Promotiecampagne Een zorgjob: Ik ga ervoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Promotiecampagne Een zorgjob: Ik ga ervoor"

Transcriptie

1 VLAAMSE OVERHEID Promotiecampagne Een zorgjob: Ik ga ervoor Tussentijds verslag Lon Holtzer, zorgambassadeur Dit document behandelt de campagne Ik ga ervoor en bevat een tussentijds verslag van 2011 tot medio 2012 en een blik op het actieplan van de campagne Ik ga ervoor.be

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding tot de promotiecampagne Organisatie in Vlaamse en provinciale overlegstructuren (VOPZ en POPZ s) Campagnestrategie Korte termijn campagne: 12 mei 30 november Lange termijn campagne: vanaf 1 december Tussentijdse evaluatie Verdere planning van acties /19

3 Tussentijds activiteitenverslag 2011-medio 2012 Actieplan medio ZORGAMBASSADEUR Juni 2012 Lon Holtzer 1. Inleiding In de beleidsnota Werk maken van werk in de zorgsector werd als actie opgenomen om de promotiecampagnes voor de zorgberoepen te coördineren en af te stemmen om zo de efficiëntie en de effectiviteit te verhogen. Hiervoor werd Lon Holtzer op 1 november 2010 halftijds aangesteld als zorgambassadeur voor een periode van 2 jaar. De doelstelling van deze aanstelling was om voor Vlaanderen een gecoördineerde en krachtige campagne uit te werken voor de promotie van de zorgberoepen. Dit heeft tot doel de (toekomstige) instroom in de zorgsector zowel kwantitatief als kwalitatief te ondersteunen. In dit document wordt enerzijds ingegaan op de tussentijdse evaluatie van de campagne en wordt anderzijds ook een overzicht gegeven van de lopende en toekomstige acties. In de concrete uitwerking van de promotiecampagne wordt de zorgambassadeur ondersteund door het Vlaams Overlegplatform Zorgberoepen (VOPZ) en vijf provinciale werkgroepen en een werkgroep voor Brussel. Deze samenwerking wordt geregeld door een convenant die werd afgesloten tussen de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie enerzijds en Min. Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, anderzijds. De samenstelling en de belangrijkste actiepunten van de verschillende groepen worden kort voorgesteld. De opbouw van de campagne kan opgedeeld worden in twee delen: een korte en een lange termijncampagne, die beide kort zullen worden voorgesteld en geëvalueerd. Deze campagne wordt ondersteund door het communicatiebureau CHOCO, waarmee het departement een raamcontract heeft afgesloten. Verder wordt een overzicht gegeven van enkele kerngegevens, aan de hand van boordtabellen, evenals een kwalitatieve evaluatie. Tot slot wordt stilgestaan bij de geplande acties in aanvulling op de campagne. De zorgverlenerscampagnes sluiten aan bij de volgende beleidsmaatregelen van Vlaams minister Jo Vandeurzen: De Beleidsnota Werk maken van werk in de zorgsector. Actieplan ter bevordering van de werkgelegenheid in de zorgsector, mei Beleidsbrief Beleidsbrief /19

4 2. Aanleiding tot de promotiecampagne De zorg- en welzijnssector staat voor bijzonder grote uitdagingen. Er is immers een grote nood aan instroom van medewerkers in de zorg- en welzijnssector. (Raming VERSO: nieuwe werknemers voor uitbreiding van zorgverlening (ouderenvoorzieningen, kinderopvang, sector van personen met een beperking, thuiszorg, gezondheidszorg, ) en anderzijds nog eens nieuwe medewerkers ter vervanging van oudere werknemers die de (brug)pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.) Daarnaast kampt de sector met een verkeerd imago: onregelmatige uren, onderbetaald, hard werken, Om voldoende jongeren en ouderen bewust te maken van de keuze voor een job in zorg of welzijn als beloftevolle carrièreoptie, werd in het actieplan Werk maken van werk in zorgsector ingezet op instroom doorstroom en retentie in de sector. Om te werken op de instroom werd de functie van ambassadeur zorgberoepen in het leven geroepen om de campagne uit te werken en het gezicht te zijn van de sector. 3. Organisatie in Vlaamse en provinciale overlegstructuren (VOPZ en POPZ s) Door de oprichting van 1 Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen (VOPZ) en daarmee samenwerkende provinciale initiatieven (POPZ s) worden de krachten gebundeld en wordt het signaal voor de zorg- en welzijnssector versterkt. In het verleden waren er lokaal wel initiatieven, maar was er weinig of geen samenhang tussen de acties van de verschillende provincies om zorgberoepen te promoten, en werden er zelfs binnen 1 provincie verschillende naast elkaar bestaande initiatieven ontwikkeld. De samenwerking met de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het promoten van de zorgberoepen werd geregeld via convenant. Door deze organisatie omvat de campagne een 300-tal medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties die de boodschap actief mee uitdragen. 3.1 Samenstelling VOPZ Het VOPZ (Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen) komt 10 maal per jaar samen (1 maal per maand, excl. juli en augustus) gedurende 2 uur. De eerste vergadering van het VOPZ ging door in maart Het VOPZ is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 provincies en Brussel (Vlaamse gemeenschapscommissie), vanuit onderwijs (TSO/BSO, HBO5, bachelor), werkveld (ziekenhuis, WZC, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, thuisverpleegkunde), VDAB, VIVO, kabinetten welzijn, volksgezondheid en gezin, onderwijs, en werk, en beroepsverenigingen van verpleegkunde en verzorgenden, minderhedenforum en het huis voor gezondheid (Brussel). De zorgambassadeur zit voor en doet de verslaggeving. 3.2 Inhoud van het VOPZ Vastleggen en opvolgen van de actiepunten o 2011: Strategie goedkeuren en gezamenlijk de uitvoering concretiseren Ontwikkelen van een website voor het brede publiek Ontwikkelen van een website voor professionals Lancering van de campagne IK GA ERVOOR o 2012 Stimuleren van het gebruik van het ontwikkelde materiaal Bereik van etnisch culturele minderheden Bereik van de jongeren (met ontwikkeling van een tool) Bereik van de zij-instromers 3/19

5 Advies inzake de concrete uitwerking van de campagne 2011 o Boodschap van Algemeen Nut (maart april 2011) o Dag van de verpleegkunde (april 2011) o Opbouw website Word zorgverlener (maart april 2011) o Dag van de verzorgende (mei - juni 2011) o Lange termijn communicatiestrategie (Juni september - oktober 2011) 2012 o Ontwikkeling van een nieuwsbrief (januari 2012) o Bespreking bereik jongeren aan de hand van een ludieke actie (januari maart 2012) o Samenwerking met de Dag van de Zorg (februari 2012) Evaluatie van werking en campagne o Evaluatie korte termijn campagne (mei 2011) o Evaluatie en werking VOPZ en POPZ s (december 2011) o Evaluatie lancering event (december 2011) o Intensifiëren van het overleg met de provincies (februari 2012) Themabesprekingen o Organisatie inleefmomenten (mei 2011) o Organisatie startevent website voor alle leden van VOPZ + POPZ (juni - november 2011) o Uitbreiding campagne van zorg naar zorg en welzijn (september 2011) o Belang van sociale media in de campagne (november 2011) o Bespreking actiepunten (januari 2012) o Bereik etnisch culturele minderheden i.s.m. minderhedenforum (feb. 2012) Aanvragen voor nieuwe beroepen die willen opgenomen worden in de lijst van mogelijkheden. (januari 2012) Elke nieuw voorstel wordt getoetst op het VOPZ aan het criterium knelpuntberoep van de VDAB en/of lokale noden. Zo werden vragen gesteld over volgende beroepen en/of opleidingen. o Psycholoog o Gezinswetenschappen o Diëtiste o Medical management assistent o Creatief therapeut o Sociaal werk Op deze vragen werd niet ingegaan gezien het niet over knelpuntberoepen gaat en er ook lokaal geen vragen komen van zorginstellingen Varia (elke vergadering) 3.3 Inhoud POPZ s In de POPZ s worden zowel de algemene acties overgenomen, gecommuniceerd, geconcretiseerd en ondersteund, als lokale initiatieven ontwikkeld, zoals ook in de strategie was bepaald. Hieronder vindt u een overzicht van de lokale acties per provincie. West-Vlaanderen: Retentie van studenten door goede stagebegeleiding Ontwikkeling van een filmpje in samenwerking met de VDAB en RESOC 4/19

6 Oost-Vlaanderen: Ontwikkelen van lokale ambassadeursrol in 80% van de aangesloten instellingen De verschillende Oost-Vlaamse zorg- en welzijnsinstellingen hebben gezamenlijk 74 ambassadeurs van de campagne aangesteld, verspreid over alle knelpuntberoepen. Deze ambassadeurs gaan eerst intern in hun organisatie aan de slag om dan in november door te breken naar buiten. Er is een subwerkgroep over indicatoren opgestart, met de bedoeling in afstemming met de andere provincies te komen tot goede en bruikbare boordtabellen. Antwerpen: Acties voor instroom van ASO-studenten en mannen In Antwerpen zal een beursdag voor de secundaire scholen worden georganiseerd, tijdens de schooluren met verplichte aanwezigheid. Datum: 16 oktober 2012 Vlaams-Brabant: Acties voor zij-instromers met aandacht voor 50-plussers en etnisch culturele minderheden Aanstelling van een deeltijdse medewerker om de campagne rond de zorg- en welzijnsberoepen mee te ondersteunen. Werkgroep rond verzamelen van de cijfers om strategisch plan te onderbouwen. Limburg Focus op verspreiding van het ontwikkelde materiaal en massale deelname aan de Dag van de Zorg. In Limburg wordt een jobbeurs georganiseerd voor de zorgsector. De mentoren opleiding is lopende (ook voor kindbegeleiders): 5 halve dagen Acties in functie van collectieve instroom. Innovatie arbeidsorganisatie: hoe mensen zo efficiënt mogelijk inzetten die al in de zorg werken. Studiedag rond diabetes waarbij middelbare scholieren werden betrokken. Brussel: Campagne met affiche verspreiding (in samenwerking met een bureau dat daadwerkelijk de affiches gaat ophangen in alle Brusselse zorgverleningsvoorzieningen. 9 mei: Jobhoppersdag voor 2 e en 3 e jaarsstudenten verpleegkunde om hen te motiveren om te kiezen voor Brussel als werkplek. 16 mei overleg met minister Grouwels en minister Vandeurzen, om specifiek stil te staan bij de problematiek in Brussel. 12 juni op opleidingsbeurs in samenwerking met VDAB en Tracée Werking van het H-team loopt verder. Hierbij gaan verpleegkundigen spreken in middelbare scholen. Het V-team is opgestart: dit is een gelijkaardig project maar dan met verzorgenden. V en H team nemen de affiches van de campagne Ik ga ervoor mee. Advertenties in Brussel deze week 5/19

7 4. Campagnestrategie De campagnestrategie is opgebouwd uit 2 delen: een korte en een lange termijn campagne. 1. De korte termijn campagne die liep van 12 mei 2011 tot 30 november 2011 KERN: Word zorgverlener, gericht op instroom naar verpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen. In juni 2011 werden, na een interne tussentijdse evaluatie, 3 beslissingen genomen: De korte termijn campagne laten opgaan in een lange termijn strategie. In plaats van specifiek gericht te werken naar de jongeren en zij-instromers, werd beslist om alle geïnteresseerden actief te betrekken bij de campagne en zo een breed draagvlak te creëren bij de publieke opinie. De campagne opentrekken naar alle knelpuntberoepen in de zorg en welzijnssector, conform de definitie van knelpuntberoep van de VDAB. Zo werd het aantal betrokken beroepen van 3 uitgebreid naar 13 en worden ook de kinderopvang en de sector van personen met een beperking mee betrokken in het concept. Voor de uitwerking van de lange termijn campagne wordt intensiever beroep gedaan op een extern communicatiebureau. 2. De daaropvolgende aansluitende lange termijn campagne die startte op 1 december 2011 en die moet uitmonden in een permanent initiatief om zorg én welzijn continu en doelgericht onder de aandacht te blijven brengen. KERN: Een zorgjob: Ik ga ervoor, met een dubbele strategische benadering. In eerste instantie aan de sector en belangrijke intermediaren vragen om mee op de kar te springen van de campagne om de toekomstige personeelsnoden in te vullen. Op deze manier wordt een breed draagvlak voor de campagne geïnstalleerd. In tweede instantie de doelgroepen zelf aanspreken met de boodschap ontdek de zorgverlener in jezelf en zie hoe divers de sector is. Specifiek naar de jongeren toe is in de concrete uitwerking de boodschap nog doorvertaald naar het is stom niet stil te staan bij de zorg- en welzijnssector als het om je toekomst gaat. De korte termijn campagne wordt kort besproken (cf. punt 5), waarna uitgebreider wordt stilgestaan bij de lange termijn campagne (cf. punt 6) 5. Korte termijn campagne: 12 mei 30 november Doelstelling en doelgroep. De doelstelling van de deze korte termijn campagne was om de aandacht van de jongeren - die op dat ogenblik hun studiekeuze maken voor het schooljaar te richten op de zorgsector als beloftevolle en gevarieerde carrièreoptie. De campagne richtte zich tot schoolverlaters van het secundair onderwijs, maar ook op mensen die een carrièreswitch of een switch van studierichting overwegen en wilde hen stimuleren om na te denken over een opleiding in de zorg. Deze eerste campagne Word zorgverlener liep van 12 mei tot 30 november 2011 en was gericht op een beperkt aantal beroepen, met name verpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen. 6/19

8 5.2 Kanalen De campagne werd voornamelijk gevoerd via de geschreven media, tv-spots en een website. In mei liep gedurende 3 weken een reclamespot Word zorgverlener op TV (Eén, Canvas en VTM), in combinatie met de aankondiging van de bijhorende website. Website met basisinformatie over opleidingsmogelijkheden, het filmpje en enkele getuigenissen. Opiniestuk in de kranten op 12 mei, naar aanleiding van de Internationale dag van de verpleegkunde. 5.3 PR en redactionele aandacht Op 21 december 2010 was er de voorstelling van het boek Uit liefde voor de mensen, waarin verpleegkundigen aan de hand van getuigenissen vertelden over de passie voor hun vak in het ziekenhuis te Halle. In november 2010 was er de uitgave van de Special over de zorgsector, met medewerking van het VOPZ en de zorgambassadeur, die als katern verspreid werd bij het Nieuwsblad. Op 12 mei 2011 Toer van Vlaanderen, in aanwezigheid van de minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, om zorgverleners een riem onder het hart te steken en de campagne te lanceren. 6. Lange termijn campagne: vanaf 1 december 2011 De campagne Een zorgjob: ik ga ervoor, kadert in de brede, meerjarige strategie om werk te maken van werk in de zorgsector. De vernieuwde campagne startte op 1 december 201. De campagne wordt begeleid en in lay-out gezet door het communicatiebureau Choco. De slogan Word zorgverlener werd in actief taalgebruik omgezet naar Een zorgjob: Ik ga ervoor, waardoor zowel de beroepsbeoefenaars als de kandidaat zorgverleners actief worden betrokken. De inhoud van de eerste website werd grotendeels overgenomen maar in een nieuwe lay-out gezet en attractiever gemaakt met een aantal interactieve elementen zoals verborgen camerafilmpjes met zorgverleners in de hoofdrol, frisse affiches, trailers, enz. 6.1 Doelstelling en doelgroep Doel van de communicatie Informeren: De doelgroep heeft weinig zicht op de verschillende soorten van jobs die aangeboden worden in de zorgsector. Jongeren zoeken steeds meer naar geïntegreerde jobs, die het gebruik van het hoofd (mentale vaardigheden), hart (menselijk contact) en handen (instrumentele vaardigheden) combineert. Net deze combinatie is eigen aan het werken in de zorg en welzijn. Motiveren: De ondersteunende doelgroep (sector) speelt een bepalende rol in de beeldvorming rond en de communicatie over werken in de zorg. De campagne wil hen de tools aanreiken om actief mee te werken aan een grotere instroom. Zij zijn de ambassadeurs van de boodschap. 7/19

9 Activeren: De campagne wil een activerend platform zijn voor elke jonge student of zij-instromer. Een startpunt dat interesse wekt, het persoonlijk perspectief verbreedt en de betrokkene ertoe aanzet zich te verdiepen in de mogelijkheden die de zorg- en welzijnssector biedt Doelgroepen Primaire doelgroep De primaire doelgroep bestaat uit (potentiële) zorgverleners. In eerste instantie zijn dit de laatstejaarsstudenten, die op het punt staan een studiekeuze te maken, de zogenaamde generatiestudenten. In tweede instantie iedereen die interesse heeft om in de zorgsector te werken, bijvoorbeeld: Studenten die twijfelen aan hun studiekeuze Masters of bachelors die zich willen heroriënteren Lager opgeleiden die op latere leeftijd voor een zorg -of welzijnsjob willen studeren Werkzoekenden die kiezen voor de zorg -of welzijnssector Etnisch-culturele minderheden (Her)intreders op de arbeidsmarkt Mannen Jonge jongeren jaar, in functie van keuze richting personenzorg of menswetenschappen Voor de primaire doelgroepen is de doelstelling: informeren, sensibiliseren, gedrag beïnvloeden en aanzetten tot participatie. Het is de bedoelingen om de primaire doelgroep, in eerste instantie de jongeren: te informeren over de diversiteit aan jobs in de zorg- en welzijnssector (met zeer sterke aandacht voor beroepen met toekomst = de knelpuntberoepen) te motiveren om voor een job in deze sectoren te kiezen De kernboodschap voor de primaire doelgroep is: ONTDEK DE ZORGVERLENER IN JEZELF EN ZIE HOE DIVERS DE MOGELIJKHEDEN ZIJN. Ook belangrijk zijn: de positieve beeldvorming de meerwaarde van de zorgjobs De campagne heeft aandacht voor een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in de zorgsector, evenals voor de participatie van personen van allochtone herkomst. Zo werden er ook mannelijke zorgverleners en personen van allochtone afkomst aan het woord gelaten in de getuigenissen en vertoond in de verborgen camera filmpjes. De campagne is gebaseerd op het strategisch inzicht dat wie op het moment van het maken van zijn studiekeuze niet even gaan kijken is naar de mogelijkheden van een studierichting in de zorg, er later misschien wel spijt van zal krijgen, en is uitgewerkt in een no-nonsense online-campagne die meteen de weg wijst naar een centraal online platform. 8/19

10 Secundaire doelgroepen Naast de primaire doelgroep heeft de campagne duidelijk ook tot doel om de sector zelf en alle betrokken intermediaren te betrekken. De sector zelf is erg belangrijk omdat zij de campagne in de uitrol moeten ondersteunen. In plaats van 1 ambassadeur moeten de zorgverleners zelf ambassadeur worden, waardoor de campagne aan kracht wint. De secundaire doelgroepen zijn in eerste instantie: Beroepsbeoefenaars uit de zorg -en welzijnssector zelf die door positieve verhalen de publieke opinie kunnen beïnvloeden. Maar in tweede instantie ook: Ouders Leerkrachten Mutualiteiten Jongerengroeperingen Arbeidsbemiddelaars Opleidingsinstellingen enz. Voor de secundaire doelgroepen is de doelstelling eveneens: informeren, sensibiliseren, gedrag beïnvloeden en aanzetten tot participatie. Het is belangrijk dat zij een positieve beeldvorming van de sector mee uitdragen en de meerwaarde van zorgjobs duidelijk maken. De kernboodschap voor de beroepsbeoefenaars uit de zorgsector zelf is: SPRING MEE OP DE KAR OM HET TEKORT AAN ZORGVERLENERS WEG TE WERKEN. De campagne reikt hen een toolbox aan zodat ze jongeren kunnen motiveren om voor een job in de zorgsector te kiezen. 6.2 Fasering van de communicatie Via een gefaseerde communicatie wordt een campagnenetwerk uitgebouwd dat voor een duurzame, gedragen en genuanceerde informatieflow zorgt. Fase 1: basis van de communicatie Ikgaervoor.be: online centraal platform Eerste contacten met vacatures, jobkeuzes en studierichtingen gebeuren vandaag steeds frequenter via internet. In een eerste fase werd een stevig en solide online basisplatform uitgebouwd dat gewijd is aan werken in de zorg. Naast een performant en permanent geüpdatete database van zorgjobs, vindt elke bezoeker op zeer eenvoudige wijze zijn weg in de wereld van de zorg. Een duidelijke boodschapper brengt de basisboodschap in 1 oogopslag: Ambassadeurscommunicatie / draagvlak ontwikkelen (lopende sinds december 2011) In eerste instantie werd de zorgsector zelf aangesproken. Enkel via haar ambassadeurschap kan het werken in de zorg op een geloofwaardige en positieve manier onder de aandacht gebracht worden. De webstek gaat met de sector in dialoog en biedt hen tal van online en offline communicatietools om in hun omgeving potentiële medewerkers en hun families aan te spreken. Het ambassadeursnetwerk wordt levend gehouden via social media en specifieke doelgroepnieuwsbrieven, waarin de dialoog gestimuleerd wordt. 9/19

11 Fase 2: gerichte communicatie-acties (2012) Na een intensieve campagne naar de sector, worden in 2012 de studenten tussen jaar uit ASO/BSO/TSO aangesproken. Hierbij maakten we volgende strategische keuzes: Doelgroep Aanspreken in relevante keuzeperiode studierichtingen: het voorjaar, net voor de examens (mei 2012) Uitdrukkelijke inclusie van allochtone jongeren, niet door hen te stigmatiseren via een aparte aanpak, maar wel door ook hun specifieke leefwereld te betrekken in de algemene campagne. 6.3 Kanalen Middelenkeuze: mix tussen online, print, affichage, TV, communicatie via ambassadeur De campagne werd vooral gevoerd via de website en via de sociale media, in het bijzonder Facebook, waar een advertentie en een trailer verscheen. In overzicht: online: o MSN mesenger + website / spotify / youtube / facebook / zapmagazine, Jim o videobanners (filmpjes) + dynamische banners + statische banners, homepage take over, expandable banners en leaderboards o Google adwords print: o Pagina-advertenties in Joepie affichage: o A1 affiches in scholennetwerk TV: o 189 spots op Jim TV website: online platform blijft epicentrum van de communicatie o met op de site ikgaervoor.be lay-over in look en feel gericht op jongeren o met op de site ikgaervoor.be/pro extra communicatietools voor de sector communicatie via ambassadeur o in 2011 heeft de ambassadeur meer dan 60 lezingen gegeven, verspreid over Vlaanderen en Brussel, voor verschillende doelgroepen: zorginstellingen, congressen, opleidingsinstellingen (secundair onderwijs zowel als hoger onderwijs), koepelverenigingen, vrouwenorganisaties, enz. o In de eerste helft van 2012 werd deze trend verder gezet met 28 lezingen en/of speechen o Dagelijkse opvolging van de social media (facebook, linked-in, twitter) o 3 nieuwsbrieven In deze communicatie zorgt de voortgezette inspanning voor duurzame signaaloverdracht Website De vorige campagnesite die ontwikkeld werd door het Departement WVG, werd onder begeleiding van het communicatiebureau Choco vervangen door de site voor jongeren en de site voor de intermediairen. Wie het webadres van de vorige site bezoekt, wordt automatisch omgeleid naar de nieuwe website. De inspanningen om de vorige site bekend te maken zijn dus niet verloren gegaan. Ook een groot deel van de inhoud van de vorige site werd overgenomen en verwerkt in de nieuwe. De Anysurfer-richtlijnen werden nageleefd. 10/19

12 De jongerensite is interactiever geworden. Er wordt nog steeds informatie verstrekt over de opleiding en het beroep van zorgverlener, maar er werd ook een zoekfunctie toegevoegd. Het gaat in eerste instantie om de VDAB-knelpuntberoepen. Bezoekers kunnen meteen doorklikken naar de vacaturedatabank van de VDAB. Ook de troeven van het werken in de sector komen opnieuw aan bod. Verder zijn er nog de talrijke getuigenissen en foto s van mensen die al in de zorgsector werkten. Jongeren worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor een inleefsessie. Dat kan in 250 instellingen verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Zo kunnen ze proeven van de zorgsector en voor zichzelf uitmaken of een job in de zorgsector iets is voor hen. De voornaamste delen van de website zijn: 12 candid camerafilmpjes met zorgverleners in de hoofdrol, een korte getuigenis en een boodschap over de campagne. De filmpjes omvatten verschillende functies in zorg en welzijn (verpleegkunde, verzorgende, zorgkundige, logistiek assistent, kinderopvang, opvoeder / orthopedagoog) Enkele voorbeelden: o Thuisverpleger Peter komt aan huis en betrapt er een oude vrouw met de pizzajongen. o Chantal werkt in een woonzorgcentrum en moet een bewoner oppikken om naar de kine te gaan, maar treft er drie oudjes die vol overgave een spelletje op hun Playstation spelen.. 32 jobfiches met een korte energiegevende getuigenis, een korte functieomschrijving en de studiemogelijkheden. In de zoekmachine kan men deze jobfiches selecteren op job, studie, interesse, en /of werkomgeving. Aanvraag module voor inleefmomenten: 250 instellingen verspreid over Vlaanderen zetten hun deuren open om geïnteresseerden de kans te geven kennis te maken met zorg of welzijn Getuigenissen van zorgverleners en welzijnswerkers Agenda met interessante events voor kandidaat-zorgverleners Mogelijkheid om een nieuwsbrief aan te vragen Info voor zij-instromers De voordelen om te werken in zorg en/of welzijn op een rijtje Een link naar de Facebookpagina van de campagne Daarnaast werd een analoge website voor professionals gecreëerd: Deze website laat professionals toe om zelf een aanbod aan inleefmomenten op te laden, events te posten, campagnemateriaal berichten te posten op de facebookpagina, enz. Het campagnemateriaal op kan worden gedownload en biedt tal van tools aan die de intermediairen helpen om jongeren warm te maken voor een zorgberoep. Ze kunnen de volgende items downloaden: affiches flyers advertenties banners logo verborgen camera filmpjes handleiding omgaan met sociale media badges redactionele teksten. Hierdoor wordt de campagne levendig gehouden en verspreid door de hele sector. De intermediairen kunnen hun eigen events aankondigen, d.w.z. infodagen, inleefsessies enz. Er is een link naar de VDAB om daar de eigen jobaanbiedingen van de eigen instelling online te zetten. De website en de toolbox werd door het communicatiebureau Choco ontwikkeld. De website wordt onderhouden door het Departement WVG en door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Er werd ook een nieuwsbrief gelanceerd om de intermediairen te informeren over de campagne en de website. 11/19

13 De website werd bekendgemaakt via diverse sites van de Vlaamse overheid, hogescholen, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Tussen 1 december en 17 juni 2012 brachten internetgebruikers een bezoekje aan de site, waarvan unieke bezoekers. Dit is op een halfjaar tijd een groot succes geworden. De huidige site heeft nu al 8 maal meer bezoekers dan de vorige site, die 8 maanden lang liep. 1/4 van de bezoekers keert terug naar de website. Brussel, Gent en Antwerpen zijn de streken waar de website het meest bezocht wordt Facebook Er werd ook een Facebooksite rond de campagne opgericht: Deze werd ontwikkeld door het communicatiebureau Choco en wordt onderhouden door de zorgambassadeur. Eind 2012 waren er al een 500-tal personen die de site leuk vinden. Medio juni 2012 zijn dat er al meer dan 1900 volgers. Dit aantal mag zeker nog verder groeien, omdat op deze manier de campagne, via de vrienden van de volgers, een breder bereik kent Overige sociale media o Twitter: twitter.com/#!/zorgambassadeur. Begin juni 2012 zijn er een 200-tal volgers. o Linked-in: Begin juni 2012 zijn er 1087 volgers. 6.4 PR en redactionele aandacht Lancering van de campagne Een zorgjob: ik ga ervoor Bij de lancering van de campagne werd op 1 december een persconferentie gehouden, gecombineerd met een informatievergadering voor de sector, in aanwezigheid van minister Vandeurzen en van Brussels minister Grouwels. Ruim honderdvijftig vertegenwoordigers uit de sector die intensief hebben meegewerkt aan de campagne waren aanwezig. De persconferentie werd gecombineerd met een infosessie voor de intermediairen. Na een toespraak door de minister, kregen zij van de zorgambassadeur en van het communicatiebureau Choco toelichting over hoe zij de website en de toolbox in hun communicatie konden gebruiken. Ze kregen ook uitleg over hoe zij zich via Facebook konden aanmelden Redactionele aandacht De campagne kreeg niet alleen bij aanvang maar ook tussendoor diverse keren aandacht in de gedrukte pers en op VRT. De campagne werd verder vooral online gevoerd. De campagne en de website werden bij de intermediairen en de overheid online zeer ruim bekend gemaakt. Er was aandacht in verschillende welzijns- en gezondheidsmagazines zoals in Weliswaar, Dito, Zorgwijzer, de nieuwsbrief voor communicatieambtenaren van gemeenten, steden en OCMW s. De site werd o.a. vermeld op de portaalsite van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de portaalsite vlaanderen.be. Op Google waren er 2200 links naar de campagnesite, uitgaande van de websites van verschillende steden en gemeenten, de websites van organisaties uit de zorgsector, van de ziekenfondsen, 12/19

14 7. Tussentijdse evaluatie In de evaluatie van de campagne zijn er verschillende parameters die gevolgd worden. 1. De evolutie in het aantal inschrijvingen in de studiegebieden 2. Het aantal openstaande vacatures bij de VDAB 3. Het gebruik van de website 4. Het gebruik van de facebookpagina Naast de kwantitatieve benadering wordt ook de evaluatie van het VOPZ over de campagne weergegeven. De resultaten van het aantal inschrijvingen in het hogeronderwijs bestrijken de termijn tot en met schooljaar Voor het schooljaar zullen deze resultaten gekend zijn eind oktober 2012, na verwerking van de VLHORA telling. De resultaten voor het secundair onderwijs voor het schooljaar zijn officieel maar beschikbaar in februari van Evolutie in aantal inschrijvingen in het onderwijs (verpleegkunde/polyvalent verzorgende en zorgkundige) Het aantal studenten polyvalent verzorgenden kent een stijging van 6,5 %. Deze stijging is grotendeels te danken aan de stijging van het aantal studenten met een VDAB contract. In 2011 is het aantal studenten polyvalent verzorgende met een VDAB contract 1442, een lichte daling tegenover 2010, maar nog steeds een stijging tegenover 2008 en De aantallen studenten voor het reguliere onderwijs (BSO/MBSO/DBSO) zijn nog niet gekend. 13/19

15 Aantal Ook bij de zorgkundigen zorgt de VDAB voor een even grote stijging als de reguliere studenten. Voor de zorgkundigen is in 2011 het aantal studenten met een VDAB contract 942. Voor het secundair onderwijs (BSO/ MBSO/DBSO) zijn de aantallen nog niet gekend. De toename in het aantal zorgkundigen oogt vrij spectaculair, maar kadert zonder twijfel in de overgangsmaatregelen die zijn uitgewerkt om van verzorgende zorgkundige te worden. Dit geeft mensen persoonlijke groeikansen maar zorgt niet onmiddellijke voor een stijging in het aantal zorgverleners Evolutie aantal studenten verpleegkunde Stijging tussen 2009 en 2011: 26% % 7% % 7% 15% 11% 17% 17% Bachelor HBO /19

16 In het najaar 2011 zaten het aantal studenten in de opleidingen verpleegkunde op een historisch hoogtepunt qua aantal inschrijvingen. Nog nooit hebben zoveel jongeren en volwassenen zich gemeld om verpleegkunde te studeren. In het totaal zijn ze met In 2009 was dit Dat betekent een stijging met 26% op 2 jaar tijd. Dat is een goede evolutie, aangezien het aantal vacatures voor verpleegkundigen bij de VDAB in dezelfde periode meer dan verdubbelde. Ook bij de andere gezondheidszorgrichtingen merken we stijgingen in het studentenaantal op. In onderstaande tabel worden bacheloropleidingen uit het studiegebied gezondheidszorg en sociaal agogisch werk weergegeven die belangrijk zijn in zorg en welzijn. Deze stijgingen volgen de algemene trend van de stijgingen in het hoger onderwijs, maar zijn minder spectaculair. 7.2 Evolutie in aantal openstaande vacatures VDAB op 31 maart van elk jaar De vacatures voor alle knelpuntberoepen stijgen, maar de absolute aantallen zijn verschillend qua grootorde. In absolute aantallen stijgen de vacatures voor verpleegkundigen en verzorgenden het meest spectaculair. Deze tabel geeft de vacatures weer die zijn doorgegeven aan de VDAB en die op de 31 maart nog openstaan. De reële vacaturenood ligt nog veel hoger. 15/19

17 Aantal Openstaande vacatures VDAB mrt/06 mrt/07 mrt/08 mrt/09 mrt/10 mrt/11 mrt/12 Verpleegkundigen Professionele schoonmaker Gekwalificeerd verzorgenden Kindbegeleiders Opvoeders Niet gekwal. param. personeel Kinesitherapeuten Ergotherapeut Technicus klinische scheikunde Het gebruik van de website De website werd door unieke bezoekers bekeken, waarvan meer dan een 1/4 e minstens nog 1 maal terugkwam naar de site. De bezoekers bleven gemiddeld 2 minuten op de website. Uit detailanalyse blijkt dat het bezoekersgedrag in de maand mei (jongerencampagne) anders is dan in de voorgaande periode, waaruit kan worden afgeleid dat de site in mei meer door jongeren is bezocht, terwijl dit voordien door professionals was. Dit patroon is conform met wat we strategisch beoogd hadden. 16/19

18 7.4 Het gebruik van de facebookpagina Onderstaande grafiek geeft volgende gegevens weer: Curve van bereik van het aantal mensen tussen 12 mei en 12 juni: In mei was dit aantal aanzienlijk hoger door de reclame op jongerenwebsites: Per 1 juni daalt dit bereik onmiddellijk bij het stoppen van de reclame tot Dit is echter wel het getal dat we via de facebook dan met de sector op eigen kracht bereiken, wat toch ook niet onaanzienlijk is. Het aantal vrienden stond op 14 juni op 1.918, maar belangrijker nog is ook dat het aantal vrienden van vrienden blijft stijgen en dat ook het aantal mensen dat elektronisch over de site spreekt blijft stijgen. De volgende grafiek met de verdeling per leeftijd, toont aan dat we effectief bij de jongeren zijn geraakt. 17/19

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN. Jaarverslag ZELFDODING VZW ZELFMOORDLIJN.

CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN. Jaarverslag ZELFDODING VZW ZELFMOORDLIJN. Jaarverslag VZW 214 CEN PRE ZEL CEN PRE ZEL ZELFMOORDLIJN.BE 1 VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding 214. Een jaarverslag is voor het CPZ een moment

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel 1 INHOUD Voorwoord 5 Visie en missie 7 Expertisedomeinen en kernfuncties 8 Brussel en de Rand 9 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN Thuisverpleging 10 Andere initiatieven

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vijfde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vijfde werkingsjaar (1/11/2012 31/10/2013) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 5 1 Algemeen... 6 1.1

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14

3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14 Jaaractieplan 2015 2 / 19 Inhoudstafel Titelblad... 1 Inhoudstafel... 2 Inleiding... 4 Situering:... 4 1. Operationele werking... 7 1.1. Situering... 7 1.2. Doelstelling... 7 1.2.1. Schema nieuwe werking

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5.

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Jaarverslag 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Landelijke samenwerking... 6 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie