Jaarplan Algemene zaken KBHZ. Organisatie schoolontwikkeling: Stuurgroepen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014-2015. Algemene zaken KBHZ. Organisatie schoolontwikkeling: Stuurgroepen:"

Transcriptie

1 Jaarplan Algemene zaken KBHZ Organisatie schoolontwikkeling: Stuurgroepen: Regiegroep: Binnen deze stuurgroep komen alle aspecten van de schoolontwikkeling samen. Vervolgens worden er adviezen gegeven voor de vervolgstappen: studiedagen, themavergaderingen, begeleiding enz. Samenstelling: Iris Dijkman (proces begeleiding Expertise team), Robert Wolters, (voorzitter, dir.), René Lambert (coördinator ICT), Ellen van Assen (stuurgroep rekenen en gedrag), Lisette vd Wiel (stuurgroep lezen) + Karin Wassink ( IB-er OB + wnd zorgcoördinator)) + Remy Maatman (locatieleider) + Ellen Wolkotte (locatieleider) + Dick Paalman (locatieleider) + Petra Kok (locatieleider). Stuurgroep (begrijpend) lezen: Monitoren de voortgang van het (voortgezet) technisch en begrijpend lezen, analyseren knelpunten en kansen, bereiden inhoudelijke bijeenkomsten en studiedagen voor. Speerpunt: verbeteren van de resultaten bij begrijpend lezen Samenstelling: Jet Eijssink, Marianne Tegelears (beide leescoördinatoren), Lisette vd Wiel (voorzitter, ib-er), Robert Wolters (dir.), Nicolet Korenblik (inhoudelijke begeleiding Expertis) 4 leerkrachten: Eugenie Huijbers, Ineke Lansink, Lisette ter Horst, Sabine Greven. Stuurgroep onderbouw: Monitoren de voortgang van het opbrengstgericht onderwijs aan kleuters, analyseren knelpunten en kansen, bereiden inhoudelijk de bijeenkomsten voor. Samenstelling: José vd Burg (lkr), Hiskia Kers (lkr. + coördinator OB), Astrid Bunte (lkr.) Hetty Weustink (lkr + coördinator OB), Karin Wassink (voorzitter, IB-er) Robert Wolters (dir.) en Gerreke Gierveld (Expertis). Stuurgroep rekenen: Monitoren de voortgang van het rekenonderwijs volgens het concept van opbrengstgericht werken, analyseren knelpunten en kansen, bereiden inhoudelijke bijeenkomsten en evt. studiedagen voor. Implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen Samenstelling: Elviera Gritter (Expertis), Ellen van Assen vervanging door Marianne Tegelaers (voorzitter, ib-er), Robert + 4 leerkr. (Iris Kemna, Karin Witteveen, Elles Lansink en PJ (nog niet). Stuurgroep gedrag: Hoewel de integrale aanpak gedrag naar verwachting van start gaat in de volgende schoolplanperiode (2015), is het niet wenselijk om tot dat moment te wachten. Binnen KBHZ is reeds zo n schat aan expertise en materialen, dat er structuur in de aanpak gebracht kan worden, zonder dat er ingrijpende maatregelen getroffen hoeven te worden. Daarmee zijn we bij het doel van de stuurgroep. 1

2 De leden van de stuurgroep moeten er voor zorgen dat de afspraken ook uitgevoerd en geborgd wordt binnen de tams van de locaties. Daarvoor moeten ze ervoor zorgen dat gedrag regelmatig een belangrijke plek op de agenda krijgt. Samenstelling: Ellen van Assen (voorzitter) + lkr.: Ellen Bron, Mathijs Moorman, Manon Timmen, Marike Hagedoorn, en Sakia Hannenberg. Organisatiestructuur Stuurgroep rekenen Stuurgroep Onderbouw Algemene regieroep MT Teams Stuurgroep lezen Stuurgroep gedrag Borging: Alle afspraken, protocollen en werkwijzers worden gecontroleerd op Google drive. Oude documenten worden verwijderd en de zoekfunctie wordt verbeterd door het trefwoord vooraan te plaatsen. Deze documenten hebben achteraan de datum van vaststelling. Bij agenda s en verslagen worden de data vooraan vermeld. Documenten worden zoveel mogelijk volgens een vaste systematiek gerubriceerd. In de teamvergaderingen tijdens het schooljaar worden deze aan de orde gesteld om: - iedereen alert te houden op deze afspraken; - te evalueren of dit alles nog van toepassing is, adequaat is of haalbaar is; Handelingsgericht werken en 1-zorgroute: - Bij de analyse van de groepsoverzichten zal meer ingezoomd worden op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dit is een moeilijk onderdeel van het handelingsgericht werken. - Groepsplannen worden steeds beter beschreven. Voor Rekenen zal het format uit Wereld in Getallen samengevoegd zodat er 2 groepsplannen ontstaan. Deze zullen gebruikt worden. Dit schooljaar wordt ingezet op de realisatie van een levend document. Leerkrachten moeten hierin een houvast zien van hun dagelijkse onderwijspraktijk. - Oefenen in Reflectie op eigen handelen. De groepsbezoeken zullen geïntensiveerd worden en gericht op leerkracht/instructiegedrag. - Krachtiger inzetten op de rol van de ouder; ouder zien als ervaringsdeskundige Zorgteam bijeenkomsten: - Met Elviera (Expertis) ervaringsuitwisseling t.a.v. Weerstand, hoe verbeter je de toets resultaten en Rekenen <> leerkrachtgedrag - Eigen: waarbij de zorgstructuur van KBHZ centraal staat. - Verder vormgeven van het Ontwikkelingsperspectief. Zien implementatie Afspraken: - We vullen een keer per jaar na 10 weken Zien in. - Eerst vult de leerkracht in dan pas de leerling. (groep 6 t/m 8) - De SVL nemen we niet meer af. - De leerlingen vullen alleen de vragenlijst voor welbevinden en betrokkenheid in. - Kleuters gebruiken Kijk Van waarnemen, begrijpen tot handelen Onder de profielen kun je kijken. Je krijgt dan groepshandelingsplannen die weer verwijzen naar de methode sociale talenten. 2

3 KBHZ en locatie specifiek Rekenen: - Implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen. Methode wordt mee gestart met ingang van het nieuwe schooljaar in alle groepen. Aan het eind van het schooljaar zijn de onderdelen bijgewerkt of overgedragen tijdens de groepsbespreking, die in Plus-Punt en Rekenrijk niet aangeboden werden in de jaargroepen. - Studiedag Wereld in Getallen op 9 okt Tijdens de teamvergaderingen wordt Tijdens de teamvergaderingen wordt voortdurend aandacht besteed aan de voortdurend aandacht besteed aan de nieuwe methode nieuwe methode Voor de groepen 1 en 2 moeten rekenen Voor de groepen 1 en 2 moeten rekenen geconcretiseerd worden gezocht binnen geconcretiseerd worden gezocht binnen Schatkist. Piramide. Afstemming groep1/2 naar groep 3 toe. Tijdens de teamvergaderingen wordt voortdurend aandacht besteed aan de nieuwe methode Voor de groepen 1 en 2 moeten rekenen geconcretiseerd worden gezocht binnen Schatkist. Tijdens de teamvergaderingen wordt voortdurend aandacht besteed aan de nieuwe methode Voor de groepen 1 en 2 moeten rekenen geconcretiseerd worden gezocht binnen Schatkist. 3

4 Gedrag: Hoewel de integrale aanpak gedrag naar verwachting van start gaat in de volgende schoolplanperiode (2015), is het niet wenselijk om tot dat moment te wachten. Binnen KBHZ is reeds zo n schat aan expertise en materialen. Er wordt structuur in de aanpak gebracht. De leden van de stuurgroep zorgen ervoor dat de afspraken ook uitgevoerd en geborgd worden binnen de tams van de locaties. Daarvoor moeten ze ervoor zorgen dat gedrag regelmatig een belangrijke plek op de agenda krijgt. Basis aanleveren voor het onderdeel gedrag in het schoolplan Huidige aanpak handhaven: thema s centraal vanuit Kinderen en hun sociale talenten. Oriëntenen op schoolbrede aanpak onderdeel van studiedag 16 april 2 collega s gaan in oktober de opleiding Rots en Water volgen. (Wouter Cleine en?) Groep 7 zal dit jaar zeker een vervolg krijgen op de Rots en Watertraining die in groep 6 is gegeven. Opstarten leerlingenraad. 1 collega gaat de opleiding Rots en Water volgen (Marijke Bremmers) Deze kennis zal vooral ingezet worden in groep 6. Tijdens de eerste weken van het schooljaar zullen wij de gouden weken van Boaz Bijleveld, inzetten. (Groepsvorming en ouderbetrokkenheid) Invoering PBS schoolbreed. (team, leerlingen en ouders) Kernteam (Karin, Matthijs, Petra.) gaat onder leiding van Iris Dijkman aan de slag met dit thema. De twee studiedagen zullen dit jaar in het teken staan van PBS. 4

5 Nieuwe Taal Methode: is de keuze gevallen op Taal Actief 4 als nieuwe taalmethode. Vanaf is deze methode voor de groepen ingevoerd. Laatste invoeringstraject is dit jaar groep 8. Implementatie in de locatie-vergaderingen. Terugkoppeling in de teamvergaderingen. Knelpunten en positieve ervaringen worden uitgewisseld. Indien nodig wordt extern advies ingewonnen of ondersteuning gevraagd. Terugkoppeling in de teamvergaderingen. Knelpunten en positieve ervaringen worden uitgewisseld. Indien nodig wordt extern advies ingewonnen of ondersteuning gevraagd. Tijdens teamvergadering in september zal er aandacht zijn voor de implementatie van Taal actief voor groep 8. Ook een terugblik op de andere groepen. Wat werkt wel en wat moet besproken worden. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de jaarplanning van de teamvergaderingen. Tijdens de algehele teamvergadering van 17 maart zal de focus liggen op de inzet van Taal Actief. Terugkoppeling in de teamvergaderingen. Knelpunten en positieve ervaringen worden uitgewisseld. Indien nodig wordt extern advies ingewonnen of ondersteuning gevraagd. 5

6 Begrijpend lezen: De doelstelling, dat het begrijpend lezen op niveau zou zijn, wordt in het algemeen niet gehaald (behalve de Bleek). Dat blijkt uit de analyse van de tussenopbrengsten. Dat wil zeggen dat de aanpak begrijpend lezen een speerpunt wordt. In het zorgteam en stuurgroep is dit besproken en wordt geadviseerd om het Werkmap Begrijpend lezen als vertrekpunt te nemen. De praktijkervaring wijzen uit dat hiermee goede resultaten geboekt worden. Ondersteuning van leerkrachten en groepsbezoeken zijn noodzakelijk. Vanuit het schoolplan : Doelstelling: het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen: - vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; - kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal; - plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal Vanuit het schoolplan : Doelstelling: het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen: - vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; - kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal; - plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal Vanuit het schoolplan : Doelstelling: het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen: - vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; - kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal; - plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal Huidige aanpak handhaven en ervaringen van de andere locaties meenemen Vanwege voldoende scores bij begrijpend lezen is een intensievere/ander aanpak niet noodzakelijk. Doel: Voldoende toetsopbrengsten Doel: Voldoende toetsopbrengsten Doel: Voldoende toetsopbrengsten Visie op Begrijpend lezen / luisteren: Door lezen ontdek en ontmoet je de wereld. Begrijpend lezen is een onmisbare vaardigheid om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij willen de kinderen al vanaf groep 1 in aanraking laten komen met verschillende soorten teksten. Stapsgewijs leren de kinderen hoe ze een tekst aan moeten pakken om deze goed te begrijpen. Visie op Begrijpend lezen / luisteren: Door lezen ontdek en ontmoet je de wereld. Begrijpend lezen is een onmisbare vaardigheid om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij willen de kinderen al vanaf groep 1 in aanraking laten komen met verschillende soorten teksten. Stapsgewijs leren de kinderen hoe ze een tekst aan moeten pakken om deze goed te begrijpen. Visie op Begrijpend lezen / luisteren: Door lezen ontdek en ontmoet je de wereld. Begrijpend lezen is een onmisbare vaardigheid om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij willen de kinderen al vanaf groep 1 in aanraking laten komen met verschillende soorten teksten. Stapsgewijs leren de kinderen hoe ze een tekst aan moeten pakken om deze goed te begrijpen. Aanleiding om met Begrijpend lezen en luisteren doelgericht en planmatig aan de slag te gaan: Aanleiding om met Begrijpend lezen en luisteren doelgericht en planmatig aan Aanleiding om met Begrijpend lezen en luisteren doelgericht en planmatig aan 6

7 - Methode nieuwsbegrip biedt te weinig variatie in tekstsoorten. - Veel leerlingen begrijpen teksten behorend bij zaakvakken vaak niet of onvoldoende. - Toetsscores (methode als nietmethodegebonden) liggen onder het landelijk gemiddelde. Plan van aanpak: - Leerkrachten noodzaak van aanpak laten onderschrijven. Dit is al gebeurd tijdens groepsbesprekingen en vergaderingen. - Leerkrachten bewust maken van belang leerkrachtvaardigheden. - Leerkrachtvaardigheden duidelijk maken. - Leerkrachten kennis laten maken met de werkmap begrijpend lezen. Een aantal lessen is al kant en klaar gemaakt. - Leerkrachten maken in hun groep een keus waar ze tijd vandaan halen om naast de les van Nieuwsbegrip ook 1 x per week een extra begrijpend lees of luisteractiviteit, uit de werkmap Begrijpend lezen, in te plannen. (toepassingsles, rekenactiviteit, leesles etc.) Dit i.o.m. de IB-er. 5 jan studiedag: Middag Cora Blaak begr. lezen sept/okt 2014/2015 gezamenlijke vergadering met Don Bosco groep 1/2 begrijpend luisteren/lezen Proces tot aan de studiedag 5 jan : Teamvergadering groepsbezoeken Vergaderingen stuurgroep begrijpend lezen de slag te gaan: - Methode nieuwsbegrip biedt te weinig variatie in tekstsoorten. - Veel leerlingen begrijpen teksten behorend bij zaakvakken vaak niet of onvoldoende. - Toetsscores (methode als nietmethodegebonden) liggen onder het landelijk gemiddelde. Plan van aanpak: - Leerkrachten noodzaak van aanpak laten onderschrijven. Dit is al gebeurd tijdens groepsbesprekingen en vergaderingen. - Leerkrachten bewust maken van belang leerkrachtvaardigheden. - Leerkrachtvaardigheden duidelijk maken. - Leerkrachten kennis laten maken met de werkmap begrijpend lezen. Een aantal lessen is al kant en klaar gemaakt. - Leerkrachten maken in hun groep een keus waar ze tijd vandaan halen om naast de les van Nieuwsbegrip ook 1 x per week een extra begrijpend lees of luisteractiviteit, uit de werkmap Begrijpend lezen, in te plannen. (toepassingsles, rekenactiviteit, leesles etc.) Dit i.o.m. de IB-er. 15 mei 2014 gezamenlijke team vergadering groepen 3 t/m 8 begrijpend lezen sept/okt 2014/2015 gezamenlijke vergadering met Esrein groep 1/2 begrijpend luisteren/lezen Vergaderingen stuurgroep begrijpend lezen de slag te gaan: - Methode nieuwsbegrip biedt te weinig variatie in tekstsoorten. - Veel leerlingen begrijpen teksten behorend bij zaakvakken vaak niet of onvoldoende. - Toetsscores (methode als nietmethodegebonden) liggen onder het landelijk gemiddelde. Plan van aanpak: - Leerkrachten noodzaak van aanpak laten onderschrijven. Dit is al gebeurd tijdens groepsbesprekingen en vergaderingen. - Leerkrachten bewust maken van belang leerkrachtvaardigheden. - Leerkrachtvaardigheden duidelijk maken. - Leerkrachten kennis laten maken met de werkmap begrijpend lezen. Een aantal lessen is al kant en klaar gemaakt. - Leerkrachten maken in hun groep een keus waar ze tijd vandaan halen om naast de les van Nieuwsbegrip/ Piramide/ Bereslim ook 1 x per week een extra begrijpend lees of luisteractiviteit, uit de werkmap Begrijpend lezen, in te plannen. (toepassingsles, rekenactiviteit, leesles etc.) Dit i.o.m. de IB-er. Proces tot aan de studiedag 5 jan : Teamvergaderingen groepsbezoeken Vergaderingen stuurgroep begrijpend lezen 5 jan studiedag: Ochtend Cora Blaak begr. Lezen 7

8 oriëntatie op jezelf en de wereld Het is niet noodzakelijk dat de locaties dezelfde methode hebben. Voorwaarde dat deze voldoet aan de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld? (zie hierna) Opmerkingen: - uitwisseling meer divers door andere materialen; - uitwisseling van verschillende ervaring en expertise; - financiering mag niet te veel uiteenlopen; - grote kans en mooie start voor de beleidsruimte op de locaties. Advies Werkgroep: - Keuze voor de aanschaf van methode Zaakvakken (vlgs kerndoelen: oriëntatie op jezelf en de wereld ) per locatie te bepalen; - Goed de tijd nemen: wat en wanneer ivm visie ontwikkeling en andere keuzes in het schoolontwikkelplan bijv. invoering nieuwe rekenmethode, groepsplannen enz. - Financiële kaders vaststellen door uit te gaan van een gemiddelde methode prijs en dit terugbrengen naar een gemiddeld bedrag per leerling. - Goed te gebruiken zijn naast de tijdsinvestering die opbrengstgericht onderwijs vergt. - De zaakvakken kunnen een goede tegenhanger zijn tov het opbrengstgericht werken; kind centraal tov instructie centraal. Studiedagen locatiespecifiek: Deel van de dag gebruiken door uitleg te krijgen over 4 keer Wijzer Geen actie Oriëntatie op zaakvakken met in het achterhoofd de vraag: op welke manier willen wij kinderen laten leren over de wereld om hen heen? Werkgroep voorwerk laten doen en vanaf januari tijdens studiedag terug laten komen. Oriëntatie op zaakvakken met in het achterhoofd de vraag: op welke manier willen wij kinderen laten leren over de wereld om hen heen? Werkgroep verricht het voorwerk. Komt terug in de teamvergaderingen. 8

9 Zelfstandig werk: De huidige aanpak zelfstandig werk geëvalueerd. Door de convergente differentiatie en het werken volgens het IGDI-model zullen er waarschijnlijk aanpassingen noodzakelijk zijn: hoe organiseer ik het met drie groepen, hoe staat het in de klassenmap, hoe creëer ik ruimte in mijn rooster en welke (verantwoorde) keuze moeten er gemaakt worden. Doel: zelfstandig werk is het middel om met groepen leerlingen extra te oefenen, bijv. automatiseren, extra lezen enz Inpassen zelfstandig werken in rooster; combineren met IGDI; ivm extra oefen: automatiseren, lezen enz. OB-MB-BB nu nog verschillende aanpak, hierin doorgaande lijn! Zelfstandig werken i.c.m. IGDI. En zelfstandig werken in combigroepen. Zorg op maat. Ook voor de meer en hoogbegaafde leerlingen. Zelfstandig werken i.c.m. IGDI. En zelfstandig werken in combigroepen. Zorg op maat. Ook voor de meer en hoogbegaafde leerlingen. Zelfstandig werken i.c.m. IGDI. En zelfstandig werken in combigroepen. Zorg op maat. Ook voor de meer en hoogbegaafde leerlingen. 9

10 Onderbouw: Implementatie Kijk. De algemene kennis is aanwezig, nu moet er verdieping plaatsvinden in: - kennis van de methode; - observaties in relatie tot de ontwikkelings-/leerlijnen; - registreren; - risicofactoren en koppeling met het groepsplan. Groepsplannen: Uitbreiden groepsplannen/overzichten rekenen en taal dmv alle lijnen van Kijk en toevoeging LOVS Als alle ontwikkelingslijnen van KIJK worden ingevuld gaan we (ongeveer vanaf jan. 2015) groepsoverzichten en groepsplannen van de methode KIJK gebruiken en hier kunnen de Cito gegevens dan aan worden toegevoegd (dit kan niet in Parnassys). Doel: Verbeteren van de groepsoverzichten en groepsplannen waardoor de toepassing in de dagelijkse praktijk verbetert Tijdens de groepsbezoeken wordt dit gecontroleerd. Proces: Tijdens de gezamenlijke teamvergaderingen. Bespreking in stuurgroep OB en zorgteam Proces: Tijdens de gezamenlijke teamvergaderingen. Bespreking in stuurgroep OB en zorgteam Proces: Tijdens de gezamenlijke teamvergaderingen. Bespreking in stuurgroep OB en zorgteam Proces: Tijdens de gezamenlijke teamvergaderingen. Bespreking in stuurgroep OB en zorgteam IKC ontwikkeling. Het Kindcentrum een plek geven binnen de locatie. 10

11 Beoordelen en cijfers geven: KBHZ heeft een borgdocument beoordelen, cijfers geven en correctie. We gebruiken dezelfde methodes en hebben we dezelfde rapporten. Dit betekent ook dat, in algemene zin, de wijze van beoordeling hetzelfde moet zijn. Doel: De doorgaande lijn en concretisering moet beschreven worden in een handboek, zodat beoordelen, cijfers geven en correctie per leerjaar duidelijk is. Dit wordt per locatie uitgewerkt. Werkgroep beoordelen formeren Deze gaan voorstellen maken voor normeringen en doorgaande lijnen in het beoordelen Werkgroep beoordelen formeren Deze gaan voorstellen maken voor normeringen en doorgaande lijnen in het beoordelen Werkgroep beoordelen formeren Deze gaan voorstellen maken voor normeringen en doorgaande lijnen in het beoordelen Werkgroep beoordelen formeren Deze gaan voorstellen maken voor normeringen en doorgaande lijnen in het beoordelen 11

12 Werkdruk: Inzicht geven in eigen handelen. Daar waar winst te behalen valt kan de leerkracht dit zelf realiseren. Tevens een open houding binnen het team creëren om constructief/kritisch met elkaar over dit onderwerp te praten/discussiëren: je eigen werk(druk) beleving te delen met elkaar... om zo te zoeken naar overeenkomsten helder krijgen van verwachtingen van elkaar, hoe kunnen we elkaar helpen om de werkdruk te verminderen en de werksfeer te verhogen. Doel: Een andere invulling van werkbeleving, dmv inzicht in beleefde werkdruk en feitelijke werkbelasting. Tijdens teamvergadering de bovenstaande aspecten aan de orde stellen Hierbij gebruikmakend van boekje: van werkdruk naar werkplezier Werkdruk is het thema van de studiedag 12 januari 2015 Continurooster en invulling van de werktijd. Op welke momenten gaan we vergaderen. Tijdens teamvergadering de bovenstaande aspecten aan de orde stellen. Hierbij gebruikmakend van boekje: van werkdruk naar werkplezier Tijdens teamvergadering de bovenstaande aspecten aan de orde stellen Hierbij gebruikmakend van boekje: van werkdruk naar werkplezier Tevens aandacht voor het werken met een continurooster en de daarop volgende acties: - Vergadertijden 12

13 Communicatie en PR In het schooljaar is er een werkgroep communicatie/pr van start gegaan die haar werkzaamheden in het schooljaar concretiseren. Doelen 1. optimale informatievoorziening naar en communicatie (interactie) met ouders van leerlingen die nu op school zitten --> tevreden ouders (en leerlingen) 2. profilering van de school (met als belangrijk 'middel' de inzet van tevreden ouders als ambassadeurs) --> ouders (en leerlingen) als ambassadeur - Starten met een leerlingenraad - Starten met Prikbord op de website - Visie/identiteit van de school goed in beeld brengen; van daaruit strategie uitstippelen t.a.v. communicatie met ouders en omgeving van de school - PR workshops Heutink volgen Starten met een leerlingenraad Jaarverslag voor ouders, in samenspraak met OR. Uitbouwen van het Prikbord Onderzoeken van een leerlingenraad - Communicatie naar ouders. Zie ook hieronder de veilige school en communicatie met ouders. - Prikbord op de website - Onderzoek of leerlingenraad een bijdrage kan leveren 13

14 2 Studiedagen locatie specifiek Maandag 5 jan middag: Begrijpend lezen met Cora Blaak ochtend: visievorming zaakvakkenonderwijs 16 april: ochtend: gedrag methodiek voor het schoolklimaat middag: oriëntatie nieuwe methode(s) zaakvakken Maandag 12 januari 2015 Focus XL New Time Management Doel van de training Vergeet het traditionele Time Management! Het is gedateerd en het werkt niet meer zo goed in deze tijd. We leven in het zogenaamde informatietijdperk. Nog nooit kreeg je zoveel informatieprikkels binnen op een dag. Het aantal verstoringen en onderbrekingen groeit en je eigen planning lijdt onder deze waan van de dag. Herkenbaar? Wil jij meer grip, overzicht en controle in je werk? Wil jij meer rust in je hoofd? Proactief blijven werken aan de juiste zaken? Doelen halen en met een voldaan gevoel naar huis? Het kan echt! Onderwerpen De sleutel naar rust En een voldaan gevoel Doelen stellen en de juiste dingen doen Grip op verstoringen in je werk Werken volgens een waterdichte methodiek Een helder hoofd geeft minder stress en meer productiviteit Elke dag een lege mailbox Je werkplek slim inrichten Tijdwinners in je mail-systeem Afspraken maken en vastleggen Helder communiceren en delegeren Maandag 5 jan Ochtend: Begrijpend lezen met Cora Blaak Middag: Visievorming op zaakvakkenonderwijs Algehele teamvergadering donderdag 21 mei Wat bieden wij de meer en hoogbegaafde kinderen? En op welke manier willen wij hen bedienen? Donderdag 4 september 2014: PBS Maandag 5 januari 2015: ochtend uur: PBS midddag uur: Teambuilding nog nader te bepalen. 14

15 Aanpak De training New Time Management duurt 1 dag. Van ons kun je een praktijkgerichte en humorvolle training verwachten. Fun en resultaat gaan namelijk hand in hand. Bij voorkeur trainen we op jouw locatie, omdat we de aanpassingen dan meteen op jouw werkplek werkbaar kunnen maken. We zoomen vooraf uitgebreid in op wat belangrijk is voor jouw organisatie. We hebben meerdere experts met jarenlange ervaring op het gebied van New Time Management in verschillende branches. We zijn erop gericht om deelnemers zo te trainen dat je het geleerde nog tot in de lengte van jaren kunt toepassen. Je hebt hierbij een scala aan ondersteunende middelen waarmee we samen toewerken naar het doel. Zo heb je de beschikking over uitdagend en praktisch lesmateriaal met de nieuwste inzichten, een online leeromgeving, e-coaching en slimme app s waarmee we het leren naast effectiever, ook leuker en makkelijker maken. Studiedag 2: 22 mei uur uur Onderwijskundige invulling uur uur Teambuilding Invulling nader te bepalen. 15

16 ICT: Dit schooljaar wordt ingezet op implementatie van de software behorende bij de methodes Wereld in Getallen, Taal Actief, Estafette, Schatkist Rekenen en Lezen en Woordenschat (in de groepen 1 en 2) Toepassingen van Kijk en Parnassys. Dmv. groepsbezoeken zal gericht op het leerkracht gedrag gestuurd worden. De lln. van groep 6-8 zullen alleen nog maar werken in hun eigen Drive. De lkr. worden begeleid in het efficiënt delen van de documenten van de lln. Spreekuren ICT 6x per jaar 16

17 1. De veilige school 2. Communicatie met ouders De Bleek 1. De Veilige school: Uit het rapport, nav het onderzoek door Expertis (Iris Dijkman en Jonnek Adolfsen) bleek dat de integrale aanpak van Pesten/plangen en het veilige klimaat op school te wensen over laat. Het Pestprotocol zit goed in elkaar maar is alleen maar curatief en kan daardoor makkelijk als straf ervaren worden. Om dit te voorkomen zal er pro-actief een verandering moeten komen. Daarbij gaat het om het hele schoolklimaat. Vandaar dat er gestart wordt met Positif Behavior Support (PBS). Positive Behavior Support is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Net als gewone vakken als taal, rekenen en biologie, kun je leerlingen gewenst gedrag leren, door duidelijk en consequent te zijn in wat je van hen verwacht. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden methoden aangereikt op het niveau van de school, de klas en de individuele leerling. De kernprincipes van PBS zijn: Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen Communiceer en onderwijs je verwachtingen Herken en bekrachtig gewenst gedrag Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag Wees duidelijk en consequent met de gevolgen Belangrijke sleutelelementen hierbij zijn: preventie, effectief klassenmanagement, op data gebaseerde besluitvorming, positieve interventies en samenwerken met ouders. Omdat de veilige omgeving ook van belang is buitenschool is er overleg met de sportvereniging om te streven naar afstemming. Tevens zal de BSO deelnemen aan de PBS scholing. 2. Communicatie met ouders: Het borgdocument communicatie met ouders is hierbij het vertrekpunt. Tijdens teamvergaderingen zal dit voortdurend aan de een terugkerend thema zijn. Daarnaast zal in gesprekken met Ib-er en locatieleider hieraan teruggekoppeld worden. De bevindingen van de werkgroep PR zullen ook hun beslag krijgen 17

18 Positionering van de school in de Brede School t Berflo Paus Joannes XXIII In de Brede School willen wij uitgaan van onze eigen kracht. In het schooljaar zijn we begonnen met het onderzoeken van onze eigen kracht. De eerste aanzet is omschreven in een beleidsstuk. Hiermee gaan we in het schooljaar verder. Doen wij de juiste dingen om de visie te benaderen.? Visie Paus Joannesschool XXIII (omschreven november 2013) Op basisschool Paus Joannes XXIII vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Onze school wil graag dat kinderen plezier beleven aan leren. Leren wordt beschouwd als een plezierige activiteit, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Onze school streeft er naar om kinderen een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bieden zowel binnen als buiten de school. Vanuit zelfvertrouwen en geborgenheid worden vaardigheden aangeleerd. We willen kinderen het gevoel geven dat iedereen er mag zijn. In onze ogen is dit een voorwaarde voor het leren, maar ook voor het functioneren in een groep. Door zelfvertrouwen op te bouwen kan ieder kind werken aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Ons team tracht de band met ouders te verbreden door het onderhouden van verscheidene vormen van overleg. Ouders worden betrokken op school-, groeps- en kindniveau, omdat wij geloven dat ouders samen met de leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het welzijn van het kind. Samen proberen we na te denken en te bespreken wat de juiste zorg voor het kind zal zijn. Door het nauwe contact met ouders kunnen we vaak begrip creeëren voor situaties. Goede leerlingenzorg is een verantwoordelijkheid voor het hele team. We werken er met zijn allen aan om kinderen sociaal en emotioneel te laten ontplooien door leerlingen in hun waarde te laten en niet te vooroordelen. Door herhaaldelijk overleg binnen het team (met behulp van interne en externe deskundigen en professionals), consultaties, interesse in elkaar en contact met ouders proberen we er achter te komen waarom kinderen bepaald gedrag vertonen en hoe wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden. 18

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie