Voorstel aan de raad. Nummer: Z Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de raad. Nummer: Z12-224453. Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen"

Transcriptie

1 Voorstel aan de raad Nummer: Z Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: F.G.W. Nilsen Afdeling: BLD Sociaal Maatschappelijk Beleid Telefoon: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen 2.2 Op weg met talent Schoolloopbaan Punt 9b van de agenda voor de vergadering van 11 september Onderwerp: Doorontwikkeling MBO Roy Heiner Academie. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan Be Prepared, Doorstart Roy Heiner Academy ROC Flevoland MBO college Lelystad d.d. 10 mei De begrote onttrekking in 2012 voor de RHA van 2 mln. uit de Reserve Ontwikkeling Stad voor 1,5 mln. niet te effectueren en de resterende ,00 her te bestemmen voor de ontwikkeling van het MBO in Lelystad (conform onder 1 genoemd bedrijfsplan en onder voorwaarde van cofinanciering door de provincie Flevoland) waarvan ,00 te investeren in 2012 voor de ontwikkeling van de topsportmentaliteit en opname van de technische opleidingen uit de RHA in het onderwijsaanbod van het MBO en maximaal ,00 te reserveren in 2013 voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, Composieten Lab Lelystad en de begroting van het programma Op weg met talent overeenkomstig aan te passen. Aanleiding Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad van Lelystad besloten om in totaal 5 mln. uit de Reserve Ontwikkeling Stad beschikbaar te stellen t.b.v. de investeringsopgave voor Hogeschool Windesheim Flevoland (HWF). Naast de bijdrage aan de Hogeschool Windesheim Flevoland van 3 mln. is voor de ontwikkeling van de Roy Heiner Academie 2 mln. begroot. In 2011 is gebleken dat de oorspronkelijke plannen betreffende de ontwikkeling RHA thans niet realiseerbaar zijn. Op basis van het RHA-concept zijn zowel het HBO (Hogeschool Windesheim Flevoland en team Heiner) als het MBO (ROC Flevoland en team Heiner), doorgegaan met het ontwikkelen van plannen die structuurversterkende effecten hebben op het MBO en HBO in Lelystad. Een en ander in lijn met het oorspronkelijke concept van de RHA. Het ROC Flevoland heeft een bedrijfsplan opgesteld voor de doorontwikkeling RHA MBO (zie bijlage). HB1206 paginanummer 1

2 Nummer: Z Kort samengevat. De ontwikkeling van de topsportmentaliteit wordt vanaf schooljaar 2012/2013 aangeboden aan alle niveau 4-studenten van het MBO-college Lelystad; 1 De technische opleidingen die opgenomen waren in de Roy Heiner Academy worden opgenomen in het onderwijsaanbod van de MBO-opleiding. 2 Het ontwikkelen van een leerbedrijf jachtservice en het inrichten van een modern praktijklokaal voor het construeren en ontwerpen met composieten. 3 Samenwerking met Hogeschool Windesheim Flevoland om de ontwikkeling van Associate Degree opleidingen en duale opleidingen binnen korte termijn vorm en inhoud te geven. De ontwikkeling van een modern praktijklokaal voor construeren en ontwerpen met composieten voor de beroepskolom VMBO, MBO en HBO (Composieten Lab Lelystad) kan in samenwerking met Shipcare vormgegeven worden binnen Lelystad. Het ROC Flevoland heeft voor 18 april 2012 een subsidieaanvraag gedaan bij het platform Bétatechniek voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Composieten (Topsectorenbeleid). Deze aanvraag is al door de eerste ronde, in juni is een tweede fase en in oktober vindt definitieve besluitvorming over deze aanvraag plaats. Deze subsidieaanvraag waarvoor het ROC Flevoland penvoerder is, wordt samen met het ROC Friese Poort ingediend. Hiermee wordt het composieten laboratorium binnen het provinciebrede programma Compoworld gebracht. 15 oktober 2012 presenteren de aanvragers de definitieve business plannen aan de expertcommissie. Op basis van het advies van de expertcommissie adviseert het Platform de betrokken ministers over de definitieve investeringstoekenning. Beoogd effect Het versterken van de onderwijsinfrastructuur in Lelystad, in het bijzonder op het MBO. Hiermee alsnog een belangrijk inhoudelijk deel van de plannen voor de Roy Heiner Academy te realiseren, te stimuleren dat meer jongeren in het MBO de niveaus 3 en 4 gaan volgen en daarmee de doorstroming naar het HBO te bevorderen. Argumenten 1. Ad 1 Bedrijfsplan Be prepaired 1.1. De plannen die het ROC Flevoland in samenwerking met het bedrijfsleven heeft ontwikkeld bouwen voort op het concept van de RHA. Het biedt zowel door het aanleren van de topsportmentaliteit in alle niveau IV opleidingen, als in de uitbreiding van het opleidingenaanbod met Middenkader Engineering, in combinatie met niveau 3 en 4 opleidingen uit de watersportindustrie, het leerwerkbedrijf jachtservice en het composieten laboratorium een pakket dat aansluit bij het watersportprofiel van de stad, hoogwaardige maakindustrie met nieuwe materialen De plannen sluiten uitstekend aan op een van de speerpunten van de provincie en het topsectorenbeleid van het rijk. Het nieuwe bedrijvenbeleid van het kabinet is gericht op versterking van de topsectoren van de Nederlandse economie. Met het Composieten Lab Lelystad kan (door de samenwerkingspartners onderwijs, overheid en bedrijfsleven) invulling worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van composieten en de toepassing hiervan in de verschillende producten en bedrijfsprocessen. Binnen het Composieten Lab Lelystad kunnen studenten kennis nemen van de innovatieve toepassingen van composieten binnen voertuigentechniek, bouwkunde, werktuigbouw en watersportindustrie De samenwerking met Windesheim Flevoland bij de ontwikkeling van de AD bouwkunde, en in een latere fase mogelijk meer AD s versterkt de mogelijkheden doorlopende leerlijnen te ontwikkelen tussen MBO en HBO De samenwerking met het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium in Marknesse, Windesheim Flevoland en het ROC Friese Poort in Emmeloord versterkt de kennis en onderwijsinfrastructuur in Flevoland De samenwerking met bedrijven en instellingen binnen Compoworld zal belangrijke structuur versterkende effecten hebben voor economie en werkgelegenheid in Flevoland. HB1206 paginanummer 2

3 Nummer: Z Ad 2. Instemmen met medefinanciering van deze structuurversterkende maatregelen. De gemeente Lelystad heeft voor de ontwikkeling van Hoger Onderwijs en de Roy Heiner Academy totaal 5 mln. gereserveerd in de ROS/RES. Daarvan is 3 mln. ingelegd in het fonds dat de Hogeschool Windesheim Flevoland medefinanciert. Deelnemers in het fonds zijn het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeente Almere en de gemeente Lelystad. Almere is fondsbeheerder. Met Windesheim is overeengekomen dat doorontwikkeling van het HBO gedeelte van de RHA (minor Leadership, minor composieten en de AD bouwkunde) binnen de financiering van de brede businesscase Windesheim Flevoland worden ondergebracht. De 2 mln. in de ROS/RES die gereserveerd zijn voor de ontwikkeling van de RHA zijn wel begroot maar nog niet geëffectueerd. Voorgesteld wordt om 1,5 terug te laten vloeien naar de ROS/RES en de resterende 0,5 mln. te bestemmen voor deze ontwikkeling van het MBO in Lelystad. Concreet betekent dit op korte termijn een investering van ,00. De overige middelen, ,00, worden geoormerkt gereserveerd voor het centrum voor innovatief vakmanschap, Composieten Lab Lelystad. In het kader van de afhandeling RHA is met de provincie afgesproken dat indien er nieuwe levensvatbare voorstellen ten behoeve van onderwijsontwikkeling in Lelystad zal worden bezien in hoeverre de provincie middelen kan inzetten ten behoeve van de lesplaats Lelystad. Voor de RHA heeft de provincie destijds 1,9 mln. gereserveerd. Hiervan is momenteel nog gereserveerd voor de ontwikkeling van het onderwijs in Lelystad. De voorstellen opgenomen in het bedrijfsplan Be prepared passen binnen de kaders zoals afgesproken in het overleg met de provincie Flevoland. Cofinanciering door de provincie Flevoland is voorwaarde voor de bijdrage van de gemeente Lelystad aan dit initiatief dat zowel past binnen het provinciale speerpunt composieten als de noodzakelijke versterking van het MBO in Lelystad. Financiële aspecten De gemeente Lelystad heeft uit de ROS/RES 2 mln. begroot voor de ontwikkeling van de RHA. Voorgesteld wordt om 1,5 niet te effectueren en de resterende 0,5 mln. te bestemmen voor de ontwikkeling van het MBO in Lelystad zoals vastgelegd in Be prepared. Voor de RHA heeft de provincie destijds 1,9 mln. gereserveerd. Hiervan is momenteel nog ,00 gereserveerd voor de ontwikkeling van het onderwijs in Lelystad. Het MBO College Lelystad vraagt van de lokale overheden (provincie Flevoland en gemeente Lelystad) een bijdrage voor de ontwikkeling van deze opleidingsinitiatieven van ,00 voor de eerste fase van de plannen. Uitgaande van cofinanciering door de provincie van 50% betekent dit voor 2012 een investering van ,00. Het ROC Flevoland vraagt een reservering van ,00 voor de realisatie van onderwijsfaciliteiten in Lelystad. Op basis van cofinanciering gaat het voor Lelystad om een reservering van ,00. Inzet van deze middelen is afhankelijk van de vraag of de aanvraag bij het Platform Bèta-techniek (CIV-subsidie) wordt toegekend. Hierover is naar verwachting in oktober 2012 duidelijkheid. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie en voortgang N.v.t. Lelystad, 12 juni Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg M. Horselenberg HB1206 paginanummer 3

4 Raadsbesluit Nummer: Z De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 12 juni 2012; B E S L U I T: 1. kennis te nemen van het bedrijfsplan Be Prepared, Doorstart Roy Heiner Academy ROC Flevoland MBO college Lelystad d.d. 10 mei 2012; 2. de begrote onttrekking in 2012 voor de RHA van 2 mln. uit de Reserve Ontwikkeling Stad voor 1,5 mln. niet te effectueren en de resterende ,00 her te bestemmen voor de ontwikkeling van het MBO in Lelystad (conform onder 1 genoemd bedrijfsplan en onder voorwaarde van cofinanciering door de provincie Flevoland) waarvan ,00 te investeren in 2012 voor de ontwikkeling van de topsportmentaliteit en opname van de technische opleidingen uit de RHA in het onderwijsaanbod van het MBO en maximaal ,00 te oormerken in 2013 voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, Composieten Lab Lelystad en de begroting van het programma Op weg met talent overeenkomstig aan te passen. Lelystad, 11 september De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, HB1206 paginanummer 4

5 Be Prepared Doorstart Roy Heiner Academy ROC Flevoland MBO college Lelystad Dronten Businessplan Doorstart Roy Heiner Academy ROC Flevoland MBO college Lelystad Dronten Datum: Versie: 1 Auteur: Hellen ten Bos (Projectleider ROC Flevoland), Kees Tol (controller ROC Flevoland) 1

6 Inhoud Samenvatting De partners De partners Partners bij oprichting Missie en doelstellingen Missie Doelstellingen korte en middellange termijn Doelstellingen lange termijn Het Concept Onderwijs Topsportmentaliteit in beroepsonderwijs Leadership als onderdeel van lifeskills Assortiment technische opleidingen van het mbo college Lelystad Dronten Licht ontwerpen en construeren met composiet Doorlopende leerlijn po- vmbo- mbo hbo Academy-bedrijven Waarom de Zeilsport? De kracht van wedstrijdzeilen voor de ontwikkeling van houding en gedrag Behoefte onderzoek Wat vraagt de hedendaagse student? Instroomcijfers in perspectief De kansen op de arbeidsmarkt van de zeilindustrie De arbeidsmarkt voor toptalent De vraag naar toptalent Arbeidsmarkt in de composietindustrie Verbinding bedrijfsleven Marketing en communicatie Financiën Uitgangspunten Financiële uitgangspunten voor College 4 Leadership = Leren van Topsport Financiële uitgangspunten Uitbreiding van het aanbod technische opleidingen in Lelystad met de opleiding technicus niveau Leerbedrijf innovatief vakmanschap licht ontwerpen en construeren met composieten Doorlopende leerlijn mbo hbo

7 Samenvatting De Roy Heiner Academy in zijn oorspronkelijk vorm komt er vooralsnog niet. Ook voor dit jaar is het niet gelukt om de licentie voor het hbo werktuigbouw te krijgen. ROC Flevoland mbo college Lelystad Dronten vindt het belangrijk om de pijlers van de RHA voor het mbo te behouden. Deze doorstart van de Roy Heiner Academy omvat 4 onderdelen. 1 College 4 Leadership = Leren van Topsport 2 Assortiment technische opleidingen uitbreiden met niveau 4 technicus: Composieten, watersportindustrie, windenergie. Commercieel technicus 3 Leerbedrijf innovatief vakmanschap modern ontwerpen en construeren met Composieten voor de technische opleidingen bouwkunde, automotive, technicus (WTB) 4 Doorlopende leerlijn mbo - hbo 1. College 4 leadership = Leren van Topsport Onderdeel van het College 4 Leadership is een intensief zeilprogramma. Dit zeilprogramma is een onderdeel van een studie mbo niveau 4 bij het mbo college Lelystad Dronten. Tijdens dit programma doorleven studenten de principes van de topzeilsport. Aan boord worden de studenten gecoacht op topsportmentaliteit, 80% van deze coaching wordt verzorgd door de coaches van Team Heiner, 20% van de coaching aan boord wordt verzorgd door de studiecoaches van het mbo college Lelystad Dronten. In de beroepsopleiding komen deze principes weer terug. Tijdens opdrachten of tijdens de beroeps praktijk vorming worden de studenten gecoacht op topsportmentaliteit, dit gebeurt voor 80% door de studiecoaches van het mbo college Lelystad Dronten en voor 20% door de coaches van Team Heiner. Afgestudeerden hebben als persoon meer te bieden, ze zijn gewild op de arbeidsmarkt en worden gekenmerkt als high potentials voor functies in het middenkader van het bedrijfsleven. Een aantal afgestudeerden gaat in de zeilindustrie werken; door het zeilprogramma kunnen zij goed zeilen, waardoor ze voor veel banen in deze industrie nog een extra streep voor hebben. Omdat zowel het MBO als HBO (Windesheim) in samenwerking met Team Heiner starten met Leadership = Leren van Topsport zal de mbo en hbo leerlijn goed op elkaar aansluiten. De studenten niveau 4 van het mbo college Lelystad Dronten zullen makkelijker doorstromen naar een hbo opleiding. College 4 leadership= leren van topsport wordt aangeboden aan de eerstejaars studenten van: Handel administratie: MBO Handel (niveau 4) MBO administratie (niveau 4) Techniek: MBO technicus (WTB) (niveau 4) MBO Middenkader Watersportindustrie (niveau 4) MBO automotive (niveau 4) MBO bouw (niveau 4) Gezondheidzorg / welzijn MBO apothekersassistent (niveau 4) MBO doktersassistent (niveau 4) MBO welzijn (niveau 4) 2. Uitbreiding van het aanbod technische opleidingen in Lelystad met de opleiding technicus niveau 4 Het mbo college Lelystad Dronten heeft de ambitie om het assortiment technische opleidingen op niveau 4 te verbreden. De niveau 4 opleidingen techniek die dit schooljaar (2011 / 2012) in het assortiment zijn opgenomen zijn: 1. bouwkunde 2. voertuigtechniek 3. automotive De ambitie is om dit assortiment uit te breiden met de opleiding technicus niveau 4 in combinatie met de niveau 3 en 4 opleidingen uit de watersportindustrie. 3

8 crebo uitstroom niveau Technicus Commercieel technicus Meewerkend voorman watersportindustrie Allround medewerker watersportindustrie 3 3. Leerbedrijf innovatief vakmanschap licht ontwerpen en construeren met composiet. In de ontwikkeling van de Roy Heiner Academy is er veelvuldig contact geweest met ondernemers uit de composietenindustrie. Het bedrijf Shipcare uit Lelystad is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de RHA. In november 2011 is het ROC Flevoland gastheer geweest van de jaarvergadering van Brancheorganisatie VKCN voor bedrijven en instellingen die actief zijn in de Nederlandse kunststof composieten industrie. Voorafgaand aan de jaarvergadering hebben de leden een bezoek gebracht aan de Bataviawerf. Daar lag naast de Batavia ook het schip de TH Het ecosysteem van de stichting Compoworld bestaat uit Ondernemen Onderzoek en Onderwijs. Door deze combinatie wordt het voor het bedrijfsleven mogelijk om innovatie te realiseren met goed opgeleide professionals. Een centrum of leerbedrijf voor innovatief vakmanschap voor MBO en vmbo is een schakel die nu nog ontbreekt in het ecosysteem van Compoworld. De aanvraag voor een Centrum voor innovatief vakmanschap bij het platform voor bèta techniek ingediend op 18 april Het centrum voor innovatie vakmanschap zal meerdere locaties omvatten. Een centrum nabij Friese Poort in Emmeloord en een locatie nabij ROC Flevoland mbo college Lelystad. De locatie van het centrum innovatief vakmanschap in Lelystad is Schaap Composites/ Binnen het bedrijf Schaap Composites van Leen Schaap zijn regelmatig studenten van de TU Delft, Windesheim Zwolle en Inholland actief. Door de studenten van het mbo, hbo en TU in de praktijk te laten werken met composieten en de moderne technieken in de watersport ontstaat er een doorlopend leerlijn in de hele beroepskolom. Theoretische kennis, vaardigheid en innovatie komen op deze locatie bij elkaar. Deze locatie zou de volgende componenten bevatten. Vraagbaak voor advisering en scholing Kenniscentrum composieten Praktische scholing Mbo-composieten Praktische scholing Vmbo-composieten Uitvoering HBO-Minor composieten Practicum basisbewerkingen composieten voor cursisten en ontwerpers Uitvoerlocatie projecten HBO en MBO composieten In de locatie zouden de volgende faciliteiten aanwezig zijn; Ruimte voor ontwerpen Ruimte voor projectengineering Ruimte voor practicum composieten 4. doorlopende leerlijn mbo hbo De doorlopende leerlijn met Windesheim is een doorlopende lijn volle tijd hbo duaal associate degree Leren van topsport i.s.m. Team Heiner 1 Dit schip is door Juan Kouyoumdian en Roy Heiner ontworpen als kleiner zusje van de huidige V-70 generatie, het type schip dat in de Volvo Ocean Race van 2005/2006 voor het eerst werd gevaren. Roy Heiner: Met de TH 38 willen wij de snelheid en kennis beschikbaar stellen aan particulieren om hetzelfde gevoel te geven als op een VOR 70 De stijfheid van de carbon romp houdt de boot levendig en scherp. Romp en dek zijn gemaakt door Schaap in Lelystad, die eerder de ABN boten bouwde. Die ervaring is goed terug te zien in de spiegelgladde romp. 4

9 composieten Een directe verbinding met het bedrijfsleven is onmisbaar, andersom zullen bedrijven zullen zich graag aan dit initiatief willen verbinden. Zij krijgen direct een meerwaarde in de vorm van o.a. scholarships, stages en leerprojecten. De samenwerking met het bedrijfsleven zal technische en bedrijfseconomische innovatie versnellen. 5

10 1. De partners 1.1 De partners De doorstart van de Roy Heiner Academy is een initiatief van ROC Flevoland mbo college Lelystad Dronten. De partners zijn: Schaap Composites (licht ontwerpen en construeren met composiet) en Team Heiner (Leren van Topsport). ROC Flevoland is de grootste aanbieder van MBO onderwijs in Flevoland en kent drie speerpunten, namelijk internationalisering, ondernemen en sport. Daarnaast bundelen ROC Flevoland en ROC van Amsterdam hun krachten. Samen verzorgen zij onderwijs voor studenten. Beide onderwijsinstellingen willen een betere aansluiting creëren tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio. Eén van de doelstellingen van deze krachtenbundeling is het realiseren van een topconcept op het gebied van watersport in Flevoland, watersportprovincie bij uitstek. Naast sport wil het ROC binnen dit topconcept ondernemen nadrukkelijk een plek geven. De mbo colleges van ROC van Amsterdam en Flevoland zullen zich positioneren en profileren passend in de omgeving van het mbo college. Voor het mbo college Lelystad Dronten is de doorstart van de Roy Heiner Academy een belangrijk. Naar verwachting zal dit leiden tot een toename van het aantal niveau 4 student binnen het mbo college. Roy Heiner richtte in 1996 zijn eigen zeilbedrijf Team Heiner op. De wedstrijdzeiler in hart en nieren nam deel aan vier achtereenvolgende Olympische Spelen, won in 1996 een bronzen medaille, schipperde op meerdere boten in oceaanraces rond de wereld en verwierf naam in diverse prestigieuze zeilprojecten als bijvoorbeeld de America's Cup en het internationale matchrace circuit. Ondertussen groeide zijn zeilbedrijf in Nederland steeds verder uit. Van opleidingsinstituut voor wedstrijdzeilers (de Heiner Zeil Roy Heiner Academy) tot volwaardig zeilbedrijf waar bedrijfsleven en topsport elkaar op professionele wijze ontmoeten. Team Heiner is inmiddels wijds bekend om haar betrokkenheid bij topsportprojecten, gerenommeerde zeilopleidingen en succesvolle programma s voor het bedrijfsleven. Composiet en composietproducten zijn al ruim 30 jaar de specialiteit van Schaap Composites. Als specialist op het gebied van vezelversterkende kunststof (composiet) worden verschillende composietproducten ontwikkeld en vervaardigd. Bij het werken met composiet worden de modernste technieken en meest recente productiemethodes toegepast. De ligging aan het water en ruime faciliteiten maken het mogelijk om omvangrijke composietproducten te vervaardigen. Handlay-up, vacuüminjectie of prepregtechnologie. De deelname van Delta Lloyd aan de Volvo Ocean Race was met de winnaarsboot van de Volvo Ocean Race De racer die toen deelnam onder de ABN Amro vlag is gebouwd op de werf van Schaap Composites. Bijzonder dat het schip deze zware race twee keer vaart. Naast schepen maakt en ontwerp Schaap Composites o.a. bruggen en zwembaden van composiet. 1.2 Partners bij oprichting Naast de hierboven genoemde partners zijn de Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad bij de oprichtingbetrokken. Zij doen dit om de volgende redenen. De gemeente Lelystad wil de ontwikkeling van onderwijs in de stad bevorderen. Naar verwachting zal Lelystad Airport een thuisbasis gaan vormen voor (technisch) onderwijs. Deze keuze, en het daarin opgenomen aanbod van opleidingen, sluit in hoge mate aan bij de kenmerken van Lelystad en de regio. Daarnaast gelden marketingargumenten. Op basis van een onlangs verricht imago-onderzoek is door de gemeente Lelystad een strategisch marketingplan ontwikkeld. Een van de speerpunten van dit citymarketing plan is de (door)ontwikkeling van Lelystad als watersportstad van Nederland. Voor Lelystad kan de de doorstart van de Roy Heiner 6

11 Academy derhalve een belangrijk argument zijn voor het vestigen van het gewenste imago van de stad. De provincie Flevoland zet in op de ontwikkeling van onderwijs in Flevoland. Tegelijkertijd kent de provincie een economisch belang: voor de Provincie Flevoland is watersport, en daaraan gerelateerde activiteiten, één van de speerpunten in de toeristische promotie. In de periferie van de watersport zijn ook diverse economische activiteiten ontstaan op het gebied van onderhoud en bouw van schepen, zeilscholen etc. De doorstart van de Roy Heiner Academy bevestigt de rol van Flevoland als watersportprovincie enorm. De samenwerking tussen het ROC Flevoland mbo college Lelystad Dronten en het bedrijfsleven in de watersportbranche biedt ook diverse nieuwe, innovatieve mogelijkheden. De provincie Flevoland levert een bijdrage aan de activiteiten die moeten leiden tot het verwerven van de Olympische Spelen in2028 waarvan het zeildeel zich in Flevoland zou moeten afspelen. Flevoland beschikt over een prima infrastructuur t.b.v. watersport en telt bijvoorbeeld het grootste aantal beschikbare ligplaatsen. De komende jaren wordt het watersportkarakter van deze provincie nadrukkelijk in campagnes uitgedragen. 2. Missie en doelstellingen 2.1 Missie De missie van de doorstart van de Roy Heiner Academy is: Jonge mensen op mbo niveau 4 opleiden tot daadkrachtige professionals voor het bedrijfsleven. Studenten volgen daarvoor een hoogwaardige MBO opleiding waarin het doorleven van principes uit de top(zeil)sport is geïntegreerd. Om dit te bereiken willen we jongeren competentiegericht opleiden, in brede opleidingen op MBO niveau met daarin doorlopende en verkorte leerlijnen naar het HBO. De studenten worden in hun opleiding intensief gecoacht op verwerven van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een topsport houding. Dat gebeurt in theorie, in de beroepspraktijk en aan boord van wedstrijdboten. Het zeilen is een middel dat ingezet wordt voor het ontwikkelen van de topsporthouding. 2.2 Doelstellingen korte en middellange termijn 1. De doorstart van de Roy Heiner Academy start 1 maart jongeren eerste leerjaar bouw (niveau 4) volgen van 1 maart 2012 tot einde schooljaar het programma van het College 4 Leadership = Leren van Topsport. 2. Van september 2012 tot juli 2013 volgen tenminste 80 jongeren (eis uit de BIB) eerste leerjaar niveau 4 het programma van het College 4 Leadership = Leren van Topsport Maart 2012 wordt gestart met het leerbedrijf jachtservice bij Shipcare in Lelystad. 5 Studenten van de niveau 4 opleiding technicus (Almere) zullen het programma modern ontwerpen en construeren met composiet volgen tot het einde van het schooljaar Tijdens het schooljaar zullen tenminste 50 studenten (eis uit de BIB) van de niveau 4 opleiding technicus, automotive en bouw het programma modern ontwerpen en construeren met composiet volgen. 5. In april is de aanvraag voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap composieten ingediend bij het platform béta techniek. 6. Tijdens het schooljaar wordt de opleiding technicus niveau 4 watersportindustrie, windenergie, commercieel technicus voorbereid. 7. Schooljaar start de opleiding technicus niveau 4 watersportindustrie, windenergie, commercieel technicus met 20 studenten. Jaarlijks starten tenminste 20 studenten. 8. Tijdens het schooljaar wordt de leerlijn modern ontwerpen en construeren met composiet ontworpen voor de opleidingen bouwkunde (niveau 2, 3 en 4) automotive (niveau 2, 3 en 4) en technicus (niveau 4). 9. Eind 2012 heeft het mbo college 10 bedrijven/instellingen als partner en circa 30 als stagebedrijf aan zich weten te binden. 7

12 10. In 2015 stromen de eerste MBO studenten uit naar de arbeidsmarkt; een deel stroomt door naar de duale HBO opleidingen en een ander deel naar de voltijds HBO opleiding. 11. In 2016 stroomt 80% van de MBO studenten door naar een HBO opleiding, waarvan 60% via de verkorte leerroute. 12. In 2013 bestaat de van de begroting voor College 4 Leadership = Leren van Topsport voor 15 % - 20% uit inkomsten van OC&W en 80%- 85% uit inkomsten vanuit de derde geldstroom. 13. De instroom van het mbo college Lelystad Dronten zal in zijn geheel toenemen, specifiek voor niveau 4 technicus met 20 studenten jaarlijks, door College 4 Leadership = Leren van Topsport zal de instroom in de niveau 4 opleidingen met 20 procent toenemen in het schooljaar (50 studenten). 2.3 Doelstellingen lange termijn 1. MBO (en HAVO) studenten kiezen voor een studie aan het ROC Flevoland mbo college Lelystad Dronten, omdat ze weten daarmee een voorsprong op de arbeidsmarkt te hebben (2016) 3. Het mbo college levert samen met Team Heiner, Shipcare en het bedrijfsleven in Lelystad een structurele en erkende bijdrage aan innovatieve ontwikkelingen in de zeilsport en zeilindustrie (2020). 4. Het mbo college levert samen met de Friese Poort, technocentrum, Team Heiner, Shipcare, het composiet bedrijfsleven in Lelystad, Windesheim, Inholland, groot composiet en compoworld een structurele en erkende een bijdrage aan innovatieve ontwikkelingen in modern ontwerpen en construeren met composiet (2020). 5. De verhouding tussen niveau 1, 2 en 3. 4 binnen het mbo college Lelystad Dronten verschuift van 39 % - 61% naar 25% 75%. 6. Het mbo college Lelystad Dronten is in 2018 groeid met 300 studenten. 3. Het Concept 3.1 Onderwijs Het bijzondere aan de doorstart van de RHA is: 1 College 4 Leadershio = Leren van Topsport. 2 Uitbreiding van het aanbod technische opleidingen in Lelystad met de opleiding technicus niveau 4. 3 Leerbedrijf innovatief vakmanschap licht ontwerpen en construeren met composieten. 4 Doorlopende leerlijn mbo hbo. Het bedrijfsleven, zorg en welzijnsinstellingen vragen om daadkrachtige professionals die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden, maar ook met de juiste houding en gedrag. De zeilindustrie vraagt om allround medewerkers, de opleidingsrichting is bij voorkeur breed-technisch of breed-economisch. MBO ers zijn gewild MBO en HBO studenten kiezen voor een generieke, brede opleiding. Veel MBO ers willen doorstromen naar het HBO, waar ze in dezelfde richting blijven studeren. We willen. MBO-HBO leerroutes creëren als alternatief voor de HAVO-HBO leerroute. De MBO opleidingen zijn: Handel administratie: MBO Handel (niveau 4) MBO administratie (niveau 4) Techniek: MBO Middenkader Engineering (niveau 4) MBO Middenkader Watersportindustrie (niveau 4) MBO automotive (niveau 4) MBO bouw (niveau 4) Gezondheidzorg/welzijn MBO apothekersassistent (niveau 4) MBO doktersassistent (niveau 4) MBO welzijn (niveau 4) Wettelijk kader 8

13 De opleidingen kunnen inhoudelijk niet afwijken van de kwalificatiedossiers voor het mbo, De vorm is wel anders. Het onderwijs dat op het water wordt verzorgd is als volgt te verantwoorden. De curricula bieden een deel vrije ruimte. Daarnaast kunnen delen van Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) en ontwikkeling van beroepscompetenties aan boord worden getraind. In totaal beslaat dit 20-25% van het totale curriculum. Het mbo mag 15% van het onderwijs uitbesteden aan derden, ROC Flevoland is echter altijd verantwoording plichtig aan de Inspectie van het Onderwijs 3.2 Topsportmentaliteit in beroepsonderwijs Topsporters en toppers in het bedrijfsleven blinken uit door hun houding en gedrag: ze zijn gedreven, proactief, ontwikkelen zich sneller dan gemiddeld, zijn effectief in hun doen en laten, nemen hun eigen loopbaan ter hand en tonen zich een teamplayer. Dit is precies waarom topsporters de top halen. Door hun mentaliteit onderscheiden ze zich van de gewone sporter. Bij alles wat ze doen leggen ze de lat hoog. Beroepsonderwijs & Topsportmentaliteit Kennis KENNEN Integrale leerlijn TOPSPORTMENTALITEIT IK: Wat wil ik? Wat kan ik? Wie ben ik? DOEL: Droom, ambitie, resultaat WIJ: Hoe werken wij samen? IK in TEAM: Wat vraagt het team van mij? Leiderschap aan het team Vaardigheden KUNNEN Houding WILLEN + ZIJN 9

14 Talrijke principes van persoonlijk leiderschap uit de topsport gelden ook in werk en het dagelijkse leven. Door studenten op deze vlakken intensief te begeleiden zullen ze uiteindelijk in hun latere werk succesvoller zijn. Door de managementprogramma s van Team Heiner (voor top van het bedrijfsleven) is ruime ervaring opgedaan met het vertalen van het topsport-denken naar alledaagse werksituatie in organisaties. Uniek is om deze principes ook in het onderwijs in te brengen. We brengen er competentiegericht onderwijs mee op een hoger plan. In deze onderwijsbenadering geldt een competentie als een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Waar in de gangbare opleidingen veel nadruk ligt op kennis en vaardigheden (op kennen en kunnen), zal in het College 4 Leadership = Leren van Topsport ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan houding (willen en zijn). Principes zoals geschetst in de schema s van figuur hieronder zullen we toevoegen aan de bestaande beroeps- en opleidingcompetenties. Samenwerken = Samen 1 presteren PRINCIPES VAN TOPSPORTMENTALITEIT : Hoe haal je het maximale uit jezelf? Teamlid zijn 2 3 Individu, hoe haal je het maximale uit jezelf? Eigen verantwoordelijk nemen Initiatief nemen Winnaarsgeest en beginnersgeest Persoonlijke doelen stellen Prioriteiten stellen Fouten maken moet (durf te leren) Zelfinzicht (o.a. inzicht in voorkeur leerstijl Omgaan met tegenslagen, doorzettingsvermogen Respecteren van natuur wetten/ spelregels Omgaan met druk van buitenaf en vanuit jezelf Beslissingen nemen 1: kennis 2: vaardigheden 3: Houding. gedrag Teamlid zijn Betrouwbaar teamlid zijn Commitment tonen aan anderen (in gedrag) Werken aan cohesie Communicatie (dialoog i.p.v. monoloog) Win-win denken en handelen Voorkeur teamrol Conflict constructief maken Samenwerken is samen presteren Gezamenlijk doel De structuur: groepswerk vs. teamwerk Heldere taken en rollen Juiste persoon op juiste plaats Synergie, de kracht van de verschillen gebruiken De rol van de leider Het maximale uit zichzelf halen doen allereerst natuurlijk de studenten zelf. Maar om hierin grenzen te verleggen is gerichte coaching noodzakelijk. Alle docenten, trainers en begeleiders van College 4 Leadership coachen de jongeren intensief in de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap. Zij doen dit vanuit een gemeenschappelijke denkwijze. Dat begint met het op pro-activiteit aanspreken van studenten; studenten zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze doen. Doelen worden gesteld en ze worden uitgedaagd om continu de juiste prioriteiten te stellen. Om in teams optimaal te kunnen functioneren moet de student gaan handelen volgens het principe Together Each Achieves More. Communicatie wordt aangepakt en iedereen zal de kracht van de verschillen gebruiken om het maximale met het team te bereiken. De competentie samenwerken zoals in de bestaande beroepscompetenties beschreven vatten wij niet op als samen werken maar samen presteren. Afgestudeerden zijn krachtige persoonlijkheden die zich in dienst kunnen stellen van het team. 10

15 3.4 Leadership als onderdeel van lifeskills 1. lifeskills en jobskills Het mbo college Lelystad Dronten heeft de ambitie om volgend schooljaar te starten met een andere organisatie van het onderwijs. Het onderwijs zal georganiseerd zijn langs lifeskills en jobskills. Lifeskills zijn de generieke competenties die iedere student op het mbo moet ontwikkelen, deze competenties zijn in ieder kwalificatiedossier opgenomen. De onderdelen zijn o.a.: Studie en loopbaan coaching Burgerschap Rekenen Nederlands Onder de jobskills vallen de beroepgerichte competenties met kennisvakken als o.a.: Wiskunde Engels Boekhouden Mechanica materiaalkennis Ook beroepsgerichte vaardigheden vallen onder de lijn jobskills o.a.: Verkooptechnieken Baliewerk Klantvriendelijkheid Ontwerpen en construeren De driehoek hieronder geeft een beeld van 1. De generieke lifeskills waar veel studenten samen de lessen volgen, 2 de jobskills of beroepscompetenties die in grotere groepen kwalificatiedossier overstijgend aangeboden worden en 3 de specifieke jobskills die in kleine groepen gegeven worden

16 3.5 Assortiment technische opleidingen van het mbo college Lelystad Dronten Het mbo college Lelystad Dronten heeft de ambitie om het assortiment technische opleidingen op niveau 4 te verbreden. De niveau 4 opleidingen techniek die dit schooljaar (2011 / 2012) in het assortiment zijn opgenomen zijn: 1. bouwkunde 2. voertuigtechniek 3. verkoper automobielbranche De ambitie is om dit assortiment uit te breiden met de opleiding technicus niveau 4 in combinatie met de niveau 3 en 4 opleidingen uit de watersportindustrie. crebo uitstroom niveau Technicus Commercieel technicus Meewerkend voorman watersportindustrie Allround medewerker watersportindustrie 3 De opleiding technicus in Lelystad zal gericht zijn op technicus, commercieel technicus watersportindustrie en windenergie. Er zal naast aandacht voor het werken met traditionele materialen als hout en staal veel aandacht zijn voor het werken met composiet. De opleidingen bouwkunde en technicus hebben een doorlopende leerlijn met de opleidingen bouwkunde en werktuigbouw van Windesheim Flevoland. 3.6 Licht ontwerpen en construeren met composiet 1 Maart 2012 is gestart met het leerbedrijf bij Schaap Composites in Lelystad. Tot de zomervakantie van 2012 volgen studenten van de niveau 4 opleiding technicus uit Almere twee dagen per week het programma licht construeren en ontwerpen op de locatie van Schaap Composites in Lelystad. In het schooljaar wordt het aantal studenten uitgebreid tot 50 en zullen ook studenten van bouwkunde en automotive deelnemen aan dit programma. Dit is mogelijk dankzij de BIB subsidie In samenwerking met het Arcus College wordt het vakcollege voorbereid. Een belangrijk onderdeel van het vakcollege wordt een leerbedrijf voor innovatief vakmanschap. Op 18 april is door ROC Flevoland als penvoerder, ROC Fries Poort Emmmeloord, Technocentrum en Compoworld een aanvraag voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap ingediend bij het platform voor Béta techniek: Er is een totaalbudget van 11,4 miljoen euro beschikbaar. Toekomstige Centra binnen de topsectoren Chemie, Water, High Tech Systemen & Materialen, Logistiek, Life Sciences & Health en Creatieve Industrie komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Het centrum innovatief vakmanschap composiet valt onder de sector High Tech Systemen & Materialen. Per initiatief is er maximaal 1,9 miljoen euro beschikbaar, met minimaal 50% cofinanciering. Uiterlijk 15 juni om uur is de deadline voor het inleveren van de regiovisie met de definitieve voorstellen voor de business cases. De penvoerder hiervan is in alle gevallen een onderwijsinstelling, met een aantoonbare samenwerking met andere vmbo- en mbo-instellingen, bedrijfsleven en decentrale overheden. 6 juli is de bekendmaking beoordeling van de business cases Centra voor innovatief Vakmanschap. 8 oktober is de deadline voor het inleveren van de business plannen Centra voor innovatief vakmanschap. Een instelling bepaalt zelf of een business plan wordt ingeleverd. De penvoerder is een onderwijsinstelling, met een onderliggend geformaliseerd samenwerkingsverband. Een instelling kan alleen een business plan inleveren als er een business case is ingediend. Indien de instelling besluit door te gaan, wordt gevraagd de business case concreet uit te werken in een business plan 15 oktober presenteren de aanvragers de definitieve business plannen aan de expertcommissie. Op basis van het advies van de expertcommissie adviseert het Platform de betrokken ministers over de definitieve investeringstoekenning. 12

17 Visie en Missie Belangrijke partijen op het gebied van composiettechnologie bevinden zich in Noord-Holland (Lectoraat Groot Composiet InHolland) en Overijssel (Polymer Science Park, Zwolle). De strategische ligging van Flevoland tussen beide regio s en het specifieke karakter van de nieuwe en jonge provincie maken Flevoland de logische schakel tussen beiden. Dit wordt nog eens onderstreept doordat in de provincie het composietenlab NLR gevestigd is, evenals een groot aantal MKB-bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling, toepassing en productie van composieten. Vanuit de regio is een aantal economische speerpunten gedefinieerd, waarvan composieten er één is. Om dit cluster verder te versterken zijn met ondersteuning vanuit diverse regionale overheden verschillende initiatieven ondernomen; de regio zet sterk in op composiettechnologie. Belangrijk aandachtspunt in deze initiatieven is het versterken van het composietonderwijs tot daadwerkelijk toponderwijs. Samengevat: De nieuwe regio trekt nieuwe technologie aan, de regio kiest voor high-tech composieten en high-tech composieten vereist toponderwijs. CIV Composietenlab Flevoland Doel van de betrokken partijen is om uit te groeien tot hét Composietenlab Flevoland en als zodanig een wereldspeler te zijn. De gezamenlijke ambitie is de ontwikkeling van een integraal, innovatief en kennisintensief vakgebied, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe onderwijsconcepten, in uitdagende en eigentijdse studieomgevingen en de stimulering van innovaties op het gebied van composiettechnologie. De missie van de samenwerkende partijen luidt dan ook als volgt: Het ontwikkelen van toponderwijs op het gebied van composiettechnologie. Acties De gezamenlijke partners zetten in op de oprichting van het CIV Composietenlab Flevoland, als onderdeel van het ecosysteem Compoworld. Ecosysteem Compoworld St. Compoworld, kennis, onderzoek en bedrijfsleven hbo onderwijs Windesheim Flevoland Mbo3,4 onderwijs ROC Flevoland mbo2 onderwijs ROC Flevoland Mbo3,4 onderwijs Friese Poort mbo2 onderwijs Friese Poort VMBO Flevoland Met dit centrum wordt mede invulling gegeven aan de betrokkenheid van het MBO (en HBO) bij het economisch sterke composietencluster in de regio en krijgt de kennis die wordt ontwikkeld binnen het cluster (o.a. vanuit ACM-TC, NLR, ICO en ondernemers) een centrale plek in het regionale (middelbaar) beroepsonderwijs. Het CIV Composietenlab Flevoland biedt een platform voor vraaggestuurde innovatie en hergebruik van ontwikkelde kennis en technologie. Het initiatief sluit dan ook naadloos aan bij het nieuwe bedrijfslevenbeleid van het Ministerie van EL&I gericht op de topsectoren: 13

18 De kennis- en onderzoek agenda is vraag gestuurd vanuit het bedrijfsleven en de samenwerking tussen kennisinstituten wordt gestimuleerd; De onderwijs- en scholingsactiviteiten vergroten de beschikbaarheid van goed opgeleide vakmensen, bevorderen ondernemerschap en zullen kennismigranten aantrekken en vasthouden; Vergroten van de toepassing van composieten (topsector High Tech Systemen en Materialen) draagt substantieel bij aan de verwezenlijking van duurzaamheidsdoelen door energiebesparing, besparing grondstoffen, verlenging van levensduur en recycleerbaarheid. In de regio Flevoland is een groot aantal composietproducenten en een groot aantal (mogelijke) gebruikers van composieten actief. Het aantal (toekomstige) werknemers dat bekend is met (de toepassingsmogelijkheden van) composieten en dat de koppeling tussen beide partijen kan leggen is echter nog (te) beperkt. CIV Composietenlab Flevoland wil dit aantal vergroten. Daarnaast is de sector nog relatief jong en is de marktpotentie groot. Business development en ondersteuning bij de vraagarticulatie kunnen helpen bij het verder uitbouwen van dit kansrijke cluster. Binnen CIV Composietenlab Flevoland staan 2 actielijnen centraal, waardoor een infrastructuur wordt gecreëerd waarmee de kennis die is en wordt ontwikkeld binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (gerelateerd aan composieten) snel kan worden doorvertaald naar opleidingen en bedrijven: Actielijn 1: Onderwijs en kennisontwikkeling: Actielijn 2: Business development en vraagarticulatie: CIV aanvraag St. Compoworld, kennis, onderzoek en bedrijfsleven hbo onderwijs Windesheim Flevoland Mbo3,4 onderwijs ROC Flevoland mbo2 onderwijs ROC Flevoland Mbo3,4 onderwijs Friese Poort mbo2 onderwijs Friese Poort VMBO Flevoland 6 juli 2012 maakt het platform Bétatechniek bekend welke businesscases uitgewerkt mogen worden tot een businessplan. Op 8 oktober en op 15 oktober adviseert de commissie de minister over de investeringen. In april 2012 is een bescheiden mbo leerbedrijf compsiet van start gegaan bij Schaap Composites in Lelystad. Dit is mogelijk dankzij de subsidie BIB. Deze subsidie eindigt in maart

19 MBO niveau 2 maakt geen deel uit van een CIV aanvraag. Het is een maatregel bedoeld voor mbo niveau 3 en 4. Indien de CIV aanvraag niet gehonoreerd wordt is er geen financiering voor een mbo leerbedrijf innovatief vakmanschap voor het ROC Flevoland mbo college Lelystad. ROC Friese Poort kan een doorstart maken met behulp van de financiële middelen van de provincie Flevoland die toegekend zijn aan Compoworld en Friese Poort. Het vakcollege met een leerbedrijf VMBO composieten is opgenomen in een subsidieaanvraag met dezelfde procedures en hetzelfde beoordelingskader. Ook daar geldt: indien de aanvraag niet gehonoreerd wordt is er geen financiering voor het vakcollege of leerbedrijf vmbo innovatief vakmanschap Composiet. Mbo3,4 onderwijs ROC Flevoland Reservering St. Compoworld, kennis, onderzoek en bedrijfsleven hbo onderwijs Windesheim Flevoland mbo2 onderwijs ROC Flevoland VMBO Flevoland Mbo3,4 onderwijs Friese Poort mbo2 onderwijs Friese Poort De vraag aan de gemeente en de provincie is om financiële middelen te reserveren voor een leerbedrijf innovatief vakmanschap mbo niveau 2. Daarnaast voor een leerbedrijf innovatief vakmanschap mbo niveau 3,4 en vmbo indien de subsidie aanvraag niet gehonoreerd wordt. Mbo Friese Poort Emmeloord NLR Lectoraat composiet Mbo ROC Flevoland mbo college Lelystad HBO Windeheim Flevoland Lectoraat kunststoftechnologie Windesheim Design production en management U Twente 15

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad.

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-221327 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent 2.2.1 Schoolloopbaan Steller: F. Nilsen Afdeling:

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Human Capital Agenda Topsector Logistiek

Human Capital Agenda Topsector Logistiek Human Capital Agenda Topsector Logistiek December 2011 Samenvatting en Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ambities voor Logistiek 4 Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. En

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Human Capital Agenda topsector chemie

Human Capital Agenda topsector chemie Human Capital Agenda topsector chemie Topteam chemie 30 december 2011 Voorwoord De topsector chemie presenteert hierbij de Human Capital Agenda voor de komende jaren. Deze agenda is gebaseerd op een analyse

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

Stelselmatig samenwerken Een agenda voor HBO en bedrijfsleven

Stelselmatig samenwerken Een agenda voor HBO en bedrijfsleven Een agenda voor HBO en bedrijfsleven VNO-NCW VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 160 brancheverenigingen met hun ruim

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas

P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas P. 04 P. 15 Doelen en ambities: Op naar de top 5 P. 14 Onderzoek naar de tevredenheid van studenten P. 18 Aanpak Voortijdig Schoolverlaten groot succes Meer docenten voor de klas Jaarkrant 13 02 2012 Docente

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016

SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 Meer studenten hbo techniek via Centres of Expertise Plan Commissie De Boer Den Haag, 20 oktober 2009 SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 Leden commissie Drs.

Nadere informatie

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Notitie Prestatieafspraken OCW

Notitie Prestatieafspraken OCW Notitie Prestatieafspraken OCW van HZ University of Applied Sciences Vlissingen, 18 juni 2012 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Deze notitie bevat het voorstel van de HZ op grond van het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Centrum voor innovatief vakmanschap Water

Centrum voor innovatief vakmanschap Water chten Centrum voor innovatief vakmanschap Water Businessplan Programmalijn 2 Toptechniek in bedrijf Dit rapport heeft 37 pagina s Samenvatting Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water)

Nadere informatie