Promotiecampagne Een zorgjob: Ik ga ervoor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Promotiecampagne Een zorgjob: Ik ga ervoor"

Transcriptie

1 VLAAMSE OVERHEID Promotiecampagne Een zorgjob: Ik ga ervoor Tussentijds verslag Lon Holtzer, zorgambassadeur Dit document behandelt de campagne Ik ga ervoor en bevat een tussentijds verslag van 2011 tot medio 2012 en een blik op het actieplan van de campagne Ik ga ervoor.be

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding tot de promotiecampagne Organisatie in Vlaamse en provinciale overlegstructuren (VOPZ en POPZ s) Campagnestrategie Korte termijn campagne: 12 mei 30 november Lange termijn campagne: vanaf 1 december Tussentijdse evaluatie Verdere planning van acties /19

3 Tussentijds activiteitenverslag 2011-medio 2012 Actieplan medio ZORGAMBASSADEUR Juni 2012 Lon Holtzer 1. Inleiding In de beleidsnota Werk maken van werk in de zorgsector werd als actie opgenomen om de promotiecampagnes voor de zorgberoepen te coördineren en af te stemmen om zo de efficiëntie en de effectiviteit te verhogen. Hiervoor werd Lon Holtzer op 1 november 2010 halftijds aangesteld als zorgambassadeur voor een periode van 2 jaar. De doelstelling van deze aanstelling was om voor Vlaanderen een gecoördineerde en krachtige campagne uit te werken voor de promotie van de zorgberoepen. Dit heeft tot doel de (toekomstige) instroom in de zorgsector zowel kwantitatief als kwalitatief te ondersteunen. In dit document wordt enerzijds ingegaan op de tussentijdse evaluatie van de campagne en wordt anderzijds ook een overzicht gegeven van de lopende en toekomstige acties. In de concrete uitwerking van de promotiecampagne wordt de zorgambassadeur ondersteund door het Vlaams Overlegplatform Zorgberoepen (VOPZ) en vijf provinciale werkgroepen en een werkgroep voor Brussel. Deze samenwerking wordt geregeld door een convenant die werd afgesloten tussen de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie enerzijds en Min. Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, anderzijds. De samenstelling en de belangrijkste actiepunten van de verschillende groepen worden kort voorgesteld. De opbouw van de campagne kan opgedeeld worden in twee delen: een korte en een lange termijncampagne, die beide kort zullen worden voorgesteld en geëvalueerd. Deze campagne wordt ondersteund door het communicatiebureau CHOCO, waarmee het departement een raamcontract heeft afgesloten. Verder wordt een overzicht gegeven van enkele kerngegevens, aan de hand van boordtabellen, evenals een kwalitatieve evaluatie. Tot slot wordt stilgestaan bij de geplande acties in aanvulling op de campagne. De zorgverlenerscampagnes sluiten aan bij de volgende beleidsmaatregelen van Vlaams minister Jo Vandeurzen: De Beleidsnota Werk maken van werk in de zorgsector. Actieplan ter bevordering van de werkgelegenheid in de zorgsector, mei Beleidsbrief Beleidsbrief /19

4 2. Aanleiding tot de promotiecampagne De zorg- en welzijnssector staat voor bijzonder grote uitdagingen. Er is immers een grote nood aan instroom van medewerkers in de zorg- en welzijnssector. (Raming VERSO: nieuwe werknemers voor uitbreiding van zorgverlening (ouderenvoorzieningen, kinderopvang, sector van personen met een beperking, thuiszorg, gezondheidszorg, ) en anderzijds nog eens nieuwe medewerkers ter vervanging van oudere werknemers die de (brug)pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.) Daarnaast kampt de sector met een verkeerd imago: onregelmatige uren, onderbetaald, hard werken, Om voldoende jongeren en ouderen bewust te maken van de keuze voor een job in zorg of welzijn als beloftevolle carrièreoptie, werd in het actieplan Werk maken van werk in zorgsector ingezet op instroom doorstroom en retentie in de sector. Om te werken op de instroom werd de functie van ambassadeur zorgberoepen in het leven geroepen om de campagne uit te werken en het gezicht te zijn van de sector. 3. Organisatie in Vlaamse en provinciale overlegstructuren (VOPZ en POPZ s) Door de oprichting van 1 Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen (VOPZ) en daarmee samenwerkende provinciale initiatieven (POPZ s) worden de krachten gebundeld en wordt het signaal voor de zorg- en welzijnssector versterkt. In het verleden waren er lokaal wel initiatieven, maar was er weinig of geen samenhang tussen de acties van de verschillende provincies om zorgberoepen te promoten, en werden er zelfs binnen 1 provincie verschillende naast elkaar bestaande initiatieven ontwikkeld. De samenwerking met de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het promoten van de zorgberoepen werd geregeld via convenant. Door deze organisatie omvat de campagne een 300-tal medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties die de boodschap actief mee uitdragen. 3.1 Samenstelling VOPZ Het VOPZ (Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen) komt 10 maal per jaar samen (1 maal per maand, excl. juli en augustus) gedurende 2 uur. De eerste vergadering van het VOPZ ging door in maart Het VOPZ is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 provincies en Brussel (Vlaamse gemeenschapscommissie), vanuit onderwijs (TSO/BSO, HBO5, bachelor), werkveld (ziekenhuis, WZC, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, thuisverpleegkunde), VDAB, VIVO, kabinetten welzijn, volksgezondheid en gezin, onderwijs, en werk, en beroepsverenigingen van verpleegkunde en verzorgenden, minderhedenforum en het huis voor gezondheid (Brussel). De zorgambassadeur zit voor en doet de verslaggeving. 3.2 Inhoud van het VOPZ Vastleggen en opvolgen van de actiepunten o 2011: Strategie goedkeuren en gezamenlijk de uitvoering concretiseren Ontwikkelen van een website voor het brede publiek Ontwikkelen van een website voor professionals Lancering van de campagne IK GA ERVOOR o 2012 Stimuleren van het gebruik van het ontwikkelde materiaal Bereik van etnisch culturele minderheden Bereik van de jongeren (met ontwikkeling van een tool) Bereik van de zij-instromers 3/19

5 Advies inzake de concrete uitwerking van de campagne 2011 o Boodschap van Algemeen Nut (maart april 2011) o Dag van de verpleegkunde (april 2011) o Opbouw website Word zorgverlener (maart april 2011) o Dag van de verzorgende (mei - juni 2011) o Lange termijn communicatiestrategie (Juni september - oktober 2011) 2012 o Ontwikkeling van een nieuwsbrief (januari 2012) o Bespreking bereik jongeren aan de hand van een ludieke actie (januari maart 2012) o Samenwerking met de Dag van de Zorg (februari 2012) Evaluatie van werking en campagne o Evaluatie korte termijn campagne (mei 2011) o Evaluatie en werking VOPZ en POPZ s (december 2011) o Evaluatie lancering event (december 2011) o Intensifiëren van het overleg met de provincies (februari 2012) Themabesprekingen o Organisatie inleefmomenten (mei 2011) o Organisatie startevent website voor alle leden van VOPZ + POPZ (juni - november 2011) o Uitbreiding campagne van zorg naar zorg en welzijn (september 2011) o Belang van sociale media in de campagne (november 2011) o Bespreking actiepunten (januari 2012) o Bereik etnisch culturele minderheden i.s.m. minderhedenforum (feb. 2012) Aanvragen voor nieuwe beroepen die willen opgenomen worden in de lijst van mogelijkheden. (januari 2012) Elke nieuw voorstel wordt getoetst op het VOPZ aan het criterium knelpuntberoep van de VDAB en/of lokale noden. Zo werden vragen gesteld over volgende beroepen en/of opleidingen. o Psycholoog o Gezinswetenschappen o Diëtiste o Medical management assistent o Creatief therapeut o Sociaal werk Op deze vragen werd niet ingegaan gezien het niet over knelpuntberoepen gaat en er ook lokaal geen vragen komen van zorginstellingen Varia (elke vergadering) 3.3 Inhoud POPZ s In de POPZ s worden zowel de algemene acties overgenomen, gecommuniceerd, geconcretiseerd en ondersteund, als lokale initiatieven ontwikkeld, zoals ook in de strategie was bepaald. Hieronder vindt u een overzicht van de lokale acties per provincie. West-Vlaanderen: Retentie van studenten door goede stagebegeleiding Ontwikkeling van een filmpje in samenwerking met de VDAB en RESOC 4/19

6 Oost-Vlaanderen: Ontwikkelen van lokale ambassadeursrol in 80% van de aangesloten instellingen De verschillende Oost-Vlaamse zorg- en welzijnsinstellingen hebben gezamenlijk 74 ambassadeurs van de campagne aangesteld, verspreid over alle knelpuntberoepen. Deze ambassadeurs gaan eerst intern in hun organisatie aan de slag om dan in november door te breken naar buiten. Er is een subwerkgroep over indicatoren opgestart, met de bedoeling in afstemming met de andere provincies te komen tot goede en bruikbare boordtabellen. Antwerpen: Acties voor instroom van ASO-studenten en mannen In Antwerpen zal een beursdag voor de secundaire scholen worden georganiseerd, tijdens de schooluren met verplichte aanwezigheid. Datum: 16 oktober 2012 Vlaams-Brabant: Acties voor zij-instromers met aandacht voor 50-plussers en etnisch culturele minderheden Aanstelling van een deeltijdse medewerker om de campagne rond de zorg- en welzijnsberoepen mee te ondersteunen. Werkgroep rond verzamelen van de cijfers om strategisch plan te onderbouwen. Limburg Focus op verspreiding van het ontwikkelde materiaal en massale deelname aan de Dag van de Zorg. In Limburg wordt een jobbeurs georganiseerd voor de zorgsector. De mentoren opleiding is lopende (ook voor kindbegeleiders): 5 halve dagen Acties in functie van collectieve instroom. Innovatie arbeidsorganisatie: hoe mensen zo efficiënt mogelijk inzetten die al in de zorg werken. Studiedag rond diabetes waarbij middelbare scholieren werden betrokken. Brussel: Campagne met affiche verspreiding (in samenwerking met een bureau dat daadwerkelijk de affiches gaat ophangen in alle Brusselse zorgverleningsvoorzieningen. 9 mei: Jobhoppersdag voor 2 e en 3 e jaarsstudenten verpleegkunde om hen te motiveren om te kiezen voor Brussel als werkplek. 16 mei overleg met minister Grouwels en minister Vandeurzen, om specifiek stil te staan bij de problematiek in Brussel. 12 juni op opleidingsbeurs in samenwerking met VDAB en Tracée Werking van het H-team loopt verder. Hierbij gaan verpleegkundigen spreken in middelbare scholen. Het V-team is opgestart: dit is een gelijkaardig project maar dan met verzorgenden. V en H team nemen de affiches van de campagne Ik ga ervoor mee. Advertenties in Brussel deze week 5/19

7 4. Campagnestrategie De campagnestrategie is opgebouwd uit 2 delen: een korte en een lange termijn campagne. 1. De korte termijn campagne die liep van 12 mei 2011 tot 30 november 2011 KERN: Word zorgverlener, gericht op instroom naar verpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen. In juni 2011 werden, na een interne tussentijdse evaluatie, 3 beslissingen genomen: De korte termijn campagne laten opgaan in een lange termijn strategie. In plaats van specifiek gericht te werken naar de jongeren en zij-instromers, werd beslist om alle geïnteresseerden actief te betrekken bij de campagne en zo een breed draagvlak te creëren bij de publieke opinie. De campagne opentrekken naar alle knelpuntberoepen in de zorg en welzijnssector, conform de definitie van knelpuntberoep van de VDAB. Zo werd het aantal betrokken beroepen van 3 uitgebreid naar 13 en worden ook de kinderopvang en de sector van personen met een beperking mee betrokken in het concept. Voor de uitwerking van de lange termijn campagne wordt intensiever beroep gedaan op een extern communicatiebureau. 2. De daaropvolgende aansluitende lange termijn campagne die startte op 1 december 2011 en die moet uitmonden in een permanent initiatief om zorg én welzijn continu en doelgericht onder de aandacht te blijven brengen. KERN: Een zorgjob: Ik ga ervoor, met een dubbele strategische benadering. In eerste instantie aan de sector en belangrijke intermediaren vragen om mee op de kar te springen van de campagne om de toekomstige personeelsnoden in te vullen. Op deze manier wordt een breed draagvlak voor de campagne geïnstalleerd. In tweede instantie de doelgroepen zelf aanspreken met de boodschap ontdek de zorgverlener in jezelf en zie hoe divers de sector is. Specifiek naar de jongeren toe is in de concrete uitwerking de boodschap nog doorvertaald naar het is stom niet stil te staan bij de zorg- en welzijnssector als het om je toekomst gaat. De korte termijn campagne wordt kort besproken (cf. punt 5), waarna uitgebreider wordt stilgestaan bij de lange termijn campagne (cf. punt 6) 5. Korte termijn campagne: 12 mei 30 november Doelstelling en doelgroep. De doelstelling van de deze korte termijn campagne was om de aandacht van de jongeren - die op dat ogenblik hun studiekeuze maken voor het schooljaar te richten op de zorgsector als beloftevolle en gevarieerde carrièreoptie. De campagne richtte zich tot schoolverlaters van het secundair onderwijs, maar ook op mensen die een carrièreswitch of een switch van studierichting overwegen en wilde hen stimuleren om na te denken over een opleiding in de zorg. Deze eerste campagne Word zorgverlener liep van 12 mei tot 30 november 2011 en was gericht op een beperkt aantal beroepen, met name verpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen. 6/19

8 5.2 Kanalen De campagne werd voornamelijk gevoerd via de geschreven media, tv-spots en een website. In mei liep gedurende 3 weken een reclamespot Word zorgverlener op TV (Eén, Canvas en VTM), in combinatie met de aankondiging van de bijhorende website. Website met basisinformatie over opleidingsmogelijkheden, het filmpje en enkele getuigenissen. Opiniestuk in de kranten op 12 mei, naar aanleiding van de Internationale dag van de verpleegkunde. 5.3 PR en redactionele aandacht Op 21 december 2010 was er de voorstelling van het boek Uit liefde voor de mensen, waarin verpleegkundigen aan de hand van getuigenissen vertelden over de passie voor hun vak in het ziekenhuis te Halle. In november 2010 was er de uitgave van de Special over de zorgsector, met medewerking van het VOPZ en de zorgambassadeur, die als katern verspreid werd bij het Nieuwsblad. Op 12 mei 2011 Toer van Vlaanderen, in aanwezigheid van de minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, om zorgverleners een riem onder het hart te steken en de campagne te lanceren. 6. Lange termijn campagne: vanaf 1 december 2011 De campagne Een zorgjob: ik ga ervoor, kadert in de brede, meerjarige strategie om werk te maken van werk in de zorgsector. De vernieuwde campagne startte op 1 december 201. De campagne wordt begeleid en in lay-out gezet door het communicatiebureau Choco. De slogan Word zorgverlener werd in actief taalgebruik omgezet naar Een zorgjob: Ik ga ervoor, waardoor zowel de beroepsbeoefenaars als de kandidaat zorgverleners actief worden betrokken. De inhoud van de eerste website werd grotendeels overgenomen maar in een nieuwe lay-out gezet en attractiever gemaakt met een aantal interactieve elementen zoals verborgen camerafilmpjes met zorgverleners in de hoofdrol, frisse affiches, trailers, enz. 6.1 Doelstelling en doelgroep Doel van de communicatie Informeren: De doelgroep heeft weinig zicht op de verschillende soorten van jobs die aangeboden worden in de zorgsector. Jongeren zoeken steeds meer naar geïntegreerde jobs, die het gebruik van het hoofd (mentale vaardigheden), hart (menselijk contact) en handen (instrumentele vaardigheden) combineert. Net deze combinatie is eigen aan het werken in de zorg en welzijn. Motiveren: De ondersteunende doelgroep (sector) speelt een bepalende rol in de beeldvorming rond en de communicatie over werken in de zorg. De campagne wil hen de tools aanreiken om actief mee te werken aan een grotere instroom. Zij zijn de ambassadeurs van de boodschap. 7/19

9 Activeren: De campagne wil een activerend platform zijn voor elke jonge student of zij-instromer. Een startpunt dat interesse wekt, het persoonlijk perspectief verbreedt en de betrokkene ertoe aanzet zich te verdiepen in de mogelijkheden die de zorg- en welzijnssector biedt Doelgroepen Primaire doelgroep De primaire doelgroep bestaat uit (potentiële) zorgverleners. In eerste instantie zijn dit de laatstejaarsstudenten, die op het punt staan een studiekeuze te maken, de zogenaamde generatiestudenten. In tweede instantie iedereen die interesse heeft om in de zorgsector te werken, bijvoorbeeld: Studenten die twijfelen aan hun studiekeuze Masters of bachelors die zich willen heroriënteren Lager opgeleiden die op latere leeftijd voor een zorg -of welzijnsjob willen studeren Werkzoekenden die kiezen voor de zorg -of welzijnssector Etnisch-culturele minderheden (Her)intreders op de arbeidsmarkt Mannen Jonge jongeren jaar, in functie van keuze richting personenzorg of menswetenschappen Voor de primaire doelgroepen is de doelstelling: informeren, sensibiliseren, gedrag beïnvloeden en aanzetten tot participatie. Het is de bedoelingen om de primaire doelgroep, in eerste instantie de jongeren: te informeren over de diversiteit aan jobs in de zorg- en welzijnssector (met zeer sterke aandacht voor beroepen met toekomst = de knelpuntberoepen) te motiveren om voor een job in deze sectoren te kiezen De kernboodschap voor de primaire doelgroep is: ONTDEK DE ZORGVERLENER IN JEZELF EN ZIE HOE DIVERS DE MOGELIJKHEDEN ZIJN. Ook belangrijk zijn: de positieve beeldvorming de meerwaarde van de zorgjobs De campagne heeft aandacht voor een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in de zorgsector, evenals voor de participatie van personen van allochtone herkomst. Zo werden er ook mannelijke zorgverleners en personen van allochtone afkomst aan het woord gelaten in de getuigenissen en vertoond in de verborgen camera filmpjes. De campagne is gebaseerd op het strategisch inzicht dat wie op het moment van het maken van zijn studiekeuze niet even gaan kijken is naar de mogelijkheden van een studierichting in de zorg, er later misschien wel spijt van zal krijgen, en is uitgewerkt in een no-nonsense online-campagne die meteen de weg wijst naar een centraal online platform. 8/19

10 Secundaire doelgroepen Naast de primaire doelgroep heeft de campagne duidelijk ook tot doel om de sector zelf en alle betrokken intermediaren te betrekken. De sector zelf is erg belangrijk omdat zij de campagne in de uitrol moeten ondersteunen. In plaats van 1 ambassadeur moeten de zorgverleners zelf ambassadeur worden, waardoor de campagne aan kracht wint. De secundaire doelgroepen zijn in eerste instantie: Beroepsbeoefenaars uit de zorg -en welzijnssector zelf die door positieve verhalen de publieke opinie kunnen beïnvloeden. Maar in tweede instantie ook: Ouders Leerkrachten Mutualiteiten Jongerengroeperingen Arbeidsbemiddelaars Opleidingsinstellingen enz. Voor de secundaire doelgroepen is de doelstelling eveneens: informeren, sensibiliseren, gedrag beïnvloeden en aanzetten tot participatie. Het is belangrijk dat zij een positieve beeldvorming van de sector mee uitdragen en de meerwaarde van zorgjobs duidelijk maken. De kernboodschap voor de beroepsbeoefenaars uit de zorgsector zelf is: SPRING MEE OP DE KAR OM HET TEKORT AAN ZORGVERLENERS WEG TE WERKEN. De campagne reikt hen een toolbox aan zodat ze jongeren kunnen motiveren om voor een job in de zorgsector te kiezen. 6.2 Fasering van de communicatie Via een gefaseerde communicatie wordt een campagnenetwerk uitgebouwd dat voor een duurzame, gedragen en genuanceerde informatieflow zorgt. Fase 1: basis van de communicatie Ikgaervoor.be: online centraal platform Eerste contacten met vacatures, jobkeuzes en studierichtingen gebeuren vandaag steeds frequenter via internet. In een eerste fase werd een stevig en solide online basisplatform uitgebouwd dat gewijd is aan werken in de zorg. Naast een performant en permanent geüpdatete database van zorgjobs, vindt elke bezoeker op zeer eenvoudige wijze zijn weg in de wereld van de zorg. Een duidelijke boodschapper brengt de basisboodschap in 1 oogopslag: Ambassadeurscommunicatie / draagvlak ontwikkelen (lopende sinds december 2011) In eerste instantie werd de zorgsector zelf aangesproken. Enkel via haar ambassadeurschap kan het werken in de zorg op een geloofwaardige en positieve manier onder de aandacht gebracht worden. De webstek gaat met de sector in dialoog en biedt hen tal van online en offline communicatietools om in hun omgeving potentiële medewerkers en hun families aan te spreken. Het ambassadeursnetwerk wordt levend gehouden via social media en specifieke doelgroepnieuwsbrieven, waarin de dialoog gestimuleerd wordt. 9/19

11 Fase 2: gerichte communicatie-acties (2012) Na een intensieve campagne naar de sector, worden in 2012 de studenten tussen jaar uit ASO/BSO/TSO aangesproken. Hierbij maakten we volgende strategische keuzes: Doelgroep Aanspreken in relevante keuzeperiode studierichtingen: het voorjaar, net voor de examens (mei 2012) Uitdrukkelijke inclusie van allochtone jongeren, niet door hen te stigmatiseren via een aparte aanpak, maar wel door ook hun specifieke leefwereld te betrekken in de algemene campagne. 6.3 Kanalen Middelenkeuze: mix tussen online, print, affichage, TV, communicatie via ambassadeur De campagne werd vooral gevoerd via de website en via de sociale media, in het bijzonder Facebook, waar een advertentie en een trailer verscheen. In overzicht: online: o MSN mesenger + website / spotify / youtube / facebook / zapmagazine, Jim o videobanners (filmpjes) + dynamische banners + statische banners, homepage take over, expandable banners en leaderboards o Google adwords print: o Pagina-advertenties in Joepie affichage: o A1 affiches in scholennetwerk TV: o 189 spots op Jim TV website: online platform blijft epicentrum van de communicatie o met op de site ikgaervoor.be lay-over in look en feel gericht op jongeren o met op de site ikgaervoor.be/pro extra communicatietools voor de sector communicatie via ambassadeur o in 2011 heeft de ambassadeur meer dan 60 lezingen gegeven, verspreid over Vlaanderen en Brussel, voor verschillende doelgroepen: zorginstellingen, congressen, opleidingsinstellingen (secundair onderwijs zowel als hoger onderwijs), koepelverenigingen, vrouwenorganisaties, enz. o In de eerste helft van 2012 werd deze trend verder gezet met 28 lezingen en/of speechen o Dagelijkse opvolging van de social media (facebook, linked-in, twitter) o 3 nieuwsbrieven In deze communicatie zorgt de voortgezette inspanning voor duurzame signaaloverdracht Website De vorige campagnesite die ontwikkeld werd door het Departement WVG, werd onder begeleiding van het communicatiebureau Choco vervangen door de site voor jongeren en de site voor de intermediairen. Wie het webadres van de vorige site bezoekt, wordt automatisch omgeleid naar de nieuwe website. De inspanningen om de vorige site bekend te maken zijn dus niet verloren gegaan. Ook een groot deel van de inhoud van de vorige site werd overgenomen en verwerkt in de nieuwe. De Anysurfer-richtlijnen werden nageleefd. 10/19

12 De jongerensite is interactiever geworden. Er wordt nog steeds informatie verstrekt over de opleiding en het beroep van zorgverlener, maar er werd ook een zoekfunctie toegevoegd. Het gaat in eerste instantie om de VDAB-knelpuntberoepen. Bezoekers kunnen meteen doorklikken naar de vacaturedatabank van de VDAB. Ook de troeven van het werken in de sector komen opnieuw aan bod. Verder zijn er nog de talrijke getuigenissen en foto s van mensen die al in de zorgsector werkten. Jongeren worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor een inleefsessie. Dat kan in 250 instellingen verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Zo kunnen ze proeven van de zorgsector en voor zichzelf uitmaken of een job in de zorgsector iets is voor hen. De voornaamste delen van de website zijn: 12 candid camerafilmpjes met zorgverleners in de hoofdrol, een korte getuigenis en een boodschap over de campagne. De filmpjes omvatten verschillende functies in zorg en welzijn (verpleegkunde, verzorgende, zorgkundige, logistiek assistent, kinderopvang, opvoeder / orthopedagoog) Enkele voorbeelden: o Thuisverpleger Peter komt aan huis en betrapt er een oude vrouw met de pizzajongen. o Chantal werkt in een woonzorgcentrum en moet een bewoner oppikken om naar de kine te gaan, maar treft er drie oudjes die vol overgave een spelletje op hun Playstation spelen.. 32 jobfiches met een korte energiegevende getuigenis, een korte functieomschrijving en de studiemogelijkheden. In de zoekmachine kan men deze jobfiches selecteren op job, studie, interesse, en /of werkomgeving. Aanvraag module voor inleefmomenten: 250 instellingen verspreid over Vlaanderen zetten hun deuren open om geïnteresseerden de kans te geven kennis te maken met zorg of welzijn Getuigenissen van zorgverleners en welzijnswerkers Agenda met interessante events voor kandidaat-zorgverleners Mogelijkheid om een nieuwsbrief aan te vragen Info voor zij-instromers De voordelen om te werken in zorg en/of welzijn op een rijtje Een link naar de Facebookpagina van de campagne Daarnaast werd een analoge website voor professionals gecreëerd: Deze website laat professionals toe om zelf een aanbod aan inleefmomenten op te laden, events te posten, campagnemateriaal berichten te posten op de facebookpagina, enz. Het campagnemateriaal op kan worden gedownload en biedt tal van tools aan die de intermediairen helpen om jongeren warm te maken voor een zorgberoep. Ze kunnen de volgende items downloaden: affiches flyers advertenties banners logo verborgen camera filmpjes handleiding omgaan met sociale media badges redactionele teksten. Hierdoor wordt de campagne levendig gehouden en verspreid door de hele sector. De intermediairen kunnen hun eigen events aankondigen, d.w.z. infodagen, inleefsessies enz. Er is een link naar de VDAB om daar de eigen jobaanbiedingen van de eigen instelling online te zetten. De website en de toolbox werd door het communicatiebureau Choco ontwikkeld. De website wordt onderhouden door het Departement WVG en door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Er werd ook een nieuwsbrief gelanceerd om de intermediairen te informeren over de campagne en de website. 11/19

13 De website werd bekendgemaakt via diverse sites van de Vlaamse overheid, hogescholen, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Tussen 1 december en 17 juni 2012 brachten internetgebruikers een bezoekje aan de site, waarvan unieke bezoekers. Dit is op een halfjaar tijd een groot succes geworden. De huidige site heeft nu al 8 maal meer bezoekers dan de vorige site, die 8 maanden lang liep. 1/4 van de bezoekers keert terug naar de website. Brussel, Gent en Antwerpen zijn de streken waar de website het meest bezocht wordt Facebook Er werd ook een Facebooksite rond de campagne opgericht: Deze werd ontwikkeld door het communicatiebureau Choco en wordt onderhouden door de zorgambassadeur. Eind 2012 waren er al een 500-tal personen die de site leuk vinden. Medio juni 2012 zijn dat er al meer dan 1900 volgers. Dit aantal mag zeker nog verder groeien, omdat op deze manier de campagne, via de vrienden van de volgers, een breder bereik kent Overige sociale media o Twitter: twitter.com/#!/zorgambassadeur. Begin juni 2012 zijn er een 200-tal volgers. o Linked-in: Begin juni 2012 zijn er 1087 volgers. 6.4 PR en redactionele aandacht Lancering van de campagne Een zorgjob: ik ga ervoor Bij de lancering van de campagne werd op 1 december een persconferentie gehouden, gecombineerd met een informatievergadering voor de sector, in aanwezigheid van minister Vandeurzen en van Brussels minister Grouwels. Ruim honderdvijftig vertegenwoordigers uit de sector die intensief hebben meegewerkt aan de campagne waren aanwezig. De persconferentie werd gecombineerd met een infosessie voor de intermediairen. Na een toespraak door de minister, kregen zij van de zorgambassadeur en van het communicatiebureau Choco toelichting over hoe zij de website en de toolbox in hun communicatie konden gebruiken. Ze kregen ook uitleg over hoe zij zich via Facebook konden aanmelden Redactionele aandacht De campagne kreeg niet alleen bij aanvang maar ook tussendoor diverse keren aandacht in de gedrukte pers en op VRT. De campagne werd verder vooral online gevoerd. De campagne en de website werden bij de intermediairen en de overheid online zeer ruim bekend gemaakt. Er was aandacht in verschillende welzijns- en gezondheidsmagazines zoals in Weliswaar, Dito, Zorgwijzer, de nieuwsbrief voor communicatieambtenaren van gemeenten, steden en OCMW s. De site werd o.a. vermeld op de portaalsite van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de portaalsite vlaanderen.be. Op Google waren er 2200 links naar de campagnesite, uitgaande van de websites van verschillende steden en gemeenten, de websites van organisaties uit de zorgsector, van de ziekenfondsen, 12/19

14 7. Tussentijdse evaluatie In de evaluatie van de campagne zijn er verschillende parameters die gevolgd worden. 1. De evolutie in het aantal inschrijvingen in de studiegebieden 2. Het aantal openstaande vacatures bij de VDAB 3. Het gebruik van de website 4. Het gebruik van de facebookpagina Naast de kwantitatieve benadering wordt ook de evaluatie van het VOPZ over de campagne weergegeven. De resultaten van het aantal inschrijvingen in het hogeronderwijs bestrijken de termijn tot en met schooljaar Voor het schooljaar zullen deze resultaten gekend zijn eind oktober 2012, na verwerking van de VLHORA telling. De resultaten voor het secundair onderwijs voor het schooljaar zijn officieel maar beschikbaar in februari van Evolutie in aantal inschrijvingen in het onderwijs (verpleegkunde/polyvalent verzorgende en zorgkundige) Het aantal studenten polyvalent verzorgenden kent een stijging van 6,5 %. Deze stijging is grotendeels te danken aan de stijging van het aantal studenten met een VDAB contract. In 2011 is het aantal studenten polyvalent verzorgende met een VDAB contract 1442, een lichte daling tegenover 2010, maar nog steeds een stijging tegenover 2008 en De aantallen studenten voor het reguliere onderwijs (BSO/MBSO/DBSO) zijn nog niet gekend. 13/19

15 Aantal Ook bij de zorgkundigen zorgt de VDAB voor een even grote stijging als de reguliere studenten. Voor de zorgkundigen is in 2011 het aantal studenten met een VDAB contract 942. Voor het secundair onderwijs (BSO/ MBSO/DBSO) zijn de aantallen nog niet gekend. De toename in het aantal zorgkundigen oogt vrij spectaculair, maar kadert zonder twijfel in de overgangsmaatregelen die zijn uitgewerkt om van verzorgende zorgkundige te worden. Dit geeft mensen persoonlijke groeikansen maar zorgt niet onmiddellijke voor een stijging in het aantal zorgverleners Evolutie aantal studenten verpleegkunde Stijging tussen 2009 en 2011: 26% % 7% % 7% 15% 11% 17% 17% Bachelor HBO /19

16 In het najaar 2011 zaten het aantal studenten in de opleidingen verpleegkunde op een historisch hoogtepunt qua aantal inschrijvingen. Nog nooit hebben zoveel jongeren en volwassenen zich gemeld om verpleegkunde te studeren. In het totaal zijn ze met In 2009 was dit Dat betekent een stijging met 26% op 2 jaar tijd. Dat is een goede evolutie, aangezien het aantal vacatures voor verpleegkundigen bij de VDAB in dezelfde periode meer dan verdubbelde. Ook bij de andere gezondheidszorgrichtingen merken we stijgingen in het studentenaantal op. In onderstaande tabel worden bacheloropleidingen uit het studiegebied gezondheidszorg en sociaal agogisch werk weergegeven die belangrijk zijn in zorg en welzijn. Deze stijgingen volgen de algemene trend van de stijgingen in het hoger onderwijs, maar zijn minder spectaculair. 7.2 Evolutie in aantal openstaande vacatures VDAB op 31 maart van elk jaar De vacatures voor alle knelpuntberoepen stijgen, maar de absolute aantallen zijn verschillend qua grootorde. In absolute aantallen stijgen de vacatures voor verpleegkundigen en verzorgenden het meest spectaculair. Deze tabel geeft de vacatures weer die zijn doorgegeven aan de VDAB en die op de 31 maart nog openstaan. De reële vacaturenood ligt nog veel hoger. 15/19

17 Aantal Openstaande vacatures VDAB mrt/06 mrt/07 mrt/08 mrt/09 mrt/10 mrt/11 mrt/12 Verpleegkundigen Professionele schoonmaker Gekwalificeerd verzorgenden Kindbegeleiders Opvoeders Niet gekwal. param. personeel Kinesitherapeuten Ergotherapeut Technicus klinische scheikunde Het gebruik van de website De website werd door unieke bezoekers bekeken, waarvan meer dan een 1/4 e minstens nog 1 maal terugkwam naar de site. De bezoekers bleven gemiddeld 2 minuten op de website. Uit detailanalyse blijkt dat het bezoekersgedrag in de maand mei (jongerencampagne) anders is dan in de voorgaande periode, waaruit kan worden afgeleid dat de site in mei meer door jongeren is bezocht, terwijl dit voordien door professionals was. Dit patroon is conform met wat we strategisch beoogd hadden. 16/19

18 7.4 Het gebruik van de facebookpagina Onderstaande grafiek geeft volgende gegevens weer: Curve van bereik van het aantal mensen tussen 12 mei en 12 juni: In mei was dit aantal aanzienlijk hoger door de reclame op jongerenwebsites: Per 1 juni daalt dit bereik onmiddellijk bij het stoppen van de reclame tot Dit is echter wel het getal dat we via de facebook dan met de sector op eigen kracht bereiken, wat toch ook niet onaanzienlijk is. Het aantal vrienden stond op 14 juni op 1.918, maar belangrijker nog is ook dat het aantal vrienden van vrienden blijft stijgen en dat ook het aantal mensen dat elektronisch over de site spreekt blijft stijgen. De volgende grafiek met de verdeling per leeftijd, toont aan dat we effectief bij de jongeren zijn geraakt. 17/19

19 Uit verdere detailanalyse (o.a. taal) valt ook af te leiden dat we ook jongeren hebben bereikt, afkomstig uit etnisch culturele minderheden. Uit de profielen van de vrienden van de facebookpagina blijkt ook dat de facebookpagina begint te circuleren in etnisch culturele minderheden, wat een mooi resultaat is. Dit resultaat is positief beïnvloed door de reclamebannering op websites die veel bezocht worden door allochtone jongeren. 7.5 Kwalitatieve evaluatie van de campagne door de VOPZ leden. Op de vergadering van 12 juni werd de campagne naar de jongeren geëvalueerd op het Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen (VOPZ). Na het doornemen van de kwantitatieve evaluatie was de vergadering van mening dat de online campagne duidelijk gewerkt heeft. We hebben een groot deel jongeren kunnen bereiken. De campagne is ook gelanceerd op websites die druk bezocht worden door etnisch culturele minderheden en dat blijkt ook uit de cijfers (het zijn niet alleen Vlaamstalige bezoekers geweest) De bannering op de websites heeft 65% van de bezoeken aan de website opgeleverd. De overige 35 % komt via de andere kanalen: gericht zoeken via google of rechtstreeks intypen. Een verdere evaluatie dringt zich echter nog op om een antwoord te kunnen geven op volgende vragen: o Welke pagina s hebben het meeste succes? Wat slaat het beste aan? Onderzoek naar welke pagina s hoelang werden bezocht. o Welke pagina geeft aanleiding aan de jongeren om de website te verlatende: Onderzoek naar uitstappagina s o Kunnen we de aandacht nog gerichter krijgen naar die pagina s die wij willen. o Kunnen we bij volgende campagnes doelgroepen nog gerichter benaderen. Nu hebben we de doelgroep jongeren zo breed mogelijk benaderd. De evaluatie wordt nog verder uitgebreid op basis van deze vragen. De afspraak is dat hierover feedback wordt gegeven in september. 8. Verdere planning van acties Naast de campagne zijn nog verschillende bijkomende initiatieven in ontwikkeling: Deze zijn terug te vinden in de stand van zaken actieplan werk maken van werk in de zorgsector. In het VOPZ is er beslist om in het najaar de aandacht te vestigen op zij-instromers en (her)intreders, en dit in samenwerking met de VDAB en VIVO, gezien beide organisaties ook rond dit thema aan het werken zijn en we de krachten beter kunnen bundelen. VIVO zal een website lanceren over het hele social profit domein en de VDAB werkt aan een filmpje om (her)intreders warm te maken voor de zorgsector. In overleg met VIVO en VDAB zal tijdens de zomermaanden een plan ontwikkeld worden om in september te bespreken binnen het VOPZ 18/19

20 Daarnaast moet het aanbod aan inleefmomenten nog verder ontwikkeld worden in de kinderopvang en in de sector van personen met een beperking. De zorgambassadeur zal in samenwerking met het Welzijnsverbond meer gerichte acties hier naartoeondernemen, specifiek ten behoeve van deze sectoren. In overleg met de provinciale werkgroepen zijn ook een aantal afspraken gemaakt voor gezamenlijke actieplannen: Gezamenlijk ontwikkelen van een set van boordtabellen, ruimer dan verpleegkunde verzorgenden en zorgkundigen, die gelijklopend is voor Vlaanderen, voor elke provincie en voor het Brussels hoofdstedelijk gewest Expertise uitwisseling rond de begeleiding van stagiaires om vroegtijdige uitval tijdens de studie te beperken Expertise uitwisselen over de lokale acties die genomen worden (cf. punt 3.3) 19/19

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur 1 Overzicht De toekomst in cijfers Actieplan Campagne Uitdagingen 2 De zorg uitgedrukt in cijfers Vergrijzing van de bevolking Start van

Nadere informatie

Een zorgjob: ik ga ervoor! Turnhout 18/10/2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob: ik ga ervoor! Turnhout 18/10/2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob: ik ga ervoor! Turnhout 18/10/2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Zorgverlener mag je zijn. Het is een uniek geschenk Bron: facebook een zorgjob ik ga ervoor 2 Wil jij een grijze

Nadere informatie

De toekomstige uitdagingen voor de zorg

De toekomstige uitdagingen voor de zorg De toekomstige uitdagingen voor de zorg Een half vol glas met aantrekkelijke zorgberoepen Eleonora Holtzer Zorgambassadeur Gavere, 16 november 2011 Indeling Focus van de campagne Uitgangspunten Evolutie

Nadere informatie

Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang. 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang. 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 2 Overzicht Voorgeschiedenis Situering van de globale problematiek Specifiek voor de kinderopvang

Nadere informatie

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen 01/06/2015 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Overzicht Voorgeschiedenis Evaluatie in

Nadere informatie

Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro

Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro Draaiboek voor organisaties die inleefmomenten willen aanbieden via www.ikgaervoor.be/pro Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 Wat is een inleefmoment?... 2 Doelgroep voor de inleefmomenten...

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 213-214 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen in Vlaanderen op 76. korte termijn 75. 74. 73. 72. 71. 7. 69. 68. 67. 66. 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Nadere informatie

Zorg om talent in én met de eerste lijn. 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg om talent in én met de eerste lijn. 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid Zorg om talent in én met de eerste lijn 07/12/2013 Brussel Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Agentschap Zorg en Gezondheid 1 Overzicht De toekomst in cijfers Campagne en actieplan Resultaten

Nadere informatie

Zorgverlener en leraar It takes two to tango!

Zorgverlener en leraar It takes two to tango! Zorgverlener en leraar It takes two to tango! 14/01/2016 - Leuven Lon Holtzer Zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Coördinator gezondheidszorg, Associatie KU Leuven 1 Op het rekenhof kunnen jullie al rekenen

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2013-2014 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 Aantal 18-jarigen korte termijn 70000 60000 50000 Aantal 40000

Nadere informatie

WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS

WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS WAAROM WERKEN IN DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORGSECTOR ZO AANTREKKELIJK IS Eleonora Holtzer Zorgambassadeur Social Profit Congres, 16 juni 2011, Ter Elst Edegem Gezondheids- en welzijnszorg anno 1960 Gezondheids-

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Boordtabellenset 2014 2015. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2014 2015. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2014 2015 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 18 jarigen korte termijn 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Nadere informatie

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken?

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 308 van EMMILY TALPE datum: 2 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Campagne Ervaring werkt - Jobkanaal De VDAB heeft

Nadere informatie

Zorg voor talent Uitdagingen voor het management

Zorg voor talent Uitdagingen voor het management Zorg voor talent Uitdagingen voor het management Eleonora Holtzer Ambassadeur Zorgberoepen Algemene vergadering VERSO 18 juni 2011 De zorg uitgedrukt in cijfers Vergrijzing van de bevolking. Bevolkingsvooruitzichten

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

nr. 578 van GRIET COPPÉ datum: 9 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Instroom zorgberoepen - Campagne

nr. 578 van GRIET COPPÉ datum: 9 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Instroom zorgberoepen - Campagne SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 578 van GRIET COPPÉ datum: 9 juni 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Instroom zorgberoepen - Campagne De beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

over de werkgelegenheid in de zorgsector

over de werkgelegenheid in de zorgsector stuk ingediend op 1729 (2011-2012) Nr. 1 19 september 2012 (2011-2012) Hoorzitting over de werkgelegenheid in de zorgsector Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Wegwijs in de social-profitsector

Wegwijs in de social-profitsector 09/10/2014 Schaarbeek Wegwijs in de social-profitsector SPREKERS: Bart van Opstal (VIVO) Sandra Vermeulen (Servicepunt Zorg Gent) 09/10/2014 Wegwijs in de social-profitsector Opbouw van de sessie VIVO

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Sociale media en burgerparticipatie

Sociale media en burgerparticipatie Sociale media en burgerparticipatie Project Gent Sint-Pieters 2007: Grootste station van Vlaanderen Maar: infrastructuur niet aangepast Grond onderbenut 2020: Nieuw station Multimodaal knooppunt, Nieuw

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

toekomstopwielen.be toekomstopwielen.be

toekomstopwielen.be toekomstopwielen.be V.U. Luc De Moor, J. Bordetlaan 164-1140 BRUSSEL toekomstopwielen.be J. Bordetlaan 164-1140 BRUSSEL tel 02 778 63 30 fax 02 779 11 32 info@toekomstopwielen.be www.toekomstopwielen.be Inleiding toekomstopwielen.be,

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN NOKNOK

COMMUNICATIEPLAN NOKNOK COMMUNICATIEPLAN NOKNOK 1. Activiteiten Wedstrijd: augustus 2012 Acties Omschrijving Materialen Doelgroep Partners Taakverdeling Timing Persbericht Bericht waarin de wedstrijd gelanceerd wordt. In deze

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg

Werkgoesting in de zorg Werkgoesting in de zorg POM-Limburg coördineert Limburgs Zorgplatform VDAB werkt samen : - via arbeidsmarktregie, - projectconsulenten-zorg - uitbreiding Social-profitopleidingen Focus op instroom en opleidingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Handboekje om van ikgaervoor.be mee een succes te maken

Handboekje om van ikgaervoor.be mee een succes te maken Handboekje om van ikgaervoor.be mee een succes te maken Zo ondersteun ook jij ikgaervoor.be via het wereldwijde web. 1 Inhoudstafel Samen gaan we voor meer zorgverleners 4 Uitgangspunten 6 Website 8 Elektronische

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Ik zorg. dat meer mannen kiezen voor een baan in de VVT!

Ik zorg. dat meer mannen kiezen voor een baan in de VVT! Ik zorg dat meer mannen kiezen voor een baan in de VVT! Samenvatting Dit plan heeft tot doel om werkzame mannen in de leeftijd van 30 t/m 55 jaar te enthousiasmeren voor een beroep in de zorgsector Verpleging,

Nadere informatie

EEN ZORGJOB DA S WERKEN MET JE

EEN ZORGJOB DA S WERKEN MET JE EEN ZORGJOB DA S WERKEN MET JE IKGAERVOOR. BE Wil je een job waarin je je helemaal kan uitleven? Een job waarbij je je hoofd, handen én hart kan inzetten? Dan moet je zeker eens gaan kijken op ikgaervoor.be:

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg,

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg, Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS Opleiding verpleegkunde In- en uitstroom Zowel het federaal als het Vlaams sociaal akkoord voorzien in de creatie van bijkomende jobs. Een groot aantal

Nadere informatie

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie (2) Ik verwijs

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Ter voorbereiding van het academiejaar waren de resultaten als volgt:

Ter voorbereiding van het academiejaar waren de resultaten als volgt: VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Vraag nr. 26 van 10 september 2014 van ANN BRUSSEEL Toelatingsexamen arts

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Jongeren helpen met een juiste studiekeuze: inleefdagen in het Ziekenhuis Maas en Kempen. ZMK en KaSOMK - Mosa-ic

Jongeren helpen met een juiste studiekeuze: inleefdagen in het Ziekenhuis Maas en Kempen. ZMK en KaSOMK - Mosa-ic Jongeren helpen met een juiste studiekeuze: inleefdagen in het Ziekenhuis Maas en Kempen ZMK en KaSOMK - Mosa-ic Wie zijn wij? Ziekenhuis Maas en Kempen twee campussen: campus Bree campus Maaseik Structurele

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Te weinig jongeren om vergrijzende verpleegkundigen te vervangen

Te weinig jongeren om vergrijzende verpleegkundigen te vervangen PERSBERICHT 2 maart 2017 Te weinig jongeren om vergrijzende verpleegkundigen te vervangen Hasselt De afgelopen vijf jaren steeg het aantal verpleegkundigen ouder dan 50 in Limburg met 42%. Daartegenover

Nadere informatie

Wat levert Stappen nu op? - Resultaten van het project Stappen Gent

Wat levert Stappen nu op? - Resultaten van het project Stappen Gent Wat levert 10 000 Stappen nu op? - Resultaten van het project 10 000 Stappen Via een wetenschappelijk onderzoek is nagegaan of een dergelijke aanpak wel effectief is om de se bevolking te bereiken en om

Nadere informatie

Employer branding: magneet of olievlek. 10/10/ Eupen Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Employer branding: magneet of olievlek. 10/10/ Eupen Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Employer branding: magneet of olievlek 10/10/2013 - Eupen Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Overzicht Employer branding Werk maken van werk in de zorgsector Is retentie een probleem? Employer

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument

Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument Een antwoord op jouw communicatievragen Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen naar mijn Open Monumentendag komen? Hoe communiceer ik over mijn programma

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 7 van KOEN VAN DEN HEUVEL datum: 26 september aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek Vierkante tafel de haven werkt Scholing in de logistiek Freek De Witte & Dorien Zelderloo Inhoud Kader Project Voorbereidingsfase Partners Logistiek overlegplatform Doedagen en training Logistieke gps

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Infosessie stageproject Topcoaches voor Toptalent van O.T.M. Woensdag 18 september 2013 POM Limburg 1. Opleiding Kennis Arbeidsmarkt (OKA) Hoofddoelstelling: Bijdragen aan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht HOOFDSTUK 2. Onze opdracht » 2 Jaarverslag 2015 Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische kijk op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 DIENST JEUGD GENK

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 DIENST JEUGD GENK I. Technische bepalingen Het communicatieplan heeft als doel het imago en de positie van Dienst Jeugd Genk, Club 26 en De BeGenkers te versterken, haar aanbod en werking op een creatieve en consistente

Nadere informatie

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere Over Next Talent Sinds 2010 worden de diensten en producten van Next Talent veelvuldig gebruikt door studenten, afstudeerders en (young) professionals.

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Breek taboe omtrent kansarme

Breek taboe omtrent kansarme ITINERA INSTITUTE FLASH Breek taboe omtrent kansarme versus kansrijke diploma s 03 07 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING De Europese leiders hebben een actieplan tegen jeugdwerkloosheid aangekondigd. Uiteraard

Nadere informatie