strawberries.new.media. productions

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "strawberries.new.media. productions"

Transcriptie

1 strawberries.new.media. productions aan: datum: betrett: "3 Home - Microsoft Inlemet Explorer Rlfe(^:4'fipKk«w;l oejd ""^smms^g:, HBO ^^?-M:Wsm%!f\ j

2 Inhoudsopgave Eindrapport Bassbestand Onderwijsinstellingen Evaluatie en advies De opdracht De achtergrond De aanbevelingen Het doe! Onderzoeksdoel De aanpak Het adres De screenshots De mailinglijsten De verzonden mail De reacties De resultaten De conclusies En nu... Het eindadvies Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 adressen Hogescholen algemeen Universiteiten algemeen Rechtstreekse adressen universiteiten Rechtstreekse adressen hogescholen Het aanmeldingsformulier De mailings De verzonden naar webamsters De enquête opzet naar rechtstreekse adressen De fax naar telefonisch onbereikbare vakgroepen Overzicht van de externe contacten van de onderwijsinstellingen De screenshots Overzicht aanmeldingen

3 Evaluatie en advies

4 De opdracht: De achtergrond: De aanbevelingen: Het doel: Onderzoeksdoel: Het aanleggen van een basisbestand van onderwijsinstellingen in Nederland op het terrein van verkeer en vervoer in de breedste zin van het woord. De gegevens in dit bestand zullen verzameld worden door schriftelijke of telefonische enquêtes van onderwijsinstellingen. Het voltooide bestand zal geschikt zijn voor de V&W site op Internet of andere Internet sites. Het onderzoek zal zich uitstrekken over een periode van een halfjaar gedurende 16 uur per week, beginnende op 1 november Ondanks de goed ontwikkelde relaties tussen delen van het ministerie V&W en delen van het onderwijs is er geen structuur waar alle informatie over de bestaande relaties aanwezig is. Sterker nog: de meeste instellingen en faculteiten hebben geen overzicht van de relaties die zij zelf met V&W onderhouden. Aanwezigheid van een centraal punt waar de benodigde informatie aanwezig is vergemakkelijkt toegang voor externe partijen en verbetert de communicatie over en weer. Op die manier kan een betere onderlinge afstemming worden bereikt met een minimum aan expliciete sturing van het onderzoek of onderwijs door het ministerie. Een complex systeem van het type waar we hier over spreken reguleert zichzelf door middel van interactie en onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Het creëren van een infrastructuur voor informatie en kennis over het verloop van het proces zal het contact en de communicatie tussen de betrokken partijen verbeteren en de zoektijden verminderen. Bovendien kunnen daardoor hiaten en verdubbelingen (en dus verspilling van middelen) eerder worden opgespoord en voorkomen. Het systeem 'V&W + onderwijs + maatschappelijke partijen' is complex: het bestaat uit een groot aantal meer of minder onafhankelijke partijen die op vele manieren onderling contact houden. Expliciete sturing vanuit het ministerie zal in zo'n complex systeem niet goed werken. Impliciete sturing door het scheppen van voorwaarden, beschikbaar stellen van fondsen en eventueel bijsturen wanneer nodig maakt een veel betere kans van slagen. Doel is het opstellen van een internetsite met alle onderwijsinstellingen, instituten, brancheorganisaties en marktpartijen in Nederland die zich bezig houden met onderwijs en onderzoek op terreinen van verkeer en vervoer in de breedste zin van het woord, om de verhoudingen tussen het ministerie en de verschillende onderwijsinstellingen en tussen onderwijsinstellingen onderling alsmede de relatie tot marktpartijen in kaart te kunnen brengen. Het opstellen van een basisbestand met de hogescholen en universiteiten die zich richten op onderzoek en onderwijs binnen de verkeers- en vervoersector.

5 De aanpak: Het adres: De screenshots: De mailinglijsten: Via het internet zijn bij de overkoepelende organen van hogescholen en universiteiten de internet domeinnamen aangevraagd. Via deze domeinnamen zijn de algemene telefoonnummers en de algemene adressen verzameld. Op basis van deze adressen is een mailing de deur uit gegaan naar ongeveer 60 universiteiten en hogescholen (bijlage 1), waarin werd gevraagd om een van de drie invulformulieren in te sturen (bijlage 2). De respons op deze mailing was uitermate laag (6%). Aan de oproep naar de webmasters om de mail door te sturen naar de juiste vakgroepen werd geen gehoor gegeven. Hierna zijn alle universiteiten en hogescholen afgebeld om te achterhalen welke vakgroepen en leerstoelen zich per onderwijsinstelling bezig houden met verkeer en vervoer. Van elke vakgroep werd de naam van de coördinator en het adres gevraagd. De response op deze mail was aanzienlijk hoger (16%). Na een aantal weken is deze mail nogmaals verstuurd naar de adressen waar geen response van was gekomen. Ook hier was uiteraard de response laag (5%). Om het bestand te kunnen completeren zijn de contactpersonen ondervraagd middels een telefonische enquête. Dit laatste is een tijdrovende klus aangezien veel (hoog)leraren zeer beperkt telefonisch bereikbaar zijn. Tijdens deze telefoonronde zijn veel mensen doorverwezen naar de website omdat zij op dat moment geen tijd hadden voor de enquête. De respons op de telefoonronde was echter relatief hoog (30%). www. strawberries. nl/vervoer Voor de interface is een rustige zakelijke vormgeving gekozen, die uiteraard een link heeft met verkeer en vervoer. Er is heel duidelijk vermeid dat het een onderzoek namens het Ministerie van Verkeer & Waterstaat betreft, omdat met deze naam direct een kwaliteit of vertrouwdheid wordt uitgestraald. Een aantal schermbeelden van de internetsite zijn bijgevoegd in bijlage 5 Alle adressen van hogescholen en universiteiten zijn bijgevoegd: (bijlage 1) De verzonden mail: (bijlage 3) De reacties: Op de mailings zijn erg veel positieve, maar ook een aantal negatieve reacties ontvangen. "Bij deze verzoek ik u mijn adres uit uw bestand te verwijderen." "wij doen gaarne meer en u bent welkom te bellen met 010.." "Ik ben erg blij met uw initiatief. Ik snap eigenlijk niet waarom het zo lang heeft moeten duren om in deze digitale tijd een platform op te richten voor verkeer en vervoer." "Al wij als hogeschool op enigerwijze een bijdrage kunnen leveren aan de versnelling van een dergelijke kennisbank aarzel dan niet ons te bellen." "Denkt u dat wij als theologische lerarenopleiding in aanmerking komen voor uw kennisbank?"

6 De resultaten: Een aantal statistische gegevens van het totaal aan inzendingen Totaal inschrijvingen waarvan hogescholen waarvan universiteiten Waarvan commercieel Aantal unieke instellingen Aantal aanmeldingen met samenwerkingsverband AW Percentage mensen voor kennisbank Stagebank en vacaturebank Categorieën Economie Logistiek Civiele techniek Technische bedrijfskunde Verkeerseducatie Scheepvaart Bedrijfskunde en logistiek Rechtswetenschappen Planologie % 93% 16% 19% 13% 6% 10% 6% 10% 6% 13% Een overzicht van de externe contacten (bijlage 4) Een overzicht van alle aanmeldingen (bijlage 6) De conclusies: De response op de algemene en later persoonsgebonden mailing heeft elke keer een zeer lage response laten zien. Echter nadat telefonisch contact is geweest met de vraag of men de formulieren in wil vullen, werd enthousiast gereageerd. Bij binnenkomst van de formulieren in de postbox waren de reacties vaak erg positief. Een aantal universiteiten liet weten dat zij in meer of mindere mate activiteit ondernomen binnen het BIVEC (BENELUX Interuniversitaire Groep van Vervoerseconomen). Op het internet is echter niets te vinden van de BIVEC. Toch bestaat het vermoeden dat een aantal universiteiten en hogescholen niet hebben gereageerd om reden van tijdgebrek, vakantie of door de uitstraling van het onderzoek. Vanwege het budget is gekozen voor een benadering via en telefoon. Voor velen is het waarschijnlijk ongebruikelijk om voor een dergelijke enquête via benaderd te worden met de vraag of deze op het internet kan worden afgenomen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat een aantal s niet direct op de werkplek ontvangen worden of op een computer worden ontvangen waar geen internetverbinding aanwezig is. Een andere reden voor de niet volledige response is de uitstraling van het onderzoek. Onder de vlag van het AW is door Strawberries op de domeinnaam van Strawberries het onderzoek verricht. Als het onderzoek aan de site van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gekoppeld zou worden zou de uitstraling een stuk vertrouwder zijn geweest wat een positieve bijdrage had kunnen leveren aan de response. Voor een vervolg op dit onderzoek lijkt het raadzaam om naast de benadering via ook een brief of brochure toe te zenden.

7 De inschrijvingsformulieren van een dergelijke brochure worden vaak op de stapel gegooid en na enige tijd ingezonden, terwijl een vaak vergeten wordt of automatisch wordt verwijderd. De inhoudelijke reacties op de enquête maken heel duidelijk dat vrijwel iedereen het idee van een on line kennisbank met open armen ontvangt. De basis van een dergelijke kennisbank bestaat uit het huidige overzicht van hogescholen en universiteiten aangevuld met bedrijven en instituten gecombineerd met alle wetenschappelijke publikaties op het net. Een stap verder (ook nog erg breed geaccepteerd) kan een stagebank en een vacaturebank aangemaakt worden op de internetsite. Uiteindelijk zou een dergelijk initiatief uit kunnen groeien tot een platform waar bibliotheken, chatgroepen, aanbestedingen, onderzoeksproblemen, en dergelijke elkaar ontmoeten in een interactieve kennisbank. Alle kennis wordt inzichtelijk gemaakt, waardoor de kennis onder de participanten breder zal worden en zal leiden tot minder dubbelonderzoek, betere afstemming op elkaar, nieuwe samenwerkingsverbanden en mogelijk volledig nieuwe onderzoeksmogelijkheden. En nu... : Het eindadvies: De huidige resultaten van het onderzoek zullen nog enige tijd op het domein van Strawberries blijven staan. Afhankelijk van het vervolg van het onderzoek en de realisatie van een mogelijke kennisbank kan het bestand van onderwijsinstellingen gekoppeld worden aan de internetsite van het Ministerie of aan internetsites van andere instellingen die zich richten op dergelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld Verkeerskunde. Het animo en de reacties van de diverse benaderden is zo groot en de voordelen die het systeem op kan leveren zijn zo uitgebreid dat mijn advies luidt, dat het hier geïnitieerde idee op een degelijke wijze zal moeten worden uitgebreid tot een on line kennisbank. Er zal een projectplan opgesteld moeten worden om de realisatie van de kennisbank mogelijk te maken. Hiertoe is het zinvol als eerste de database uit te breiden met de marktactoren. Deze bedrijven zijn nog niet benaderd, maar kunnen een zeer zinvolle uitbreiding zijn van de kennisstructuur die nu op de website aanwezig is. Onder een representatief onderdeel van de aanmeldingen kan een zeer gedetailleerd onderzoek worden ingesteld om de exacte wensen met betrekking tot een on line kennisbank bloot te leggen. Alle wensen moeten binnen het kader van de techniek vertaald worden in een projectplan om de kennisbank te realiseren.

8 Bijlage 1 : adressen

9 Hogescholen algemeen nl kosterin n I universiteiten algemeen heerlen qroninqen n I

10 rechtstreekse adressen universiteiten ha. wau. nl

11 Christelijke Hogeschool Windesheim (alg ) Bouwkunde/civiele techniek ( ) - dhr. Breur ( ) - Verkeerskunde - dhr Bonestroo ( ) Materiaalherkenning - dhr. Verheggen ( ) - Fontvs (alg ) Tilburg Vervoersacademie ( ) Venlo - mvr. Coopmans (telefoon via receptie) - Hanzehogeschool (alg ) Groningen Techniek ( ) (decaan: ) - Baggertechnologie (onderdeel van Enginering) - dhr. de Jong ( ) Weg & waterbouw (onderdeel van Civiele techniek) - dhr. Snelleman ( ) - HEAO Arnhem (alg / info.centrum ) Logistiek - dhr Timmermans ( ) - Hogeschool Alkmaar (alg / afd. PR ) Techniek en chemie/verkeer & waterbouwkunde ( ) - dhr. Knippen ( ) - Hogeschool Delft (alg ) (Bedrijfskunde) Logistiek - dhr. Van Buuren ( ) - (Plantenteelt) Groen en landschap, natuur recreatie en toerisme -dhr. Fushs ( ) - (Tuinbouw) Veilingen - mvr. Den Toom ( ) - Millieukunde - dhr. Visser ( ) Hogeschool Domstad (alg ) Verkeerslessen - dhr. Roels (telefoon via algemeen nummer) - Hogeschool Edith Stein (alg ) Hengelo Verkeerslessen - dhr. Westerik (thuis: / school: ) - Hogeschool Enschede (alg ) Technische Bedrijfskunde - dhr. Logtenberg ( ) Civiele Techniek - Verkeer & wegenbouw ( ) - dhr. de Lange ( ) - Hogeschool Haarlem (alg ) Weg en waterbouw (HTS) (receptie / secretariaat ) - dhr. De Lange ( ) - Hogeschool Limburg (alg ) Heerlen Hoofd-opleiding Bouwkunde/Civiele techniek - dhr. Van Aken ( ) - Hoofd-opleiding Wertuigbouwkunde - dhr. Bertholet ( ) Hogeschool Brabant (alg ) Breda Civiele Techniek ( ) Tilburg- dhr. De Keizer- fax: (geen op naam!)

12 Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer fnhtv)( ) - mvr. De Zeeuw ( ) - Hogeschool van Utrecht (alg ) Civiele Techniek/werktuigbouwkunde/ruimtelijke ordening/millieukunde (allen faculteit Natuur & Techniek )- Logistiek en Economie - dhr. Van Dijk (secretariaat: ) - woensdag Hogeschool Venlo (alg ) Logistiek & technische vervoerskunde / logistiek en economie / europese opleiding logistiekmanagement / kort Hbo-logistiek / masters >» Nationale Vervoersacademie (=onderdeel van HV) - mvr. Coopmans ( ) - (of o.j.g.m.) Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (alg ) Beeldende kunst en vormgeving ( ) - uitleg naar cora.vanderwaal(a>bkv.hku.nl Hogeschool voor Economische studies Amsterdam (alg ) Theo Roos ( ) Iselinge - educatieve faculteit (alg ) Doetichem Verkeer - Dhr. Onvlee (374128) - Koninklijke Academie van Beeldende Kunst - Den Haag (alg ) Muurschilderingen (PR - mvr. Versluis) - woensdag Marnix Academie Utrecht (alg ) Verkeerslessen - mvr. Delhaas ( ) - (alg: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (alg ) Verkeerskunde - dhr. Fuzy ( ) - Civiele Techniek - dhr. Van Eldiek Thieme ( ) - Bouwkunde - dhr. Huiskes ( ) - geen of fax! Conctructies - dhr. Kooistra ( ) - Infrastructuur - dhr. Boonstra ( ) Stedenbouwkunde - dhr. Van den Brink ( ) - Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland (alg.) Rotterdam School of Management (alg ) Global transport and logistics (master) - dhr. Van Marrewijk ( ) - mmarrewiik(5).rsm.nl STOAS (alg ) Wageningen Belt woensdag terug naar boot! TH Rijswijk (alg ) Secretariaat: Werkbouwkunde - woensdagochtend

13 Bijlage 2 : Het aanmeldingsformulier

14 naam van uw instelling faculteit vakgroep/leerstoel adres postcode plaats telefoonnummer faxnummer internetadres contactpersoon aantal medewerkers recent onderzoek M onderwij sprogramma M expertise Jsl samenwerkingsverband met het ministerie van verkeer en waterstaat

15 externe contacten met andere instanties actief op gebied van verkeer en vervoer Heeft uw organisatie behoefte aan een kennisbank op internet, zoals deze hier wordt beschreven ja jrj Zou binnen zo'n kennisbank behoefte zijn aan een database met alle rapporten, scripties en onderzoeksresultaten van het ministerie,andere onderwijsinstellingen en adviesbureaus ja jj bestaat er binnen deze kennisbank de wens naar een stagebank en een vacaturebank op de site ja Jj participeert uw organisatie al aan iets dergelijks overige relevante gegevens ja 1 heeft u nog opmerkingen, aanmerkingen of ideeën M ^opnieuwïóvüllért «tzènd (& irisëtói\ii^sféfi^ilïèr;

16 Bijlage 3 : De mailings

17 %i i ir^fèp^ Kennisbank Verkeer en Vervoer Deze mail is bestemd voor aile universiteiten, hogescholen en marktpartijen die zich richten op onderzoek en onderwijs binnen de verkeers- en vervoerssector! Wij verzoeken al deze instellingen zich aan te melden door een van onderstaande buttons aan te klikken of door zich aan te melden op Vanuit de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (MinV&W) in samenwerking met Strawberries New Media Productions is het initiatief ontstaan om de verhoudingen tussen het ministerie en de verschillende onderwijsinstellingen en tussen onderwijsinstellingen onderling alsmede de relatie tot marktpartijen in kaartte brengen. Deze is daartoe de eerste stap. Op de internetsite vindt u meer informatie over dit project! / ftpntiiier^ hol ib5»t*hoöl" Ik zou graag alle webmasters die deze mail ontvangen, willen vragen of u deze mail wilt doorsturen naar de verschillende vakgroepen en afdelingen van uw instelling. Aan allen die de formulieren op de internetsite invullen wil ik graag vragen of u deze mail zou willen doorzenden naar andere bedrijven en instellingen (anders dan hogescholen en universiteiten) die volgens u ook in het overzicht thuishoren. Het blijft elke keer weer verbazingwekkend in welke niet voor de hand liggende vakgroepen en business-units aan belangrijke onderdelen van het verkeers- en vervoersvraagstuk wordt gewerkt zonder dat anderen daar van op de hoogte zijn. Dit maakt het completeren van het bestand zo lastig dat ik daar uw hulp niet bij kan missen. Bij voorbaat dank.

18 «aa» Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Martin van Overbeeke. telefoon: mail(5)strawberries.nl

19 Geachte meneer of mevrouw, Naar aanleiding van een telefoongesprek van afgelopen week heb ik van u of uw collega dit adres ontvangen. Alvast hartelijk bedankt hiervoor, Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is via het Internet een inventariserend onderzoek begonnen (in samenwerking met Strawberries New Media Productions) om alle onderwijsinstellingen in Nederland te benaderen die zich bezig houden met onderzoek en onderwijs binnen de verkeers- en vervoersector in de breedste zin van het woord. Uit ons telefoongesprek is gebleken dat u of uw vakgroep/leerstoel zich hier ook op richt. Om het onderzoek zo volledig mogelijk te kunnen maken verzoek ik uw medewerking. Het zou erg prettig zijn als u uw vakgroep/leerstoel zou willen aanmelden op het internetadres Mocht u hier geen tijd of mogelijkheid toe hebben dan zouden wij u graag komende maandag, dinsdag of woensdag telefonisch een aantal vragen willen stellen. Om deze zo kort en bondig mogelijk te houden wil ik u voor een gedetailleerde omschrijving van het onderzoek en de voordelen voor uw onderwijsinstelling graag doorverwijzen naar het bovenvermelde internetadres. Bij voorbaat dank, Martin van Overbeeke Korte samenvatting van het onderzoek Conclusies uit de voorstudie: Ondanks de goed ontwikkelde relaties tussen delen van het ministerie V&W en delen van het onderwijs is er geen structuur waar alle informatie over de bestaande relaties aanwezig is Aanwezigheid van een centraal punt waar de benodigde informatie aanwezig is vergemakkelijkt toegang voor externe partijen en verbetert de communicatie over en weer Aanbevelingen: Het creëren van een infrastructuur voor informatie en kennis over het verloop van het proces zal het contact en de communicatie tussen de betrokken partijen verbeteren en de zoektijden verminderen Expliciete sturing vanuit het ministerie zal in zo'n complex systeem niet goed werken. Impliciete sturing door het scheppen van voorwaarden, beschikbaar stellen van fondsen en eventueel bijsturen wanneer nodig maakt een veel betere kans van slagen Resultaat van deze aanbevelingen: Het opstellen van een internetsite met alle onderwijsinstellingen, instituten, brancheorganisaties en marktpartijen in Nederland die zich bezig houden met onderwijs en onderzoek op terreinen van verkeer en vervoer in de breedste zin van het woord. Dit is de eerste stap naar een centrale kennisbank voor verkeer en vervoer

20 Aan Vakgroepen van diverse universiteiten Van: Martin van Overbeeke Bed* Strawberries (namens Ministerie V&W) Fax: Pagina's: 1 Tel.: Datum: Betreft: Kennisbank verkeer en vervoer CC: Zie onder I I Spoed ^M Ter informatie I I Uw commentaar a.u.b. I I Uw antwoord a.u.b. TUD, Vakgroep Ontwerp en Exploitatie Maritieme Objecten RUG, Verkeerskundig Studiecentrum RUL, Werkgroep Veiligheid RUL, Vakgroep Criminologie RUU, NILOS TUE, Vakgroep Werktuigkundig Ontwerpen en Construeren RUL, Werkgroep Energie- en Milieuonderzoek Namens het ministerie van verkeer en Waterstaat vraag ik uw aandacht voor het volgende: (deze tekst is afkomstig van een . Ik kon uw vakgroep helaas niet telefonisch bereiken om het adres te verkrijgen, daarom deze fax) Kennisbank Verkeer en Vervoer Vanuit de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (MinV&W) in samenwerking met Strawberries New Media Productions is het initiatief ontstaan om de verhoudingen tussen het ministerie en de verschillende onderwijsinstellingen en tussen onderwijsinstellingen onderling alsmede de relatie tot marktpartijen in kaart te brengen. Deze is daartoe de eerste stap. Op de intemetsite vindt u meer informatie over dit project! Aan allen die de formulieren op de internetsite invullen wil ik graag vragen of u deze mail zou willen doorzenden naar andere bedrijven en instellingen (anders dan hogescholen en universiteiten) die volgens u ook in het overzicht thuishoren, want het blijft elke keer weer verbazingwekkend in welke niet voor de hand liggende vakgroepen en business-units aan belangrijke onderdelen van het verkeers- en vervoersvraagstuk wordt gewerkt zonder dat anderen daarvan op de hoogte zijn. Dit maakt het completeren van het bestand zo lastig dat ik daar uw hulp niet bij kan missen. Bij voorbaat dank. Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Martin van Overbeeke. telefoon:

21 Bijlage 4 : Overzicht van de externe contacten

22 Een overzicht van de vermeide externe contacten van de onderwijsinstellingen. Aannemersbedrijven Adviesbureaus Adviesdienst Verkeer en Vervoer Berenschot branche-organisaties BRO-adviseurs COST CROW D.G.G EUROCONNECT Europees Kenniscentrum Logistiek EVO FTA Gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam Grontmij INRO-TNO IRU K.V.N.R. ketens van grootwinkelbedrijven KNV KPMG Landelijk Platform Logistiek Logistieke dienstverleners MDN NECTAR Nederland Distributieland onderwijsinstellingen in het buitenland onderzoeksinstellingen Politie Rijkswaterstaat RIVM Scheepvaart vereniging Zuid (SVZ) SWOV TLN TNO transportondernemingen universiteiten en andere hogescholen, Verladers Vervoersbedrijven VLM WN zorginstellingen

23 Bijlage 5 : De screenshots

24 5 - Microsoft Internet Explorei HEES '^v-^^iwy^-^rjiséijènsgj' ministerie verkeer ^waterstaat U kiest hier een van de aanmeldingsformulieren en vult zoveel mogelijk velden in. De gegevens zullen in het database bestand ingevoerd worden en komen te staan onder de hoofdgroep waarvan u het inschrijfformulier hebt ingevuld. De ingevulde informatie wordt op een internetpage binnen deze internetsite weergegeven en kan door iedereen geraadpleegd worden. Op de page komt een link naar de intemetsite van uw organisatie en eventueel een mailbutton naar de contactpersoon. SSSiSi-?«leiSfc--SP*«*>; «v-*'s^së-'-i : ^sij

25 '3 - Microsoft Internet Exploier BK Ei! I http: //www. sbawbetries.nl/vervocr/ 7 T~Z~Z ZM^^Kfi^iSÜI I ministerie verkeer & waterstaat im>^i^^^i^si>^^^^i^^^^^^^^mip^^^^l -kerrrtsbarifc.ï Jjogescfiolen. univefsrteiten De hier vermelde hogescholen zijn nu nog doorgelinkt naar de homepage van de betreffende instelling. Zodra de kennisbank van start gaat zullen de links verwijzen naar een standaard format, zoals bij dit voorbeeld: Voorbeeld: universiteit van Amsterdam rrbrjoaetoreri" ChristeKike Agrarische Hogeschool Drenten ChristeEike Hogeschool de Driestar ChristeKike Hogeschool De "Wittenberg Christeliike Hogeschool Ede Christelijke Hogeschool 'Windesheim Conservatorium van Amsterdam Fontys Haagse Hogeschool Hanzehogeschool HAS Den Bosch HES Rotterdam Hogeschool Alkmaar Hogeschool Constantiin Huvgens Hogeschool Delft Hogeschool Diedenoord Hogeschool Domstad Hogeschool Drenthe Hogeschool Edith Stein Hogeschool Enschede Hogeschool Haarlem Hogeschool Holland Hogeschool Ipabo Alkmaar/Amsterdam Hogeschool Larenstein Hogeschool Limburg Hogeschool Mdden-Brabant Hogeschool Rotterdam & Omstreken Hogeschool 's-hertogenbosch Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Utrecht Hogeschool Venlo Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam Hogeschool voor Muziek en Theater Rotterdam Hogeschool "West-Brabant Hogeschool Zeeland Hotelschool Den Haag Ichthus- Hogeschool Rotterdam Instituut voor Information Engineering Iseünge - educatieve faculteit Koanldiik Conservatorium voor Muziek en Dans - Den Haag Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten - Den Haag Leidse Hogeschool LOI Hogeschool Marmx Academie Utrecht Woordelijke Hogeschool Leegwarden Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland Siiksakademie van beeldende kunsten - Amsterdam Rijkshogeschool ETselland Rotterdam School of Management STOAS NEA Transport Hogeschool "Van Hall Instituut Ma -,! %>;'" ijéf*!ü»m N.-

26 'ÏÜ - Microsoft fnternet Expforer ^sjililiiéiéilifil^^ BSS! Hifj^i^^ü

27 3 Home - Microsoft Internet Explorer BEE

28 Bijlage 6 : Overzicht aanmeldingen

29 Pagina 1 van 1 Strawberries NMP Van: WWW-server Aan: Verzonden: woensdag 30 juni :27 Onderwerp: universiteit instelling = Rijksuniversiteit Groningen faculteit = PPSW vakgroep = Centrum voor Omgevings- en Verkeerspsychologie adres = Grote Kruisstraat 2/1 postcode = 9712 TS plaats = Groningen telefoon = fax = URL = wyw.ppsw.nx^.nl/coy/index.htm contactpersoon = Dr. K.A.Brookhuis = medewerkers = 15 recent onderzoek = Beleving verkeer en omgeving; Duurzaamheid in verkeer en omgeving; Invloed van psycho-actieve stoffen op verkeersgedrag; Automatisering verkeer. onderwijsprogramma = Nevenrichting Omgevings- en Verkeerspsychologie expertise = omgevingsinvloeden verkeersgedrag gedragsbeïnvloeding taakverrichting in verkeer samenwerkingsverband = deelname platforms, opdrachtonderzoek externe contacten = TNO CONNEKT behoefte aan kennisbank = ja databank rapporten = j a stagebank = ja participeert al =ja overig = opmerkingen = send = verzend dit inschrijvingsformulier

30 Pagina 1 van 1 Strawberries NMP Van: WWW-server Aan: Verzonden: dinsdag 29 juni :48 Onderwerp: hogeschool instelling = NHTV Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer faculteit = Verkeer, planologie, logistiek vakgroep = adres = Mgr. Hopmansstraat 1 postcode = 4817 JT plaats = Breda telefoon = fax = URL = contactpersoon = = medewerkers = 325 recent onderzoek = onderwijsprogramma = verkeerskunde ruimtelijke ordening en planologie logistiek en technische vervoerskunde expertise = samenwerkingsverband = externe contacten = behoefte aan kennisbank = ja databank rapporten = ja stagebank = ja participeert al = nee overig = opmerkingen = send = verzend dit inschrijvingsformulier

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken

Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken Kwalitatief onderzoek onder 17 lectoren en onderzoekers Maurits van der Graaf 2013-04-18 Pleiade Management and Consultancy BV

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 16 maart 2011 Ons kenmerk: 11.006/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

De Fiets in de HBO-opleidingen. Investeren in fietskennis in het HBO; een Plan van Aanpak. Breda, 2 juli 2008

De Fiets in de HBO-opleidingen. Investeren in fietskennis in het HBO; een Plan van Aanpak. Breda, 2 juli 2008 De Fiets in de HBO-opleidingen Investeren in fietskennis in het HBO; een Plan van Aanpak Breda, 2 juli 2008 Opdrachtgever Fietsberaad Contactpersoon Otto van Boggelen Projectleiding Ineke Spapé Projectuitvoering

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2008 Stichting HOP onderwijs consumenten informatie GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de evolutie van Facilitair Management in België

Marktonderzoek naar de evolutie van Facilitair Management in België Samenvatting Deze scriptie is gemaakt naar aanleiding van de specifieke opdracht: Marktonderzoek: Evolutie van Facility Management in België. Een enquête werd afgenomen in 362 middelgrote en grote bedrijven.

Nadere informatie

Online hulpverlener, hoe word je dat?!?

Online hulpverlener, hoe word je dat?!? Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2011. Een overzicht van alle scripties over hulpverlening via internet is te vinden op http://www.e-hulp.nl/scriptieprijs. Wij wensen u veel

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

De ideale werkplek voor de ondernemer

De ideale werkplek voor de ondernemer De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting van innovatieve startende bedrijven in de Westas Schiphol, 12 juni 2014 Ruth Engels De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. CRM beleid... 4. 3. Implementatiestrategie... 9. 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt... 13

1. Inleiding... 2. 2. CRM beleid... 4. 3. Implementatiestrategie... 9. 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt... 13 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/13/0102/FS Datum: 5 April 2013 CRM beleid 1. Inleiding... 2 2. CRM beleid... 4 3. Implementatiestrategie... 9 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt...

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie