Jaarverslag Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. Definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. Definitief"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal Definitief

2 Inhoud 1 Leeswijzer Bestuursverslag Ter inleiding Algemeen Bestuur en Organisatie De Alliantiescholen en leerlingenaantallen Planning- en controlcyclus / Kengetallen Treasury management Algemeen Ervaring nieuwe accountant Beleidsresultaten Bestuur en Organisatie Onderwijs Inspectie Excellente scholen Samenwerkingsverbanden en overleggen Leerlingen Klachten en contacten vertrouwenspersoon Communicatie Personeel Financiën/middelen ICT Huisvesting Bestuursbureau Verantwoording kwaliteitsresultaten, Vensters Voortgezet Onderwijs Algemeen Slaagpercentages (onderwijsprestaties; domein 1) Gemiddeld examencijfer (onderwijsprestaties: domein 1) Kenmerken leerlingen (effectief onderwijsbeleid; domein 2) Tevredenheid leerlingen (kwaliteitszorg; domein 3) Tevredenheid ouders (kwaliteitszorg; domein 3) Domein 4, Bedrijfsvoering, indicator financiën Financiële paragraaf Analyse van het exploitatiesaldo Analyse van de financiële positie en kengetallenanalyse Alliantie Voortgezet Onderwijs - samengevoegd Dashboard Kengetallen-analyse Toelichting op het dashboard - Alliantie Voortgezet Onderwijs Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor Solvabiliteit Liquiditeit Rentabiliteit SSgN Dashboard Kengetallen-analyse Jaarverslag van 321

3 Dominicus College Dashboard Kengetallen-analyse Mondial College Dashboard Kengetallen-analyse Pax Christi College Dashboard Kengetallen-analyse Maaswaal College Dashboard Kengetallen-analyse Citadel College Dashboard Kengetallen-analyse Stedelijk Gymnasium Dashboard Kengetallen-analyse Bestuursbureau Dashboard Kengetallen-analyse Onderwijshuisvesting Nijmegen Dashboard Kengetallen-analyse Servicebureau Boeken Alliantie Dashboard Kengetallen-analyse Continuiteitsparagraaf Algemeen Beschouwing van de verwachte ontwikkeling van de financiële positie Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten Verwachte ontwikkelingen in de bekostiging Meerjaren balans Fomatieplan Investeringsbegroting Kasstroomoverzicht Verwachte ontwikkelingen in de leerlingaantallen Kengetallen overzicht Risico paragraaf Jaarrekening Grondslagen Vergelijkende cijfers Waardering van de activa en passiva Materiële vaste activa Financiële vaste activa Effecten Overig Vlottende activa Voorraden Gebruiksgoederen Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden en overlopende passiva Pensioenvoorziening Langlopende schulden Jaarverslag van 321

4 3.1.3 Staat van baten en lasten Algemeen Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Afschrijvingen op materiële vaste activa Personeelsbeloningen Financiële baten en lasten Verbonden partijen Toelichting op het kasstroomoverzicht A.1 Samengevoegde jaarrekening A.1.2 Samengevoegde balans (na resultaatsbestemming) per 31 december A.1.2 Samengevoegde staat van baten en lasten over A.1.3 Samengevoegd kasstroomoverzicht over A.1.4 Toelichting behorende tot de samengevoegde balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Niet uit de balans blijkende verplichtingen Overzicht verbonden partijen Toelichting behorende tot de samengevoegde staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke sector Overige gegevens Gegevens over de rechtspersoon Controle verklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarverslag van 321

5 5 Bijlagen SSgN A.1.5 Balans SSgN per 31 december Staat van baten en lasten SSgN over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Dominicus College A.1.5 Balans Dominicus College per 31 december Staat van baten en lasten Dominicus College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Jaarverslag van 321

6 Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Flex College A.1.5 Balans Flex College per 31 december Staat van baten en lasten Flex College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Mondial College A.1.5 Balans Mondial College per 31 december Staat van baten en lasten Mondial College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Jaarverslag van 321

7 Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Pax Christi College A.1.5 Balans Pax Christi College per 31 december Staat van baten en lasten Pax Christi College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Maaswaal College A.1.5 Balans Maaswaal College per 31 december Staat van baten en lasten Maaswaal College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Jaarverslag van 321

8 Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Citadel College A.1.5 Balans Citadel College per 31 december Staat van baten en lasten Citadel College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Stedelijk Gymnasium Jaarverslag van 321

9 5.8.1 A.1.5 Balans Stedelijk Gymnasium per 31 december Staat van baten en lasten Stedelijk Gymnasium over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Bestuursbureau A.1.5 Balans Bestuursbureau per 31 december Staat van baten en lasten Bestuursbureau over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Jaarverslag van 321

10 Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen A.1.5 Balans Onderwijshuisvesting Nijmegen per 31 december Staat van baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie A.1.5 Balans Servicebureau Boeken Alliantie per 31 december Staat van baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Jaarverslag van 321

11 Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Jaarverslag van 321

12 1 Leeswijzer Globale indeling jaarverslag Het jaarverslag is in hoofdlijnen opgedeeld in de volgende onderdelen: 1) Leeswijzer 2) Bestuursverslag 3) Jaarrekening (Alliantie Voortgezet Onderwijs samengevoegd) 4) Overige gegevens 5) Bijlagen (jaarrekeningen per resultaat verantwoordelijke eenheid) Segmentatie Met de introductie van de nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving per 1 januari 2008 is de voorheen verplichte voorgeschreven segmentatie van de jaarrekening naar het brinnummer vervallen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft gekozen voor een segmentatie in de verslaggeving die aansluit op de onderscheiden resultaat verantwoordelijke eenheden binnen de organisatie. De volgende segmentatie is in deze jaarrekening toegepast: Brinnummer 1) SSgN 20EO 2) Dominicus College 14NQ 3) Mondial College 21SK 4) Pax Christi College 17IR 5) Maaswaal College 00OB 6) Citadel College 30AU 7) Stedelijk Gymnasium 20CI 8) Bestuursbureau Geen brinnummer 9) Onderwijshuisvesting Nijmegen Geen brinnummer 10) Servicebureau Boeken Alliantie Geen brinnummer Een complete jaarrekening per resultaat verantwoordelijke eenheid is in onderdeel 5 van deze jaarrekening opgenomen. Jaarverslag van 321

13 2 Bestuursverslag 2.1 Ter inleiding 2.2 Algemeen In dit jaarverslag maken wij de balans op van het jaar Voor 2013 hadden we naast ons strategisch beleidsplan en schoolplannen vier duidelijke doelen: - Goed onderwijs: De kwaliteit van onze scholen is dik op orde. - De leerling centraal, daarom is de docent cruciaal; verdere professionalisering docenten. - Goed docentenonderwijs en adequate schoolgebouwen: Onderwijshuisvesting is op orde. - Solide financiële basis: Doorvoering risicomanagement, financiën op orde, voorbereid op de krimp. Uit dit jaarverslag blijkt dat we deze doelen hebben waargemaakt. Dat maakt onze scholen tot betrouwbare partners en het geeft vertrouwen in de toekomst. In dit jaarverslag 2013 verantwoorden wij ons voor de volle breedte: onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, leerlingenen zorgbeleid, samenwerking en financiën. U kunt over al deze zaken lezen welke resultaten wij hebben geboekt. Wij verantwoorden ons niet alleen in dit jaarverslag. De Alliantiescholen doen overtuigd mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs. Op basis van twintig belangrijke indicatoren als leerresultaten, tevredenheidonderzoeken, leerlingensamenstelling, onderwijsuitgangspunten, personeelsbeleid, financiën kan iedereen op de website van de Alliantie voortgezet Onderwijs en de afzonderlijke scholen een goed beeld van de scholen krijgen. Een volledig overzicht is in te zien op onze site (Vensters Voor Verantwoording) of op de sites van de afzonderlijke scholen. Graag ontvangen wij uw reacties op dit jaarverslag en onze sites. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is het bestuur (bevoegd gezag) van zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Missie: De Alliantie Voortgezet Onderwijs biedt met haar zeven scholen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal een zo breed en pluriform mogelijk onderwijsaanbod voor het regulier voortgezet onderwijs. Goed onderwijs is de drijfveer van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. Daarbij wil de Alliantie Voortgezet Onderwijs werken aan scholen, die zijn geworteld in hun omgeving en die - door zich te onderscheiden in hun aanbod - met elkaar zorg dragen voor een sluitend en goed bereikbaar onderwijsaanbod voor leerlingen en ouders. Werken aan de toekomst betekent leerlingen opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en democratisch burgerschap, uitdagen tot creativiteit, eigen initiatief, zelfstandigheid en ontplooiing van talenten in een inspirerende, eigentijdse omgeving. De Alliantie Voortgezet Onderwijs garandeert doorlopende leerlijnen. Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is cruciaal voor leerlingen. Zorg voor de leerlingen is kenmerkend voor alle scholen, met veel aandacht voor schoolklimaat, pedagogische aanpak en veiligheid. Leerlingen komen het best tot hun recht als er aandacht is voor hun persoonlijk welbevinden. Terugdringen van tussentijdse uitval, onderwijs en zorg op maat en een bovenschoolse aanpak van risicoleerlingen zijn belangrijke elementen in die zorg. Jaarverslag van 321

14 Gerichtheid op samenwerking, betrokkenheid bij leerlingen en ouders en helderheid in beleid en verantwoording kenmerken de houding van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Het strategisch beleidsplan Scholen met toekomst is de leidraad voor de strategische koers van de Alliantie Voortgezet Onderwijs en vormt ook de achtergrond van dit verantwoordingsverslag. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn: Bestuur en organisatie: Heldere scheiding van management, bestuur en toezicht. Vastleggen van voldoende checks en streven naar de juiste balances. De positie van de Raad van Toezicht en het bestuur is in de statuten geregeld. De positie van rectoren die verantwoordelijk zijn voor de scholen is vastgelegd in het directiestatuut. De Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs wordt onderschreven en nageleefd. Het bestuur kent een klokkenluidersregeling en integriteitcode. Onderwijs: Scholen onderscheiden zich op hun eigen wijze, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Iedere school kent een eigen profilering. Samen bieden de scholen een evenwichtig keuzepalet. Scholen werken hard aan: goede aansluiting met het basis- en afnemend onderwijs (middelbaar beroeps- en hoger onderwijs) en een maximale beperking van de uitval van leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Bij onderwijskundige veranderingen worden personeel, ouders en leerlingen betrokken. Scholen en bestuur zijn gericht op samenwerking. De Alliantiescholen kennen een eigen zorgstandaard en houden gezamenlijk met de andere besturen in de regio het Flex College - de voorziening voor risicoleerlingen - in stand. Scholen zijn goed bereikbaar. In het kader van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen zijn afspraken gemaakt over de omvang van alle scholen en de instroomaantallen in onze regio. Hierdoor is een stabiele ontwikkeling van de scholen mogelijk. Personeel: De Alliantiescholen kiezen voor de ontwikkeling van de professionele school. In de school vervult de docent een sleutelrol, waarbij ondersteunende en sturende collega s onmisbaar zijn. We investeren in permanent leren en ontwikkelen. Onze scholen zijn academische opleidingsscholen en werken nauw samen met de lerarenopleidingen van de HAN en RU. Onze docenten kennen een onderzoekende houding. Wij hebben een eigentijds wervingsbeleid en proberen de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk te houden. De Alliantie is zich bewust van het dreigende tekort aan bevoegde docenten en anticipeert daar doelgericht op door tijdig passende maatregelen te nemen. Financiën en middelen: De Alliantie kent een heldere planning- en controlcyclus. Begrotingen en jaarrekeningen zijn transparant en toegankelijk en maken resultaten aan de hand van kengetallen zichtbaar. Goed onderwijs moet plaatsvinden in eigentijdse schoolgebouwen, waar het goed leren en werken is voor leerlingen en personeel. Kwaliteitszorg: Kwaliteitszorg is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat onze scholen de goede dingen doen en die activiteiten ook op een goed niveau verrichten. De Alliantie Voortgezet Onderwijs kent een duidelijke kwaliteitscyclus, waarbij tevredenheidsonderzoeken een vast onderdeel vormen. Meten is pas zinvol als er lering uit wordt getrokken. Daarom zijn alle geledingen in de organisatie betrokken bij kwaliteitszorg. Alle scholen doen mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs. Op basis van twintig indicatoren leggen bestuur en scholen aan interne en externe partijen op een heldere wijze verantwoording af. Informatie- en communicatietechnologie (ICT): ICT geeft grote mogelijkheden in de sfeer van toetsing, leermateriaal, uitwisseling en elektronische leeromgeving. Scholen zullen expertise uitwisselen en daar waar nuttig deze ook bundelen. Ook bij de ondersteuning van administratieve processen zullen de samenwerkingsmogelijkheden optimaal worden benut. Jaarverslag van 321

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2011

BESTUURSVERSLAG 2011 Jan van Brabant postbus 150 5700 AD HELMOND tel. 0492-525246 fax 0492-546591 e-mail bestuur@janvanbrabant.nl bankrelatie: 68.65.97.273 KvK 17147263 BESTUURSVERSLAG 2011 Het bestuursverslag en de financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Bestuursverslag... 4 Inleiding... 4 1. Gevoerd beleid Voortgezet Onderwijs van Amsterdam... 6 1.1 De 4 P s

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek Jaarstukken 2014 Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek 1 Inhoud Voorwoord...4 DEEL 1 Raad van Toezicht...5 1. Verslag Raad van Toezicht...5 1.1 Samenstelling...5 1.2 Werkwijze...5 1.3 Vergaderingen...6

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2013 Vereniging PCPO TriVia te Hardinxveld-Giessendam Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015 JAARVERSLAG 214 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 38 AP Amersfoort 1 juni 215 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs Inleiding Voor u ligt de strategienota van de Stichting Het Rijnlands Lyceum voor de periode 2012-2016. Het document

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie