voorbije tijd. De expositie kreeg veel aandacht in de landelijke en regionale pers en werd door onze bezoekers enthousiast ontvangen. Gezin XXL. Een huis vol broers en zussen 21 juni t/m 21 september 2014 In deze expositie werd het fenomeen grote gezinnen onder de loep genomen. Aan de hand van beeldmateriaal en objecten werden uiteenlopende aspecten van het thema en de ontwikkeling van het grote gezin in met name de twintigste eeuw belicht. De tentoonstelling was een doorslaand succes: in persaandacht, in bezoekersaantallen, maar vooral ook in bezoekersreacties. De grote kracht was dat het thema en de manier waarop de tentoonstelling was ingericht veel herkenning en emotie opriepen bij bezoekers, die hierover vaak met hun partners, familieleden en vrienden, maar ook met onbekende medebezoekers in gesprek raakten. De sfeer in de tentoonstellingszalen werd hierdoor bijzonder levendig en gezellig. Mijn gezin 28 juni t/m 24 augustus 2014 i.s.m. Basisschool t Schrijverke, Basisschool Het Bossche Broek, L.W. Beekmanschool, Scholengemeenschap Jeroen Bosch College, alle uit, en Gymnasium Beekvliet uit Sint-Michielsgestel De expositie Mijn gezin was het resultaat van een wedstrijd waaraan vijf partnerscholen van het museum meededen. Zo n 300 scholieren maakten portretten van het eigen gezin. Hun inspiratie haalden ze uit een kleurrijk familieportret van Jan Sluijters dat in het museum hangt. Het onderwerp van de wedstrijd sloot aan bij de cultuurhistorische tentoonstelling Gezin XXL. Freeze. Pieke Bergmans Design 23 augustus t/m 18 januari 2015 Pieke Bergmans heeft sinds 2006, toen ze doorbrak met haar serie Crystal Virus, bliksemsnel haar naam gevestigd als vormgever. De expositie was onderdeel van de meerjarige reeks Made in Brabant, waarin hedendaags Brabants design centraal staat. Freeze was Bergmans eerste museale solotentoonstelling in Nederland. Op de expositie was recent, niet eerder getoond werk te zien, waaronder de stoel Melted Bronze en het neonlicht Alive. Het werk zelf was laagdrempelig en ook de aandacht voor de totstandkoming van het werk was interessant voor een breed publiek. De tentoonstelling werd dan ook goed bezocht. Brabantse Nieuwe: Hanny van den Brand Instinct? 30 augustus t/m 2 november 2014 In anatomisch zeer secuur uitgevoerde tekeningen en kleine installaties met opgezette vossen, ratten, muizen, vogels, konijnen of delen daarvan toonde Hanny van den Brand (1986) in de expositie Instinct? wat wij met de dieren gemeen hebben. Zo wordt in haar werk een bloeddorstige wolf die een poedel verschalkt, een zorgzame moeder die haar instinct volgt. Ook roept Van den Brand vertedering op voor een vos met jong door te verwijzen naar het oerbeeld van de Madonna met Kind. Plaatsen van herinnering 6 september 2014 t/m 11 januari 2015 In de fototentoonstelling Plaatsen van herinnering stond nieuw werk van de in New York woonachtige Nederlandse fotografe Wijnanda Deroo (Zeist 1955) centraal. Op verzoek van Het Noordbrabants Museum ging zij samen met gastconservator Frans Bevers op zoek naar interieurs van gebouwen in Nederland die hun bijzondere en unieke karakter hebben gekregen door het gebruik en/of de gebruiker(s). Het resultaat was een fototentoonstelling van bijzondere ruimtes, die met elkaar gemeen hebben dat zij wellicht binnen 10 jaar zijn verdwenen, bijvoorbeeld omdat een professie verdwijnt of omdat het gebouw wordt afgebroken. Een Romantische Reis. De Rademakers collectie 11 oktober 2014 t/m 1 februari 2015 i.s.m. Musée national d histoire et d art Luxembourg In de voorbije 25 jaar heeft de uit Roosendaal afkomstige voormalig tv-producent Jef Rademakers meer dan honderd hoogromantische schilderijen verworven, hoofdzakelijk van Nederlandse en Belgische meesters. De verzameling omspant de periode met als zwaartepunt de jaren Het zijn landschappen, stadsgezichten, bloemstukken, portretten, genrestukken etc. Alle beroemde Nederlandse romantische kunstenaars zijn in de Rademakers Collectie vertegenwoordigd. In Het Noordbrabants Museum werd voor het eerst (maar ook voor het laatst) de volledige collectie getoond. Willem van Veldhuizen en Het Noordbrabants Museum 8 november 2014 t/m 25 januari 2015 In de kunst van Willem van Veldhuizen (Rotterdam 1954) zijn interieurs van musea vaak het onderwerp. Hiervoor bezoekt hij musea over de hele wereld. De nauwgezette stijl waarmee hij te werk gaat, maakt dat er slechts vijf tot zes werken per jaar het atelier verlaten. Zijn nieuwste schilderij toont een doorkijk vanuit de museumvleugel van Het Noordbrabants Museum naar de paleistuin. Van Veldhuizen: Het fantastische licht in deze vleugel was voor mij een geweldige ontdekking. Dat vroeg gewoon om een schilderij! Het nieuwe werk was te zien in de Tuingalerij van het museum, samen met vier schetsen en vier andere schilderijen van de kunstenaar

10 Onderwijsaanbod In 2014 kwamen alle museumlessen voor scholen gereed. Inspelend op de vraag vanuit het onderwijs zijn wij ook rondleidingen voor scholen gaan geven. Daarmee wordt het onderwijs nu drie soorten activiteiten aangeboden: museumlessen, rondleidingen en groepsbezoek zonder aanvullend programma. Dit laatste vinden scholen niet alleen inhoudelijk maar ook financieel aantrekkelijk. Schoolkinderen en hun begeleiders krijgen immers gratis toegang tot het museum. De samenwerking met de partnerscholen (inmiddels acht) op het gebied van ontwikkeling en test van de educatieve programma s is prima verlopen. Komend jaar wordt bekeken hoe de ambassadeursrol van de partnerscholen nog beter kan worden ingevuld. Scholen die Het Noordbrabants Museum voor de verbouwing en renovatie geregeld bezochten, nemen het langzaam weer op in het curriculum, al kost dit meer tijd en energie dan gedacht. Inmiddels zijn in het Spetterlab en Medialab vele kunstwerken en filmpjes gemaakt. Een selectie hiervan wordt getoond op de eerste verdieping van de paleisvleugel van Het Noordbrabants Museum en op de website. We constateren dat onze educatieve visie kijken-doen-tonen aanslaat, met een goede ontvangst van de expositie van het werk van leerlingen van onze partnerscholen en met filmpjes die goed bekeken worden op internet. Overige educatie Naast het onderwijsaanbod zijn er in 2014 zes verschillende workshops ontwikkeld in het Medialab en Spetterlab, onder andere Ruud van Empel, Dezelfde kamers maar dan anders en Verzin je eigen wintersprookje. Deze workshops werden in de schoolvakanties aangeboden aan individuele jonge bezoekers, die met hun (groot-)ouders of anderen het museum bezochten. De intensievere samenwerking met het Stedelijk Museum waarbij we het aanbod afstemmen (doelgroepen, tijdstippen maar steeds meer ook de inhoud) en gezamenlijk promoten, werpt haar vruchten af. Ook kan worden geconstateerd dat de in de vaste presentatie opgenomen Ontdekstations bij kinderen goed aanslaan. Kinderen én volwassenen waarderen de vele interactieve en multimediale middelen waarmee in Het Verhaal van Brabant en in de Romeinenzaal de verhalen achter de collectie worden verteld. Alle tentoonstellingen hebben een educatief element voor gezinnen. Bij Gezin XXL werd veel gebruik gemaakt van audiovisuele middelen, bij Plaatsen van herinnering was er een doe-plek in de tentoonstellingsruimte. In 2014 werden vier Verkenners ontwikkeld, gratis kleine boekjes met achtergrondinformatie. Twee hiervan werden speciaal ontwikkeld voor het hele gezin. Hiermee werden ook moeilijker tentoonstellingen toegankelijk gemaakt. Overige culturele activiteiten Bezoekers konden elke zondag gratis instaprondleidingen volgen. Bij de tentoonstelling van JCJ Vanderheyden kregen museumkaarthouders gratis een rondleiding; naar aanleiding van het succes hiervan werd dit herhaald bij andere tentoonstellingen. Bij enkele tentoonstellingen voor een breed publiek, zoals bij Gezin XXL, werd geen officiële opening voor genodigden georganiseerd maar een publieksopening, met activiteiten voor de bezoekers. Toen het museum een jaar open was, kregen bezoekers van hoofdsponsor Rabobank gebak bij de koffie. In samenwerking met De Toonzaal werden de eerste helft van het jaar nog negen previewconcerten gegeven in Het Noordbrabants Museum. Deze vorm werd op verzoek van De Toonzaal na evaluatie tijdelijk stopgezet. Gezocht wordt naar andere vormen van samenwerking waarbij concerten in het museumcomplex worden georganiseerd. Tijdens Jazz in Duketown werd het museumplein omgetoverd tot muziekpodium en ook tijdens November Music waren er concerten te beluisteren, ditmaal in de Statenzaal. Voorafgaand aan het Bosch Requiem genoten gasten in Het Noordbrabants Museum van een diner en een lezing over Bosch, georganiseerd door Rabobank. Ook Banning Advocaten, Ricoh en ABN Amro combineerden het door hen gesponsorde Opera aan de Parade met een ontvangst en diner voor hun relaties in Het Noordbrabants Museum. Een van de drukste weekends van het jaar was het museumweekend, toen bezoekers gratis een kijkje konden nemen in het museum. Voorafgaand aan het weekend organiseerden wij in samenwerking met de Nederlandse Museumvereniging en het Stedelijk Museum het evenement Museumburen, een exclusieve openstelling voor onze buurtgenoten met een hapje en een drankje. Ook tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag was het heel erg druk in het gratis toegankelijke Museumkwartier. 14 tentoonstellingen 797 catalogi Gezin XXL verkocht 49 jonge kunstenaars spraken met koningin Máxima over hun werk jongeren/scholieren bezochten gratis het museum leerlingen bezochten het museum in schoolverband 725 kinderen deden mee aan vakantieworkshops 107 onderwijsrondleidingen 130 museumlessen 584 rondleidingen voor volwassenen 8,4 gemiddelde eindbeoordeling in het nationale project museumkids 68% van de bezoekers beoordeelde de expositie Ruud van Empel als zeer goed of uitstekend 18 Foto: bymarjo 19

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten 2013 MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2005-2008 Oplevering 2012 Opening 24 mei 2013 Architect Bierman Henket architecten Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant (Het Noordbrabants

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

Producties derden mogelijk gemaakt door Jheronimus Bosch 500

Producties derden mogelijk gemaakt door Jheronimus Bosch 500 Checklist per in te zetten kanaal Producties derden mogelijk gemaakt door Jheronimus Bosch 500 a. vermelding www.bosch500.nl b. affiche/flyer c. programmaboekje d. website e. ticketshop en tickets f. persbericht

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Jaarverslag van activiteiten 2014

Jaarverslag van activiteiten 2014 Inleiding. Voor 2014 kunnen we terugblikken op een geslaagd museumjaar. De opening na de winterstop begon goed met vele bezoekers in het voorjaar. De jaarlijkse wisselexpositie ondergebracht in het Tuta

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

JAARVERSLAG Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken Van Gogh Museum De Mesdag Collectie Bibliotheek & Documentatie 429

JAARVERSLAG Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken Van Gogh Museum De Mesdag Collectie Bibliotheek & Documentatie 429 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2015 Van Gogh Museum 1.908.744 De Mesdag Collectie 15.743 Bibliotheek & Documentatie 429 2 Bezoekersrecord Het Van Gogh Museum sluit het jubileumjaar 2015 af met

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INTERNATIONAAL BALLONMUSEUM BARNEVELD JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 1. Verslag van het bestuur Bericht van de voorzitter In 1938 werd in Barneveld het eerste museum geopend. Tot stand gekomen uit een

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS Waarde voor ondernemers POWERED BY Stop met adverteren met events bereik je meer! Hoe bereik ik nieuwe klanten voor mijn

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2015

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2015 STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN Jaarverslag 2015 Bestuursactiviteiten Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 15 april en 14 oktober 2015. Bij beide vergaderingen was de rentmeester van Middachten, Ing.

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Dordrecht, januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichtingen 7 9 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2013. Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415

Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2013. Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2013 Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415 De bezoekcijfers van De Mesdag Collectie zijn op een andere wijze geregistreerd

Nadere informatie

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever?

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Cultuurforum 2011, 24 november 2011 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Leenaers Verloop Opgericht in 2001 door Marischka

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

LOCATIES TE HUUR AMSTERDAM

LOCATIES TE HUUR AMSTERDAM Stedelijk Museum LOCATIES TE HUUR Dan Flavin, untitled (to Piet Mondrian through his preferred colors, red, yellow and blue) en untitled (to Piet Mondrian who lacked green) 2, 1986. 2013 Stephen Flavin/Artists

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Lid Raad van Toezicht bij CODA

PROFIELSCHETS Lid Raad van Toezicht bij CODA PROFIELSCHETS Lid Raad van Toezicht bij CODA Augustus 2016 ORGANISATIE CODA is het cultuurhuis van Apeldoorn en omvat een openbare bibliotheek, het gemeentelijk archief /kenniscentrum en twee musea: het

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: Beleidsplan Stichting De Doelen Steunfonds 2013-2016 1. Inleiding Stichting De Doelen Steunfonds, hierna te noemen het Steunfonds, is de nieuwe naam van de Stichting Culturele Promoties Rotterdam (SCPR)

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe. expositie is altijd een feestelijke gelegenheid.

Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe. expositie is altijd een feestelijke gelegenheid. Dames en heren, Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe expositie is altijd een feestelijke gelegenheid. Helemaal als het getoonde werk zo divers en kwalitatief hoogstaand is

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Mechelen, 11 oktober, 2013 1990 Blokrijden Overzichtstentoonstelling Vincent van Gogh Van Goghmuseum - Kröller-Müller

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Van Museumweekend naar Museumweek

Van Museumweekend naar Museumweek Van Museumweekend naar Museumweek * Gevolg van de evaluatie van het Museumweekend 2013 in het kader van Koers 2016 van de Museumkaart - doe er iets aan of stop er mee (zomer 2013) * Voornemen voor beleid

Nadere informatie

Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi

Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi De Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi 1 Ter inspiratie Dit jaar was het de tweede keer dat ik de cursus De Verdieping van de Fotobond afdeling Utrecht t-gooi mocht begeleiden. Het was

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2015 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 6 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis Organisator Nacht van de Geschiedenis Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis .Door Achtergrond en verdieping op tv, radio, internet,

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam Museum. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het

Nadere informatie

Presentatie Evaluatie Mei 2017

Presentatie Evaluatie Mei 2017 Presentatie Evaluatie 2013-2014 Mei 2017 Sven Lütticken Universitair docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Bart de Baere directeur van het Museum van Hedendaagse kunst Antwerpen Anastasia

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

PERSINFORMATIE PRESS INFORMATION

PERSINFORMATIE PRESS INFORMATION BOSCH EXPERIENCE: IN DE VOETSPOREN VAN JHERONIMUS BOSCH In 2016 viert s-hertogenbosch in Nederland de terugkomst van de werken van Jheronimus Bosch naar de stad waar ze gemaakt werden, meer dan 500 jaar

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2014 (publieksversie)

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2014 (publieksversie) STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN Jaarverslag 2014 (publieksversie) Bestuursactiviteiten Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 17 juni en 12 november 2014. Bij beide vergaderingen was de rentmeester van

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 VISIEDOCUMENT Sleener Molen Stichting 'De Hoop' Versie 0.3: 25 september 2012 INHOUD PAGINA 1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 2 HUIDIGE SITUATIE 4 2.1 Bevordering van behoud en onderhoud van de molen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Van Gogh Museum Amsterdam. Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events

Van Gogh Museum Amsterdam. Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events Van Gogh Museum Amsterdam Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events 1 Casus: 35 Jaar Sesamstraat Maandag 14 november 2011 2 Opdrachtgever Linden & Barbosa

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Nationaal Glasmuseum Leerdam

Nationaal Glasmuseum Leerdam Nationaal Glasmuseum Leerdam Tentoonstellingen 2015 Collectie Highlights In de presentatie Collectie Highlights worden bijzondere Leerdamse glasobjecten uit de vaste collectie extra onder de aandacht gebracht.

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie