Patch document V004021A17-00

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patch document V004021A17-00"

Transcriptie

1 Patch document V004021A17-00 Datum : Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A , by MKG Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No parts of this book may be reproduces in any form, by print, photo print, microfilm or any other means, without written permission from the Publisher.

2 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Algemeen... 5 Artikelen... 5 Engineering... 5 Financieel... 6 Inkoop... 7 Partijbeheer... 7 Productie... 7 Planning... 9 Rapportage Relaties Systeem Urenbeheer Verkoop

3 Patch document V004021A17-00 Voorwoord Voor u ligt het Patch document MKG. Dit document beschrijft de softwarewijzigingen van de bijbehorende MKG versie. Het Patch document maakt deel uit van een set aan documentatie die MKG met haar software meelevert. Dit ter ondersteuning aan updateactiviteiten en software gebruik. Bij het schrijven van dit document is van een MKG basisniveau uitgegaan. Verondersteld wordt dat dit basisniveau door eenieder bereikt is na het volgen van de basiscursus MKG. Naast deze release notes zijn er tevens handleidingen beschikbaar die gratis worden meegeleverd met de MKG software. Deze zijn te vinden onder het menu-item 'Help'. Voor de basis- en vervolgtrainingen kunt u zicht via onze website aanmelden. (www.mkg.nl) Weergaven die u kunt aantreffen in dit document: Een verwijzing. Bijvoorbeeld: Administratie instellingen Lijst om alinea s te labelen (nummeren, bv: gewijzigd vanaf versie V004017A01) Voorbeeldweergave van opmerkingen: Een te volgen menupad: MKG -> Help -> Handleidingen Belangrijke trefwoorden/menukeuzes/etc.: Verkoop actielijst Aanduiding van een toets of toetsencombinatie: <F9>; <CrtL + C> Tip Mededeling A01, wil zeggen: RFC nummer Tip: Om de lezer te attenderen op een handigheidje. Let op! Om de lezer te waarschuwen. 3

4 Inleiding MKG kent twee vormen van updates, namelijk: Versie Patch In het kort komen bovenstaande begrippen op het volgende neer: Versie: Bevat database wijzigingen en nieuwe functionaliteit. Frequentie: 1 à 2 keer per jaar. Patches: Bevat noodoplossingen op Versies. Mochten er onverhoopt, structurele en onoverkoombare problemen zijn opgetreden in een versie, dan zullen deze in patches worden opgelost. Let op! De release notes dienen altijd te worden gelezen om volledig te kunnen profiteren van nieuwe versies. Daarnaast beschermt u zichzelf voor niet verwachte effecten en sluit u eventuele bedrijfsrisico s uit. 4

5 Patch document V004021A17-00 Algemeen A11 Soms was het niet meer mogelijk om waardes in het zoekveld in te geven. Dit had te maken met focusverlies. Door een aanpassing moet dit probleem verholpen zijn A11 De beperking van memovelden op 2500 karakters is opgeheven. Er kunnen nu tekens tot een hoeveelheid van 32kbyte ingegeven worden A11 Wanneer de focus op een gekoppeld document onder een proces is en vervolgens in het zoekveld van dit proces een zoekactie wordt uitgevoerd, wordt nu niet meer het document geopend wat eerder de focus had A05 De hulpdocumentatie wordt nu naar de werkplek gekopieerd zodat altijd de meest recente versies van alle documenten beschikbaar zijn A04 Vervolg op RFC In een aantal processen (Stamgegevens, stuklijsten, calculaties, productieorder-bewerkingen), wordt de enter nu ook geaccepteerd in memo velden A02 Het is nu toereikend om een <Enter> in te geven om in memovelden naar de volgende regel te gaan. Tijdelijk was de toetscombinatie <Ctrl><Enter> nodig. Artikelen A13 Het is mogelijk gemaakt om voor artikelen met een zes-cijferige voorraadgroep via `Vooraad herwaardering` nieuwe partijen aan te maken. Het scherm was tot nu toe alleen geschikt voor voorraadgroepen met maximaal vier posities A04 In de voorraadherwaardering op partijen, kan een nieuwe partij worden aangemaakt. Als een nieuw aangemaakte mutatieregel wordt gewijzigd, wordt hier nu het juiste aantal getoond A02 De functie `Artikelprijzen wijzigen` op basis van de laatst bekende stuklijst werkt nu ook voor artikelen met stuklijsten waarin parameters in gebruik zijn. Engineering A11 Door een wijziging in de nieuwe SolidEdge ST5 kon het inlezen van stuklijsten foutmeldingen genereren. Er is een nieuwe knop toegevoegd om de CAD viewer uit te schakelen. De functionaliteit zoals het importeren blijft beschikbaar. Zodra er een nieuwe CAD viewer beschikbaar is icm SolidEdge ST5, zullen we deze toepassen. 5

6 A11 Bij het aanmaken van een calculatie voor een offerte regel met een artikel waarvoor een stuklijst bekend is, wordt deze default als bron gebruikt en niet een eerder aangemaakte calculatie A11 Bij het zoeken naar stuklijstparameters kan nu gebruik gemaakt worden van zowel een, als een. bij decimalen A08 Bij het aanmaken van een artikel vanuit een verkoopofferte regel kan er tevens een nieuwe stuklijst op basis van de gekoppelde calculatie aangemaakt worden. Parameters, die mogelijk op de verkoopofferte regel gebruikt zijn, worden nu automatisch naar de nieuwe stuklijst gekopieerd. Bedenk hierbij wel dat de calculatie geen formules meer bevat en dus de nieuwe stuklijst ook niet A06 Bij het gebruik van plaatmaterialen met een materiaal ingaveprijs per stuk, kon als gevolg van afrondingsverschillen een verschil ontstaan tussen adviesprijs en ingaveprijs. Door dit verschil werd de ingaveprijs nooit meer automatisch gelijk aan de adviesprijs. De rekenmethodiek is aangepast ten aanzien van de afronding, zodat in de basis de regel ingaveprijs en adviesprijs overeenkomen. Als de gebruiker vervolgens bewust een afwijkende ingaveprijs invoert, zal deze eigen prijs behouden blijven A06 De SolidEdge-koppeling is gecorrigeerd zodat bij het aanpassen van de formule, soort of parameters in het SolidEdge interface geen foutmelding meer verschijnt A05 Het aanpassen van het aantal op een calculatiemateriaal waar een omschrijvingsregel gebruikt is, heeft geen wijziging van de nettoprijs meer tot gevolg A02 Bij het gebruik van getal parameters met decimalen in stuklijsten worden deze nu ook correct naar vervolgprocessen overgeven zonder een `=`-teken in de formule te gebruiken A02 Voor de berekening van de nettoprijs op voorcalculatie materialen exclusief restmateriaal wordt nu het `Totaal afval` en `Totaal restant` in het scherm `Materiaal onderhoud` gepresenteerd. Daarbij kan een minimale restlengte ingegeven worden. Financieel A06 Bij het storneren van facturen worden zowel de btw-percentages, als de bijbehorende grootboekrekeningen en btw-rubrieken van de bronfactuur gebruikt, zodat aanpassingen in de btw-tabel geen invloed op tegenboekingen in het verleden hebben. 6

7 Patch document V004021A A06 Ter voorbereiding op de btw-verhoging in oktober 2012 zijn de omschrijvingen van de btwrubrieken op alle benodigde plekken in de software en op de standaard rapporten aangepast. Inkoop A17 Geen foutmelding meer tijdens het binnenboeken, respectievelijk inkoopfactuur, als er in deze processen ook automatisch een rapport moet worden afgedrukt A17 De brutoprijs tijdens het inkopen van VRM materialen, waarop een prijsafspraak actief is EN de inkooporder in buitenlandse valuta, wordt nu correct berekend. Tot deze versie werd hier per abuis 2x de koerswaarde berekend A14 Bij het boeken van de inkoopfactuur, zal de landcode van de inkooppakbon bepalend zijn. Vergelijkbaar met het verkoopproces, zal ook binnen inkoop verzamelfacturen met verschillende landcodes op de inkooppakbon, niet meer verzameld kunnen worden A13 Bij het aanmaken van een inkoopofferte kon de volgende foutmelding verschijnen: `Mismatched number of parameters passed to procedure GetPurchaseProperties bl-prmv.r. (3234)`. De oorzaak voor deze melding was een aanpassing in patch A12. Het probleem is verholpen A08 Bij afwijkende aantallen op inkoopofferte antwoorden, wordt de totaalprijs nu correct gepresenteerd. Eerder werd het aantal van de aanvraag voor de berekening gehanteerd A05 Het is weer mogelijk gemaakt om volledige inkooporders (header en regels) via de kopieknop in de menubalk te kopiëren. Partijbeheer A06 Bij het retourboeken van nieuwe partijen worden nu de aangegeven locaties en omschrijvingen van de partij opgeslagen en niet meer de waardes van de bronpartij. Productie A17 Op gebruikersniveau werd het vinkje opslagstructuur, tijdens het aanmaken van een productieorder, niet vastgehouden. De gebruiker moest hierdoor telkens zelf de juiste instelling voor dit vinkje plaatsen, waar de overige eigenschappen in zijn profiel werden opgeslagen. 7

8 A13 Bij het inkopen van VRM-materialen met linkmethode `exclusief restmateriaal` wordt er nu bij de linkaantallen rekening gehouden met het aantal op het eindproduct. Sinds patch A12 werd in dit geval slechts één stuk met de productie gelinkt en de rest ging naar de voorraad A12 MKG heeft een automatische boeking op artikelniveau, waarbij voorraadwaarde materiaal zich verplaatst tussen voorraad materiaal en voorraad gereed materiaal. Het verschil tussen beide typen is gelegen in het feit dat een artikel op de grootboekrekening als grondstof/materiaal wordt geboekt (= voorraad materiaal) of als samenstelling/productie artikel (= voorraad gereed materiaal). Bij elke mutatie van voorraadwaarde op een artikel wordt er gecontroleerd of een materiaal, boekhoudkundig als type is veranderd. Overige voorraad wordt dien ten gevolge, middels een herwaardering verplaatst. De bijbehorende boekingsdatum hiervan is datum *vandaag*. Essentieel hierbij is de voorraadgroep van het artikel: de grootboekrekening voor voorraad materiaal en voorraad gereed materiaal van elkaar verschillen. Daarnaast moet het artikel niet op basis van gesloten partijbeheer worden gevoerd en het kostprijssysteem WVP (werkelijke verrekenprijs) zijn. Doordat de boeking met de datum * vandaag* wordt uitgevoerd, werd hier veelal een foutmelding op gegeven waarin het boekjaar 0.. niet bestaat. Het boekjaar 2013 was hierbij niet aangemaakt A12 Bij het backflushen van VRM-materialen wordt de lengte van de nacalculatie regels op basis van de administratie instelling Link-methode (incl. / excl. restmateriaal) bepaald. Als de behoefte op basis van handelslengtes is vastgelegd, bepaald de administratie instelling of de hele handelslengtes of slechts de productlengtes in de nacalculatie overgenomen moeten worden tijdens het backflushen A07 Bij het aanmaken van een productieorder op basis van een bronstructuur (bv. stuklijst of calculatie) ontstond de volgende foutmelding: "Procedure bl-mats.r has no entry point for GetCalculationPriceForProcess. (6456)". De oorzaak voor deze melding is verholpen A05 Bij het aanmaken van een reparatieorder als gevolg van een retourboeking vanuit verkoop, worden de VC-materialen als `eenmalig` opgenomen om te voorkomen dat deze met het halffabricaat aantal gemultipliceerd worden A05 Memoteksten en omschrijvingen van verkooporderregels worden nu weer naar de productieorder gekopieerd als het vinkje bij Omschrijvingen uit staat. Eerder werden altijd de memoteksten en omschrijvingen van de gekozen stuklijst overgenomen A05 Bij het retourboeken van plaatmateriaal met afwijkende afmetingen ten opzichte van de bronpartij, wordt de waarde van het NC-materiaal nu op basis van de ingegeven parameters resp. aantallen bepaald. In voorgaande patches werd hier altijd alle informatie van de bronpartij, inclusief parameters en omschrijvingen toegepast. 8

9 Patch document V004021A A02 Sinds versie is het mogelijk om inkoopprijzen van artikelen uit een inkooporder terug te koppelen naar voorcalculatie materialen. Hier worden nu zowel de `Advies nettoprijs` als ook de `Netto-` en `Ingaveprijs` vernieuwd. Planning A14 De opbouw van een plannings-tooltip, vertoonde met name bij hele korte bewerkingen, niet alle informatie. Dit probleem is verholpen A13 Als `deadline` wordt nu in de nieuwe planning weer het leverdatum van de gekoppelde verkooporder gepresenteerd in plaats van het planningsdatum A12 Als de nieuwe planning via de link-knop vanuit Productieorderbeheer wordt geopend, wordt nu altijd de desbetreffende productieordernummer als filter toegepast A12 In de nieuwe planning zijn de tabel `Planningsbewerkingen` [plnb], het veld man-machineverhouding uit de voorcalculatie bewerking en de resource omschrijving toegevoegd. Deze zijn nu in de zoeklijst en de labeleigenschappen in de resource planning beschikbaar A12 In de nieuwe planning is het runtimeveld `Totaaltijd` onder planningsbewerkingen toegevoegd. Deze kan in een eigen veld gebruikt worden om de totale bewerkingstijd (incl. instellen, bewerken, aan- en afloop etc.) te presenteren A12 De presentatie instelling `Selecteren in resource planning` wordt nu in de gebruikers eigenschappen opgeslagen zodat deze door de software wordt onthouden A12 Als een interne bewerking in de planning wordt veranderd in een uitbesteding, worden vanaf nu eventueel bekende stamgegevens zoals de crediteur een het aantal dagen in de planning overgenomen A12 Bij het bepalen van de capaciteit wordt er nu rekening gehouden met afwijkende resource kalenders. Als het aantal in de resource kalender met `0,00` wordt gevuld, wordt in de aangegeven periode niet gepland A12 In de urenoverzicht van de planning worden reservekopieën onderdrukt om dubbele presentaties van uren regels te voorkomen A12 Het sluiten van de actielijst `In planning nemen` geeft nu geen foutmelding meer. 9

10 94191 A11 Het gebruik van het nieuwe planbord op twee schermen met verschillende resoluties kon foutmeldingen genereren. Het probleem is opgelost door een minimale hoogte van de detailsectie op te slaan A11 Bij het vrijgeven van de planning wordt het leverdatum van gelinkte verkooporder regels opnieuw berekend. Vervolgens wordt ook de bijbehorende transportdatum bijgewerkt A11 Planningsadviezen konden foutief berekend worden als er meerdere tijdsregistraties bij de adviezen verwerkt zijn A10 Bij het herplannen van een halffabricaat, werd er in capaciteitsoverzichten geen rekening meer met bewerkingen gehouden, die vast gezet waren A04 Binnen de nieuwe planningsinterface van versie 21 (alleen bij Progress OpenEdge), leidt het printen van documenten (printerknop) niet meer tot een foutmelding. Rapportage A17 In de komende MKG versie 23, zijn de rapportage definities veranderd. Om bestaande klanten te kunnen blijven ondersteunen met rapportage issues, is het noodzakelijk om in de export van rapportage definities herkenning te hebben welke MKG versie de klant heeft gebruikt A17 Ter ondersteuning van het IBAN conversie traject, zijn er een aantal rapporten toegevoegd A13 Rapporten worden nu altijd met een zoomfactor van 100% in de CrystalViewer geopend A11 Bij het uitvoeren van het standaardrapport 8600 Inrichting Statussen en Acties tijdelijk ontstaat de foutmelding "crdb_adoplus: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld." Dit probleem is verholpen A07 Als gevolg van de installatie van A06 waren de mkg standaard rapporten (>8000) in Rapportenbeheer niet meer zichtbaar. Dit probleem is verholpen. Relaties A14 De foutmelding op de knop Contactpersonen van alle relaties bijwerken in Outlook is opgelost. 10

11 Patch document V004021A A08 Zoeklijsten van administratie onafhankelijke tabellen (bv. Relaties, Brieven/Faxen) die aflopend gesorteerd waren, lieten initieel geen inhoud zien. Pas na het eenmalig aanpassen van de volgorde werden de databaserecords zichtbaar. Dit displayprobleem is verholpen A04 De linkknoppen vanuit processen, naar activiteitenbeheer worden nu gevuld met de juiste filterwaarden, waardoor de bijbehorende acties direct zichtbaar zijn A02 Het is mogelijk gemaakt om relaties met een zes-cijferig relatienummer aan te maken. Systeem A02 Bij Duitstalige gebruikers die in een OpenEdge-omgeving werken, worden wijzigingen in import scripts nu ook opgeslagen. Urenbeheer A14 Indien je binnen ureninvoer zoekt naar een productieorder, zal in principe alleen gezocht worden naar actieve productieorders. Historische orders zullen dus niet worde getoond tijdens het zoeken. Deze wijziging heeft geen invloed op bestaande urenregels A11 Bij het specificeren van cluster bewerkingen worden nu de gegevens van de oorspronkelijke productieorders gepresenteerd en alle cluster bewerkingen gestopt A11 Bij de urenregistratie via shopfloorcontrol op basis van planningsbewerkingen kon er ten onrechte de melding verschijnen "Bij bewerking mag nooit een order ingevuld zijn."(614). Nu wordt de goede bewerkingsnummer toegepast en deze ook in de melding gepresenteerd A02 Het dag- en weekoverzicht aan de rechter kant van de module `Uren invoer` wordt nu na ingave van tijden direct ververst. Opslaan is voor de presentatie van de overzichten niet meer noodzakelijk A02 Bij het gebruik van het `interne urenbriefje` voor de tijdsregistratie op de mkg client rechts onder in het scherm, wordt nu rekening gehouden met de keuze voor werktijdverschuiving. De medewerker hoeft in dit geval geen `reden te laat` aan te geven A02 Het is mogelijk gemaakt om op de shopfloor indirecte bewerkingen te specificeren. Deze bewerkingen hoeven niet meer de eigenschap specificeren verplicht aangevinkt te hebben. 11

12 Verkoop A14 Tijdens het prijsbepalen van zowel verkoopofferte als verkooporder, waarbij het bewerkingstarief op basis van declarabel tarief staat, wordt nu gerekend met de prijs vam de VC/NC bewerkingen van de gekoppelde order. Tot nu toe werd hier veelal het declarabele tarief van de tabel bewerking toegepast A11 Het is weer mogelijk gemaakt om specificaties via het scherm Prijs bepaling toe te voegen. Dit leverde eerder foutmeldingen op A11 Bij het kopiëren van meerdere verkooporder regels inclusief documenten van de bijbehorende header verschijnt nu geen melding meer over het reeds bestaande document koppelingen A11 Bij verkooporder specificaties kunnen nu prijseenheden gebruikt worden, die van de prijseenheid op de verkooporder regel afwijken A10 Bij het aanmaken van een artikel vanuit een verkooporder regel, wordt nu direct de nieuwe artikelcode in het onderhoudsscherm gepresenteerd. Een verversing is niet meer nodig A10 Bij het storneren van een verkoopfactuur verscheen een foutmelding. De stornering werd echter correct uitgevoerd. De foutmelding blijft nu uit A10 In het memoveld van de pakbonheader is het nu weer toereikend om een <Enter> in te geven om naar de volgende regel te gaan A08 Diverse meldingen zijn in de desbetreffende bibliotheek toegevoegd zodat er geen mkg melding verschijnt zonder tekst A08 Bij het produceren van een verkooporderregel met parameter gestuurde omschrijvingen en memovelden wordt nu rekening gehouden met de bijbehorende instellingen tijdens het kopiëren A06 Bij het retourboeken van een verkooporder regel en het aanmaken van een reparatieorder, worden de pakbonregel en de materiaaluitgifte direct fysiek. Daardoor verschijnt de negatieve levering niet meer op de nieuwe pakbon A06 Specificaties van gekozen verkoopprijsafspraken verschijnen nu direct na keuze van een artikel. Het sluiten en heropenen van het scherm Verkooporder regel onderhoud is niet meer nodig om de gegevens te vernieuwen. 12

13 Patch document V004021A A06 Verkooporder regels, die reeds geleverd en gestorneerd zijn, kunnen niet meer verwijderd worden, ondanks de inrichting in de Status en Acties A05 Forecast verkooporders kunnen weer gepromoveerd worden naar daadwerkelijke orders zonder een foutmelding verschijnt A04 Foutmelding bij het aanmaken van een verkoopregel Mismatched.. bl-strf.r (3234). Functionaliteit is hersteld, waardoor foutmelding niet meer komt A02 De margebepaling voor de kostprijs en VC/NC-prijs bij het prijsbepalen van verkooporderregels houdt nu rekening met afwijkende productie aantallen. 13

14 Slotwoord U bent aan het einde gekomen van dit document. Wij van MKG hopen, dat veel dingen die u gelezen hebt, iets kunnen betekenen voor uw onderneming. We kunnen ons voorstellen dat er nog zaken zijn waarop u dieper wil ingaan. Hiervoor heeft MKG een groot aantal consultants in dienst. Zij kunnen u op verschillende vlakken van dienst zijn. Bijvoorbeeld voor het geven van bedrijfskundige en/of financiële adviezen. Maar ook nieuwe bedrijfsprocedures met de daarbij behorende inrichtingsvraagstukken kunnen met u samen worden besproken om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal mogelijke inrichting van de software. Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken dan is uw projectleider of accountmanager uw directe aanspreekpunt. Voor vragen van technische of functionele aard belt u met onze Consultancy desk. Zij vertellen u graag alles over de werking en kijken met behulp van het programma Teamviewer, indien nodig gewoon met u mee. Het telefoonnummer kunt u vinden op onze website. (www.mkg.nl) Het MKG team wenst u veel succes bij het werken met de MKG update. 14

Release Notes V004021A00

Release Notes V004021A00 Release Notes V004021A00 Datum: 9-8-2012 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A00-00 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

Handleiding MKG materiaalcalculator

Handleiding MKG materiaalcalculator Handleiding MKG materiaalcalculator Datum : 17-8-2010 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004018A00-00 2010, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR! Ook deze versie zit weer boordevol nieuws! Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 TECHNISCHE ISSUES... 6 2.1 Requirements... 6 2.2 Update instructie... 8 2.3 Instructies

Nadere informatie

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Versie 1.0 INHOUD 1. User interface... 5 1.1.1 Programma's starten... 5 1.1.2 Nieuwe menutegels toevoegen... 5 1.1.3 Een bestaande tegel bewerken of

Nadere informatie

De logistieke modules.

De logistieke modules. De logistieke modules. Beschrijving CASHWin versie CASH.A04 (releasedatum 16 september 2009) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Voorraad. 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Nieuw in versie 10.62

Nieuw in versie 10.62 Versie 10.62 1 / 17 Vanaf SnelStart Classic versie 10.60 bieden wij de mogelijkheid om herinneringen, aanmaningen en/of rekeningoverzichten te versturen via e-mail. Enkele gebruikers hebben helaas een

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.71

Release Notes BlueRetail versie 3.71 Release Notes BlueRetail versie 3.71 Product Management Versie 003 Venlo, februari 2012 Bestand: 120227 Releasenotes 3 71 v03.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix Versie 3.0.32 Centix Gebruikershandleiding Versie 3.0.32 Centix 1 Inhoudsopgave Algemene uitleg over sneltoetsen, Schermindelingen e.d. 6 Afdrukken...6 Sluiten...7 Automatisch tekst zoeken...7 Detailscherm...8

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie