Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland"

Transcriptie

1 Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland Algemeen Het werkgebied van de regionale stichting VluchtelingenWerk Gelderland omvat de provincie Gelderland: de Gelderse én enkele Utrechtse gemeenten. Het werkgebied is opgedeeld in regio's, de worden lokaal uitgevoerd met ondersteuning vanuit regiokantoren. De activiteiten van de stichting richten zich op de ondersteuning en begeleiding van asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers. Centrale thema's in de dienstverlening zijn maatschappelijke participatie, inburgering / integratie en toelating, deze zijn uitgewerkt in producten. De worden zowel decentraal (in de gemeenten) als centraal (in opvangcentra voor asielzoekers (AZC's), Proces Opvang Locatie (POL) en Aanmeldcentrum (AC) Zevenaar uitgevoerd. Bij VluchtelingenWerk Gelderland werken ongeveer 1160 medewerkers. Het grootste deel van het uitvoerende dienstverlenende werk wordt gedaan door de ruim 1100 vrijwilligers. Hoofdkantoor en financiën Het hoofdkantoor met staf en ondersteunende diensten (communicatie, p&o, financiële administratie en automatisering), tevens de uitvalsbasis voor projectmedewerkers, is gevestigd in Arnhem. Het budget van de stichting komt voornamelijk tot stand door budget- en prestatieovereenkomsten met diverse opdrachtgevers. Jaarlijkse subsidie-toekenning door gemeenten wordt in toenemende mate aangevuld met -of vervangen door- dienstverleningsovereenkomsten of individuele integratie / participatietrajecten. De belangrijkste baten zijn afkomstig van de gemeenten in het werkgebied (in 2011 bijna 60% van het budget van plm. drie miljoen). Projectbijdragen en bijdragen van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland zijn twee andere belangrijke bronnen van inkomsten van de stichting. Vacature Wegens vertrek van de huidige (staf)medewerker financiën zoeken wij per direct een Hoofd Financiële Administratie voor 32 uur per week Informatie over de functie De VluchtelingenWerk Gelderland functiebeschrijving Hoofd Financiële Administratie is van toepassing; deze is toegevoegd in de bijlage. Het hoofd financiële administratie ressorteert hiërarchisch onder de directeur bestuurder. Het hoofd financiële administratie geeft operationeel leiding aan één of enkele medewerker(s). Op dit moment is er één medewerker werkzaam op de financiële administratie. Op relevante momenten en terreinen wordt nauw samengewerkt met de andere stafafdelingen.

2 Informatie over de vacature De vacature wordt in- en extern bekend gemaakt. De functie is vanaf september 2012 beschikbaar. Invulling per zo spoedig mogelijk vanwege het vertrek van de medewerker financiën. Bij indiensttreding zal de kandidaat worden ingewerkt door deze medewerker. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor één jaar; na deze periode is verlenging mogelijk. Standplaats voor de functie is het hoofdkantoor in Arnhem. De CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing. Inschaling vindt plaats in schaal 9 van de CAO salarisregeling (indicatie: schaal 9 heeft in 2012 een bereik van 2.494,- tot 3.622,- bruto p.m. bij een volledig dienstverband van 36 uur per week). Meer algemene informatie over de inhoud van de functie in de bijlage 'Functiebeschrijving Hoofd Financiële Administratie'. Reageren Vragen over de inhoud van de functie kunnen worden gesteld aan directeur Jan van der Werff, via telefoonnummer ; informatie over de procedure is te verkrijgen bij Marie-louise de Bie, management assistent P&O, via het hoofdkantoor telefoonnummer Solliciteren Bij voorkeur door middel van een bericht, met motivatie en curriculum vitae, gericht aan de sollicitatiecommissie te sturen aan of per brief, te sturen naar VluchtelingenWerk Gelderland sollicitatiecommissie O.v.v. 'Vacature Hoofd Financiële Administratie' Roermondsplein JN Arnhem Reacties moeten binnen zijn op maandag 3 september 2012 voor uur. Gesprekken worden later in deze week gehouden op het hoofdkantoor in Arnhem. Kandidaten hiervoor worden zo spoedig mogelijk na sluiting van de termijn benaderd voor een uitnodiging.

3 VluchtelingenWerk Gelderland Functie: Hoofd Financiële Administratie Algemene kenmerken Het hoofd financiële administratie is verantwoordelijk voor de verwerking van en de controle op de gegevens die betrekking hebben op de financiën van de Vw Gelderland. Hij/zij verzorgt en levert ter zake informatie en adviseert de directeur-bestuurder en het managementteam inzake het financieel beleid. Het hoofd financiële administratie is eindverantwoordelijk voor de onderstaande resultaatgebieden. Doel van de functie Het verrichten van (financieel) administratieve activiteiten, het verstrekken van informatie met betrekking tot de financiële positie van de Vw Gelderland aan belanghebbenden en het adviseren ten behoeve van het financiële beleid van regio's afzonderlijk en de stichting als geheel. Het hoofd financiële administratie maakt analyses en is proactief in advisering als hij/zij knelpunten en problemen signaleert. Organisatorische positie Het hoofd financiële administratie ressorteert hiërarchisch onder de directeur-bestuurder. Het hoofd financiële administratie geeft operationeel leiding aan één of enkele medewerker(s). gebieden gebied 1. gebied 2. Financiële administratie beheren Draagt zorg voor de verzameling en verwerking van gegevens van financiële aard in de betreffende administraties op stichtings-, regioen projectniveau (kostentoerekening, declaraties, facturen en boekingen); Controleert de dagelijkse (kas)verwerking van financiële gegevens; Controleert de aansluiting tussen de boekhouding (het grootboek) en sub-administraties zoals debiteuren, crediteuren en activa; Stelt facturen betaalbaar en controleert de betalingen aan crediteuren evenals de specificatie van de debiteurenposten; Beperkt, waar mogelijk en binnen de daartoe gestelde kaders en procedures, het debiteurensaldo door het versturen van aanmaningen en het treffen van betalingsregelingen; Voert de administratie van de materiële vaste activa en het subsidieregister. Financiële gegevens zijn correct en tijdig verwerkt en op de juiste wijze toegerekend aan regio's en projecten. Betalingen hebben correct en tijdig plaatsgevonden en het debiteurensaldo is beperkt gehouden. Financieel beleid vormgeven, bewaken en uitvoeren Stelt algemene planning- en controlprincipes, richtlijnen en - procedures van de organisatie op; Voert evaluaties uit van de bedrijfs- en administratieve processen en informatiesystemen met betrekking tot de betrouwbaarheid; Toetst de realisatie van het financieel beleid door middel van registratie, budgettering en periodieke controle; Beheert en bewaakt de juistheid, betrouwbaarheid, actualiteit en volledigheid van de financiële administratie (diverse aansluitingen sub-administraties, verbandcontroles en detailcontroles op het grootboek) en het managementinformatiesysteem;

4 gebied 3. gebied 4. gebied 5. gebied 6. Bewaakt (de volledigheid van) urenverantwoording ten behoeve van project- / product-administratie. Uitvoering financieel beleid is bewaakt, zodanig dat tijdig de juiste informatie beschikbaar is om indien nodig bij te sturen en de gegevens in de financiële administratie op juistheid en volledigheid te controleren. Salarisadministratie beheren en verwerken Ontvangt en/of verzamelt informatie over (mutaties in) betalingen van salarissen, inhoudingen, premies en belastingen, declaraties en onkostenvergoedingen; Onderhoudt contacten met daartoe relevante organisaties; Registreert en verwerkt deze gegevens en maakt ze gereed voor geautomatiseerde verwerking door, eventueel, een extern salarisverwerkingsbureau; Controleert outputlijsten en brengt zonodig correcties aan. Salarisadministratie is verwerkt, zodanig dat salarissen correct en tijdig uitbetaald kunnen worden Informatie beschikbaar stellen Beantwoordt vragen van debiteuren; Stelt diverse aangiften op voor de belasting; Verstrekt op verzoek en/of ongevraagd informatie uit de financiële administratie aan managementteam en directie en andere belanghebbenden, in- en extern; Verzamelt gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en periodieke financiële overzichten; Archiveert financiële brondocumenten; Verstrekt individuele toelichtingen op de salarisafrekeningen (met betrekking tot), inhoudingen, sociale wetgeving en pensioen- en ziektekosten verzekeringen voor zover het betrekking heeft op de berekening van het uit te betalen en in te houden bedragen; Neemt deel aan werkoverleg. Informatie beschikbaar gesteld, zodanig dat betrokkenen op tijd volledig en correct geïnformeerd kunnen worden en benodigde overzichten beschikbaar zijn voor het ondernemen van actie. Advies geven Adviseert management en directie (on)gevraagd op bedrijfseconomisch, fiscaal en administratief-organisatorisch gebied; Verzorgt managementinformatie, zoals financiële rapportages, bedrijfseconomische analyses en beslissingscalculaties. Maakt samenvattingen, trekt conclusies en geeft het managementteam/de directie gevraagd en ongevraagd advies over te nemen maatregelen; Beoordeelt plannen die door (regio)managers zijn opgesteld en houdt hierbij rekening met de financiële effecten op korte en lange termijn. (Financieel) advies gegeven, zodanig dat managementteam/directie van de benodigde informatie is voorzien en de processen beheerst en verbeterd kunnen worden. Werkprocessen verbeteren Heeft een actieve houding in het signaleren van mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden, procedures en automatiseringssystemen binnen de administratieve organisatie; Voert verbeteringen in de werkmethoden en procedures door; Verzorgt de inrichting van de ERP en de afstemming van de ERP software en financieel administratieve software op de processen van de organisatie. Werkprocessen verbeterd, zodanig dat efficiënter en effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden.

5 gebied 7. Verslaglegging verzorgen Stelt subsidie-aanvragen en subsidie vaststellingen op, bestaande uit: voorcalculaties t.b.v. projectsubsidies; bedrijfseconomische onderbouwingen t.b.v. projectsubsidies; tussentijdse- en eindrapportages t.b.v. subsidievaststellingen; financiële verantwoordingen t.b.v. subsidievaststellingen; voorbereiding van subsidiedossiers t.b.v. accountantscontrole. Stelt de jaarlijkse begroting voor exploitatie en liquiditeit op, inclusief het verzamelen van financiële informatie ten behoeve van het opstellen van de begroting; Stelt de jaarrekening en periodieke financiële overzichten op; Levert input voor het verantwoordingsverslag bij de jaarrekening; Onderhoudt contacten met accountants ten aanzien van de verslaglegging. Verslaglegging verzorgd, zodanig dat de financieel-economische positie van de stichting inzichtelijk is. Profiel van de functie Kennis van: Administratieve procedures en relevante wetgeving Financieel-administratieve software. Bij voorkeur kennis van en ervaring met (Open) ERP (Enterprise Resource Planning)-software Inzicht in administratieve processen binnen de (administratieve) organisatie Wet- en regelgeving met betrekking tot het werkgebied en van subsidies Specifieke functiekenmerken HBO niveau Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële- en persoonsgegevens Dienstverlenende en klantgerichte instelling Leidinggevende en coördinerende kwaliteiten Competenties Financieel en economisch inzicht Analytisch vermogen Accuratesse Is in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken Communicatieve vaardigheden om overtuigend informatie te delen, over te brengen en voorstellen te presenteren, zowel mondeling als schriftelijk Stressbestendigheid / om kunnen gaan met tijdsdruk

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 cao-document 2013 Versie 14 augustus 2013 Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg Beschrijvingen referentiefuncties Referentiematrix en indelingsniveaus

Nadere informatie

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller Situatie- en profielschets Werving en selectie controller Hoorn, mei 2015 1 Vraagstelling Stichting Meerkring en stichting Eem-Vallei Educatief zoeken per 1 augustus 2015 een controller voor 0,6-0,8 fte.

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1)

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) BIJLAGE 5 FUNCTIEBOEK (ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) Dit functieboek is bijlage 5 bij de CAO Kinderopvang 2008 2009 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 5.1

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Percentage van alle. grootteklasse die. Drechtsteden die. Percentage van. gemeenten in. Papendrecht. "j" scoren. "j" scoren.

Percentage van alle. grootteklasse die. Drechtsteden die. Percentage van. gemeenten in. Papendrecht. j scoren. j scoren. Papendrecht Percentage van alle gemeenten in grootteklasse die "j" scoren Percentage van Drechtsteden die "j" scoren Deel 1: Algemeen Hoofddoel algemeen 4 3 3 1. Tevredenheid college n 0% 17% 2. Tevredenheid

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Secretariële beroepen Versie 2009-2010 Secretariële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s)

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s) CV van Ali Profiel Ali is een afgestudeerde HEAO-er met vervolgstudies Post HBO -Controlling en Project Control. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen, flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid en

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie