Ten Holter zorgt voor lagere juridische kosten!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ten Holter zorgt voor lagere juridische kosten!"

Transcriptie

1 januari 2012 Rechtstreeks In deze uitgave o.a.: Ten Holter zorgt voor lagere juridische kosten! Ten Holter zorgt voor lagere juridische kosten! Contracten stilzwijgend verlengen, vanaf nu verleden tijd! Trust me, we have postbusvennootschappen e-court Borgtocht, het blijft spannend Nu zult u denken: lagere juridische kosten voor mij zijn toch niet voordelig voor mijn advocaat? Toch is dat wel zo. Wij willen een relatie opbouwen voor de langere termijn. Dat kan alleen als de cliënt welvaart bij de samenwerking met Ten Holter Advocaten. Hoe doen wij dat? Een vaste contactadvocaat /vertrouwde partner; Duidelijke prijsafspraken; Een snelle proactieve benadering; Gratis workshops; Spreekuren bij u in huis; Interessante nieuwsbrieven en actualiteiten per ; Gratis modellen voor algemene voorwaar den en contracten; Conceptchecks tegen vaste tarieven; ISO-gecertificeerd. Wij kennen u, uw bedrijf en uw branche, dus aan ons hoeft u niet alles helemaal uit te leggen. De ervaring leert dat een simpel telefoontje in een vroeg stadium, al gaat het maar over een conceptbrief van uw eigen hand, veel kostbare problemen later kan voorkomen. Een goed voornemen voor 2012? Hugo Meijer Bouwrecht/Vastgoed / COLOFON Als u vragen heeft of wilt reageren op deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met Suzan van Gurp / Volg ons nu ook op Twitter en Facebook AAN DEZE NIEUWSBRIEF KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. Ten Holter Advocaten Burgemeester de Raadtsingel 93 b 3311 JG Dordrecht Postbus 476, 3300 AL Dordrecht Telefoon : Telefax : Sinds kort is Ten Holter Advocaten ook actief op de zogenaamde Social Media. Via deze weg willen wij onze (potentiële) klanten op een snelle en directe manier informeren over de laatste actualiteiten. Waarom ons volgen? Omdat u zo geheel gratis veel handige tips en direct bruikbare adviezen krijgt voor uw onderneming. Daarnaast ontvangt u dan uitnodigingen voor onze gratis bijeenkomsten en workshops. Wordt daarom nu volger of liker. Scan de code met uw telefoon of type de link in uw browser. Facebook Twitter Algemeen 1

2 HET PERSONEELSDOSSIER EN HET INZAGERECHT VAN DE WERKNEMER Elke werkgever weet hoe belangrijk het is om een zorgvuldig personeelsdossier van werknemers bij te houden, in het bijzonder als het gaat om het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen wegens disfunctioneren, dan moet hij bewijzen dat de werknemer onvoldoende presteert en dat hij maatregelen heeft getroffen om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Als het goed is, is deze informatie opgenomen in het personeelsdossier van de werknemer. Werkgevers verwerken in het kader van de arbeidsrelatie veel persoonsgegevens van hun werknemers. Zij hebben hierbij te maken met verschillende wettelijke verplichtingen. Zo staat bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wetboek dat een werkgever zich als goed werkgever moet gedragen. Daaronder valt dat hij de privacy van zijn werknemers dient te respecteren. Maar wat zijn nu eigenlijk precies de voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens van werknemers en het recht van de werknemer om zijn personeelsdossier in te zien? Voorwaarden voor het verwerken van personeelsgegevens Wat zijn precies de voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens van werknemers en het recht van de werknemer om zijn personeelsdossier in te zien? De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt, dat het verwerken van persoonsgegevens voor een personeelsdossier is toegestaan, als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Gegevens zoals klachten, waarschuwingen, verzuimfrequentie, beoordelingsgesprekken en persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende mogen in het personeelsdossier worden opgenomen. redelijke tussenpozen, vragen om inzage in de over hem door de werkgever verwerkte persoonsgegevens en kan hij vragen die gegevens te corrigeren. Binnen vier weken na het verzoek om inzage of correctie moet de werkgever een beslissing nemen. Als de werkgever het verzoek afwijst, kan de werknemer via een verzoek bij de rechtbank inzage of correctie verzoeken. Wanneer geldt het inzagerecht niet? Soms kan de werkgever gedeeltelijk onder de verplichting tot inzage uitkomen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich recent uitgelaten over de vraag wanneer er sprake is van een dergelijke uitzondering. Een werkneemster had een verzoek bij haar werkgeefster ingediend om haar een overzicht te verstrekken van de haar betreffende persoonsgegevens. De werkgever heeft dit deels gedaan, maar weigerde de correspondentie tussen verschillende afdelingen inzake het arbeidsgeschil met werkneemster, een van de voorzitter van de ondernemingsraad aan de Raad van Bestuur en de correspondentie tussen de advocaat en de afdeling Legal / arbeidszaken te verstrekken. Het Hof oordeelt dat het inzagerecht van de werknemer niet geldt voor interne notities, die de persoonlijke gedachten van andere medewerkers bevatten, die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Het inzagerecht geldt ook niet voor de van de voorzitter van de ondernemingsraad, die met hetzelfde doel geschreven is. Overigens zou een op grond van bedoelde interne notities opgemaakt definitief rapport hier wel onder vallen. Het inzagerecht geldt al helemaal niet voor vertrouwelijke correspondentie met de advocaat. Om de privacy van de werknemer te beschermen stelt de WBP een aantal voorwaarden: de werkgever is verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier; gegevens in het personeelsdossier dienen toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn, gelet op het doel waarvoor ze verwerkt worden; een werknemer moet geïnformeerd worden over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld; er moeten technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om de personeelsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking; persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de gegevens verzamelt of gebruikt worden; de werknemer moet de mogelijkheid hebben om gegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Van een uitzondering op het inzagerecht van de werknemer kan ook sprake zijn, als: de bescherming van de rechten van collega-werknemers bij toewijzing van een inzageverzoek in het gedrang zouden komen, of het beroep op inzage gelet op de administratieve lasten niet van de werkgever gevergd kunnen worden. Conclusie Of een beroep op een uitzonderingsgrond in rechte zal slagen is, zoals altijd, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Het is echter belangrijk om te weten dat niet alle informatie uit het personeelsdossier onder alle omstandigheden verstrekt hoeft te worden. Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft over het verwerken van persoonsgegevens in het personeelsdossier of het personeelsdossier in ruimere zin kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. Het inzagerecht van de werknemer De WBP stelt dus onder andere als voorwaarde om persoonsgegevens te verwerken dat de werknemer de mogelijkheid moet hebben om zijn gegevens in te zien. Op grond hiervan kan een werknemer, met Dymphy Schuurman Arbeidsrecht /

3 CONTRACTEN STILZWIJGEND VERLENGEN? VANAF NU VERLEDEN TIJD! De Wet Van Dam Op donderdag 1 december jl. is de Wet Van Dam in werking getreden. De Wet Van Dam verbiedt bepaalde contracten stilzwijgend te verlengen. Dit zal een grote impact hebben op het bedrijfsleven. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden bepalen o.a. hoe een contract wordt aangegaan, voor hoe lang en hoe u of uw klant het contract kan beëindigen. In veel algemene voorwaarden is een beding opgenomen waarin staat dat het contract stilzwijgend wordt verlengd indien niet (tijdig) wordt opgezegd. Vanaf 1 december 2011 staat een dergelijk beding op de zwarte lijst van art. 2:236 BW en daarom vernietigbaar. Dit betekent dat de gebruiker van de algemene voorwaarden bij contracten afgesloten op of na 1 december jl. geen beroep meer kan doen op het betreffende beding. De wetswijziging puntsgewijs belicht Consumenten De wetswijziging geldt alleen voor consumentenovereenkomsten, dus alleen indien een bedrijf heeft gecontracteerd met een consument. Bedrijven mag u nog steeds stilzwijgende verlenging van een jaar opleggen, zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Onderscheid naar inhoud van de overeenkomst Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: a. overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of het geregeld doen van verrichtingen; en b. overeenkomsten tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Ad a: Regelmatige dienstverlening De wetswijziging geldt niet voor verzekeringen, omdat verzekeringen apart in het wetboek geregeld zijn. De wetswijziging geldt ook niet voor verenigingen en haar leden. Hier is het verenigingsrecht op van toepassing. Voor de overeenkomsten vallende onder a. geldt dat een stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur niet is toegestaan. Een overeenkomst mag wel voor onbepaalde duur worden verlengd of vernieuwd. Mits de consument te allen tijde het contract kan opzeggen, met een opzegtermijn van maximaal één maand. Ad b: Weekbladen/tijdschriften Voor deze overeenkomsten geldt dat stilzwijgend verlengen voor onbepaalde tijd mag, mits de consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Indien het blad waarop de consument is geabonneerd minder dan eenmaal per maand verschijnt, mag de opzegtermijn langer zijn, met een maximum van drie maanden. Stilzwijgend verlengen bij proefabonnementen is niet toegestaan. De consument kan dus beide soorten contracten op elk gewenst moment opzeggen. De consument verplichten om de overeenkomst bijvoorbeeld op te zeggen voor de eerste van de maand is niet langer mogelijk. Ook de manier van opzeggen is veranderd. Contracten moeten op dezelfde manier kunnen worden opgezegd als waarop ze zijn afgesloten. Als de overeenkomst is gesloten op elektronische wijze (via het internet) moet opzeggen van de overeenkomst op dezelfde manier kunnen. Voorheen was het vaak nodig om een brief te sturen terwijl de aanmelding telefonisch of via was gedaan. Aanpassen van de algemene voorwaarden Als uw algemene voorwaarden in strijd zijn met de Wet Van Dam mag de consument na de eerste verlenging elke dag opzeggen, zonder opzegtermijn. De consument heeft immers wettelijk het recht van opzeggen, en als uw opzegtermijn langer dan één maand is, gaat deze wettelijk naar nul. Ook kan de Consumentenautoriteit een boete opleggen. Voor u als gebruiker van algmene voorwaarden is het dus van wezenlijk belang om deze voorwaarden aan te passen voor al uw contracten gesloten op of na 1 december Na de wijziging van de algemene voorwaarden moet u uw klanten informeren over de wijziging. In de algemene voorwaarden kan bepaald zijn hoe u de klant moet informeren. Is er niets opgenomen, dan geldt dat u uw klanten per brief of per moet informeren. Bovendien is het verstandig om ook op uw website bekend te maken dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd. Uiteraard kunt u contact opnemen met ons om uw algemene voorwaarden zo nodig aan te laten passen. Anita van Rozendaal /

4 NIEUWE WET AANPASSING WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN Per 1 januari 2012 treedt een aantal nieuwe wettelijke regelingen in werking die verband houden met ons wettelijk stelsel van algehele gemeenschap van goederen dat in Nederland geldt getrouwd zijn, indien geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. De wetgever is al vanaf 2003 in de Tweede Kamer bezig geweest om veranderingen aan te brengen in ons stelstel, maar uiteindelijk zijn de wijzigingen beperkt gebleven. Aanvankelijk was het de bedoeling dat al het vermogen dat men al had vóór het huwelijk en ook de schenkingen en giften buiten de huwelijksgoederengemeenschap zouden blijven. Na uitgebreide discussies in de Tweede Kamer in 2005 is het stelsel dat al het vermogen en de schulden van beide partijen in het huwelijk samengevoegd worden (op enkele uitzonderingen na), gehandhaafd gebleven. Ook al is men in gemeenschap van goederen gehuwd, men kan toch privévermogen hebben. Zo kan men bijvoorbeeld bij testament of bij schenkingsovereenkomst bepalen dat een erfenis of een schenking nooit in enige gemeenschap kan vallen (een zogenaamde uitsluitingsclausule ). Het maken van een testament is dus zeker nuttig als er enig vermogen nagelaten zal gaan worden. 3. Aansprakelijkheid voor schulden van andere echtgenoot na ontbinding huwelijksgoederengemeenschap gewijzigd. Vóór 2012 bleef men ook na ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap (bijvoorbeeld bij echtscheiding) mede aansprakelijk voor de schulden van de ander die deze gemaakt had tijdens het huwelijk. Na 2012 beperkt deze aansprakelijkheid zich tot ten hoogste dat bedrag dat men uit de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap heeft verkregen. Privévermogen kan dan niet meer uitgewonnen worden. 4. Voor het maken (of wijzigen) van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk hoeft men niet meer naar de rechtbank. Vóór 2012 moest de rechtbank toestemming geven voor het tijdens het huwelijk maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. De rechtbank keek dan of er geen schuldeisers benadeeld werden door de gemaakte huwelijkse voorwaarden. Na 1 januari 2012 hoeft de rechtbank niet meer ingeschakeld te worden. De notaris moet er wel op letten dat bij de te maken huwelijkse voorwaarden geen schuldeisers benadeeld worden. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet? 1. Vergoedingsrechten van nominaal naar beleggingsleer. Zoals hiervoor aangegeven kan er, ook al is men in gemeenschap van goederen gehuwd, toch ook privévermogen zijn bij een van partijen. Wordt dit privévermogen gestopt in bijvoorbeeld een huis dan moet dat bij de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap (bijvoorbeeld bij scheiding of overlijden) een vergoeding plaatsvinden voor de inbrenger. Voor 2012 kreeg de inbrenger hetzelfde bedrag terug dat hij/zij gestoken had in het gemeenschappelijk goed (een nominale vergoeding). Na 2012 moet bekeken worden of het goed waarin het geld is gestoken (bijvoorbeeld een huis) in waarde is vermeerderd. Naar rato van die vermeerdering (of vermindering) moet ook de vergoeding worden vermeerderd (of verminderd). Een vergoeding dus volgens de beleggingsleer. Bij huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen was al lange tijd de beleggingsleer van toepassing. 2. Tijdstip ontbinding huwelijksgoederengemeenschap gewijzigd. Vóór 2012 werd bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap ontbonden per datum inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Nu is die ontbinding eerder, namelijk per datum indiening van het verzoekschrift echtscheiding bij de rechtbank. Dit naar voren halen van de datum van ontbinding is een verbetering omdat een echtscheidingsprocedure soms lang kan duren. 5. Andere wijzigingen. In zijn algemeenheid zullen echtgenoten elkaar wel informeren over de stand van het vermogen zoals dat aanwezig is. Echter sinds 1 januari 2012 staat er nu ook een inlichtingenplicht opgenomen in de wet. De bestuursbevoegdheid is ook gewijzigd. Sinds 2012 is iedere echtgenoot bestuursbevoegd over goederen van de gemeenschap, tenzij het goederen op naam betreft (registergoederen, aandelen op naam) of wanneer het geërfde of geschonken goederen betreft. Dan is alleen de betreffende echtgenoot bestuursbevoegd op wiens naam de goederen staan of die de goederen heeft verkregen. De beperkte gemeenschappen van vruchten en inkomsten of verlies en winst kan men niet meer bij huwelijkse voorwaarden overeenkomen, zoals vóór De voordien gemaakte huwelijkse voorwaarden met deze beperkte gemeenschappen blijven nog wel van kracht tussen de beide echtgenoten. Al met al zijn het geen grote wijzigingen in ons stelsel van het wettelijk huwelijksvermogensrecht. Het woordje algeheel van de algehele gemeenschap is wel uit de wet gehaald, maar de gemeenschap van goederen blijft, wanneer men geen huwelijkse voorwaarden maakt. Indien ten tijde van de echtscheidingsprocedure schulden gemaakt worden door één van beide partijen, dan blijven deze schulden onder het huidige recht bij degene die deze schulden maakte. Het verzoekschrift echtscheiding moet worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister om werking te hebben tegen schuldeisers. Adrienne de Jong Familierecht /

5 TRUST ME, WE HAVE POSTBUSVENNOOTSCHAPPEN Nederland een belastingparadijs? Het begrip belastingparadijs wordt vaak negatief uitgelegd. Een jaar geleden noemde president Obama Nederland nog een belastingparadijs; als gevolg van schimmige belastingconstructies zouden de Verenigde Staten via postbusvennootschappen in Nederland miljarden dollars aan belastinggeld mislopen. Na protesten van het Ministerie van Financiën en diplomatiek overleg heeft het Witte Huis laten weten dat de uitlatingen van president Obama op een vergissing zouden berusten. Het is allemaal niet zo schimmig. Toch lijkt er wel wat in de stelling van president Obama te zitten dat Nederland een belastingparadijs is. Op papier maakt het Amerikaanse bedrijfsleven 13% van de winst in Nederland. Amerikaanse bedrijven als Boeing, US Steel en Walt Disney bezitten allemaal (tussen-)holdingvennootschappen in Nederland waarmee winstbelasting in eigen land wordt ontlopen/voorkomen. Is het zo slecht dat Nederland als een belastingparadijs wordt gezien? Internationaal opererende ondernemingen zoeken nu eenmaal naar landen waarin het belastingklimaat voor holdingvennootschappen het aantrekkelijkst is. Daarbij wordt vaak gedacht aan exotische oorden zoals de Britse Maagdeneilanden, Cyprus, Malta, Bermuda, de Kaaimaneilanden en Belize. Maar afgezien van deze zonnige oorden is ook Nederland fiscaal wel degelijk aantrekkelijk voor grote bedrijven en artiesten. Vennootschapsbelasting internationaal vergeleken De vennootschapsbelasting in Nederland is, vergeleken met omringende landen, laag te noemen. Nederland kent bovendien veel aantrekkelijke deelnemingsvrijstellingen, waardoor de tarieven de facto lager zijn. Voor winsten tot EUR ,00 geldt een belastingtarief van slechts 20% en alle winsten boven de EUR ,00 worden belast tegen een tarief van 25%. Trustkantoren De holdingvennootschappen die uiteindelijk de belastingplicht dragen, zijn vaak niet meer dan lege hulzen. Zij hebben weliswaar een feitelijk vestigingsadres, maar dat is vaak niet meer dan een kamer in een kantoor. Daarentegen dienen zij wel substance te hebben in Nederland. Dit houdt onder andere in dat zij dienen te beschikken over een kantoor met directie, etc. In Nederland zijn ongeveer van dergelijke vennootschappen als (tussen-)holding actief. Gekscherend worden het ook wel postbusvennootschappen genoemd. Deze (tussen-)holdingvennootschappen worden in de regel (voor 80 %) bestuurd door specifiek daartoe uitgeruste trustkantoren. De aanwezigheid van trustkantoren in Nederland levert als gevolg daarvan een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Circa mensen houden zich in Nederland dagelijks bezig met trustactiviteiten. Jaarlijks ontvangt de Nederlandse staatskas voor deze trustactiviteiten circa 1300 tot 1800 miljoen euro aan belastingopbrengsten. Dat is ongeveer 7% van de totale vennootschapsbelastingafdracht in Nederland. Trustkantoren staan onder streng toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op deze manier wordt voorkomen dat de (tussen-) holdingvennootschappen functioneren als internationale witwasmachines. Trustkantoren zijn in dat kader ook vergunningplichtig. Niet altijd is even duidelijk wanneer er trustactiviteiten worden verricht. Het enkel verschaffen van een (postbus-)adres, gecombineerd met het verlenen van financiële diensten, kan door de AFM al als een vergunningplichtige trustactiviteit worden beschouwd. Onlangs is bij een financiële dienstverlener nog een boete van EUR ,00 opgelegd door de AFM. De dienstverlener had een postbus ter beschikking gesteld voor een buitenlandse vennootschap en wat advies verleend, zonder zich te realiseren dat er op deze manier trustactiviteiten in de zin van de wet werden verleend. Ter vergelijking een schema van het vennootschapbelastingtarief van omringende landen en de Verenigde Staten: Land Belastingtarief Nederland 20% / 25 % België Effectief 33,99 % Duitsland Ongeveer 30% Frankrijk 33,33% Engeland 26% V.S. progressief tarief oplopend tot 35%. Popsterren en hun belastingen In Nederland vindt er bovendien vrijwel geen heffing op royalty s plaats. Popsterren als U2, David Bowie, Sting en de Rolling Stones laten al jaren hun royalty s onbelast door Nederland vloeien. Belastingontduiking? Nee hoor. Hier zijn royalties eenvoudigweg niet, tot zeer laag belast en popsterren zijn in Nederland meer dan welkom. Juist om tegen te gaan dat (postbus-)vennootschappen worden opgericht zonder dat duidelijk is wie zich achter deze vennootschappen verschuilen, is het goed dat de AFM een actieve rol op dit punt inneemt. Nederland als Tax haven Nederland een belastingparadijs voor buitenlandse bedrijven? Zeker, en dat is prima. Laten wij er ook ons voordeel mee doen. Maar misschien is het politiek correcter om Nederland voortaan een internationaal gerespecteerde Tax-haven te noemen. We doen er namelijk alles aan om binnen de internationaal geaccepteerde marges te blijven. Trust me. Aram van Bunge /

6 WEGENVERKEERSWET GEWIJZIGD Met ingang van 1 juni 2011 is er een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten ingevoerd. Het betreft hier een (aanzienlijke) aanscherping van de reeds bestaande mogelijkheden om een bestuurder die herhaaldelijk verkeersdelicten begaat zijn rijbewijs te ontnemen. Strafrechtelijk kan de bestuurder die verkeersdelicten begaat, door de rechter of de officier van justitie een rijontzegging worden opgelegd. Bestuursrechtelijk bestaat de zogeheten vorderingsprocedure waarin het rijbewijs na een onderzoek door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ongeldig kan worden verklaard. Strafrechtelijke invordering van het rijbewijs Het strafrechtelijk deel van de Wegenverkeerswet voorziet in de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen. Als door een verkeersdelict de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht, kan de politie het rijbewijs bij wijze van voorlopige maatregel in vorderen voorafgaand aan het vonnis. De officier van justitie is aansluitend bevoegd het rijbewijs onder zich te houden tot dat de strafzaak onherroepelijk is geworden, bijvoorbeeld wanneer het alcoholpromillage tenminste 1,8 (of het ademalcoholgehalte 785) was, de maximum snelheid met tenminste 70 km per uur is overschreden of als ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw zo n feit zal begaan. Sinds mei 2005 is deze regeling aangescherpt voor beginnend bestuurders, die nog geen vijf jaar over een rijbewijs beschikken. Voorbeeld Indien een bestuurder binnen vijf jaar een tweede keer wordt aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en zijn ademalcoholgehalte is hoger dan 435 (of het alcoholpromillage 1,0), verliest het rijbewijs zijn geldigheid voor alle categorieën waarvoor het is afgegeven en voor de resterende duur van de geldigheid. Als hierbij in ogenschouw wordt genomen dat een ademalcoholgehalte van 220, welk gehalte wettelijk is toegestaan, correspondeert met twee glazen bier, dan kan dit dus bij de tweede keer al het geval zijn indien een bestuurder vier á vijf glazen bier heeft gedronken. Als een rijbewijs langs deze weg ongeldig is verklaard, moet het rijbewijs opnieuw gehaald worden. Bovendien moet de bestuurder aantonen dat hij beschikt over de lichamelijke en geestelijke geschiktheid die vereist is voor het besturen van een motorrijtuig. Het opnieuw verkrijgen van het rijbewijs In het eveneens op 1 juni 2011 in werking getreden Reglement rijbewijzen is neergelegd hoe het verkrijgen van een nieuw rijbewijs in zijn werk gaat. Aanvraag kan pas plaatsvinden nadat de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden. Als deze uitspraak ondermeer een ontzegging van de rijbevoegdheid inhoudt, kan vanzelfsprekend het opnieuw doen van examen eerst geschieden op het moment dat de rijontzegging is afgelopen. Er moet dan niet alleen een rijexamen met succes worden afgelegd, maar tevens aangetoond worden dat iemand de lichamelijke en geestelijke geschiktheid heeft om een motorrijtuig te besturen door een gedragsdeskundige, soms met een bloedonderzoek. Bestuursrechtelijke invordering van het rijbewijs Er kan ook een bestuursrechtelijke actie volgen. Als de bestuurder niet langer beschikt over de rijvaardigheid of de lichamelijke of geestelijke geschiktheid die vereist is voor het besturen van een motorrijtuig, kan de politie hiervan mededeling doen aan het CBR en kan het rijbewijs bestuursrechtelijk worden ingevorderd. De nieuwe regeling kent twee hoofdelementen. Bij herhaling van bepaalde ernstige verkeersmisdrijven binnen vijf jaar moet de rechter de bestuurder een rijontzegging voor een bepaalde duur op leggen. Afwijken mag niet, ookal heeft de bestuurder bijvoorbeeld zijn rijbewijs nodig voor zijn werk. Het tweede hoofdelement is dat het rijbewijs definitief en van rechtswege ongeldig is als de rijontzegging een bepaalde duur overstijgt. In dat geval moet de betrokkene dan een nieuw rijbewijs aanvragen om weer te mogen rijden. In alle gevallen moet het volgens de nieuwe wet gaan om een tweede ernstige verkeersovertreding, gepleegd binnen vijf jaar na een eerdere onherroepelijke veroordeling. Gedacht kan worden aan het onder invloed van alcohol veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval of het weigeren medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de aanwezigheid van alcohol in het verkeer (bijvoorbeeld het weigeren van een ademanalyse bij een verkeerscontrole). Invoering van het alcoholslot Eveneens nieuw (per 1 juni 2011) is de invoering van het alcoholslotprogramma. Aan het opnieuw verkrijgen van een rijbewijs wordt de verplichting opgelegd tot inbouw van een alcoholslot, gekoppeld aan een begeleidingsprogramma. Doel hiervan is de deelnemer te leren een scheiding aan te brengen tussen het gebruik van alcohol en het besturen van een motorrijtuig. De bestuurder kan de startblokkering alleen opheffen door met goed gevolg een ademtest af te leggen. Ook onderweg zal periodiek met onregelmatige tussenpozen moeten worden geblazen. Het alcoholslotprogramma duurt twee jaar. Geldboetes omhoog ook bij andere overtredingen Ook tegen de meer gebruikelijke verkeersovertredingen zal met ingang van 1 januari 2012, naar het zich laat aanzien, veel strenger opgetreden gaan worden. De geldboetes gaan aanzienlijk omhoog. Een aantal voorbeelden: door rood licht rijden wordt EUR 220,00 (was EUR 180,00); onnodig claxonneren wordt EUR 350,00 (was EUR 180,00); over een wegbaan rijden met een rood kruis wordt EUR 220,00 (was EUR 180,00); een voetganger op het zebrapad niet voor laten gaan EUR 340,00 (was EUR 180,00). Tip: download gratis de App Boetebase Marcel Smit Strafrecht /

7 BORGTOCHT, HET BLIJFT SPANNEND Wie onderneemt heeft daarvoor financiële middelen nodig. De financiële middelen zijn er niet altijd en dus wordt er geleend. In het kader van de lening wil degene die het geld uitleent graag zekerheid ontvangen. Een van de zekerheden die geboden kan worden is een borgtocht. Bij een borgtocht verbindt de borg zich tegenover een schuldeiser tot nakoming van een verbintenis die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft. Borgtochten worden verleend door bijvoorbeeld aandeelhouders van vennootschappen, maar ook door ouders van kinderen. In het laatste geval wordt gesproken van een particuliere borgtocht waarvoor bijzondere vereisten zijn gesteld. Als er meerdere borgtochten zijn, lijkt dat voor de borg gunstig omdat het risico in veel gevallen gelijk verdeeld is. Echter, niet altijd zijn alle borgen even betrouwbaar. Als de hoofdschuldenaar, degene die de lening kreeg, niet betaalt, zal elke borg worden aangesproken. Als niet elke borg de verplichting jegens de schuldeiser kan nakomen, kan een andere borg die ook aangesproken werd tot betaling, zijn vordering omslaan over de medeborgen. Dit past helemaal in de gedachte dat meerdere borgen de schuld verlichten. Echter, onder bijzondere omstandigheden kan een borg zich beroepen op de redelijkheid en billijkheid en aan de hand van omstandigheden van het geval bepleiten dat hij niet aan zijn verplichtingen behoeft te voldoen. In dat geval blijft de aangesproken en betalende borg met de vordering zitten zonder die medeborg(en) aan te kunnen spreken. De Rechtbank Amsterdam 1 heeft op 22 december 2010 geoordeeld dat een medeborg niet aangesproken kon worden op zijn aandeel van de borgtocht. Omdat de medeborg zijn aandelen in een B.V. voor EUR 1,00 aan de borg had verkocht, was de verhouding tussen de borgen zodanig gewijzigd dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de medeborg nog aansprakelijk is. Het had echter met evenveel kans anders uit kunnen pakken. De les uit deze uitspraak is dat met het verlenen van borgtocht uiterste voorzichtigheid vereist is. Borg staan is risico nemen. Borg staan met anderen is niet per definitie minder risicovol. Bovendien geldt dat als u uw belangen verkoopt u niet moet vergeten overeen te komen om uit borgtocht te worden ontslagen, dan wel overeen te komen dat de medeborg zich niet op u verhaalt. Laat u tijdig adviseren. Vincent Groot / Rechtbank Amsterdam, 22 december 2010 JOR 2011/2040 ACTUALITEIT ADWORDS Na mijn stukje in de vorige nieuwsbrief over AdWords is er een interessante uitspraak gedaan door het Europees Hof in de zaak InterFlora. De Amerikaanse vennootschap InterFlora Inc. exploiteert wereldwijd een bloemenbezorgingsdienst; in Nederland bekend onder de naam Fleurop. In Engeland heeft Marks & Spencer eveneens een bezorgingsdienst voor bloemen. Dat kan op zichzelve natuurlijk wel, maar Inter- Flora was het niet eens met het feit dat Marks & Spencer de zoekterm Inter-flora als AdWord gebruikte, zonder dat het AdWord op enigerlei wijze zichtbaar was in de advertentie van Marks & Spencer, die na intypen van het Adword Inter-flora op het scherm verscheen. De zaak diende in Engeland bij de rechter die er niet uitkwam en daarom vragen aan het Europese Hof stelde. De uitspraak van het Hof heeft iets meer duidelijkheid gegeven en ook meer vrijheid om AdWords te gebruiken. van de merkhouder. Het Hof stelt nu ook vast dat gebruik van een AdWord een vorm van eerlijke mededinging kan zijn wanneer er via het AdWord een alternatief voor waren of diensten wordt aangeboden, met dien verstande dat er geen imitatieproducten mogen worden aangeboden en er ook geen afbreuk mag worden gedaan aan de functies van het merk. Er is dus iets meer vrijheid geschapen door het Hof, maar nog lang niet alles mag. Het blijft dus opletten op AdWordgebruik door concurrenten; mocht het voorkomen, vraag dan bij het AdWordgebruik van uw merk of handelsnaam een kort advies. Het komt erop neer dat het Hof vaststelt dat in beginsel het gebruik van AdWords is toegestaan, tenzij voor een normaal oplettende internetgebruiker onduidelijk is of de AdWord-advertentie werkelijk afkomstig is Michiel van Aardenne /

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02 Juni / 2014 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS O.A. IN DEZE UITGAVE: ONTWIKKELINGEN BINNEN PAYROLLING SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TESTAMENTAIRE VOOGDIJ CONTRACTEREN MET BUITENLANDSE PARTIJEN Kennis delen

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012 Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2012 is een dertiental landsverordeningen voor van kracht geworden, waarmee een tweede fase in het project tot invoering van een nieuw burgerlijk wetboek op

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 454 Besluit van 7 oktober 2011, houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22

Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22 ABGP magazine 53 jaar 2 e Kwartaal 2014 Dè onafhankelijke vakorganisatie Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22 Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier, 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier, 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier, 2015 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. U kunt de afhandeling van uw

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak

Nadere informatie

Particulieren Algemeen PP 1200-03

Particulieren Algemeen PP 1200-03 Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Algemeen PP 1200-03 Wegwijzer zie pagina Algemeen 1 Dekking Consument PP 1201-01 9 Dekking Wonen PP 1202-01 12 Dekking Verkeer PP 1203-01 13

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 02 - april 2014 ICTRecht in de praktijk Consumentenwetgeving: wat gaat er veranderen? Verwarring met digitale handtekeningen Cloudsourcing: outsourcing in de cloud De curator krijgt recht op toegang tot

Nadere informatie

RECHTSTREEKS SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! Uiteraard was er de mogelijkheid om een blik te werpen in het Stadion en in het Museum.

RECHTSTREEKS SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! Uiteraard was er de mogelijkheid om een blik te werpen in het Stadion en in het Museum. Juni / 2013 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! BARBERTJE MOET HANGEN FLEX-BV EN AANSPRAKELIJKHEID SCHEEPSBESLAG

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie