Studentenstatuut Engineering & Design

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Engineering & Design Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen CROHO-nummer: CROHO-nummer AD: Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Logistiek en Technische Vervoerskunde CROHO-nummer: Voltijd Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: CROHO-nummer AD: Voltijd, deeltijd, duaal, AD voltijd, AD duaal en AD deeltijd Werktuigbouwkunde CROHO-nummer: CROHO-nummer AD: Voltijd, duaal en AD voltijd en AD duaal Bovenstaande opleidingen (m.u.v. de AD opleidingen) leiden op tot Bachelor of Engineering. Alle bovenstaande opleidingen zijn geaccrediteerd van tot

2 Inhoud INLEIDING... 5 Deel 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim De onderwijsleeractiviteiten Studiebegeleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Vorm van de opleiding DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Bachelor Elektrotechniek Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Bachelor Logistiek en Technische Vervoerskunde Associate Degree Technische Bedrijfskunde Bachelor Technische Bedrijfskunde Bachelor Werktuigbouwkunde Inhoud van de opleiding De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding a - De propedeutische fase b - De postpropedeutische of hoofdfase c - Bijzondere leerwegen Overzicht informatie major, minors en onderwijseenheden Accreditatie Deel 2. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING RECHTEN EN PLICHTEN Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN Art. 1.1 Algemene begripsbepalingen Hoofdstuk 2 - TOEGANG EN TOELATING Artikel Nadere vooropleidingseis (art WHW) Artikel Aanvullende vooropleidingseis (PMT, Sport en Bewegen, Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding, PABO - art WHW) Artikel Vervallen Artikel 2.4a Aanvullende vooropleidingseis deeltijdopleiding (art WHW) Artikel 2.5 Toelating (art WHW) Artikel Vrijstelling vooropleidingseis ogv gelijkwaardig diploma (art. 7.10, 7.24 en 7.28 WHW)

3 Artikel Vrijstelling propedeutisch examen (art WHW) Artikel EVC (art lid 2 sub r WHW) Artikel 2.9 Ontzegging toegang (art. 7.42a WHW) Hoofdstuk 3 INRICHTING VAN DE OPLEIDING Artikel 3.1 Vraaggestuurd en Competentiegericht onderwijs Artikel 3.2 Structuur van de opleiding - propedeuse, postpropedeuse en Associate degree (Ad). 38 Artikel Examens en graden van de opleiding Artikel 3.4 Major Artikel Minors Artikel 3.6 Premastertraject Artikel Studiepunten onderwijseenheid Artikel Onderwijsperioden per studiejaar Artikel Gedragscode Nederlandse taal Hoofdstuk 4 - STUDIEBEGELEIDING (art lid 2 sub u WHW) Artikel Studiebegeleiding Artikel 4.2 Studieloopbaanbegeleiding Artikel 4.3 Algemene studiebegeleiding Artikel Bijzondere studiebegeleiding Hoofdstuk 5 - STUDIEADVIES Artikel Uitbrengen studieadvies Artikel Afwijzing bij het studieadvies Artikel Procedure bij afwijzing bij het studieadvies Hoofdstuk 6 TOETSEN, TENTAMENS EN EXAMENS Artikel Vorm van de tentamens Artikel Schriftelijke toets Artikel Portfolio of werkstuk als toets Artikel Mondelinge toets Artikel Vrijstelling voor tentamens Artikel Afleggen van tentamens Artikel Cijfers Artikel 6.8 Toetsuitslag en tentamencijfer Artikel Inzage beoordeeld werk Artikel 6.10 Geldigheidsduur tentamens en vrijstellingen Artikel Examen Artikel Cum laude Hoofdstuk 7 - EXAMENCOMMISSIE Artikel Instelling en taken examencommissie Artikel Benoeming en samenstelling examencommissie Artikel Subcommissies Artikel Examinatoren Artikel Getuigschriften en verklaringen Hoofdstuk 8 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

4 Artikel Bezwaar en beroep Artikel Wijziging van de regeling Artikel Bijlagen bij onderwijs- en examenregeling Artikel Slot- en overgangsbepalingen Artikel Inwerkingtreding en looptijd DEEL 3: REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE DEEL 4: KLACHTENREGELING Artikel 1 - Instellen commissie Artikel 2 - Indienen klacht Artikel 3 - Behandeling klacht Artikel 4 - Voorlopige voorziening Artikel 5 - Beroep Artikel 6 - Slotbepaling Bijlage 1: uitwerking links

5 INLEIDING Het studentenstatuut bestaat uit vier delen. Deel 1 en 2 vormen samen de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deel 1 beschrijft de opleidingen Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Logistiek en Technische Vervoerskunde, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. Deel 2 Onderwijs- en examenregeling rechten en plichten geeft een beschrijving weer van de rechten en de plichten van de student en de opleidingen. In deel 3 van dit studentenstatuut wordt het reglement van de examencommissie beschreven. Deel 4 beschrijft de klachtenregeling van Windesheim. Dit document is bestemd voor alle studenten van de bovenstaande opleidingen (voltijd en deeltijd studenten). Tevens is het bestemd voor aankomende studenten. Het document wordt daarom ook op de website gepubliceerd. Elk studiejaar komt er een nieuwe Onderwijs- en examenregeling uit. Dit document is geldig van september 2014 tot september Het OER is dus eenjarig. Studenten kunnen geen beroep doen op Onderwijs- en examenregelingen van eerdere studiejaren. Mocht een vak uit eerdere jaren vervallen zijn, dan geldt het overgangsrecht. In de overgangstabel (artikel 8.4 van deel 2) staat welke vakken vervallen zijn en wat het alternatief hiervoor is. Het format voor het Onderwijs- en examenreglement wordt ieder jaar centraal aangeleverd door het College van Bestuur van Windesheim. Het document is gebaseerd op de Wet Hoger Onderwijs, vandaar dat een aantal zaken erg formeel is beschreven. Deel 1 Onderwijs- en examenregeling beschrijving van de opleiding geldt alleen voor locatie Zwolle. De artikelen in deel 2 Onderwijs- en examenregeling rechten en plichten gelden voor zowel locatie Flevoland als voor locatie Zwolle, tenzij anders vermeld. Waar in dit document hij staat, kan ook zij worden gelezen. Namens de opleidingen van Engineering & Design wensen we je een goed studiejaar toe! Ineke van der Wal Directeur Domein Techniek 5

6 Deel 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim Windesheim - Voor de professional van morgen Visie op onderwijs Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en nonprofit-organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaatsonafhankelijk werken gefaciliteerd. Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen 6

7 verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken De onderwijsleeractiviteiten De opleidingen van Engineering & Design leiden sinds jaar en dag engineers op die in binnen- en buitenland in heel verschillende velden werkzaam zijn, meestal sterk technologisch georiënteerd. Met de continue ontwikkelingen in de beroepspraktijk, de (technologische) wetenschappen (science & technology), ontwikkelt het kennisdomein voor deze opleidingen zich razendsnel. De technologische vakgebieden worden zowel dieper als breder. Er wordt een beroep gedaan op technologische kennis en oplossingen vanuit andere sectoren, zoals energie & milieu, zorg & welzijn, logistiek en de creatieve industrie & kunst. Van jaar 1 t/m 4 wordt het curriculum uitgewerkt in een aantal leerlijnen : Integrale leerlijn: kenmerkende beroepssituaties (KBS en), atelier, ingenieursbureau, stage en afstuderen. De student werkt in een groep of individueel aan het ontwikkelen van beroepscompetenties door te werken aan beroepstaken en -producten. Deze beroepstaken en - producten komen uit het beroepenveld of zijn hiervan afgeleid. Het niveau van de competenties is afhankelijk van de plek binnen het curriculum. Dit kan op basisniveau, gevorderd niveau en op bachelor niveau zijn. De competenties, beroepstaken en producten worden getoetst in individuele of groepsassessments. Conceptuele leerlijn: Hoorcolleges, werkcolleges, zelf- en literatuurstudie (hier wordt nieuwe leerstof uitgelegd en opdrachten uitgereikt en verduidelijkt). De kennis wordt meestal getoetst in tentamens. Vaardigheidsleerlijn: Practica, huiswerkopgaven en oefenbijeenkomsten waar de verschillende onderdelen uit de integrale of conceptuele leerlijn kunnen worden geoefend alvorens ze kunnen worden toegepast in een opdracht. Studiebegeleiding. De student oriënteert zich op mogelijke beroepsperspectieven. Hij plant zijn studie, bespreekt de planning en studievoortgang met de studiecoach. Plannings- en reflectieverslagen geven het verloop van de studie weer Studiebegeleiding 7

8 Elke student heeft gedurende zijn hele studie een studiecoach. We streven hierbij zoveel mogelijk naar continuïteit. Iedere opleiding zorgt er voor dat een student aan het begin van het studiejaar op de hoogte is van wie zijn/haar coach is. Vlak voor of na de start van de opleiding voert de coach een intakegesprek of kennismakingsgesprek met de student. Doel is om de student zo snel mogelijk te leren kennen en begeleiding op maat te kunnen aanbieden. Deze begeleiding wordt vooral gegeven in de vorm van individuele of groepsgesprekken waarin de student loopbaancompetenties ontwikkelt. De student leert zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leer- en ontwikkelingsproces. In dit proces werkt de student samen met andere studenten. In het begin van de opleiding is met name beroepsoriëntatie een belangrijk aspect. Elke student krijgt binnen vijf maanden van inschrijving een onderbouwd voorlopig studieadvies gebaseerd op drie contactmomenten met de coach. Een onderbouwd voorlopig studieadvies is een eerste indicatie over het studiesucces en beantwoordt de vraag of de student op de juiste opleiding zit en een juist beeld heeft van het toekomstig beroep. Naarmate de studie vordert, stuurt de student steeds zelfstandiger zijn (studie)loopbaan aan, en eigent hij zich de in de opleiding aangeboden beroepskennis en -kunde toe. Hierdoor verwerft hij zijn eigen, beginnende arbeidsidentiteit. Studeren met een functiebeperking Alle studenten die in het intakeassessment (voorafgaand aan de opleiding) aangeven een functiebeperking te hebben worden voor aanvang van de studie door de SMF (studeren met functiebeperking)-contactpersoon van de opleiding benaderd voor een apart intakegesprek. Een student neemt bij voorkeur ouders of begeleiders mee. Voor studenten met dyslexie geldt een andere regeling. Als tijdens de studie een functiebeperking gediagnosticeerd wordt neemt de student zo snel mogelijk contact op met zijn studieloopbaanbegeleider en de studentendecaan. Hij of zij wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek door de studentendecaan of contactpersoon SMF van de opleiding. De intake wordt uitgevoerd door de decaan en de contactpersoon SMF van de opleiding. In het intakegesprek informeert de studentendecaan de student over de landelijke en Windesheimvoorzieningen t.a.v. studeren met een functiebeperking. Vervolgens inventariseren betrokkenen welke beperking(en) de student heeft, welke belemmeringen dat geeft voor de studie en welke voorzieningen deze beperkingen kunnen verminderen of compenseren. Resultaat van het intakegesprek is een adequaat arrangement van begeleiding, ondersteuning en voorzieningen. Om voor voorzieningen in aanmerking te komen dient de student een medische of dyslexieverklaring te overleggen. Voorzieningen kunnen betrekking hebben op: a. de studiebegeleiding (aangepast, extra of intensiever) b. het onderwijsprogramma c. materiële en financiële hulpmiddelen Kwaliteit en studeerbaarheid Deze paragraaf beschrijft in het kort het beleid rond kwaliteitszorg en studeerbaarheid. De opleidingen zijn wettelijk erkend na accreditatie door de NVAO (Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie). Iedere opleiding wordt eens in de zes jaar getoetst en beoordeeld door een visiterende organisatie op de kwaliteit van het onderwijs. Deze visiterende organisatie geeft na de beoordeling een advies aan de NVAO. De NVAO accrediteert de betreffende opleiding bij voldoende beoordeling zodat de opleiding de komende zes jaar weer onderwijs mag geven. 8

9 De NVAO kijkt bij de beoordeling van het onderwijs onder andere naar studenttevredenheid. Jaarlijks nemen we een aantal enquêtes af om zo de studenttevredenheid over het onderwijs te meten. Aan de hand van de uitslagen wordt er gekeken hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de Nationale Studenten Enquête die afgenomen wordt onder alle huidige studenten. Daarnaast worden de stages en afstudeerprojecten geëvalueerd bij studenten en bedrijven. Afgestudeerden ontvangen een enquête van Engineering & Design en een vragenlijst van de hbo-monitor (landelijk onderzoek dat kijkt naar de aansluiting van de opleiding op de eisen in de beroepspraktijk). Naast bovenstaande enquêtes worden er elke periode onderwijsevaluaties afgenomen. De resultaten van deze onderwijsevaluaties worden besproken in kwaliteitspanels. In het kwaliteitspanel gaan de vertegenwoordiger van het semester en een kwaliteitsmedewerker in gesprek met een aantal studenten om de resultaten van de onderwijsevaluatie te bespreken. Tijdens deze gesprekken kunnen studenten vrij hun mening geven over de opleiding, studeerbaarheid, de vakken, de docenten, de manier van lesgeven, de toetsing enz. Naar aanleiding van deze gesprekken bekijkt de opleiding elk semester wat er verbeterd kan worden en bijvoorbeeld ook of de studielast bijgesteld moet worden. De verbeteracties worden verwerkt in het onderwijsaanbod van de volgende jaren. De onderwijs- en examenregeling worden jaarlijks bijgesteld en aangeleverd door het College van Bestuur. De onderwijscommissie van Engineering & Design geeft advies over de inhoud hiervan en de domeindeelraad moet instemming geven over het document voordat het gepubliceerd mag worden. Studeerbaarheid De term studeerbaarheid is feitelijk te omschrijven als de mogelijkheid voor studenten om aan de eisen van de Wet Studie Financiering te voldoen, dus om 60 studiepunten per studiejaar te halen. De opleiding draagt er zorg voor dat de opleiding de onderwijseenheden en de tentamens evenwichtig spreidt over het gehele jaar. Per studiejaar zijn er twee semesters, elk semester bestaat uit 30 ec. Bij sommige opleidingen kan dit iets afwijken doordat de ec s worden toegekend in een latere periode. Van elk tentamen wordt minstens één keer per studiejaar de mogelijkheid geboden het tentamen te herkansen. In Educator staan drempels genoemd voor onderwijsonderdelen. Ook voor stage en afstuderen zijn drempels geformuleerd. Als de student de drempel nog niet behaald heeft, mag hij niet starten. Deze drempels zijn verder uitgewerkt in het reglement examencommissie. Als studenten ernstig vertragen, kan er met een speciale studiebegeleider een studieplan gemaakt worden om weer een reële studieplanning te maken. De student heeft dan regelmatig een gesprek met deze begeleider tot de studie weer op de rails is. De studieloopbaanbegeleiders werken ook nauw samen met de decaan van het Domein Techniek Vorm van de opleiding Engineering & Design bestaat uit de volgende bachelor opleidingen: Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Logistiek en Technische Vervoerskunde, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. Daarnaast is er een Associate Degree opleiding Technische Bedrijfskunde. In de volgende tabel zijn de varianten weergegeven. Opleiding Voltijd Deeltijd B Elektrotechniek X B Industrieel Product Ontwerpen X B Logistiek en Technische Vervoerskunde X B Technische Bedrijfskunde X X AD Technische Bedrijfskunde X B Werktuigbouwkunde X 9

10 Naast bovengenoemde opleidingen heeft Windesheim nog een aantal Associate Degree opleidingen en een aantal duale bachelor varianten. De duale varianten van de bovengenoemde opleidingen zijn slapende licentie. Deze licenties stoppen netzoals de voldtijd AD varianten per Voor deze datum moeten de studenten die deze opleiding doen de opleiding afgerond hebben. De opleiding AD TBK Deeltijd blijft als enige AD opleiding binnen Engineering & Design bestaan. Voltijd en deeltijd leren: verschillen en overeenkomsten Dezelfde competenties, andere leerweg Of een student nu een hbo-opleiding in voltijd volgt, in deeltijd of duaal, aan het eind beschikt hij over dezelfde competenties. Alleen de weg er naar toe is anders.voor de AD opleiding gelden dezelfde competenties maar niet hetzelfde niveauprofiel. Er zijn drie belangrijke verschillen in de route die de student aflegt naar het bachelordiploma. 1. De leeftijd van de studenten 2. De verdeling van het aantal uren over leren op de hogeschool en leren in de beroepspraktijk 3. De verwevenheid van het werk met de studie Voltijd (vt) De opleiding start ieder jaar in september. De opleiding heeft een omvang van 240 studiepunten. De opleiding biedt een studeerbaar programma aan van 60 studiepunten per studiejaar. Het studiejaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien/elf weken. In deze vier periodes wordt het onderwijs aangeboden. Periode 5 is collegevrij en kan de student evt. zaken herkansen. De colleges zijn overdag van maandag tot en met vrijdag vanaf uur. De studielast van voltijd opleidingen is 40 uur per week (inclusief de contacturen). Afhankelijk van de vooropleiding kan een student vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie. Deeltijd (dt) Technische Bedrijfskunde De opleiding start ieder jaar in september. De opleiding heeft een omvang van 240 studiepunten. De opleiding biedt een studeerbaar programma aan van 60 studiepunten per studiejaar. Het studiejaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien weken. De colleges zijn op donderdag, van uur. Tijdens de studie worden enkele excursies georganiseerd die op een andere dag dan de donderdag georganiseerd worden. De opleiding laat dit ruimschoots van te voren weten (minimaal drie weken voor aanvang). De studielast van deze hbo-bachelor opleiding in deeltijd ligt in de regel tussen de 25 en 35 uur per week (inclusief de contacturen). Deze uren zijn als volgt geclassificeerd: 8 uur contacturen, 12 uur zelfstudie en 5-15 uur opdrachten binnen het werk. Deze opdrachten binnen het werk zijn beschreven in de Kenmerkende Beroepssituaties van het betreffende semester. Bijvoorbeeld een model of theorie toepassen op een werksituatie. De daadwerkelijke studielast is afhankelijk van de gevolgde vooropleiding(en) en relevante werkervaring. De opleiding is er op toegesneden dat de student werkervaring op eind MBO-4 niveau in een technische georiënteerde omgeving heeft en dat de student werkzaam is op minimaal MBO+ plus 10

11 niveau in een voor de opleiding relevante werksituatie. Tijdens het afstuderen gaat de opleiding ervan uit dat de student toegang heeft tot werkzaamheden op bachelorniveau. Het afstuderen dient in een bedrijf plaats te vinden met een begeleider met minimaal bachelor niveau. De student kan tijdens zijn studie een verkorting van een halfjaar (major 3 stage) aanvragen. Hiervoor moet de student minimaal 1 jaar werkzaam zijn geweest in een relevante werkveldsituatie op MBO-4 niveau. Op basis van een werkgeversverklaring en een portfolio waarin behaalde competenties aangetoond worden bepaalt de examencommissie of deze vrijstelling geaccepteerd wordt. De student kan tijdens zijn studie een versnelling van een halfjaar (minor 2 stage) realiseren door in periode vijf van het eerste en tweede studiejaar te werken aan de stageopdracht (minor 2 stage). Deze stage moet afgerond zijn voordat er gestart kan worden met het afstudeerproject. Associate degree (Ad) Een mogelijkheid binnen het hbo is een tweejarig Associate degree-programma. Een Ad-opleiding staat voor 120 EC. Een Ad-programma maakt deel uit van een hbo-bacheloropleiding. Het programma duurt twee jaar en leidt op tot de wettelijke graad: de Associate degree. Het sluit goed aan op passende mbo-opleidingen (niveau 4) en kent dezelfde toelatingseisen als de bijbehorende Bachelor opleiding. Na een Ad kan een student eventueel doorgaan met de bijbehorende hbobacheloropleiding (na een aanvraag bij de examencommissie) DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De doelstelling van de opleidingen van Engineering & Design is als volgt geformuleerd: Het aanbrengen en ontwikkelen van een competente basis in de techniek, waarmee de afgestudeerde Bachelor of Engineering startbekwaam is op de arbeidsmarkt voor diverse (management) functies in de technische en industriële wereld. Studenten worden opgeleidt tot ingenieurs, die inhoudelijke goed geschoold zijn in hun vak, innovatief zijn, internationaal georiënteerd, ondernemend en technisch onderlegd zijn. Voor het bepalen van de eindkwalificaties van de opleidingen wordt gebruik gemaakt van de beschrijving van deze eindkwalificaties Bachelor of Engineering. Deze eindkwalificaties zijn opgebouwd uit acht gemeenschappelijke beroepscompetenties en per opleiding een Body of Knowledge and Skills (BoKS). Body of Knowledge and Skills De BoKS is het totaal aan kennis en vaardigheden dat een student moet beheersen en is afhankelijk van de gekozen opleiding. Momenteel wordt in de verschillende landelijke overleggen gewerkt aan een gemeenschappelijke BoKS per opleiding. De BoKS van de opleidingen van Windesheim zijn gedefinieerd in de ondersteunende Onderwijs Eenheden binnen de major en de kwalificerende minor. Competenties Naast kennis en vaardigheden uit de BoKS bestaat een beroepscompetentie uit gedragskenmerken. De gedragskenmerken zijn per competentie beschreven en zo ontstaat een competentieprofiel per opleiding.deze competentieprofielen zijn ontworpen door het landelijke cluster Engineering ten behoeve van opleidingen die recht geven op het voeren van de titel Bachelor of Engineering. Deze profielen zijn in 2012 gevalideerd door het werkveld doordat het Cluster Engineering dit profiel ter beoordeling heeft voorgelegd aan een groot aantal branches en bedrijven. Het studiejaar is het eerste jaar waarin de opleidingen met deze competenties zijn gaan werken. 11

12 De drie beheersingsniveaus van de competenties Studenten worden opgeleid tot het bachelorniveau. Dit wordt geleidelijk opgebouwd en het beheersingsniveau neemt steeds meer toe. Studenten krijgen in de loop van hun opleiding steeds complexere opdrachten en beroepstaken. De volgende factoren zijn van invloed op deze niveaus: a. Omvang en complexiteit van de taak b. Complexiteit van de professionele situatie c. Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Deze competentieverwerving verloopt via drie niveaus: Niveau I: Aard van de taak: eenvoudig, gestructureerd, past bekende methoden direct toe volgens vaststaande normen. Aard van de context: bekend; eenvoudig, monodisciplinair. Mate van zelfstandigheid: sturende begeleiding. Niveau II: Aard van de taak: complex, gestructureerd, past bekende methoden aan wisselende situaties aan. Aard van de context: bekend; complex, monodisciplinair, in de praktijk onder begeleiding. Mate van zelfstandigheid: begeleiding indien nodig. Niveau III: Aard van de taak: complex, ongestructureerd, verbetert methoden en past normen aan de situaties aan. Aard van de context: onbekend; complex, multidisciplinair in de praktijk. Voor het bereiken van een niveau moeten minimaal twee van de drie factoren dat niveau hebben, bijvoorbeeld. de aard van de taak en de mate van zelfstandigheid. Acht domeincompetenties Het competentieprofiel en daarmee de eindkwalificaties van de opleidingen omvatten acht domeincompetenties: Analyseren: Het analyseren van een engineeringvraagstuk omvat de identificatie van het probleem of klantbehoefte, de afweging van mogelijke ontwerpstrategieën / oplossingsrichtingen en het eenduidig in kaart brengen van de eisen /doelstellingen / randvoorwaarden. Ontwerpen: Het realiseren van een engineeringontwerp en hierbij kunnen samenwerken met engineers en niet-engineers. Realiseren: Het realiseren en opleveren van een product of dienst of de implementatie van een proces dat aan de gestelde eisen voldoet. Beheren: Het optimaal laten functioneren van een product, dienst of proces in zijn toepassingscontext of werkomgeving, rekening houdend met aspecten op het gebied van veiligheid, milieu, technische en economische levensduur. Managen: De engineer geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar hij leiding aan geeft. Adviseren: De engineer geeft goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en brengt renderende transacties tot stand met goederen of diensten. Onderzoek: De engineer heeft een kritisch onderzoekende houding en maakt gebruik van geschikte methoden en technieken m.b.t. het vergaren en beoordelen van informatie, om toegepast onderzoek uit te kunnen voeren. Professionaliseren: Het zich eigen maken en bijhouden van vaardigheden die nodig zijn om de engineeringcompetenties effectief uit te kunnen voeren. Deze vaardigheden kunnen ook in breder verband van toepassing zijn. Dit omvat onder meer het hebben van een internationale oriëntatie en het kunnen plaatsen van de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld in relatie tot maatschappelijke normen, waarden en ethische dilemma s. 12

13 Dublindescriptoren De landelijke opleidingsprofielen, die afgeleid zijn van de beroepsprofielen omvatten de Dublindescriptoren. Dit impliceert dat, wanneer de student voldoet aan het opleidingsprofiel, hij ook voldoet aan zowel het internationaal als nationaal geaccepteerde niveau van de hbo-bachelor. Domeincompetenties Knowledge & understanding Applying knowledge and understanding Making judgements Communication 1. Analyseren X X a,b c,d 2. Ontwerpen X X a,e f 3. Realiseren X a,b C d 4. Beheren X X C d 5. Managen X a B c,d,e 6. Adviseren X d C a,b,d,e 7. Onderzoeken X A B c,d,e e 8. Professionaliseren X X a,b,c d,f x Learning skills Een x houdt in dat alle gedragskenmerken van de betreffende domeincompetentie bijdragen aan de invulling van de Dublindescriptor. Een letter (bijv. a ) geeft aan dat het specifieke gedragskenmerk van die domeincompetentie bijdraagt aan invulling van de Dublindescriptor. Algemene hbo-kwalificaties Binnen de domeincompetenties werken studenten aan de ontwikkeling van hun hbo-kwalificaties. De hbo-kwalificaties zijn samengevat door de commissie Franssen en hebben als doel om het hbo-niveau van de opleiding te waarborgen. Door Windesheim is aan de tien kwalificaties nog één toegevoegd, te weten 'zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan'. Hiermee ontstaan elf hbo-kwalificaties (binnen Windesheim ook wel de hbo-competenties genoemd). Domeincompetenties HBO Kwalificaties 1. Analyseren 6. Probleemgericht werken 2. Ontwerpen 5. Creativiteit en complexiteit in handelen 3. Realiseren 4. Transfer en brede inzetbaarheid 4. Beheren 5. Managen 9. Basiskwalificering voor managementfuncties 6. Adviseren 8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid 7. Onderzoeken 3. Wetenschappelijke toepassing 7. Methodisch en reflectief denken en handelen 8. Professionaliseren 1. Brede professionalisering 2. Multidisciplinaire integratie 8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid 10. Maatschappelijke betrokkenheid 11. Zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan 13

14 Profilering op Internationalisering Naast de de eindkwalificaties van de opleidingen, hebben de opleidingen tot doel haar studenten voor te bereiden op hun rol als professional en burger in een toenemende internationale en interculturele context. De alumi zullen in hun beroep te maken krijgen met leveranciers van goederen en diensten en bijbehorende afnemers vanuit de gehele wereld of kunnen werkzaam zijn in bedrijven of organisaties die onderdeel uitmaken van een internationale concerns. Een stage, afstuderen of een halfjaar studeren in het buitenland is hierin een pré. Deze visie wordt onderschreven door het beroepenveld van ingenieursen ontwerpbureaus, de maak- en procesindustrie en andere organisaties met een sterke technische affiniteit De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Bachelor Elektrotechniek Het eindniveau van de opleiding Elektrotechniek is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. Professionaliseren Elektrotechniek Analyseren Ontwerpen Onderzoeken 0 Realiseren Adviseren Beheren Managen Het eindniveau van de competenties wordt behaald en getoetst binnen de stage en het afstuderen. De competenties die op eindniveau afgetoetst worden binnen de stage hoeven niet opnieuw afgetoetst worden binnen het afstuderen. Tijdens het afstuderen wordt er gewerkt aan de competenties die nog niet zijn afgetoetst binnen de stage. De registratie van de behaalde competenties komt terug in de VOE Competentieborging Elektrotechniek (EDCOMPE.13.V.01). De BoKS bestaat uit de onderstaande aandachtgebieden: 1. Netwerktheorie 2. Natuur- en Wiskunde 3. Persoonlijke ontwikkeling en communicatie 4. Programmeren 5. Analoge techniek 6. Digitale techniek 14

15 7. Regeltechniek 8. Tele- en datacommunicatie 9. Testen en meten 10. Toegepast onderzoek 11. Ontwerp-/ ontwikkelmethoden Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Het eindniveau van de opleiding Industreel Product Ontwerpen is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. Industrieel Product Ontwerpen Professionaliseren Analyseren Ontwerpen Onderzoeken 0 Realiseren Adviseren Beheren Managen Het eindniveau wordt getoetst in de Stage, Afstuderen en de KBS van de kwalificerende minoren van de opleiding (Minor Allround Designer, Minor Product Innovation Management en Minor About Competition). Het te behalen niveau van de competenties binnen het project wordt in de beginfase in dialoog met de student vastgelegd. Studenten geven van te voren aan in het plan van aanpak, op welk niveau ze een competentie willen afronden. Dat niveau is de toetssteen d.w.z. Als de student binnen het project gaat voor niveau 3 dan wordt dat niveau ook getoetst, terugschakelen naar niveau 2 kan dan niet. Het behaalde en door de student vooraf aangegeven niveau wordt geadministreerd in de eindniveau IPO onderwijseenheid (EDCOMPI.13.V.01). Bij de notering wordt ook aangegeven waar het niveau is behaald. Zo kan in de kwalificerende minors, stage en afstuderen opbouwend gewerkt worden aan het behalen van de minimale competentie set zoals bepaald in het spinnenweb van IPO. Bachelor Logistiek en Technische Vervoerskunde Het eindniveau van de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. 15

16 Logistiek en Technische Vervoerskunde Analyseren 3 Professionaliseren Onderzoeken Ontwerpen Realiseren Adviseren Beheren Managen Het eindniveau van de opleiding wordt getoets in de tweedejaars onderwijseenheid Project Ontwerp Logistiek Dienstverlener (8ec) en tijdens het afstudeerproject van 30 ec. Onderwijseenheid Eindniveau van de competentie Project Ontwerp Logistiek Dienstverlener (8 ec) Analyseren 2 Ontwerpen 2 Beheren - 2 Afstuderen (30 ec) Analyseren 3 Managen 3 Adviseren 3 Onderzoeken 2 Professionaliseren 3 Realiseren 2 en óf Ontwerpen óf Beheren 2 Voor de opleiding Logistiek & Technische Vervoerskunde is er in het landelijke overleg van logistieke opleidingen ook het opleidingsprofiel Logistiek opgesteld tot op het niveau van deelcompetenties. Op basis van de logistieke competentie, de beroepsrollen en -situaties, domeincompetenties en de Dublin Descriptoren zijn de volgende deelcompetenties geformuleerd voor LTV: A. Ontwikkelen van beleid 1. Verkrijgt door middel van analyse inzicht in vraagstukken op het gebied van logistiek. 2. Onderzoekt een (technisch) logistiek vraagstuk, ontwerpt een proces of methodiek en adviseert hierover. 3. Levert een bijdrage aan het ontwikkelen en inrichten van ketens en netwerken in samenhang met technische ontwikkelingen. B. Aansturen van werkzaamheden 1. Geeft leiding aan operationele processen op het gebied van logistiek (managen). 2. Plant en bereidt (technisch) voor, werkt uit en concretiseert, budgetteert en contracteert logistieke werkzaamheden. 3. Kan logistieke processen inrichten, beheersen en verbeteren. 4. Ondersteunt bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen binnen organisaties. 16

17 C. Uitvoeren 1. Draagt zorg voor de uitvoering en beheer van logistieke operaties. 2. Onderkent problemen binnen logistieke operaties, stelt diagnoses en correcties vast en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. 3. Realiseert en implementeert nieuwe processen of methodieken in (technisch) logistieke operaties. D. Sociale en communicatieve deelcompetenties 1. Werkt samen in een beroepsomgeving en denkt mee over doelen en inrichting van de organisatie met als kenmerken multidisciplinariteit, interdisciplinariteit, collegialiteit en leidinggeven. 2. Communiceert effectief en zakelijk in de gangbare bedrijfstaal en in relevante beroepssituaties op alle niveaus. 3. Houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen. E. Zelfsturende deelcompetentie 1. Stuurt en reguleert de eigen ontwikkeling op het gebied van leren. 2. Heeft een professionele beroepshouding. 3. Handelt professioneel, ethisch en (maatschappelijk) verantwoord. 4. Draagt bij aan de ontwikkeling van zijn of haar professie in de breedte. Deze deelcompetenties kennen dezelfde niveau indeling als de domeincompetenties. Onderstaande tabel laat zien hoe de deelcompetenties van LTV getoetst worden in de domeincompetenties. Domeincompetenties Deelcompetentie Analyseren A1 Ontwerpen A2 Realiseren C3 Beheren B3 Managen B1 Adviseren A2 Onderzoeken A1 en A2 Professionaliseren E1, E2, E3, E4, A3, D1, D2, D3, Associate Degree Technische Bedrijfskunde Het eindniveau van de deeltijd opleiding Associate Degree Technische Bedrijfskunde is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. 17

18 AD Technische Bedrijfskunde Professionaliseren Analyseren Ontwerpen Onderzoeken 0 Realiseren Adviseren Beheren Managen Het eindniveau van deze opleiding wordt getoetst in de onderwijseenheid Associate Degree Afstudeerproject deeltijd. De Body of Knowledge and Skills bestaat uit de volgende componenten: 1. Bedrijfseconomie 2. ICT 3. Marketing 4. Onderzoeksmethoden 5. Operationeel- en ketenmanagement 6. Organisatiekunde 7. Sociale vaardigheden 8. Techniek 9. Veranderkunde Bachelor Technische Bedrijfskunde Het eindniveau van zowel de voltijd als de deeltijd opleiding Technische Bedrijfskunde is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. 18

19 Technische Bedrijfskunde Analyseren 3 Professionaliseren Onderzoeken Ontwerpen Realiseren Adviseren Beheren Managen Het eindniveau van de voltijd opleiding wordt getoets in de tweedejaars onderwijseenheid Project Zelfstandig Ondernemen(8ec) en tijdens het afstudeerproject van 30 ec. TBK - voltijd Onderwijseenheid Eindniveau van de competentie Project Zelfstandig Ondernemen (8 ec) Realiseren 2 Ontwerpen 2 Beheren 2 Afstuderen (30 ec) Analyseren 3 Managen 3 Adviseren 3 Onderzoeken 2 Professionaliseren 3 Realiseren óf Ontwerpen óf Beheren 2 Het eindniveau van de deeltijd opleiding wordt getoets in de tweedejaars onderwijseenheid Keuzeopdracht (7ec) en tijdens het afstudeerproject van 30 ec. TBK deeltijd Onderwijseenheid Eindniveau van de competentie Keuzeopdracht (7ec) Realiseren 2 Ontwerpen 2 Beheren 2 Afstuderen (30 ec) Analyseren 3 Managen 3 Adviseren 3 Onderzoeken 2 Professionaliseren 3 Realiseren óf Ontwerpen óf Beheren 2 De Body of Knowledge and Skills bestaat uit de volgende componenten: 1. Bedrijfseconomie 2. ICT 3. Marketing 19

20 4. Onderzoeksmethoden 5. Operationeel- en ketenmanagement 6. Organisatiekunde 7. Sociale vaardigheden 8. Techniek 9. Veranderkunde Bachelor Werktuigbouwkunde Het eindniveau van de opleiding Werktuigbouwkunde is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. Professionaliseren Werktuigbouwkunde Analyseren Ontwerpen Onderzoeken 0 Realiseren Adviseren Beheren Managen De opleiding Werktuigbouwkunde van Windesheim heeft voor de eindkwalificatie een aanvulling op het spinnenweb gedefinieerd. Naast het spinnenweb moeten één van de competenties 'realiseren, beheren of onderzoeken' op niveau 3 afgerond worden. Dit om studenten een keuzemogelijkheid te bieden voor een eventueel functieprofiel. Het eindniveau van de opleiding wordt getoetst in de onderwijstaande onderwijseenheden. Onderwijseenheid Stage (25ec) Ontwerpen (5ec) Ontwerpen 3 Keuze uit één van de volgende OEs Realiseren (5ec) Beheren (5ec) Onderzoeken (5ec) Eindniveau van de competentie Realiseren 3 Beheren 3 Onderzoeken 3 Afstuderen (25ec) Analyseren 3 Managen 2 Adviseren 2 Professionaliseren 3 20

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut Engineering & Design 2015-2016

Studentenstatuut Engineering & Design 2015-2016 Studentenstatuut Engineering & Design 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE. Albert Haan 23-01-2014

WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE. Albert Haan 23-01-2014 WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE Albert Haan 23-01-2014 Inhoud HBO Werktuigbouwkunde Competenties en Body Of Knowlegde and Skills Competentieprofiel Werktuigbouwkunde BOKS Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

2014-2015. Studentenstatuut Bouw en Infra. Windesheim

2014-2015. Studentenstatuut Bouw en Infra. Windesheim Studentenstatuut Bouw en Infra 2014-2015 Windesheim Bouwkunde CROHO-nummer: 34263 Voltijd, deeltijd, duaal Geaccrediteerd van 01-01-2012 tot 31-12-2017 Bachelor of Built Environment Civiele techniek CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

2015-2016. Studentenstatuut Bouw en Infra. Windesheim, versie 1.0, 27-08-2015

2015-2016. Studentenstatuut Bouw en Infra. Windesheim, versie 1.0, 27-08-2015 Studentenstatuut Bouw en Infra 2015-2016 Windesheim, versie 1.0, 27-08-2015 Bouwkunde CROHO-nummer: 34263 Voltijd, deeltijd, duaal Geaccrediteerd tot 31-12-2019 Bachelor of Science Civiele techniek CROHO-nummer:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor en Associate degree Lerarenopleidingen Technisch Beroepsonderwijs Associate degree Deel CROHO Bachelor Vol Deel CROHO tijd tijd tijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Bachelor Toegepaste Gerontologie Croho 30108 bachelor of science degree Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en

Nadere informatie

Studentenstatuut 2013-2014

Studentenstatuut 2013-2014 Studentenstatuut 2013-2014 Bachelor en Associate degree Technische Lerarenopleidingen Associate degree Deeltijd CROHO Bachelor Voltijd Deeltijd CROHO Bouwtechniek x 80049 Bouwtechniek x x 35383 Bouwkunde

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Toegepaste Gerontologie en CROHO-30108 Bachelor degree voltijd / deeltijd Geaccrediteerd van 01.09.2009 tot 01.09.2015 Colofon

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT-opleidingen 2015-2016

Studentenstatuut ICT-opleidingen 2015-2016 Studentenstatuut ICT-opleidingen 2015-2016 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Bachelor Toegepaste Gerontologie Croho 30108 bachelor degree bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief Datum: 28 mei 2015 Studentenstatuut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Opleiding tot verpleegkundige 560 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1., 08 juli 015 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief, versie 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Nederlands CROHO: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Studentenstatuut 2013-2014

Studentenstatuut 2013-2014 Studentenstatuut 2013-2014 Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 voltijd / deeltijd De laatste accreditatie geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Bachelor Industrieel Product Ontwerpen CROHO: 34389 Hogeschool Windesheim Flevoland voltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort tot het opleidingsdeel

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Wiskunde CROHO: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 20-2016 Opleiding tot verpleegkundige 34560 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1.1 08 juli 20 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2013-2014

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2013-2014 Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2013-2014 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Pedagogisch Management Kinderopvang Crohonummer 30012 Bachelor of Social Work voltijd / deeltijd /duaal

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming, CROHO-nummer: 34610 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd /duaal Deze onderwijs-

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Engineering Versie: Concept 8 mrt 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie