Zo gaat dat in Uithoorn!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo gaat dat in Uithoorn!"

Transcriptie

1 Zo gaat dat in Uithoorn! Gedragscode van de gemeente Uithoorn

2

3 Voorwoord Iedere medewerker bij de gemeente Uithoorn is uniek. Maar een aantal kernwaarden delen wij met elkaar. Daarmee krijgt onze organisatie een eigen identiteit. Een identiteit die gedragen wordt door alle medewerkers binnen onze organisatie. Hierdoor opereren we als een team. Een team dat zijn steentje wil bijdragen aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Uithoorn. Maar ook een team waarin medewerkers graag met elkaar samenwerken. Voor alle medewerkers van de gemeente Uithoorn gelden vijf kernwaarden: Flexibiliteit, Integriteit, Loyaliteit, Collegialiteit, Klant- en kwaliteitsgerichtheid. Deze folder wil verduidelijken wat deze kernwaarden betekenen. Het zijn nogal grote begrippen. Wat bedoelen we er nu precies mee? Om de kernwaarden te ondersteunen is een aantal regels samengevat in een gedragscode. Deze gedragscode is bedoeld als richtsnoer voor de medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden. De gedragscode is niet alleen voor intern gebruik, maar biedt ook duidelijkheid aan externen. De code laat zien wat zij van de gemeente Uithoorn mogen verwachten. Eigenlijk spreken we liever over een bedrijfscode. Deze is uitdrukkelijk niet bedoeld als een dwingend korset dat overal een antwoord op geeft. Veel belangrijker is het dat medewerkers met elkaar over de invulling van de regels praten en eventuele dilemma s bespreekbaar maken. De invulling van de gedragsregels is niet vrijblijvend. Alle medewerkers van de gemeente Uithoorn leggen daarom ook een verklaring of een eed af, waarin zij beloven (of zweren) zich te zullen gedragen zoals in de gedragscode bedoeld. Medewerkers die een duidelijk andere koers varen, worden aangesproken op hun gedrag. De gemeente Uithoorn wil als organisatie vanuit dezelfde uitgangspunten werken: herkenbaarheid, transparantie en vertrouwen. Uitgangspunten die vooral bijdragen aan een overheid die betrouwbaar is. Inwoners en andere relaties van de gemeente moeten de gemeente hierop kunnen aanspreken. Deze folder laat zien waar de gemeente en zijn medewerkers voor staan en waarop zij kunnen worden aangesproken. 1

4 Algemeen Professioneel, respectvol, dienstverlenend, loyaal, collegiaal Professioneel Medewerkers bij de gemeente Uithoorn nemen hun werk serieus. Voorwaarde voor een hoogwaardige dienstverlening is een professionele houding van medewerkers. Uiteraard zijn de wettelijke regels en de algemeen aanvaarde gedragsregels hierbij uitgangspunt. Regelgeving en maatschappelijke inzichten zijn in ontwikkeling. Het is van belang dat de vakkennis deze ontwikkelingen volgt. Uithoorn investeert daarom in het kennisniveau. Medewerkers staan open voor kennisontwikkelingen via onder meer opleidingen, cursussen en regiovergaderingen. Alle klanten worden op dezelfde professionele en verantwoorde manier behandeld. Er vindt geen voorkeursbehandeling plaats. De gemeente Uithoorn heeft daarom veel processen beschreven en werkafspraken gemaakt. Dit biedt duidelijkheid aan zowel de klant als de medewerkers. In het belang van de klant kan wel worden afgeweken van procedures en werkafspraken. Uiteraard gebeurt dit op heldere en gemotiveerde wijze. Respectvol Medewerkers bij Uithoorn behandelen elkaar met respect. Dit wil zeggen dat zij respect hebben voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing, heteroof homoseksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap en leeftijd. Agressief of pestgedrag wordt niet geaccepteerd. Een organisatie waar de medewerkers respectvol met elkaar omgaan, handelt ook zo naar buiten toe. Klanten worden vanzelfsprekend ook met respect behandeld. Medewerkers mogen van klanten ook een respectvolle opstelling verwachten. Dienstverlenend en flexibel Medewerkers van de gemeente Uithoorn zijn dienstverlenend. Dit vraagt een duidelijke klanten servicegerichtheid. Dit betekent ook creatief en communicatief zijn en bereid om zo nodig een extra stap te zetten! 2

5 Algemeen Loyaal en collegiaal Het is voor de gemeente Uithoorn van groot belang dat medewerkers als team opereren. Medewerkers zijn loyaal naar de organisatie maar ook naar elkaar. Eerlijkheid en openheid staan hoog in het vaandel. Dit houdt in dat afspraken en toezeggingen nagekomen worden. Als het niet lukt dit tijdig te doen, dan krijgt de klant of collega dit zo snel mogelijk te horen. 3

6 Afspraken De gemeente Uithoorn heeft een aantal specifieke afspraken op papier gezet. De invulling van de hiervoor genoemde kernwaarden kunnen een medewerker ook voor moeilijke keuzes plaatsen. Zo wordt van hem verwacht dat hij klantvriendelijk is, maar terughoudend bij het accepteren van cadeaus. De volgende afspraken bieden houvast. Vertrouwelijke Informatie Medewerkers gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van klanten. Ze zijn zich bewust van politiek gevoelige informatie. Er geldt een geheimhoudingsplicht voor vertrouwelijke informatie die in verband met de functie is verkregen. Niet op alle stukken staat vertrouwelijk. Toch zijn veel zaken wèl vertrouwelijk, ook al worden ze niet zo aangeduid. Denk maar aan persoonlijke en financiële gegevens van burgers en relaties van de gemeente. Ook voorkennis over beleidsplannen, en interne problemen van een afdeling horen niet op straat te liggen. Vertrouwelijke gegevens worden veilig opgeborgen en computerbestanden zijn op verantwoorde wijze beveiligd. Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat dossiers niet rondslingeren en computers goed afgesloten zijn als medewerkers de werkplek verlaten. Gevoelige kwesties worden niet tijdens borrelpraat behandeld. Het verstrekken van informatie aan de media gebeurt altijd in overleg met het cluster Bestuur, Communicatie en Juridische zaken. 4

7 Afspraken Nevenwerkzaamheden & belangenverstrengeling Sommige activiteiten die medewerkers naast hun werk verrichten (nevenwerkzaamheden), kunnen de gemeente op een of andere wijze schaden. Voorbeelden van nevenwerkzaamheden zijn bestuursfuncties, commissariaten, vrijwilligerswerk, een eigen bedrijfje, een vennoot- of aandeelhouderschap. Maar ook op andere wijze kunnen werk en privé in elkaar overlopen. Bijvoorbeeld: een medewerker krijgt te maken met de bouwaanvraag van familie of vrienden. Om vriendjespolitiek te voorkomen moeten medewerkers bij dit soort gevallen altijd open kaart spelen. Zij melden de privé-relatie bij hun leidinggevende en nemen de aanvraag uiteraard niet zelf in behandeling. De gemeente Uithoorn houdt een registratie bij van de nevenwerkzaamheden van zijn medewerkers. Niet alle nevenwerkzaamheden hoeven overigens gemeld te worden. Alleen die werkzaamheden of activiteiten die raakvlakken hebben met de functie-uitoefening. Bijvoorbeeld: een medewerker zit in het bestuur van de muziekvereniging en werkt op de afdeling Ontwikkeling die een subsidieverzoek van deze vereniging behandelt. Ander voorbeeld: een medewerker zit in het actiecomité Géén uitbreiding Schiphol, terwijl hij werkzaam is op de afdeling Vergunningen en Handhaving. Openheid en transparantie zijn sleutelwoorden bij het beoordelen of sprake is van belangenverstrengeling. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, wordt een ex-collega de eerste twee jaar nadat hij uit dienst is niet ingehuurd. Ook niet via het bedrijf waarvoor hij eventueel werkzaam is. Dit ook om andere marktpartijen een eerlijke kans te geven. 5

8 Afspraken Geschenken Medewerkers zijn terughoudend bij het aannemen van geschenken. Toch is het niet zo dat ze nooit iets mogen accepteren. Relatiegeschenken zijn nu eenmaal een normaal maatschappelijk verschijnsel. Standaard relatiegeschenken mogen dan ook aanvaard worden. Dit zijn geschenken die een (winkel)waarde van maximaal 50 vertegenwoordigen. Duurdere geschenken worden teruggestuurd met een bedankbrief. Geschenken die worden aangeboden tijdens een onderhandelingsfase, worden nooit geaccepteerd. Dit om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Geschenken zitten overigens niet alleen in cadeauverpakking. Kortingen, gunsten, diensten, of cadeaubonnen zijn vormen van geschenken die nooit geaccepteerd mogen worden. Het aannemen van een geschenk op het huisadres is ook niet toegestaan. Dat moet worden teruggestuurd. Alle aangeboden geschenken worden geregistreerd en jaarlijks gerapporteerd. Kleine hebbedingetjes (gadgets) zoals pennen, gummen, kalenders en dergelijke hoeven niet geregistreerd te worden. Dit wordt gezien als gebruikelijk reclamemateriaal. Dit geldt ook voor een bosje bloemen of een fles wijn die aangeboden worden voor een presentatie of een speech. Dergelijke cadeaus kunnen worden gezien als een beleefdheidsgebaar. 6

9 Afspraken Uitnodigingen voor reizen, evenementen, diners, recepties Uitnodigingen voor diners, lunches en recepties zijn vrij gebruikelijk in het zakelijk verkeer. Vanwege de informele sfeer kunnen afspraken zo gemakkelijker tot stand komen. Toch is het zinvol om bij iedere uitnodiging te bedenken wat het belang kan zijn van een dergelijk informeel contact. Er mag geen situatie ontstaan waardoor men niet meer onafhankelijk beslissingen kan nemen. Daarom mag een uitnodiging voor een etentje nooit geaccepteerd worden tijdens de onderhandelingsfase. Maar ook buiten de onderhandelingsfase moet een medewerker zorgvuldig met dergelijke uitnodigingen omgaan. Openheid is heel belangrijk. Alle uitnodigingen worden met de leidinggevende besproken. Is de uitnodiging voor de leidinggevende of directeur, dan overleggen zij met elkaar hierover. Voor uitnodiging voor reizen gelden dezelfde regels als voor dienstreizen: de reis moet functioneel zijn. Er is toestemming nodig van de leidinggevende en de kosten zijn voor de gemeente. Gebruik gemeente-eigendommen Medewerkers gebruiken gemeentelijke eigendommen voor privédoeleinden niet zonder toestemming van hun leidinggevende. Onder gemeentelijke eigendommen vallen kantoorartikelen, gereedschappen, auto s, aanhangwagens en materialen van de gemeente. Voor een privé-telefoontje of een mailtje tijdens werktijd, of het maken van een kopietje van het werkstuk van een kind, hoeft geen toestemming te worden verkregen. Maar het moet inderdaad blijven bij deze op zich zelf staande gevallen. De eigen verantwoordelijkheid van de medewerker speelt hierbij een grote rol. Van medewerkers wordt openheid en eerlijkheid verwacht. 7

10 Afspraken Naleven De gedragscode van de gemeente Uithoorn is niet bedoeld als wetboek, waarin opgesomd staat hoe medewerkers zich moeten gedragen. De code dient als een richtsnoer, waarmee leidinggevende en medewerkers aan de slag kunnen. Streven is om een open en respectvol werkklimaat te creëren, waarin medewerkers en leidinggevenden elkaar durven aan te spreken op gedrag. Toch kunnen er situaties ontstaan, waarbij een medewerker of leidinggevende de fout ingaat. Als er een vermoeden bestaat van iets dat absoluut niet kan, dan zal de gemeente Uithoorn dit ook aanpakken. Hiervoor is een handhavingprotocol opgesteld. Een meldende ambtenaar kan op bescherming rekenen. Zijn melding wordt serieus en in vertrouwen behandeld. Medewerkers kunnen ook bij een vertrouwenspersoon terecht. Bovendien kent de gemeente een klokkenluiderregeling. 8

11

12 Deze folder is een samenvatting van de gedragscode zoals die voor de gemeente Uithoorn geldt. De gedragscode is onderdeel van het integriteitbeleid. Om de integriteit van de gemeente te waarborgen, zijn verschillende regels opgesteld. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente. Voor meer informatie: Bel, mail of schrijf naar: Gemeente Uithoorn Cluster P&O Postbus AA UITHOORN tel: fax: Colofon: Tekst: gemeente Uithoorn Illustraties: Minka Souren Vormgeving & Drukwerk: Amstel Print BV Oplage: 500 Uitgave: mei 2007

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Regels over de zuiverheid van de besluitvorming juli 2011 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Over de zuiverheid van de besluitvorming

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Fijn dat u er bent! informatie voor vrijwilligers

Fijn dat u er bent! informatie voor vrijwilligers Fijn dat u er bent! informatie voor vrijwilligers Voorwoord Fijn dat u er bent! U maakt het leven van veel cliënten van Zorggroep Meander aangenaam. Omdat u mee gaat met de cliënt die zo van vissen houdt,

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID?

HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID? BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID? BIOS over het onderzoek naar interne meldsystemen EMPATHIE VERTROUWELIJK GIDS LAAGDREMPELIG INTERN MELDPUNT LUISTEREND

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER VOORWOORD In een voordracht voor leden van NEVI schetste de toenmalige voorzitter van de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering, waarin tweehonderd toeleveranciers

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie