Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010"

Transcriptie

1 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT BRUSSEL

2

3

4

5 VOORWOORD Kijkend naar het activiteitenoverzicht, heeft OSBJ niet stilgezeten. En kijkend naar de algemene inleiding, heeft OSBJ afscheid genomen. Van een heleboel waardevolle medewerkers. Van een project-positie. Van een exclusiviteitscontract met het Agentschap Jongerenwelzijn. Bedankt voor het loslaten De lente is in het land. Steunpunt Jeugdhulp ontkiemt. 10 jaar geleden startten we een beperkte uitvoering aan de maatschappelijke beleidsnota van 1999 op. Deze lente verwachten we nieuwe aanbevelingen van het Vlaamse parlement: waar moet het met de jeugdhulp naartoe? Het gaat niet enkel over wachtlijsten. Het gaat ook over kwaliteitsvolle begeleiding van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een overheid die (terecht) eisen stelt aan de hulpverlening die ze subsidieert, mag de voorzieningen die dit dag in dag uit waarmaken, niet in het koude water gooien om te zwemmen. Wij staan klaar om de zwemmers te ondersteunen. VOORWOORD 1

6 VOORWOORD 2

7 INHOUD VOORWOORD p. 1 INHOUD p. 3 INLEIDING. VAN OSBJ NAAR STEUNPUNT JEUGDHULP p. 5 WERKINGSVERSLAG HOOFDSTUK I: BINC, van pilootfase naar implementatie p. 15 Afronding pilootfase p. 15 Ontwikkeling BINC 2.0 p. 15 Implementatie p. 17 Ondersteuning BINC p. 18 Stuurgroep p. 19 HOOFDSTUK II: Juridische ondersteuning, van vraag naar antwoord p. 20 Juridische helpdesk p. 20 Juridische FAQ p. 25 Jeugdrecht.be p. 26 Besluit p. 30 HOOFDSTUK III: Informatie p. 31 Webstatistieken p. 31 E-zine p. 32 Facebook p. 33 Jeugdrecht.be p. 33 Steunpunt Jeugdhulp p. 33 HOOFDSTUK IV: Basispakket vorming p. 35 Doelgericht werken p. 35 Het beroepsgeheim in de praktijk p. 35 De rol van de bijstandspersoon p. 36 HOOFDSTUK V: Stent, van bilateraal overleg naar integraal overleg p. 38 Provincie Antwerpen p. 38 Provincie Oost-Vlaanderen p. 39 Provincie Vlaams-Brabant p. 39 Brussel p. 40 Provincie West-Vlaanderen p. 40 Provincie Limburg p. 40 Bij de afsluiting van de opdracht van de OSBJ inzake Stent hoort een laatste beleidsadvies p. 40 HOOFDSTUK VI: Methodieken uitwisselen, van praktijkervaring naar kennisdeling p. 42 HOOFDSTUK VII: HCA, van project naar reguliere werkvorm p. 44 Van Project naar reguliere werkvorm p. 44 Ondersteuning in 2010 p. 45 HOOFDSTUK VIII: Aanbod op maat, van gratis naar betalend p. 46 INHOUD 3

8 BIJLAGEN BIJLAGE 1: Activiteitenoverzicht 2010 p. 51 BIJLAGE 2: Overzicht betalend aanbod 2010 p. 61 BIJLAGE 3: Cijfernota HCA 2009 p. 62 BIJLAGE 4: Convenant 2010 p. 93 Rapporten waarnaar verwezen wordt in het jaarverslag staan ook op doorklikken naar rapporten INHOUD 4

9 INLEIDING. VAN OSBJ NAAR STEUNPUNT JEUGDHULP 1. Een beetje geschiedenis De officiële oprichting van de vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg (OSBJ) vond plaats op 17 mei In 1999 werkten heel wat individuen en organisaties van zowel binnen als buiten de Bijzondere Jeugdzorg mee aan de oprichting van een ondersteuningsstructuur. De voorbereidende initiatieven vertrokken vanuit de maatschappelijke beleidsnota van het Vlaamse Parlement van maart 1999, nummer 17, die stelt: De Vlaamse Gemeenschap bouwt een ondersteuningsstructuur uit in de vorm van een steunpunt voor inhoudelijke en methodische ontwikkeling binnen de bijzondere jeugdzorg. In die ondersteuningsstructuur moeten zowel de particuliere sector, de overheid, de verwijzende instanties, en het cliënteel, alsook het wetenschappelijk onderzoek worden betrokken. Die ondersteuningsstructuur zorgt ook voor de effectevaluatie bij vernieuwende methodieken, werkvormen en projecten in de Bijzondere Jeugdzorg. Na een intensieve onderhandelingsfase ondertekende de OSBJ een projectovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Sinds juni 2001 kreeg de OSBJ projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap. De toenmalige projecten draaiden rond ondersteuning voor de herstelgerichte afhandelingsvormen van jeugddelinquentie en voor de implementatie van de kinderrechten in de hulpverlening in de Bijzondere Jeugdzorg. De statutaire doelstellingen die opgemaakt werden bij de stichting van de vzw bleven behouden. Vanaf 2003 kreeg de vzw extra middelen om ruimere ondersteuningsprocessen op te zetten ten behoeve van de private organisaties Bijzondere Jeugdzorg. Deze beweging werd in 2009 gekeerd: het Agentschap Jongerenwelzijn snoeide drastisch in de opdrachten en middelen die het ons toekende. De huidige projectsubsidie voor ondersteuning van de Bijzondere Jeugdzorg legt de nadruk op de realisatie en implementatie van een registratiesysteem voor de private voorzieningen, naast een meer algemene informatieopdracht en een ingeperkte juridische ondersteuning van de jeugdhulpverleners. Er werd wel een basisovereenkomst voor vijf jaar voorzien ( ) met jaarlijkse bijlagen. In 2010 werden naast de 3 basisopdrachten ook een bundeling van methodieken voor ambulante begeleidingen, een cijferrapport van de herstelgerichte afhandelingen, een basispakket vormingen voor de Bijzondere Jeugdzorg en de overdracht van het Stentproject aan Integrale Jeugdhulp gesubsidieerd. Vanaf 2011 blijven slechts 3 basisopdrachten: Binc, juridische informatie en algemene informatie. De doelgroep werd voor de informatieopdrachten verbreed naar zowel de jeugdhulpverleners in de private voorzieningen van de Bijzondere Jeugdzorg als in de Gemeenschapsinstellingen. Daarnaast kunnen ook jeugdhulpverleners uit het Algemeen Welzijnswerk beroep doen op de juridische dienstverlening. Ook de personeelsleden van het Agentschap Jongerenwelzijn, consulenten, multidisciplinaire teams, mogen op basis van de convenant op ons beroep doen. In de voorbije jaren werden af en toe ook projecten uitgewerkt die niet door het Agentschap Jongerenwelzijn werden gefinancierd: denken we aan het fotoproject t Is hier veel ça va in , maar vooral ook aan het Stentproject in , uitgevoerd met de steun van Cera. INLEIDING 5

10 2. Van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Eind oktober 2010 besliste de Algemene Vergadering tot een statutenwijziging en een naamsverandering. OSBJ vzw gaat voortaan door het leven als Steunpunt Jeugdhulp vzw. Daarmee ligt de nadruk op de verbreding van de doelgroep. De inhoudelijke inspiratie verduidelijkten we op onze inspiratiedag van 28 oktober De opdracht voor de komende jaren ligt in het realiseren van deze verbreding. Missie: Passie voor jeugdhulp Het Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt als autonoom en pluralistisch steunpunt jeugdhulpverleners en hun organisaties in hun centrale drijfveer: hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Samen realiseren we een krachtgerichte, professionele en participatieve hulpverlening. Het Steunpunt Jeugdhulp bevindt zich op het snijpunt tussen praktijk, beleid, opleiding en theorie. Het Steunpunt Jeugdhulp neemt de positie in van een autonoom en praktijkgericht steunpunt 1. We richten ons vooral op de kern van de hulpverleningspraktijk: de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt. Dat betekent dat het vooral de praktijk is die ons aanstuurt. Over de specifieke functie van zulk steunpunt en de maatschappelijke meerwaarde ervan, wil het Steunpunt Jeugdhulp de oefening maken samen met alle geledingen van de organisatie (team, leden en bestuursleden) én samen met de andere steunpunten (tegen 2014). De jeugdhulp in het algemeen en de sector Bijzondere Jeugdzorg in het bijzonder onderschrijven de nood aan ondersteuning. Ondersteuning op het kruispunt tussen het werkveld en de overheid, tussen de theorie en de praktijk. Het Steunpunt Jeugdhulp ziet voor zichzelf een opdracht in het vertalen van regelgeving, onderzoek, deontologie en instrumenten naar de praktijk. Organisaties en netwerken zullen bij het steunpunt expertise kunnen bekomen om hen bij te staan in de vertaalslag naar de praktijk van de hulpverleningssituatie. Doelgroep Het Steunpunt Jeugdhulp zet de in de voorbije jaren opgebouwde knowhow in om jeugdhulpverleners uit alle jeugdhulpsectoren te ondersteunen en deskundiger te maken. Onze roots in de Bijzondere Jeugdzorg zijn daarbij een basis en een kracht. Het Steunpunt Jeugdhulp biedt ook ondersteuning aan voorzieningen uit andere sectoren, met een andere vorm van financiering. Hiertoe kan het Steunpunt Jeugdhulp ook samenwerken met andere vormingsdiensten of organisaties betrokken op jeugdhulpverlening. Voor de financiering van opdrachten kan het Steunpunt Jeugdhulp zich wenden tot Agentschappen of departementen bevoegd voor de sectoren van de Vlaamse jeugdhulp of andere overheden. We staan ook open voor betalende opdrachten vanuit de organisaties in de sector(en) zelf. Daarnaast mikken we op projectfinancieringen allerhande. 1 Algemeen geschetst is er sprake van drie soorten diensten: 1) interne studiediensten binnen de overheidsdiensten, met de nadruk op 1 de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van statistisch materiaal; 2 het aansturen van beleidsrelevant onderzoek (oproepen, selectie, begeleiding, stuurgroepen, rapportering, valorisering); beleidsvoorbereiding en -ondersteuning (eerder op korte termijn); 2) praktijkgerichte steunpunten, met de nadruk op 1 praktijkondersteuning op allerlei manieren (helpdesk, procesbegeleiding, faciliteren van overleg en intervisie ); 2 opleiding; 3 vertaling van beleid en onderzoek naar de praktijk 3) onafhankelijke wetenschappelijke kenniscentra of expertisecentra, liefst met een mix van fundamenteel en beleids- of praktijkgericht onderzoek. INLEIDING 6

11 3. Werkdomeinen De OSBJ was in 2010 vooral actief op volgende domeinen. Registratie: de OSBJ werkt mee met de Vlaamse overheid aan de ontwikkeling van een uniform registratiesysteem BINC op het niveau van de private voorzieningen. Juridische info: de OSBJ informeert de organisaties van de Bijzondere Jeugdzorg over de rechten van minderjarigen en hun gezin. De OSBJ coördineert onder andere een juridische helpdesk voor medewerkers in de Bijzondere Jeugdzorg en is verantwoordelijk voor de realisatie van het e-zine en databank Jeugdrecht.be (www.jeugdrecht.be). Beroepsgeheim blijft een hot item. Jeugddelinquentie: de OSBJ had tot 2008 een specifieke opdracht in het ondersteunen van de werking van de HCA-diensten (herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen). Die bijzondere band vertaalt zich nog steeds in vlotte contacten. Dit thema kadert thans ook in de juridische informatietaak. De medewerkers van de OSBJ blijven op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Integrale Jeugdhulp: de OSBJ volgt de ontwikkelingen van Integrale Jeugdhulp op. De basisvormingen bijstandspersoon en beroepsgeheim sloten ook aan bij de implementatie van het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Methoden en methodieken: de OSBJ verzamelde een beperkt aantal in de praktijk toegepaste methodieken en stelt deze online voor. Op een studiedag voor de thuisbegeleidingsdiensten werden methodieken toegelicht door de hulpverleners. Participatieve hulpverlening: de OSBJ implementeert en ondersteunt een meer participatieve hulpverlening aan minderjarigen en hun gezin in de Bijzondere Jeugdzorg. STENT project: als vervolg op het door Cera gefinancierde project, zorgde de OSBJ in 2010 voor continuering en overdracht aan Integrale Jeugdhulp. Basispakket vorming: de OSBJ organiseerde in 2010 drie vormingsreeksen: vorming over doelstellingen in de hulpverlening, over de bijstandspersoon in de jeugdhulp, en over het beroepsgeheim. Procesbegeleiding: de OSBJ ondersteunde het project Waar buitenschoolse kinderopvang en opvoedingsondersteuning elkaar ontmoeten in de wijk Kuregem. Dit project loopt nog verder in Ontwikkeling van een herstelgerichte pedagogiek: de OSBJ startte samen met PC Wagenschot het Cera-project voor deskundigheidsbevordering van begeleiders Iedereen in beeld. 4. Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur De Algemene Vergadering keurde op 3 februari 2010 de jaarrekening en de budgetten goed. Op 28 oktober 2010 kwam zij nogmaals samen in een bijzondere meerderheid, voor een wijziging van de statuten en het statutaire doel. In de Raad van Bestuur werden een paar nieuwe mensen verwelkomd. Het aangepaste statutaire doel luidt voortaan als volgt: De vereniging heeft als doel: Het op autonome wijze stimuleren, inrichten of coördineren van alle activiteiten en diensten die bijdragen tot een praktijkgerichte, permanente en multidisciplinaire ondersteuning van de diverse organisaties en diensten die werkzaam zijn in de dienst- en hulpverlening aan jongeren en INLEIDING 7

12 jongvolwassenen van de Vlaamse Gemeenschap. De vereniging kan daartoe onder andere allerlei initiatieven nemen die gericht zijn op deskundigheidsbevordering, projectwerking, innovatie, methodiekontwikkeling, documentatie, vorming, inhoudelijke praktijkondersteuning en doorstroming van relevante en actuele inzichten, het ontwikkelen en bevorderen van (actie) onderzoek, zowel binnen als buiten de jeugdhulpsectoren van Integrale Jeugdhulp, met inbegrip van preventie. De vereniging wil hierin een gesprekspartner zijn van de overheid en een constructieve bijdrage leveren aan visieontwikkeling, de samenwerking in en tussen de jeugdhulpsectoren bevorderen, communiceren in open dialoog, in vertrouwen en met wederzijds respect. Met de oprichting van de vzw Steunpunt Jeugdhulp beogen we de kwaliteit van de hulpverlening naar jongeren en hun context positief te beïnvloeden. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht. De beurtrol voor het voorzitterschap werd uit de statuten verwijderd. Voortaan duidt de Raad van Bestuur zonder beperkingen haar voorzitter aan. In de Raad van Bestuur zetelden Wim Van Esch, voorzitter tot 31 augustus 2010, Jan Bosmans, voorzitter vanaf 1 september 2010, Hans Paredis, Bart D Hooghe, Rudi Van Eeckhout, Vincent Vanhumbeeck tot 3 februari 2010, Hilde Geudens tot 28 oktober Nieuwe bestuursleden die op 28 oktober 2010 werden aangeduid zijn Jos Corveleyn en Jenneke Christiaens. Min Berghmans nam als directeur deel aan de vergaderingen. Hilde Engelbeens, administratief verantwoordelijke, verzorgt de verslaggeving. De data van samenkomst waren: - 3 februari maart juni september 2010 Op 26 november vond een virtuele Raad van Bestuur plaats. Belangrijke agendapunten op de Raad van Bestuur waren: Een conceptnota voor het nieuwe Steunpunt Jeugdhulp De ontwikkelingen inzake het expertiseplatform De verhouding met het IVA Jongerenwelzijn, werkoverleg en stuurgroepen Samenstelling van de raad van bestuur Opvolging van het algemeen beleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid van de OSBJ 5. Stuurgroep en werkoverleg De contacten met de subsidiërende Vlaamse Overheid worden geconcretiseerd in 2 soorten overleg. In de stuurgroep staat de opvolging van het project Ondersteuning van de Bijzondere Jeugdzorg centraal en dit zowel wat betreft de planning als wat betreft de opvolging. In 2010 ging deze stuurgroep door op 4 november 2010 en werd ook de bijlage 2011 voor de convenant besproken. De verdere onderhandelingen gebeurden schriftelijk. Het definitieve voorstel was op 29 november 2010 klaar. Deze vergadering was samengesteld - vanuit het IVA Jongerenwelzijn - uit David Debrouwere, afdelingshoofd voorzieningenbeleid en Geert Michiels, verantwoordelijke projecten. Het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verontschuldigde zich in Vanuit de OSBJ namen Jos Corveleyn, Jan Bosmans en Bart D Hooghe deel als (afgevaardigde) leden van de Raad van Bestuur, samen met de directeur. INLEIDING 8

13 Specifiek voor de opvolging van het registratieproject Binc gaat er regelmatig een aparte stuurgroep door, onder voorzitterschap van administrateur-generaal Stefaan Van Mulders. Hierover lees je meer in het hoofdstuk Binc in dit jaarverslag. Naast de stuurgroep is er ook het werkoverleg wat betreft de andere opdrachten. Op 23 februari, 28 juni en 4 november werden de algemene en juridische informatieopdracht besproken tussen Geert Michiels, verantwoordelijke voor de projecten en Min Berghmans, directeur. 6. Organogram vzw OSBJ AV RvB Directeur Projectmedewerkers subteam A (Jeugdrecht.be) Projectmedewerkers subteam B (vormingen, method) Ondersteuning administratie / communicatie Projectmedewerkers subteam C (Binc) Projectmedewerkers subteam D (Stent) 7. Samenstelling van het team We geven een overzicht van de evolutie van het personeelsbestand van de OSBJ. Een aantal mensen verlieten ons in de loop van 2010, tengevolge van de verminderde opdrachten voor het IVA Jongerenwelzijn. Stefaan Viaene verliet het team half januari 2010 en vervoegde Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Hij was verantwoordelijk voor Binc. Anje Van Biesen, onze communicatieverantwoordelijke, verliet de organisatie in mei. Ze werkt voortaan als zelfstandige. Ook Sofie Van Rumst, medewerkster aan Jeugdrecht.be en voorheen aan de opdracht inzake jeugddelinquentie verliet de OSBJ. Zij is advocaat aan de balie te Gent. Joz Vanden Eynden werkte tot 1 oktober 2010 halftijds als inhoudelijk verantwoordelijke voor de opdracht Stent en is thans directeur van vzw Onderweg, dienst voor pleegzorg. Veerle Verlinden verliet de organisatie op 15 november Zij was verantwoordelijk voor het pakket basisvorming. Ze ging terug naar de praktijk bij Joba vzw, als pedagogisch verantwoordelijke. Kim Alliet, als juriste verantwoordelijk voor Jeugdrecht.be, keerde op 1 november 2010 terug naar de balie te Mechelen. Kurt De Backer, verantwoordelijk voor het thema kinderrechten, de verzameling van methodieken en procesbegeleider, startte op 1 januari 2011 als teamverantwoordelijke binnen het CAW te Leuven. Chantale Staelens, logistiek medewerkster, verliet de OSBJ einde december We wensen haar succes! INLEIDING 9

14 Annemie Van Looveren verwerkt sinds september de juridische helpdeskvragen tot juridische FAQ items voor de website. We startten in december ook de aanwervingsprocedure voor een extra Binc-medewerker. In januari 2011 zijn de teamleden van het Steunpunt Jeugdhulp de volgende. Lieve Balcaen (Binc en herstelgerichte pedagogiek - 50%) Min Berghmans (directeur - 80% sedert 1 augustus, voordien 100%) Kurt De Backer (opvoedingsondersteuning Kuregem - 20%) Wederik De Meersman (eindverantwoordelijke Binc, communicatie - 75%) Hilde Engelbeens (eindverantwoordelijke administratie en documentatie - 100%) Lydwine Huizinga (Binc, 100 %) Annelies Peeters (eindverantwoordelijke Jeugdrecht.be - 50%) Annemie Van Looveren (juridische FAQ 33%) Organisatiestructuur in 2010 Intern overleg Extern overleg algemeen team (14 daags) subteams IVA Jongerenwelzijn Stent Binc Jeugdrecht Opvoediingsondersteuniing Herstelgerichte pedagogiek Ad hoc projecten Stuurgroep ondersteuniing regionaal overleg Stuurgroep Binc Stuurgroep met SAW (2 maal per jaar) Binc (maandelijks) werkoverleg Overleg IJH Technische stuurgroep / opvolgingsverg. Redactieraad (5 maal per jaar) Stuurgroep Jeugdrecht (tweemaandelijks) werkgroep Stent (tweemaandelijks) Administratie (maandelijks) 8. Beleidsplan 2010 was een jaar met vooral vraagtekens over de toekomst en zoeken naar een nieuw perspectief. Met de ontwikkeling van de conceptnota voor het Steunpunt Jeugdhulp, werden de eerste lijnen uitgezet. Prioriteit gaat naar een blauwdruk voor een organisatorische hervorming. De herprofilering van de vroegere OSBJ moet zich vertalen in alle geledingen van de organisatie: de Algemene Vergadering (AV), de Raad van Bestuur (RvB) en het team. De knowhow uit de andere sectoren van de jeugdhulpverlening krijgt zo binnen het Steunpunt Jeugdhulp ook een gezicht. INLEIDING 10

15 De rol en ruimte voor oude en nieuwe leden van de AV en RvB zal evenwichtig bepaald worden. Een verbreding van de samenstelling van de Raad van Bestuur zal gepaard gaan met een omschrijving van functies en taken, met als doel een professionalisering van de Raad van Bestuur onder het motto van deugdelijk bestuur. 9. Netwerken De OSBJ nam ook in het voorbije jaar deel aan allerlei intersectoraal overleg met vele externe partners. Dit versterkt en waarborgt de structurele samenwerking met een aantal andere actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de Bijzondere Jeugdzorg. De verbreding van ons draagvlak vindt hierin inspiratie. We vinden dit systematisch overleg belangrijk om de structurele samenwerking met heel wat andere sectoren wiens werking direct of indirect grenst aan de hulpverlening uit de Bijzondere Jeugdzorg te kunnen waarborgen. Informatie-uitwisseling, zoeken naar complementariteit en naar samenwerkingskansen, delen van expertise en ervaring, het organiseren van/deelnemen aan vorming zijn hier belangrijke elementen. 10. Werkingsverslag We vertrekken vanuit de convenant-doelstellingen. We brengen verslag uit van hoe we deze doelstellingen gerealiseerd hebben, welke acties we hiervoor ondernomen hebben, welke de indicatoren zijn waaraan we de realisatie kunnen aftoetsen en tot welke producten deze leidden. Daarnaast schetsen we kort welke activiteiten we los van de convenant met het IVA Jongerenwelzijn ontplooiden. We zetten in op vorming en procesbegeleiding tegen betaling, op een project opvoedingsondersteuning te Kuregem en een door Cera ondersteund project tot deskundigheidsbevordering van jeugdhulpverleners. In de loop van het voorbije jaar brachten we over dit alles ook op andere manieren verslag uit. Publicaties, artikels, aanbevelingsnota s, rapporten en beleidsadviezen getuigen van een sterke dynamiek. Je kan ze terugvinden op Veel leesgenot! INLEIDING 11

16 INLEIDING 12

17 WERKINGSVERSLAG

18

19 HOOFDSTUK I: BINC, VAN PILOOTFASE NAAR IMPLEMENTATIE DOELSTELLING 1: De initiatiefnemer werkt mee aan de ontwikkeling, de implementatie, de opvolging en de evaluatie van BINC (Begeleiding in Cijfers), het registratiesysteem voor de private voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand was een erg druk BINC-jaar. De pilootfase werd afgerond en alles werd in gereedheid gebracht voor de implementatie van het registratiesysteem in meer dan 300 voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg. In dit hoofdstuk gaat de aandacht vooral naar de cijfers van Gelukkig is BINC meer dan alleen cijfers; we onthouden ook de vele discussies tussen de BINC stafmedewerkers, de contacten met de mensen uit de praktijk en het vele opzoek- en schrijfwerk. Op is meer achtergrondinformatie terug te vinden. Afronding Pilootfase Officieel werd de pilootfase afgerond op 1 maart 2010, na exact 1 jaar proefdraaien. De informatie die we tijdens de pilootfase hadden verzameld werd aangevuld met de resultaten van een online enquête die liep in maart en april Alle deze informatie werd gebundeld in een eindrapport dat, samen met een brief van minister Vandeurzen werd verzonden naar alle private voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg. Dit eindrapport diende niet alleen om de pilootvoorzieningen feedback te geven over de eerste voorlopige resultaten van een jaar registreren, maar was voor vele voorzieningen ook de eerste kennismaking met het nieuwe registratiesysteem. De pilootfase leerde ons vooral dat BINC gebruiksvriendelijker moet de link met de dagelijkse praktijk onvoldoende aanwezig was er een grote vraag is naar werkvormspecifieke modules De uitgebreide conclusies zijn na te lezen in het eindrapport (te raadplegen op onze website). Ontwikkeling BINC 2.0 Inhoudelijke ontwikkeling Om het werkveld maximaal te betrekken, werd reeds in 2007 de werkgroep BINC opgericht waarin verschillende werkvormen zijn vertegenwoordigd. Deze groep staat mee in voor de inhoudelijke uitwerking van het project. Hiervoor werd o.a. gebruik gemaakt van casussen. Ze inventariseerde welke informatie we willen bekomen en werkte ook de verdere conceptualisering en operationalisering uit. Dit jaar kwam deze werkgroep samen op 15 januari en op 22 april Naast deze bijeenkomsten werden de werkgroepleden regelmatig telefonisch gecontacteerd met inhoudelijke vragen. We willen hen dan ook graag bedanken voor hun gewaardeerde inbreng. Om de implementatie van BINC te laten slagen was een grondige aanpassing van de toepassing nodig. Eerst en vooral werd de algemene module een stuk gebruiksvriendelijker gemaakt. BINC oogt nu niet alleen veel mooier, maar is vooral duidelijker opgebouwd zodat de gebruikers makkelijk hun weg vinden in de toepassing. Naast de mogelijkheid om rapporten op te vragen in BINC (zowel op dossierniveau als overzichtsrapporten) werd een functie ingebouwd waarmee gebruikers sjablonen voor verslaggeving kunnen downloaden die deels zullen worden ingevuld met gegevens uit BINC. Dit is WERKINGSVERSLAG 15

20 een belangrijke uitbreiding die het nut van BINC en de link met de dagelijkse praktijk moet vergroten. Wat betreft de werkvormspecifieke modules, werden de modules thuisbegeleiding/dagcentra en HCA (herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen) inhoudelijk afgewerkt. In de module voor de thuisbegeleidingsdiensten en dagcentra werden een uitgebreid onderdeel opgenomen om ook het gezinsfunctioneren in kaart te brengen. De 26 vragen werden geselecteerd uit de Vragenlijst Gezinsfunctioneren (VGF). De ontwikkeling van de HCA-module was in meerdere opzichten minder evident. Vooreerst is de finaliteit van HCA niet uitsluitend of hoofdzakelijk hulpverlening maar wel een reactie op een delict waar herstel, responsabilisering en/of normbevestiging wordt nagestreefd. Daarom sluit het niet helemaal aan bij de doelstellingen van BINC dat niet alleen de doelgroep in kaart wil brengen maar ook het hulpverleningsproces. Bovendien beschikten de HCA-diensten reeds over een uitgebreid en eenvormig registratiesysteem dat sterk afweek van BINC. Omdat we graag de volledige doelgroep van de Bijzondere Jeugdzorg in beeld wilden brengen, werd beslist om HCA onder te brengen in BINC. Gezien de specificiteit van HCA waren er twee mogelijkheden: een minimale registratie in BINC en daarnaast een eigen HCAregistratie ofwel een volledige integratie in BINC. Er werd geopteerd voor het laatste. Een derde complicatie is dat HCA op zichzelf reeds een verzamelterm is voor vier verschillende afhandelingen met name gemeenschapsdienst, leerprojecten en hergo (herstelgericht groepsoverleg) zodat hier drie verschillende modules voor werden uitgewerkt. De module voor gemeenschapsdienst/leerprojecten sluit het best aan bij de algemene module omdat de cliënt hier uitsluitend de jongere is. Voor bemiddeling en hergo worden ook de gegevens van de slachtoffers geregistreerd en hebben de begeleidingsgegevens vooral betrekking op het bemiddelingsproces en de mate van participatie van de deelnemers. Functioneringsgegevens werden dan weer weggelaten voor bemiddeling. Tenslotte gaf ook de doelstellingenregistratie veel stof tot discussie. Met uitzondering van de leerprojecten, vonden de HCA-medewerkers dat er voor gemeenschapsdienst, bemiddeling en hergo geen jongere-specifieke doelstellingen konden geformuleerd worden. Er werd daarom afgesproken dat deze afhandelingen enkele meer algemene doelstellingen zouden formuleren die voor elke jongere (en liefst ook voor elke dienst) dezelfde zijn. Dit zette de diensten ertoe aan om eerst per dienst- te reflecteren over deze doelstellingen per afhandeling. In 2011 zal dit verder worden ontwikkeld op het coördinatorenoverleg waar alle HCA-diensten zijn vertegenwoordigd. Voor de opbouw van de HCA-module vonden verschillende vormen van overleg plaats: Werkgroepen registratie waar het bestaande registratiesysteem werd geëvalueerd en aangepast: 21 januari 4 februari 4 maart. Deelname aan het coördinatorenoverleg waar de kansen en risico s van de integratie van het bestaande registratiesysteem in BINC werd besproken. Ook het Agentschap Jongerenwelzijn nam deel aan dit overleg: 21 april 12 mei 23 juni 22 september. Ook voor Pleegzorg, Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) en Crisishulp aan Huis (CaH) zijn al stappen gezet voor de ontwikkeling van specifieke modules. Ook deze ontwikkelingen gebeurden steeds in overleg met de praktijk. Pleegzorg 18 februari BZW 22 februari (en tevens besproken op vergaderingen van de federatie BZW) CaH 5 mei - 29 september Tenslotte werd gezocht naar een geschikte toepassing voor het gebruikersbeheer van BINC. Deze toepassing moest voldoen aan twee voorwaarden: voorzieningen moeten zelf kunnen instaan voor het beheren van gebruikers, en de privacy van de jongeren moet absoluut gegarandeerd zijn. Uiteindelijk werd gekozen om te werken met het bestaande systeem van de sociale zekerheid op het e-health platform. Dit systeem bleek te voldoen aan de voorwaarden, maar is allesbehalve WERKINGSVERSLAG 16

21 gebruiksvriendelijk, mede omdat het voor andere toepassingen dan BINC is ontwikkeld. De kosten (in tijd en geld) om een eigen systeem te ontwikkelen zouden echter te hoog oplopen. Uiteraard heeft de povere gebruiksvriendelijkheid zijn impact gehad op het aantal helpdeskvragen (zie verder). Technische ontwikkeling Een aanzienlijk deel van onze tijd ging naar het opvolgen van de technische ontwikkeling. Dit gebeurde dit jaar niet alleen op de technische stuurgroep, maar ook op de tweewekelijkse opvolgingsvergaderingen die eind 2009 zijn opgezet. Hierin zitten vertegenwoordigers van het IVA Jongerenwelzijn, Smals (de software-ontwikkelaar) en het Steunpunt Jeugdhulp. Onze rol blijft vooral het bewaken van het inhoudelijk concept van BINC. We fungeren als doorgeefluik voor de gebruikers en blijven waken over de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van het systeem. Een overzicht van de verschillende overlegmomenten is te vinden in het activiteitenoverzicht in de bijlagen. Implementatie Infomomenten In het najaar organiseerden we 3 infomomenten voor niet-piloot voorzieningen. Hiermee werd het startschot gegeven voor de implementatie van BINC in de hele sector. In september kregen de directies een uiteenzetting over BINC, ingeleid door Stefaan Van Mulders (Agentschap Jongerenwelzijn) en afgerond door Jan Bosmans (Vlaams Welzijnsverbond). In oktober waren de toekomstige registratieverantwoordelijken aan de beurt. Aantal deelnemers: 3 september (Brussel) 131 directieleden (± 118 voorzieningen) 8 oktober (Schaarbeek) 125 deelnemers (± 62 voorzieningen) 12 oktober (Gent) 177 deelnemers (± 98 voorzieningen) Op het programma van de infomomenten voor registratieverantwoordelijken stond op de eerste plaats de kennismaking met de (vernieuwde) toepassing. Uiteraard voorafgegaan door een korte uiteenzetting over het waarom van registreren. Daarnaast vonden we het ook belangrijk één van de pilootvoorzieningen aan het woord te laten. We interviewden hiervoor 3 registratieverantwoordelijken van vzw De Touter en registreerden hun bevindingen op film. Het filmpje is te bekijken via onze Facebookpagina of op YouTube. Alle informatie van deze infodagen is nog steeds beschikbaar via onze website. Uit de evaluatieformulieren bleek dat de infomomenten aan de verwachtingen van de deelnemers voldeden en dat de informatie duidelijk werd gebracht. Dit bleek echter niet voldoende om de deelnemers met een gerust gemoed naar huis te sturen. Het bleef voor veel deelnemers enigszins onduidelijk wat BINC precies gaat teweegbrengen. Dat is begrijpelijk en bevestigt alleen maar dat we het komende jaar maximaal moeten inzetten op de ondersteuning van de diensten. Gelukkig weten de meeste deelnemers wel zeer goed waar ze met vragen en feedback terecht kunnen. 1= helemaal oneens, 2= gedeeltelijk oneens, 3= niet eens, niet oneens, 4= gedeeltelijk eens, 5= helemaal eens 8 oktober oktober 2010 Schaarbeek Gent 38 formulieren 87 formulieren Het informatiemoment voldeed aan mijn verwachtingen. 4,2 4,0 4,1 De informatie werd op begrijpbare manier gepresenteerd. 4,4 4,4 4,4 WERKINGSVERSLAG 17

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor.

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. !" #$!" % #$&' INLEIDING Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. U zult merken dat we dit jaar voor een iets andere aanpak hebben gekozen. We willen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL Capaciteit: 20 Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17 Inrichtende macht: Martens Sotteau vzw Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Adresgegevens:

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG 2 013 een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 1 Dagcentrum de Teuten Jaarverslag 2013 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek

ONDERZOEKSRAPPORT. Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek ONDERZOEKSRAPPORT Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek EEN ONDERZOEK NAAR DE METHODIEK VAN HERSTELBEMIDDELING BIJ MINDERJARIGEN Projectleider: Greet van der Wielen Onderzoekers: Stéphanie Légat en Ilse

Nadere informatie

Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen

Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen De schade hersteld? Een onderzoek naar herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen Henk Ferwerda Ilse van Leiden De schade hersteld? De schade hersteld? Een onderzoek naar herstelbemiddeling

Nadere informatie

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad JAARVERSLAG 2014 Foto cover: Studiedag rond personen met het syndroom van Korsakov - 17 november 2014 2 INHOUD 2014, HET JAAR VAN CONTINUERING OF AANZET TOT VERNIEUWING?

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel JAARVERSLAG Januari December 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene situering 5 2.1 Wat verstaan we onder ouderenmis(be)handeling? Een definitie:

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 VOORWOORD...3 INLEIDING...5 BAL EN HAAR THEMATEAMS...6 HOOFDSTUK 1 BESPREKING EN INHOUDELIJKE REFELECTIES VAN DE GAS-BEMIDDELING EN POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING...8 GAS-BEMIDDELING:

Nadere informatie

Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1 Eerste druk,

Nadere informatie

Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013

Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013 Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stuurgroep... 6 2.1 Interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK... 6 2.2 Uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK... 7

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid DAGCENTRUM DE TEUTEN JAARVERSLAG 2014 DAGCENTRUM DE TEUTEN Jaarverslag 2014 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid Koning

Nadere informatie

kinderrechtencommissariaat

kinderrechtencommissariaat J kinderrechtencommissariaat aarverslag recht op spel recht op inspraak recht op onderwijs recht op bescherming recht op godsdienst en geweten recht op gezondheidszorg recht op informatie recht op opvoeding

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie