Reparatievoorwaarden 1. Service en producten 1.1 Service 1.2 Onderdelen en arbeid 1.3 Serviceopties Doe-het-zelfonderdelenservice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reparatievoorwaarden 1. Service en producten 1.1 Service 1.2 Onderdelen en arbeid 1.3 Serviceopties 1.3.1 Doe-het-zelfonderdelenservice"

Transcriptie

1 Reparatievoorwaarden BELANGRIJK: DEZE REPARATIEVOORWAARDEN ("OVEREENKOMST") VORMEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE (ZOALS BESCHREVEN IN HET GEDEELTE "VOORWAARDEN PER LAND" VERDEROP) EN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW BESTELLING INDIEN DE SERVICE NIET WORDT GEDEKT DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE VAN APPLE, EEN DOOR APPLE BEHEERD UITGEBREID SERVICECONTRACT OF DOOR UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT. VOOR CONSUMENTEN DIE DE RECHTEN GENIETEN VAN WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN HET LAND WAARIN ZIJ GEVESTIGD ZIJN, VORMEN DE RECHTEN WAAROP ZIJ KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST AANSPRAAK KUNNEN MAKEN, EEN AANVULLING OP ALLE RECHTEN DIE HUN WORDEN VERLEEND OP GROND VAN DE GENOEMDE WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT. VOOR MEER INFORMATIE OVER DERGELIJKE RECHTEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET EEN ADVIESCENTRUM VOOR BURGERS IN HET LAND WAAR U GEVESTIGD BENT. 1. Service en producten 1.1 Service. Apple zal service voor uw Apple product uitvoeren op de wijze die aan u is omschreven en tegen de geraamde kosten die aan u zijn bekendgemaakt, tenzij dergelijke kosten zijn herzien en u daar vooraf mondeling of schriftelijk mee hebt ingestemd. Tenzij anders vermeld, zal Apple in geval van materiaal- of fabricagefouten met betrekking tot het product reparatie of vervangingsservice verlenen. De service geldt niet voor problemen die zich voordoen als gevolg van fouten in of compatibiliteitsproblemen met enige software of gegevens op uw product. 1.2 Onderdelen en arbeid. Apple biedt mogelijk dekking voor de kosten van onderdelen en arbeid, met dien verstande dat Apple zich het recht voorbehoudt om u te verzoeken bepaalde eenvoudig te installeren onderdelen zelf te vervangen, zoals hieronder beschreven. Bij het uitvoeren van service voor uw product kan Apple gebruikmaken van nieuwe onderdelen of producten of van onderdelen en producten die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen en producten. Apple wordt eigenaar van het onderdeel of product dat in het kader van de service is vervangen en u wordt eigenaar van het vervangende onderdeel of product. Vervangen onderdelen en producten zijn in het algemeen te repareren en worden door Apple tegen een vergoeding omgewisseld of gerepareerd. Als de toepasselijke wetgeving voorschrijft dat Apple een vervangen onderdeel aan u moet retourneren, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de extra kosten van het vervangende onderdeel en de levering ervan. 1.3 Serviceopties. Apple kan service bieden door middel van een of meer van de onderstaande methoden: Doe-het-zelfonderdelenservice. De doe-het-zelfonderdelenservice houdt in dat u uw product zelf repareert. Indien Apple vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor doe-het-zelfonderdelenservice, stuurt Apple u een vervangend onderdeel voor uw Apple product, inclusief installatieinstructies en aanwijzingen voor het retourneren van het vervangen onderdeel. Indien u het vervangen onderdeel in het kader van de doe-hetzelfonderdelenservice dient te retourneren, moet u uw creditcardgegevens opgeven als waarborg voor de retourzending van het vervangen onderdeel. In dit geval dient u het vervangen onderdeel te retourneren binnen tien (10) dagen nadat Apple u het vervangende onderdeel heeft toegezonden ("Retourzendingsperiode"). Indien (i) u verzuimt het vervangen onderdeel binnen de Retourzendingsperiode aan Apple terug te sturen, of (ii) het vervangen onderdeel niet in aanmerking komt voor service door een uitsluiting van service (zoals hieronder beschreven),

2 betaalt u het bedrag zoals overeengekomen bij de serviceaanvraag. Indien het vervangen onderdeel niet aan Apple hoeft te worden geretourneerd, stuurt Apple u een vervangend onderdeel of product, inclusief installatieinstructies en eventuele aanwijzingen voor de manier waarop u zich van het vervangen onderdeel of product dient te ontdoen. Apple is niet aansprakelijk voor enige arbeidskosten die in verband staan met de doehet-zelfonderdelenservice Mail-in service. Indien Apple vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor mail-in service, verzendt u het product overeenkomstig de instructies van Apple naar een Apple servicelocatie. Apple levert u mogelijk bewijzen van vooruitbetaling van de verzendkosten (indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, kan Apple u ook verpakkingsmateriaal doen toekomen). Indien Apple u geen bewijzen van vooruitbetaling van verzendkosten of verpakkingsmateriaal doet toekomen, dient u zelf te zorgen voor verpakkingsmateriaal en het product vervolgens zelf naar de Apple servicelocatie te sturen, zoals vermeld bij de serviceaanvraag. Hierbij kunt u besluiten het pakket te verzekeren tegen verlies of schade tijdens de verzending. Zodra de service is uitgevoerd, retourneert Apple het product aan u of doet Apple u een vervangend product toekomen Snelle vervangingsservice. Indien Apple vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor snelle vervangingsservice en u besluit hiertoe over te gaan door Apple uw creditcardgegevens te verstrekken, stuurt Apple een vervangend product naar de aangewezen locatie. U dient het vervangen product overeenkomstig de instructies van Apple te retourneren. Alle vervangen producten dienen binnen de retourzendingsperiode te worden geretourneerd, zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de snelle vervangingsservice. Indien (i) Apple het vervangen product niet binnen de Retourzendingsperiode heeft ontvangen, of (ii) het vervangen product niet in aanmerking komt voor service zoals bepaald in de voorwaarden van de snelle vervangingsservice, betaalt u het bedrag zoals overeengekomen bij de serviceaanvraag. 1.4 Wijzigingen in serviceopties. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, behoudt Apple zich het recht voor om de beschikbare serviceopties op elk gewenst moment te wijzigen. 1.5 Uitsluitend voor eindgebruikers. Apple biedt service en verkoopt en levert producten alleen aan eindgebruikers. De producten zijn niet bestemd voor wederverkoop. Apple behoudt zicht het recht voor uw aanvraag te weigeren of te annuleren indien Apple vermoedt dat u producten koopt voor wederverkoop. 1.6 Geen verkoop aan minderjarigen. Krachtens deze voorwaarden kunnen alleen meerderjarigen aankopen doen. 1.7 Uitsluiting van service en inspectiekosten. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, kan Apple u de inspectie- en verzendkosten in rekening brengen zoals vermeld in het gedeelte "Voorwaarden per land" verderop ("inspectiekosten") als na inspectie door Apple blijkt dat (i) uw product niet hoeft te worden gerepareerd, (ii) het probleem voortkomt uit fouten in of compatibiliteitsproblemen met software of gegevens op uw product, (iii) service is vereist vanwege een defect aan onderdelen die noch door Apple zijn geleverd, noch het merk Apple dragen, (iv) voor service extra kosten van arbeidsloon of onderdelen zijn vereist die niet zijn gespecificeerd in de oorspronkelijk geraamde kosten en u geen toestemming geeft voor reparatie op basis van de gewijzigde geschatte kosten, of (v) service niet kan worden uitgevoerd omdat het serienummer is aangepast, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt, of dat de schade het gevolg is van een ongeval, onoordeelkundig gebruik, blootstelling aan vocht, onderdompeling, onachtzaamheid, onjuist gebruik (inclusief onjuiste installatie, reparatie of

3 onderhoudswerkzaamheden die niet door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder zijn uitgevoerd), ongeoorloofde aanpassingen, extreme omgevingsfactoren (inclusief extreme temperaturen en vochtigheidsgraad), extreme fysieke of elektrische belasting of storing, stroomstoring of spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand, natuurrampen of andere externe oorzaken ("uitsluiting van service"). In dit geval retourneert Apple het product aan u zonder service uit te voeren en worden de inspectiekosten mogelijk aan u in rekening gebracht. 1.8 Uitzonderingen voor dekking. Service onder deze overeenkomst wordt uitsluitend aangeboden en is uitsluitend geldig in de landen die worden vermeld in het gedeelte "Voorwaarden per land" verderop. 1.9 Levering. Apple geeft mogelijk een geschatte datum waarop het vervangende product of de verzendverpakking naar u wordt verzonden. Zodra uw bestelling is klaargemaakt voor verzending of is verzonden, kan het verzendadres niet meer worden gewijzigd. Als u voor de ontvangst van de bestelling dient te tekenen, kunt u Apple toestemming geven de bestelling te leveren zonder een handtekening ter bevestiging van ontvangst als u bereid bent het risico te lopen dat de bestelling wordt geleverd terwijl er niemand op het afleveradres aanwezig is Verplichtingen van de klant U dient zich te houden aan de verzend- en verpakkingsinstructies van Apple. U bent verantwoordelijk voor producten of onderdelen die verloren of beschadigd raken doordat deze instructies niet juist zijn opgevolgd U bent verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie van alle gegevens, software en programma's en voor het wissen van alle gegevens voordat service wordt uitgevoerd. Apple is niet verantwoordelijk voor verlies, herstel of aantasting van de vertrouwelijkheid van gegevens of programma's of voor de onbruikbaarheid van apparatuur als gevolg van de door Apple geleverde service. U erkent dat uw product geen illegale bestanden of gegevens bevat Niet-opgeëiste eigendommen. Tenzij u andere instructies aan Apple hebt verstrekt, stuurt Apple uw gerepareerde of vervangende product naar het afleveradres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de service verleende. Indien het product aan Apple wordt geretourneerd omdat het niet kan worden bezorgd op het opgegeven adres, probeert Apple contact met u op te nemen voor een ander afleveradres. Indien u geen adres opgeeft waar Apple of haar vertegenwoordiger uw product binnen zestig (60) dagen na de eerste poging kan bezorgen (zie het gedeelte "Voorwaarden per land" verderop voor eventuele uitzonderingen), stelt Apple u ervan in kennis dat uw product als niet-opgeëist wordt beschouwd. Apple stuurt de kennisgeving naar het postadres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de service verleende. Indien u uw product niet opeist, kan Apple overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen uw product van de hand doen. In het bijzonder kan Apple uw product via een onderhandse of openbare verkoop verkopen, ter compensatie van een eventuele uitgevoerde service waarvoor niet is betaald. Apple behoudt haar wettelijke rechten en andere retentierechten voor onbetaalde kosten Informatie over service. Bij de aanvraag voor service moet u het probleem met uw product beschrijven, zodat Apple het probleem begrijpt en het probleem eventueel kan reproduceren Apple raadt u aan de status van uw aanvraag voor service te bekijken op 2. Aanvragen en betaling

4 2.1 Betaling. De betalingstermijnen worden uitsluitend door Apple vastgesteld. Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingsgegevens voorafgaand aan de acceptatie door Apple van een aanvraag te zijn ontvangen. 2.2 Betaalwijze. Voor aankopen en bestellingen (indien het vervangen onderdeel of product aangetekend dient te worden geretourneerd) kunt u gebruikmaken van een creditcard, een betaalpas, een cheque of een andere vooraf geselecteerde betaalwijze, tenzij u met Apple andere kredietvoorwaarden bent overeengekomen. Wanneer u uw kaartgegevens aan Apple verstrekt, ontvangt Apple van de kaartmaatschappij een goedkeuring voor de hoogte van het bedrag. Hierdoor kan uw beschikbare krediet worden geblokkeerd terwijl de goedkeuring van kracht blijft. Pas als uw bestelling is verwerkt, zal het bedrag van uw rekening worden afgeboekt of zal de transactie worden verwerkt. Apple accepteert mogelijk geen creditcards, betaalpassen of cheques met een factuuradres dat gelegen is buiten de website van uw land. Betaalpassen en cheques zijn mogelijk gebonden aan een daglimiet, waardoor de verwerking van uw bestelling aanzienlijke vertraging kan oplopen. Apple zal u vragen om de beveiligingscode van uw creditcard, betaalpas of cheque om te voorkomen dat onbevoegden betalen met uw creditcard. De beveiligingscode bestaat uit drie of vier cijfers en bevindt zich op de voorzijde van de kaart boven het in reliëf gedrukte kaartnummer of op de achterzijde van de kaart bij het gedeelte voor uw handtekening. 2.3 Prijzen. Apple streeft naar concurrerende prijzen voor de huidige Apple producten en services. Het totaalbedrag van de factuur omvat de geldende verkoopprijs van het product of de service op de dag dat de bestelling is verwerkt. Apple behoudt zich het recht voor de prijzen van producten en services op elk gewenst moment te wijzigen, met name indien prijzen foutief worden weergegeven. 2.4 Bevestiging. Kort nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per een bevestiging van uw bestelling. Zodra uw bestelling door Apple is geaccepteerd, ontvangt u per post een bevestiging van uw bestelling. 2.5 Terugbetalingen. Tenzij anders beschreven in het gedeelte "Garantie en beperking van aansprakelijkheid" hieronder, worden serviceaanvragen niet terugbetaald. 3. Garantie en beperking van aansprakelijkheid 3.1 Servicegarantie. Voor alle serviceaanvragen garandeert Apple dat, voor zover als is toegestaan door de wetgeving, (1) de uitgevoerde service gedurende een periode van negentig (90) dagen na de servicedatum voldoet aan de beschrijving, (2) met uitzondering van batterijen (die in de onderstaande subparagraaf aan de orde komen), alle onderdelen of producten die voor de service worden gebruikt, gedurende een periode van negentig (90) dagen na de servicedatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, en (3) de batterijen die zijn geplaatst als onderdeel van de batterijvervangingsservice voor Mac-notebooks tot een jaar na de servicedatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is een uitdrukkelijke beperkte garantie. Indien niet-conforme service wordt uitgevoerd of indien een vervangend onderdeel of product een defect vertoont in de geldende garantieperiode, zal Apple, voor zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, naar eigen inzicht (a) de service opnieuw uitvoeren zodat deze voldoet aan de beschrijving, (b) het onderdeel of product repareren of vervangen, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe onderdelen of producten of van onderdelen en producten die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen en producten, of (c) de bedragen die aan Apple zijn betaald voor de service, terugbetalen. 3.2 Geen garantie. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, ZIJN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES, VOORWAARDEN EN SCHADELOOSSTELLINGEN DIE IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN BESCHREVEN EXCLUSIEF EN KOMEN ZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERPLICHTINGEN EN

5 TOEZEGGINGEN, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING SLUIT APPLE IN HET BIJZONDER ALLE UIT WETTELIJKE RECHTEN VOORTVLOEIENDE EN DENKBARE IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, SCHADELOOSSTELLINGEN, VERPLICHTINGEN EN TOEZEGGINGEN UIT DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF ALLE DENKBARE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, ZORG, VAARDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 3.3 Beperking van aansprakelijkheid. CONSUMENTEN HEBBEN MOGELIJK EEN AANTAL EXTRA RECHTEN MET BETREKKING TOT SERVICES EN PRODUCTEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST WORDEN GELEVERD. NEEM CONTACT OP MET DE CONSUMENTENBOND VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE RECHTEN. VOOR CONSUMENTEN DIE DEZE RECHTEN NIET GENIETEN, ACCEPTEERT APPLE GEEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN DE SCHADELOOSSTELLINGEN DIE HIER ZIJN BESCHREVEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN PRODUCTEN, VERLIES VAN OMZET, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR VERLOREN GEGANE, BESCHADIGDE OF AANGETASTE GEGEVENS OF SOFTWARE, OF DE LEVERING VAN SERVICES. TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST IS APPLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE OF SCHADE ALS GEVOLG VAN STRAFBARE FEITEN, ZELFS ALS APPLE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, NOCH VOOR ENIGE EIS TOT SCHADEVERGOEDING VAN DERDEN. U AANVAARDT DAT MET BETREKKING TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OMTRENT DE PRODUCTAANKOOP APPLE NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN SCHADEBEDRAG DAT HOGER IS DAN HET TOTAALBEDRAG VAN UW BESTELLING. VOOR CONSUMENTEN GELDT DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR (1) DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL EN (2) FRAUDE MOGELIJK GROTER IS DAN VOOR VERLIES ALS GEVOLG VAN ONACHTZAAMHEID. IN DERGELIJKE GEVALLEN STREEFT APPLE ER NIET NAAR DEZE AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN. 3.4 In bepaalde rechtsgebieden zijn uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, of uitsluitingen of beperkingen met betrekking tot de duur van impliciete garanties of voorwaarden niet toegestaan, waardoor deze uitsluitingen of beperkingen voor u mogelijk niet van toepassing zijn. Deze uitdrukkelijke beperkte garantie verleent u specifieke rechten. Bovendien kunnen afhankelijk van het rechtsgebied nog andere rechten gelden. 4. Exportbepalingen. Het is u niet toegestaan de producten waarvoor service is uitgevoerd te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover als toegestaan krachtens de wetten in het rechtsgebied waarin de producten zijn verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het u niet toegestaan de producten te exporteren of te herexporteren in strijd met enige exportregel, inclusief indien van toepassing naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van Specially Designated Nationals of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde Denied Person's List of Entity List. U erkent dat u niet woonachtig bent in een land, of voorkomt op een lijst, waarvoor geldt dat de levering van het product aan u in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u de producten niet zult aanwenden voor doeleinden die verboden zijn volgens de toepasselijke wetgeving. 5. Algemeen.

6 5.1 Typefouten. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele typefouten. Apple behoudt zich het recht voor bestellingen waarin typefouten in de prijs of beschikbaarheid van een product voorkomen, te annuleren. 5.2 Voorwaarden wijzigen. Apple behoudt zich het recht voor deze overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen. 5.3 Annulering. Na acceptatie van een serviceaanvraag zal Apple de service in gang zetten. Als gevolg hiervan kan een serviceaanvraag niet worden geannuleerd en kunt u zich niet onttrekken aan het contract. 5.4 Wijzigingen in producten en diensten. Apple mag op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in producten en diensten die online worden aangeboden, evenals in de prijzen voor deze producten en diensten. Het is mogelijk dat de informatie die online over producten en diensten wordt verstrekt, is verouderd. Apple is niet verplicht de online-informatie omtrent producten en diensten te actualiseren. 5.6 Onlinetoegang. Apple behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving: (1) de werking van of de toegang tot de onlinepagina's of een gedeelte van de onlinesite, om welke reden dan ook, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) de onlinepagina's of een gedeelte daarvan, en enig geldend beleid of enige geldende voorwaarden te wijzigen; en (3) de werking van de onlinesite of een gedeelte daarvan te onderbreken als dat nodig is om routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden te verrichten, fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen. 5.7 Toepasselijk recht. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van het land waarin u opdracht tot de service hebt gegeven of de bestelling van het product hebt gedaan, tenzij anders beschreven in het gedeelte "Voorwaarden per land" verderop. 5.8 Geen wijzigingen in de Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van Apple is gerechtigd om bij enige transactie af te wijken van de daarvoor geldende voorwaarden. 5.9 Niet-afdwingbare voorwaarden. Indien enige van de hiervoor genoemde voorwaarden door een gerechtshof of een bevoegde rechter nietig of nietafdwingbaar wordt geacht, zullen deze voorwaarden, uitsluitend voor zover noodzakelijk, beperkt of geschrapt worden en worden vervangen door een geldige bepaling die de intentie van deze voorwaarden zo goed mogelijk weergeeft, zodat de voorwaarden onverkort van kracht blijven Verklaringen van afstand. Indien Apple nalaat de strikte naleving van deze overeenkomst op te leggen of af te dwingen, houdt dit niet in dat Apple afstand doet van enige bepaling of enig recht om naleving van deze bepalingen af te dwingen, noch zal enige handelswijze tussen Apple en u of een andere partij worden opgevat als aanpassing van enige bepaling van deze voorwaarden Geen derden als begunstigden. Deze voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of opgevat als een verlening van rechten of verhaalsmogelijkheden jegens derden Internationale diensten en producten. De website biedt toegang tot internationale gegevens van Apple en kan daardoor verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Apple die niet zijn aangekondigd in uw land. Dergelijke verwijzingen betekenen niet dat Apple van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land aan te kondigen Bescherming van gegevens. U begrijpt en erkent dat het voor Apple noodzakelijk is om uw gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om de verkoop te verwerken, service uit te voeren en de naleving van de toepasselijke wetten te controleren. Apple beschermt uw gegevens zoals is vastgelegd in het privacybeleid van Apple (www.apple.com/legal/warranty/privacy). Indien u toegang wilt verkrijgen tot de gegevens die Apple over u in haar bezit heeft of gegevens wilt

7 wijzigen, gaat u naar om uw contactvoorkeuren bij te werken Uitbesteding. Apple is gerechtigd de service van uw product uit te besteden aan andere serviceaanbieders Tegenstrijdige voorwaarden; diensten in het Engels. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving prevaleert de Engelse vertaling van deze voorwaarden indien er zich een conflict voordoet tussen de verschillende vertalingen van deze voorwaarden. Bepaalde ondersteuningsdiensten en daarmee samenhangende documenten zijn mogelijk uitsluitend in het Engels beschikbaar Volledige overeenkomst; force majeure. Deze overeenkomst is van toepassing op servicetransacties die door Apple zijn geaccepteerd. Er zijn geen andere mondelinge of schriftelijke voorwaarden van toepassing. Apple geeft geen toestemming voor enige aanpassing van deze Apple is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of in het geheel niet uitvoeren van service of voor het niet tijdig of in het geheel niet leveren van een product of vervangend product ten gevolge van overmacht of andere oorzaken die zij in redelijkheid niet kan beïnvloeden. 6. Voorwaarden per land. De bepalingen in dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling(en) in deze 6.1 Alle EU-landen Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling(en) in deze Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland Krachtens subparagraaf Uitsluiting van service en inspectiekosten in paragraaf 1 is het Apple toegestaan maximaal 100 ( 100 in het Verenigd Koninkrijk) of het equivalent daarvan in de lokale valuta aan inspectiekosten in rekening te brengen in landen waarin deze voorwaarden van toepassing zijn In aanvulling op de subparagraaf "Uitzonderingen voor dekking" in paragraaf 1 wordt krachtens deze voorwaarden de service uitsluitend aangeboden en is de service uitsluitend geldig in België, Denemarken (exclusief Groenland en Faeröer), Duitsland, Finland (exclusief Åland), Frankrijk (exclusief Corsica en overzeese departementen en gebiedsdelen), Ierland, Italië (exclusief Sardinië), Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen (exclusief Spitsbergen), Oostenrijk, Spanje (inclusief de Balearen maar exclusief de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), het Verenigd Koninkrijk (exclusief het eiland Man), Zweden en Zwitserland De subparagraaf "Niet-opgeëiste eigendommen" in paragraaf 1 wordt door de volgende tekst vervangen: Indien u uw product niet binnen zestig (60) dagen nadat Apple u ervan op de hoogte heeft gebracht dat uw product is gerepareerd, hebt opgeëist en alle kosten niet binnen dezelfde termijn zijn betaald, zal Apple een termijn bepalen waarin u uw product dient op te eisen. U ontvangt deze termijn schriftelijk per post op het postadres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de reparatie verleende. Indien u uw product niet ophaalt, kan Apple u een schadevergoeding in rekening brengen voor onder andere de eventuele opslagkosten van het product. Apple behoudt haar wettelijke rechten en andere retentierechten voor onbetaalde kosten De volgende bepaling wordt toegevoegd aan de subparagraaf "Annulering" in paragraaf 5: Indien u een consument bent, stemt u ermee

8 in dat u geen gebruik kunt maken van het recht van ontbinding, aangezien Apple de service in gang zet zodra de serviceaanvraag is geaccepteerd De volgende bepaling wordt toegevoegd aan de subparagraaf "Wijzigingen in producten en diensten" in pagraaf 5: Niettegenstaande subparagraaf Typefouten in paragraaf 5 ontvangt u voorafgaand aan de afronding van uw contract met Apple de juiste gegevens met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de goederen of diensten, evenals de prijs en leveringskosten van de goederen of diensten inclusief alle belastingen De volgende bepaling wordt toegevoegd aan de subparagraaf "Toepasselijk recht" in paragraaf 5: Voor klanten die niet worden beschouwd als consumenten zijn deze voorwaarden opgesteld volgens en onderworpen aan de wetten van de Ierse Republiek en alle eventuele eisen tot schadevergoedingen moeten worden ingediend bij het gerechtshof van de Ierse Republiek De volgende bepaling wordt toegevoegd aan de subparagraaf "Bescherming van gegevens" in paragraaf 5: U kunt ook contact opnemen met Europese Data Controller van Apple op indien u toegang wilt verkrijgen tot de gegevens die Apple over u in haar bezit heeft of gegevens wilt wijzigen. In aanvulling op de bovengenoemde voorwaarden zijn de volgende landspecifieke voorwaarden van toepassing: 6.2 België De volgende bepaling wordt toegevoegd aan subparagraaf "Annulering" in paragraaf 5: In navolging van artikel 79, paragraaf 1 van de Wet op de Handelspraktijken (1991) beschikt de consument niet over het recht om van een bestelling af te zien. 6.3 Oostenrijk en Duitsland De subparagraaf "Niet-opgeëiste eigendommen" in paragraaf 1 wordt door de volgende tekst vervangen: Apple heeft het recht uw product te behouden totdat u alle reparatiekosten volledig hebt betaald. Indien u uw product niet binnen zestig (60) dagen nadat Apple u ervan op de hoogte heeft gebracht dat uw product is gerepareerd, hebt opgeëist en alle kosten niet binnen dezelfde termijn zijn betaald, nodigt Apple u uit het product op te halen en/of de levering van de producten te accepteren na betaling van alle kosten. U erkent, zonder enig afbreuk te doen aan de rechten van Apple voor compensatie voor de geleden schade, dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die voortvloeien uit het in bewaring hebben van de producten. Apple behoudt haar wettelijke rechten en andere retentierechten voor onbetaalde kosten. 6.4 Australië Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze De in deze overeenkomst beschreven rechten met betrekking tot retournering, restitutie en garantie gelden als aanvulling op de wettelijke rechten die voor u van toepassing zijn conform de Consumer and Competition Act 2010 en overige toepasselijke Australische wetten en regelingen ter bescherming van de consument. Op onze goederen zijn garaantiebepalingen van toepassing die op grond van de Australian Consumer Law niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht op een vervangend product of restitutie in geval van een zeer ernstig defect en ter

9 compensatie van enig ander verlies of enige andere schade die redelijkerwijs te voorzien is. U hebt tevens recht op reparatie of vervanging van goederen indien de kwaliteit van de goederen niet acceptabel is en het defect geen zeer ernstig defect inhoudt. Het is mogelijk dat ter reparatie aangeboden goederen niet worden gerepareerd maar worden vervangen door gereviseerde goederen van hetzelfde type. Voor de reparatie van de goederen wordt mogelijk gebruikgemaakt van gereviseerde onderdelen. Bij de reparatie van goederen kunnen gegevens verloren gaan Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Pty Ltd level 13, 255 Pitt St. Sydney Uitzonderingen voor dekking. Krachtens deze overeenkomst wordt service uitsluitend aangeboden aan en is service uitsluitend geldig voor inwoners van Australië. Krachtens deze overeenkomst is service niet geldig indien dit bij wet is verboden Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van Australië onderworpen aan de wetten van New South Wales Inspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Australië maximaal honderd ($100 AUD) dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen. 6.5 Canada Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte zijn van toepassing en hebben voorrang in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Canada Inc., 7495 Birchmont Road, Markham, Ontario, L3R 5G2, Canada Uitzonderingen voor dekking. Krachtens deze overeenkomst wordt service uitsluitend aangeboden aan en is service uitsluitend geldig voor inwoners van Canada Krachtens deze overeenkomst is service niet geldig indien dit bij wet is verboden Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van Canada onderworpen aan de wetten van de provincie Ontario, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen nspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Canada maximaal honderd ($100 CAD) dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen, plus van toepassing zijnde belastingen. 6.6 Denemarken: De volgende bepaling wordt toegevoegd aan paragraaf 3: Garantie en Beperking van Aansprakelijkheid, Beperking van Aansprakelijkheid: Voor Deense consumenten komen de in deze garantie opgenomen rechten naast, en doen zij geen afbreuk aan, uw wettelijke rechten als consument, inclusief de rechten zoals opgenomen in de Verkoop van Goederen Wet, die onder andere bepaalt dat consumenten het recht hebben om tot aan het moment dat de claimperiode van twee jaar verloopt, dat is: twee jaar na de datum van aankoop, over nonconformiteiten te klagen.

10 Indien het product waarop service is uitgevoerd -na het verlopen van de 90 dagen garantietermijn, maar binnen twee jaar na datum van het verlenen van de services- een mankement vertoont, hebben consumenten, zulks ter uitsluitende keuze van Apple, recht op of het opnieuw verlenen van services, of een teruggave van het bedrag dat is betaald voor de services, indien kan worden vastgesteld dat het mankement te wijten is aan nonconformiteit van de geleverde service. 6.7 Hongkong Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte zijn van toepassing en hebben voorrang in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Betaalwijze. Voor aankopen en bestellingen (indien het vervangen onderdeel of product aangetekend dient te worden geretourneerd) kunt u gebruikmaken van een creditcard of een andere vooraf geselecteerde betaalwijze, tenzij u met Apple andere kredietvoorwaarden bent overeengekomen Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Asia Limited, 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hongkong Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van Hongkong onderworpen aan de wetten van Hongkong, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen nspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Hongkong maximaal zevenhonderdtachtig ($780) Hongkong dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen, plus van toepassing zijnde belastingen. 6.8 Japan Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte zijn van toepassing en hebben voorrang in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Betaalwijze. Voor aankopen en bestellingen (indien het vervangen onderdeel of product aangetekend dient te worden geretourneerd) kunt u gebruikmaken van een creditcard of een andere vooraf geselecteerde betaalwijze, tenzij u met Apple andere kredietvoorwaarden bent overeengekomen Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Japan, Inc , Nishishinjuku, Shinjuku, Tokio, Japan Inspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Japan maximaal tienduizend (Y10.000) yen aan inspectiekosten in rekening te brengen, plus van toepassing zijnde belastingen. 6.9 Nieuw-Zeeland Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Apple. Voor het doel van deze overeenkomst staat Apple voor Apple Sales New Zealand, PO Box , Auckland Mail Centre, Auckland Uitzonderingen voor dekking. Krachtens deze overeenkomst wordt service uitsluitend aangeboden aan en is service uitsluitend geldig voor inwoners van Nieuw-Zeeland. Krachtens deze overeenkomst is service niet geldig indien dit bij wet is verboden.

11 6.9.4 Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van Nieuw-Zeeland onderworpen aan de wetten van Nieuw-Zeeland Inspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Nieuw-Zeeland maximaal honderddertig ($130 NZD) dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen Noorwegen: Voor Noorse consumenten komen de in deze Overeenkomst opgenomen rechten naast uw wettelijke rechten krachtens de Noorse Vakwerk Services voor Consumenten Wet (håndverkertjenesteloven) en/of de Noorse Consumentenkoop Wet (forbrukerkjøpsloven), inclusief uw recht om van de langstlopende claimperiode gebruik te maken, dat is: twee jaar vanaf het moment van de reparatie of aankoop Verenigde Staten nterpretatie. De bepalingen in dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder Apple verstaan: Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA Uitzonderingen voor dekking. Krachtens deze overeenkomst wordt service uitsluitend aangeboden aan en is service uitsluitend geldig voor inwoners van een van de vijftig staten van de Verenigde Staten van Amerika en van District of Columbia. Krachtens deze overeenkomst is service niet geldig indien dit bij wet is verboden Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van de Verenigde Staten onderworpen aan de wetten van Californië, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen Inspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in de Verenigde Staten maximaal honderd ($100 USD) dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen, plus van toepassing zijnde belastingen KENNISGEVINGEN UITSLUITEND VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË In overeenstemming met de voorschriften (artikel 9844 van de California Business and Professions Code) zal de serviceaanbieder een schriftelijke raming van de reparatiekosten aan de klant verstrekken. Het is de serviceaanbieder niet toegestaan kosten voor uitgevoerde werkzaamheden of verstrekte onderdelen die de geraamde kosten overschrijden, in rekening te brengen zonder voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceaanbieder toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke raming van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, Verenigde Staten Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service en reparatie. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont in de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. De garantieperiode wordt tevens

12 verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de garantiereparaties en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of voor restitutie, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. De verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechten die de koper op grond van andere wetten geniet Verkoopbelasting. Op alle verkopen wordt, indien van toepassing, behalve de prijs ook verkoopbelasting in rekening gebracht op basis van het afleveradres en de op het moment van facturatie geldende tarieven in het land waar het product wordt geleverd. Indien het belastingpercentage voor de staat waar de bestelling wordt geleverd, wordt gewijzigd voordat het product wordt verzonden, wordt het tarief berekend dat van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt gefactureerd. Op het aankoopbewijs dat Apple u stuurt, staat de van toepassing zijnde verkoopbelasting vermeld Singapore Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte zijn van toepassing en hebben voorrang in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Betaalwijze. Voor aankopen en bestellingen (indien het vervangen onderdeel of product aangetekend dient te worden geretourneerd) kunt u gebruikmaken van een creditcard of een andere vooraf geselecteerde betaalwijze, tenzij u met Apple andere kredietvoorwaarden bent overeengekomen Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Computer South Asia PTE Ltd., 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van Singapore onderworpen aan de wetten van Singapore, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen Inspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Singapore maximaal honderdtachtig ($180) Singaporese dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen, plus van toepassing zijnde belastingen Service Terms Dutch v1

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden 1. Over deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij" en "ons" Filemaker International, en "u" betekent u als klant. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (DEZE OVEREENKOMST ) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U PERSOONLIJK,

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4)

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) OPMERKING: Verkoop van Goederen en/of Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van instemming van de Koper met deze

Nadere informatie

I. Algemene Bepalingen

I. Algemene Bepalingen I. Algemene Bepalingen TOEPASSELIJKHEID 1.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en geplaatste orders aangegaan door Group Soleil B.V. (KvK 17139145), al haar dochteren

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Tarieven

1. Algemeen. 2. Tarieven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEET LOQATER BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56830882 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden

Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden Instemmings- en bevestigingsverklaringen De volgende instemmings- en bevestigingsverklaringen met betrekking tot jurisdictie, voorkeuren, verzekering, afstandsverklaringen

Nadere informatie

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2 Licentie-overeenkomst tussen Creative en de eindgebruiker Versie 2.5.3, Oktober 2002 LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT. ALS U DE SOFTWARE INSTALLEERT EN GEBRUIKT, STEMT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 EN PERFECT DATABASE MANAGEMENT B.V. Gedeponeerd op 6 september

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden IT-Goederen

Nadere informatie

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave Klantenovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 02 2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02 3. Belangentegenstellingen 03 4. Koers afgeven 03 5. Het openen van een Transactie 04 6. Meerdere

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie