Zo vader, zo zoon..?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo vader, zo zoon..?"

Transcriptie

1 Het effect van de daadwerkelijke en ideale taakverdeling van Turkse, Marokkaanse en autochtone vaders op de opvattingen van hun zonen Saskia de Hoog & Maartje Bakhuys Roozeboom Universiteit Utrecht 2006

2 Voorwoord Wij zijn de volgende mensen dank verschuldigd. Allereerst danken wij Vincent Duindam voor zijn steun, vertrouwen en begeleiding bij de totstandkoming van deze scriptie. Daarnaast danken wij Myra Keizer, van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor haar tijd en bruikbare adviezen bij het opzetten van deze studie. Tevens zijn wij Freek Bucx veel dank verschuldigd voor zijn betrokkenheid en hulpvaardigheid bij de complexe data-analyse. Ten slotte danken wij Lidy van Nijhuis, Stefanie van t Hart en Hilbert Onvlee voor de prettige bijeenkomsten en het praktische commentaar. Utrecht, juni 2006 Saskia de Hoog & Maartje Bakhuys Roozeboom 2

3 Samenvatting In deze studie wordt de invloed van vaders onderzocht bij de socialisatie van hun zonen ten aanzien van de taakverdeling. Bekeken wordt in hoeverre de taakverdelingspreferenties van zonen voorspeld kunnen worden uit, zowel de daadwerkelijke taakverdeling, als uit de opvattingen over de taakverdeling van vaders. Daarnaast wordt in deze studie onderzocht of de familieband een rol speelt bij het socialisatieproces. Bovendien wordt bekeken of autochtonen enerzijds en Turken en Marokkanen anderzijds verschillen in de mate waarin opvattingen van vaders en zonen ten aanzien van de taakverdeling overeenkomen. Met behulp van de NKPS en de SPVA datasets worden, zowel bij autochtonen als bij Turken en Marokkanen, de vaders en zonen met elkaar vergeleken. Daarnaast worden autochtone vaders en zonen vergeleken met Turkse en Marokkaanse vaders en zonen. De resultaten van deze studie impliceren dat met name de opvattingen van vaders ten aanzien van de taakverdeling van invloed zijn op de taakverdelingspreferenties van zonen. De hechtheid van de familieband speelt bij dit proces een belangrijke, modererende rol. Daarnaast blijkt een generatieverschil te kunnen worden waargenomen. Zonen blijken modernere opvattingen te hebben ten aanzien van de taakverdeling dan hun vaders. Deze verschillen blijken onder allochtonen groter dan onder autochtonen. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inleiding 6 Opbouw van de thesis 7 Achtergrond 8 Deel I 1. De huidige taakverdeling tussen mannen en vrouwen ten aanzien van betaalde en onbetaalde arbeid en het begrip socialisatie Arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland anno nu Combinatie arbeid en zorg Verdeling onbetaalde arbeid Zorgende mannen Opvattingen jongeren Socialisatie Mannelijke en vrouwelijke zorgtaken 16 Deel II 2. De invloed van vaders op de opvattingen over de taakverdeling van Turkse, Marokkaanse en autochtone zonen Turken en Marokkanen in Nederland Daadwerkelijke verdeling zorg en arbeid Opvattingen over taakverdeling Totstandkoming opvattingen Turkse en Marokkaanse vaders in vergelijking met autochtone vaders Religie Opleidingsniveau en leeftijd Familieband Onderzoeksopzet Data en Methoden Dataset Onderzoeksgroepen Autochtonen Allochtonen Representativiteit 34 4

5 3.3. Variabelen Afhankelijke variabelen Onafhankelijke variabelen Controle variabelen Beperkingen van meetinstrumenten Methode van analyse Resultaten Beschrijvende analyses Verklarende analyses Hypothese Hypothese Hypothese Hypothese Conclusie Daadwerkelijk gedrag en opvattingen Familieband Verschillen tussen autochtonen en allochtonen Discussie Daadwerkelijk gedrag en opvattingen Familieband Verschillen tussen autochtonen en allochtonen Daadwerkelijk gedrag Opvattingen Opvattingen van autochtone en allochtone zonen en vaders Beperkingen van dit onderzoek Vervolgonderzoek 60 Referenties 61 5

6 Inleiding Een egalitaire verdeling van arbeid en zorgtaken is momenteel een zeer actueel en maatschappelijk relevant thema. De arbeidsparticipatie van de vrouw is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Daarnaast blijft een toenemend aantal vrouwen werken nadat zij kinderen heeft gekregen. Het traditionele kostwinnerschap heeft hiermee dan ook zijn dominante positie in de samenleving verloren. In de meeste gevallen is er echter (nog) geen sprake van een gelijke verdeling van taken tussen partners ten aanzien van zowel betaalde als onbetaalde arbeid. Vrouwen werken meestal in deeltijd, mannen voltijds en daarnaast nemen vrouwen nog steeds het grootste gedeelte van de zorg voor de kinderen en het huishouden op zich. Toch blijken er wel duidelijke veranderingswensen te bestaan bij zowel de bevolking als het overheidsbeleid ten aanzien van de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. Het overheidsbeleid heeft zich ten doel gesteld om de combinatie van arbeid en zorg aan te moedigen en te vergemakkelijken. Hierbij is er ook meer belangstelling gekomen voor het aandeel van mannen in huishoudelijke en zorgtaken. Met name de herverdeling van deze onbetaalde taken blijkt nog een zeer moeizaam proces. Opvallend is dat jongeren al op vroege leeftijd seksespecifieke opvattingen hebben ten aanzien van taakverdeling. Jongens blijken over het algemeen traditioneler te denken dan meisjes. Dit verschil is nog sterker als wordt gekeken naar de opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren. In deze studie zal worden onderzocht in hoeverre socialisatietheorieën een verklaring kunnen bieden voor deze, al op vroege leeftijd gevormde, opvattingen ten aanzien van de taakverdeling. Het wetenschappelijk belang van deze studie is dan ook gelegen in het verwerven van vernieuwende wetenschappelijke inzichten op het gebied van de socialisatie van kinderen. Er zal specifiek worden gekeken naar de opvattingen van jongens en de rol die vaders hierbij spelen. Daarnaast zal in deze studie worden gekeken naar de invloed van de familieband op de socialisatie van zonen. Inzichten in de rol van vaders bij de totstandkoming van de opvattingen van zonen ten aanzien van de taakverdeling kunnen tevens een maatschappelijk belang dienen. Wanneer de invloed van vaders op de taakverdelingspreferenties van zonen helder in kaart wordt gebracht, zal dit mogelijk aanknopingspunten bieden voor de overheid om de combinatie arbeid en zorg te vergemakkelijken. Met behulp van deze studie wordt getracht hieraan een bijdrage te leveren. 6

7 Opbouw van de thesis Allereerst zal kort worden besproken wat de achtergrond van deze studie is. Hierbij zal de rol van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden toegelicht. Vervolgens zal in het eerste deel dieper worden ingegaan op de huidige taakverdeling tussen mannen en vrouwen ten aanzien van betaalde en onbetaalde arbeid. Vervolgens zal het begrip socialisatie worden toegelicht als mogelijke verklaring voor het moeizame proces van de herverdeling van huishoudelijke en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. In het tweede gedeelte zal worden gekeken naar twee specifieke groepen allochtonen, namelijk Turken en Marokkanen. Aangezien de verschillen tussen mannen en vrouwen ten aanzien van de taakverdeling bij deze groepen groter blijken te zijn dan bij autochtonen, zal in dit gedeelte met name worden gekeken naar elementen, welke mogelijk bijdragen aan de instandhouding van traditionele opvattingen over de ideale taakverdeling bij Turkse en Marokkaanse mannen. Bij de formulering van de hypothesen zullen de socialisatietheorieën in voorgaand hoofdstuk als leidraad dienen. In de daarop volgende hoofdstukken zullen achtereenvolgens de data en methode worden toegelicht die zijn gebruikt voor het toetsen van de hypotheses. Vervolgens zullen de resultaten van deze analyses uiteen worden gezet. Daarna worden de conclusies toegelicht en de resultaten bediscussieerd. Als laatste zullen de beperkingen van deze studie en mogelijkheden voor vervolgonderzoek worden besproken. 7

8 Achtergrond De Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert het Nederlandse emancipatiebeleid. Het ministerie van SZW onderhoudt contacten met alle ministeries, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, geeft impulsen aan beleid en wisselt kennis uit (www.minszw.nl). De doelstelling van het emancipatiebeleid is als volgt: [ ] de mogelijkheid een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden kunnen realiseren (www.emancipatieweb.nl). Het emancipatiebeleid richt zich onder andere op het vergroten van de arbeidsdeelname van vrouwen. Hierbij kan de aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg niet uitblijven. Het emancipatiebeleid heeft zich dan ook gericht op het vereenvoudigen en stimuleren van de combinatie werk en zorg. Daarnaast is een van de doelstellingen van het beleid van de laatste jaren het vergroten van de zorgverantwoordelijkheid van mannen geweest. Onder de noemer mannen in de hoofdrol zijn er in 2003 twee projecten gestart, namelijk het onderzoek werkende vaders, zorgende mannen en de mediacampagne wie doet wat. Doel van deze projecten was om te bewerkstelligen dat mannen een groter aandeel van de zorgtaken op zich zouden nemen. Enerzijds om de man meer te betrekken bij de opvoeding van zijn kinderen en anderzijds ook om meer ruimte voor de vrouw te creëren voor arbeidsdeelname. In het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2000/2001 is geformuleerd dat het aandeel mannen in zorgtaken minimaal 40% moet zijn in Echter, uit de emancipatiemonitor 2004 van het SCP valt op grond van de huidige cijfers op te maken dat dit aandeel waarschijnlijk niet realiseerbaar zal zijn. Dit zou mogelijk samen kunnen hangen met het feit dat het onderwerp zorgende mannen in de huidige kabinetsperiode wat op de achtergrond is geraakt. Nieuwe inzichten die mogelijke verklaringen kunnen bieden voor het niet kunnen realiseren van de beoogde doelstellingen, zouden het ministerie ertoe kunnen aanzetten in de komende kabinetsperiode meer aandacht te besteden aan zorgende mannen. Om deze nieuwe inzichten te verwerven zal gebruik worden gemaakt van de data van het NKPS (Netherlands Kinship Panel Study) waarvan het ministerie medefinancier is. 8

9 Deel I 1. De huidige taakverdeling tussen mannen en vrouwen ten aanzien van betaalde en onbetaalde arbeid en het begrip socialisatie 1.1. Arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland anno nu Leonoor Kuijk schreef enige tijd geleden het volgende stuk in Trouw (2005): Zelfs toen de 33-jarige Mari Oishi uit Kyoto hoog in het management zat van een Japans elektriciteitsbedrijf, vonden haar mannelijke collega s dat zij voor de thee moest zorgen. De verhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn in Japan nog heel traditioneel. Mari kwam erachter dat carrière maken in Japan zou betekenen dat ze nooit kinderen zou krijgen. Ze zei haar baan op en verhuisde twee maanden geleden naar Nederland. Vooral de mogelijkheid om parttime te werken, trekt haar aan. Dat is in Japan ondenkbaar.,,het is daar alles of niets, verklaart ze haar stap.,,als vrouw zit je thuis met de kinderen óf je maakt carrière als een man. In Nederland is bovengeschetste situatie niet meer denkbaar. Vrouwen in Nederland maken steeds vaker deel uit van de arbeidsmarkt. De tijd van het traditionele kostwinnerschap lijkt hiermee dan ook op zijn retour. Vrouwen stoppen niet vanzelfsprekend meer met werken als zij trouwen en zij blijven vaker werken wanneer zij kinderen krijgen. Van de laatst genoemde groep blijkt dat de vrouwen met minderjarige kinderen het meest verantwoordelijk zijn voor de sterk toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen sinds de jaren tachtig (Knijn & Van Wel, 2001). Dit is ook terug te zien in de emancipatiemonitor 2004; in 2003 hadden zes op de tien vrouwen met een partner en met kinderen jonger dan 6 jaar een baan. Dit is zelfs een verdubbeling ten opzichte van Hoewel dit op het eerste gezicht zeer positieve geluiden zijn wanneer men een egalitaire taakverdeling nastreeft, blijkt een diepere analyse een meer divers en minder rooskleurig beeld op te leveren. De reeds eerder genoemde doelstelling van het kabinet om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen tot 65% in 2010 lijkt op grond van de resultaten uit de Emancipatiemonitor 2004 van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek, met gelijkblijvende groei, namelijk niet haalbaar. Op dit Auteur: S.R. de Hoog 9

10 moment werkt 55% van alle vrouwen, 1 procentpunt minder dan de streefwaarde van dat jaar. Verder blijkt dat vrouwen steeds minder fulltime werken. In 2004 had 70% van de werkende vrouwen een deeltijdbaan. Hoewel, zoals eerder vermeld, vrouwen na de geboorte van hun kind wel vaker blijven werken, passen zij hun arbeidsuren zeer vaak aan; zij gaan minder uren werken. Mannen blijken dit daarentegen amper te doen, zij blijven bijna altijd evenveel werken of gaan zelfs meer werken. Daarnaast blijkt de arbeidsmarktparticipatie het laagst bij oudere vrouwen, alleenstaande moeders met kinderen tot 6 jaar en laagopgeleide vrouwen. Bovendien blijkt dat de Marokkaanse en Turkse vrouw nog sterk achterloopt op de Nederlandse vrouw wat betreft de arbeidsdeelname. In 2004 had nog geen drie op de tien van deze vrouwen een baan van 12 uur of meer. De positie van allochtonen zal in latere hoofdstukken uitgebreider aan de orde komen. Desalniettemin blijft, ondanks de verschillen in arbeidsdeelname, de arbeidsparticipatie van de vrouw in het algemeen gestaag doorgroeien. Door deze ontwikkelingen verdwijnt langzaamaan de dominante positie van het traditionele kostwinnersgezin waarbij de man het inkomen garandeert en de vrouw voor de kinderen zorgt. Door deze nieuwe verdeling ontstaan er steeds meer gezinnen waarbij beide partners (gedeeltelijk) werken. Gevolg hiervan is dat de combinatie van arbeid en zorg (verder) onder druk komt te staan Combinatie arbeid en zorg De Nederlandse overheid probeert met name door het vereenvoudigen van de combinatie van arbeid en zorg een verdere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen aan te moedigen. Beleidsinitiatieven waaronder de nieuwe levensloopregeling, de wet arbeid en zorg en de wet kinderopvang moeten bijdragen aan het vergemakkelijken van het combineren van arbeid en zorg. Echter, uit verschillend onderzoek blijkt dat de initiatieven tot dusver nog niet hebben geleid tot de beoogde resultaten op het gebied van de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen (o.a. Duyvendak & Stavenuiter, 2004; Pool & Lucassen, 2005). In het rapport De glazen tussenwand van de Nederlandse Gezinsraad (2005) wordt geconcludeerd dat in Nederland nauwelijks expliciet gezinsbeleid is ontwikkeld. Het rapport geeft aan: Ouders hebben te maken met veel impliciete beleidsregels die hen raken, maar van consistent gezinsbeleid is geen sprake. Knelpunten waar 10

11 ouders tegenaan lopen kunnen bijvoorbeeld worden gevonden op het gebied van kinderopvang. Zo bestaan er twijfels over de kwaliteit van de opvang. Daarnaast worden de kosten die eraan verbonden zijn hoog gevonden en leiden de vaak onflexibele tijden van de kinderopvang tot problemen. Andere knelpunten zijn de (beperkte) verlofregelingen. Hierbij kan gedacht worden aan de korte periode bevallingsverlof. Ook speelt in veel organisaties de bedrijfscultuur een rol. Zo is het combineren van arbeid en zorg bijvoorbeeld meer geaccepteerd voor moeders dan voor vaders. In vergelijking met andere landen zoals Zweden, Finland en Denemarken blijken, volgens het rapport 'Working fathers, caring men (2004) van het Verwey Jonker Instituut, de macrocondities in Nederland vaak minder gunstig te zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat verlof in Nederland vaak onbetaald is in tegenstelling met de bovengenoemde landen. Een ander voorbeeld, waaruit blijkt dat regelingen in andere landen royaler kunnen worden genoemd, is dat zowel in Zweden als Finland ouders het recht hebben om hun werkuren te verkorten. In Zweden kunnen ouders hun achturige werkdag verkorten naar een werkdag van zes uur tot hun kind acht jaar oud is. In Finland worden zelfs een deel van de verloren inkomsten gecompenseerd. In deze landen blijken dan ook meer vrouwen te participeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast werken deze vrouwen ook veel vaker fulltime dan in Nederland. In het rapport van het Verwey Jonker Instituut wordt op basis van deze gegevens geconcludeerd dat de onevenredige verdeling tussen arbeid en zorg in Nederland voor verandering vatbaar is. Goede nationale regelingen voor bijvoorbeeld kinderopvang, ouderschapsverlof, levensloopregelingen, recht op parttime werk et cetera zijn hiervoor dus noodzakelijk. Maar ook op het terrein van de verdeling van onbetaalde arbeid lijkt nog veel winst te kunnen worden behaald Verdeling onbetaalde arbeid Vrouwen blijken nog steeds het grootste gedeelte van de huishoudelijke en zorgtaken op zich te nemen. Het aandeel van de man is hierin 35% in Dit percentage was echter hetzelfde in Dit betekent dat het aandeel mannen in onbetaalde arbeid is gestagneerd, terwijl het percentage werkende vrouwen is gestegen. Vooral in gezinnen met jonge kinderen blijkt de man de minste zorgtaken op zich te nemen. Uit ander onderzoek blijkt verder dat mannen nauwelijks meer in het huishouden participeren wanneer vrouwen minder gaan doen (Breedveld, 2000). 11

12 Opvallend is echter dat de meeste mannen en vrouwen wel duidelijke veranderingswensen hebben op het gebied van betaalde arbeid en onbetaalde arbeid. Allereerst geven veel vrouwen zonder betaald werk of met een kleine deeltijdbaan aan meer te willen werken dan zij nu doen. De grote deeltijdbaan (12 tot 32 uur per week) heeft bij de meeste vrouwen de voorkeur. Met name het anderhalf en half-om-half verdienertype blijkt de voorkeur te hebben (Knijn & Wel 2001). Het opleidingsniveau blijkt hierbij wel van invloed (Knijn & Van Wel, 2001). Vrouwen met een lagere opleiding blijken traditioneler te denken dan hoogopgeleide vrouwen. Vergeleken met hoger opgeleide vrouwen neemt het zorgen voor het kind een meer centrale plaats in in hun leven dan betaalde arbeid. Tevens zijn zij minder voorstander van een gelijke taakverdeling. Laagopgeleide vrouwen blijken dan ook minder deel te nemen aan het arbeidsproces. Wat betreft de onbetaalde arbeid geven zowel mannen als vrouwen aan voorstander te zijn van een meer gelijke verdeling van huishoudelijke en zorgtaken. Wat betreft de zorgtaken zijn mannen zelfs nog een grotere voorstander van een gelijke verdeling dan vrouwen. Daarnaast geeft een grote groep mannen aan bereid te zijn om minder uren betaald werk te verrichten (Hooghiemstra & Keuzekamp, 2000). Toch blijkt in de praktijk weinig terecht te komen van deze wensen en opvattingen ten aanzien van de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. Met name de herverdeling van onbetaalde arbeid blijkt moeizaam te verlopen. Uit het tijdsbestedingonderzoek (Breedveld & Van den Broek, 2001) blijkt dan ook dat de tijdsdruk bij vrouwen op dit moment groter is dan bij mannen. Dit komt enerzijds door de grotere deelname van vrouwen aan betaalde arbeid dan voorheen. Maar ook doordat vrouwen nog steeds het merendeel van de zorgtaken op zich nemen. Het is dus ook van maatschappelijk belang om de man te stimuleren om een grotere zorgverantwoordelijkheid op zich te nemen. Aan de ene kant als taakverlichting voor de vrouw, wat weer mogelijkheden biedt voor verdere arbeidsparticipatie van de vrouw, maar aan de andere kant ook als verhoging van de betrokkenheid van de man bij huishoudelijke taken en de opvoeding van de kinderen. Dat een hogere betrokkenheid van de man in de huishoudelijke en zorgtaken ook een gunstig effect blijkt te hebben op deze vaders zal uit de volgende paragraaf blijken. 12

13 1.4. Zorgende mannen In het boek zorgende vaders (Duindam, 1997) wordt aangegeven dat een grotere betrokkenheid bij de zorgtaken een positief effect heeft op vaders. In deze studie zijn 182 vaders geïnterviewd die parttime zijn gaan werken en meer huishoudelijke taken en zorgtaken op zich hebben genomen. Deze mannen geven aan niet meer terug te willen naar de oude situatie waarin zij fulltime werkten. Zij geven als belangrijkste reden de hechtere band die zij met hun kinderen hebben gekregen en daarnaast de betere relatie met hun partner. Ook noemen zij een meer gebalanceerde verdeling van zorg en werk. In andere woorden; een evenredige verdeling van arbeid en zorg zou bijdragen aan een gezonde en goede relatie met zowel de partner als met de kinderen. Daarnaast zou het ook leiden tot een verbreding van de wereld van de mannen, doordat het de mogelijkheid biedt om te genieten van zowel de werkende wereld, als van de wereld van het gezin. Een gedeelte van deze mannen geeft echter ook aan dat zij bij de realisering van hun levensstijl op veel onbegrip vanuit het bedrijfsleven zijn gestuit. Het wordt nog niet overal gewoon gevonden dat een man parttime gaat werken of bijvoorbeeld ouderschapsverlof opneemt. Met name in klassieke mannensectoren en in leidinggevende functies is het moeilijk, zoniet onmogelijk, om de arbeidstijd terug te brengen (Hooghiemstra & Keuzekamp, 2000). Uit het onderzoek van Duindam blijkt dat bedrijven vaak niet hulpvaardig zijn bij het realiseren van de wensen van vaders. Daarnaast stuiten de mannen ook regelmatig op onbegrip vanuit de omgeving, met name van de familie. Blijkbaar zijn opvattingen die mensen hebben over de taakverdeling van mannen en vrouwen nogal diepgeworteld. Hoe komt dit? Wanneer gekeken wordt naar de opvattingen van jongeren dan zijn hier al aanwijzingen voor te vinden Opvattingen jongeren Uit de gegevens van 2001 van de emancipatiemonitor blijkt dat, zowel de opvattingen van meisjes als jongens, op het gebied van betaalde arbeid en de zorg voor kinderen meer emancipatoir zijn dan vroeger. Niettemin kunnen deze opvattingen nog steeds als traditioneel worden bestempeld. Opvallend is namelijk dat een zeer aanzienlijk deel van de jongeren al op jonge leeftijd voor een seksespecifieke taakverdeling voelt. Zowel meisjes als jongens zien huishoudelijke taken in de toekomst als meer vrouwelijke bezigheden (Portegijs, Boelens & 13

14 Olsthoorn, 2004). Daarbij kan nog een duidelijk onderscheid worden gemaakt naar geslacht. Verschillende onderzoeken (Meeuws & t Hart, 1993; Portegijs, Boelens & Olsthoorn, 2004; Valk, 2004) concluderen dat de opvattingen en toekomstwensen van jongens hierbij als traditioneler kunnen worden gezien dan die van meisjes. Uit de emancipatiemonitor (2004) valt bijvoorbeeld af te lezen dat zelfs meer dan de helft van de jongens wil dat hun partner later het huishouden doet. Ook laat de emancipatiemonitor een duidelijke tegenstrijdigheid zien in opvattingen van mannen op latere leeftijd; ondanks de geëmancipeerde opvattingen van de man over een gelijke taakverdeling ziet een groot deel van de mannen zichzelf wel als kostwinner. Uit attitudeonderzoek blijkt daarnaast dat vrouwen en met name mannen zich na de geboorte van een kind sterker gaan identificeren met de genderidentiteit (Hooghiemstra & Keuzekamp, 2000). Hierbij blijkt dat vaders zich over het algemeen sterker hechten aan de traditionele mannelijke identiteit dan dat moeders zich hechten aan de vrouwelijke identiteit. Deze opvattingen kunnen een verdere gelijke taakverdeling in de weg staan. Hoe kan het dat jongeren al zo vroeg seksespecifieke opvattingen hebben? Hoe komen deze opvattingen tot stand? Hoe komt het dat jongens traditioneler denken dan meisjes? In de volgende paragraaf zal aan de hand van de socialisatietheorie hiervoor een verklaring worden gegeven Socialisatie Onder socialisatie verstaat Matthijssen (1972) het sociale proces, waardoor individuen in interactie met de omgeving hun eigen identiteit ontwikkelen, die de basis vormt voor hun sociale gedrag. Valk (2004) beschrijft in haar artikel dat de opvattingen en voorkeuren van jongeren worden beïnvloed door de sociale omgeving. Hierbij kan worden gedacht aan instellingen en groepen waarin iemand zich regelmatig begeeft. Maar met name de ouders worden verondersteld een grote invloed te hebben op de opvattingen van hun kinderen. Hierbij zijn twee theoretische benaderingen te onderscheiden. De eerste benadering veronderstelt dat de socialisatie met name plaatsvindt via het overdragen van normen en waarden. De ouderlijke normen, waarden en opvattingen zijn volgens deze theorie van grote invloed op de ontwikkeling van de ideologieën van hun kinderen. De tweede benadering veronderstelt dat de socialisatie van kinderen met name verloopt via het rolvoorbeeld dat ouders aan hen geven. De social-learning theory van Bandura (1977) kan in dit verband worden aangehaald. Deze theorie gaat 14

15 ervan uit dat het aanleren van eigen gedrag niet uitsluitend verloopt door middel van instructies en eigen ervaringen, maar vooral door het observeren en imiteren van gedrag en de daaraan verbonden consequenties. In beide benaderingen kan het gezin dus gezien worden als een belangrijke socialisatiecontext. Aan de ene kant leren kinderen uit imitatie en de concrete situaties die zich voordoen binnen een gezin, maar aan de andere kant brengen ouders ook allerlei waarden en ideeën over op hun kinderen (Maccoby & Jacklin, 1974). Ook ten aanzien van de ontwikkeling van sekserollen van kinderen blijken ouders een belangrijke invloed te hebben. Zo toonden Lavee en Katz (2002) aan dat de mate waarin vrouwen een ongelijke taakverdeling in het gezin als onrechtvaardig beschouwen, afhankelijk is van de rolverdeling waarin zij gesocialiseerd zijn. Ook Duindam (1997) geeft in zijn boek aan dat kinderen van jongs af aan al bepaalde sekserollen krijgen aangeleerd of overnemen. Ten aanzien van de taakverdeling kan dan ook worden verondersteld dat ouders een belangrijke (seksespecifieke) invloed hebben bij de socialisatie van hun kinderen. De hierop gerichte onderzoeken zijn, overeenkomstig met de tweede benadering, met name gericht op de functie die ouders vervullen als rolmodel. Denuwelaere (2003) geeft in haar artikel aan: De taakverdeling van de ouders in het huishouden is een interactiepatroon dat de symbolische betekenis van man/vrouwrollen oproept. Aangezien mannen relatief weinig deelnemen aan het huishouden en de zorgtaken, zien hun zonen dan ook geen vader die zorgt. Volgens Denuwelaere ontwikkelen kinderen hierdoor al op zeer jonge leeftijd bepaalde opvattingen, ideeën en normen over de verhouding tussen zorg en arbeid tussen de verschillende seksen. Dit geeft dan ook een verklaring voor de al op jonge leeftijd gevormde seksespecifieke opvattingen. Ook Cunningham (2001) geeft aan dat attitudes en voornamelijk gedragingen worden overgedragen van ouders op kinderen. Hij veronderstelt daarnaast dat deze rollen weer boven komen drijven wanneer iemand zich in een gelijke situatie bevindt. Dit verklaart waarom stellen die kinderen krijgen zich sterker te gaan identificeren met de genderidentiteit, zoals eerder beschreven (Hooghiemstra & Keuzekamp, 2000). Eerder bleek al dat de opvattingen van jongens over het algemeen minder modern zijn dan die van meisjes. Wanneer er kinderen in beeld komen lijken deze verschillen dus verder te worden uitvergroot. Om hier een verklaring voor te vinden, 15

16 moet verder terug worden gegaan in de literatuur en kan de theorie van Chodorow (1978) worden aangehaald. Chodorow (1978) gaat in haar boek waarom vrouwen moederen dieper in op de vraag waarom vrouwen altijd zo plichtsgetrouw gaan moederen wanneer er een kind is geboren, en niet mannen. Zij onderzoekt daarnaast of de man-vrouw rolverdeling van generatie op generatie wordt doorgegeven. Chodorow stelt in haar boek dat vrouwen gaan moederen, omdat zij zelf door vrouwen bemoederd zijn. Zij spreekt dan ook over The reproduction of mothering. Mannen zouden juist vanwege het feit dat zij bemoederd zijn door vrouwen beperkt worden in hun capaciteiten om ouderlijke functies te vervullen. Door dit bemoederen en de afwezigheid van een vaderfiguur zou de man namelijk geen stabiele mannelijke identiteit kunnen ontwikkelen. Aan de ene kant zullen zij zich namelijk moeten onderscheiden van hun moeder, maar aan de andere kant kunnen zij zich, vanwege de afwezigheid van de vader, niet goed identificeren met aspecten van de mannelijke rol. Mannelijkheid zou hierdoor worden gedefinieerd als niet-vrouwelijk. Wanneer mannen dus geconfronteerd worden met in hun ogen vrouwelijke zorgtaken, dan zal dit, in de opvatting van Chodorow, een bedreiging vormen voor hun identiteit. Gevolg hiervan is dat mannen hun mannelijkheid gaan verdedigen en zich tegen deze vrouwelijkheid gaan afzetten. Dit is ook terug te zien in de huidige maatschappij waarin zorgen bij de opvoeding nu nog vaak betekent dat de vrouw de echte zorgtaken en klusjes doet; de minder gewaardeerde taken zoals strijken, afstoffen, afwassen et cetera. Vaders gaan juist vaak spelen met hun kinderen (Duyvendak & Stavenuiter, 2004). Bekend zijn de talkshows (dr. Phill, Oprah Winfrey) waar je nog regelmatig radeloze vrouwen ziet die zouden willen dat hun man meer in het huishouden zou doen en meer zorgtaken op zich zou nemen. Ook wordt vaak genoemd dat de vrouw meer waardering van haar man zou willen voor hetgeen zij allemaal doet. Blijkbaar worden bepaalde huishoudelijke en zorgtaken nog steeds sterk ondergewaardeerd en als typisch vrouwelijk gezien Mannelijke en vrouwelijke zorgtaken Dit onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke zorgtaken wordt zowel in het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut (2004); working fathers, caring men als in het onderzoek van Breedveld (2000) gevonden. Uit beide onderzoeken blijkt dat 16

17 mannen een duidelijke voorkeur hebben voor bepaalde huishoudelijke taken (zoals boodschappen doen en koken). Zij zijn minder bereid om huishoudelijke taken zoals schoonmaken en wassen op zich te nemen. Deze taken zijn dan ook met name tot het domein van de vrouw blijven behoren. Zo blijkt uit onderzoek van Breedveld (2000) dat het aandeel van vrouwen in wassen en strijken 94% is en in schoonmaken 86%. Mannen verkiezen daarnaast kinderzorgtaken boven huishoudelijke taken. Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut geeft aan: Er is, althans wat de mannen betreft, een duidelijke hiërarchie in het uitvoeren van taken. De hiërarchische verdeling waar dit onderzoek over spreekt is in lijn met Chodorow s bewering dat mannen, als gevolg van een onstabiele identiteit, hun mannelijkheid zullen verdedigen. De typische vrouwelijke taken kunnen hierdoor ondergewaardeerd raken. Volgens het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut zullen mannen meer deelnemen aan zorgtaken wanneer het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke taken verdwijnt en deze taken meer sekseneutraal begrepen worden. Met de socialisatietheorie in het achterhoofd, is het dus noodzakelijk dat de zichtbaarheid van de taken die mannen uitvoeren wordt vergroot. Wanneer de man een groter aandeel in het huishouden en de zorgtaken heeft en met name in de vrouwelijke taken, dan blijkt dit een gunstig effect op kinderen te hebben. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het taakverdelingsgedrag van ouders van invloed is op de taken die kinderen in het (ouderlijk) huishouden uitvoeren. Kinderen van ouders die de taken meer seksespecifiek verdelen, verrichten zelf ook meer seksespecifieke taken in het huishouden (Denuwelaere, 2003). Dit effect blijkt met name op te treden bij jongens. De mate waarin zonen op zeer jonge leeftijd hun vader zien participeren in stereotypische vrouwelijke huishoudelijke taken blijkt een voorspeller voor de mate waarin deze zonen op latere leeftijd zelf hun aandeel nemen in deze huishoudelijke taken (Cunningham, 2001). Het lijkt dan ook aannemelijk dat juist de rol van de vader van grote invloed zal zijn bij het bewerkstelligen van een egalitaire taakverdeling. Chodorow is bovendien van mening dat het slecht is voor het kind als de ouderlijke zorg exclusief van één persoon moet komen. Zij zegt: Kinderen zouden vanaf het eerste begin afhankelijk kunnen zijn van personen van beide seksen, en een geїndividueerd ik-besef kunnen ontwikkelen in relatie tot beiden. Op deze manier behoeft mannelijkheid niet 17

18 gekoppeld te worden aan de ontkenning van afhankelijkheid en devaluatie van vrouwen. Hierin zullen dus enkele vooruitstrevende mannen het voortouw moeten nemen en zoals eerder aangegeven, als rolmodel voor hun kinderen en andere vaders fungeren. Zoals het enkele jaren geleden nog not done was om als man achter de kinderwagen te lopen, zie je nu op een gemiddelde zondagmiddag in het Vondelpark de mannen zonder gène massaal achter de Bugaboo lopen. Sterker nog, het lijkt wel een statussymbool geworden. Op basis van het voorgaande lijkt het inderdaad mogelijk dat mannen meer zorgtaken op zich gaan nemen. Dat dit echter een moeizaam proces is, hebben de hiervoor genoemde cijfers wel duidelijk gemaakt. Verondersteld kan worden dat de invloed van ouders, zowel door het overbrengen van normen en waarden, als door het fungeren als rolmodel, hierbij groot is. Daarom is het van belang om meer inzicht te verkrijgen in deze socialisatieprocessen. De huidige generatie zonen zullen immers de vaders van de toekomst zijn. In het volgende hoofdstuk zal op deze socialisatieprocessen dieper worden ingegaan. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de verschillen tussen autochtonen en allochtonen ten aanzien van de taakverdeling. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat er met name onder Turken en Marokkanen, in vergelijking met autochtonen, nog nauwelijks sprake is van een egalitaire taakverdeling. 18

19 Deel II 2. De invloed van vaders op de opvattingen over de taakverdeling van Turkse, Marokkaanse en autochtone zonen Zoals in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid is geïllustreerd, is er op dit moment in Nederland geen sprake van een evenredige verhouding tussen partners wat betreft de verdeling zorg en arbeid. Hoewel uit onderzoek blijkt dat mannen bereid zijn minder te werken en vrouwen meer én beiden voorstander zijn van een evenredige taakverdeling, wijst de praktijk nog steeds anders uit (Hooghiemstra & Keuzekamp, 2000). Mannen werken in verhouding vaker fulltime dan vrouwen. Vrouwen hebben vaker parttime banen en vervullen het grootste deel van de huishoudelijke en zorgtaken. Onder Marokkanen en Turken in Nederland blijken de verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de verdeling van arbeid en zorg nog groter dan bij autochtonen. Het aantal Turken en Marokkanen in Nederland wordt de komende jaren verwacht sterkt toe te nemen in vergelijking met autochtonen. Wanneer de overheid streeft naar een evenredige verdeling arbeid en zorg, zal er derhalve aandacht moeten worden besteed aan de verschillen tussen Turken en Marokkanen enerzijds en autochtonen anderzijds. Naast de daadwerkelijke taakverdeling, die onder Turken en Marokkanen traditioneler blijkt dan onder autochtonen, blijken er tevens verschillen in de opvattingen over de taakverdeling. Hoewel in het algemeen de opvattingen van zowel Turkse als Marokkaanse mannen en vrouwen traditioneler zijn dan die van autochtonen, blijken er grote verschillen te ontstaan tussen Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen (Distelbrink & Hooghiemstra, 2005). Turkse en Marokkaanse vrouwen blijken er steeds modernere opvattingen op na te houden, maar de opvattingen van mannen blijven echter een stuk traditioneler. Aangezien er een kloof lijkt te ontstaan wat betreft de mate van traditionele opvattingen over de taakverdeling tussen autochtonen enerzijds en Turkse en Marokkaanse mannen anderzijds, zal in dit onderzoek gekeken worden naar elementen, welke mogelijk bijdragen aan de instandhouding van deze verschillen. Hierbij zal specifiek gekeken worden naar de in het vorige hoofdstuk besproken effecten van socialisatie van Turkse, Marokkaanse en autochtone vaders op de opvattingen van hun zonen ten Auteur: M.C. Bakhuys Roozeboom 19

20 aanzien van de taakverdeling. Deze zonen zullen immers voor een groot deel de toekomstige praktijk bepalen. Er zal zowel worden gekeken naar de invloed van daadwerkelijk gedrag, als naar de invloed van de opvattingen van vaders op de opvattingen van hun zonen ten aanzien van de taakverdeling. Daarnaast zal worden bekeken in hoeverre de hechtheid van de familieband een voorspeller is voor de mate waarin zonen de opvattingen van hun vaders overnemen. Als laatste zal worden bekeken of Turken en Marokkanen enerzijds en autochtonen anderzijds verschillen in de mate waarin opvattingen ten aanzien van de taakverdeling van vaders en zonen overeenkomen Turken en Marokkanen in Nederland Door de schaarste op de arbeidsmarkt begin jaren 60 werden vanuit Turkije, Marokko en andere landen rondom de Middellandse Zee werknemers geworven om in Nederland als gastarbeider te werken. Duizenden vaak on- of laaggeschoolde arbeiders kwamen naar Nederland om in de industrie te werken. Spanjaarden en Italianen keerden voor het grootste gedeelte weer terug naar hun herkomstland, maar Turken en Marokkanen bleven. De populatie Turken en Marokkanen werd zelfs door gezinsvorming en gezinshereniging steeds groter (CBS, 2000). Deze Turken en Marokkanen behoren tot de eerste generatie allochtonen. De term allochtonen wordt in overheidsbeleid gebruikt om de groep mensen aan te geven die niet in Nederland is geboren of waarvan tenminste 1 ouder niet in Nederland is geboren. Begin 2004 woonden er in Nederland ongeveer 3 miljoen allochtonen, waaronder 352 duizend Turken en 306 duizend Marokkanen. Op dit moment behoort de meerderheid van de niet-westerse allochtonen nog tot de eerste generatie. Het aantal Marokkanen en Turken dat deel uitmaakt van de tweede generatie is 46% respectievelijk 45%. Op dit moment is de omvang van de derde generatie nog zeer gering. Maar deze generatie wordt verwacht sterk toe te nemen, aangezien de tweede generatie de leeftijd bereikt waarop zij een gezin gaan vormen. In het algemeen wordt verwacht dat de Nederlandse bevolking als geheel met 4% zal toenemen tot Van deze 4%, zal 90% van niet-westerse afkomst zijn. Het aantal Turken en Marokkanen wordt verwacht te stijgen met 33% respectievelijk 40% (Distelbrink & Hooghiemstra, 2005). Door deze relatief grote toename is het van belang om inzicht te krijgen in de taakverdelingspreferenties van deze groepen, aangezien zij voor een groot deel bepalend zullen zijn voor de toekomstige praktijk. 20

Andere tijden, andere zorg?

Andere tijden, andere zorg? Andere tijden, andere zorg? Mannen, vrouwen en de mogelijke gevolgen van aanpassing van de arbeidsduur Marian van der Klein Marjan de Gruijter Andere tijden, andere zorg? Mannen, vrouwen en de mogelijke

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Versterken van vaderschap in Amsterdam

Versterken van vaderschap in Amsterdam Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Trees Pels Susan Ketner Pauline Naber (red.) 1 2 Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Redactie:

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk. Edith Josten Alice de Boer

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk. Edith Josten Alice de Boer Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk Edith Josten Alice de Boer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, maart 2015 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van

Nadere informatie

De tijd als spiegel Tijd als spiegel_8_aangepast.ind1 1 Tijd als spiegel_8_aangepast.ind1 1 29-9-2006 13:56:35 29-9-2006 13:56:35

De tijd als spiegel Tijd als spiegel_8_aangepast.ind1 1 Tijd als spiegel_8_aangepast.ind1 1 29-9-2006 13:56:35 29-9-2006 13:56:35 De tijd als spiegel De tijd als spiegel Hoe Nederlanders hun tijd besteden Koen Breedveld Andries van den Broek Jos de Haan Lucas Harms Frank Huysmans Erik van Ingen Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders

Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders Edwin A.J. van Hooft Marise Ph. Born Toon W. Taris Henk van der Flier Vrije Universiteit, Amsterdam, 2004.

Nadere informatie

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

Voorbestemd tot achterstand?

Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Een verkennende studie Marjolijn Distelbrink Ouafila Essayah Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier Juli 2010 2 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE REÏNTEGRATIE VAN DE WWB, WW EN AO POPULATIE EEN LITERATUURSTUDIE Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arie Gelderblom Jaap de Koning m.m.v.

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie

Naar Hollands gebruik?

Naar Hollands gebruik? Naar Hollands gebruik? Naar Hollands gebruik? Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten Verdiepingsstudie Diversiteit in het Jeugdbeleid Angela

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Jaap de Koning Arie Gelderblom José Gravesteijn TECHNIEK: EXACT GOED? HET KEUZEPROCES VAN ALLOCHTONE

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. nederland als immigratiesamenleving

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. nederland als immigratiesamenleving WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 60 nederland als immigratiesamenleving De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Verzorgd uit de bijstand

Verzorgd uit de bijstand Verzorgd uit de bijstand 1 Verzorgd uit de bijstand De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Hoe cultureel is de digitale generatie?

Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners Marjon Schols Marion Duimel Jos de Haan Sociaal

Nadere informatie