STERKE TOENAME BRUTOMARGE DOOR GROTER AANDEEL DIENSTEN EN VERZELFSTANDIGING ATCOSTPLUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STERKE TOENAME BRUTOMARGE DOOR GROTER AANDEEL DIENSTEN EN VERZELFSTANDIGING ATCOSTPLUS"

Transcriptie

1 NETTOWINST 2000 STIJGT MET 40% TOT EUR 19,1 MILJOEN WINST PER AANDEEL CSS STIJGT IN 2000 MET 25% TOT EUR 1,05 NETTOWINSTMARGE 2000 STIJGT VAN 4,9% TOT 9,7% DRASTISCHE UITBOUW BUSINESS UNIT CSS TELECOM STERKE TOENAME BRUTOMARGE DOOR GROTER AANDEEL DIENSTEN EN VERZELFSTANDIGING ATCOSTPLUS VERWACHTING 2001: STIJGING WPA 15%-25% DEN BOSCH - Voor ICT dienstverlener Computer Services Solutions Holding N.V. (CSS) was 2000 een bevredigend jaar. Het resultaat ontwikkelde zich ondanks een moeilijke ICT-markt conform de eerdere uitspraken. De winst per aandeel steeg met 25% tot EUR 1,05 tegen EUR 0,84 in De nettowinst nam met 40% toe tot EUR 19,1 miljoen, ten opzichte van EUR 13,7 miljoen in De nettowinstmarge steeg van 4,9% tot 9,7%, door betere prestaties van de bestaande business units, een groter aandeel van ICTdiensten, alsmede onder invloed van 11 acquisities en de deconsolidatie en verzelfstandiging van de business-to-business portal voor hardwareproducten ATCOSTPLUS. Op vergelijkbare basis nam de omzet met 27% toe tot EUR 196 miljoen. Van de brutomarge werd 70%gerealiseerd in services (1999: 62%), de overige 30% werd gerealiseerd in software en systemen. Het bedrijfsresultaat steeg met 34% tot EUR 26,4 miljoen. De sterk groeiende telecom- en telecomgerelateerde activiteiten vertegenwoordigen inmiddels 33% van de brutomarge. CSS verwacht voor 2001 een stijging van de winst per aandeel met een percentage tussen 15% en 25%. Het jaar 2000 stond bij CSS vooral in het teken van de realisatie van de strategie, waarbij het accent vooral is komen te liggen op geïntegreerde dienstverlening van telecommunicatieoplossingen aan eindgebruikers en dienstverlening en implementatie bij telecomoperators. Dankzij de sterke expansie van CSS op het gebied van telecom is de onderneming thans als een van de weinige in staat geïntegreerde IT- en telecomdienstverlening aan te bieden. CSS heeft met telecom-operators in 2000 een aantal meerjarige contracten afgesloten. Over het geheel genomen was sprake van een sterke toename van het aantal klanten, waarbij in toenemende mate sprake is van dienstverlening op contractbasis. Dit leidt tot een verdere verbetering van het risicoprofiel van CSS, alsmede van de voorspelbaarheid van de resultaten. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen nam, voornamelijk door acquisities, toe tot (1999: ). De solvabiliteit bedroeg eind ,4% (1999: 30,3%). Dividend Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van EUR 0,30 ( 1999: EUR 0,25) per geplaatst aandeel van EUR 0,04 nominaal naar keuze van de aandeelhouder te ontvangen in contanten of volledig in gewone aandelen ten laste van de agioreserve of de overige reserves.

2 Omzetontwikkeling In miljoenen Euro s Pro-Forma excl. Atcostplus Netto-omzet 196,2 279,4 154,7 Invloed Acquisities ,4 De netto-omzet van CSS bedroeg in 2000 EUR 196,2 miljoen (1999: EUR 279,4 miljoen). De afname van de netto-omzet ten opzichte van 1999 is het directe gevolg van de strategie van CSS om distributie van hardware- en softwareproducten uit te besteden. Als wordt gecorrigeerd voor de verzelfstandiging van ATCOSTPLUS, bedroeg de nettoomzet in 1999 EUR 154,7 miljoen. Pro -forma is de netto-omzet van CSS met 27% gestegen. De autonome omzetdaling, op pro forma basis EUR 21,9 miljoen, is een resultante van een daling van EUR 34,3 miljoen bij de business unit CSS System Integration, en een toename van EUR 12,4 bij de andere business units. Bij CSS System Integration werd de capaciteit bewust teruggebracht teneinde de winstgevendheid te handhaven. Hierbij werd de resterende capaciteit overgeheveld naar de business units CSS Professional Resources en CSS Telecom. Ontwikkeling brutomarge en resultaat Brutomarge In miljoenen Euro s Pro-Forma excl. Atcostplus % 2000 tov pf 1999 Brutomarge Diensten 87,9 62,4 62,4 40,9% Brutomarge Hard- en Software 38,0 37,5 30,3 25,5% Brutomarge 125,9 99,9 92,7 35,8% Invloed acquisities 30,9 Op vergelijkbare basis steeg de brutomarge in 2000 met 36%. Een indicator voor de kwaliteit van de geleverde toegevoegde waarde is de brutomarge per full-time medewerker. Ondanks de tegenvallende ontwikkelingen binnen de ICT-markt slaagde CSS erin deze licht te laten stijgen tot een niveau van EUR

3 Kosten De Directie hanteert een financieel model waarbij de totale kosten maximaal 80% van de brutomarge mogen bedragen. Daarbij worden als uitgangspunten gehanteerd dat de personeelskosten 60% tot 65% van de brutomarge zullen bedragen en dat de resterende kosten uit indirecte overige bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) bestaan. In 2000 bedroegen de totale operationele kosten 79% van de brutomarge. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat (EBITA) nam toe met 34,1% van EUR 19,7 miljoen in 1999 tot EUR 26,4 miljoen in Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet bedroeg 13,5%% ten opzichte van 7,0% in In 2000 bedroeg het bedrijfsresultaat 21,0% van de brutomarge, vergeleken met 19,7% in Het streven om het bedrijfsresultaat als percentage van de brutomarge minimaal 20% te laten bedragen, is hiermee bereikt. Financiële lasten De financiële lasten zijn sterk gedaald van EUR 2,6 miljoen in 1999 naar EUR 0,9 miljoen in De uitbesteding van distributie-activiteiten vermindert in sterke mate de kapitaalsbehoefte van de onderneming en de daarmee gepaard gaande rentelasten. Belastingen De belastingdruk steeg in het verslagjaar van 20% in 1999 naar 25% in De lage belastingdruk in 1999 was het gevolg van de consolidatie van Computer Company in dat jaar. Ook voor 2001 houdt CSS rekening met een stijgende belastingdruk. Nettowinst De nettowinst nam in het verslagjaar met 40% toe van EUR 13,7 miljoen naar EUR 19,1 miljoen. De winst per aandeel kwam in 2000 uit op EUR 1,05 (1999: EUR 0,84). De nettowinst uitgedrukt als percentage van de omzet nam in het verslagjaar toe van 4,9% in 1999 tot 9,7% in Deze stijging is het gevolg van een betere kwaliteit van de winst uit de business units, alsmede de verzelfstandiging van ATCOSTPLUS. Medewerkers De verzelfstandiging van ATCOSTPLUS heeft geleid tot een wijziging in de samenstelling van het personeel, met name voor de business unit System Integration. Met de verzelfstandiging zijn 239 medewerkers ondergebracht bij ATCOSTPLUS, waardoor het aantal medewerkers dat actief was voor System Integration significant afnam Proforma 1999 gecorrigeerd als gevolg van verzelfstandiging ATCOSTPLUS Aantal medewerkers per ultimo Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) Omzet per medewerker (x EUR 1.000) Brutomarge per medewerker (x EUR 1.000) Nettowinst per medewerker (x EUR 1.000)

4 EUR 1.000) Verloop in procenten. 13,5 13,2 Op het gebied van werving en selectie van nieuw personeel slaagt CSS erin om mede dankzij haar landelijk dekkend netwerk, naast schoolverlaters in toenemende mate ook ervaren ICT-professionals aan te werven. Niet alleen is het aantrekkelijk voor ICTspecialisten om dicht bij huis te werken, ook het verloop ligt buiten de Randstad op een substantieel lager niveau. Ontwikkelingen per Business Unit CSS Telecom In miljoenen Euro s 2000 Omzet 52,7 Brutomarge 27,7 Brutomarge / omzet 52,6% Nettowinst 5,8 Nettowinst / omzet 11,2% Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) 344 CSS Telecom, opgericht eind 1999, is een nationaal actieve telecomdienstverlener die opereert vanuit regionale vestigingen. CSS Telecom richt zich op het aanbieden van oplossingen van marktleiders als Avaya, Siemens, Philips en Nortel aan de zakelijke markt. De voornaamste activiteit bestaat uit het verkopen van complete telecomoplossingen. Naast hardware en software betekent dit met name implementatiediensten. Vervolgens wordt door middel van langlopende onderhoudscontracten een basis gecreëerd voor een stabiele toekomstige inkomstenstroom. Het jaar 2000 stond voor CSS Telecom in het teken van verdere uitbouw. Door middel van zeven acquisities werd een behoorlijke schaalgrootte bereikt. Door een versnelde uitrol is de doelstelling om binnen dit snelgroeiende marktsegment in korte tijd een kritische massa te bereiken ruimschoots behaald. Op dit moment neemt CSS Telecom in dit specifieke segment een tweede plaats in achter marktleider KPN. Nieuwe telecomtechnologieën, zoals Voice over IP en breedbandtechnologie ontwikkelen zich in hoog tempo en worden op afzienbare termijn breed aan publiek en bedrijven aangeboden. Vanwege deze toenemende beschikbaarheid van technologische vernieuwingen en de daardoor dalende prijsniveaus, verwacht het management voor de komende jaren een sterke groei van de markt voor deze diensten. CSS Telecom is uitstekend gepositioneerd om hiervan optimaal te kunnen profiteren.

5 CSS System Integration In miljoenen Euro s Pro-Forma excl. ATCOSTPLUS Omzet 70,9 229,9 105,2 Brutomarge 48,5 61,8 54,6 Brutomarge / omzet 68,4% 26,9 % 51,9% Nettowinst 7,1 7,2 7,2 Nettowinst / omzet 10,2% 3,1% 6,8% Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) CSS System Integration houdt zich bezig met het inrichten van ICT-infrastructuren voor ondernemingen vanaf 150 werkplekken. Door middel van partnerships met wereldspelers op het gebied van software en systemen wordt er een compleet pakket aan ICToplossingen aangeboden. Dit betreft ontwerp, implementatie en beheer van infrastructuren gecombineerd met educatie. CSS System Integration kende in het jaar 2000 een moeilijke start als gevolg van een afvlakkend marktsentiment na de grootschalige investeringen in verband met het millennium. Verder vond een verschuiving plaats van de bestedingen op het gebied van traditionele IT-dienstverlening naar internetgerelateerde diensten. De opkomst van Internet creëerde een grote behoefte aan opslagcapaciteit bij telecomoperators. Hiervan heeft CSS heel goed kunnen profiteren. Als gevolg van constante kostenbeheersing, gecombineerd met het benutten van de toegenomen cross-selling opportunities, was CSS System Integration in staat beter te presteren dan het marktgemiddelde. In het verslagjaar is een uitstekende samenwerking met de business unit CSS Telecom op gang gekomen die tot belangrijke synergetische effecten hebben geleid. CSS System Integration heeft gekozen voor winstgevende projecten bij loyale klanten, waarbij niet is meegegaan in de prijs- en marge-erosie. De capaciteit werd hierop bewust teruggebracht teneinde de winstgevendheid te handhaven. Hierbij werd de resterende capaciteit overgeheveld naar CSS Professional Resources en CSS Telecom. Voor 2001 wordt een aantrekkende markt verwacht. Bovendien zal worden geprofiteerd van de genomen efficiencymaatregelen.

6 CSS Professional Resources In miljoenen Euro s Omzet 47,0 33,8 Brutomarge 35,5 26,4 Brutomarge / omzet 75,5% 78,1% Nettowinst 5,2 4,1 Nettowinst / omzet 11,1% 12,1% Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) De business unit CSS Professional Resources richt zich op het detacheren van ICTprofessionals aan haar afnemers. Deze professionals worden gedetacheerd voor een vooraf afgesproken periode, zowel op stand-alone- als op projectbasis. De ICTspecialisten van CSS zijn actief op het gebied van hardware - en software -implementatie, applicatiebeheer, migratietrajecten, netwerkbeheer en -implementatie, consultancy en projectmanagement. Het jaar 2000 kende een gematigde start als gevolg van een aarzelende markt. Deze ruimte werd benut om bestaande en nieuwe medewerkers verder op te leiden waardoor de inzetbaarheid gedurende het jaar verbeterde. Hierdoor was CSS Professional Resources in staat optimaal te profiteren van de aantrekkende markt in het vierde kwartaal. Tevens profiteerde CSS Professional Resources van de toenemende vraag in de telecomsector, dankzij het preferred suppliership voor verschillende telecomoperators. Het aantal raamovereenkomsten met grote klanten groeide verder in aantal en omvang. Verder biedt de samenwerking met CSS System Integration in toenemende mate kansen voor verdere autonome groei binnen CSS Professional Resources. De toegenomen specialisatie van de werknemers zal in 2001 leiden tot een verdere verbetering van de brutomarge per medewerker. CSS Solutions In miljoenen Euro s Omzet 25,6 15,7 Brutomarge 14,2 11,7 Brutomarge / omzet 55,5% 74,5% Nettowinst 1,0 2,4 Nettowinst / omzet 3,9% 15,3% Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

7 De business unit CSS Solutions (tot medio 2000 CSS Outtasking) richt zich als full service dienstverlener met vele ICT specialisten op het ontwikkelen, implementeren en beheren van logistieke en financiële softwareoplossingen van Enterprise Resource Planning (ERP) software van vooraanstaande partners zoals Exact en Aremissoft (voorheen MTMS). Bovendien beheert CSS Solutions de hiervoor beno-digde ICT-infrastructuur. Hierbij richt CSS Solutions zich hoofdzakelijk op kleine en middelgrote ondernemingen in de zakelijke markt. Account leadership staat centraal en aldus wordt gestreefd naar lange termijn relaties met de klant. Het jaar 2000 was voor CSS Solutions een moeilijk jaar. De groei, die door CSS en ook door andere ICT-dienstverleners werd verwacht, bleef uit. In het MKB-segment hadden in 1999 reeds veel ICT-investeringen plaatsgevonden in het kader van de millenniumovergang. Nadat echte problemen uitbleven bleven ook de verwachte investeringen met het oog op de naderende invoering van de euro achter bij de voorspellingen. Voor 2001 wordt een duidelijk herstel van de markt verwacht. ATCOSTPLUS ATCOSTPLUS is een web based E-business portal voor ICT-producten. Het werd in de loop van 1999 door CSS opgezet om in te spelen op de snelle ontwikkelingen op het gebied van E-commerce. Het streven bij oprichting was om de grootste 'Virtual Market Place' voor ICT-producten in de Benelux te worden. Hiertoe zijn alle hardware commodity activiteiten van CSS per 1 januari 2000 volgens plan uitbesteed aan ATCOSTPLUS. Doelstelling van CSS was om externe partners te vinden die mee zouden participeren in ATCOSTPLUS, waardoor optimale voorwaarden gecreëerd zouden worden om marktleiderschap te faciliteren. Vanwege het feit dat mogelijke partners eisen stelden aan de onafhankelijke positie, zijn de activiteiten van ATCOSTPLUS versneld verzelfstandigd. Hierbij is de zeggenschap overgedragen aan een consortium onder leiding van NMB Heller. ATCOSTPLUS is verzelfstandigd per 1 januari Na de verzelfstandiging heeft CSS 49% van de aandelen in ATCOSTPLUS. Dit belang wordt op de balans verantwoord tegen nominale waarde. CSS heeft als doel dit belang in de komende jaren, bij toetreding van externe partners, verder af te bouwen. CSS houdt in dit verband op termijn rekening met een bijzondere bate. De overige aandelen zijn in handen van NMB Heller en het management van ATCOSTPLUS. Doelstellingen 2000 gerealiseerd Voor 2000 formuleerde CSS de volgende doelstellingen: In 2000 wilde CSS 25% van haar omzet behalen in de markt voor tele- en datacommunicatie. Deze omzet moest worden gegenereerd door de nieuw opgerichte business unit Frontoffice (thans de business unit CSS Telecom) en door de werkzaamheden van de overige business units voor tele- en datacomproviders uit te breiden; CSS wilde als aanbieder van medewerkers met internet-kwalificaties tot de top-3 behoren. Hiervoor zouden zowel aan bestaande als nieuwe medewerkers internetopleidingen worden gegeven; CSS wilde als aanbieder van internet-opleidingen tot de top-3 behoren; De marges van CSS zouden verder moeten toenemen door de start van (thans ATCOSTPLUS), de web based E-business portal waarmee hardware kostenefficiënter kan worden gedistribueerd.

8 Deze doelstellingen zijn in 2000 grotendeels gerealiseerd. Met name de groei van de business unit CSS Telecom, en de verzelfstandiging van ATCOSTPLUS hebben geleid tot een sterke stijging van de brutomarge. CSS wist zelfs meer dan 30% van haar omzet te behalen uit alle telecomgerelateerde activiteiten. Doelstellingen 2001 Voor 2001 heeft CSS de volgende doelstellingen geformuleerd: verdere toename van de brutomarge als totaal, de gemiddelde brutomarge per mede werker en verhoging van het belang van dienstverlening in de samenstelling van de brutomarge; vermindering van de kosten en daarmee samenhangende toename van het bedrijfsresultaat in verhouding tot de brutomarge; verdere vermindering van het kapitaalsbeslag, met name door het uitbesteden van hardwareleveringen aan derden met behulp van ATCOSTPLUS; verdere vergroting van het marktaandeel; verbetering van de instroom van nieuwe medewerkers, verbetering van de doorstroom van de huidige medewerkers en vermindering van de uitstroom; een verdere stijging van langduriger onderhouds- en servicecontracten zal tot hogere marges en een stijging van inkomsten leiden. Het risicoprofiel van de onderneming verbetert en de voorspelbaarheid van de resultaten neemt daardoor toe; Vooruitzichten Ten aanzien van de business unit CSS Telecom is de directie positief gestemd. De verwachting is gerechtvaardigd dat vooral door lagere communicatiekosten en de belangrijk stijgende communicatiebehoefte een sterke groei van de vraag naar geïntegreerde communicatieoplossingen zal plaatsvinden. Door het grote aantal klanten zal CSS Telecom naar verwachting versneld van deze ontwikkelingen kunnen profiteren; Ook ten aanzien van de business unit CSS System Integration is CSS positief gestemd. Deze verwachting is gebaseerd op het resultaat van doorgevoerde kostenmaatregelen, de investering in medewerkers, een aantrekkende markt, alsmede op de synergetische effecten van de steeds nauwere samenwerken met CSS Telecom; Voor CSS Professional Resources wordt een verdere toename van het aantal raamcontracten verwacht. Samen met de toegenomen specialisatie van de medewerkers zal dit in 2001 leiden tot een verdere verbetering van de brutomarge per medewerker; Na het moeilijke jaar 2000 voor CSS Solutions wordt in 2001 een duidelijke verbetering van de markt voorzien. Na de terughoudendheid in 2000 voorziet CSS een toename van de inhaalinvesteringen op het gebied van ICT. Ook de naderende conversie naar de euro maakt dat CSS een toename van de vraag naar ICT-specialisten verwacht; Op termijn verwacht de directie van CSS een bate door vermindering van haar 49% belang in ATCOSTPLUS. Op basis van bovenstaande vooruitzichten verwacht de Directie van CSS, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 2001 een stijging van de winst per aandeel met een percentage tussen 15% en 25%.

9 Den Bosch, 28 februari 2001 De Directie Voor meer informatie: Jan Vlasveld, Directievoorzitter Computer Services Solutions Holding N.V. Telefoon Profiel CSS CSS is een ICT-serviceprovider in de Benelux met een vooraanstaande positie in ICToplossingen. CSS richt zich op zowel duizenden kleine en middelgrote organisaties, als op een toenemend aantal grote corporate accounts in de sectoren Telecom, Finance, Gezondheidszorg en Overheid. CSS heeft een omzetniveau van EUR 200 miljoen en biedt via 24 vestigingen in Nederland en België met inmiddels ruim medewerkers aan in totaal meer dan afnemers een breed pakket diensten (advies, implementatie, en beheer) en systemen (software en hardware) aan gebruikers van ICT. Het merendeel van de commodity hardware verkoop, gekenmerkt door lage marges, is verzelfstandigd in de virtuele marktplaats ATCOSTPLUS. Tot de door CSS vertegenwoordigde leveranciers behoren vooraanstaande wereldspelers als Microsoft, Novell, SAP, Exact, Aremissoft (voormalig MTMS), Oracle, Compaq, IBM, Hewlett-Packard, Lotus, Cisco, Citrix, Siemens en Avaya (voorheen Lucent). De activiteiten van de onderneming vinden plaats via vier complementaire en met elkaar samenwerkende business units: CSS Telecom, CSS System Integration, CSS Professional Resources en CSS Solutions. De consultants en engineers van CSS houden zich hoofdzakelijk bezig met het aanbieden van ICT-totaaloplossingen gebruikmakend van de kennisgebieden van haar wereldwijde technologiepartners. De activiteiten groeien momenteel snel door grote investeringen van met name grote telecom operators. Na een aanvankelijke notering aan de NMAX is CSS sinds 20 december 1999 genoteerd aan de Officiële markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.

10 Bijlage I Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over Eur 1000 Eur 1000 Netto-omzet Kostprijs omzet Brutomarge Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Nettowinst

11 Geconsolideerde balans per 31 december 2000 (Na Winstbestemming) Activa Vaste activa Eur 1000 Eur 1000 Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Totaal

12 Passiva Eur 1000 Eur 1000 Groepsvermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Dividend Overige schulden Totaal Gegevens Per Aandeel (x EUR 1.00) Aantal uitstaande aandelen per ultimo Aantal dividend gerechtigde aandelen per ultimo Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Winst per aandeel (in EUR) 1,05 0,84 Dividend per dividend gerechtigd aandeel (in EUR) 0,30 0,25

13 Bijlage II Ontwikkeling omzet en resultaten op pro-forma basis ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden in verband de deconsolidatie van ATCOSTPLUS x EUR Pro-Forma excl. ATCOSTPLUS % 2000 tov pf 1999 Omzet ,8% Brutomarge ,8% Brutomarge Services ,9% Brutomarge Hard- en Software ,5% Bedrijfsresultaat ,6% Netto winst ,0% Brutomarge / Omzet 64,2% 35,7% 59,9% Bedrijfsresultaat / Brutomarge 21,0% 19,7% 19,3% Bedrijfsresultaat / Omzet 13,5% 7,0% 11,6% Belastingdruk 25,0% 20,0% 20,0% Solvabiliteit 30,4% 30,3% 30,3% Winst Per Aandeel (x EUR 1,00) 1,05 0,84 0,84 25%

H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln

H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln Persbericht Resultaten eerste halfjaar 2002 Licht nettoverlies eerste zes maanden; Verwachting 2 e helft 2002: een bescheiden positief nettoresultaat H1-2002 H1-2001 Resultaat vóór rente, afschrijvingen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

Professionaliteit en betrokkenheid

Professionaliteit en betrokkenheid Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% 1 HALFJAARBERICHT 2005 Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% Kernpunten EBITA: 36,2 miljoen euro (+ 18,3%) Netto resultaat: 20,5 miljoen euro (+ 10,2%) Bedrijfsopbrengsten: 1.063 miljoen euro

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

CORPORATE BROCHURE 2012

CORPORATE BROCHURE 2012 SIMAC CORPORATE BROCHURE 2012 adressen inhoudsopgave holding Techniek nv Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL JAARVERSLAG KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: 2.067 miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: 2.110 miljoen euro (+

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V.

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V. Batavus B.V. Postbus 515 8440 AM Heerenveen Industrieweg 4 8444 AR Heerenveen Nederland Telefoon +31 513 638 999 Fax +31 513 638 262 Hadee B.V. Postbus 11 4040 DA Kesteren Industrieweg 2 4041 CR Kesteren

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. 2 voorflap jaarverslag Kerngegevens DSM 1999 = omzet EUR 6,3 miljard = nettoresultaat EUR 371 miljoen = nettoresultaat per gewoon aandeel - exclusief buitengewoon resultaat EUR

Nadere informatie

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 20 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 il vak ta ons Re is

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 il vak ta ons Re is J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 Retail is ons vak Retail is ons vak Macintosh Retail Group is een grootschalige non-food retailer, gespecialiseerd in de distributie van consumentenproducten in de Benelux

Nadere informatie

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen Jaarverslag 2008 2 Missie TKH wil een innovatieve toonaangevende niche-speler zijn met Telecom, Building en Industrial Solutions, gebaseerd op technologisch geavanceerde systeemconcepten, producten en

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

INHOUD. Adresgegevens 168 Colofon 173 ACCELL GROUP NV JAARVERSLAG 2013 FIT FOR A HEALTHY FUTURE

INHOUD. Adresgegevens 168 Colofon 173 ACCELL GROUP NV JAARVERSLAG 2013 FIT FOR A HEALTHY FUTURE FITFOR A HEALTHY FUTURE JAARVERSLAG 2013 INHOUD Accell Group in het kort 4 Onze merken 6 Wereldwijd actief 12 Kerncijfers 15 Voorwoord 17 Missie, strategie en doelstellingen 21 Toelichting strategische

Nadere informatie

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP Persbericht Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP 4e kw 2005 4e kw 2004 IFRS, in miljoenen euro, tenzij anders

Nadere informatie