Voorstel aan de raad. Nummer: Z Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de raad. Nummer: Z12-224453. Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen"

Transcriptie

1 Voorstel aan de raad Nummer: Z Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: F.G.W. Nilsen Afdeling: BLD Sociaal Maatschappelijk Beleid Telefoon: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen 2.2 Op weg met talent Schoolloopbaan Punt 9b van de agenda voor de vergadering van 11 september Onderwerp: Doorontwikkeling MBO Roy Heiner Academie. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan Be Prepared, Doorstart Roy Heiner Academy ROC Flevoland MBO college Lelystad d.d. 10 mei De begrote onttrekking in 2012 voor de RHA van 2 mln. uit de Reserve Ontwikkeling Stad voor 1,5 mln. niet te effectueren en de resterende ,00 her te bestemmen voor de ontwikkeling van het MBO in Lelystad (conform onder 1 genoemd bedrijfsplan en onder voorwaarde van cofinanciering door de provincie Flevoland) waarvan ,00 te investeren in 2012 voor de ontwikkeling van de topsportmentaliteit en opname van de technische opleidingen uit de RHA in het onderwijsaanbod van het MBO en maximaal ,00 te reserveren in 2013 voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, Composieten Lab Lelystad en de begroting van het programma Op weg met talent overeenkomstig aan te passen. Aanleiding Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad van Lelystad besloten om in totaal 5 mln. uit de Reserve Ontwikkeling Stad beschikbaar te stellen t.b.v. de investeringsopgave voor Hogeschool Windesheim Flevoland (HWF). Naast de bijdrage aan de Hogeschool Windesheim Flevoland van 3 mln. is voor de ontwikkeling van de Roy Heiner Academie 2 mln. begroot. In 2011 is gebleken dat de oorspronkelijke plannen betreffende de ontwikkeling RHA thans niet realiseerbaar zijn. Op basis van het RHA-concept zijn zowel het HBO (Hogeschool Windesheim Flevoland en team Heiner) als het MBO (ROC Flevoland en team Heiner), doorgegaan met het ontwikkelen van plannen die structuurversterkende effecten hebben op het MBO en HBO in Lelystad. Een en ander in lijn met het oorspronkelijke concept van de RHA. Het ROC Flevoland heeft een bedrijfsplan opgesteld voor de doorontwikkeling RHA MBO (zie bijlage). HB1206 paginanummer 1

2 Nummer: Z Kort samengevat. De ontwikkeling van de topsportmentaliteit wordt vanaf schooljaar 2012/2013 aangeboden aan alle niveau 4-studenten van het MBO-college Lelystad; 1 De technische opleidingen die opgenomen waren in de Roy Heiner Academy worden opgenomen in het onderwijsaanbod van de MBO-opleiding. 2 Het ontwikkelen van een leerbedrijf jachtservice en het inrichten van een modern praktijklokaal voor het construeren en ontwerpen met composieten. 3 Samenwerking met Hogeschool Windesheim Flevoland om de ontwikkeling van Associate Degree opleidingen en duale opleidingen binnen korte termijn vorm en inhoud te geven. De ontwikkeling van een modern praktijklokaal voor construeren en ontwerpen met composieten voor de beroepskolom VMBO, MBO en HBO (Composieten Lab Lelystad) kan in samenwerking met Shipcare vormgegeven worden binnen Lelystad. Het ROC Flevoland heeft voor 18 april 2012 een subsidieaanvraag gedaan bij het platform Bétatechniek voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Composieten (Topsectorenbeleid). Deze aanvraag is al door de eerste ronde, in juni is een tweede fase en in oktober vindt definitieve besluitvorming over deze aanvraag plaats. Deze subsidieaanvraag waarvoor het ROC Flevoland penvoerder is, wordt samen met het ROC Friese Poort ingediend. Hiermee wordt het composieten laboratorium binnen het provinciebrede programma Compoworld gebracht. 15 oktober 2012 presenteren de aanvragers de definitieve business plannen aan de expertcommissie. Op basis van het advies van de expertcommissie adviseert het Platform de betrokken ministers over de definitieve investeringstoekenning. Beoogd effect Het versterken van de onderwijsinfrastructuur in Lelystad, in het bijzonder op het MBO. Hiermee alsnog een belangrijk inhoudelijk deel van de plannen voor de Roy Heiner Academy te realiseren, te stimuleren dat meer jongeren in het MBO de niveaus 3 en 4 gaan volgen en daarmee de doorstroming naar het HBO te bevorderen. Argumenten 1. Ad 1 Bedrijfsplan Be prepaired 1.1. De plannen die het ROC Flevoland in samenwerking met het bedrijfsleven heeft ontwikkeld bouwen voort op het concept van de RHA. Het biedt zowel door het aanleren van de topsportmentaliteit in alle niveau IV opleidingen, als in de uitbreiding van het opleidingenaanbod met Middenkader Engineering, in combinatie met niveau 3 en 4 opleidingen uit de watersportindustrie, het leerwerkbedrijf jachtservice en het composieten laboratorium een pakket dat aansluit bij het watersportprofiel van de stad, hoogwaardige maakindustrie met nieuwe materialen De plannen sluiten uitstekend aan op een van de speerpunten van de provincie en het topsectorenbeleid van het rijk. Het nieuwe bedrijvenbeleid van het kabinet is gericht op versterking van de topsectoren van de Nederlandse economie. Met het Composieten Lab Lelystad kan (door de samenwerkingspartners onderwijs, overheid en bedrijfsleven) invulling worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van composieten en de toepassing hiervan in de verschillende producten en bedrijfsprocessen. Binnen het Composieten Lab Lelystad kunnen studenten kennis nemen van de innovatieve toepassingen van composieten binnen voertuigentechniek, bouwkunde, werktuigbouw en watersportindustrie De samenwerking met Windesheim Flevoland bij de ontwikkeling van de AD bouwkunde, en in een latere fase mogelijk meer AD s versterkt de mogelijkheden doorlopende leerlijnen te ontwikkelen tussen MBO en HBO De samenwerking met het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium in Marknesse, Windesheim Flevoland en het ROC Friese Poort in Emmeloord versterkt de kennis en onderwijsinfrastructuur in Flevoland De samenwerking met bedrijven en instellingen binnen Compoworld zal belangrijke structuur versterkende effecten hebben voor economie en werkgelegenheid in Flevoland. HB1206 paginanummer 2

3 Nummer: Z Ad 2. Instemmen met medefinanciering van deze structuurversterkende maatregelen. De gemeente Lelystad heeft voor de ontwikkeling van Hoger Onderwijs en de Roy Heiner Academy totaal 5 mln. gereserveerd in de ROS/RES. Daarvan is 3 mln. ingelegd in het fonds dat de Hogeschool Windesheim Flevoland medefinanciert. Deelnemers in het fonds zijn het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeente Almere en de gemeente Lelystad. Almere is fondsbeheerder. Met Windesheim is overeengekomen dat doorontwikkeling van het HBO gedeelte van de RHA (minor Leadership, minor composieten en de AD bouwkunde) binnen de financiering van de brede businesscase Windesheim Flevoland worden ondergebracht. De 2 mln. in de ROS/RES die gereserveerd zijn voor de ontwikkeling van de RHA zijn wel begroot maar nog niet geëffectueerd. Voorgesteld wordt om 1,5 terug te laten vloeien naar de ROS/RES en de resterende 0,5 mln. te bestemmen voor deze ontwikkeling van het MBO in Lelystad. Concreet betekent dit op korte termijn een investering van ,00. De overige middelen, ,00, worden geoormerkt gereserveerd voor het centrum voor innovatief vakmanschap, Composieten Lab Lelystad. In het kader van de afhandeling RHA is met de provincie afgesproken dat indien er nieuwe levensvatbare voorstellen ten behoeve van onderwijsontwikkeling in Lelystad zal worden bezien in hoeverre de provincie middelen kan inzetten ten behoeve van de lesplaats Lelystad. Voor de RHA heeft de provincie destijds 1,9 mln. gereserveerd. Hiervan is momenteel nog gereserveerd voor de ontwikkeling van het onderwijs in Lelystad. De voorstellen opgenomen in het bedrijfsplan Be prepared passen binnen de kaders zoals afgesproken in het overleg met de provincie Flevoland. Cofinanciering door de provincie Flevoland is voorwaarde voor de bijdrage van de gemeente Lelystad aan dit initiatief dat zowel past binnen het provinciale speerpunt composieten als de noodzakelijke versterking van het MBO in Lelystad. Financiële aspecten De gemeente Lelystad heeft uit de ROS/RES 2 mln. begroot voor de ontwikkeling van de RHA. Voorgesteld wordt om 1,5 niet te effectueren en de resterende 0,5 mln. te bestemmen voor de ontwikkeling van het MBO in Lelystad zoals vastgelegd in Be prepared. Voor de RHA heeft de provincie destijds 1,9 mln. gereserveerd. Hiervan is momenteel nog ,00 gereserveerd voor de ontwikkeling van het onderwijs in Lelystad. Het MBO College Lelystad vraagt van de lokale overheden (provincie Flevoland en gemeente Lelystad) een bijdrage voor de ontwikkeling van deze opleidingsinitiatieven van ,00 voor de eerste fase van de plannen. Uitgaande van cofinanciering door de provincie van 50% betekent dit voor 2012 een investering van ,00. Het ROC Flevoland vraagt een reservering van ,00 voor de realisatie van onderwijsfaciliteiten in Lelystad. Op basis van cofinanciering gaat het voor Lelystad om een reservering van ,00. Inzet van deze middelen is afhankelijk van de vraag of de aanvraag bij het Platform Bèta-techniek (CIV-subsidie) wordt toegekend. Hierover is naar verwachting in oktober 2012 duidelijkheid. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie en voortgang N.v.t. Lelystad, 12 juni Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg M. Horselenberg HB1206 paginanummer 3

4 Raadsbesluit Nummer: Z De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 12 juni 2012; B E S L U I T: 1. kennis te nemen van het bedrijfsplan Be Prepared, Doorstart Roy Heiner Academy ROC Flevoland MBO college Lelystad d.d. 10 mei 2012; 2. de begrote onttrekking in 2012 voor de RHA van 2 mln. uit de Reserve Ontwikkeling Stad voor 1,5 mln. niet te effectueren en de resterende ,00 her te bestemmen voor de ontwikkeling van het MBO in Lelystad (conform onder 1 genoemd bedrijfsplan en onder voorwaarde van cofinanciering door de provincie Flevoland) waarvan ,00 te investeren in 2012 voor de ontwikkeling van de topsportmentaliteit en opname van de technische opleidingen uit de RHA in het onderwijsaanbod van het MBO en maximaal ,00 te oormerken in 2013 voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, Composieten Lab Lelystad en de begroting van het programma Op weg met talent overeenkomstig aan te passen. Lelystad, 11 september De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, HB1206 paginanummer 4

5 Be Prepared Doorstart Roy Heiner Academy ROC Flevoland MBO college Lelystad Dronten Businessplan Doorstart Roy Heiner Academy ROC Flevoland MBO college Lelystad Dronten Datum: Versie: 1 Auteur: Hellen ten Bos (Projectleider ROC Flevoland), Kees Tol (controller ROC Flevoland) 1

6 Inhoud Samenvatting De partners De partners Partners bij oprichting Missie en doelstellingen Missie Doelstellingen korte en middellange termijn Doelstellingen lange termijn Het Concept Onderwijs Topsportmentaliteit in beroepsonderwijs Leadership als onderdeel van lifeskills Assortiment technische opleidingen van het mbo college Lelystad Dronten Licht ontwerpen en construeren met composiet Doorlopende leerlijn po- vmbo- mbo hbo Academy-bedrijven Waarom de Zeilsport? De kracht van wedstrijdzeilen voor de ontwikkeling van houding en gedrag Behoefte onderzoek Wat vraagt de hedendaagse student? Instroomcijfers in perspectief De kansen op de arbeidsmarkt van de zeilindustrie De arbeidsmarkt voor toptalent De vraag naar toptalent Arbeidsmarkt in de composietindustrie Verbinding bedrijfsleven Marketing en communicatie Financiën Uitgangspunten Financiële uitgangspunten voor College 4 Leadership = Leren van Topsport Financiële uitgangspunten Uitbreiding van het aanbod technische opleidingen in Lelystad met de opleiding technicus niveau Leerbedrijf innovatief vakmanschap licht ontwerpen en construeren met composieten Doorlopende leerlijn mbo hbo

7 Samenvatting De Roy Heiner Academy in zijn oorspronkelijk vorm komt er vooralsnog niet. Ook voor dit jaar is het niet gelukt om de licentie voor het hbo werktuigbouw te krijgen. ROC Flevoland mbo college Lelystad Dronten vindt het belangrijk om de pijlers van de RHA voor het mbo te behouden. Deze doorstart van de Roy Heiner Academy omvat 4 onderdelen. 1 College 4 Leadership = Leren van Topsport 2 Assortiment technische opleidingen uitbreiden met niveau 4 technicus: Composieten, watersportindustrie, windenergie. Commercieel technicus 3 Leerbedrijf innovatief vakmanschap modern ontwerpen en construeren met Composieten voor de technische opleidingen bouwkunde, automotive, technicus (WTB) 4 Doorlopende leerlijn mbo - hbo 1. College 4 leadership = Leren van Topsport Onderdeel van het College 4 Leadership is een intensief zeilprogramma. Dit zeilprogramma is een onderdeel van een studie mbo niveau 4 bij het mbo college Lelystad Dronten. Tijdens dit programma doorleven studenten de principes van de topzeilsport. Aan boord worden de studenten gecoacht op topsportmentaliteit, 80% van deze coaching wordt verzorgd door de coaches van Team Heiner, 20% van de coaching aan boord wordt verzorgd door de studiecoaches van het mbo college Lelystad Dronten. In de beroepsopleiding komen deze principes weer terug. Tijdens opdrachten of tijdens de beroeps praktijk vorming worden de studenten gecoacht op topsportmentaliteit, dit gebeurt voor 80% door de studiecoaches van het mbo college Lelystad Dronten en voor 20% door de coaches van Team Heiner. Afgestudeerden hebben als persoon meer te bieden, ze zijn gewild op de arbeidsmarkt en worden gekenmerkt als high potentials voor functies in het middenkader van het bedrijfsleven. Een aantal afgestudeerden gaat in de zeilindustrie werken; door het zeilprogramma kunnen zij goed zeilen, waardoor ze voor veel banen in deze industrie nog een extra streep voor hebben. Omdat zowel het MBO als HBO (Windesheim) in samenwerking met Team Heiner starten met Leadership = Leren van Topsport zal de mbo en hbo leerlijn goed op elkaar aansluiten. De studenten niveau 4 van het mbo college Lelystad Dronten zullen makkelijker doorstromen naar een hbo opleiding. College 4 leadership= leren van topsport wordt aangeboden aan de eerstejaars studenten van: Handel administratie: MBO Handel (niveau 4) MBO administratie (niveau 4) Techniek: MBO technicus (WTB) (niveau 4) MBO Middenkader Watersportindustrie (niveau 4) MBO automotive (niveau 4) MBO bouw (niveau 4) Gezondheidzorg / welzijn MBO apothekersassistent (niveau 4) MBO doktersassistent (niveau 4) MBO welzijn (niveau 4) 2. Uitbreiding van het aanbod technische opleidingen in Lelystad met de opleiding technicus niveau 4 Het mbo college Lelystad Dronten heeft de ambitie om het assortiment technische opleidingen op niveau 4 te verbreden. De niveau 4 opleidingen techniek die dit schooljaar (2011 / 2012) in het assortiment zijn opgenomen zijn: 1. bouwkunde 2. voertuigtechniek 3. automotive De ambitie is om dit assortiment uit te breiden met de opleiding technicus niveau 4 in combinatie met de niveau 3 en 4 opleidingen uit de watersportindustrie. 3

8 crebo uitstroom niveau Technicus Commercieel technicus Meewerkend voorman watersportindustrie Allround medewerker watersportindustrie 3 3. Leerbedrijf innovatief vakmanschap licht ontwerpen en construeren met composiet. In de ontwikkeling van de Roy Heiner Academy is er veelvuldig contact geweest met ondernemers uit de composietenindustrie. Het bedrijf Shipcare uit Lelystad is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de RHA. In november 2011 is het ROC Flevoland gastheer geweest van de jaarvergadering van Brancheorganisatie VKCN voor bedrijven en instellingen die actief zijn in de Nederlandse kunststof composieten industrie. Voorafgaand aan de jaarvergadering hebben de leden een bezoek gebracht aan de Bataviawerf. Daar lag naast de Batavia ook het schip de TH Het ecosysteem van de stichting Compoworld bestaat uit Ondernemen Onderzoek en Onderwijs. Door deze combinatie wordt het voor het bedrijfsleven mogelijk om innovatie te realiseren met goed opgeleide professionals. Een centrum of leerbedrijf voor innovatief vakmanschap voor MBO en vmbo is een schakel die nu nog ontbreekt in het ecosysteem van Compoworld. De aanvraag voor een Centrum voor innovatief vakmanschap bij het platform voor bèta techniek ingediend op 18 april Het centrum voor innovatie vakmanschap zal meerdere locaties omvatten. Een centrum nabij Friese Poort in Emmeloord en een locatie nabij ROC Flevoland mbo college Lelystad. De locatie van het centrum innovatief vakmanschap in Lelystad is Schaap Composites/ Binnen het bedrijf Schaap Composites van Leen Schaap zijn regelmatig studenten van de TU Delft, Windesheim Zwolle en Inholland actief. Door de studenten van het mbo, hbo en TU in de praktijk te laten werken met composieten en de moderne technieken in de watersport ontstaat er een doorlopend leerlijn in de hele beroepskolom. Theoretische kennis, vaardigheid en innovatie komen op deze locatie bij elkaar. Deze locatie zou de volgende componenten bevatten. Vraagbaak voor advisering en scholing Kenniscentrum composieten Praktische scholing Mbo-composieten Praktische scholing Vmbo-composieten Uitvoering HBO-Minor composieten Practicum basisbewerkingen composieten voor cursisten en ontwerpers Uitvoerlocatie projecten HBO en MBO composieten In de locatie zouden de volgende faciliteiten aanwezig zijn; Ruimte voor ontwerpen Ruimte voor projectengineering Ruimte voor practicum composieten 4. doorlopende leerlijn mbo hbo De doorlopende leerlijn met Windesheim is een doorlopende lijn volle tijd hbo duaal associate degree Leren van topsport i.s.m. Team Heiner 1 Dit schip is door Juan Kouyoumdian en Roy Heiner ontworpen als kleiner zusje van de huidige V-70 generatie, het type schip dat in de Volvo Ocean Race van 2005/2006 voor het eerst werd gevaren. Roy Heiner: Met de TH 38 willen wij de snelheid en kennis beschikbaar stellen aan particulieren om hetzelfde gevoel te geven als op een VOR 70 De stijfheid van de carbon romp houdt de boot levendig en scherp. Romp en dek zijn gemaakt door Schaap in Lelystad, die eerder de ABN boten bouwde. Die ervaring is goed terug te zien in de spiegelgladde romp. 4

9 composieten Een directe verbinding met het bedrijfsleven is onmisbaar, andersom zullen bedrijven zullen zich graag aan dit initiatief willen verbinden. Zij krijgen direct een meerwaarde in de vorm van o.a. scholarships, stages en leerprojecten. De samenwerking met het bedrijfsleven zal technische en bedrijfseconomische innovatie versnellen. 5

10 1. De partners 1.1 De partners De doorstart van de Roy Heiner Academy is een initiatief van ROC Flevoland mbo college Lelystad Dronten. De partners zijn: Schaap Composites (licht ontwerpen en construeren met composiet) en Team Heiner (Leren van Topsport). ROC Flevoland is de grootste aanbieder van MBO onderwijs in Flevoland en kent drie speerpunten, namelijk internationalisering, ondernemen en sport. Daarnaast bundelen ROC Flevoland en ROC van Amsterdam hun krachten. Samen verzorgen zij onderwijs voor studenten. Beide onderwijsinstellingen willen een betere aansluiting creëren tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio. Eén van de doelstellingen van deze krachtenbundeling is het realiseren van een topconcept op het gebied van watersport in Flevoland, watersportprovincie bij uitstek. Naast sport wil het ROC binnen dit topconcept ondernemen nadrukkelijk een plek geven. De mbo colleges van ROC van Amsterdam en Flevoland zullen zich positioneren en profileren passend in de omgeving van het mbo college. Voor het mbo college Lelystad Dronten is de doorstart van de Roy Heiner Academy een belangrijk. Naar verwachting zal dit leiden tot een toename van het aantal niveau 4 student binnen het mbo college. Roy Heiner richtte in 1996 zijn eigen zeilbedrijf Team Heiner op. De wedstrijdzeiler in hart en nieren nam deel aan vier achtereenvolgende Olympische Spelen, won in 1996 een bronzen medaille, schipperde op meerdere boten in oceaanraces rond de wereld en verwierf naam in diverse prestigieuze zeilprojecten als bijvoorbeeld de America's Cup en het internationale matchrace circuit. Ondertussen groeide zijn zeilbedrijf in Nederland steeds verder uit. Van opleidingsinstituut voor wedstrijdzeilers (de Heiner Zeil Roy Heiner Academy) tot volwaardig zeilbedrijf waar bedrijfsleven en topsport elkaar op professionele wijze ontmoeten. Team Heiner is inmiddels wijds bekend om haar betrokkenheid bij topsportprojecten, gerenommeerde zeilopleidingen en succesvolle programma s voor het bedrijfsleven. Composiet en composietproducten zijn al ruim 30 jaar de specialiteit van Schaap Composites. Als specialist op het gebied van vezelversterkende kunststof (composiet) worden verschillende composietproducten ontwikkeld en vervaardigd. Bij het werken met composiet worden de modernste technieken en meest recente productiemethodes toegepast. De ligging aan het water en ruime faciliteiten maken het mogelijk om omvangrijke composietproducten te vervaardigen. Handlay-up, vacuüminjectie of prepregtechnologie. De deelname van Delta Lloyd aan de Volvo Ocean Race was met de winnaarsboot van de Volvo Ocean Race De racer die toen deelnam onder de ABN Amro vlag is gebouwd op de werf van Schaap Composites. Bijzonder dat het schip deze zware race twee keer vaart. Naast schepen maakt en ontwerp Schaap Composites o.a. bruggen en zwembaden van composiet. 1.2 Partners bij oprichting Naast de hierboven genoemde partners zijn de Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad bij de oprichtingbetrokken. Zij doen dit om de volgende redenen. De gemeente Lelystad wil de ontwikkeling van onderwijs in de stad bevorderen. Naar verwachting zal Lelystad Airport een thuisbasis gaan vormen voor (technisch) onderwijs. Deze keuze, en het daarin opgenomen aanbod van opleidingen, sluit in hoge mate aan bij de kenmerken van Lelystad en de regio. Daarnaast gelden marketingargumenten. Op basis van een onlangs verricht imago-onderzoek is door de gemeente Lelystad een strategisch marketingplan ontwikkeld. Een van de speerpunten van dit citymarketing plan is de (door)ontwikkeling van Lelystad als watersportstad van Nederland. Voor Lelystad kan de de doorstart van de Roy Heiner 6

11 Academy derhalve een belangrijk argument zijn voor het vestigen van het gewenste imago van de stad. De provincie Flevoland zet in op de ontwikkeling van onderwijs in Flevoland. Tegelijkertijd kent de provincie een economisch belang: voor de Provincie Flevoland is watersport, en daaraan gerelateerde activiteiten, één van de speerpunten in de toeristische promotie. In de periferie van de watersport zijn ook diverse economische activiteiten ontstaan op het gebied van onderhoud en bouw van schepen, zeilscholen etc. De doorstart van de Roy Heiner Academy bevestigt de rol van Flevoland als watersportprovincie enorm. De samenwerking tussen het ROC Flevoland mbo college Lelystad Dronten en het bedrijfsleven in de watersportbranche biedt ook diverse nieuwe, innovatieve mogelijkheden. De provincie Flevoland levert een bijdrage aan de activiteiten die moeten leiden tot het verwerven van de Olympische Spelen in2028 waarvan het zeildeel zich in Flevoland zou moeten afspelen. Flevoland beschikt over een prima infrastructuur t.b.v. watersport en telt bijvoorbeeld het grootste aantal beschikbare ligplaatsen. De komende jaren wordt het watersportkarakter van deze provincie nadrukkelijk in campagnes uitgedragen. 2. Missie en doelstellingen 2.1 Missie De missie van de doorstart van de Roy Heiner Academy is: Jonge mensen op mbo niveau 4 opleiden tot daadkrachtige professionals voor het bedrijfsleven. Studenten volgen daarvoor een hoogwaardige MBO opleiding waarin het doorleven van principes uit de top(zeil)sport is geïntegreerd. Om dit te bereiken willen we jongeren competentiegericht opleiden, in brede opleidingen op MBO niveau met daarin doorlopende en verkorte leerlijnen naar het HBO. De studenten worden in hun opleiding intensief gecoacht op verwerven van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een topsport houding. Dat gebeurt in theorie, in de beroepspraktijk en aan boord van wedstrijdboten. Het zeilen is een middel dat ingezet wordt voor het ontwikkelen van de topsporthouding. 2.2 Doelstellingen korte en middellange termijn 1. De doorstart van de Roy Heiner Academy start 1 maart jongeren eerste leerjaar bouw (niveau 4) volgen van 1 maart 2012 tot einde schooljaar het programma van het College 4 Leadership = Leren van Topsport. 2. Van september 2012 tot juli 2013 volgen tenminste 80 jongeren (eis uit de BIB) eerste leerjaar niveau 4 het programma van het College 4 Leadership = Leren van Topsport Maart 2012 wordt gestart met het leerbedrijf jachtservice bij Shipcare in Lelystad. 5 Studenten van de niveau 4 opleiding technicus (Almere) zullen het programma modern ontwerpen en construeren met composiet volgen tot het einde van het schooljaar Tijdens het schooljaar zullen tenminste 50 studenten (eis uit de BIB) van de niveau 4 opleiding technicus, automotive en bouw het programma modern ontwerpen en construeren met composiet volgen. 5. In april is de aanvraag voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap composieten ingediend bij het platform béta techniek. 6. Tijdens het schooljaar wordt de opleiding technicus niveau 4 watersportindustrie, windenergie, commercieel technicus voorbereid. 7. Schooljaar start de opleiding technicus niveau 4 watersportindustrie, windenergie, commercieel technicus met 20 studenten. Jaarlijks starten tenminste 20 studenten. 8. Tijdens het schooljaar wordt de leerlijn modern ontwerpen en construeren met composiet ontworpen voor de opleidingen bouwkunde (niveau 2, 3 en 4) automotive (niveau 2, 3 en 4) en technicus (niveau 4). 9. Eind 2012 heeft het mbo college 10 bedrijven/instellingen als partner en circa 30 als stagebedrijf aan zich weten te binden. 7

12 10. In 2015 stromen de eerste MBO studenten uit naar de arbeidsmarkt; een deel stroomt door naar de duale HBO opleidingen en een ander deel naar de voltijds HBO opleiding. 11. In 2016 stroomt 80% van de MBO studenten door naar een HBO opleiding, waarvan 60% via de verkorte leerroute. 12. In 2013 bestaat de van de begroting voor College 4 Leadership = Leren van Topsport voor 15 % - 20% uit inkomsten van OC&W en 80%- 85% uit inkomsten vanuit de derde geldstroom. 13. De instroom van het mbo college Lelystad Dronten zal in zijn geheel toenemen, specifiek voor niveau 4 technicus met 20 studenten jaarlijks, door College 4 Leadership = Leren van Topsport zal de instroom in de niveau 4 opleidingen met 20 procent toenemen in het schooljaar (50 studenten). 2.3 Doelstellingen lange termijn 1. MBO (en HAVO) studenten kiezen voor een studie aan het ROC Flevoland mbo college Lelystad Dronten, omdat ze weten daarmee een voorsprong op de arbeidsmarkt te hebben (2016) 3. Het mbo college levert samen met Team Heiner, Shipcare en het bedrijfsleven in Lelystad een structurele en erkende bijdrage aan innovatieve ontwikkelingen in de zeilsport en zeilindustrie (2020). 4. Het mbo college levert samen met de Friese Poort, technocentrum, Team Heiner, Shipcare, het composiet bedrijfsleven in Lelystad, Windesheim, Inholland, groot composiet en compoworld een structurele en erkende een bijdrage aan innovatieve ontwikkelingen in modern ontwerpen en construeren met composiet (2020). 5. De verhouding tussen niveau 1, 2 en 3. 4 binnen het mbo college Lelystad Dronten verschuift van 39 % - 61% naar 25% 75%. 6. Het mbo college Lelystad Dronten is in 2018 groeid met 300 studenten. 3. Het Concept 3.1 Onderwijs Het bijzondere aan de doorstart van de RHA is: 1 College 4 Leadershio = Leren van Topsport. 2 Uitbreiding van het aanbod technische opleidingen in Lelystad met de opleiding technicus niveau 4. 3 Leerbedrijf innovatief vakmanschap licht ontwerpen en construeren met composieten. 4 Doorlopende leerlijn mbo hbo. Het bedrijfsleven, zorg en welzijnsinstellingen vragen om daadkrachtige professionals die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden, maar ook met de juiste houding en gedrag. De zeilindustrie vraagt om allround medewerkers, de opleidingsrichting is bij voorkeur breed-technisch of breed-economisch. MBO ers zijn gewild MBO en HBO studenten kiezen voor een generieke, brede opleiding. Veel MBO ers willen doorstromen naar het HBO, waar ze in dezelfde richting blijven studeren. We willen. MBO-HBO leerroutes creëren als alternatief voor de HAVO-HBO leerroute. De MBO opleidingen zijn: Handel administratie: MBO Handel (niveau 4) MBO administratie (niveau 4) Techniek: MBO Middenkader Engineering (niveau 4) MBO Middenkader Watersportindustrie (niveau 4) MBO automotive (niveau 4) MBO bouw (niveau 4) Gezondheidzorg/welzijn MBO apothekersassistent (niveau 4) MBO doktersassistent (niveau 4) MBO welzijn (niveau 4) Wettelijk kader 8

13 De opleidingen kunnen inhoudelijk niet afwijken van de kwalificatiedossiers voor het mbo, De vorm is wel anders. Het onderwijs dat op het water wordt verzorgd is als volgt te verantwoorden. De curricula bieden een deel vrije ruimte. Daarnaast kunnen delen van Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) en ontwikkeling van beroepscompetenties aan boord worden getraind. In totaal beslaat dit 20-25% van het totale curriculum. Het mbo mag 15% van het onderwijs uitbesteden aan derden, ROC Flevoland is echter altijd verantwoording plichtig aan de Inspectie van het Onderwijs 3.2 Topsportmentaliteit in beroepsonderwijs Topsporters en toppers in het bedrijfsleven blinken uit door hun houding en gedrag: ze zijn gedreven, proactief, ontwikkelen zich sneller dan gemiddeld, zijn effectief in hun doen en laten, nemen hun eigen loopbaan ter hand en tonen zich een teamplayer. Dit is precies waarom topsporters de top halen. Door hun mentaliteit onderscheiden ze zich van de gewone sporter. Bij alles wat ze doen leggen ze de lat hoog. Beroepsonderwijs & Topsportmentaliteit Kennis KENNEN Integrale leerlijn TOPSPORTMENTALITEIT IK: Wat wil ik? Wat kan ik? Wie ben ik? DOEL: Droom, ambitie, resultaat WIJ: Hoe werken wij samen? IK in TEAM: Wat vraagt het team van mij? Leiderschap aan het team Vaardigheden KUNNEN Houding WILLEN + ZIJN 9

14 Talrijke principes van persoonlijk leiderschap uit de topsport gelden ook in werk en het dagelijkse leven. Door studenten op deze vlakken intensief te begeleiden zullen ze uiteindelijk in hun latere werk succesvoller zijn. Door de managementprogramma s van Team Heiner (voor top van het bedrijfsleven) is ruime ervaring opgedaan met het vertalen van het topsport-denken naar alledaagse werksituatie in organisaties. Uniek is om deze principes ook in het onderwijs in te brengen. We brengen er competentiegericht onderwijs mee op een hoger plan. In deze onderwijsbenadering geldt een competentie als een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Waar in de gangbare opleidingen veel nadruk ligt op kennis en vaardigheden (op kennen en kunnen), zal in het College 4 Leadership = Leren van Topsport ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan houding (willen en zijn). Principes zoals geschetst in de schema s van figuur hieronder zullen we toevoegen aan de bestaande beroeps- en opleidingcompetenties. Samenwerken = Samen 1 presteren PRINCIPES VAN TOPSPORTMENTALITEIT : Hoe haal je het maximale uit jezelf? Teamlid zijn 2 3 Individu, hoe haal je het maximale uit jezelf? Eigen verantwoordelijk nemen Initiatief nemen Winnaarsgeest en beginnersgeest Persoonlijke doelen stellen Prioriteiten stellen Fouten maken moet (durf te leren) Zelfinzicht (o.a. inzicht in voorkeur leerstijl Omgaan met tegenslagen, doorzettingsvermogen Respecteren van natuur wetten/ spelregels Omgaan met druk van buitenaf en vanuit jezelf Beslissingen nemen 1: kennis 2: vaardigheden 3: Houding. gedrag Teamlid zijn Betrouwbaar teamlid zijn Commitment tonen aan anderen (in gedrag) Werken aan cohesie Communicatie (dialoog i.p.v. monoloog) Win-win denken en handelen Voorkeur teamrol Conflict constructief maken Samenwerken is samen presteren Gezamenlijk doel De structuur: groepswerk vs. teamwerk Heldere taken en rollen Juiste persoon op juiste plaats Synergie, de kracht van de verschillen gebruiken De rol van de leider Het maximale uit zichzelf halen doen allereerst natuurlijk de studenten zelf. Maar om hierin grenzen te verleggen is gerichte coaching noodzakelijk. Alle docenten, trainers en begeleiders van College 4 Leadership coachen de jongeren intensief in de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap. Zij doen dit vanuit een gemeenschappelijke denkwijze. Dat begint met het op pro-activiteit aanspreken van studenten; studenten zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze doen. Doelen worden gesteld en ze worden uitgedaagd om continu de juiste prioriteiten te stellen. Om in teams optimaal te kunnen functioneren moet de student gaan handelen volgens het principe Together Each Achieves More. Communicatie wordt aangepakt en iedereen zal de kracht van de verschillen gebruiken om het maximale met het team te bereiken. De competentie samenwerken zoals in de bestaande beroepscompetenties beschreven vatten wij niet op als samen werken maar samen presteren. Afgestudeerden zijn krachtige persoonlijkheden die zich in dienst kunnen stellen van het team. 10

15 3.4 Leadership als onderdeel van lifeskills 1. lifeskills en jobskills Het mbo college Lelystad Dronten heeft de ambitie om volgend schooljaar te starten met een andere organisatie van het onderwijs. Het onderwijs zal georganiseerd zijn langs lifeskills en jobskills. Lifeskills zijn de generieke competenties die iedere student op het mbo moet ontwikkelen, deze competenties zijn in ieder kwalificatiedossier opgenomen. De onderdelen zijn o.a.: Studie en loopbaan coaching Burgerschap Rekenen Nederlands Onder de jobskills vallen de beroepgerichte competenties met kennisvakken als o.a.: Wiskunde Engels Boekhouden Mechanica materiaalkennis Ook beroepsgerichte vaardigheden vallen onder de lijn jobskills o.a.: Verkooptechnieken Baliewerk Klantvriendelijkheid Ontwerpen en construeren De driehoek hieronder geeft een beeld van 1. De generieke lifeskills waar veel studenten samen de lessen volgen, 2 de jobskills of beroepscompetenties die in grotere groepen kwalificatiedossier overstijgend aangeboden worden en 3 de specifieke jobskills die in kleine groepen gegeven worden

16 3.5 Assortiment technische opleidingen van het mbo college Lelystad Dronten Het mbo college Lelystad Dronten heeft de ambitie om het assortiment technische opleidingen op niveau 4 te verbreden. De niveau 4 opleidingen techniek die dit schooljaar (2011 / 2012) in het assortiment zijn opgenomen zijn: 1. bouwkunde 2. voertuigtechniek 3. verkoper automobielbranche De ambitie is om dit assortiment uit te breiden met de opleiding technicus niveau 4 in combinatie met de niveau 3 en 4 opleidingen uit de watersportindustrie. crebo uitstroom niveau Technicus Commercieel technicus Meewerkend voorman watersportindustrie Allround medewerker watersportindustrie 3 De opleiding technicus in Lelystad zal gericht zijn op technicus, commercieel technicus watersportindustrie en windenergie. Er zal naast aandacht voor het werken met traditionele materialen als hout en staal veel aandacht zijn voor het werken met composiet. De opleidingen bouwkunde en technicus hebben een doorlopende leerlijn met de opleidingen bouwkunde en werktuigbouw van Windesheim Flevoland. 3.6 Licht ontwerpen en construeren met composiet 1 Maart 2012 is gestart met het leerbedrijf bij Schaap Composites in Lelystad. Tot de zomervakantie van 2012 volgen studenten van de niveau 4 opleiding technicus uit Almere twee dagen per week het programma licht construeren en ontwerpen op de locatie van Schaap Composites in Lelystad. In het schooljaar wordt het aantal studenten uitgebreid tot 50 en zullen ook studenten van bouwkunde en automotive deelnemen aan dit programma. Dit is mogelijk dankzij de BIB subsidie In samenwerking met het Arcus College wordt het vakcollege voorbereid. Een belangrijk onderdeel van het vakcollege wordt een leerbedrijf voor innovatief vakmanschap. Op 18 april is door ROC Flevoland als penvoerder, ROC Fries Poort Emmmeloord, Technocentrum en Compoworld een aanvraag voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap ingediend bij het platform voor Béta techniek: Er is een totaalbudget van 11,4 miljoen euro beschikbaar. Toekomstige Centra binnen de topsectoren Chemie, Water, High Tech Systemen & Materialen, Logistiek, Life Sciences & Health en Creatieve Industrie komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Het centrum innovatief vakmanschap composiet valt onder de sector High Tech Systemen & Materialen. Per initiatief is er maximaal 1,9 miljoen euro beschikbaar, met minimaal 50% cofinanciering. Uiterlijk 15 juni om uur is de deadline voor het inleveren van de regiovisie met de definitieve voorstellen voor de business cases. De penvoerder hiervan is in alle gevallen een onderwijsinstelling, met een aantoonbare samenwerking met andere vmbo- en mbo-instellingen, bedrijfsleven en decentrale overheden. 6 juli is de bekendmaking beoordeling van de business cases Centra voor innovatief Vakmanschap. 8 oktober is de deadline voor het inleveren van de business plannen Centra voor innovatief vakmanschap. Een instelling bepaalt zelf of een business plan wordt ingeleverd. De penvoerder is een onderwijsinstelling, met een onderliggend geformaliseerd samenwerkingsverband. Een instelling kan alleen een business plan inleveren als er een business case is ingediend. Indien de instelling besluit door te gaan, wordt gevraagd de business case concreet uit te werken in een business plan 15 oktober presenteren de aanvragers de definitieve business plannen aan de expertcommissie. Op basis van het advies van de expertcommissie adviseert het Platform de betrokken ministers over de definitieve investeringstoekenning. 12

17 Visie en Missie Belangrijke partijen op het gebied van composiettechnologie bevinden zich in Noord-Holland (Lectoraat Groot Composiet InHolland) en Overijssel (Polymer Science Park, Zwolle). De strategische ligging van Flevoland tussen beide regio s en het specifieke karakter van de nieuwe en jonge provincie maken Flevoland de logische schakel tussen beiden. Dit wordt nog eens onderstreept doordat in de provincie het composietenlab NLR gevestigd is, evenals een groot aantal MKB-bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling, toepassing en productie van composieten. Vanuit de regio is een aantal economische speerpunten gedefinieerd, waarvan composieten er één is. Om dit cluster verder te versterken zijn met ondersteuning vanuit diverse regionale overheden verschillende initiatieven ondernomen; de regio zet sterk in op composiettechnologie. Belangrijk aandachtspunt in deze initiatieven is het versterken van het composietonderwijs tot daadwerkelijk toponderwijs. Samengevat: De nieuwe regio trekt nieuwe technologie aan, de regio kiest voor high-tech composieten en high-tech composieten vereist toponderwijs. CIV Composietenlab Flevoland Doel van de betrokken partijen is om uit te groeien tot hét Composietenlab Flevoland en als zodanig een wereldspeler te zijn. De gezamenlijke ambitie is de ontwikkeling van een integraal, innovatief en kennisintensief vakgebied, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe onderwijsconcepten, in uitdagende en eigentijdse studieomgevingen en de stimulering van innovaties op het gebied van composiettechnologie. De missie van de samenwerkende partijen luidt dan ook als volgt: Het ontwikkelen van toponderwijs op het gebied van composiettechnologie. Acties De gezamenlijke partners zetten in op de oprichting van het CIV Composietenlab Flevoland, als onderdeel van het ecosysteem Compoworld. Ecosysteem Compoworld St. Compoworld, kennis, onderzoek en bedrijfsleven hbo onderwijs Windesheim Flevoland Mbo3,4 onderwijs ROC Flevoland mbo2 onderwijs ROC Flevoland Mbo3,4 onderwijs Friese Poort mbo2 onderwijs Friese Poort VMBO Flevoland Met dit centrum wordt mede invulling gegeven aan de betrokkenheid van het MBO (en HBO) bij het economisch sterke composietencluster in de regio en krijgt de kennis die wordt ontwikkeld binnen het cluster (o.a. vanuit ACM-TC, NLR, ICO en ondernemers) een centrale plek in het regionale (middelbaar) beroepsonderwijs. Het CIV Composietenlab Flevoland biedt een platform voor vraaggestuurde innovatie en hergebruik van ontwikkelde kennis en technologie. Het initiatief sluit dan ook naadloos aan bij het nieuwe bedrijfslevenbeleid van het Ministerie van EL&I gericht op de topsectoren: 13

18 De kennis- en onderzoek agenda is vraag gestuurd vanuit het bedrijfsleven en de samenwerking tussen kennisinstituten wordt gestimuleerd; De onderwijs- en scholingsactiviteiten vergroten de beschikbaarheid van goed opgeleide vakmensen, bevorderen ondernemerschap en zullen kennismigranten aantrekken en vasthouden; Vergroten van de toepassing van composieten (topsector High Tech Systemen en Materialen) draagt substantieel bij aan de verwezenlijking van duurzaamheidsdoelen door energiebesparing, besparing grondstoffen, verlenging van levensduur en recycleerbaarheid. In de regio Flevoland is een groot aantal composietproducenten en een groot aantal (mogelijke) gebruikers van composieten actief. Het aantal (toekomstige) werknemers dat bekend is met (de toepassingsmogelijkheden van) composieten en dat de koppeling tussen beide partijen kan leggen is echter nog (te) beperkt. CIV Composietenlab Flevoland wil dit aantal vergroten. Daarnaast is de sector nog relatief jong en is de marktpotentie groot. Business development en ondersteuning bij de vraagarticulatie kunnen helpen bij het verder uitbouwen van dit kansrijke cluster. Binnen CIV Composietenlab Flevoland staan 2 actielijnen centraal, waardoor een infrastructuur wordt gecreëerd waarmee de kennis die is en wordt ontwikkeld binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (gerelateerd aan composieten) snel kan worden doorvertaald naar opleidingen en bedrijven: Actielijn 1: Onderwijs en kennisontwikkeling: Actielijn 2: Business development en vraagarticulatie: CIV aanvraag St. Compoworld, kennis, onderzoek en bedrijfsleven hbo onderwijs Windesheim Flevoland Mbo3,4 onderwijs ROC Flevoland mbo2 onderwijs ROC Flevoland Mbo3,4 onderwijs Friese Poort mbo2 onderwijs Friese Poort VMBO Flevoland 6 juli 2012 maakt het platform Bétatechniek bekend welke businesscases uitgewerkt mogen worden tot een businessplan. Op 8 oktober en op 15 oktober adviseert de commissie de minister over de investeringen. In april 2012 is een bescheiden mbo leerbedrijf compsiet van start gegaan bij Schaap Composites in Lelystad. Dit is mogelijk dankzij de subsidie BIB. Deze subsidie eindigt in maart

19 MBO niveau 2 maakt geen deel uit van een CIV aanvraag. Het is een maatregel bedoeld voor mbo niveau 3 en 4. Indien de CIV aanvraag niet gehonoreerd wordt is er geen financiering voor een mbo leerbedrijf innovatief vakmanschap voor het ROC Flevoland mbo college Lelystad. ROC Friese Poort kan een doorstart maken met behulp van de financiële middelen van de provincie Flevoland die toegekend zijn aan Compoworld en Friese Poort. Het vakcollege met een leerbedrijf VMBO composieten is opgenomen in een subsidieaanvraag met dezelfde procedures en hetzelfde beoordelingskader. Ook daar geldt: indien de aanvraag niet gehonoreerd wordt is er geen financiering voor het vakcollege of leerbedrijf vmbo innovatief vakmanschap Composiet. Mbo3,4 onderwijs ROC Flevoland Reservering St. Compoworld, kennis, onderzoek en bedrijfsleven hbo onderwijs Windesheim Flevoland mbo2 onderwijs ROC Flevoland VMBO Flevoland Mbo3,4 onderwijs Friese Poort mbo2 onderwijs Friese Poort De vraag aan de gemeente en de provincie is om financiële middelen te reserveren voor een leerbedrijf innovatief vakmanschap mbo niveau 2. Daarnaast voor een leerbedrijf innovatief vakmanschap mbo niveau 3,4 en vmbo indien de subsidie aanvraag niet gehonoreerd wordt. Mbo Friese Poort Emmeloord NLR Lectoraat composiet Mbo ROC Flevoland mbo college Lelystad HBO Windeheim Flevoland Lectoraat kunststoftechnologie Windesheim Design production en management U Twente 15

20 3.7 Doorlopende leerlijn po- vmbo- mbo hbo Het verkorten van de totale studieduur van de doorlopende leerlijn Het afstemmen van de curricula van de opleidingen. De doorlopende leerlijn met Windesheim is een doorlopende lijn volle tijd hbo duaal associate degree Leren van topsport i.s.m. Team Heiner composieten Met de volle tijd opleiding bouwkunde van Windesheim Flevoland in Almere is een goed contact. De aansluiting van het programma en de doorstroom naar studenten is vanaf de komst van Windesheim Flevoland opgepakt. Deze samenwerking is een eerste stap in de samenwerking voor alle niveau 4 opleidingen van het mbo college Lelystad Dronten. De 9 eerstejaars studenten van bouwkunde in Windesheim Flevoland, die afkomstig zijn van ROC Flevoland, presteren goed tot zeer goed. Deze studenten hebben op belangrijke onderdelen een voorsprong vergeleken met studenten die afkomstig zijn van de havo In overleg met ROC Flevoland en alle partners in de regio wordt door Windesheim Flevoland de duale opleiding bouw opgezet. Ook dit is een waardevolle eerste stap in de samenwerking tussen Windesheim Flevoland en mbo college Lelystad, Dronten. Door het AD bouwkunde op te nemen is het assortiment in Flevoland is de leerlijn bouwkunde compleet. In Zwolle biedt Windesheim het AD traject aan voor elektrotechniek, industrieel ontwerpen, werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde. Vooral de opleiding AD technische bedrijfskunde (in volle tijd of deeltijd) is een waardevolle aanvulling in het gezamenlijk aanbod van ROCF en Windesheim. Bedrijven geven vaak aan dat zij de scholing in de techniek oppakken met de werknemers. Voor de scholing en training in de bedrijfsvoering vragen zij de samenwerking met het onderwijs. Het AD werktuigbouw is in de toekomst een goede aanvulling op het assortiment in Flevoland. Het mbo college Lelystad wil graag in samenwerking met Windesheim Flevoland de businesscases ontwikkelen voor De opleidingen duaal bouwkunde, AD bouwkunde en AD technische bedrijfskunde. De businesscases moeten voor mei 2013 afgerond zijn en ter goedkeuring voorgelegd zijn aan de beide colleges van bestuur. Afhankelijk van de uitkomst van de businesscases wil het mbo college Lelystad Dronten starten met het aanbieden van het AD TBK of AD bouwkunde met ingang van het scholjaar of het schooljaar

Voorstel aan de raad. Nummer: Z12-224453. Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen

Voorstel aan de raad. Nummer: Z12-224453. Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen Voorstel aan de raad Nummer: Z12-224453 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: F.G.W. Nilsen Afdeling: BLD Sociaal Maatschappelijk Beleid Telefoon: 8747 E-mail: Wethouder Onderwijs, sport,

Nadere informatie

A-stukken en algemeen spreekrecht.

A-stukken en algemeen spreekrecht. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 5 Datum: 11 september 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Presentatiezaal. Doel: Oordeelvorming. Onderwerp: A-stukken en algemeen spreekrecht. Toelichting: Spreekrecht:

Nadere informatie

College 4 Leadership: Leren van Topsport

College 4 Leadership: Leren van Topsport Plan van Aanpak College 4 Leadership: Leren van Topsport ROCIPIcvolan4 maakt werk van je talent ROY HEINER ACADEMY MBO! HBO ROC Flevoland MBO college Lelystad Versie 06.02.2013 Inhoud 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO.

Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2 Datum: 14 mei 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Oordeelvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. t.b.v. voorbereiding opleiding CE Cultuurmanagement (start: studiejaar 2007-2008) 20.000,- beschikbaar stellen aan Hogeschool Drenthe. Genomen besluit

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad.

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-221327 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent 2.2.1 Schoolloopbaan Steller: F. Nilsen Afdeling:

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0076 Rv. nr.: 12.0076 B&W-besluit d.d.: 26-6-2012 B&W-besluit nr.: 12.0647 Naam programma +onderdeel: Economie en Toerisme, kenniseconomie Onderwerp: Beleidskader cofinanciering Leiden

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 6 11/105

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 6 11/105 svoorstel Onderwerp: Dekking van de gemeentelijke subsidie van 250.000,-- voor het Kennisknooppunt Duurzame Kunststoffen van de Stenden Hogeschool te Emmen uit het Strategisch Innovatie en Ontwikkelingsfonds

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15 Facts & Figures 2 Deel II LANDSDEEL NOORDvleugel In het Techniekpact Noordvleugel hebben de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hun bestaande techniek-, human capital- en economische agenda

Nadere informatie

Leren van Topsport Plan van Aanpak Leren van Topsport

Leren van Topsport Plan van Aanpak Leren van Topsport De verantwoording van de subsidie is conform de afgegeven beschikkingen uitgesplitst in twee onderdelen: Leren van Topsport en Onderwijs Composieten in Flevoland. Leren van Topsport Plan van Aanpak Leren

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met

Nadere informatie

DAS Lectorenbijeenkomst 13 november Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek

DAS Lectorenbijeenkomst 13 november Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek DAS Lectorenbijeenkomst 13 november 2014 Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek Dynamiek Onderweg Publiek Private Samenwerking in het beroepsonderwijs Centres of expertise Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Onderwijs Composieten in Flevoland Plan van aanpak

Onderwijs Composieten in Flevoland Plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland Plan van aanpak COMPO WORLD Stichting CompoWorld Versie 1.4 12 december 2012 Plan van aanpak Onderwijs Composieten in Flevoland Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Vraag;

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 24-10-2013 1 7 Inleiding. Eind

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan)

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Ontwikkelingen Food in het Noorden Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Peet Ferwerda 4 november 2014 Friesland College en Nordwin College Food MBO Food HBO In Leeuwarden 2x groen en grijs Friesland

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

MBO-OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO-OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO-OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Amsterdam 2018-2019 JOHAN CRUYFF COLLEGE AMSTERDAM Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen ander dat sporters

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's De ondergetekenden: CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's I. De gemeente Alphen aan den Rijn, vertegenwoordigd door verantwoordelijk wethouder Onderwijs, de heer M.H. du Chatinier, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Samenwerking van vijf Gelderse ROC s Organisatiestructuur Overlegstructuur Prestatie indicatoren 1 oktober 2012 Organisatiestructuur RxH Functie: Stuurgroep/klankbord

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Verzoek tot ondersteuning van de verbinding M-Tech en TIB in de regio Haaglanden

Verzoek tot ondersteuning van de verbinding M-Tech en TIB in de regio Haaglanden Verzoek tot ondersteuning van de verbinding M-Tech en TIB in de regio Haaglanden Aan: Henno van Horssen, Platform Bèta techniek Betreft: Verzoek tot ondersteuning van de verbinding M-Tech en TIB in de

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 - 2 - INLEIDING Twee jaar geleden kwamen de directeuren van het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4 een ander bij ministeriële regeling aangewezen

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel:

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel: Voorstel aan de raad Nummer: 131026465 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing 2.3 Leefbare stad W.J. Stinissen /

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Toptechniek in bedrijf

Toptechniek in bedrijf Toptechniek in bedrijf Call for proposals Regiovisie Programmalijn 2: Centra voor innovatief vakmanschap Aanmelden voorstellen Dit document beschrijft de programmalijn Vmbo en mbo techniek. De doelstelling

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17 LANDSDEEL zuidwest De regio West-Brabant is samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland verenigd in het landsdeel Zuidwest. In de Techniekpact-samenwerking op landsdeelniveau verbinden de zes subregio

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY AMSTERDAM INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Havo, hier hbo: loud and clear, over.

Havo, hier hbo: loud and clear, over. Havo, hier hbo: loud and clear, over. Bert Schroën Voorzitter netwerk HTNO 28 september 2016 Overzicht presentatie Op naar toekomstbestendig bètatechniekonderwijs ontwikkelingen binnen hbo bètatechniek

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum Welkom op DALTON HET GROENE LYCEUM Wie zijn WIJ? Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie