Jaarplan Algemene zaken KBHZ. Organisatie schoolontwikkeling: Stuurgroepen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014-2015. Algemene zaken KBHZ. Organisatie schoolontwikkeling: Stuurgroepen:"

Transcriptie

1 Jaarplan Algemene zaken KBHZ Organisatie schoolontwikkeling: Stuurgroepen: Regiegroep: Binnen deze stuurgroep komen alle aspecten van de schoolontwikkeling samen. Vervolgens worden er adviezen gegeven voor de vervolgstappen: studiedagen, themavergaderingen, begeleiding enz. Samenstelling: Iris Dijkman (proces begeleiding Expertise team), Robert Wolters, (voorzitter, dir.), René Lambert (coördinator ICT), Ellen van Assen (stuurgroep rekenen en gedrag), Lisette vd Wiel (stuurgroep lezen) + Karin Wassink ( IB-er OB + wnd zorgcoördinator)) + Remy Maatman (locatieleider) + Ellen Wolkotte (locatieleider) + Dick Paalman (locatieleider) + Petra Kok (locatieleider). Stuurgroep (begrijpend) lezen: Monitoren de voortgang van het (voortgezet) technisch en begrijpend lezen, analyseren knelpunten en kansen, bereiden inhoudelijke bijeenkomsten en studiedagen voor. Speerpunt: verbeteren van de resultaten bij begrijpend lezen Samenstelling: Jet Eijssink, Marianne Tegelears (beide leescoördinatoren), Lisette vd Wiel (voorzitter, ib-er), Robert Wolters (dir.), Nicolet Korenblik (inhoudelijke begeleiding Expertis) 4 leerkrachten: Eugenie Huijbers, Ineke Lansink, Lisette ter Horst, Sabine Greven. Stuurgroep onderbouw: Monitoren de voortgang van het opbrengstgericht onderwijs aan kleuters, analyseren knelpunten en kansen, bereiden inhoudelijk de bijeenkomsten voor. Samenstelling: José vd Burg (lkr), Hiskia Kers (lkr. + coördinator OB), Astrid Bunte (lkr.) Hetty Weustink (lkr + coördinator OB), Karin Wassink (voorzitter, IB-er) Robert Wolters (dir.) en Gerreke Gierveld (Expertis). Stuurgroep rekenen: Monitoren de voortgang van het rekenonderwijs volgens het concept van opbrengstgericht werken, analyseren knelpunten en kansen, bereiden inhoudelijke bijeenkomsten en evt. studiedagen voor. Implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen Samenstelling: Elviera Gritter (Expertis), Ellen van Assen vervanging door Marianne Tegelaers (voorzitter, ib-er), Robert + 4 leerkr. (Iris Kemna, Karin Witteveen, Elles Lansink en PJ (nog niet). Stuurgroep gedrag: Hoewel de integrale aanpak gedrag naar verwachting van start gaat in de volgende schoolplanperiode (2015), is het niet wenselijk om tot dat moment te wachten. Binnen KBHZ is reeds zo n schat aan expertise en materialen, dat er structuur in de aanpak gebracht kan worden, zonder dat er ingrijpende maatregelen getroffen hoeven te worden. Daarmee zijn we bij het doel van de stuurgroep. 1

2 De leden van de stuurgroep moeten er voor zorgen dat de afspraken ook uitgevoerd en geborgd wordt binnen de tams van de locaties. Daarvoor moeten ze ervoor zorgen dat gedrag regelmatig een belangrijke plek op de agenda krijgt. Samenstelling: Ellen van Assen (voorzitter) + lkr.: Ellen Bron, Mathijs Moorman, Manon Timmen, Marike Hagedoorn, en Sakia Hannenberg. Organisatiestructuur Stuurgroep rekenen Stuurgroep Onderbouw Algemene regieroep MT Teams Stuurgroep lezen Stuurgroep gedrag Borging: Alle afspraken, protocollen en werkwijzers worden gecontroleerd op Google drive. Oude documenten worden verwijderd en de zoekfunctie wordt verbeterd door het trefwoord vooraan te plaatsen. Deze documenten hebben achteraan de datum van vaststelling. Bij agenda s en verslagen worden de data vooraan vermeld. Documenten worden zoveel mogelijk volgens een vaste systematiek gerubriceerd. In de teamvergaderingen tijdens het schooljaar worden deze aan de orde gesteld om: - iedereen alert te houden op deze afspraken; - te evalueren of dit alles nog van toepassing is, adequaat is of haalbaar is; Handelingsgericht werken en 1-zorgroute: - Bij de analyse van de groepsoverzichten zal meer ingezoomd worden op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dit is een moeilijk onderdeel van het handelingsgericht werken. - Groepsplannen worden steeds beter beschreven. Voor Rekenen zal het format uit Wereld in Getallen samengevoegd zodat er 2 groepsplannen ontstaan. Deze zullen gebruikt worden. Dit schooljaar wordt ingezet op de realisatie van een levend document. Leerkrachten moeten hierin een houvast zien van hun dagelijkse onderwijspraktijk. - Oefenen in Reflectie op eigen handelen. De groepsbezoeken zullen geïntensiveerd worden en gericht op leerkracht/instructiegedrag. - Krachtiger inzetten op de rol van de ouder; ouder zien als ervaringsdeskundige Zorgteam bijeenkomsten: - Met Elviera (Expertis) ervaringsuitwisseling t.a.v. Weerstand, hoe verbeter je de toets resultaten en Rekenen <> leerkrachtgedrag - Eigen: waarbij de zorgstructuur van KBHZ centraal staat. - Verder vormgeven van het Ontwikkelingsperspectief. Zien implementatie Afspraken: - We vullen een keer per jaar na 10 weken Zien in. - Eerst vult de leerkracht in dan pas de leerling. (groep 6 t/m 8) - De SVL nemen we niet meer af. - De leerlingen vullen alleen de vragenlijst voor welbevinden en betrokkenheid in. - Kleuters gebruiken Kijk Van waarnemen, begrijpen tot handelen Onder de profielen kun je kijken. Je krijgt dan groepshandelingsplannen die weer verwijzen naar de methode sociale talenten. 2

3 KBHZ en locatie specifiek Rekenen: - Implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen. Methode wordt mee gestart met ingang van het nieuwe schooljaar in alle groepen. Aan het eind van het schooljaar zijn de onderdelen bijgewerkt of overgedragen tijdens de groepsbespreking, die in Plus-Punt en Rekenrijk niet aangeboden werden in de jaargroepen. - Studiedag Wereld in Getallen op 9 okt Tijdens de teamvergaderingen wordt Tijdens de teamvergaderingen wordt voortdurend aandacht besteed aan de voortdurend aandacht besteed aan de nieuwe methode nieuwe methode Voor de groepen 1 en 2 moeten rekenen Voor de groepen 1 en 2 moeten rekenen geconcretiseerd worden gezocht binnen geconcretiseerd worden gezocht binnen Schatkist. Piramide. Afstemming groep1/2 naar groep 3 toe. Tijdens de teamvergaderingen wordt voortdurend aandacht besteed aan de nieuwe methode Voor de groepen 1 en 2 moeten rekenen geconcretiseerd worden gezocht binnen Schatkist. Tijdens de teamvergaderingen wordt voortdurend aandacht besteed aan de nieuwe methode Voor de groepen 1 en 2 moeten rekenen geconcretiseerd worden gezocht binnen Schatkist. 3

4 Gedrag: Hoewel de integrale aanpak gedrag naar verwachting van start gaat in de volgende schoolplanperiode (2015), is het niet wenselijk om tot dat moment te wachten. Binnen KBHZ is reeds zo n schat aan expertise en materialen. Er wordt structuur in de aanpak gebracht. De leden van de stuurgroep zorgen ervoor dat de afspraken ook uitgevoerd en geborgd worden binnen de tams van de locaties. Daarvoor moeten ze ervoor zorgen dat gedrag regelmatig een belangrijke plek op de agenda krijgt. Basis aanleveren voor het onderdeel gedrag in het schoolplan Huidige aanpak handhaven: thema s centraal vanuit Kinderen en hun sociale talenten. Oriëntenen op schoolbrede aanpak onderdeel van studiedag 16 april 2 collega s gaan in oktober de opleiding Rots en Water volgen. (Wouter Cleine en?) Groep 7 zal dit jaar zeker een vervolg krijgen op de Rots en Watertraining die in groep 6 is gegeven. Opstarten leerlingenraad. 1 collega gaat de opleiding Rots en Water volgen (Marijke Bremmers) Deze kennis zal vooral ingezet worden in groep 6. Tijdens de eerste weken van het schooljaar zullen wij de gouden weken van Boaz Bijleveld, inzetten. (Groepsvorming en ouderbetrokkenheid) Invoering PBS schoolbreed. (team, leerlingen en ouders) Kernteam (Karin, Matthijs, Petra.) gaat onder leiding van Iris Dijkman aan de slag met dit thema. De twee studiedagen zullen dit jaar in het teken staan van PBS. 4

5 Nieuwe Taal Methode: is de keuze gevallen op Taal Actief 4 als nieuwe taalmethode. Vanaf is deze methode voor de groepen ingevoerd. Laatste invoeringstraject is dit jaar groep 8. Implementatie in de locatie-vergaderingen. Terugkoppeling in de teamvergaderingen. Knelpunten en positieve ervaringen worden uitgewisseld. Indien nodig wordt extern advies ingewonnen of ondersteuning gevraagd. Terugkoppeling in de teamvergaderingen. Knelpunten en positieve ervaringen worden uitgewisseld. Indien nodig wordt extern advies ingewonnen of ondersteuning gevraagd. Tijdens teamvergadering in september zal er aandacht zijn voor de implementatie van Taal actief voor groep 8. Ook een terugblik op de andere groepen. Wat werkt wel en wat moet besproken worden. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de jaarplanning van de teamvergaderingen. Tijdens de algehele teamvergadering van 17 maart zal de focus liggen op de inzet van Taal Actief. Terugkoppeling in de teamvergaderingen. Knelpunten en positieve ervaringen worden uitgewisseld. Indien nodig wordt extern advies ingewonnen of ondersteuning gevraagd. 5

6 Begrijpend lezen: De doelstelling, dat het begrijpend lezen op niveau zou zijn, wordt in het algemeen niet gehaald (behalve de Bleek). Dat blijkt uit de analyse van de tussenopbrengsten. Dat wil zeggen dat de aanpak begrijpend lezen een speerpunt wordt. In het zorgteam en stuurgroep is dit besproken en wordt geadviseerd om het Werkmap Begrijpend lezen als vertrekpunt te nemen. De praktijkervaring wijzen uit dat hiermee goede resultaten geboekt worden. Ondersteuning van leerkrachten en groepsbezoeken zijn noodzakelijk. Vanuit het schoolplan : Doelstelling: het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen: - vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; - kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal; - plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal Vanuit het schoolplan : Doelstelling: het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen: - vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; - kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal; - plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal Vanuit het schoolplan : Doelstelling: het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen: - vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; - kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal; - plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal Huidige aanpak handhaven en ervaringen van de andere locaties meenemen Vanwege voldoende scores bij begrijpend lezen is een intensievere/ander aanpak niet noodzakelijk. Doel: Voldoende toetsopbrengsten Doel: Voldoende toetsopbrengsten Doel: Voldoende toetsopbrengsten Visie op Begrijpend lezen / luisteren: Door lezen ontdek en ontmoet je de wereld. Begrijpend lezen is een onmisbare vaardigheid om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij willen de kinderen al vanaf groep 1 in aanraking laten komen met verschillende soorten teksten. Stapsgewijs leren de kinderen hoe ze een tekst aan moeten pakken om deze goed te begrijpen. Visie op Begrijpend lezen / luisteren: Door lezen ontdek en ontmoet je de wereld. Begrijpend lezen is een onmisbare vaardigheid om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij willen de kinderen al vanaf groep 1 in aanraking laten komen met verschillende soorten teksten. Stapsgewijs leren de kinderen hoe ze een tekst aan moeten pakken om deze goed te begrijpen. Visie op Begrijpend lezen / luisteren: Door lezen ontdek en ontmoet je de wereld. Begrijpend lezen is een onmisbare vaardigheid om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij willen de kinderen al vanaf groep 1 in aanraking laten komen met verschillende soorten teksten. Stapsgewijs leren de kinderen hoe ze een tekst aan moeten pakken om deze goed te begrijpen. Aanleiding om met Begrijpend lezen en luisteren doelgericht en planmatig aan de slag te gaan: Aanleiding om met Begrijpend lezen en luisteren doelgericht en planmatig aan Aanleiding om met Begrijpend lezen en luisteren doelgericht en planmatig aan 6

7 - Methode nieuwsbegrip biedt te weinig variatie in tekstsoorten. - Veel leerlingen begrijpen teksten behorend bij zaakvakken vaak niet of onvoldoende. - Toetsscores (methode als nietmethodegebonden) liggen onder het landelijk gemiddelde. Plan van aanpak: - Leerkrachten noodzaak van aanpak laten onderschrijven. Dit is al gebeurd tijdens groepsbesprekingen en vergaderingen. - Leerkrachten bewust maken van belang leerkrachtvaardigheden. - Leerkrachtvaardigheden duidelijk maken. - Leerkrachten kennis laten maken met de werkmap begrijpend lezen. Een aantal lessen is al kant en klaar gemaakt. - Leerkrachten maken in hun groep een keus waar ze tijd vandaan halen om naast de les van Nieuwsbegrip ook 1 x per week een extra begrijpend lees of luisteractiviteit, uit de werkmap Begrijpend lezen, in te plannen. (toepassingsles, rekenactiviteit, leesles etc.) Dit i.o.m. de IB-er. 5 jan studiedag: Middag Cora Blaak begr. lezen sept/okt 2014/2015 gezamenlijke vergadering met Don Bosco groep 1/2 begrijpend luisteren/lezen Proces tot aan de studiedag 5 jan : Teamvergadering groepsbezoeken Vergaderingen stuurgroep begrijpend lezen de slag te gaan: - Methode nieuwsbegrip biedt te weinig variatie in tekstsoorten. - Veel leerlingen begrijpen teksten behorend bij zaakvakken vaak niet of onvoldoende. - Toetsscores (methode als nietmethodegebonden) liggen onder het landelijk gemiddelde. Plan van aanpak: - Leerkrachten noodzaak van aanpak laten onderschrijven. Dit is al gebeurd tijdens groepsbesprekingen en vergaderingen. - Leerkrachten bewust maken van belang leerkrachtvaardigheden. - Leerkrachtvaardigheden duidelijk maken. - Leerkrachten kennis laten maken met de werkmap begrijpend lezen. Een aantal lessen is al kant en klaar gemaakt. - Leerkrachten maken in hun groep een keus waar ze tijd vandaan halen om naast de les van Nieuwsbegrip ook 1 x per week een extra begrijpend lees of luisteractiviteit, uit de werkmap Begrijpend lezen, in te plannen. (toepassingsles, rekenactiviteit, leesles etc.) Dit i.o.m. de IB-er. 15 mei 2014 gezamenlijke team vergadering groepen 3 t/m 8 begrijpend lezen sept/okt 2014/2015 gezamenlijke vergadering met Esrein groep 1/2 begrijpend luisteren/lezen Vergaderingen stuurgroep begrijpend lezen de slag te gaan: - Methode nieuwsbegrip biedt te weinig variatie in tekstsoorten. - Veel leerlingen begrijpen teksten behorend bij zaakvakken vaak niet of onvoldoende. - Toetsscores (methode als nietmethodegebonden) liggen onder het landelijk gemiddelde. Plan van aanpak: - Leerkrachten noodzaak van aanpak laten onderschrijven. Dit is al gebeurd tijdens groepsbesprekingen en vergaderingen. - Leerkrachten bewust maken van belang leerkrachtvaardigheden. - Leerkrachtvaardigheden duidelijk maken. - Leerkrachten kennis laten maken met de werkmap begrijpend lezen. Een aantal lessen is al kant en klaar gemaakt. - Leerkrachten maken in hun groep een keus waar ze tijd vandaan halen om naast de les van Nieuwsbegrip/ Piramide/ Bereslim ook 1 x per week een extra begrijpend lees of luisteractiviteit, uit de werkmap Begrijpend lezen, in te plannen. (toepassingsles, rekenactiviteit, leesles etc.) Dit i.o.m. de IB-er. Proces tot aan de studiedag 5 jan : Teamvergaderingen groepsbezoeken Vergaderingen stuurgroep begrijpend lezen 5 jan studiedag: Ochtend Cora Blaak begr. Lezen 7

8 oriëntatie op jezelf en de wereld Het is niet noodzakelijk dat de locaties dezelfde methode hebben. Voorwaarde dat deze voldoet aan de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld? (zie hierna) Opmerkingen: - uitwisseling meer divers door andere materialen; - uitwisseling van verschillende ervaring en expertise; - financiering mag niet te veel uiteenlopen; - grote kans en mooie start voor de beleidsruimte op de locaties. Advies Werkgroep: - Keuze voor de aanschaf van methode Zaakvakken (vlgs kerndoelen: oriëntatie op jezelf en de wereld ) per locatie te bepalen; - Goed de tijd nemen: wat en wanneer ivm visie ontwikkeling en andere keuzes in het schoolontwikkelplan bijv. invoering nieuwe rekenmethode, groepsplannen enz. - Financiële kaders vaststellen door uit te gaan van een gemiddelde methode prijs en dit terugbrengen naar een gemiddeld bedrag per leerling. - Goed te gebruiken zijn naast de tijdsinvestering die opbrengstgericht onderwijs vergt. - De zaakvakken kunnen een goede tegenhanger zijn tov het opbrengstgericht werken; kind centraal tov instructie centraal. Studiedagen locatiespecifiek: Deel van de dag gebruiken door uitleg te krijgen over 4 keer Wijzer Geen actie Oriëntatie op zaakvakken met in het achterhoofd de vraag: op welke manier willen wij kinderen laten leren over de wereld om hen heen? Werkgroep voorwerk laten doen en vanaf januari tijdens studiedag terug laten komen. Oriëntatie op zaakvakken met in het achterhoofd de vraag: op welke manier willen wij kinderen laten leren over de wereld om hen heen? Werkgroep verricht het voorwerk. Komt terug in de teamvergaderingen. 8

9 Zelfstandig werk: De huidige aanpak zelfstandig werk geëvalueerd. Door de convergente differentiatie en het werken volgens het IGDI-model zullen er waarschijnlijk aanpassingen noodzakelijk zijn: hoe organiseer ik het met drie groepen, hoe staat het in de klassenmap, hoe creëer ik ruimte in mijn rooster en welke (verantwoorde) keuze moeten er gemaakt worden. Doel: zelfstandig werk is het middel om met groepen leerlingen extra te oefenen, bijv. automatiseren, extra lezen enz Inpassen zelfstandig werken in rooster; combineren met IGDI; ivm extra oefen: automatiseren, lezen enz. OB-MB-BB nu nog verschillende aanpak, hierin doorgaande lijn! Zelfstandig werken i.c.m. IGDI. En zelfstandig werken in combigroepen. Zorg op maat. Ook voor de meer en hoogbegaafde leerlingen. Zelfstandig werken i.c.m. IGDI. En zelfstandig werken in combigroepen. Zorg op maat. Ook voor de meer en hoogbegaafde leerlingen. Zelfstandig werken i.c.m. IGDI. En zelfstandig werken in combigroepen. Zorg op maat. Ook voor de meer en hoogbegaafde leerlingen. 9

10 Onderbouw: Implementatie Kijk. De algemene kennis is aanwezig, nu moet er verdieping plaatsvinden in: - kennis van de methode; - observaties in relatie tot de ontwikkelings-/leerlijnen; - registreren; - risicofactoren en koppeling met het groepsplan. Groepsplannen: Uitbreiden groepsplannen/overzichten rekenen en taal dmv alle lijnen van Kijk en toevoeging LOVS Als alle ontwikkelingslijnen van KIJK worden ingevuld gaan we (ongeveer vanaf jan. 2015) groepsoverzichten en groepsplannen van de methode KIJK gebruiken en hier kunnen de Cito gegevens dan aan worden toegevoegd (dit kan niet in Parnassys). Doel: Verbeteren van de groepsoverzichten en groepsplannen waardoor de toepassing in de dagelijkse praktijk verbetert Tijdens de groepsbezoeken wordt dit gecontroleerd. Proces: Tijdens de gezamenlijke teamvergaderingen. Bespreking in stuurgroep OB en zorgteam Proces: Tijdens de gezamenlijke teamvergaderingen. Bespreking in stuurgroep OB en zorgteam Proces: Tijdens de gezamenlijke teamvergaderingen. Bespreking in stuurgroep OB en zorgteam Proces: Tijdens de gezamenlijke teamvergaderingen. Bespreking in stuurgroep OB en zorgteam IKC ontwikkeling. Het Kindcentrum een plek geven binnen de locatie. 10

11 Beoordelen en cijfers geven: KBHZ heeft een borgdocument beoordelen, cijfers geven en correctie. We gebruiken dezelfde methodes en hebben we dezelfde rapporten. Dit betekent ook dat, in algemene zin, de wijze van beoordeling hetzelfde moet zijn. Doel: De doorgaande lijn en concretisering moet beschreven worden in een handboek, zodat beoordelen, cijfers geven en correctie per leerjaar duidelijk is. Dit wordt per locatie uitgewerkt. Werkgroep beoordelen formeren Deze gaan voorstellen maken voor normeringen en doorgaande lijnen in het beoordelen Werkgroep beoordelen formeren Deze gaan voorstellen maken voor normeringen en doorgaande lijnen in het beoordelen Werkgroep beoordelen formeren Deze gaan voorstellen maken voor normeringen en doorgaande lijnen in het beoordelen Werkgroep beoordelen formeren Deze gaan voorstellen maken voor normeringen en doorgaande lijnen in het beoordelen 11

12 Werkdruk: Inzicht geven in eigen handelen. Daar waar winst te behalen valt kan de leerkracht dit zelf realiseren. Tevens een open houding binnen het team creëren om constructief/kritisch met elkaar over dit onderwerp te praten/discussiëren: je eigen werk(druk) beleving te delen met elkaar... om zo te zoeken naar overeenkomsten helder krijgen van verwachtingen van elkaar, hoe kunnen we elkaar helpen om de werkdruk te verminderen en de werksfeer te verhogen. Doel: Een andere invulling van werkbeleving, dmv inzicht in beleefde werkdruk en feitelijke werkbelasting. Tijdens teamvergadering de bovenstaande aspecten aan de orde stellen Hierbij gebruikmakend van boekje: van werkdruk naar werkplezier Werkdruk is het thema van de studiedag 12 januari 2015 Continurooster en invulling van de werktijd. Op welke momenten gaan we vergaderen. Tijdens teamvergadering de bovenstaande aspecten aan de orde stellen. Hierbij gebruikmakend van boekje: van werkdruk naar werkplezier Tijdens teamvergadering de bovenstaande aspecten aan de orde stellen Hierbij gebruikmakend van boekje: van werkdruk naar werkplezier Tevens aandacht voor het werken met een continurooster en de daarop volgende acties: - Vergadertijden 12

13 Communicatie en PR In het schooljaar is er een werkgroep communicatie/pr van start gegaan die haar werkzaamheden in het schooljaar concretiseren. Doelen 1. optimale informatievoorziening naar en communicatie (interactie) met ouders van leerlingen die nu op school zitten --> tevreden ouders (en leerlingen) 2. profilering van de school (met als belangrijk 'middel' de inzet van tevreden ouders als ambassadeurs) --> ouders (en leerlingen) als ambassadeur - Starten met een leerlingenraad - Starten met Prikbord op de website - Visie/identiteit van de school goed in beeld brengen; van daaruit strategie uitstippelen t.a.v. communicatie met ouders en omgeving van de school - PR workshops Heutink volgen Starten met een leerlingenraad Jaarverslag voor ouders, in samenspraak met OR. Uitbouwen van het Prikbord Onderzoeken van een leerlingenraad - Communicatie naar ouders. Zie ook hieronder de veilige school en communicatie met ouders. - Prikbord op de website - Onderzoek of leerlingenraad een bijdrage kan leveren 13

14 2 Studiedagen locatie specifiek Maandag 5 jan middag: Begrijpend lezen met Cora Blaak ochtend: visievorming zaakvakkenonderwijs 16 april: ochtend: gedrag methodiek voor het schoolklimaat middag: oriëntatie nieuwe methode(s) zaakvakken Maandag 12 januari 2015 Focus XL New Time Management Doel van de training Vergeet het traditionele Time Management! Het is gedateerd en het werkt niet meer zo goed in deze tijd. We leven in het zogenaamde informatietijdperk. Nog nooit kreeg je zoveel informatieprikkels binnen op een dag. Het aantal verstoringen en onderbrekingen groeit en je eigen planning lijdt onder deze waan van de dag. Herkenbaar? Wil jij meer grip, overzicht en controle in je werk? Wil jij meer rust in je hoofd? Proactief blijven werken aan de juiste zaken? Doelen halen en met een voldaan gevoel naar huis? Het kan echt! Onderwerpen De sleutel naar rust En een voldaan gevoel Doelen stellen en de juiste dingen doen Grip op verstoringen in je werk Werken volgens een waterdichte methodiek Een helder hoofd geeft minder stress en meer productiviteit Elke dag een lege mailbox Je werkplek slim inrichten Tijdwinners in je mail-systeem Afspraken maken en vastleggen Helder communiceren en delegeren Maandag 5 jan Ochtend: Begrijpend lezen met Cora Blaak Middag: Visievorming op zaakvakkenonderwijs Algehele teamvergadering donderdag 21 mei Wat bieden wij de meer en hoogbegaafde kinderen? En op welke manier willen wij hen bedienen? Donderdag 4 september 2014: PBS Maandag 5 januari 2015: ochtend uur: PBS midddag uur: Teambuilding nog nader te bepalen. 14

15 Aanpak De training New Time Management duurt 1 dag. Van ons kun je een praktijkgerichte en humorvolle training verwachten. Fun en resultaat gaan namelijk hand in hand. Bij voorkeur trainen we op jouw locatie, omdat we de aanpassingen dan meteen op jouw werkplek werkbaar kunnen maken. We zoomen vooraf uitgebreid in op wat belangrijk is voor jouw organisatie. We hebben meerdere experts met jarenlange ervaring op het gebied van New Time Management in verschillende branches. We zijn erop gericht om deelnemers zo te trainen dat je het geleerde nog tot in de lengte van jaren kunt toepassen. Je hebt hierbij een scala aan ondersteunende middelen waarmee we samen toewerken naar het doel. Zo heb je de beschikking over uitdagend en praktisch lesmateriaal met de nieuwste inzichten, een online leeromgeving, e-coaching en slimme app s waarmee we het leren naast effectiever, ook leuker en makkelijker maken. Studiedag 2: 22 mei uur uur Onderwijskundige invulling uur uur Teambuilding Invulling nader te bepalen. 15

16 ICT: Dit schooljaar wordt ingezet op implementatie van de software behorende bij de methodes Wereld in Getallen, Taal Actief, Estafette, Schatkist Rekenen en Lezen en Woordenschat (in de groepen 1 en 2) Toepassingen van Kijk en Parnassys. Dmv. groepsbezoeken zal gericht op het leerkracht gedrag gestuurd worden. De lln. van groep 6-8 zullen alleen nog maar werken in hun eigen Drive. De lkr. worden begeleid in het efficiënt delen van de documenten van de lln. Spreekuren ICT 6x per jaar 16

17 1. De veilige school 2. Communicatie met ouders De Bleek 1. De Veilige school: Uit het rapport, nav het onderzoek door Expertis (Iris Dijkman en Jonnek Adolfsen) bleek dat de integrale aanpak van Pesten/plangen en het veilige klimaat op school te wensen over laat. Het Pestprotocol zit goed in elkaar maar is alleen maar curatief en kan daardoor makkelijk als straf ervaren worden. Om dit te voorkomen zal er pro-actief een verandering moeten komen. Daarbij gaat het om het hele schoolklimaat. Vandaar dat er gestart wordt met Positif Behavior Support (PBS). Positive Behavior Support is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Net als gewone vakken als taal, rekenen en biologie, kun je leerlingen gewenst gedrag leren, door duidelijk en consequent te zijn in wat je van hen verwacht. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden methoden aangereikt op het niveau van de school, de klas en de individuele leerling. De kernprincipes van PBS zijn: Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen Communiceer en onderwijs je verwachtingen Herken en bekrachtig gewenst gedrag Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag Wees duidelijk en consequent met de gevolgen Belangrijke sleutelelementen hierbij zijn: preventie, effectief klassenmanagement, op data gebaseerde besluitvorming, positieve interventies en samenwerken met ouders. Omdat de veilige omgeving ook van belang is buitenschool is er overleg met de sportvereniging om te streven naar afstemming. Tevens zal de BSO deelnemen aan de PBS scholing. 2. Communicatie met ouders: Het borgdocument communicatie met ouders is hierbij het vertrekpunt. Tijdens teamvergaderingen zal dit voortdurend aan de een terugkerend thema zijn. Daarnaast zal in gesprekken met Ib-er en locatieleider hieraan teruggekoppeld worden. De bevindingen van de werkgroep PR zullen ook hun beslag krijgen 17

18 Positionering van de school in de Brede School t Berflo Paus Joannes XXIII In de Brede School willen wij uitgaan van onze eigen kracht. In het schooljaar zijn we begonnen met het onderzoeken van onze eigen kracht. De eerste aanzet is omschreven in een beleidsstuk. Hiermee gaan we in het schooljaar verder. Doen wij de juiste dingen om de visie te benaderen.? Visie Paus Joannesschool XXIII (omschreven november 2013) Op basisschool Paus Joannes XXIII vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Onze school wil graag dat kinderen plezier beleven aan leren. Leren wordt beschouwd als een plezierige activiteit, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Onze school streeft er naar om kinderen een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bieden zowel binnen als buiten de school. Vanuit zelfvertrouwen en geborgenheid worden vaardigheden aangeleerd. We willen kinderen het gevoel geven dat iedereen er mag zijn. In onze ogen is dit een voorwaarde voor het leren, maar ook voor het functioneren in een groep. Door zelfvertrouwen op te bouwen kan ieder kind werken aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Ons team tracht de band met ouders te verbreden door het onderhouden van verscheidene vormen van overleg. Ouders worden betrokken op school-, groeps- en kindniveau, omdat wij geloven dat ouders samen met de leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het welzijn van het kind. Samen proberen we na te denken en te bespreken wat de juiste zorg voor het kind zal zijn. Door het nauwe contact met ouders kunnen we vaak begrip creeëren voor situaties. Goede leerlingenzorg is een verantwoordelijkheid voor het hele team. We werken er met zijn allen aan om kinderen sociaal en emotioneel te laten ontplooien door leerlingen in hun waarde te laten en niet te vooroordelen. Door herhaaldelijk overleg binnen het team (met behulp van interne en externe deskundigen en professionals), consultaties, interesse in elkaar en contact met ouders proberen we er achter te komen waarom kinderen bepaald gedrag vertonen en hoe wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden. 18

Bibliotheek op school. Aanpak binnen de Bibliotheek behelst de volgende thema s en bouwstenen:

Bibliotheek op school. Aanpak binnen de Bibliotheek behelst de volgende thema s en bouwstenen: Jaarplan 2013-2014 Stuurgroepen Regiegroep: Binnen deze stuurgroep komen alle aspecten van de schoolontwikkeling samen. Vervolgens worden er adviezen gegeven voor de vervolgstappen: studiedagen, themavergaderingen,

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit 1. Handelingsgericht werken (HGW) Onderstaande doelen zijn gedeeltelijk behaald in het jaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 vindt een verdiepingsslag en verdere borging plaats. Leerkrachten stellen de onderwijsbehoefte

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

DATA. 995,00 excl. 21% btw

DATA. 995,00 excl. 21% btw DATA 6-7 juni 2017 5-6 oktober 2017 LEAN IT FOUNDATION U wilt uw klant de best mogelijke IT-service leveren? U begrijpt dat het creëren van klantwaarde essentieel is en ervaart dit als een lastig onderwerp?

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart Jaarplan 2016 2017 1. Kwaliteitszorg/opbrengsten Jaarplan 2016-2017: Doelen: 1.1 r worden meerdere relevante instrumenten ingezet voor het meten van de opbrengsten. 1.2 De inhoud en het gebruik hiervan

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2013-2014 Op naar de top! Hoofdpunten: Opbrengstgericht werken op school- en groepsniveau Selectie & voorbereidingstraject nieuwe methode rekenen Implementatie pluskast

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Sandra Koot en Monique Baard www.educote.nl 06-14980658 Schoolwide PBS is een: Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen Gericht

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3

INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3 JAARPLAN SCHOOLJAAR 2016-2017 1 INHOUD: BLADZIJDE 1. TECHNIEK 3 2. BURGERSCHAP 3 3. VEILIG LEREN LEZEN 4 4. TAAL EN SPELLING IN BEELD 4 5. ACTIEF OUDERSCHAP 5 6. ZIEN 6 7. ENGELS 6 8. ANALYSE / TRENDANALYSE

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag. Workshop 2: Systematisch kijken & aanpakken volgens PBS

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag. Workshop 2: Systematisch kijken & aanpakken volgens PBS Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 2: Systematisch kijken & aanpakken volgens PBS 26 november 2014 13.30 16.00 uur Berber Klein Liesbeth van Well Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag in de klas

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Schooljaarplan OT6 2014-2015. Onderwijsteam 6 gaat voor samenwerking, kwaliteit en persoonlijke contact!

Schooljaarplan OT6 2014-2015. Onderwijsteam 6 gaat voor samenwerking, kwaliteit en persoonlijke contact! Schooljaarplan OT6 2014-2015 Onderwijsteam 6 gaat voor samenwerking, kwaliteit en persoonlijke contact! Schooljaarplan 2014-2015 Onderwijsteam 6 augustus 2014 1 Adresgegevens van de basisscholen in team

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013. Voorstellen. Terugblik 2006-2007. Doel workshop. Stand van zaken 2013. Stand van zaken 2006

Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013. Voorstellen. Terugblik 2006-2007. Doel workshop. Stand van zaken 2013. Stand van zaken 2006 Voorstellen Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013 Enschede en Oldenzaal: 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (9500 leerlingen) Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal

Nadere informatie

Jaarplan + tijdpad Adoptiefase: Speerpunten werkgroepen: 1. BV 5: Verbetering wereld oriënterende vakken

Jaarplan + tijdpad Adoptiefase: Speerpunten werkgroepen: 1. BV 5: Verbetering wereld oriënterende vakken Jaarplan + tijdpad 2016-2017 Adoptiefase: Speerpunten werkgroepen: 1. BV 5: Verbetering wereld oriënterende vakken 2. BV 2: binnen passend onderwijs 3. BV 11: Visieontwikkeling op ICT in het onderwijs

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar 2014 2015

Jaarplan. Schooljaar 2014 2015 Jaarplan Schooljaar 2014 2015 Lezen. 2013-2014 evaluatie 2013-2014 2014-2015 Weten wat aan leesonderwijs uit de Leeslijn wordt gedaan. Specifieke leesbegeleiding vindt plaats. Vanuit het takenbeleid inventariseert

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND

PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND Woensdag 7 september 2016 Programma 08:30 uur Presentatie jaarplan Petra en Pauline 09:15 uur Presentatie gedragsprotocol Sabine Basis voor jaarplan Uitslagen quickscan Uitslagen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein CITO eind 2014 Leerling resultaten worden volgens de norm CITO eind behaald binnen de bandbreedte van max. 2 punten verschil. Schoolsoort 1, 0 % gewichten leerlingen.

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 4: Oplossingsgerichte gesprekken voeren, Aandachtsemmers vullen in jouw klas

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 4: Oplossingsgerichte gesprekken voeren, Aandachtsemmers vullen in jouw klas Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 4: Oplossingsgerichte gesprekken voeren, Aandachtsemmers vullen in jouw klas 17 juni 2015 13.30 16.00 uur Madeleine Vreeburg Miranda Noom Leerlijn Omgaan met

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie