Ten Holter zorgt voor lagere juridische kosten!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ten Holter zorgt voor lagere juridische kosten!"

Transcriptie

1 januari 2012 Rechtstreeks In deze uitgave o.a.: Ten Holter zorgt voor lagere juridische kosten! Ten Holter zorgt voor lagere juridische kosten! Contracten stilzwijgend verlengen, vanaf nu verleden tijd! Trust me, we have postbusvennootschappen e-court Borgtocht, het blijft spannend Nu zult u denken: lagere juridische kosten voor mij zijn toch niet voordelig voor mijn advocaat? Toch is dat wel zo. Wij willen een relatie opbouwen voor de langere termijn. Dat kan alleen als de cliënt welvaart bij de samenwerking met Ten Holter Advocaten. Hoe doen wij dat? Een vaste contactadvocaat /vertrouwde partner; Duidelijke prijsafspraken; Een snelle proactieve benadering; Gratis workshops; Spreekuren bij u in huis; Interessante nieuwsbrieven en actualiteiten per ; Gratis modellen voor algemene voorwaar den en contracten; Conceptchecks tegen vaste tarieven; ISO-gecertificeerd. Wij kennen u, uw bedrijf en uw branche, dus aan ons hoeft u niet alles helemaal uit te leggen. De ervaring leert dat een simpel telefoontje in een vroeg stadium, al gaat het maar over een conceptbrief van uw eigen hand, veel kostbare problemen later kan voorkomen. Een goed voornemen voor 2012? Hugo Meijer Bouwrecht/Vastgoed / COLOFON Als u vragen heeft of wilt reageren op deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met Suzan van Gurp / Volg ons nu ook op Twitter en Facebook AAN DEZE NIEUWSBRIEF KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. Ten Holter Advocaten Burgemeester de Raadtsingel 93 b 3311 JG Dordrecht Postbus 476, 3300 AL Dordrecht Telefoon : Telefax : Sinds kort is Ten Holter Advocaten ook actief op de zogenaamde Social Media. Via deze weg willen wij onze (potentiële) klanten op een snelle en directe manier informeren over de laatste actualiteiten. Waarom ons volgen? Omdat u zo geheel gratis veel handige tips en direct bruikbare adviezen krijgt voor uw onderneming. Daarnaast ontvangt u dan uitnodigingen voor onze gratis bijeenkomsten en workshops. Wordt daarom nu volger of liker. Scan de code met uw telefoon of type de link in uw browser. Facebook Twitter Algemeen 1

2 HET PERSONEELSDOSSIER EN HET INZAGERECHT VAN DE WERKNEMER Elke werkgever weet hoe belangrijk het is om een zorgvuldig personeelsdossier van werknemers bij te houden, in het bijzonder als het gaat om het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen wegens disfunctioneren, dan moet hij bewijzen dat de werknemer onvoldoende presteert en dat hij maatregelen heeft getroffen om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Als het goed is, is deze informatie opgenomen in het personeelsdossier van de werknemer. Werkgevers verwerken in het kader van de arbeidsrelatie veel persoonsgegevens van hun werknemers. Zij hebben hierbij te maken met verschillende wettelijke verplichtingen. Zo staat bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wetboek dat een werkgever zich als goed werkgever moet gedragen. Daaronder valt dat hij de privacy van zijn werknemers dient te respecteren. Maar wat zijn nu eigenlijk precies de voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens van werknemers en het recht van de werknemer om zijn personeelsdossier in te zien? Voorwaarden voor het verwerken van personeelsgegevens Wat zijn precies de voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens van werknemers en het recht van de werknemer om zijn personeelsdossier in te zien? De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt, dat het verwerken van persoonsgegevens voor een personeelsdossier is toegestaan, als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Gegevens zoals klachten, waarschuwingen, verzuimfrequentie, beoordelingsgesprekken en persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende mogen in het personeelsdossier worden opgenomen. redelijke tussenpozen, vragen om inzage in de over hem door de werkgever verwerkte persoonsgegevens en kan hij vragen die gegevens te corrigeren. Binnen vier weken na het verzoek om inzage of correctie moet de werkgever een beslissing nemen. Als de werkgever het verzoek afwijst, kan de werknemer via een verzoek bij de rechtbank inzage of correctie verzoeken. Wanneer geldt het inzagerecht niet? Soms kan de werkgever gedeeltelijk onder de verplichting tot inzage uitkomen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich recent uitgelaten over de vraag wanneer er sprake is van een dergelijke uitzondering. Een werkneemster had een verzoek bij haar werkgeefster ingediend om haar een overzicht te verstrekken van de haar betreffende persoonsgegevens. De werkgever heeft dit deels gedaan, maar weigerde de correspondentie tussen verschillende afdelingen inzake het arbeidsgeschil met werkneemster, een van de voorzitter van de ondernemingsraad aan de Raad van Bestuur en de correspondentie tussen de advocaat en de afdeling Legal / arbeidszaken te verstrekken. Het Hof oordeelt dat het inzagerecht van de werknemer niet geldt voor interne notities, die de persoonlijke gedachten van andere medewerkers bevatten, die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Het inzagerecht geldt ook niet voor de van de voorzitter van de ondernemingsraad, die met hetzelfde doel geschreven is. Overigens zou een op grond van bedoelde interne notities opgemaakt definitief rapport hier wel onder vallen. Het inzagerecht geldt al helemaal niet voor vertrouwelijke correspondentie met de advocaat. Om de privacy van de werknemer te beschermen stelt de WBP een aantal voorwaarden: de werkgever is verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier; gegevens in het personeelsdossier dienen toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn, gelet op het doel waarvoor ze verwerkt worden; een werknemer moet geïnformeerd worden over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld; er moeten technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om de personeelsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking; persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de gegevens verzamelt of gebruikt worden; de werknemer moet de mogelijkheid hebben om gegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Van een uitzondering op het inzagerecht van de werknemer kan ook sprake zijn, als: de bescherming van de rechten van collega-werknemers bij toewijzing van een inzageverzoek in het gedrang zouden komen, of het beroep op inzage gelet op de administratieve lasten niet van de werkgever gevergd kunnen worden. Conclusie Of een beroep op een uitzonderingsgrond in rechte zal slagen is, zoals altijd, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Het is echter belangrijk om te weten dat niet alle informatie uit het personeelsdossier onder alle omstandigheden verstrekt hoeft te worden. Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft over het verwerken van persoonsgegevens in het personeelsdossier of het personeelsdossier in ruimere zin kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. Het inzagerecht van de werknemer De WBP stelt dus onder andere als voorwaarde om persoonsgegevens te verwerken dat de werknemer de mogelijkheid moet hebben om zijn gegevens in te zien. Op grond hiervan kan een werknemer, met Dymphy Schuurman Arbeidsrecht /

3 CONTRACTEN STILZWIJGEND VERLENGEN? VANAF NU VERLEDEN TIJD! De Wet Van Dam Op donderdag 1 december jl. is de Wet Van Dam in werking getreden. De Wet Van Dam verbiedt bepaalde contracten stilzwijgend te verlengen. Dit zal een grote impact hebben op het bedrijfsleven. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden bepalen o.a. hoe een contract wordt aangegaan, voor hoe lang en hoe u of uw klant het contract kan beëindigen. In veel algemene voorwaarden is een beding opgenomen waarin staat dat het contract stilzwijgend wordt verlengd indien niet (tijdig) wordt opgezegd. Vanaf 1 december 2011 staat een dergelijk beding op de zwarte lijst van art. 2:236 BW en daarom vernietigbaar. Dit betekent dat de gebruiker van de algemene voorwaarden bij contracten afgesloten op of na 1 december jl. geen beroep meer kan doen op het betreffende beding. De wetswijziging puntsgewijs belicht Consumenten De wetswijziging geldt alleen voor consumentenovereenkomsten, dus alleen indien een bedrijf heeft gecontracteerd met een consument. Bedrijven mag u nog steeds stilzwijgende verlenging van een jaar opleggen, zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Onderscheid naar inhoud van de overeenkomst Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: a. overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of het geregeld doen van verrichtingen; en b. overeenkomsten tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Ad a: Regelmatige dienstverlening De wetswijziging geldt niet voor verzekeringen, omdat verzekeringen apart in het wetboek geregeld zijn. De wetswijziging geldt ook niet voor verenigingen en haar leden. Hier is het verenigingsrecht op van toepassing. Voor de overeenkomsten vallende onder a. geldt dat een stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur niet is toegestaan. Een overeenkomst mag wel voor onbepaalde duur worden verlengd of vernieuwd. Mits de consument te allen tijde het contract kan opzeggen, met een opzegtermijn van maximaal één maand. Ad b: Weekbladen/tijdschriften Voor deze overeenkomsten geldt dat stilzwijgend verlengen voor onbepaalde tijd mag, mits de consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Indien het blad waarop de consument is geabonneerd minder dan eenmaal per maand verschijnt, mag de opzegtermijn langer zijn, met een maximum van drie maanden. Stilzwijgend verlengen bij proefabonnementen is niet toegestaan. De consument kan dus beide soorten contracten op elk gewenst moment opzeggen. De consument verplichten om de overeenkomst bijvoorbeeld op te zeggen voor de eerste van de maand is niet langer mogelijk. Ook de manier van opzeggen is veranderd. Contracten moeten op dezelfde manier kunnen worden opgezegd als waarop ze zijn afgesloten. Als de overeenkomst is gesloten op elektronische wijze (via het internet) moet opzeggen van de overeenkomst op dezelfde manier kunnen. Voorheen was het vaak nodig om een brief te sturen terwijl de aanmelding telefonisch of via was gedaan. Aanpassen van de algemene voorwaarden Als uw algemene voorwaarden in strijd zijn met de Wet Van Dam mag de consument na de eerste verlenging elke dag opzeggen, zonder opzegtermijn. De consument heeft immers wettelijk het recht van opzeggen, en als uw opzegtermijn langer dan één maand is, gaat deze wettelijk naar nul. Ook kan de Consumentenautoriteit een boete opleggen. Voor u als gebruiker van algmene voorwaarden is het dus van wezenlijk belang om deze voorwaarden aan te passen voor al uw contracten gesloten op of na 1 december Na de wijziging van de algemene voorwaarden moet u uw klanten informeren over de wijziging. In de algemene voorwaarden kan bepaald zijn hoe u de klant moet informeren. Is er niets opgenomen, dan geldt dat u uw klanten per brief of per moet informeren. Bovendien is het verstandig om ook op uw website bekend te maken dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd. Uiteraard kunt u contact opnemen met ons om uw algemene voorwaarden zo nodig aan te laten passen. Anita van Rozendaal /

4 NIEUWE WET AANPASSING WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN Per 1 januari 2012 treedt een aantal nieuwe wettelijke regelingen in werking die verband houden met ons wettelijk stelsel van algehele gemeenschap van goederen dat in Nederland geldt getrouwd zijn, indien geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. De wetgever is al vanaf 2003 in de Tweede Kamer bezig geweest om veranderingen aan te brengen in ons stelstel, maar uiteindelijk zijn de wijzigingen beperkt gebleven. Aanvankelijk was het de bedoeling dat al het vermogen dat men al had vóór het huwelijk en ook de schenkingen en giften buiten de huwelijksgoederengemeenschap zouden blijven. Na uitgebreide discussies in de Tweede Kamer in 2005 is het stelsel dat al het vermogen en de schulden van beide partijen in het huwelijk samengevoegd worden (op enkele uitzonderingen na), gehandhaafd gebleven. Ook al is men in gemeenschap van goederen gehuwd, men kan toch privévermogen hebben. Zo kan men bijvoorbeeld bij testament of bij schenkingsovereenkomst bepalen dat een erfenis of een schenking nooit in enige gemeenschap kan vallen (een zogenaamde uitsluitingsclausule ). Het maken van een testament is dus zeker nuttig als er enig vermogen nagelaten zal gaan worden. 3. Aansprakelijkheid voor schulden van andere echtgenoot na ontbinding huwelijksgoederengemeenschap gewijzigd. Vóór 2012 bleef men ook na ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap (bijvoorbeeld bij echtscheiding) mede aansprakelijk voor de schulden van de ander die deze gemaakt had tijdens het huwelijk. Na 2012 beperkt deze aansprakelijkheid zich tot ten hoogste dat bedrag dat men uit de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap heeft verkregen. Privévermogen kan dan niet meer uitgewonnen worden. 4. Voor het maken (of wijzigen) van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk hoeft men niet meer naar de rechtbank. Vóór 2012 moest de rechtbank toestemming geven voor het tijdens het huwelijk maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. De rechtbank keek dan of er geen schuldeisers benadeeld werden door de gemaakte huwelijkse voorwaarden. Na 1 januari 2012 hoeft de rechtbank niet meer ingeschakeld te worden. De notaris moet er wel op letten dat bij de te maken huwelijkse voorwaarden geen schuldeisers benadeeld worden. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet? 1. Vergoedingsrechten van nominaal naar beleggingsleer. Zoals hiervoor aangegeven kan er, ook al is men in gemeenschap van goederen gehuwd, toch ook privévermogen zijn bij een van partijen. Wordt dit privévermogen gestopt in bijvoorbeeld een huis dan moet dat bij de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap (bijvoorbeeld bij scheiding of overlijden) een vergoeding plaatsvinden voor de inbrenger. Voor 2012 kreeg de inbrenger hetzelfde bedrag terug dat hij/zij gestoken had in het gemeenschappelijk goed (een nominale vergoeding). Na 2012 moet bekeken worden of het goed waarin het geld is gestoken (bijvoorbeeld een huis) in waarde is vermeerderd. Naar rato van die vermeerdering (of vermindering) moet ook de vergoeding worden vermeerderd (of verminderd). Een vergoeding dus volgens de beleggingsleer. Bij huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen was al lange tijd de beleggingsleer van toepassing. 2. Tijdstip ontbinding huwelijksgoederengemeenschap gewijzigd. Vóór 2012 werd bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap ontbonden per datum inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Nu is die ontbinding eerder, namelijk per datum indiening van het verzoekschrift echtscheiding bij de rechtbank. Dit naar voren halen van de datum van ontbinding is een verbetering omdat een echtscheidingsprocedure soms lang kan duren. 5. Andere wijzigingen. In zijn algemeenheid zullen echtgenoten elkaar wel informeren over de stand van het vermogen zoals dat aanwezig is. Echter sinds 1 januari 2012 staat er nu ook een inlichtingenplicht opgenomen in de wet. De bestuursbevoegdheid is ook gewijzigd. Sinds 2012 is iedere echtgenoot bestuursbevoegd over goederen van de gemeenschap, tenzij het goederen op naam betreft (registergoederen, aandelen op naam) of wanneer het geërfde of geschonken goederen betreft. Dan is alleen de betreffende echtgenoot bestuursbevoegd op wiens naam de goederen staan of die de goederen heeft verkregen. De beperkte gemeenschappen van vruchten en inkomsten of verlies en winst kan men niet meer bij huwelijkse voorwaarden overeenkomen, zoals vóór De voordien gemaakte huwelijkse voorwaarden met deze beperkte gemeenschappen blijven nog wel van kracht tussen de beide echtgenoten. Al met al zijn het geen grote wijzigingen in ons stelsel van het wettelijk huwelijksvermogensrecht. Het woordje algeheel van de algehele gemeenschap is wel uit de wet gehaald, maar de gemeenschap van goederen blijft, wanneer men geen huwelijkse voorwaarden maakt. Indien ten tijde van de echtscheidingsprocedure schulden gemaakt worden door één van beide partijen, dan blijven deze schulden onder het huidige recht bij degene die deze schulden maakte. Het verzoekschrift echtscheiding moet worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister om werking te hebben tegen schuldeisers. Adrienne de Jong Familierecht /

5 TRUST ME, WE HAVE POSTBUSVENNOOTSCHAPPEN Nederland een belastingparadijs? Het begrip belastingparadijs wordt vaak negatief uitgelegd. Een jaar geleden noemde president Obama Nederland nog een belastingparadijs; als gevolg van schimmige belastingconstructies zouden de Verenigde Staten via postbusvennootschappen in Nederland miljarden dollars aan belastinggeld mislopen. Na protesten van het Ministerie van Financiën en diplomatiek overleg heeft het Witte Huis laten weten dat de uitlatingen van president Obama op een vergissing zouden berusten. Het is allemaal niet zo schimmig. Toch lijkt er wel wat in de stelling van president Obama te zitten dat Nederland een belastingparadijs is. Op papier maakt het Amerikaanse bedrijfsleven 13% van de winst in Nederland. Amerikaanse bedrijven als Boeing, US Steel en Walt Disney bezitten allemaal (tussen-)holdingvennootschappen in Nederland waarmee winstbelasting in eigen land wordt ontlopen/voorkomen. Is het zo slecht dat Nederland als een belastingparadijs wordt gezien? Internationaal opererende ondernemingen zoeken nu eenmaal naar landen waarin het belastingklimaat voor holdingvennootschappen het aantrekkelijkst is. Daarbij wordt vaak gedacht aan exotische oorden zoals de Britse Maagdeneilanden, Cyprus, Malta, Bermuda, de Kaaimaneilanden en Belize. Maar afgezien van deze zonnige oorden is ook Nederland fiscaal wel degelijk aantrekkelijk voor grote bedrijven en artiesten. Vennootschapsbelasting internationaal vergeleken De vennootschapsbelasting in Nederland is, vergeleken met omringende landen, laag te noemen. Nederland kent bovendien veel aantrekkelijke deelnemingsvrijstellingen, waardoor de tarieven de facto lager zijn. Voor winsten tot EUR ,00 geldt een belastingtarief van slechts 20% en alle winsten boven de EUR ,00 worden belast tegen een tarief van 25%. Trustkantoren De holdingvennootschappen die uiteindelijk de belastingplicht dragen, zijn vaak niet meer dan lege hulzen. Zij hebben weliswaar een feitelijk vestigingsadres, maar dat is vaak niet meer dan een kamer in een kantoor. Daarentegen dienen zij wel substance te hebben in Nederland. Dit houdt onder andere in dat zij dienen te beschikken over een kantoor met directie, etc. In Nederland zijn ongeveer van dergelijke vennootschappen als (tussen-)holding actief. Gekscherend worden het ook wel postbusvennootschappen genoemd. Deze (tussen-)holdingvennootschappen worden in de regel (voor 80 %) bestuurd door specifiek daartoe uitgeruste trustkantoren. De aanwezigheid van trustkantoren in Nederland levert als gevolg daarvan een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Circa mensen houden zich in Nederland dagelijks bezig met trustactiviteiten. Jaarlijks ontvangt de Nederlandse staatskas voor deze trustactiviteiten circa 1300 tot 1800 miljoen euro aan belastingopbrengsten. Dat is ongeveer 7% van de totale vennootschapsbelastingafdracht in Nederland. Trustkantoren staan onder streng toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op deze manier wordt voorkomen dat de (tussen-) holdingvennootschappen functioneren als internationale witwasmachines. Trustkantoren zijn in dat kader ook vergunningplichtig. Niet altijd is even duidelijk wanneer er trustactiviteiten worden verricht. Het enkel verschaffen van een (postbus-)adres, gecombineerd met het verlenen van financiële diensten, kan door de AFM al als een vergunningplichtige trustactiviteit worden beschouwd. Onlangs is bij een financiële dienstverlener nog een boete van EUR ,00 opgelegd door de AFM. De dienstverlener had een postbus ter beschikking gesteld voor een buitenlandse vennootschap en wat advies verleend, zonder zich te realiseren dat er op deze manier trustactiviteiten in de zin van de wet werden verleend. Ter vergelijking een schema van het vennootschapbelastingtarief van omringende landen en de Verenigde Staten: Land Belastingtarief Nederland 20% / 25 % België Effectief 33,99 % Duitsland Ongeveer 30% Frankrijk 33,33% Engeland 26% V.S. progressief tarief oplopend tot 35%. Popsterren en hun belastingen In Nederland vindt er bovendien vrijwel geen heffing op royalty s plaats. Popsterren als U2, David Bowie, Sting en de Rolling Stones laten al jaren hun royalty s onbelast door Nederland vloeien. Belastingontduiking? Nee hoor. Hier zijn royalties eenvoudigweg niet, tot zeer laag belast en popsterren zijn in Nederland meer dan welkom. Juist om tegen te gaan dat (postbus-)vennootschappen worden opgericht zonder dat duidelijk is wie zich achter deze vennootschappen verschuilen, is het goed dat de AFM een actieve rol op dit punt inneemt. Nederland als Tax haven Nederland een belastingparadijs voor buitenlandse bedrijven? Zeker, en dat is prima. Laten wij er ook ons voordeel mee doen. Maar misschien is het politiek correcter om Nederland voortaan een internationaal gerespecteerde Tax-haven te noemen. We doen er namelijk alles aan om binnen de internationaal geaccepteerde marges te blijven. Trust me. Aram van Bunge /

6 WEGENVERKEERSWET GEWIJZIGD Met ingang van 1 juni 2011 is er een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten ingevoerd. Het betreft hier een (aanzienlijke) aanscherping van de reeds bestaande mogelijkheden om een bestuurder die herhaaldelijk verkeersdelicten begaat zijn rijbewijs te ontnemen. Strafrechtelijk kan de bestuurder die verkeersdelicten begaat, door de rechter of de officier van justitie een rijontzegging worden opgelegd. Bestuursrechtelijk bestaat de zogeheten vorderingsprocedure waarin het rijbewijs na een onderzoek door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ongeldig kan worden verklaard. Strafrechtelijke invordering van het rijbewijs Het strafrechtelijk deel van de Wegenverkeerswet voorziet in de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen. Als door een verkeersdelict de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht, kan de politie het rijbewijs bij wijze van voorlopige maatregel in vorderen voorafgaand aan het vonnis. De officier van justitie is aansluitend bevoegd het rijbewijs onder zich te houden tot dat de strafzaak onherroepelijk is geworden, bijvoorbeeld wanneer het alcoholpromillage tenminste 1,8 (of het ademalcoholgehalte 785) was, de maximum snelheid met tenminste 70 km per uur is overschreden of als ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw zo n feit zal begaan. Sinds mei 2005 is deze regeling aangescherpt voor beginnend bestuurders, die nog geen vijf jaar over een rijbewijs beschikken. Voorbeeld Indien een bestuurder binnen vijf jaar een tweede keer wordt aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en zijn ademalcoholgehalte is hoger dan 435 (of het alcoholpromillage 1,0), verliest het rijbewijs zijn geldigheid voor alle categorieën waarvoor het is afgegeven en voor de resterende duur van de geldigheid. Als hierbij in ogenschouw wordt genomen dat een ademalcoholgehalte van 220, welk gehalte wettelijk is toegestaan, correspondeert met twee glazen bier, dan kan dit dus bij de tweede keer al het geval zijn indien een bestuurder vier á vijf glazen bier heeft gedronken. Als een rijbewijs langs deze weg ongeldig is verklaard, moet het rijbewijs opnieuw gehaald worden. Bovendien moet de bestuurder aantonen dat hij beschikt over de lichamelijke en geestelijke geschiktheid die vereist is voor het besturen van een motorrijtuig. Het opnieuw verkrijgen van het rijbewijs In het eveneens op 1 juni 2011 in werking getreden Reglement rijbewijzen is neergelegd hoe het verkrijgen van een nieuw rijbewijs in zijn werk gaat. Aanvraag kan pas plaatsvinden nadat de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden. Als deze uitspraak ondermeer een ontzegging van de rijbevoegdheid inhoudt, kan vanzelfsprekend het opnieuw doen van examen eerst geschieden op het moment dat de rijontzegging is afgelopen. Er moet dan niet alleen een rijexamen met succes worden afgelegd, maar tevens aangetoond worden dat iemand de lichamelijke en geestelijke geschiktheid heeft om een motorrijtuig te besturen door een gedragsdeskundige, soms met een bloedonderzoek. Bestuursrechtelijke invordering van het rijbewijs Er kan ook een bestuursrechtelijke actie volgen. Als de bestuurder niet langer beschikt over de rijvaardigheid of de lichamelijke of geestelijke geschiktheid die vereist is voor het besturen van een motorrijtuig, kan de politie hiervan mededeling doen aan het CBR en kan het rijbewijs bestuursrechtelijk worden ingevorderd. De nieuwe regeling kent twee hoofdelementen. Bij herhaling van bepaalde ernstige verkeersmisdrijven binnen vijf jaar moet de rechter de bestuurder een rijontzegging voor een bepaalde duur op leggen. Afwijken mag niet, ookal heeft de bestuurder bijvoorbeeld zijn rijbewijs nodig voor zijn werk. Het tweede hoofdelement is dat het rijbewijs definitief en van rechtswege ongeldig is als de rijontzegging een bepaalde duur overstijgt. In dat geval moet de betrokkene dan een nieuw rijbewijs aanvragen om weer te mogen rijden. In alle gevallen moet het volgens de nieuwe wet gaan om een tweede ernstige verkeersovertreding, gepleegd binnen vijf jaar na een eerdere onherroepelijke veroordeling. Gedacht kan worden aan het onder invloed van alcohol veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval of het weigeren medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de aanwezigheid van alcohol in het verkeer (bijvoorbeeld het weigeren van een ademanalyse bij een verkeerscontrole). Invoering van het alcoholslot Eveneens nieuw (per 1 juni 2011) is de invoering van het alcoholslotprogramma. Aan het opnieuw verkrijgen van een rijbewijs wordt de verplichting opgelegd tot inbouw van een alcoholslot, gekoppeld aan een begeleidingsprogramma. Doel hiervan is de deelnemer te leren een scheiding aan te brengen tussen het gebruik van alcohol en het besturen van een motorrijtuig. De bestuurder kan de startblokkering alleen opheffen door met goed gevolg een ademtest af te leggen. Ook onderweg zal periodiek met onregelmatige tussenpozen moeten worden geblazen. Het alcoholslotprogramma duurt twee jaar. Geldboetes omhoog ook bij andere overtredingen Ook tegen de meer gebruikelijke verkeersovertredingen zal met ingang van 1 januari 2012, naar het zich laat aanzien, veel strenger opgetreden gaan worden. De geldboetes gaan aanzienlijk omhoog. Een aantal voorbeelden: door rood licht rijden wordt EUR 220,00 (was EUR 180,00); onnodig claxonneren wordt EUR 350,00 (was EUR 180,00); over een wegbaan rijden met een rood kruis wordt EUR 220,00 (was EUR 180,00); een voetganger op het zebrapad niet voor laten gaan EUR 340,00 (was EUR 180,00). Tip: download gratis de App Boetebase Marcel Smit Strafrecht /

7 BORGTOCHT, HET BLIJFT SPANNEND Wie onderneemt heeft daarvoor financiële middelen nodig. De financiële middelen zijn er niet altijd en dus wordt er geleend. In het kader van de lening wil degene die het geld uitleent graag zekerheid ontvangen. Een van de zekerheden die geboden kan worden is een borgtocht. Bij een borgtocht verbindt de borg zich tegenover een schuldeiser tot nakoming van een verbintenis die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft. Borgtochten worden verleend door bijvoorbeeld aandeelhouders van vennootschappen, maar ook door ouders van kinderen. In het laatste geval wordt gesproken van een particuliere borgtocht waarvoor bijzondere vereisten zijn gesteld. Als er meerdere borgtochten zijn, lijkt dat voor de borg gunstig omdat het risico in veel gevallen gelijk verdeeld is. Echter, niet altijd zijn alle borgen even betrouwbaar. Als de hoofdschuldenaar, degene die de lening kreeg, niet betaalt, zal elke borg worden aangesproken. Als niet elke borg de verplichting jegens de schuldeiser kan nakomen, kan een andere borg die ook aangesproken werd tot betaling, zijn vordering omslaan over de medeborgen. Dit past helemaal in de gedachte dat meerdere borgen de schuld verlichten. Echter, onder bijzondere omstandigheden kan een borg zich beroepen op de redelijkheid en billijkheid en aan de hand van omstandigheden van het geval bepleiten dat hij niet aan zijn verplichtingen behoeft te voldoen. In dat geval blijft de aangesproken en betalende borg met de vordering zitten zonder die medeborg(en) aan te kunnen spreken. De Rechtbank Amsterdam 1 heeft op 22 december 2010 geoordeeld dat een medeborg niet aangesproken kon worden op zijn aandeel van de borgtocht. Omdat de medeborg zijn aandelen in een B.V. voor EUR 1,00 aan de borg had verkocht, was de verhouding tussen de borgen zodanig gewijzigd dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de medeborg nog aansprakelijk is. Het had echter met evenveel kans anders uit kunnen pakken. De les uit deze uitspraak is dat met het verlenen van borgtocht uiterste voorzichtigheid vereist is. Borg staan is risico nemen. Borg staan met anderen is niet per definitie minder risicovol. Bovendien geldt dat als u uw belangen verkoopt u niet moet vergeten overeen te komen om uit borgtocht te worden ontslagen, dan wel overeen te komen dat de medeborg zich niet op u verhaalt. Laat u tijdig adviseren. Vincent Groot / Rechtbank Amsterdam, 22 december 2010 JOR 2011/2040 ACTUALITEIT ADWORDS Na mijn stukje in de vorige nieuwsbrief over AdWords is er een interessante uitspraak gedaan door het Europees Hof in de zaak InterFlora. De Amerikaanse vennootschap InterFlora Inc. exploiteert wereldwijd een bloemenbezorgingsdienst; in Nederland bekend onder de naam Fleurop. In Engeland heeft Marks & Spencer eveneens een bezorgingsdienst voor bloemen. Dat kan op zichzelve natuurlijk wel, maar Inter- Flora was het niet eens met het feit dat Marks & Spencer de zoekterm Inter-flora als AdWord gebruikte, zonder dat het AdWord op enigerlei wijze zichtbaar was in de advertentie van Marks & Spencer, die na intypen van het Adword Inter-flora op het scherm verscheen. De zaak diende in Engeland bij de rechter die er niet uitkwam en daarom vragen aan het Europese Hof stelde. De uitspraak van het Hof heeft iets meer duidelijkheid gegeven en ook meer vrijheid om AdWords te gebruiken. van de merkhouder. Het Hof stelt nu ook vast dat gebruik van een AdWord een vorm van eerlijke mededinging kan zijn wanneer er via het AdWord een alternatief voor waren of diensten wordt aangeboden, met dien verstande dat er geen imitatieproducten mogen worden aangeboden en er ook geen afbreuk mag worden gedaan aan de functies van het merk. Er is dus iets meer vrijheid geschapen door het Hof, maar nog lang niet alles mag. Het blijft dus opletten op AdWordgebruik door concurrenten; mocht het voorkomen, vraag dan bij het AdWordgebruik van uw merk of handelsnaam een kort advies. Het komt erop neer dat het Hof vaststelt dat in beginsel het gebruik van AdWords is toegestaan, tenzij voor een normaal oplettende internetgebruiker onduidelijk is of de AdWord-advertentie werkelijk afkomstig is Michiel van Aardenne /

8 E-COURT Sinds een jaar is het mogelijk om een aantal zaken te laten behandelen langs digitale weg, namelijk via het zogenaamde e-court. Het gaat dan onder meer om conflicten over contracten, arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht, intellectueel eigendomsrecht, bouw- en aanbestedingsrecht en ICT-recht. Nieuwe vorm van rechtspleging Zaken zoals faillissementsrecht, strafrecht, fiscale of bestuursrechtelijke zaken of echtscheidingen komen nog niet in aanmerking voor deze nieuwe manier van rechtspleging. De gedachte is dat men in een redelijk korte procedure een uitspraak van een arbiter kan verkrijgen. Wel heeft u daarbij een advocaat of jurist nodig. Het e-court belooft een vonnis binnen acht weken. Daartegen kunt u eventueel in beroep gaan, waarna de procedure nog voor de duur van vier weken wordt voortgezet. In principe is voor een dergelijke procedure geen rechtszitting nodig. Dit is anders indien het conflict over een bedrag van meer dan EUR ,00 gaat. In dat geval is een zitting verplicht. Ook in hoger beroep is een zitting verplicht. Wie beoordeelt het geschil? Rechters van e-court zijn voormalig advocaten, notarissen en rechters. Zij hebben dezelfde universitaire opleiding als traditionele rechters. Hoe? Indien u als bedrijf ervoor kiest eventuele geschillen door dit e-court te laten behandelen, moet u dit te vermelden in uw overeenkomsten en de algemene voorwaarden. U moet het immers overeenkomen met uw wederpartij. Het e-court geeft u een bindend advies. Daarmee is het e-court vergelijkbaar met bestaande geschillencommissies voor consumentenzaken en dergelijke. Een vonnis van e-court, zoals veroordeling tot betaling, dient dus altijd te worden bekrachtigd door de gewone bevoegde rechtbank. Uiteraard is dit niet nodig indien uw wederpartij instemt met het vonnis en vrijwillig daaraan voldoet. Intussen heeft e-court een aantal vonnissen gewezen, die ter bekrachtiging zijn voorgelegd aan de gewone rechtbank. door de gewone rechter een exequatur (toestemming) voor kan worden verleend. Tot nog toe hebben diverse rechtbanken toestemming geweigerd o.a. omdat niet vaststond dat beide partijen hebben ingestemd met e-court. Als u al een overeenkomst had met de wederpartij, met van toepassing verklaring van de toenmalige voorwaarden zonder e-courtverwijzing, kan tussentijds niet zonder meer worden ingevoerd dat geschillen via e-court worden beslecht. Dat moet expliciet afgesproken zijn. Uit stilzitten kan en mag niet worden geconcludeerd dat de wederpartij heeft ingestemd met arbitrage via e-court. De rechtbank heeft overwogen dat het feit dat de gedaagde in het e-court niet in staat is om zijn verweer te voeren, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Verstekvonnis Ook een verstekvonnis van e-court blijft bij de gewone rechter niet snel in stand vanwege het beginsel van hoor en wederhoor. De rechtbank zal toetsen of de wederpartij behoorlijk in de gelegenheid is gesteld om verweer te voeren. De gedaagde moet via een oproepingsbrief op de hoogte gesteld zijn. De oproepingsbrief moet melding maken van de inloggegevens voor de procedure bij e-court en meer specifiek de toegang tot het procesdossier. Conclusie Het e-court staat nog in de kinderschoenen. Als u voor een dergelijke vorm van arbitrage kiest, moet u daarvan in uw algemene voorwaarden melding maken. Uw wederpartij moet daadwerkelijk toegang tot internet hebben en zich daar naar behoren kunnen verweren. Kan dit achteraf niet worden vastgesteld, terwijl de wederpartij geen enkel verweer heeft gevoerd en verstek heeft laten gaan, dan zal een e-courtvonnis u niet verder helpen. Wilt u er zeker van zijn dat u een vonnis krijgt, dan kunt u beter de gewone weg bewandelen. Een verstekprocedure bij de gewone rechter hoeft niet veel langer te duren dan bij e-court. Bekrachtiging van e-courtvonnis vaak geweigerd De gewone rechter heeft zich al een aantal keer uitgelaten over de vraag of een e-court vonnis ten uitvoer kan worden gelegd en of daar Tilly Broere-Blokland / ZAKENDOEN IN HET BUITENLAND? U kunt ons een informatieve vraag over het Nederlandse recht stellen zonder meteen een factuur te krijgen. Dat kunnen wij óók als het gaat om een kwestie in het buitenland. Wij kennen onze collega s van Mackrell International (www.mackrell.com) namelijk persoonlijk en hebben afgesproken dat wij elkaar over en weer snel helpen. Mackrell International is een globaal samenwerkingsverband van 150 middelgrote advocatenkantoren en 450 advocaten in 60 verschillende landen. Ten Holter Advocaten is lid van Mackrell sinds

9 NIEUWE WETGEVING VOOR BV S: De wetgeving voor besloten en naamloze vennootschappen gaat veranderen. Het wetsvoorstel met nummer ziet op invoering van de Wet Bestuur en Toezicht in de bestaande wetgeving die geldt voor de vennootschappen. Die wet verandert enkele zaken ingrijpend. De wijzigingen met betrekking tot het bestuursmodel en de tegenstrijdig belang regeling bespreek ik hieronder. One tier board Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat het bestuursmodel van een besloten vennootschap aanzienlijk anders kan zijn dan voorheen. Na inwerkingtreding van de wet kan ook door grote vennootschapen worden volstaan met slechts een bestuur en kan dus worden afgezien van een raad van commissarissen, rvc. Het wordt mogelijk te volstaan met een one tier board. Niet langer hoeft een bestuur van een grote vennootschap te bestaan uit twee organen, namelijk bestuur en rvc. Voor kleinere vennootschappen is en blijft een raad van commissarissen niet verplicht. Aansprakelijkheid noopt tot actieve houding bij bestuurders Binnen het bestuur is in de nieuwe situatie sprake van uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. De niet uitvoerende bestuurders lijken op de commissarissen in het bestaande model, maar met een belangrijk verschil. De niet uitvoerende bestuurders zijn net als de uitvoerende bestuurders aansprakelijk te stellen bij onbehoorlijk bestuur in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid. Verondersteld wordt dat een bestuurder en ook een commissaris niet (langer) inactief kan zijn. Men dient dus meer te doen dan slapend toezicht houden. Het aantal commissariaten of posities als (niet uitvoerende) bestuurder is in de nieuwe wet gemaximeerd. Een andere ingrijpende wijziging: verdwijnen van artikel 2:256 BW De wet bevat nog een andere belangrijke wijziging. De tegenstrijdig belang regeling wordt ingrijpend veranderd. In het huidige wetsartikel voor de BV (2:256 BW) werd bepaald dat commissarissen òf personen aangewezen door de algemene vergadering van aandeelhouders de vennootschap vertegenwoordigden bij een situatie waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders. Van een dergelijke situatie is bijvoorbeeld sprake indien een bestuurder namens een vennootschap een bedrijfsmiddel verkocht aan zich zelf privé of een familielid. Als bestuuders in dergelijke situaties toch de vennootschap vertegenwoordigden, was het genomen besluit vernietigbaar. In die gevallen kon de koop teruggedraaid worden met een beroep op de ongebondenheid van de vennootschap. De regeling had dus een nadelige werking voor degene met wie een vennootschap in dergelijke gevallen zaken gedaan had, zogenaamde derden. Zij waren de dupe doordat de regeling ook een externe werking had. Dat nadeel zal volledig verdwijnen. Kijk uw statuten na op externe werking Het huidige wetsartikel verdwijnt en een soortgelijke regeling wordt toegevoegd aan artikel 2:239 BW, maar met een belangrijk verschil in de werking. Niet langer zal sprake zijn externe werking. In veel statuten is echter de huidige wettelijke regeling opgenomen met de externe werking. Dat is echter in strijd met de nieuwe regeling. Als statuten dat toch melden, klopt dat niet. Aan derden kan straks niet langer worden tegengeworpen dat een besluit van de vennootschap, vertegenwoordigd door een bestuurder met een belang tegenstrijdig aan dat van de vennootschap, vernietigd wordt. De wetgever geeft met de wijziging ruim baan aan het handelsverkeer. Derden lopen hiermee minder gevaar dat een transactie wordt teruggedraaid. Ook de rechtszekerheid is met de nieuwe regeling gebaat. Het is immers voor iedereen een stuk duidelijker geworden. Wanneer gaat de verandering in? Dit wetsvoorstel is recent aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding wordt verwacht op 1 januari 2012, maar een officiële datum is nog niet door de wetgever genoemd. Voor besluiten die genomen zijn voorafgaand aan daadwerkelijke invoering van de nieuwe wetgeving, geldt de oude regeling. Dus in dat geval lopen derden gevaar en kan de vennootschap nog onder transacties uit. Echter gelden vele voorwaarden voordat een besluit vernietigd kan worden. Die voorwaarden hebben betrekking op o.a. wetenschap van de derde, concrete benadeling van de vennootschap en afwezigheid van instemming door andere organen van de vennootschap. De nieuwe wet maakt het een stuk duidelijker, maar tot die van toepassing is, kunt u altijd mij of mijn kantoorgenoten vragen een concreet geval voor u uit te zoeken. Tip Een ding is nu reeds duidelijk: Stof uw statuten even af, want de kans is groot dat daarin een bepaling staat die na 1 januari 2012 niet langer geldig is. Jacob van Schaik /

10 AANBESTEDINGSWORKSHOP VOOR ONDERNEMERS ZEER SUCCESVOL! De overheid stelt steeds zwaardere eisen voor deelname aan aanbestedingen. Het MKB wordt hierdoor vaak uitgesloten en de juridische aspecten van de aanbestedingsprocedure lijken inmiddels tot zelfstandig doel verheven. Op 9 november jl. organiseerde Ten Holter Advocaten daarom voor de ondernemers uit de Drechtsteden een aanbestedingsworkshop. De workshop opende met een film over een aanbesteding van de bouw van een school. De lokale ondernemers konden door de hoge omzeteisen en de zware eisen aan de referentieprojecten niet meedoen. De aanbestedende dienst wilde de selectie-eisen niet versoepelen omdat anders de procedure zou worden vertraagd. De knelpunten voor het MKB werden met deze film gelijk blootgelegd. Voor de aanwezigen een feest (nou ja, feest) der herkenning. Aanbestedingsspecialist Arjan van de Watering (ook docent opleiding Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht) lichtte in een goed uur deze problematiek toe. Hij liet de deelnemers in een interactieve sessie de problematiek wetstechnisch plaatsen en ontrafelen. Daarop werd uitgebreid besproken wat de mogelijkheden zijn voor het MKB om toch deel te kunnen nemen aan aanbestedingsprocedures en serieus een kans te maken. Van de Watering besprak de op handen zijnde wetswijzigingen, die het tij en de mogelijkheden voor het MKB hopelijk keren. Van de Watering over de workshop: Het is boeiend om te ervaren hoe betrokken en gedreven de deelnemers van de workshop zijn. Aan een aanbestedingsprocedure kunnen meedoen (vanwege de kwalificatie-eisen) is één, bij deelname de procedure foutloos doorlopen is twee. De deelnemers waren zich hier allemaal van bewust. Naast het doen van een goede kwalitatieve en scherpe aanbieding is kennis van het spel van aanbesteden ten minste zo belangrijk. Een fout is namelijk zo gemaakt. Het is zonde als vele uren werken aan een offerte verloren gaan doordat bijvoorbeeld een formulier wordt vergeten. Dat is de harde realiteit van het aanbesteden. Ik ben ervan overtuigd dat de deelnemers na dit uur, waar we natuurlijk maar een fractie van het aanbestedingspalet hebben behandeld, zich nog bewuster zijn van waar ze mee bezig zijn en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Hun kennis is toegenomen. Hun kansen daarmee ook. De reacties van de deelnemers aan de workshop waren allemaal zeer positief en varieerden van leerzaam, praktisch, oplossingsgericht en deskundig. Ten Holter Advocaten organiseert regelmatig gratis workshops en bijeenkomsten. Ook deelnemen? Houdt u dan de website en onze Twitter en Facebook pagina in de gaten. De deelnemers stelden allerlei aanbestedingsvragen, bijvoorbeeld: is er jurisprudentie / een algemene lijn over wanneer er sprake is van onredelijke eisen? hoe kan ik disproportionele eisen aanvechten? waar moet ik mij ten minste aan houden om een procedure succesvol te doorlopen en niet ongeldig te worden verklaard? Arjan van de Watering Aanbestedingsrecht /

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IN DEZE UITGAVE WIJZIGINGEN IN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT WERKGEVERS OPGELET: BEPERKING STILZWIJGENDE. Tamara Putters.

NIEUWSBRIEF IN DEZE UITGAVE WIJZIGINGEN IN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT WERKGEVERS OPGELET: BEPERKING STILZWIJGENDE. Tamara Putters. N I E U W S B R I E F m a a r t 2 0 1 2 NIEUWSBRIEF IN DEZE UITGAVE WIJZIGINGEN IN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Tamara Putters WERKGEVERS OPGELET: DE NIEUWE WET MELDING COLLECTIEF ONTSLAG Frans Aartsen

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht 02.11.17 Nieuw huwelijksvermogensrecht Huwelijkse voorwaarden van nog groter belang! Advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 gaat trouwen, verandert er veel ten opzichte

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond. Rapport Over de handelwijze van het CBR in een situatie waarin de beperkte geldigheid van een rijbewijs vervalt kort nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk

A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk kandidaat- OFFERTE HUWELIJKSE VOORWAARDEN STAANDE HUWELIJK A. Invoering huwelijkse voorwaarden staande huwelijk Het opmaken en passeren van de akte houdende huwelijkse voorwaarden staande huwelijk notarieel

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 13 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 433 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper)

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen 22 maart 2017 Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) 1 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Initiatief Wetsvoorstel 33 987 Swinkels (D66) / Recourt

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid Allianz Nederland Schadeverzekering Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, kunt u nog zonder? Als bestuurder, commissaris of toezichthouder neemt u dagelijks beslissingen.

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 Rapport Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 2 Klacht Het niet opnemen van een rechtsmiddelenclausule conform artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht in de beslissing van 17 december 2003

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeente Delft na 24 jaar de relatie met haar heeft beëindigd, zonder haar op een of andere wijze te compenseren

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het toepassen van GelukkigHB-groepen juli 2017

Algemene voorwaarden voor het toepassen van GelukkigHB-groepen juli 2017 Algemene voorwaarden voor het toepassen van GelukkigHB-groepen juli 2017 GelukkigHB is een advies en begeleidingsbureau voor hoogbegaafden gevestigd in Zwolle. GelukkigHB heeft een methode ontwikkeld waarmee

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het alcoholslotprogramma

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het alcoholslotprogramma POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers Aanbestedingsrecht Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers In de zomer van 2010 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van economische zaken over

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie. Definities

Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie. Definities Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie Definities 1. AFM: de Autoriteit Financiële Markten 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 3. De onderneming: V.O.F. De Ertepeller, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht Nieuw huwelijksvermogensrecht 23 februari 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten, met ongewenste fiscale gevolgen Per 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Van dat stelsel gaan wij dus binnenkort afscheid nemen en wel op 1 januari 2018 wanneer de nieuwe Wet in werking treedt.

Van dat stelsel gaan wij dus binnenkort afscheid nemen en wel op 1 januari 2018 wanneer de nieuwe Wet in werking treedt. Deel 1 Er gaat wat wijzigen in 2018 op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Met ingang van 1 januari 2018 trouw je in Nederland niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen maar blijft

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2016

Algemene Voorwaarden 2016 Algemene Voorwaarden 2016 Artikel 1 - definities 1.1 VaardigWerk: Opdrachtnemer, gevestigd te Alphen aan den Rijn. VaardigWerk heeft tot doel duurzame inzetbaarheid van werknemers te optimaliseren door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-373 (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Klacht ontvangen op : 24 februari 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 Aan de Minister van Justitie, Dr. E.M.H. Hirsch Ballin d.t.v. mr. J. Bindradan Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 3 juli 2008 contactpersoon R.C. Hartendorp doorkiesnummer 070-361 9788 faxnummer 070-361

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Stichting Rechtswinkel Houten is een stichting, opgericht naar Nederlands recht, met als doelstelling het verschaffen van gratis

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Algemene Voorwarden van TheoriePro.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheoriePro.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Definities. Cliënt = de opdrachtgever of onder bewind gestelde

Algemene voorwaarden. Definities. Cliënt = de opdrachtgever of onder bewind gestelde Algemene voorwaarden Definities Cliënt = de opdrachtgever of onder bewind gestelde Opdrachtnemer = Ruud van Leuffen voor eigen risico en rekening handelend onder de eenmanszaak AmstelVisie Financiële zorg

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/233 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden Huwelijkse voorwaarden het verrekenbeding in de praktijk Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 www.smitwolf.nl Geachte relatie, Bent u gehuwd? En, zo ja, heeft u huwelijkse

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie