UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014"

Transcriptie

1 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie Callewaert, Koen Bentein, José Victoor, Christoph Deraeve, Dominique Cool, Alex Maddelein, Luc Vandamme, Brigitte Vanhaecke, Eddy Vanacker, Luc Maddelein, raadsleden Sabine De Wandel, Secretaris Gemeentelijk reglement inzake de s op de begraafplaatsen - goedkeuring De Raad, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2 Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het decreet van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de decreten van 9 december 2011 en het decreet van 22 februari 2013 Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 maart 2006 inzake het reglement op het gebruik van het urnenveld Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 december 2002 inzake de prijs van de grafs Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 maart 2006 inzake het reglement op het gebruik van het urnenveld Wordt goedgekeurd met: 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen Onthoudingen : N-VA : dhr Robert Barthier, dhr Peter Vantomme, dhr José Victoor, dhr Dominique Cool Artikel 1 : De Raad keurt het reglement inzake de s op de begraafplaatsen goed. Begripsbepalingen

2 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a) Kelder: de op grond voor begraving van lijken en asurnen in grafkelder b) Nis: de op een columbariumnis c) Urnen: de op grond voor begraving van een asurn in een urnenhouder Hoofdstuk I: VASTSTELLING VAN OVERLIJDEN EN LIJKBEZORGING Art. 1. Aangiftetermijn Elk overlijden in de gemeente, alsook elke ontdekking van een overledene op het grondgebied van de gemeente moet onverwijld worden aangegeven op de dienst Burgerzaken. Art. 2. Ambtshalve gerechtigden: Komen ambtshalve in aanmerking voor begraving, as verstrooiing en bijzetting van asurn op de gemeentelijke begraafplaatsen: a) Overleden of dood aangetroffen op het grondgebied b) Overleden of dood aangetroffen buiten het grondgebied, maar bij overlijden ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister c) Begunstigden van een d) De personen die dit in hun laatste wilsbeschikking hebben opgenomen Art. 3. Gerechtigden bij uitbreiding: a) Alleenstaanden waarvan de ouders in de gemeente gedomicilieerd of begraven zijn b) Inwoners van Ieper (Zuidschote), behorend tot parochie Bikschote en inwoners van Houthulst, behorend tot parochie Madonna. c) Gewezen inwoners die minstens 30 jaar in het bevolkingsregister ingeschreven waren Art. 4. Termijn van begraving: De begraving of crematie heeft plaats meer dan 24 uur maar uiterlijk de 7de dag na overlijden. Deze termijn van 7 dagen kan mits goedkeuring van de Burgemeester verlengd worden in de volgende gevallen: er valt een wettelijke feestdag tijdens een weekdag in de voormelde termijn familieleden tot in de 2de graad bevinden zich in het buitenland op de dag van overlijden door het crematorium wordt de dag van crematie later bepaald Hoofdstuk II. DE CONCESSIES Artikel 5.: Bevoegdheden 1. De begraving van een stoffelijk overschot in een kelder, de begraving van een asurn in een urnenhouder en de bijzetting van een asurn in een columbarium maken deel uit van een. 2. De s worden verleend door het College van Burgemeester en Schepen onder de in dit huishoudelijk reglement en het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals die gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag. Ze worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor aangewezen zijn op de begraafplaatsen. 3. De voor in aanmerking genomen gronden worden aangewend, per categorie, in strikte volgorde per en zonder discontinuïteit. 4. Reservatie van een bij leven is niet toegelaten. Artikel 6.: Concessieaanvraag De aanvraag en de vraag tot hernieuwing van worden schriftelijk ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, op een bijzonder daartoe bestemd formulier ter beschikking gesteld bij de dienst Burgerzaken. Behalve in het geval dat de begunstigde lid is van een religieuze gemeenschap, vermeldt de aanvraag de identiteit van de persoon of personen in wiens voordeel ze wordt ingediend (begunstigde)

3 en wordt ze voor akkoord ondertekend door de aanvrager en de andere begunstigden, indien minstens één van deze noch de echtgenoot, noch bloed- of aanverwant, is, noch een feitelijk gezin vormde. Artikel 7. : Concessietermijn Nieuwe s worden verleend voor 30 jaar. Artikel 8.: Toezegging en ingangsdatum 1. De wordt verleend tegen de in onderhavig reglement en de in het retributiereglement gestelde voorwaarden, bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen die aan de aanvrager wordt betekend nà betaling ervan. Eventuele weigering van wordt op dezelfde wijze betekend. 2. De neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 9.: Hernieuwing van aanvragen en termijnen Voor de hernieuwing van een moet een onderscheid gemaakt worden tussen een hernieuwing zonder bijzetting (wanneer reeds volzet is) en een hernieuwing bij bijzetting of wanneer de laatste bijzetting nog moet gebeuren. 1. Hernieuwing zonder bijzetting: Wanneer de reeds volzet is (begunstigden van de zijn overleden), kunnen op aanvraag ingediend door enige belanghebbende, opeenvolgende hernieuwingen van toegestaan worden. De aanvraag tot hernieuwing moet ingediend worden: vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn, wanneer het gaat om een eerste vernieuwing vóór het verstrijken van de hernieuwde wanneer het niet om een eerste hernieuwing gaat. Is geen aanvraag om hernieuwing ingediend vóór het vervallen van de, dan vervalt de. De termijn van de opeenvolgende bedraagt hierbij telkens 10 jaar. 2. Hernieuwing, bij bijzetting in een lopende De kan op uitdrukkelijke aanvraag voor een nieuwe periode worden hernieuwd naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de. Hierbij is er de mogelijkheid om een nieuwe te nemen van dezelfde duur van de oorspronkelijke (30 jaar). Bij deze hernieuwing is de toepasselijke retributie verschuldigd, eventueel verminderd met een som in verhouding tot de nog te lopen tijd van de oorspronkelijke termijn, volgens artikel 8 van het decreet van 16 januari Hernieuwing uitzondering indien laatste bijzetting nog moet gebeuren Een aanvraag tot hernieuwing van de kan niet meer ingediend worden na het verstrijken van de termijn van de oorspronkelijke of de hernieuwing ervan. Wanneer een hernieuwing zich opdringt maar de laatste bijzetting nog moet gebeuren, is er alsnog de mogelijkheid om vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn : een nieuwe te nemen van dezelfde duur van de oorspronkelijke (30 jaar) of een hernieuwing van de aan te vragen (10 jaar) Artikel 10.: Toezegging van de hernieuwing en ingangsdatum :

4 De toezegging van de hernieuwing wordt aan de aanvrager betekend in de vorm vastgesteld bij art Elke hernieuwing wordt toegekend tegen de tarieven en voorwaarden zoals die gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag. De neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 11.: Betaling van de, hernieuwing en retributie De, de hernieuwingen ervan en de retributie zijn verschuldigd op de datum van de aanvraag van de of hernieuwing van de. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 94 van het gemeentedecreet. Hoofdstuk III: RECHTEN EN PLICHTEN VERBONDEN AAN DE CONCESSIES Artikel 12.: Aard en bestemming der s 1. Het verlenen van een, van welke aard ook, houdt in hoofde van de gemeente noch verkoop in noch verhuring. 2. De verleende s zijn onoverdraagbaar. 3. Aan de geconcedeerde grond mag geen andere bestemming gegeven worden dan deze voorzien door de verordening op de begraafplaatsen en door de verleende. Artikel 13.: Lopende altijddurende s De door nog lopende altijddurende s verworven rechten, die op wettelijke wijze werden verkregen, worden gerespecteerd binnen de voorwaarden van het decreet van 16 januari 2004, zijn uitvoeringsbesluiten en onderhavig reglement. Artikel 14.: Hernieuwing van lopende altijddurende s Telkens na 50 jaar en zonder retributie, kan de altijddurende op aanvraag van enige belanghebbende hernieuwd worden. De eerste aanvraag om hernieuwing moet ingediend worden binnen de twee jaar, ingaande bij het verstrijken van het vijftigste jaar van de. Bij het verstrijken van het eerste jaar van deze tweejarige termijn, maakt de Burgemeester of de door hem gemachtigde schepen, een akte op waarbij de belanghebbenden eraan herinnerd worden dat zij, willen ze hun rechten behouden, een aanvraag om hernieuwing moeten doen toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen vóór de datum in die akte bepaald. Deze akte wordt toegezonden aan de persoon die de aanvraag heeft ingediend of, na zijn overlijden, aan één van zijn erfgenamen of rechthebbenden. Bovendien blijft een afschrift van die akte minstens één jaar lang bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Is geen aanvraag om hernieuwing gedaan, dan vervalt de. Artikel 15.: Afmetingen der ruimten De ruimten hebben volgende afmetingen: a) Kelder: 2 m x 1 m b) Nis: kubus met zijde van ca. 40 cm c) Urnen: 75 cm op 75 cm Artikel 16.: Aanwending der 1. Eenzelfde mag slechts aangewend worden voor de concessionaris begunstigde, zijn echtgenoot en zijn bloed- of aanverwanten, en voor de leden van één of meer religieuze gemeenschappen, evenals voor de personen die ieder hun wil daartoe schriftelijk hebben te kennen gegeven aan de gemeenteoverheid overeenkomstig onderhavig reglement. 2. Voor het bijzetten van een boventallige kleine kist of urne in een wordt een retributie gevraagd. Kosten voor het openen vallen ook ten laste van de aanvrager.

5 3. De ruimten zijn slechts aanwendbaar binnen de volgende beperkingen: Kelder: maximum 2 of 3 kisten afhankelijk van de aangekochte kelder. Hierbij kan max. 1 extra of boventallige kleine kist of max. 2 boventallige urnen bijgeplaatst worden Nis: maximum 2 urnen. Hierbij kan max. 1 extra of boventallige urne bijgeplaatst worden. Urnen in urnenveld : maximum 2 urnen. Hierbij kunnen max. 2 extra of boventallige urnen bijgeplaatst worden. Artikel 17.: Graftekens op s 1. Grafkelder en grafteken moeten op de geconcedeerde grond aanwezig blijven tijdens de volle termijn. 2. Bij het oprichten van een grafteken is het uitdrukkelijk verboden enig lijk te verplaatsen. 3. Wanneer in opdracht van de houder werken uitgevoerd worden aan zijn/haar graf is deze ertoe gehouden eventuele schade aangebracht aan het graf van derden te doen herstellen. 4. Grafmonumenten op de gemeentelijke urnenvelden zijn uniform. Het grafmonument bestaat uit: een zuil, een vloerplaat en een grafopschrift. De grafmonumenten moeten worden uitgevoerd volgens het plan in bijlage van dit reglement. Het grafopschrift mag uitsluitend aangebracht worden in de zone aangeduid op het plan in bijlage van dit reglement. Hoofdstuk IV: WIJZIGINGEN TIJDENS DE CONCESSIETERMIJN Artikel 18.: Gedwongen terugneming Ingeval van gedwongen terugneming van een geconcedeerd perceel wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheid, kan de houder geen aanspraak maken op enige vergoeding en heeft hij enkel recht op het kosteloos bekomen van een perceel van identieke afmetingen. De kosten van overbrenging, herplaatsen of herbouwen van zowel stoffelijke resten als graftekens en grafkelders, zijn in dit geval ten laste van de gemeente. Artikel 19.: Sluiting van de begraafplaats In geval van sluiting van de begraafplaats kan de houder enkel aanspraak maken op het kosteloos bekomen van een perceel grond van identieke afmetingen als de bestaande ruimte, op de nieuwe begraafplaats. Artikel 20.: Verstrijken van Wanneer een verstrijkt om eender welke reden, worden de niet weggenomen graftekens, de nog bestaande ondergrondse constructies en de columbariumnissen de eigendom van de gemeente vanaf het verstrijken van de door het College van Burgemeester en Schepenen gestelde termijn voor verwijdering. Hoofdstuk V: ONTGRAVINGEN Artikel 21: Voorafgaande machtiging Behalve op bevel van de rechterlijke overheid mag niet tot ontgraving worden overgegaan zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester. De aanvraag tot ontgraving moet door de nabestaande schriftelijk worden gericht aan de Burgemeester. Alle kosten verbonden aan een ontgraving zijn ten laste van de aanvrager. Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de Burgemeester van die andere gemeente toestemming geven voor de herbegraving in zijn gemeente vooraleer het stoffelijk overschot wordt ontgraven. Artikel 22.: Verplaatsing van een stoffelijk overschot naar nieuwe kelder, columbarium of urnenveld

6 Deze aanvraag tot nieuwe (30 jaar) dient overeenkomstig de bepalingen te worden gericht aan het college. De aanvragers dienen zelf in te staan voor alle kosten (ondermeer ontgraving,, ev. retributie) gepaard gaande met dergelijke verplaatsing. Artikel 23.: Tijdstippen aanwezigheid De ontgravingen hebben plaats op dag en uur in gemeenschappelijk overleg vastgesteld tussen familie en Burgemeester of diens gemachtigde. Er moet tot een ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en van een gemachtigde die door de Burgemeester is aangesteld en die er verslag van opmaakt. Hoofdstuk VI: GRAFTEKENS, BOUW- EN BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN UITVOERING VAN BEGRAVINGEN Artikel 24.: Uitsluitend de door de gemeente aangestelde is ertoe bevoegd: 1. Een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond 2. De as uit te strooien 3. Bestaande grafkelders te openen en te sluiten 4. De kist in de kuil of de grafkelder te plaatsen. De urn in de kuil of het columbarium/urnenveld te plaatsen 5. De afdekplaat van een columbarium/urnenveld te openen en af te sluiten Artikel 25.: Begraving in niet-geconcedeerde grond De begravingen in niet-geconcedeerde grond geschieden in doorlopende volgorde en zijn ten laste van de aanvrager met uitzondering van de behoeftigen conform art. 14 van het decreet op de lijkbezorging die ten laste komen van gemeente/ocmw. De herneming van grafkuilen heeft ten vroegste plaats bij het verstrijken van het tiende jaar na de begraving. Bij herneming van grafkuilen worden de namen van de betrokken overledenen aan de ingang van de begraafplaats en het graf afgekondigd. Hoofdstuk VII: OPTREDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 26.: De grafkelders, columbariumnissen en urnenhouders maken geen integrerend deel uit van de s. Voor de grafkelders, columbariumnissen en urnenhouders die geplaatst werden door de gemeente wordt aan de concessionarissen een retributie gevraagd. Artikel 27.: De instandhouding van werken uitgevoerd in strijd met onderhavig reglement alsook de werken uitgevoerd zonder inachtneming van de grenzen van de ruimte, wordt op bevel van de Burgemeester geschorst. De afbraak der werken en het herstel in de oorspronkelijke toestand, kan door de Burgemeester bevolen worden, op kosten van de betrokkene. Artikel 28.: Het onderhoud van de graven berust op de belanghebbenden. Bij verwaarlozing en niet herstelling kan de gemeente een einde maken aan de, overeenkomstig de procedure door artikel 10 van het decreet van 16 januari 2004 voorzien. Verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. De akte wordt een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan het college van burgemeester en schepenen een einde maken aan de. Artikel 29.: Gronden waarin tijdens de laatste tien jaar lijken werden begraven, kunnen voor niet in aanmerking komen (grafrust).

7 Hoofdstuk VIII: SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN Artikel 30.: Retro-actieve rechtzetting De nog lopende s blijven uitwerking behouden volgens de hieronder opgesomde bepalingen : aangegaan vanaf 01/01/2015 aangegaan tussen 01/01/1995 en 31/12/2014 aangegaan vóór 01/01/1995 duur startdatum einde 30 jaar datum collegebesliss ing 50 jaar datum collegebesliss ing 50 jaar datum collegebesliss ing 30 jaar na datum collegebeslissing 50 jaar na datum collegebeslissing onderscheid afhankelijk van datum laatste bijzetting : laatste bijzetting vóór 01/01/1995 : eindigt 50 jaar na datum laatste bijzetting laatste bijzetting vanaf 0 1/01/1995 : eindigt op 31/12/2044 Artikel 31.: Voor de s, die reeds verstreken zijn vóór 1 januari 2015 gaat de hernieuwingsperiode ten vroegste in op 1 januari Artikel 32.: Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 01 januari De secretaris Gedaan in zitting met datum als boven De voorzitter S. De Wandel A. WYFFELS De secretaris Voor eensluidend afschrift De Burgemeester

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 april 2019 Leven - Burgerzaken

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 april 2019 Leven - Burgerzaken Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 april 2019 Leven - Burgerzaken 24 2019_GR_00102 Begraafplaatsen - Wijzigen van het gemeentelijk reglement inzake de concessies op de begraafplaatsen - Goedkeuring

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 april 2019 Leven - Burgerzaken

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 april 2019 Leven - Burgerzaken Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 april 2019 Leven - Burgerzaken 25 2019_GR_00097 Begraafplaatsen - Wijzigen van het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen - Goedkeuring

Nadere informatie

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen 1. Concessies Artikel 1 De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van een asurn in een columbarium kunnen het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

Op de begraafplaatsen

Op de begraafplaatsen HUISHOUDELIJK REGLEMENT Op de begraafplaatsen A. Concessies Artikel 1 Artikel 2 De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van een asurn in een columbarium kunnen

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. 1. Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend. Deze hebben betrekking op: ofwel een perceel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE ZITTING VAN 17 NOVEMBER 2016

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE ZITTING VAN 17 NOVEMBER 2016 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE ZITTING VAN 17 NOVEMBER 2016 Provincie Aanwezig : Johan Paret, voorzitter West-Vlaanderen Ward Vergote, burgemeester; Edouard Gillis, Pol Verhelle,

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Reglement Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007 Afdeling I : algemene bepalingen Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 26 juni 2018 Beleidsdomein Interne Zaken - Dienst Bevolking & Burgerlijke Stand

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 26 juni 2018 Beleidsdomein Interne Zaken - Dienst Bevolking & Burgerlijke Stand Stad Borgloon Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 26 juni 2018 Beleidsdomein Interne Zaken - Dienst Bevolking & Burgerlijke Stand 19 2018_GR_00088 Goedkeuring gemeentelijk huishoudelijk reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. Artikel 1 Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde

Nadere informatie

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen Artikel 1 Artikel 2 de gemeenteraadbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Goedkeuren retributiereglement begraafplaatsen

Goedkeuren retributiereglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren retributiereglement begraafplaatsen Artikel 1: Artikel 2: de gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 26 juni 2018 Beleidsdomein Interne Zaken - Dienst Bevolking & Burgerlijke Stand

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 26 juni 2018 Beleidsdomein Interne Zaken - Dienst Bevolking & Burgerlijke Stand Stad Borgloon Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 26 juni 2018 Beleidsdomein Interne Zaken - Dienst Bevolking & Burgerlijke Stand 18 2018_GR_00087 Goedkeuring retributiereglement i.v.m. begraving,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare is de begraving van stoffelijke overschotten en asurnen, de bijzetting van asurnen in het columbarium en de asuitstrooiing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN: 27/11/2013 AANWEZIG Dhr. Hugo Vandaele, Burgemeester-voorzitter Dhr. Eddy Deknopper, Dhr. Michel Ruykens, Dhr. Jo Vander Meylen, Mevr. Sonja Zelck-

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 Sint-Niklaas Gemeente Beveren UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD WAREN AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter

Nadere informatie

Reglement. Huishoudelijk reglement begraafplaatsen. Hoofdstuk 1: Algemeenheden

Reglement. Huishoudelijk reglement begraafplaatsen. Hoofdstuk 1: Algemeenheden Reglement Huishoudelijk reglement begraafplaatsen Hoofdstuk 1: Algemeenheden Artikel 1.1 In de gemeente kan op de hiernavolgende begraafplaatsen begraven worden: Schilde Begraafplaats aan de kerk van Sint-Guibertus,

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

Politiereglement overlijden en begraafplaats

Politiereglement overlijden en begraafplaats Reglement Politiereglement overlijden en begraafplaats Hoofdstuk 1: Algemeenheden Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zo vlug mogelijk aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Nadere informatie

Belastingverordening op de lijkbezorging en op het verlenen van grondvergunningen op de stedelijke begraafplaatsen.

Belastingverordening op de lijkbezorging en op het verlenen van grondvergunningen op de stedelijke begraafplaatsen. Belastingverordening op de lijkbezorging en op het verlenen van grondvergunningen op de stedelijke begraafplaatsen. Datum vaststelling gemeenteraad : 26/11/2007 gewijzigd : 29.11.2010 en 28.11.2011 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Begraafplaatsen. GEMEENTEBESTUUR OPPERSTRAAT LIEDEKERKE TEL FAX LIEDEKERKE.

Begraafplaatsen. GEMEENTEBESTUUR OPPERSTRAAT LIEDEKERKE TEL FAX LIEDEKERKE. LIEDEKERKE GEMEENTEBESTUUR OPPERSTRAAT 31 1770 LIEDEKERKE TEL.053 64 55 11 FAX 053 64 55 09 www.liedekerke.be Begraafplaatsen NDC 583.4 Politiereglement Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2012-02-16

Nadere informatie

Retributiereglement: Lijkbezorging

Retributiereglement: Lijkbezorging Retributiereglement: Lijkbezorging Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014-onbepaalde duur De Gemeenteraad, Overwegende dat de taksverordening op het vervoer van lijken

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.01.2015 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 29 april 2013 Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De heer Paul Lambrecht,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst 17 2016_GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Samenstelling: Aanwezig: de heer Alain Wyffels;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring Huishoudelijk Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 april2016 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

GR 26 maart 2015 en aangepast op GR 21 december 2017 GECOÖRDINEERDE VERSIE REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN. Titel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVING. 1.

GR 26 maart 2015 en aangepast op GR 21 december 2017 GECOÖRDINEERDE VERSIE REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN. Titel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVING. 1. GR 26 maart 2015 en aangepast op GR 21 december 2017 GECOÖRDINEERDE VERSIE REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 Definities Artikel 1: in dit reglement worden volgende begrippen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING POLTIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te: 1 Elst 2 Everbeek-beneden 3 Everbeek-boven 4 Michelbeke 5 Nederbrakel 6 Opbrakel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren:

Artikel 1.- het hiernavolgend huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goed te keuren: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert,

Nadere informatie

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN Aanvraag nr. 201 / Concessie nr : CONCESSIE VAN EEN NIET- GECONCEDEERD BESTAAND GRAF OF EEN BESTAAND GRAF WAARVAN DE

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 oktober 2017 van SINT-PIETERS-LEEUW Aanwezig : Luc Deconinck,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 17 december 2018 Wonen - Omgeving _GR_00131 Recyclagepark - Vaststellen retributiereglement - Goedkeuring

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 17 december 2018 Wonen - Omgeving _GR_00131 Recyclagepark - Vaststellen retributiereglement - Goedkeuring Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 17 december 2018 Wonen - Omgeving 9 2018_GR_00131 Recyclagepark - Vaststellen retributiereglement - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer Alain Wyffels;

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 11 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 7 januari 2004 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 1864 (2003-2004)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen I. Inleidende bepalingen Artikel 1 De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor het begraven van een al dan niet gecremeerd stoffelijk overschot;

Nadere informatie

Pagina 20 van 20 INFOBROCHURE BEGRAAFPLAATSEN DIEST

Pagina 20 van 20 INFOBROCHURE BEGRAAFPLAATSEN DIEST Pagina 20 van 20 INFOBROCHURE BEGRAAFPLAATSEN DIEST NASLAGWERK Decreet van 16/01/2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (BS 10/02/2004) gewijzigd bij decreet van 10/11/2005 (BS 15/12/2005) en bij

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Onderwerp: Huishoudelijk reglement begraafplaatsen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2016

Onderwerp: Huishoudelijk reglement begraafplaatsen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2016 Onderwerp: Huishoudelijk reglement begraafplaatsen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester;

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID EN BURGERZAKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december

Nadere informatie

AFDELING 7 - BEGRAAFPLAATSEN

AFDELING 7 - BEGRAAFPLAATSEN AFDELING 7 - BEGRAAFPLAATSEN Hoofdstuk 1.ALGEMENE BEPALINGEN Art.7.1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zo spoedig mogelijk aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

GR Wijziging lokaal toewijzingsreglement voor ouderen - Goedkeuring

GR Wijziging lokaal toewijzingsreglement voor ouderen - Goedkeuring ^f4wï Langemark - PoelkapeSle Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 18 december 2017 Wonen - Woondienst 10 2017 GR 00171 Wijziging lokaal toewijzingsreglement voor ouderen - Goedkeuring Samenstelling:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES.

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES. Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen 1 (uittreksel uit de notelen van de gemeenteraad van 28/06/2007, aangepast op 09/10/2008 en op 05/05/2015) HOOFDSTUK 1 : ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN: GOEDKEURING.

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN: GOEDKEURING. Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 30 april 2014 Aanwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire, burgemeester;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEENHEDEN Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op dagen en uren vastgelegd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

Infobrochure begraafplaatsen

Infobrochure begraafplaatsen Infobrochure begraafplaatsen Inhoudstabel Voorwoord 1 Voorwaarden 2 Begraafplaatsen Hoegaarden 3 Soorten begraving 4 Begraving in volle grond 4,5 Columbariumnis 6 Urneveld 7 Strooiweide 8 Sterretjesweide

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. - 1 - NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16 APRIL 2009. Tegenwoordig: Roland Crabbe, Burgemeester-Voorzitter; Rik Lips, mevr. Greet Ardies-Vyncke, mevr. Els Filliaert Vanlandschoot en Kris Vandecasteele,

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Reglement Begraafplaatsen

Gemeente Zoersel Reglement Begraafplaatsen Gemeente Zoersel Reglement Begraafplaatsen 1 Ontwerpreglement De gemeenteraad; Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135 2; Gelet op het gemeentedecreet,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 januari 2018 Algemeen Bestuur - Onthaal en Administratie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 januari 2018 Algemeen Bestuur - Onthaal en Administratie Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 januari 2018 Algemeen Bestuur - Onthaal en Administratie 3 2018_GR_00015 Reglement feestmateriaal aanpassing - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1.- De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk alle dagen van 9 uur tot

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2015

Politiereglement op de begraafplaatsen. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert,

Nadere informatie

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06. REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.2012 AFDELING 6.1 Algemene bepalingen Artikel 6.1.0.1 : definities Voor

Nadere informatie

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015)

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES gh DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Omschrijving van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 maart 2016, laatste wijziging gemeenteraad van 22 februari 2018) Artikel 1 De ter aarde bestelling, bijzetting

Nadere informatie

Zitting van 26 oktober 2015

Zitting van 26 oktober 2015 Zitting van 26 oktober 2015 Aanwezig: Mevr. Peeters Mia - voorzitter de HH. Vandenberg Hans - burgemeester, Reviers Benny, Lenaerts Wouter, Jonckers André, Janssens Luc, Govaerts André, Michotte Jean,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Omschrijving begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. begraafplaats: De gemeentelijke begraafplaats gelegen aan

Nadere informatie

Gemeente BRAKEL Arrondissement Oudenaarde Provincie Oost-Vlaanderen. Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad

Gemeente BRAKEL Arrondissement Oudenaarde Provincie Oost-Vlaanderen. Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Gemeente BRAKEL Arrondissement Oudenaarde Provincie Oost-Vlaanderen Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Zitting van 13 Maart 2018 Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen I. ALGEMEEN Artikel 1 : Definities In voorliggend reglement wordt verstaan onder : a. begraving begraving van een eerste stoffelijk

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATSEN IN BEELD

BEGRAAFPLAATSEN IN BEELD na het overlijden BEGRAAFPLAATSEN IN BEELD Vroeg of laat raakt iedereen betrokken bij de voorbereiding van een begrafenis of crematie van een overleden dierbare. Voor de nabestaanden zijn er dan heel wat

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 11 MEI 2006. Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, G. De Vroe, W.

Nadere informatie

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december 2007 op de begraafplaatsen

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december 2007 op de begraafplaatsen Uittreksel treksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 27/08/2009 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Tilburg Nr. 271804 18 december 2018 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats De raad van de gemeente Tilburg; - gezien

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 juni 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING

GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2012 DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen POLITIEVERORDENING Begraafplaatsen A. Algemene bepalingen Artikel 1 De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Denderleeuw - Toekomststraat, Iddergem - Kloosterstraat, Welle Welleplein. Artikel

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe Isabelle

Nadere informatie

HST 3 Begraafplaatsen en lijkbezorging

HST 3 Begraafplaatsen en lijkbezorging HST 3 Begraafplaatsen en lijkbezorging A. Algemene bepalingen Art. 444 Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens ingeval

Nadere informatie

Er worden geen begravingen verricht zonder toelating van de burgemeester.

Er worden geen begravingen verricht zonder toelating van de burgemeester. HUISHOUDELIJK REGLEMENT: BEGRAAFPLAATSEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 juni 2015. 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1: De gemeente Londerzeel

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1. Artikel 1.

VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1. Artikel 1. VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1 Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaats

Nadere informatie