2.6. Bij fax van 24 april 2002 heeft Han Dataport aan þelanghebbende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.6. Bij fax van 24 april 2002 heeft Han Dataport aan þelanghebbende"

Transcriptie

1 l.e. Seheer/lV Souw en lndustrie Rechtbank Dordrecht 11 augustus 2010 zaaknummer / rolnummer: IHAZA0S-274i (mr. WJ.M. Diekman) Gebruiksvoorwaarden die het de verkrijger van software onrnogelijk maken om de software verder te verhandelen kunnen weliswaar verbintenisrechtelijke werking hebben, maar deze kunnen wat de auteursrechtelijke uitputting betreft geen rechtsgevolg hebben. Ondanks dergelijke voorwaarden is een opvolgende koper van een exemplaar derhalve ""n '"". 1 larige verkrijger' in de zin van artikel 45j Aw. Daarom kan de rechthebbende die koper niet verbieden de verveelvoudiging te måken die nodig is voor het enkele gebruik van het programma. Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I.E. Beheer BV gevestigd te Haarlem, eiseres, advocaat mr. C.M. Kan, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IV Bouw en Industrie BV gevestigd te Papendr cht, gedaagde, advocaat mr. VJ. Groot. Partüen zullen hierna IE en IV genoemd wo den. 1. Deprocedure t De feiten 2.1. Roland Messerli,4,G Informatik (verder: Messerli) is auteursrechthebbende met betrekking tot de software CAD400 en Elite CAD. 2.2.Haî Dataport Benelux Sales v.o.f. was in de in deze zaak relevante periode in de Benelux exclusief distributeur van Messerli met betrekking tot de CAD-software. Han Dataport Benelux Sales v.o.f. en Han Dataport Benelux Services v.o.f. (verder gezamenlijk: Han Dataport) waren gerechtigd om de rechten namens de rechthebbende te handhaven. 2.3.Op 27 december 1990 heeft Han Dataport Benelux v.o.f. een overeenkomst gesloten met Nelcon. BV (verder: Nelcon). Op grond van deze overeenkomst is een aantal werkstations met CAD-softwåre aan Nelcon geleverd. Artikel 16 van de tot de overeenkomst behorende algemene voorwaarden luidt, voor zover van belang: Verkoper wrleent koper wor de geleverde programma's en bijbehorende documentatie een niet+xclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht yoor intern gebruik, voor de doeleinden waat-voor deze producten geleverd worden. Koper is en)oor yerantwoordelijk dat deze programma's en documentøtie zonder voorafgaande schrifielijke toestemming van lerkoper niet voor duà.en toegankelijk zijn In het begin van 2002 is de naam van de Nelcon organisatie veranderd in Kalmar Industries BV (verder: Kalmar) Bij van 22 april 2002 heeft þelanghebbende 11, desrljds in dienst van Kalmar, aan Han Dataport meegedeeld, onder meer 'Zoals het er nu naar uitziet zai een groot deel van de Engineering overgenomen worden door IVconsult. Streefdatum was 1 mei maar dat zal niet meer lukken want de vakbonden zijn nog niet akkoord. Om geen misverstanden te krijgen wil ik nu reeds uitzoeken wat mogelijk is, en wat niet. Daarom een b{jgesloten document met daarin een aantal wagen. Gaarne advies hoe we dit het beste kunnen aanpakken, want onze netwerk kennis is beperkt.' In de bijlage wordt uitgebreid uiteengezet wat de bedoeling is met het CAD-systeem en zijn wagen opgenomen Bij fax van 24 april 2002 heeft Han Dataport aan þelanghebbende 1] geantwoord, onder meer'want zoals je weet heeft Nelcon weliswaar gebruikslicenties van CAD400 maar dit houdt onder geen beding in dat Nelcon het recht heeft om deze gebruikslicenties aan derden over te dragen, uit te lenen, te verkopen etc. M.a.w. vanuit onze optiek zal er toch eerst eens officieel door Nelcon en Ivconsult met ons overlegd dienen te worden of en zo ja hoe IV consult CAD400 gebruikslicenties kan verkrijgen Op28 augustus 2002 en 2 oktober 2002 heeft de heerw. Bloem van Han Datâport een bezoek gebracht aan IV te Papendrecht, destijds genaamd IV-Consult BV In ieder geval in september en oktober 2002 hebben Han Dataport en IV onderhandeld over de aanschafdoor IVvan 13 CAD400 gebruikslicenties en/of het sluiten van een onderhoudscontract. Zij hebben geen overeenstemming bereikt Op 3 januari 2003 heeft Han Dataport een rekening aan IV gestuurd voor EUR , Op 20 januari 2003 hebben Kalmar IV een overeenkomst ondertekend, getiteld Overname- en samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat dat Kalmar stopt met de uitvoering van engineering-teorder-we kzaamheden, dat zij die wil uitbesteden, dat lv-consult daarvoor in aanmerking wil komen en daartoe de werknemers van Kalmar per 1 december 2002 overneemt. Artikel 3 bepaalt dat de overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan op 1 mei Artikel 4 bepaalt dat IV zich verplicht om de hele inventaris en werþlekbenodigdheden van overgenomen medewerkers te kopen van Kalmar en 'Onder inventaris wordt tevens verståan het CAD-400 systeem inclusief het onderhoudscontrâct van de hard- en software, welke thans bij Kalmar wordt gebruikt' Op 16 september 2003 heeft Han Dataport een dagvaarding uitgebracht aan IV-Groep BV. Bij vonnis van 1 december 2004 van Rechtbank Dordrecht is Han Dataport niet ontvankelijk verklaard op de grond dat zij de verkeerde rechtspersoon heeft gedagvaard Han Dataport Benelux Sales v.o.f. heeft bij akte van 3 maart 2005 haar vordering op IV gecedeerd aan haar vennoten Bloem HDP Sales BV en Gaasbeek HDP Sales BV. De naam van Bloem HDp Sales BV is later gewijzigd in IE Beheer BV Op 21 mei 2005 is een voo stel tot fusie gepubliceerd in Trouw. Op 4 juli 2005 is door notaris Stuijt een.akte houdende juridische fusie' opgemaakt. Daarin staat onder meer dat Bloem HDP Sales BV een Gaasbeek HDP Sales BV een juridische fusie aangaan en dat de naam van de verkrijgende vennootschap Bloem HDP Sales BV zal worden gewijzigd in le Beheer BV Bij briefvan 27 april 2007 heeft de ådvocaat van IE Beheer IV aangemaand en meegedeeld dat de brief dient te worden opgevat als een aanmaning/mededeling in de zin van artikel 3:317 BW als gevolg waarvan de verjaring wordt gestuit Op 24 september 2007 heeft Han Dataport Benelux Services v.o.f. een dagvaarding uitgebracht aan Kalmar. partijen hebben een schikking getroffen, waarop Kalmar EUR ,- aan Han Dataport heeft betaald. 3. Het geschil 3.1. IE vordert, na vermindering en vermeerdering van eis, veroordeling van IV tot betaling van: "ì f ' r]!*l t:li!; Fil,iTf.ïfil:j i -,1ì:: 3.ii:1åu;?. 1.ï.ï.::A-{;T'Ér.:j;ìi:,]}Ti;iSrifi;*_'d;tâf"î Tî. 205

2 ,84 vermeerderd met de wetteljjke ente in de zin van artikel 6:119 BW vanaf 17 januari 2003 tot de algehele voldoening, , 83 aan gerechtskosten en andere kosten als bedoeid in artikel 1019h Rv vermeerderd met de wetteljjke rente vanafl mei 2009 tot aan de algehele voldoening IV voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. ander die een van deze handelingen wii verrichten heeft daarvoo dus in beginsel toestemming van de rechthebbende nodig. Dit geldt ook voor software. Met betrekking tot software zijn in het bijzonder van belang de regels neergelegd in EG Richtlijn 91/250 van 14 mei 1991, Pb EGL7Z2l42 (verder: de Software Richtlün) en artikel 4Sh-n Auteurswet. Gebruik 4. Debeoordeling t...1 lnleiding 4.3. Het geschil draait om de overnåme door IV van het CADsysteem van Kalmar in het kader van de overname van de afdeling engineering. Partijen verschillen weiiswaar van mening over de datum waarop, maar niet ove het feit dát 13 werkstations met daarop de CAD-software door Kalmar ín 2002 aan IV zün overgedragen. IV heeft dat tijdens de comparitie nog bevestigd. De overdracht staat dus vast. Tevens staat vast dat voor deze overdracht of enig gebruik van de CAD-software door IV geen toestemming van Han Dataport is verlcegen IE stelt dat de overdracht en het, door IE gestelde, gebruik van de software door IV onrechtmatig was jegens Han Dataport en dat IV daarom aan haar moet betalen. Primair baseert zij zich op inbreuk op het auteursrecht. Subsidiair baseert zij zich erop dat IV onrechtmatig heeft gehandeld door bewust gebruik te maken van wanprestatie van Kalmar. Beide grondslagen zullen hierna worden beoordeeld IE omschrdft niet wåt voor gebruik zij IV precies verwijt, maar uit haar stellingen en de door haar overgelegde stukken begrijpt de rechtbank dat zij bedoelt: het werken door werknemers op de CÁDcomputers waarop Han Dataport destijds de CAD-software heeft geïnstalleerd, ten behoeve van de engineering werkzaamheden die voorheen door Kalmar zelfwerden uitgevoerd. Tijdens de comparitie deelde IE mee dat het ging om gebruik op stand alone computers door de ex-werknemers van Kalmar. Kort gezegd gaat het dus om het gewone gebruik (laten draaien) van het programmå IE verwijt aan IV ook het gebruik van 400 NTG en 400 D)(F (dagvaarding alinea 28). Aangezien zij echter met betrekking tot die progråmma's verder niets heeft gesteld, laat de rechtbank deze in haar beoordeling buiten beschouwing. Uit de processtukken kan niet anders worden afgeleid dan dat het IE om de CAD-software is te doen. Primaire grondslag: auteursrecht 4.7. IV betwist niet dat de CAD-programmatuur een werk (werken) is (zijn) in de zin van de Auteurswet, noch dât IE de bevoegdheid toekomt om de auteursrechten te handhaven. De rechtbank eaat daar dan ook met partijen van uit Het begrip verveelvoudiging heeft ten aanzien van software een zeer ruime betekenis (artikel 4Si Auteurswet). Daaronder valt niet slechts het kopiëren van software van de ene op de andere drager, maar ook tijdelijke vastleggingen in het werkgeheugen van de computer die þanzelf) plaatsvinden tijdens het gebruikvan het programma. Uitgaande van dit ruime verveelvoudigingsbegrip is zelfs voor het gewone gebruikvan software in beginsel de toestemming nodig van de alrteursrechthebbende Artikel 45j Auteurswet perkt de werking van årtikel 4Si Auteurswet echter aanmerkelijk in. Zo bepaalt artikel 4Sj Auteu swet dat niet als inbreuk wordt beschouwd: - de reproductie, - die noodzakel{jk is voor het met de betreffende softwâre beoogde gebruik, - door de rechtmatige verkrijger van een exemplaar van de software. - tenzij anders is overeengekomen. Voorts bepaalt dit artikel dat de hie bedoelde reproductie die 'geschiedt in het kader van het iaden, het in beeld brengen, of het verbeteren van fouten' niet bij overeenkomst mag worden verboden. Met 'in beeld brengen' is blijkens de wetsgeschiedenis bedoeld het uitvoeren van het programma (TK , MvA p.4 en 5; ËK nr. 63a). Het gaat hier dus om de normale computergebruikshandelingen. Artikei 45j Auteurswet geeft dwingendrechtelijke minimum gebruiksrechten aan de rechtmatige verkrijger voor zover dat gebruik noodzakelijk is voor het beoogde gebruik van de software. Voor dat gebruik is geen toestemming vereist (zie bijv. Spoor Verkade/Visser, Auteursrecht, p. S9g). In verband met dit gebruik kunnen wel nadere condities worden overeengekomen, zoals bijv. aantal computers of aantal gebruikers, mits daa door de voor het gebruik noodzakelijke verveelvoudigingen niet onmogelijk worden gemaakt. Het geschil van partijen gaat echter niet over dergelijke condities, maar slechts om de normale comdutergebruikshandelingen Immers, uit de stellingen van IE blükt niet dat zij IV iets anders verwijt dan het maken van noodzakelijke reproducties in ve band met het beoogde gebruik. Zelfs biijkt niet van iets anders dan het gewone gebruik wåarvoor het dwingendrechteldke minimumrecht is voorgeschreven, want IE verwijt IV niets anders dan het volstrekt normale draaien van de CAD-software op de computers waarop de software doo Han Dataport is geïnstalleerd. Daar_ voor was geen toestemming vereist, mits W een rechtmatige ver_ krijger in de zin van artikel 4Si Auteurswet was. Re chtmatige tt erkrij ger I uítp utting 4.8. IV voert als verweer dat zij niets aan IE is verschuldigd omdat zij destijds niet door enig contract aan Han Dataport was gebonden. Kennelijk bedoelt IV dat zij geen toestemming van Han Dataport nodig had. Naar het oordeel van de rechtbank slaagt dit verweer. Dit oordeel wordt hieronder toegelicht. De rechtbank zal daarbij ingaan op de auteursrechtelijke consequenties (waar partijen nauwelijks op in zijn gegaan) van de feitelüke stellingen van pårtijen Als uitgangspunt voor de beoordeling geldt dat de maker van een werk in de zin van de Auteurswet het uitsluitend recht heeft om het werk te 'verveelvoudigen' en/of 'openbaar te maken,. Ieder De wet definieert het begrip rechtmatige verkrijger niet. Daar wordt in het algemeen echter onder verstaan degene aan wie de rechthebbende het programma ter beschikking heeft gesteld (onder andere door verkoop) en tevens de opvolgende verkrijgers van exemplaren ten aanzien waarvan hetverspreidingsrecht is uitgeput HanDataportheeftde software tussen 1990 en 2000 opbasis van verkoop ter beschikking gesteld aan Nelcon. Uit de door IË in het geding gebrachte verkoopovereenkomst van 21 december 1990 blijkt dat Han Dataport de softvyare op de werkstations heeft geïnstalleerd en dat de eigendom van de apparatuur en de daarop ""'l ßîi1,' FåStÞJ* ritrfir#i*itrë;fåfi ûjiå;-jrår&iä.3ffi.dfffi rffiãëqþiir?-#1*!*

3 gelnstalleerde softwa e, tegen betaling van vaste bedragen voor de apparatuur en de gebruikslicenties werd overgedragen aan Nelcon. De overeenkomst bepaalt daartoe (p. 11): 'Hetjuridisch eigendom van de geleverde en geinstalieerde producten gaat over van verkoper op koper op het moment dat alle betalingen aan verkoper hebben piaatsgevonden en door verkoper zjjn ontvangen' Er zijn dus exemplaren van de CAD-softlvare geinstalleerd op dragers (werkstations) in het verkeer gebracht door middel van eigendomsoverdracht aan Nelcon door de exclusief distributeur Han Dataport, en dus met toestemming van de auteursrechthebbende. Dat dit binnen de Europese Gemeenschap gebeurde staat vast. Dit heeft tot gevolg dat Han Dataport zich niet kon verzetten tegen de verdere verspreidingvan deze software, omdåt het tot het auteursrecht behorende verspreidingsrecht ten aanzien van deze exemplaren was uitgeput. Deze uitputlingsregel staat sinds 2004 in artikel 12 b Auteurswet en gold voordien reeds op basis van jurisprudentie (vgl. HR , NJ 1952, 95 en HR NJ 1988, 280), en wat software betreft tevens op basis van artikel 4 sub c Software Richtlün Toen vervolgens in 2002 de werkstations met daarop de software aan IV in eigendom zijn overgedragen, werd IV de in r.o bedoelde opvolgende verkrijger. IV is dus een rechtmatige verkrdger. IE heeft te weinig aangevoerd om van iets anders uit te gaan. Algemene toorwaarden IE stelt weliswaar dat uit de algemene voorwaarden voortvloeit dat de software niet zonder toestemming van Han Dataport mocht worden overgedragen ofaan een ander in gebruik gegeven. Dat baat haar in het auteursrechtelijke kader echter niet. Een dergelijk verbod van verdere overdracht staat immers haaks op de wettelijke uiçuttingsregel. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen gebruiksvoorwaarden die het de verkrijger van softvyare (zoals Nelcon) en derden (zoals IV) onmogelljk maken om de software verder te verhandelen weliswaar verbintenisrechtelijke werlcing hebben - waar hierna in het kader van de beoordeling van de subsidiaire grondslag op in wordt gegaan -, maar deze kunnen wat de auteursrechtelijke uitputting betreft geen rechtsgevolg hebben (vgl. E.D.C. Neppelenbroek, Informatierecht/AMl 2006, p. 109 e.v.) Bovendien is de rechtbank van oordeel dat IV niet op onrechtmâtige wijze van de schending van deze voorwaarde door Kalmar heeft geprofitee d, zie hieronder. De conclusie waar dit alles toe leidt is dat IV geen inbreuk op het auteursrecht heeft gepleegd. Subsidiaire grondslag: gebruik maken van wanprestatie IE stelt dat IV wist, althans behoorde te w ten dat Kalmar de software op basis van de algemene voorv aarden niet zonder toestemming van de rechthebbende mocht overdragen of aan een ander in gebruik mocht geven. Ook dit kan niet tot toewijzing van de vordering leiden, gezien het navolgende Volgens vaste rechtspraak is het handelen met iemand terwijl men weet of behoort te weten dat deze door dat handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelfjegens die derde niet onrechtmatig (bijv. HR 26 januari 2007, LJN: A27084]. De vraag ofbewust profiteren van andermans wanprestatie onrechtmatigjegens die derde is, kan slechts worden vastgesteld aan de hand van de verdere omstandigheden vån het geval (HR 17 mei 1985, rjn: AGs024) It deze procedure kan ervan worden uit gegaan dat I(almar wanprestatie heeft gepleegd door de CÂD-software over te dragen aan IV. nu IV dat niet heeft betwist. Aan de ove iqe vereisten is echter niet voldaan. Wetenschapbij N IE stelt dat IV de programmatuur heeft overgedragen en fe! telijk in gebruik heeft genomen met ingang van 1 mei 2002 (dagvaarding alinea 14 en proces verbaal van comparitie). Voor deze stelling kan steun worden gevonden in de door Kalmar met IV gesloten overeenkomst van 20 januari 2003, volgens welke IV met ingang van 1 mei 2002 de verplichting op zich had genomen om de inventaris over te nemen IE heeft echter onvoldoende gesteid om ervan uit te kunnen gaan dat IV reeds toen wist of moest wet n dat Kalmar wanprestatie pleegde. IV betwist dat (conciusie van antwoord alinea 5). IE wijst daartegenover weliswaar op haar briefvan 24 april 2002 aan [belanghebbende 1], maar die briefis onvoldoende om wetenschap per 1 mei 2OOZ bij IV vast te stellen. Eind april 2002 was [belanghebbende 1] immers in dienst van Kalmar. Han Dataport richtte haar briefook aan [belanghebbende 1] bij Kalmar in reactie op de van 22 april 2002 die þelanghebbende 1], eveneens vanuit Kalmar aan Han Dataport had gestuurd. IE stelt geen feiten of omstandigheden waaruit volgt dat [belanghebbende 1] - die biijkens zijn eigen brief eind aprii/begin mei ook nog een week vrij was - IVvoorbegin mei 2002 heeft geinformeerd over de bezwaren van Han Dataport Maar zelfs als de rechtbank er van uit zou gâan dat IV begin mei 2002 wel op de hoogte was van de wanprestatie van Kalmar, kan niet tot onrechtmatig handelen van IVworden geconcludeerd. Wetenschap op zichzelf is niet voldoende. Ov e ri ge om stan di gh e de n Het lag op de weg van IE om te stellen welke andere omstandigheden het bewuste profiteren door IV van de wanprestatie van Kalmar onrechtmatig maalüe. Daartoe heeft zij te weinig gesteld, zeker nu IV heeft aangevoerd dat zij de plannen die zij (en Kalmar) aanvankelijk met de CAD-software had juist niet heeft kunnen realiseren zonder medewerking van IE en dat zij is gestopt toen over die medewerking geen overeenstemming werd bereikt IV voert in dat verband aan dat zij het voornemen had om de CAD-software te integreren in haar eigen IV-systeem. Voor die stelling valt steun te vinden in de briefvan þelanghebbende 1l van 22 april2002. In de bijlage bij die brief zijn de plannen omschreven, waaronder 'Opname van CAD stations in netwerk IV'. Uit de brief van [belanghebbende 1] blijkt dat medewerking van Han Dataport noodzakelijk was. Hij schrijft imrners 'Gaarne advies hoe we dit het beste kunnen aanpakken, want onze netwerk kennis is beperkt'. Han Dataport heeft de medewerking toen en later (bijv. toen om een Linux-versie werd verzocht) geweigerd. Zij stelde daarvoor als voorwaarde dat IV een onderhoudscontract oflicentie aan zou gaân. Daar is geen overeenstemming over bereikt. Het komt er dus op neer dat IV er tegen aan liep dat zij niet kón profiteren van het door Kalmar ter beschikking gestelde C,{D-systeem, zonder medewerking en/of onderhoud en/of nieuwe versies van Han Dataport IE stelt dat IV de CAD-programmatuur in de tussentijd we1 heeft gebruikt (het normale minimale gebruik zoals hierboven omschreven) op stand alone computers. IV betwist dat. Wat er van die betwisting zij, geldt dat het gestelde gebruik niet was wat IV zich had voorgenomen en dat het slechts kort heeft geduurd. IE stelt dat zij het gebruik na haar bezoek op 28 augustus 2002 (toen de CAD computers nog ongebruikt bij IV stonden) voor het eerst op 2 oktober 2002 heeft gezien. IVvoert aan dat zij per december 2002 is gestopt met CAD van Kalmar. In de eerste procedure tussen Han Dataport en IV Groep is namens de laatste gesteld dat IV direct begin 2003 is gestopt. IE stelt weliswaar dat het gebruik door IVvolgens haar tot'ergens in 2003'heeft geduurd maar dat is zo onbepaald (en niet onderbouwd) dat dit niet als vaststaande einddatum kan worden aangenomen. Dit betekent dat het (beperkte) 2.*1Cr1fi : il1! lir;ãîí-ïi.ìlt.l.:f-t*i.i: r'jìf;ffiiåiä"ñi-'-$^i,*i,ë,,:,ål,t TJ.íi.l1ftÏii;,T11åi 3,. l" o' I

4 gebruik, zo het heeft plaatsgevonden, 3 maanden of wat langer heeft geduurd De rechtbank vindt deze omstandigheden onvoldoende om tot onrechtmatig profiteren te kunnen concluderen le zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van IV die tot op heden worden begroot op: dagvaarding 0,- vast recht 2.470,- getuigen/deskundigen 0,- honorarium advocaat 2.682,- (3 punten x tariefeur 894,-) s.152, Blijkens de conclusie van antwoord maakt IV tevens aan. spraak op nakosten en wettelijke rente over de proceskosten. Een en ander is toewijsbaar op de hierna volgende wijze. 5. De beslissing De rechtbank 5.1. wijst de vorderingen af; 5.2. veroordeelt IE Beheer tot betaling van de proceskosten aan de zijde van IV Bouw tot op heden begroot op 5.152,- vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrâg als het niet binnen 14 dagen na dit vonnis is betaald, 5.3. veroordeelt IE Beheer in de kosten die na dit vonnis zullen ontstaan, begroot op: - 131,- aan salaris advocaat, - te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden en de veroordeelde niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan, met een bedrag van 68,- aan salaris advocaat en de explootkosten vån betekening van de uitspraak; 5.4. verldaa t de onderdeien 5.2. en 5.3. uitvoerbaar bii voorraad. rechtmatige verkrijging van een exemplaar de bevoegdheid verbindt het programma te gebruiken; het al of niet instemmen van de rechthebbende met dat gebruik is dan voor zo'n verkrijger niet meer televant. De feiten van de zaak lagen deeis in het (naar software-maatstaven) grijze verleden. Het bedrljfkalmar had vanaf1990 ten behoeve van haar afdeling Engineering een dertiental werkstations met CAD-programmatuur gekocht van een distributeur van de Duitse auteursrechthebbende op die CAD-software. Kalmar verkocht in 2002 middels een soort activa-transactie (r.o. 2.10) haar afdeling Engineering inclusiefde CAD-systemen aan gedaagde, die sedertdien niet meer deed dan het, binnen diezelfde afdeling,.normale draaien van de CADsoftware op de computers waarop de software door (de distributeur) was geïnstalleerd' (r.o.4.12); gedaagde had vervolgens dat gebruik'ergens in 2003, geheel gestaakt. Eiseres, rechtsopvolgster van die distributeur, zond gedaagde in 2003 een factuur voor ruim ,-, dagvaardde eerst in 2007 pårtij Kalmar (met wie zij de zaak schikte tegen ontvangst van ,-) en dagvaardde vervolgens in 2008 gedaagde, van wie zij o.a. de al genoemde ,- vorderde. De genoemde vordering tegen Kal_ mar zal vermoedelijk gebaseerd zijn geweest (het vonnis vermeldt dit niet) op wanpreståtie uit hoofde van de destijds tussen haar en eiseres gesloten licentiecontracten, waarin bepaald was dat Kalmar ('koper') voor de CAD-programmatuur een.niet overdraagbaar gebruiksrecht voor intern gebruik' verkreeg en dat koper ervoor verantwoordelijk was dat de programmatuur.zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet voor derden toegankelijk' zott zljn. Eiseres beriep zich op inbreuk op auteursrecht (omdat het gebruik door gedaagde immers (telkens) verveelvoudiging inhoudt) en subsidiair op onrechtmatige daad (omdat gedaagde bewust zou hebben geprofiteerd van Kalmars wanprestatie uit hoofde van de genoemde licentievoorwaarden). Een ldeine z{jstap: hoewel eiseres als (rechtsopvolgster van de) distributeur tot het in eigen naam vorderen van schadevergoeding wegens inbreuk op het auteursrecht van de Duitse auteursrechthebbende alleen maar bevoegd is ais blilkt dat zij die bevoegdheid van de rechthebbende heeft bedongen (art. 27alid 2 Aw), had gedaagde kennelijk niet betwist dat die bedongen was en ging ook de rechtbank dus van die bevoegdheid uit (r.o. 4.7). Noot H. Stt"ltik Mr. H. Struik is adrtocøat te Utrecht. Dit vonnis van de Rechtbank Dordrecht biedt een heldere weergave enjuiste toepassing van de speciale - en niet eenvoudige - auteursrechtelijke regels rondom uitputting en gebruikersbescherming met betrekking tot computerprogrammatuur. Dat dit geen makkelijke materie is, bleek eerder uit een vonnis uit 2002 van (nog wel) de Rechtbank Den Haag. Die rechtbank, met een zeket aplomb maar ten onrechte, overwoog over een inbreukvordering tegen een partij die door koop (op een veiling uit het faillissement-fokker) 'stellig eigenaar' was geworden van eerder aan Fokker krachtens licentie geleverde diskettes met flight simulator programmatuur: '[...] doch dat brengt nog niet met zich dat hij tevens enig recht heeft verkregen de daarop voorkomende software op welke wijze dan ook te gebruiken.'l Dat uit art.45j r{uteurswetjuist het tegendeel voortvloeit, wordt in het hier besproken vonnis (r.o. 4.11) wél duidelljk voor ogen gehouden: als inbreuk op auteursrecht op een computerprogramma wordt niet beschouwd de veweelvoudiging door de rechtmatige verkrijger van een exemplaar van een computerprogramma welke noodzakelijk is voor het met dat programma beoogde gebruik. Het is dus de wet die aan het (enkele) feit van de De auteursrechtelijke beoordeling, die een stapsgewijze uiteenzetting en toepassing van de relevante normen volgt, is vervat in de r.o. 4.9 t/m De rechtbank vermeldt daarbij als beginpunt de Europese Softwarerichtlijn (richtlijn 9U2s0 van 14 mei 1991), maar had kennelijk even gemist dat deze met ingang van 25 mei 2009 is vervangen door richtlijn 2OOgl24lEG,2 die overigens slechts een 'codificatie' vormt van de oude richtlijn incl. late e wijzigingen en inhoudelijk in feite niets nieuws heeft gebracht anders dan een wat verwarrende hernummering van de paragrafen van de considerans. Voor het overige laat de uiteenzetting van de rechtbank zich lezen als een goede handleiding voor de betekenis en werking van art. 4Sj Aw in relatie tot de auteursrechtelijke uiþut_ tingsregel, en behoeft zij dan ook geen verder commentaar. De rechtbank beoordeelt vewolgens of de wettelijke gebruiksbevoegdheid van art. 4Sj Aw voor een opvolgende rechtmatige verkrijger van een exemplaar van programmatuur (die ik verder zal aanduiden als C) opzijgezet kan worden door de hie boven genoemde clausules in het licentiecontract tussen de (distributeur van) rechthebbende en diens eerste afirerner (die ik hier resp. A en B zal noemen), nl. dat (i) het aan B verleende gebruiksrecht,niet overdraagbaar' was en (ii) de software niet voor derden toegankelijk gemaakt mocht worden. De rechtbank (r.o. 4.7j\ beschouwt deze voorwaarden als een 'verbod van verdere ove dracht'. dat haaks staat op de auteursrechtelijke uitputtingsregel en daarom in 1 Vzr Rb. Den Haag 12 februari 2002, Computetrechì 2002, p. 147 m.n. E.D.C. Nep pelenbroek (Vda d r SchraaÍfsTl, r,o, PbEU , p ,"tl {l iií! Ín:iì Í-i- 'fi ;. ;i r:éi.:iãâ:i.,'f.:íi.t}i-t:j:,:ié*'r,ï;.;if Ì.; ùliìr=.r'..ril,:,.t:: jt.i 2 {,'i {, {",

5 zoverre'geen rechtsgevolg'heeft. De rechtbank noemt daarbij een artikel van Neppelenbroek uit 2006 in dit blad,3 maar zij zou het m.i. duidelijker (en juister) hebben gezegd door vast te stellen dat clausule (i) geen rol speelde omdat C zich niet beriep op een door B aan hem overgedragen gebruiksrechtmaar op verkrijging van een exemplaar (waaraan, zoals gezegd, de wetvervoigens een bepaalde gebruiksbevoegdheid verbindt). Neppelenbroek verdedigt in zijn genoemde artikel de opvatting dat, wanneer C de eigendom verlüijgt van een drager met software, C's gebruiksrechl nietberust op die eigendom (die doet zelfs 'niet ter zake') maar op een (fictieve) oyerdracht,'tan zgn gebruikslicentie door B aan C. Het bedingen door A in zijn overeenkomst met B van een verbod van overdracht van het licentierecht (wat art. 3:83 lid 2 BW uitdrukkelijk toelaat en wat naar algemene opvatting'zakelijke' (goederenrechtelijke) werking heeft en dus tegen elke willekeurige C kan worden ingeroepen) schuift Neppelenbroek dan opzij met de m.i. gewrongen 'oplossing' dat deze mogelijkheid in het licht van de uitputtingsregel aan de iicentiegever (.4,) niet toekomt (hij mag dat dus niet afspreken). Onjuist en nodeloos ingewikkeld, naar mijn mening: dat de eigendom van C van het exemplaar niet ter zake zou doen is lijnrecht in strijd met wat er staat in art. 45j Aw, en dat de uitputting de contractswijheid tussen A en B zou moeten beperken is een paardenmiddel waarvoor ik overigens in ons vermogensrecht geen basis of plaats zou kunnen vinden.4 Zie hierover nader Struik/Van Schelven/Hoorneman, Softwørerecht, Deventer (Iûuwer) 2010 (tweede druk), 87.4 en7.7. sant is de vergelijkbare gedachtegang in een recente beslissing uit de VS,7 die leert dat voor de auteursrechthebbende het bedingen van eigendomsvoorbehoud op de dragers van in licentie gegeven software onder Amerikaans auteursrecht inderdaad 'werkt' om verstrekking aan en gebruik door opvolgende verkrijgers tegen te gaan. Geparafraseerd in'abc-termen'besliste de Court of Appeais: C purchased several used copies of A s A-software from B and he resold the A-sojtware copies on ebay to D. A distributes A-solb/vare pursuant to alimitedlicense agreement in which it reseîves title to the soítware copies [...] Because C d,id not purchase the A-soltware copies from an owner, he may not inrtoke the first sale doctrine, and he also may not assert the essential step defense on behalf oj D. De'first sale doctnne' is de Ame ikaanse variant van de uitputtingsregel en ðe'essential step delense' is de wettelijke beperking (17 USC g ffz(axf)) van het auteursrecht t.a.v. verveelvoudigingen die een essentiële stap vormen in het gebruik van de programmatuur op een computer, vergelijkbaar met ons art.45j Aw Clausule (ii) uit het licentiecontract (B mocht de software niet voor derden toegankeldk maken) bindt C als buitenstaander bij het contract A-B niet, maar kan wel gevolg hebben voor zijn status als rechtrnatige verkrijger indien zijn (bewust) profiteren van B's wanprestatie in verband met bijkomende omstandigheden als onrechtmatige daad jegens,{ heeft te gelden. Of dit laatste het geval was wordt door de rechtbank aan de hand van de maatstaven van de Hoge Raad uitvoerig onderzocht in r.o Verkrijging van de eigendom vån een exemplaar van de programmatuur is dus wel degelijk de (enige) basis voor de bevoegdheid ex art. 45j Ar / van rechtmatige verkrijger C om de programmatuur te gebruiken. Wanneer B toegang kreeg tot de programmalult zonder verschaffing van een exemplaar (büv. bij ASP-gebruik) ffeedt er geen uitputting op,s en zal het op welke manier dan ook beschikbaar stellen van de software door B aan C als verboden odenbaarmaking hebben te gelden. Een moeilijke vraag (die in de besproken zaak overigens niet speelde) is nog, of een in de overeenkomst A-B bedongen eigendomsvoorbehoud t.as. het exemplaar maakt dat C als opvolgende verkrijger van dat exemplaar als niet-rechtmatige verlcijger moet worden beschouwd - en dus niet kan profiteren van de wettelijke gebruiksbevoegdheid van art. 45j Aw. Ik heb die vraag eerder besproken6 en neig - zij het met enige aarzeling - tot de conclusie dat, nu in een dergelijk geval op grond van art.4lid2 Softwarerichtlijn (art.4 sub c. orjd) geen uitputting optreedt (en dus deverstrekking door B aan C reeds een voorbehouden openbaarmaking vormt), het niet voor de hand ligt om wel een rechtmatige verkrijging en gebruiksbevoegdheid voor C in de zin van diezelfde richtlün aan te nemen. Interes- 5 E.D.C. Neppelenbroek, 'Software: de auteur, de verkrijger en derden',.ami 2006/4, p De bek itiseerde constructie van Neppelenbroek veruarre men niet met de werking van de uitputtingsrechtspraak van de Hoge Raad in Leesporteþuille (7952) en StemralFree Record Shop (7987), nl. dat een tussen A en B afgesproken contractuele vtrspreidingsbeperking ook wänneer die op het exemplaar is vermeld, ten opzichte van verkrijger C geen afbreuk kan doen aan de uitputting van de auteursr chtelijke zeggenschap over openbaarmaking. Vgl. Sojtvarerccht 12 druk), S6.2. In 'Softwarelicenties ia faillissement', Tijdschrifr voor lîsofuentierecht 2002, p. 28&28s, $ 8. US Court ofappeâls (9th Cir) 10 september 2010, nr (VerflorlAutu d sl); met dank aan / Ml-redactielid Koelman. i ;[,:::î*'1;è+-..r.'--..-.{1i1.] ::}:}J;:ii{iït-}::j..tåì!j,i 249

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 7 LJN: BN3863, Rechtbank Dordrecht, 78465 / HA ZA 08-2747 Datum uitspraak: 11-08-2010 Datum publicatie: 12-08-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 14-06-2017 Zaaknummer C/05/300860 / HZ ZA 16-175 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-09-2014 Datum publicatie 17-10-2014 Zaaknummer C/08/152582/ ha za 14-111 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 16-06-2006 Zaaknummer 124519 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 266642 / HA ZA 06-2184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-06-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer 216937 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum,

zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum, vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 Vonnis van in de zaak van 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:93

ECLI:NL:OGEAC:2017:93 ECLI:NL:OGEAC:2017:93 Instantie Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer AR 78380/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3541

ECLI:NL:RBROT:2017:3541 ECLI:NL:RBROT:2017:3541 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/504346 / HA ZA 16-609 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3542

ECLI:NL:RBLIM:2017:3542 ECLI:NL:RBLIM:2017:3542 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 18-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 5832513 CV EXPL 17-2712 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-10-2016 Datum publicatie 21-10-2016 Zaaknummer 200.181.474/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD1551

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD1551 ECLI:NL:RBUTR:2008:BD1551 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-05-2008 Datum publicatie 19-05-2008 Zaaknummer 240838/ HA ZA 07-2258 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-05-2007 Datum publicatie 03-05-2007 Zaaknummer 515624 AV EXPL 07-35 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 242547 / HA ZA 05-1547 Vonnis van in de zaak van STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te Amsterdam, eiseres in conventie, verweerster

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2011:BV2289

ECLI:NL:RBZLY:2011:BV2289 ECLI:NL:RBZLY:2011:BV2289 Instantie Datum uitspraak 07-12-2011 Datum publicatie 08-03-2012 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 183834 / HZ ZA 11-422 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C10915 07759 / HA ZA 16-329 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUREST SERVICES

Nadere informatie

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis.

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis. Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY9714

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY9714 ECLI:NL:RBHAA:2006:AY9714 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 04-10-2006 Datum publicatie 09-10-2006 Zaaknummer 293776 CV EXPL 05-12523 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:3658

ECLI:NL:RBAMS:2015:3658 ECLI:NL:RBAMS:2015:3658 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 12-06-2015 Zaaknummer HA ZA 14-998 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid CUVO COÖPERATIEVE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 Instantie Datum uitspraak 03-10-2007 Datum publicatie 03-03-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 128128 / HA ZA 07-26 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 Instantie Datum uitspraak 09-12-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 156391 - HA ZA 09-495 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164 ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-09-2009 Datum publicatie 14-01-2010 Zaaknummer 64517 / HA ZA 08-433 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 Instantie Datum uitspraak 12-11-2014 Datum publicatie 24-11-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2807368_E12112014

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROE:2010:BM0725

ECLI:NL:RBROE:2010:BM0725 ECLI:NL:RBROE:2010:BM0725 Instantie Rechtbank Roermond Datum uitspraak 31-03-2010 Datum publicatie 12-04-2010 Zaaknummer 96531 / HA ZA 09-746 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

rolnummer: KK Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: gevestigd te Amersfoort eiseres

rolnummer: KK Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: gevestigd te Amersfoort eiseres Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: 11 11 augustus2016 1. Tot uitgangspunt dient het volgende: Feiten GRONDEN VAN DE BESLISSING Vonnis is bepaald op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna de curator en de gemeente genoemd worden.

Partijen zullen hierna de curator en de gemeente genoemd worden. 6 FAX +31302233198 RECHTBANK UTRECHT ROLADM vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht zitting houdend te Utrecht zaaknummer/rolnummer: C/16/324379 / HA ZA 12-764 Vonnis van 3 april 2013 in

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-11-2016 Datum publicatie 22-11-2016 Zaaknummer 5139036 RL EXPL 16-16773 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2009 Datum publicatie 25-06-2009 Zaaknummer 315275 / HA ZA 08-2278 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328

ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328 ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-04-2009 Datum publicatie 02-04-2009 Zaaknummer 254330 / HA ZA 08-1813 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECKERS BENELUX BV, gevestigd te Breda, eiseres, advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECKERS BENELUX BV, gevestigd te Breda, eiseres, advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven, vonnis RECHTBANK BREDA Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 255510 / KG ZA 12-572 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECKERS BENELUX

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 388995 / HA ZA 11-690

zaaknummer / rolnummer: 388995 / HA ZA 11-690 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 388995 / HA ZA 11-690 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VISION GROUP B.V.,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2007 Datum publicatie 14-12-2007 Zaaknummer 1659/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360. Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010

LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360. Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010 LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360 Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: In de splitsingsakte

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 20-09-2006 Datum publicatie 29-09-2006 Zaaknummer 47429 HA ZA 05-170 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden.

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden. LJN: AZ5960, Rechtbank Amsterdam, 358180 / KG ZA 06-2237 GM/PvV Datum uitspraak: 11-01-2007 Datum publicatie: 11-01-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Ness

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie