Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010"

Transcriptie

1 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT BRUSSEL

2

3

4

5 VOORWOORD Kijkend naar het activiteitenoverzicht, heeft OSBJ niet stilgezeten. En kijkend naar de algemene inleiding, heeft OSBJ afscheid genomen. Van een heleboel waardevolle medewerkers. Van een project-positie. Van een exclusiviteitscontract met het Agentschap Jongerenwelzijn. Bedankt voor het loslaten De lente is in het land. Steunpunt Jeugdhulp ontkiemt. 10 jaar geleden startten we een beperkte uitvoering aan de maatschappelijke beleidsnota van 1999 op. Deze lente verwachten we nieuwe aanbevelingen van het Vlaamse parlement: waar moet het met de jeugdhulp naartoe? Het gaat niet enkel over wachtlijsten. Het gaat ook over kwaliteitsvolle begeleiding van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een overheid die (terecht) eisen stelt aan de hulpverlening die ze subsidieert, mag de voorzieningen die dit dag in dag uit waarmaken, niet in het koude water gooien om te zwemmen. Wij staan klaar om de zwemmers te ondersteunen. VOORWOORD 1

6 VOORWOORD 2

7 INHOUD VOORWOORD p. 1 INHOUD p. 3 INLEIDING. VAN OSBJ NAAR STEUNPUNT JEUGDHULP p. 5 WERKINGSVERSLAG HOOFDSTUK I: BINC, van pilootfase naar implementatie p. 15 Afronding pilootfase p. 15 Ontwikkeling BINC 2.0 p. 15 Implementatie p. 17 Ondersteuning BINC p. 18 Stuurgroep p. 19 HOOFDSTUK II: Juridische ondersteuning, van vraag naar antwoord p. 20 Juridische helpdesk p. 20 Juridische FAQ p. 25 Jeugdrecht.be p. 26 Besluit p. 30 HOOFDSTUK III: Informatie p. 31 Webstatistieken p. 31 E-zine p. 32 Facebook p. 33 Jeugdrecht.be p. 33 Steunpunt Jeugdhulp p. 33 HOOFDSTUK IV: Basispakket vorming p. 35 Doelgericht werken p. 35 Het beroepsgeheim in de praktijk p. 35 De rol van de bijstandspersoon p. 36 HOOFDSTUK V: Stent, van bilateraal overleg naar integraal overleg p. 38 Provincie Antwerpen p. 38 Provincie Oost-Vlaanderen p. 39 Provincie Vlaams-Brabant p. 39 Brussel p. 40 Provincie West-Vlaanderen p. 40 Provincie Limburg p. 40 Bij de afsluiting van de opdracht van de OSBJ inzake Stent hoort een laatste beleidsadvies p. 40 HOOFDSTUK VI: Methodieken uitwisselen, van praktijkervaring naar kennisdeling p. 42 HOOFDSTUK VII: HCA, van project naar reguliere werkvorm p. 44 Van Project naar reguliere werkvorm p. 44 Ondersteuning in 2010 p. 45 HOOFDSTUK VIII: Aanbod op maat, van gratis naar betalend p. 46 INHOUD 3

8 BIJLAGEN BIJLAGE 1: Activiteitenoverzicht 2010 p. 51 BIJLAGE 2: Overzicht betalend aanbod 2010 p. 61 BIJLAGE 3: Cijfernota HCA 2009 p. 62 BIJLAGE 4: Convenant 2010 p. 93 Rapporten waarnaar verwezen wordt in het jaarverslag staan ook op doorklikken naar rapporten INHOUD 4

9 INLEIDING. VAN OSBJ NAAR STEUNPUNT JEUGDHULP 1. Een beetje geschiedenis De officiële oprichting van de vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg (OSBJ) vond plaats op 17 mei In 1999 werkten heel wat individuen en organisaties van zowel binnen als buiten de Bijzondere Jeugdzorg mee aan de oprichting van een ondersteuningsstructuur. De voorbereidende initiatieven vertrokken vanuit de maatschappelijke beleidsnota van het Vlaamse Parlement van maart 1999, nummer 17, die stelt: De Vlaamse Gemeenschap bouwt een ondersteuningsstructuur uit in de vorm van een steunpunt voor inhoudelijke en methodische ontwikkeling binnen de bijzondere jeugdzorg. In die ondersteuningsstructuur moeten zowel de particuliere sector, de overheid, de verwijzende instanties, en het cliënteel, alsook het wetenschappelijk onderzoek worden betrokken. Die ondersteuningsstructuur zorgt ook voor de effectevaluatie bij vernieuwende methodieken, werkvormen en projecten in de Bijzondere Jeugdzorg. Na een intensieve onderhandelingsfase ondertekende de OSBJ een projectovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Sinds juni 2001 kreeg de OSBJ projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap. De toenmalige projecten draaiden rond ondersteuning voor de herstelgerichte afhandelingsvormen van jeugddelinquentie en voor de implementatie van de kinderrechten in de hulpverlening in de Bijzondere Jeugdzorg. De statutaire doelstellingen die opgemaakt werden bij de stichting van de vzw bleven behouden. Vanaf 2003 kreeg de vzw extra middelen om ruimere ondersteuningsprocessen op te zetten ten behoeve van de private organisaties Bijzondere Jeugdzorg. Deze beweging werd in 2009 gekeerd: het Agentschap Jongerenwelzijn snoeide drastisch in de opdrachten en middelen die het ons toekende. De huidige projectsubsidie voor ondersteuning van de Bijzondere Jeugdzorg legt de nadruk op de realisatie en implementatie van een registratiesysteem voor de private voorzieningen, naast een meer algemene informatieopdracht en een ingeperkte juridische ondersteuning van de jeugdhulpverleners. Er werd wel een basisovereenkomst voor vijf jaar voorzien ( ) met jaarlijkse bijlagen. In 2010 werden naast de 3 basisopdrachten ook een bundeling van methodieken voor ambulante begeleidingen, een cijferrapport van de herstelgerichte afhandelingen, een basispakket vormingen voor de Bijzondere Jeugdzorg en de overdracht van het Stentproject aan Integrale Jeugdhulp gesubsidieerd. Vanaf 2011 blijven slechts 3 basisopdrachten: Binc, juridische informatie en algemene informatie. De doelgroep werd voor de informatieopdrachten verbreed naar zowel de jeugdhulpverleners in de private voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg als in de Gemeenschapsinstellingen. Daarnaast kunnen ook jeugdhulpverleners uit het Algemeen Welzijnswerk beroep doen op de juridische dienstverlening. Ook de personeelsleden van het Agentschap Jongerenwelzijn, consulenten, multidisciplinaire teams, mogen op basis van de convenant op ons beroep doen. In de voorbije jaren werden af en toe ook projecten uitgewerkt die niet door het Agentschap Jongerenwelzijn werden gefinancierd: denken we aan het fotoproject t Is hier veel ça va in , maar vooral ook aan het Stentproject in , uitgevoerd met de steun van Cera. INLEIDING 5

10 2. Van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Eind oktober 2010 besliste de Algemene Vergadering tot een statutenwijziging en een naamsverandering. OSBJ vzw gaat voortaan door het leven als Steunpunt Jeugdhulp vzw. Daarmee ligt de nadruk op de verbreding van de doelgroep. De inhoudelijke inspiratie verduidelijkten we op onze inspiratiedag van 28 oktober De opdracht voor de komende jaren ligt in het realiseren van deze verbreding. Missie: Passie voor jeugdhulp Het Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt als autonoom en pluralistisch steunpunt jeugdhulpverleners en hun organisaties in hun centrale drijfveer: hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Samen realiseren we een krachtgerichte, professionele en participatieve hulpverlening. Het Steunpunt Jeugdhulp bevindt zich op het snijpunt tussen praktijk, beleid, opleiding en theorie. Het Steunpunt Jeugdhulp neemt de positie in van een autonoom en praktijkgericht steunpunt 1. We richten ons vooral op de kern van de hulpverleningspraktijk: de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt. Dat betekent dat het vooral de praktijk is die ons aanstuurt. Over de specifieke functie van zulk steunpunt en de maatschappelijke meerwaarde ervan, wil het Steunpunt Jeugdhulp de oefening maken samen met alle geledingen van de organisatie (team, leden en bestuursleden) én samen met de andere steunpunten (tegen 2014). De jeugdhulp in het algemeen en de sector Bijzondere Jeugdzorg in het bijzonder onderschrijven de nood aan ondersteuning. Ondersteuning op het kruispunt tussen het werkveld en de overheid, tussen de theorie en de praktijk. Het Steunpunt Jeugdhulp ziet voor zichzelf een opdracht in het vertalen van regelgeving, onderzoek, deontologie en instrumenten naar de praktijk. Organisaties en netwerken zullen bij het steunpunt expertise kunnen bekomen om hen bij te staan in de vertaalslag naar de praktijk van de hulpverleningssituatie. Doelgroep Het Steunpunt Jeugdhulp zet de in de voorbije jaren opgebouwde knowhow in om jeugdhulpverleners uit alle jeugdhulpsectoren te ondersteunen en deskundiger te maken. Onze roots in de Bijzondere Jeugdzorg zijn daarbij een basis en een kracht. Het Steunpunt Jeugdhulp biedt ook ondersteuning aan voorzieningen uit andere sectoren, met een andere vorm van financiering. Hiertoe kan het Steunpunt Jeugdhulp ook samenwerken met andere vormingsdiensten of organisaties betrokken op jeugdhulpverlening. Voor de financiering van opdrachten kan het Steunpunt Jeugdhulp zich wenden tot Agentschappen of departementen bevoegd voor de sectoren van de Vlaamse jeugdhulp of andere overheden. We staan ook open voor betalende opdrachten vanuit de organisaties in de sector(en) zelf. Daarnaast mikken we op projectfinancieringen allerhande. 1 Algemeen geschetst is er sprake van drie soorten diensten: 1) interne studiediensten binnen de overheidsdiensten, met de nadruk op 1 de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van statistisch materiaal; 2 het aansturen van beleidsrelevant onderzoek (oproepen, selectie, begeleiding, stuurgroepen, rapportering, valorisering); beleidsvoorbereiding en -ondersteuning (eerder op korte termijn); 2) praktijkgerichte steunpunten, met de nadruk op 1 praktijkondersteuning op allerlei manieren (helpdesk, procesbegeleiding, faciliteren van overleg en intervisie ); 2 opleiding; 3 vertaling van beleid en onderzoek naar de praktijk 3) onafhankelijke wetenschappelijke kenniscentra of expertisecentra, liefst met een mix van fundamenteel en beleids- of praktijkgericht onderzoek. INLEIDING 6

11 3. Werkdomeinen De OSBJ was in 2010 vooral actief op volgende domeinen. Registratie: de OSBJ werkt mee met de Vlaamse overheid aan de ontwikkeling van een uniform registratiesysteem BINC op het niveau van de private voorzieningen. Juridische info: de OSBJ informeert de organisaties van de Bijzondere Jeugdzorg over de rechten van minderjarigen en hun gezin. De OSBJ coördineert onder andere een juridische helpdesk voor medewerkers in de Bijzondere Jeugdzorg en is verantwoordelijk voor de realisatie van het e-zine en databank Jeugdrecht.be (www.jeugdrecht.be). Beroepsgeheim blijft een hot item. Jeugddelinquentie: de OSBJ had tot 2008 een specifieke opdracht in het ondersteunen van de werking van de HCA-diensten (herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen). Die bijzondere band vertaalt zich nog steeds in vlotte contacten. Dit thema kadert thans ook in de juridische informatietaak. De medewerkers van de OSBJ blijven op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Integrale Jeugdhulp: de OSBJ volgt de ontwikkelingen van Integrale Jeugdhulp op. De basisvormingen bijstandspersoon en beroepsgeheim sloten ook aan bij de implementatie van het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Methoden en methodieken: de OSBJ verzamelde een beperkt aantal in de praktijk toegepaste methodieken en stelt deze online voor. Op een studiedag voor de thuisbegeleidingsdiensten werden methodieken toegelicht door de hulpverleners. Participatieve hulpverlening: de OSBJ implementeert en ondersteunt een meer participatieve hulpverlening aan minderjarigen en hun gezin in de Bijzondere Jeugdzorg. STENT project: als vervolg op het door Cera gefinancierde project, zorgde de OSBJ in 2010 voor continuering en overdracht aan Integrale Jeugdhulp. Basispakket vorming: de OSBJ organiseerde in 2010 drie vormingsreeksen: vorming over doelstellingen in de hulpverlening, over de bijstandspersoon in de jeugdhulp, en over het beroepsgeheim. Procesbegeleiding: de OSBJ ondersteunde het project Waar buitenschoolse kinderopvang en opvoedingsondersteuning elkaar ontmoeten in de wijk Kuregem. Dit project loopt nog verder in Ontwikkeling van een herstelgerichte pedagogiek: de OSBJ startte samen met PC Wagenschot het Cera-project voor deskundigheidsbevordering van begeleiders Iedereen in beeld. 4. Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur De Algemene Vergadering keurde op 3 februari 2010 de jaarrekening en de budgetten goed. Op 28 oktober 2010 kwam zij nogmaals samen in een bijzondere meerderheid, voor een wijziging van de statuten en het statutaire doel. In de Raad van Bestuur werden een paar nieuwe mensen verwelkomd. Het aangepaste statutaire doel luidt voortaan als volgt: De vereniging heeft als doel: Het op autonome wijze stimuleren, inrichten of coördineren van alle activiteiten en diensten die bijdragen tot een praktijkgerichte, permanente en multidisciplinaire ondersteuning van de diverse organisaties en diensten die werkzaam zijn in de dienst- en hulpverlening aan jongeren en INLEIDING 7

12 jongvolwassenen van de Vlaamse Gemeenschap. De vereniging kan daartoe onder andere allerlei initiatieven nemen die gericht zijn op deskundigheidsbevordering, projectwerking, innovatie, methodiekontwikkeling, documentatie, vorming, inhoudelijke praktijkondersteuning en doorstroming van relevante en actuele inzichten, het ontwikkelen en bevorderen van (actie) onderzoek, zowel binnen als buiten de jeugdhulpsectoren van Integrale Jeugdhulp, met inbegrip van preventie. De vereniging wil hierin een gesprekspartner zijn van de overheid en een constructieve bijdrage leveren aan visieontwikkeling, de samenwerking in en tussen de jeugdhulpsectoren bevorderen, communiceren in open dialoog, in vertrouwen en met wederzijds respect. Met de oprichting van de vzw Steunpunt Jeugdhulp beogen we de kwaliteit van de hulpverlening naar jongeren en hun context positief te beïnvloeden. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht. De beurtrol voor het voorzitterschap werd uit de statuten verwijderd. Voortaan duidt de Raad van Bestuur zonder beperkingen haar voorzitter aan. In de Raad van Bestuur zetelden Wim Van Esch, voorzitter tot 31 augustus 2010, Jan Bosmans, voorzitter vanaf 1 september 2010, Hans Paredis, Bart D Hooghe, Rudi Van Eeckhout, Vincent Vanhumbeeck tot 3 februari 2010, Hilde Geudens tot 28 oktober Nieuwe bestuursleden die op 28 oktober 2010 werden aangeduid zijn Jos Corveleyn en Jenneke Christiaens. Min Berghmans nam als directeur deel aan de vergaderingen. Hilde Engelbeens, administratief verantwoordelijke, verzorgt de verslaggeving. De data van samenkomst waren: - 3 februari maart juni september 2010 Op 26 november vond een virtuele Raad van Bestuur plaats. Belangrijke agendapunten op de Raad van Bestuur waren: Een conceptnota voor het nieuwe Steunpunt Jeugdhulp De ontwikkelingen inzake het expertiseplatform De verhouding met het IVA Jongerenwelzijn, werkoverleg en stuurgroepen Samenstelling van de raad van bestuur Opvolging van het algemeen beleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid van de OSBJ 5. Stuurgroep en werkoverleg De contacten met de subsidiërende Vlaamse Overheid worden geconcretiseerd in 2 soorten overleg. In de stuurgroep staat de opvolging van het project Ondersteuning van de Bijzondere Jeugdzorg centraal en dit zowel wat betreft de planning als wat betreft de opvolging. In 2010 ging deze stuurgroep door op 4 november 2010 en werd ook de bijlage 2011 voor de convenant besproken. De verdere onderhandelingen gebeurden schriftelijk. Het definitieve voorstel was op 29 november 2010 klaar. Deze vergadering was samengesteld - vanuit het IVA Jongerenwelzijn - uit David Debrouwere, afdelingshoofd voorzieningenbeleid en Geert Michiels, verantwoordelijke projecten. Het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verontschuldigde zich in Vanuit de OSBJ namen Jos Corveleyn, Jan Bosmans en Bart D Hooghe deel als (afgevaardigde) leden van de Raad van Bestuur, samen met de directeur. INLEIDING 8

13 Specifiek voor de opvolging van het registratieproject Binc gaat er regelmatig een aparte stuurgroep door, onder voorzitterschap van administrateur-generaal Stefaan Van Mulders. Hierover lees je meer in het hoofdstuk Binc in dit jaarverslag. Naast de stuurgroep is er ook het werkoverleg wat betreft de andere opdrachten. Op 23 februari, 28 juni en 4 november werden de algemene en juridische informatieopdracht besproken tussen Geert Michiels, verantwoordelijke voor de projecten en Min Berghmans, directeur. 6. Organogram vzw OSBJ AV RvB Directeur Projectmedewerkers subteam A (Jeugdrecht.be) Projectmedewerkers subteam B (vormingen, method) Ondersteuning administratie / communicatie Projectmedewerkers subteam C (Binc) Projectmedewerkers subteam D (Stent) 7. Samenstelling van het team We geven een overzicht van de evolutie van het personeelsbestand van de OSBJ. Een aantal mensen verlieten ons in de loop van 2010, tengevolge van de verminderde opdrachten voor het IVA Jongerenwelzijn. Stefaan Viaene verliet het team half januari 2010 en vervoegde Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Hij was verantwoordelijk voor Binc. Anje Van Biesen, onze communicatieverantwoordelijke, verliet de organisatie in mei. Ze werkt voortaan als zelfstandige. Ook Sofie Van Rumst, medewerkster aan Jeugdrecht.be en voorheen aan de opdracht inzake jeugddelinquentie verliet de OSBJ. Zij is advocaat aan de balie te Gent. Joz Vanden Eynden werkte tot 1 oktober 2010 halftijds als inhoudelijk verantwoordelijke voor de opdracht Stent en is thans directeur van vzw Onderweg, dienst voor pleegzorg. Veerle Verlinden verliet de organisatie op 15 november Zij was verantwoordelijk voor het pakket basisvorming. Ze ging terug naar de praktijk bij Joba vzw, als pedagogisch verantwoordelijke. Kim Alliet, als juriste verantwoordelijk voor Jeugdrecht.be, keerde op 1 november 2010 terug naar de balie te Mechelen. Kurt De Backer, verantwoordelijk voor het thema kinderrechten, de verzameling van methodieken en procesbegeleider, startte op 1 januari 2011 als teamverantwoordelijke binnen het CAW te Leuven. Chantale Staelens, logistiek medewerkster, verliet de OSBJ einde december We wensen haar succes! INLEIDING 9

14 Annemie Van Looveren verwerkt sinds september de juridische helpdeskvragen tot juridische FAQ items voor de website. We startten in december ook de aanwervingsprocedure voor een extra Binc-medewerker. In januari 2011 zijn de teamleden van het Steunpunt Jeugdhulp de volgende. Lieve Balcaen (Binc en herstelgerichte pedagogiek - 50%) Min Berghmans (directeur - 80% sedert 1 augustus, voordien 100%) Kurt De Backer (opvoedingsondersteuning Kuregem - 20%) Wederik De Meersman (eindverantwoordelijke Binc, communicatie - 75%) Hilde Engelbeens (eindverantwoordelijke administratie en documentatie - 100%) Lydwine Huizinga (Binc, 100 %) Annelies Peeters (eindverantwoordelijke Jeugdrecht.be - 50%) Annemie Van Looveren (juridische FAQ 33%) Organisatiestructuur in 2010 Intern overleg Extern overleg algemeen team (14 daags) subteams IVA Jongerenwelzijn Stent Binc Jeugdrecht Opvoediingsondersteuniing Herstelgerichte pedagogiek Ad hoc projecten Stuurgroep ondersteuniing regionaal overleg Stuurgroep Binc Stuurgroep met SAW (2 maal per jaar) Binc (maandelijks) werkoverleg Overleg IJH Technische stuurgroep / opvolgingsverg. Redactieraad (5 maal per jaar) Stuurgroep Jeugdrecht (tweemaandelijks) werkgroep Stent (tweemaandelijks) Administratie (maandelijks) 8. Beleidsplan 2010 was een jaar met vooral vraagtekens over de toekomst en zoeken naar een nieuw perspectief. Met de ontwikkeling van de conceptnota voor het Steunpunt Jeugdhulp, werden de eerste lijnen uitgezet. Prioriteit gaat naar een blauwdruk voor een organisatorische hervorming. De herprofilering van de vroegere OSBJ moet zich vertalen in alle geledingen van de organisatie: de Algemene Vergadering (AV), de Raad van Bestuur (RvB) en het team. De knowhow uit de andere sectoren van de jeugdhulpverlening krijgt zo binnen het Steunpunt Jeugdhulp ook een gezicht. INLEIDING 10

15 De rol en ruimte voor oude en nieuwe leden van de AV en RvB zal evenwichtig bepaald worden. Een verbreding van de samenstelling van de Raad van Bestuur zal gepaard gaan met een omschrijving van functies en taken, met als doel een professionalisering van de Raad van Bestuur onder het motto van deugdelijk bestuur. 9. Netwerken De OSBJ nam ook in het voorbije jaar deel aan allerlei intersectoraal overleg met vele externe partners. Dit versterkt en waarborgt de structurele samenwerking met een aantal andere actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de Bijzondere Jeugdzorg. De verbreding van ons draagvlak vindt hierin inspiratie. We vinden dit systematisch overleg belangrijk om de structurele samenwerking met heel wat andere sectoren wiens werking direct of indirect grenst aan de hulpverlening uit de Bijzondere Jeugdzorg te kunnen waarborgen. Informatie-uitwisseling, zoeken naar complementariteit en naar samenwerkingskansen, delen van expertise en ervaring, het organiseren van/deelnemen aan vorming zijn hier belangrijke elementen. 10. Werkingsverslag We vertrekken vanuit de convenant-doelstellingen. We brengen verslag uit van hoe we deze doelstellingen gerealiseerd hebben, welke acties we hiervoor ondernomen hebben, welke de indicatoren zijn waaraan we de realisatie kunnen aftoetsen en tot welke producten deze leidden. Daarnaast schetsen we kort welke activiteiten we los van de convenant met het IVA Jongerenwelzijn ontplooiden. We zetten in op vorming en procesbegeleiding tegen betaling, op een project opvoedingsondersteuning te Kuregem en een door Cera ondersteund project tot deskundigheidsbevordering van jeugdhulpverleners. In de loop van het voorbije jaar brachten we over dit alles ook op andere manieren verslag uit. Publicaties, artikels, aanbevelingsnota s, rapporten en beleidsadviezen getuigen van een sterke dynamiek. Je kan ze terugvinden op Veel leesgenot! INLEIDING 11

16 INLEIDING 12

17 WERKINGSVERSLAG

18

19 HOOFDSTUK I: BINC, VAN PILOOTFASE NAAR IMPLEMENTATIE DOELSTELLING 1: De initiatiefnemer werkt mee aan de ontwikkeling, de implementatie, de opvolging en de evaluatie van BINC (Begeleiding in Cijfers), het registratiesysteem voor de private voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand was een erg druk BINC-jaar. De pilootfase werd afgerond en alles werd in gereedheid gebracht voor de implementatie van het registratiesysteem in meer dan 300 voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg. In dit hoofdstuk gaat de aandacht vooral naar de cijfers van Gelukkig is BINC meer dan alleen cijfers; we onthouden ook de vele discussies tussen de BINC stafmedewerkers, de contacten met de mensen uit de praktijk en het vele opzoek- en schrijfwerk. Op is meer achtergrondinformatie terug te vinden. Afronding Pilootfase Officieel werd de pilootfase afgerond op 1 maart 2010, na exact 1 jaar proefdraaien. De informatie die we tijdens de pilootfase hadden verzameld werd aangevuld met de resultaten van een online enquête die liep in maart en april Alle deze informatie werd gebundeld in een eindrapport dat, samen met een brief van minister Vandeurzen werd verzonden naar alle private voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg. Dit eindrapport diende niet alleen om de pilootvoorzieningen feedback te geven over de eerste voorlopige resultaten van een jaar registreren, maar was voor vele voorzieningen ook de eerste kennismaking met het nieuwe registratiesysteem. De pilootfase leerde ons vooral dat BINC gebruiksvriendelijker moet de link met de dagelijkse praktijk onvoldoende aanwezig was er een grote vraag is naar werkvormspecifieke modules De uitgebreide conclusies zijn na te lezen in het eindrapport (te raadplegen op onze website). Ontwikkeling BINC 2.0 Inhoudelijke ontwikkeling Om het werkveld maximaal te betrekken, werd reeds in 2007 de werkgroep BINC opgericht waarin verschillende werkvormen zijn vertegenwoordigd. Deze groep staat mee in voor de inhoudelijke uitwerking van het project. Hiervoor werd o.a. gebruik gemaakt van casussen. Ze inventariseerde welke informatie we willen bekomen en werkte ook de verdere conceptualisering en operationalisering uit. Dit jaar kwam deze werkgroep samen op 15 januari en op 22 april Naast deze bijeenkomsten werden de werkgroepleden regelmatig telefonisch gecontacteerd met inhoudelijke vragen. We willen hen dan ook graag bedanken voor hun gewaardeerde inbreng. Om de implementatie van BINC te laten slagen was een grondige aanpassing van de toepassing nodig. Eerst en vooral werd de algemene module een stuk gebruiksvriendelijker gemaakt. BINC oogt nu niet alleen veel mooier, maar is vooral duidelijker opgebouwd zodat de gebruikers makkelijk hun weg vinden in de toepassing. Naast de mogelijkheid om rapporten op te vragen in BINC (zowel op dossierniveau als overzichtsrapporten) werd een functie ingebouwd waarmee gebruikers sjablonen voor verslaggeving kunnen downloaden die deels zullen worden ingevuld met gegevens uit BINC. Dit is WERKINGSVERSLAG 15

20 een belangrijke uitbreiding die het nut van BINC en de link met de dagelijkse praktijk moet vergroten. Wat betreft de werkvormspecifieke modules, werden de modules thuisbegeleiding/dagcentra en HCA (herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen) inhoudelijk afgewerkt. In de module voor de thuisbegeleidingsdiensten en dagcentra werden een uitgebreid onderdeel opgenomen om ook het gezinsfunctioneren in kaart te brengen. De 26 vragen werden geselecteerd uit de Vragenlijst Gezinsfunctioneren (VGF). De ontwikkeling van de HCA-module was in meerdere opzichten minder evident. Vooreerst is de finaliteit van HCA niet uitsluitend of hoofdzakelijk hulpverlening maar wel een reactie op een delict waar herstel, responsabilisering en/of normbevestiging wordt nagestreefd. Daarom sluit het niet helemaal aan bij de doelstellingen van BINC dat niet alleen de doelgroep in kaart wil brengen maar ook het hulpverleningsproces. Bovendien beschikten de HCA-diensten reeds over een uitgebreid en eenvormig registratiesysteem dat sterk afweek van BINC. Omdat we graag de volledige doelgroep van de Bijzondere Jeugdzorg in beeld wilden brengen, werd beslist om HCA onder te brengen in BINC. Gezien de specificiteit van HCA waren er twee mogelijkheden: een minimale registratie in BINC en daarnaast een eigen HCAregistratie ofwel een volledige integratie in BINC. Er werd geopteerd voor het laatste. Een derde complicatie is dat HCA op zichzelf reeds een verzamelterm is voor vier verschillende afhandelingen met name gemeenschapsdienst, leerprojecten en hergo (herstelgericht groepsoverleg) zodat hier drie verschillende modules voor werden uitgewerkt. De module voor gemeenschapsdienst/leerprojecten sluit het best aan bij de algemene module omdat de cliënt hier uitsluitend de jongere is. Voor bemiddeling en hergo worden ook de gegevens van de slachtoffers geregistreerd en hebben de begeleidingsgegevens vooral betrekking op het bemiddelingsproces en de mate van participatie van de deelnemers. Functioneringsgegevens werden dan weer weggelaten voor bemiddeling. Tenslotte gaf ook de doelstellingenregistratie veel stof tot discussie. Met uitzondering van de leerprojecten, vonden de HCA-medewerkers dat er voor gemeenschapsdienst, bemiddeling en hergo geen jongere-specifieke doelstellingen konden geformuleerd worden. Er werd daarom afgesproken dat deze afhandelingen enkele meer algemene doelstellingen zouden formuleren die voor elke jongere (en liefst ook voor elke dienst) dezelfde zijn. Dit zette de diensten ertoe aan om eerst per dienst- te reflecteren over deze doelstellingen per afhandeling. In 2011 zal dit verder worden ontwikkeld op het coördinatorenoverleg waar alle HCA-diensten zijn vertegenwoordigd. Voor de opbouw van de HCA-module vonden verschillende vormen van overleg plaats: Werkgroepen registratie waar het bestaande registratiesysteem werd geëvalueerd en aangepast: 21 januari 4 februari 4 maart. Deelname aan het coördinatorenoverleg waar de kansen en risico s van de integratie van het bestaande registratiesysteem in BINC werd besproken. Ook het Agentschap Jongerenwelzijn nam deel aan dit overleg: 21 april 12 mei 23 juni 22 september. Ook voor Pleegzorg, Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) en Crisishulp aan Huis (CaH) zijn al stappen gezet voor de ontwikkeling van specifieke modules. Ook deze ontwikkelingen gebeurden steeds in overleg met de praktijk. Pleegzorg 18 februari BZW 22 februari (en tevens besproken op vergaderingen van de federatie BZW) CaH 5 mei - 29 september Tenslotte werd gezocht naar een geschikte toepassing voor het gebruikersbeheer van BINC. Deze toepassing moest voldoen aan twee voorwaarden: voorzieningen moeten zelf kunnen instaan voor het beheren van gebruikers, en de privacy van de jongeren moet absoluut gegarandeerd zijn. Uiteindelijk werd gekozen om te werken met het bestaande systeem van de sociale zekerheid op het e-health platform. Dit systeem bleek te voldoen aan de voorwaarden, maar is allesbehalve WERKINGSVERSLAG 16

21 gebruiksvriendelijk, mede omdat het voor andere toepassingen dan BINC is ontwikkeld. De kosten (in tijd en geld) om een eigen systeem te ontwikkelen zouden echter te hoog oplopen. Uiteraard heeft de povere gebruiksvriendelijkheid zijn impact gehad op het aantal helpdeskvragen (zie verder). Technische ontwikkeling Een aanzienlijk deel van onze tijd ging naar het opvolgen van de technische ontwikkeling. Dit gebeurde dit jaar niet alleen op de technische stuurgroep, maar ook op de tweewekelijkse opvolgingsvergaderingen die eind 2009 zijn opgezet. Hierin zitten vertegenwoordigers van het IVA Jongerenwelzijn, Smals (de software-ontwikkelaar) en het Steunpunt Jeugdhulp. Onze rol blijft vooral het bewaken van het inhoudelijk concept van BINC. We fungeren als doorgeefluik voor de gebruikers en blijven waken over de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van het systeem. Een overzicht van de verschillende overlegmomenten is te vinden in het activiteitenoverzicht in de bijlagen. Implementatie Infomomenten In het najaar organiseerden we 3 infomomenten voor niet-piloot voorzieningen. Hiermee werd het startschot gegeven voor de implementatie van BINC in de hele sector. In september kregen de directies een uiteenzetting over BINC, ingeleid door Stefaan Van Mulders (Agentschap Jongerenwelzijn) en afgerond door Jan Bosmans (Vlaams Welzijnsverbond). In oktober waren de toekomstige registratieverantwoordelijken aan de beurt. Aantal deelnemers: 3 september (Brussel) 131 directieleden (± 118 voorzieningen) 8 oktober (Schaarbeek) 125 deelnemers (± 62 voorzieningen) 12 oktober (Gent) 177 deelnemers (± 98 voorzieningen) Op het programma van de infomomenten voor registratieverantwoordelijken stond op de eerste plaats de kennismaking met de (vernieuwde) toepassing. Uiteraard voorafgegaan door een korte uiteenzetting over het waarom van registreren. Daarnaast vonden we het ook belangrijk één van de pilootvoorzieningen aan het woord te laten. We interviewden hiervoor 3 registratieverantwoordelijken van vzw De Touter en registreerden hun bevindingen op film. Het filmpje is te bekijken via onze Facebookpagina of op YouTube. Alle informatie van deze infodagen is nog steeds beschikbaar via onze website. Uit de evaluatieformulieren bleek dat de infomomenten aan de verwachtingen van de deelnemers voldeden en dat de informatie duidelijk werd gebracht. Dit bleek echter niet voldoende om de deelnemers met een gerust gemoed naar huis te sturen. Het bleef voor veel deelnemers enigszins onduidelijk wat BINC precies gaat teweegbrengen. Dat is begrijpelijk en bevestigt alleen maar dat we het komende jaar maximaal moeten inzetten op de ondersteuning van de diensten. Gelukkig weten de meeste deelnemers wel zeer goed waar ze met vragen en feedback terecht kunnen. 1= helemaal oneens, 2= gedeeltelijk oneens, 3= niet eens, niet oneens, 4= gedeeltelijk eens, 5= helemaal eens 8 oktober oktober 2010 Schaarbeek Gent 38 formulieren 87 formulieren Het informatiemoment voldeed aan mijn verwachtingen. 4,2 4,0 4,1 De informatie werd op begrijpbare manier gepresenteerd. 4,4 4,4 4,4 WERKINGSVERSLAG 17

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2011

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2011 WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2011 Voorwoord Sinds het vorige jaarverslag heeft Steunpunt Jeugdhulp niet stil gezeten. Onze voornaamste opdracht blijft de ondersteuning van de Bijzondere Jeugdzorg

Nadere informatie

Werkingsverslag januari 2009 december 2009

Werkingsverslag januari 2009 december 2009 Werkingsverslag januari 2009 december 2009 VOORWOORD 2009 is een jaar dat de OSBJ niet snel zal vergeten. Na 10 jaar werking en na 10 jaar geknokt te hebben om voor de private voorzieningen BJB een volwaardig

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND Tussen enerzijds de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, waarvoor

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie.

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Artikel 75.1. Decreet IJH ( ook genoemd artikel 75.1. Mozaïekdecreet) Er beweegt heel wat rond het beroepsgeheim. Deze

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht

Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht Welkom Programma Duiding traject jeugdrecht en rol agentschap Jongerenwelzijn Stefaan Van Mulders Voorstelling resultaten omgevingsanalyse- Consortium VUB-RUG-KUL-KEKI

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

nr. 724 van LORIN PARYS datum: 16 september 2016 aan JO VANDEURZEN Uittekening nieuw jeugdsanctierecht - Werkgroepen

nr. 724 van LORIN PARYS datum: 16 september 2016 aan JO VANDEURZEN Uittekening nieuw jeugdsanctierecht - Werkgroepen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 724 van LORIN PARYS datum: 16 september 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Uittekening nieuw jeugdsanctierecht - Werkgroepen In 2016 organiseerde

Nadere informatie

rapport Jeugdrecht.be Annelies Peeters 9 maart 2009

rapport Jeugdrecht.be Annelies Peeters 9 maart 2009 rapport 9 maart 2009 Jeugdrecht.be Annelies Peeters Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Fiche Doelstelling 26 (convenant 2008) Het informeren van jeugdhulpverleners

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3 Statistische gegevens DIVAM ~ 71 ~ 5.1 Organogram van DIVAM 5 DIVAM DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Campus Bernem: Sint-Andreaslaan 5 8730 Beernem Campus Ruiselede: Bruggesteenweg 130 8755 Ruiselde Contactpersoon Patrick Defoor Telefoonnummer (051) 65

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012 Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp 7 december 2012 Bijstandspersoon aangeduid door minderjarige Een studiedag in 2010 6 december 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 3 Het recht op bijstand in het decreet

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH 17/11/2017 1. TOEGANG 1.1. voorjaar 2018 positioneren en profileren aanbod begeleiding: informatiemoment september 2017 - WG Planning en Advisering - NWO JH decreet IJH - partners met een aanbod naar jongeren

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2012

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2012 WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2012 2012 presenteerde zich als een jaar van groei. Steunpunt Jeugdhulp kon, naast de uitbouw van het registratiesysteem BINC, de maandelijkse e-zines en de antwoorden

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2014

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2014 WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2014 2014 was voor Steunpunt Jeugdhulp een jaar met heel wat uitdagingen die onze dienstverlening scherper stelden. Het in werking treden van het decreet Integrale

Nadere informatie

Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de

Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de Kinderrechtswinkel vormingssessies om vragen uit de praktijk duidelijk

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd. verslag MC IJH datum 08 september 2014 lokaal Ellips 10.23 refertenummers MC20141013_01 aanwezig Stefaan Van Mulders, Jean-Pierre Vanhee, Katrien Verhegge, Patrick Bedert, James Van Casteren, Dirk Dewolf,

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

nota Vanuit het werkveld werden bijkomende vragen gesteld omtrent de verwachtingen vanuit

nota Vanuit het werkveld werden bijkomende vragen gesteld omtrent de verwachtingen vanuit nota nota aan datum 04/10/2016 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Benedikte Van den Bruel, David Debrouwere onderwerp Meldingen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vanuit de door

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Online bevraging BINC zomer 2011

Online bevraging BINC zomer 2011 Online bevraging BINC zomer 2011 Agentschap Jongerenwelzijn jongerenwelzijn@vlaanderen.be - www.jongerenwelzijn.be Steunpunt Jeugdhulp vzw info@steunpuntjeugdhulp.be - www. steunpuntjeugdhulp.be Tijdens

Nadere informatie

e-zine OSBJ juni 2008 nr 6

e-zine OSBJ juni 2008 nr 6 Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be e-zine OSBJ juni 2008 nr 6 OSBJ Een logo voor Stent Bommarchés: vernieuwende initiatieven in de Bijzondere Jeugdzorg stellen

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen HERSTELBEMIDDELING Vzw HCA Oost- Vlaanderen Inhoud 1. HCA? 2. Situering 3. Ontstaan 4. Fusie 5. Werkingsgebied 6. Verwijzers 7. Doelgroep 8. Definitie herstelbemiddeling 9. Strafrecht vs herstelrecht 10.

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2013

WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2013 WERKINGSVERSLAG STEUNPUNT JEUGDHULP 2013 Steunpunt Jeugdhulp werkt samen met heel wat mensen en organisaties. Naast de vertrouwde opdrachten van het Agentschap Jongerenwelzijn, voerden we het voorbije

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 76 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper

Nadere informatie

Sinds half maart 2007 hebben de OSBJ en het IVA Jongerenwelzijn de handen in elkaar geslagen om deze opdracht aan te vatten.

Sinds half maart 2007 hebben de OSBJ en het IVA Jongerenwelzijn de handen in elkaar geslagen om deze opdracht aan te vatten. Registratie in de private voorzieningen bijzondere jeugdzorg Aanleiding De vraag naar objectieve en betrouwbare cijfers over de Bijzondere Jeugdzorg, leeft al een hele tijd, zowel in het veld als bij het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Begeleidingstehuizen en gezinstehuizen Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Chauffeur

Functiebeschrijving: Chauffeur Functiebeschrijving: Chauffeur Graad: Technisch Hoofdassistent (D2) Functiefamilie Praktisch uitvoerende functies 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Jongeren Advies Centra (JAC) Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader voor het

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organogram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens ~ 93 ~ 7 Project opvoedingsondersteuning 7.1 Organogram project opvoedingsondersteuning Het project opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

De psycholoog: titelbescherming en deontologie. I. Psychologencommissie Organigram 05-05-15. Overzicht. Missie. Vier kerntaken

De psycholoog: titelbescherming en deontologie. I. Psychologencommissie Organigram 05-05-15. Overzicht. Missie. Vier kerntaken De psycholoog: titelbescherming en deontologie VVKP Algemene Vergadering Gent, 28/04/15 door Edward Van Rossen, directeur Psychologencommissie Organigram Publieke instelling Onafhankelijke instantie Bevoegd

Nadere informatie