Studentenstatuut Engineering & Design

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Engineering & Design Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen CROHO-nummer: CROHO-nummer AD: Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Logistiek en Technische Vervoerskunde CROHO-nummer: Voltijd Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: CROHO-nummer AD: Voltijd, deeltijd, duaal, AD voltijd, AD duaal en AD deeltijd Werktuigbouwkunde CROHO-nummer: CROHO-nummer AD: Voltijd, duaal en AD voltijd en AD duaal Bovenstaande opleidingen (m.u.v. de AD opleidingen) leiden op tot Bachelor of Engineering. Alle bovenstaande opleidingen zijn geaccrediteerd van tot

2 Inhoud INLEIDING... 5 Deel 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim De onderwijsleeractiviteiten Studiebegeleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Vorm van de opleiding DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Bachelor Elektrotechniek Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Bachelor Logistiek en Technische Vervoerskunde Associate Degree Technische Bedrijfskunde Bachelor Technische Bedrijfskunde Bachelor Werktuigbouwkunde Inhoud van de opleiding De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding a - De propedeutische fase b - De postpropedeutische of hoofdfase c - Bijzondere leerwegen Overzicht informatie major, minors en onderwijseenheden Accreditatie Deel 2. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING RECHTEN EN PLICHTEN Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN Art. 1.1 Algemene begripsbepalingen Hoofdstuk 2 - TOEGANG EN TOELATING Artikel Nadere vooropleidingseis (art WHW) Artikel Aanvullende vooropleidingseis (PMT, Sport en Bewegen, Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding, PABO - art WHW) Artikel Vervallen Artikel 2.4a Aanvullende vooropleidingseis deeltijdopleiding (art WHW) Artikel 2.5 Toelating (art WHW) Artikel Vrijstelling vooropleidingseis ogv gelijkwaardig diploma (art. 7.10, 7.24 en 7.28 WHW)

3 Artikel Vrijstelling propedeutisch examen (art WHW) Artikel EVC (art lid 2 sub r WHW) Artikel 2.9 Ontzegging toegang (art. 7.42a WHW) Hoofdstuk 3 INRICHTING VAN DE OPLEIDING Artikel 3.1 Vraaggestuurd en Competentiegericht onderwijs Artikel 3.2 Structuur van de opleiding - propedeuse, postpropedeuse en Associate degree (Ad). 38 Artikel Examens en graden van de opleiding Artikel 3.4 Major Artikel Minors Artikel 3.6 Premastertraject Artikel Studiepunten onderwijseenheid Artikel Onderwijsperioden per studiejaar Artikel Gedragscode Nederlandse taal Hoofdstuk 4 - STUDIEBEGELEIDING (art lid 2 sub u WHW) Artikel Studiebegeleiding Artikel 4.2 Studieloopbaanbegeleiding Artikel 4.3 Algemene studiebegeleiding Artikel Bijzondere studiebegeleiding Hoofdstuk 5 - STUDIEADVIES Artikel Uitbrengen studieadvies Artikel Afwijzing bij het studieadvies Artikel Procedure bij afwijzing bij het studieadvies Hoofdstuk 6 TOETSEN, TENTAMENS EN EXAMENS Artikel Vorm van de tentamens Artikel Schriftelijke toets Artikel Portfolio of werkstuk als toets Artikel Mondelinge toets Artikel Vrijstelling voor tentamens Artikel Afleggen van tentamens Artikel Cijfers Artikel 6.8 Toetsuitslag en tentamencijfer Artikel Inzage beoordeeld werk Artikel 6.10 Geldigheidsduur tentamens en vrijstellingen Artikel Examen Artikel Cum laude Hoofdstuk 7 - EXAMENCOMMISSIE Artikel Instelling en taken examencommissie Artikel Benoeming en samenstelling examencommissie Artikel Subcommissies Artikel Examinatoren Artikel Getuigschriften en verklaringen Hoofdstuk 8 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

4 Artikel Bezwaar en beroep Artikel Wijziging van de regeling Artikel Bijlagen bij onderwijs- en examenregeling Artikel Slot- en overgangsbepalingen Artikel Inwerkingtreding en looptijd DEEL 3: REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE DEEL 4: KLACHTENREGELING Artikel 1 - Instellen commissie Artikel 2 - Indienen klacht Artikel 3 - Behandeling klacht Artikel 4 - Voorlopige voorziening Artikel 5 - Beroep Artikel 6 - Slotbepaling Bijlage 1: uitwerking links

5 INLEIDING Het studentenstatuut bestaat uit vier delen. Deel 1 en 2 vormen samen de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deel 1 beschrijft de opleidingen Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Logistiek en Technische Vervoerskunde, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. Deel 2 Onderwijs- en examenregeling rechten en plichten geeft een beschrijving weer van de rechten en de plichten van de student en de opleidingen. In deel 3 van dit studentenstatuut wordt het reglement van de examencommissie beschreven. Deel 4 beschrijft de klachtenregeling van Windesheim. Dit document is bestemd voor alle studenten van de bovenstaande opleidingen (voltijd en deeltijd studenten). Tevens is het bestemd voor aankomende studenten. Het document wordt daarom ook op de website gepubliceerd. Elk studiejaar komt er een nieuwe Onderwijs- en examenregeling uit. Dit document is geldig van september 2014 tot september Het OER is dus eenjarig. Studenten kunnen geen beroep doen op Onderwijs- en examenregelingen van eerdere studiejaren. Mocht een vak uit eerdere jaren vervallen zijn, dan geldt het overgangsrecht. In de overgangstabel (artikel 8.4 van deel 2) staat welke vakken vervallen zijn en wat het alternatief hiervoor is. Het format voor het Onderwijs- en examenreglement wordt ieder jaar centraal aangeleverd door het College van Bestuur van Windesheim. Het document is gebaseerd op de Wet Hoger Onderwijs, vandaar dat een aantal zaken erg formeel is beschreven. Deel 1 Onderwijs- en examenregeling beschrijving van de opleiding geldt alleen voor locatie Zwolle. De artikelen in deel 2 Onderwijs- en examenregeling rechten en plichten gelden voor zowel locatie Flevoland als voor locatie Zwolle, tenzij anders vermeld. Waar in dit document hij staat, kan ook zij worden gelezen. Namens de opleidingen van Engineering & Design wensen we je een goed studiejaar toe! Ineke van der Wal Directeur Domein Techniek 5

6 Deel 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim Windesheim - Voor de professional van morgen Visie op onderwijs Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en nonprofit-organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaatsonafhankelijk werken gefaciliteerd. Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen 6

7 verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken De onderwijsleeractiviteiten De opleidingen van Engineering & Design leiden sinds jaar en dag engineers op die in binnen- en buitenland in heel verschillende velden werkzaam zijn, meestal sterk technologisch georiënteerd. Met de continue ontwikkelingen in de beroepspraktijk, de (technologische) wetenschappen (science & technology), ontwikkelt het kennisdomein voor deze opleidingen zich razendsnel. De technologische vakgebieden worden zowel dieper als breder. Er wordt een beroep gedaan op technologische kennis en oplossingen vanuit andere sectoren, zoals energie & milieu, zorg & welzijn, logistiek en de creatieve industrie & kunst. Van jaar 1 t/m 4 wordt het curriculum uitgewerkt in een aantal leerlijnen : Integrale leerlijn: kenmerkende beroepssituaties (KBS en), atelier, ingenieursbureau, stage en afstuderen. De student werkt in een groep of individueel aan het ontwikkelen van beroepscompetenties door te werken aan beroepstaken en -producten. Deze beroepstaken en - producten komen uit het beroepenveld of zijn hiervan afgeleid. Het niveau van de competenties is afhankelijk van de plek binnen het curriculum. Dit kan op basisniveau, gevorderd niveau en op bachelor niveau zijn. De competenties, beroepstaken en producten worden getoetst in individuele of groepsassessments. Conceptuele leerlijn: Hoorcolleges, werkcolleges, zelf- en literatuurstudie (hier wordt nieuwe leerstof uitgelegd en opdrachten uitgereikt en verduidelijkt). De kennis wordt meestal getoetst in tentamens. Vaardigheidsleerlijn: Practica, huiswerkopgaven en oefenbijeenkomsten waar de verschillende onderdelen uit de integrale of conceptuele leerlijn kunnen worden geoefend alvorens ze kunnen worden toegepast in een opdracht. Studiebegeleiding. De student oriënteert zich op mogelijke beroepsperspectieven. Hij plant zijn studie, bespreekt de planning en studievoortgang met de studiecoach. Plannings- en reflectieverslagen geven het verloop van de studie weer Studiebegeleiding 7

8 Elke student heeft gedurende zijn hele studie een studiecoach. We streven hierbij zoveel mogelijk naar continuïteit. Iedere opleiding zorgt er voor dat een student aan het begin van het studiejaar op de hoogte is van wie zijn/haar coach is. Vlak voor of na de start van de opleiding voert de coach een intakegesprek of kennismakingsgesprek met de student. Doel is om de student zo snel mogelijk te leren kennen en begeleiding op maat te kunnen aanbieden. Deze begeleiding wordt vooral gegeven in de vorm van individuele of groepsgesprekken waarin de student loopbaancompetenties ontwikkelt. De student leert zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leer- en ontwikkelingsproces. In dit proces werkt de student samen met andere studenten. In het begin van de opleiding is met name beroepsoriëntatie een belangrijk aspect. Elke student krijgt binnen vijf maanden van inschrijving een onderbouwd voorlopig studieadvies gebaseerd op drie contactmomenten met de coach. Een onderbouwd voorlopig studieadvies is een eerste indicatie over het studiesucces en beantwoordt de vraag of de student op de juiste opleiding zit en een juist beeld heeft van het toekomstig beroep. Naarmate de studie vordert, stuurt de student steeds zelfstandiger zijn (studie)loopbaan aan, en eigent hij zich de in de opleiding aangeboden beroepskennis en -kunde toe. Hierdoor verwerft hij zijn eigen, beginnende arbeidsidentiteit. Studeren met een functiebeperking Alle studenten die in het intakeassessment (voorafgaand aan de opleiding) aangeven een functiebeperking te hebben worden voor aanvang van de studie door de SMF (studeren met functiebeperking)-contactpersoon van de opleiding benaderd voor een apart intakegesprek. Een student neemt bij voorkeur ouders of begeleiders mee. Voor studenten met dyslexie geldt een andere regeling. Als tijdens de studie een functiebeperking gediagnosticeerd wordt neemt de student zo snel mogelijk contact op met zijn studieloopbaanbegeleider en de studentendecaan. Hij of zij wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek door de studentendecaan of contactpersoon SMF van de opleiding. De intake wordt uitgevoerd door de decaan en de contactpersoon SMF van de opleiding. In het intakegesprek informeert de studentendecaan de student over de landelijke en Windesheimvoorzieningen t.a.v. studeren met een functiebeperking. Vervolgens inventariseren betrokkenen welke beperking(en) de student heeft, welke belemmeringen dat geeft voor de studie en welke voorzieningen deze beperkingen kunnen verminderen of compenseren. Resultaat van het intakegesprek is een adequaat arrangement van begeleiding, ondersteuning en voorzieningen. Om voor voorzieningen in aanmerking te komen dient de student een medische of dyslexieverklaring te overleggen. Voorzieningen kunnen betrekking hebben op: a. de studiebegeleiding (aangepast, extra of intensiever) b. het onderwijsprogramma c. materiële en financiële hulpmiddelen Kwaliteit en studeerbaarheid Deze paragraaf beschrijft in het kort het beleid rond kwaliteitszorg en studeerbaarheid. De opleidingen zijn wettelijk erkend na accreditatie door de NVAO (Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie). Iedere opleiding wordt eens in de zes jaar getoetst en beoordeeld door een visiterende organisatie op de kwaliteit van het onderwijs. Deze visiterende organisatie geeft na de beoordeling een advies aan de NVAO. De NVAO accrediteert de betreffende opleiding bij voldoende beoordeling zodat de opleiding de komende zes jaar weer onderwijs mag geven. 8

9 De NVAO kijkt bij de beoordeling van het onderwijs onder andere naar studenttevredenheid. Jaarlijks nemen we een aantal enquêtes af om zo de studenttevredenheid over het onderwijs te meten. Aan de hand van de uitslagen wordt er gekeken hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de Nationale Studenten Enquête die afgenomen wordt onder alle huidige studenten. Daarnaast worden de stages en afstudeerprojecten geëvalueerd bij studenten en bedrijven. Afgestudeerden ontvangen een enquête van Engineering & Design en een vragenlijst van de hbo-monitor (landelijk onderzoek dat kijkt naar de aansluiting van de opleiding op de eisen in de beroepspraktijk). Naast bovenstaande enquêtes worden er elke periode onderwijsevaluaties afgenomen. De resultaten van deze onderwijsevaluaties worden besproken in kwaliteitspanels. In het kwaliteitspanel gaan de vertegenwoordiger van het semester en een kwaliteitsmedewerker in gesprek met een aantal studenten om de resultaten van de onderwijsevaluatie te bespreken. Tijdens deze gesprekken kunnen studenten vrij hun mening geven over de opleiding, studeerbaarheid, de vakken, de docenten, de manier van lesgeven, de toetsing enz. Naar aanleiding van deze gesprekken bekijkt de opleiding elk semester wat er verbeterd kan worden en bijvoorbeeld ook of de studielast bijgesteld moet worden. De verbeteracties worden verwerkt in het onderwijsaanbod van de volgende jaren. De onderwijs- en examenregeling worden jaarlijks bijgesteld en aangeleverd door het College van Bestuur. De onderwijscommissie van Engineering & Design geeft advies over de inhoud hiervan en de domeindeelraad moet instemming geven over het document voordat het gepubliceerd mag worden. Studeerbaarheid De term studeerbaarheid is feitelijk te omschrijven als de mogelijkheid voor studenten om aan de eisen van de Wet Studie Financiering te voldoen, dus om 60 studiepunten per studiejaar te halen. De opleiding draagt er zorg voor dat de opleiding de onderwijseenheden en de tentamens evenwichtig spreidt over het gehele jaar. Per studiejaar zijn er twee semesters, elk semester bestaat uit 30 ec. Bij sommige opleidingen kan dit iets afwijken doordat de ec s worden toegekend in een latere periode. Van elk tentamen wordt minstens één keer per studiejaar de mogelijkheid geboden het tentamen te herkansen. In Educator staan drempels genoemd voor onderwijsonderdelen. Ook voor stage en afstuderen zijn drempels geformuleerd. Als de student de drempel nog niet behaald heeft, mag hij niet starten. Deze drempels zijn verder uitgewerkt in het reglement examencommissie. Als studenten ernstig vertragen, kan er met een speciale studiebegeleider een studieplan gemaakt worden om weer een reële studieplanning te maken. De student heeft dan regelmatig een gesprek met deze begeleider tot de studie weer op de rails is. De studieloopbaanbegeleiders werken ook nauw samen met de decaan van het Domein Techniek Vorm van de opleiding Engineering & Design bestaat uit de volgende bachelor opleidingen: Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Logistiek en Technische Vervoerskunde, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. Daarnaast is er een Associate Degree opleiding Technische Bedrijfskunde. In de volgende tabel zijn de varianten weergegeven. Opleiding Voltijd Deeltijd B Elektrotechniek X B Industrieel Product Ontwerpen X B Logistiek en Technische Vervoerskunde X B Technische Bedrijfskunde X X AD Technische Bedrijfskunde X B Werktuigbouwkunde X 9

10 Naast bovengenoemde opleidingen heeft Windesheim nog een aantal Associate Degree opleidingen en een aantal duale bachelor varianten. De duale varianten van de bovengenoemde opleidingen zijn slapende licentie. Deze licenties stoppen netzoals de voldtijd AD varianten per Voor deze datum moeten de studenten die deze opleiding doen de opleiding afgerond hebben. De opleiding AD TBK Deeltijd blijft als enige AD opleiding binnen Engineering & Design bestaan. Voltijd en deeltijd leren: verschillen en overeenkomsten Dezelfde competenties, andere leerweg Of een student nu een hbo-opleiding in voltijd volgt, in deeltijd of duaal, aan het eind beschikt hij over dezelfde competenties. Alleen de weg er naar toe is anders.voor de AD opleiding gelden dezelfde competenties maar niet hetzelfde niveauprofiel. Er zijn drie belangrijke verschillen in de route die de student aflegt naar het bachelordiploma. 1. De leeftijd van de studenten 2. De verdeling van het aantal uren over leren op de hogeschool en leren in de beroepspraktijk 3. De verwevenheid van het werk met de studie Voltijd (vt) De opleiding start ieder jaar in september. De opleiding heeft een omvang van 240 studiepunten. De opleiding biedt een studeerbaar programma aan van 60 studiepunten per studiejaar. Het studiejaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien/elf weken. In deze vier periodes wordt het onderwijs aangeboden. Periode 5 is collegevrij en kan de student evt. zaken herkansen. De colleges zijn overdag van maandag tot en met vrijdag vanaf uur. De studielast van voltijd opleidingen is 40 uur per week (inclusief de contacturen). Afhankelijk van de vooropleiding kan een student vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie. Deeltijd (dt) Technische Bedrijfskunde De opleiding start ieder jaar in september. De opleiding heeft een omvang van 240 studiepunten. De opleiding biedt een studeerbaar programma aan van 60 studiepunten per studiejaar. Het studiejaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien weken. De colleges zijn op donderdag, van uur. Tijdens de studie worden enkele excursies georganiseerd die op een andere dag dan de donderdag georganiseerd worden. De opleiding laat dit ruimschoots van te voren weten (minimaal drie weken voor aanvang). De studielast van deze hbo-bachelor opleiding in deeltijd ligt in de regel tussen de 25 en 35 uur per week (inclusief de contacturen). Deze uren zijn als volgt geclassificeerd: 8 uur contacturen, 12 uur zelfstudie en 5-15 uur opdrachten binnen het werk. Deze opdrachten binnen het werk zijn beschreven in de Kenmerkende Beroepssituaties van het betreffende semester. Bijvoorbeeld een model of theorie toepassen op een werksituatie. De daadwerkelijke studielast is afhankelijk van de gevolgde vooropleiding(en) en relevante werkervaring. De opleiding is er op toegesneden dat de student werkervaring op eind MBO-4 niveau in een technische georiënteerde omgeving heeft en dat de student werkzaam is op minimaal MBO+ plus 10

11 niveau in een voor de opleiding relevante werksituatie. Tijdens het afstuderen gaat de opleiding ervan uit dat de student toegang heeft tot werkzaamheden op bachelorniveau. Het afstuderen dient in een bedrijf plaats te vinden met een begeleider met minimaal bachelor niveau. De student kan tijdens zijn studie een verkorting van een halfjaar (major 3 stage) aanvragen. Hiervoor moet de student minimaal 1 jaar werkzaam zijn geweest in een relevante werkveldsituatie op MBO-4 niveau. Op basis van een werkgeversverklaring en een portfolio waarin behaalde competenties aangetoond worden bepaalt de examencommissie of deze vrijstelling geaccepteerd wordt. De student kan tijdens zijn studie een versnelling van een halfjaar (minor 2 stage) realiseren door in periode vijf van het eerste en tweede studiejaar te werken aan de stageopdracht (minor 2 stage). Deze stage moet afgerond zijn voordat er gestart kan worden met het afstudeerproject. Associate degree (Ad) Een mogelijkheid binnen het hbo is een tweejarig Associate degree-programma. Een Ad-opleiding staat voor 120 EC. Een Ad-programma maakt deel uit van een hbo-bacheloropleiding. Het programma duurt twee jaar en leidt op tot de wettelijke graad: de Associate degree. Het sluit goed aan op passende mbo-opleidingen (niveau 4) en kent dezelfde toelatingseisen als de bijbehorende Bachelor opleiding. Na een Ad kan een student eventueel doorgaan met de bijbehorende hbobacheloropleiding (na een aanvraag bij de examencommissie) DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De doelstelling van de opleidingen van Engineering & Design is als volgt geformuleerd: Het aanbrengen en ontwikkelen van een competente basis in de techniek, waarmee de afgestudeerde Bachelor of Engineering startbekwaam is op de arbeidsmarkt voor diverse (management) functies in de technische en industriële wereld. Studenten worden opgeleidt tot ingenieurs, die inhoudelijke goed geschoold zijn in hun vak, innovatief zijn, internationaal georiënteerd, ondernemend en technisch onderlegd zijn. Voor het bepalen van de eindkwalificaties van de opleidingen wordt gebruik gemaakt van de beschrijving van deze eindkwalificaties Bachelor of Engineering. Deze eindkwalificaties zijn opgebouwd uit acht gemeenschappelijke beroepscompetenties en per opleiding een Body of Knowledge and Skills (BoKS). Body of Knowledge and Skills De BoKS is het totaal aan kennis en vaardigheden dat een student moet beheersen en is afhankelijk van de gekozen opleiding. Momenteel wordt in de verschillende landelijke overleggen gewerkt aan een gemeenschappelijke BoKS per opleiding. De BoKS van de opleidingen van Windesheim zijn gedefinieerd in de ondersteunende Onderwijs Eenheden binnen de major en de kwalificerende minor. Competenties Naast kennis en vaardigheden uit de BoKS bestaat een beroepscompetentie uit gedragskenmerken. De gedragskenmerken zijn per competentie beschreven en zo ontstaat een competentieprofiel per opleiding.deze competentieprofielen zijn ontworpen door het landelijke cluster Engineering ten behoeve van opleidingen die recht geven op het voeren van de titel Bachelor of Engineering. Deze profielen zijn in 2012 gevalideerd door het werkveld doordat het Cluster Engineering dit profiel ter beoordeling heeft voorgelegd aan een groot aantal branches en bedrijven. Het studiejaar is het eerste jaar waarin de opleidingen met deze competenties zijn gaan werken. 11

12 De drie beheersingsniveaus van de competenties Studenten worden opgeleid tot het bachelorniveau. Dit wordt geleidelijk opgebouwd en het beheersingsniveau neemt steeds meer toe. Studenten krijgen in de loop van hun opleiding steeds complexere opdrachten en beroepstaken. De volgende factoren zijn van invloed op deze niveaus: a. Omvang en complexiteit van de taak b. Complexiteit van de professionele situatie c. Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Deze competentieverwerving verloopt via drie niveaus: Niveau I: Aard van de taak: eenvoudig, gestructureerd, past bekende methoden direct toe volgens vaststaande normen. Aard van de context: bekend; eenvoudig, monodisciplinair. Mate van zelfstandigheid: sturende begeleiding. Niveau II: Aard van de taak: complex, gestructureerd, past bekende methoden aan wisselende situaties aan. Aard van de context: bekend; complex, monodisciplinair, in de praktijk onder begeleiding. Mate van zelfstandigheid: begeleiding indien nodig. Niveau III: Aard van de taak: complex, ongestructureerd, verbetert methoden en past normen aan de situaties aan. Aard van de context: onbekend; complex, multidisciplinair in de praktijk. Voor het bereiken van een niveau moeten minimaal twee van de drie factoren dat niveau hebben, bijvoorbeeld. de aard van de taak en de mate van zelfstandigheid. Acht domeincompetenties Het competentieprofiel en daarmee de eindkwalificaties van de opleidingen omvatten acht domeincompetenties: Analyseren: Het analyseren van een engineeringvraagstuk omvat de identificatie van het probleem of klantbehoefte, de afweging van mogelijke ontwerpstrategieën / oplossingsrichtingen en het eenduidig in kaart brengen van de eisen /doelstellingen / randvoorwaarden. Ontwerpen: Het realiseren van een engineeringontwerp en hierbij kunnen samenwerken met engineers en niet-engineers. Realiseren: Het realiseren en opleveren van een product of dienst of de implementatie van een proces dat aan de gestelde eisen voldoet. Beheren: Het optimaal laten functioneren van een product, dienst of proces in zijn toepassingscontext of werkomgeving, rekening houdend met aspecten op het gebied van veiligheid, milieu, technische en economische levensduur. Managen: De engineer geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar hij leiding aan geeft. Adviseren: De engineer geeft goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en brengt renderende transacties tot stand met goederen of diensten. Onderzoek: De engineer heeft een kritisch onderzoekende houding en maakt gebruik van geschikte methoden en technieken m.b.t. het vergaren en beoordelen van informatie, om toegepast onderzoek uit te kunnen voeren. Professionaliseren: Het zich eigen maken en bijhouden van vaardigheden die nodig zijn om de engineeringcompetenties effectief uit te kunnen voeren. Deze vaardigheden kunnen ook in breder verband van toepassing zijn. Dit omvat onder meer het hebben van een internationale oriëntatie en het kunnen plaatsen van de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld in relatie tot maatschappelijke normen, waarden en ethische dilemma s. 12

13 Dublindescriptoren De landelijke opleidingsprofielen, die afgeleid zijn van de beroepsprofielen omvatten de Dublindescriptoren. Dit impliceert dat, wanneer de student voldoet aan het opleidingsprofiel, hij ook voldoet aan zowel het internationaal als nationaal geaccepteerde niveau van de hbo-bachelor. Domeincompetenties Knowledge & understanding Applying knowledge and understanding Making judgements Communication 1. Analyseren X X a,b c,d 2. Ontwerpen X X a,e f 3. Realiseren X a,b C d 4. Beheren X X C d 5. Managen X a B c,d,e 6. Adviseren X d C a,b,d,e 7. Onderzoeken X A B c,d,e e 8. Professionaliseren X X a,b,c d,f x Learning skills Een x houdt in dat alle gedragskenmerken van de betreffende domeincompetentie bijdragen aan de invulling van de Dublindescriptor. Een letter (bijv. a ) geeft aan dat het specifieke gedragskenmerk van die domeincompetentie bijdraagt aan invulling van de Dublindescriptor. Algemene hbo-kwalificaties Binnen de domeincompetenties werken studenten aan de ontwikkeling van hun hbo-kwalificaties. De hbo-kwalificaties zijn samengevat door de commissie Franssen en hebben als doel om het hbo-niveau van de opleiding te waarborgen. Door Windesheim is aan de tien kwalificaties nog één toegevoegd, te weten 'zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan'. Hiermee ontstaan elf hbo-kwalificaties (binnen Windesheim ook wel de hbo-competenties genoemd). Domeincompetenties HBO Kwalificaties 1. Analyseren 6. Probleemgericht werken 2. Ontwerpen 5. Creativiteit en complexiteit in handelen 3. Realiseren 4. Transfer en brede inzetbaarheid 4. Beheren 5. Managen 9. Basiskwalificering voor managementfuncties 6. Adviseren 8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid 7. Onderzoeken 3. Wetenschappelijke toepassing 7. Methodisch en reflectief denken en handelen 8. Professionaliseren 1. Brede professionalisering 2. Multidisciplinaire integratie 8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid 10. Maatschappelijke betrokkenheid 11. Zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan 13

14 Profilering op Internationalisering Naast de de eindkwalificaties van de opleidingen, hebben de opleidingen tot doel haar studenten voor te bereiden op hun rol als professional en burger in een toenemende internationale en interculturele context. De alumi zullen in hun beroep te maken krijgen met leveranciers van goederen en diensten en bijbehorende afnemers vanuit de gehele wereld of kunnen werkzaam zijn in bedrijven of organisaties die onderdeel uitmaken van een internationale concerns. Een stage, afstuderen of een halfjaar studeren in het buitenland is hierin een pré. Deze visie wordt onderschreven door het beroepenveld van ingenieursen ontwerpbureaus, de maak- en procesindustrie en andere organisaties met een sterke technische affiniteit De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Bachelor Elektrotechniek Het eindniveau van de opleiding Elektrotechniek is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. Professionaliseren Elektrotechniek Analyseren Ontwerpen Onderzoeken 0 Realiseren Adviseren Beheren Managen Het eindniveau van de competenties wordt behaald en getoetst binnen de stage en het afstuderen. De competenties die op eindniveau afgetoetst worden binnen de stage hoeven niet opnieuw afgetoetst worden binnen het afstuderen. Tijdens het afstuderen wordt er gewerkt aan de competenties die nog niet zijn afgetoetst binnen de stage. De registratie van de behaalde competenties komt terug in de VOE Competentieborging Elektrotechniek (EDCOMPE.13.V.01). De BoKS bestaat uit de onderstaande aandachtgebieden: 1. Netwerktheorie 2. Natuur- en Wiskunde 3. Persoonlijke ontwikkeling en communicatie 4. Programmeren 5. Analoge techniek 6. Digitale techniek 14

15 7. Regeltechniek 8. Tele- en datacommunicatie 9. Testen en meten 10. Toegepast onderzoek 11. Ontwerp-/ ontwikkelmethoden Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Het eindniveau van de opleiding Industreel Product Ontwerpen is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. Industrieel Product Ontwerpen Professionaliseren Analyseren Ontwerpen Onderzoeken 0 Realiseren Adviseren Beheren Managen Het eindniveau wordt getoetst in de Stage, Afstuderen en de KBS van de kwalificerende minoren van de opleiding (Minor Allround Designer, Minor Product Innovation Management en Minor About Competition). Het te behalen niveau van de competenties binnen het project wordt in de beginfase in dialoog met de student vastgelegd. Studenten geven van te voren aan in het plan van aanpak, op welk niveau ze een competentie willen afronden. Dat niveau is de toetssteen d.w.z. Als de student binnen het project gaat voor niveau 3 dan wordt dat niveau ook getoetst, terugschakelen naar niveau 2 kan dan niet. Het behaalde en door de student vooraf aangegeven niveau wordt geadministreerd in de eindniveau IPO onderwijseenheid (EDCOMPI.13.V.01). Bij de notering wordt ook aangegeven waar het niveau is behaald. Zo kan in de kwalificerende minors, stage en afstuderen opbouwend gewerkt worden aan het behalen van de minimale competentie set zoals bepaald in het spinnenweb van IPO. Bachelor Logistiek en Technische Vervoerskunde Het eindniveau van de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. 15

16 Logistiek en Technische Vervoerskunde Analyseren 3 Professionaliseren Onderzoeken Ontwerpen Realiseren Adviseren Beheren Managen Het eindniveau van de opleiding wordt getoets in de tweedejaars onderwijseenheid Project Ontwerp Logistiek Dienstverlener (8ec) en tijdens het afstudeerproject van 30 ec. Onderwijseenheid Eindniveau van de competentie Project Ontwerp Logistiek Dienstverlener (8 ec) Analyseren 2 Ontwerpen 2 Beheren - 2 Afstuderen (30 ec) Analyseren 3 Managen 3 Adviseren 3 Onderzoeken 2 Professionaliseren 3 Realiseren 2 en óf Ontwerpen óf Beheren 2 Voor de opleiding Logistiek & Technische Vervoerskunde is er in het landelijke overleg van logistieke opleidingen ook het opleidingsprofiel Logistiek opgesteld tot op het niveau van deelcompetenties. Op basis van de logistieke competentie, de beroepsrollen en -situaties, domeincompetenties en de Dublin Descriptoren zijn de volgende deelcompetenties geformuleerd voor LTV: A. Ontwikkelen van beleid 1. Verkrijgt door middel van analyse inzicht in vraagstukken op het gebied van logistiek. 2. Onderzoekt een (technisch) logistiek vraagstuk, ontwerpt een proces of methodiek en adviseert hierover. 3. Levert een bijdrage aan het ontwikkelen en inrichten van ketens en netwerken in samenhang met technische ontwikkelingen. B. Aansturen van werkzaamheden 1. Geeft leiding aan operationele processen op het gebied van logistiek (managen). 2. Plant en bereidt (technisch) voor, werkt uit en concretiseert, budgetteert en contracteert logistieke werkzaamheden. 3. Kan logistieke processen inrichten, beheersen en verbeteren. 4. Ondersteunt bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen binnen organisaties. 16

17 C. Uitvoeren 1. Draagt zorg voor de uitvoering en beheer van logistieke operaties. 2. Onderkent problemen binnen logistieke operaties, stelt diagnoses en correcties vast en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. 3. Realiseert en implementeert nieuwe processen of methodieken in (technisch) logistieke operaties. D. Sociale en communicatieve deelcompetenties 1. Werkt samen in een beroepsomgeving en denkt mee over doelen en inrichting van de organisatie met als kenmerken multidisciplinariteit, interdisciplinariteit, collegialiteit en leidinggeven. 2. Communiceert effectief en zakelijk in de gangbare bedrijfstaal en in relevante beroepssituaties op alle niveaus. 3. Houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen. E. Zelfsturende deelcompetentie 1. Stuurt en reguleert de eigen ontwikkeling op het gebied van leren. 2. Heeft een professionele beroepshouding. 3. Handelt professioneel, ethisch en (maatschappelijk) verantwoord. 4. Draagt bij aan de ontwikkeling van zijn of haar professie in de breedte. Deze deelcompetenties kennen dezelfde niveau indeling als de domeincompetenties. Onderstaande tabel laat zien hoe de deelcompetenties van LTV getoetst worden in de domeincompetenties. Domeincompetenties Deelcompetentie Analyseren A1 Ontwerpen A2 Realiseren C3 Beheren B3 Managen B1 Adviseren A2 Onderzoeken A1 en A2 Professionaliseren E1, E2, E3, E4, A3, D1, D2, D3, Associate Degree Technische Bedrijfskunde Het eindniveau van de deeltijd opleiding Associate Degree Technische Bedrijfskunde is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. 17

18 AD Technische Bedrijfskunde Professionaliseren Analyseren Ontwerpen Onderzoeken 0 Realiseren Adviseren Beheren Managen Het eindniveau van deze opleiding wordt getoetst in de onderwijseenheid Associate Degree Afstudeerproject deeltijd. De Body of Knowledge and Skills bestaat uit de volgende componenten: 1. Bedrijfseconomie 2. ICT 3. Marketing 4. Onderzoeksmethoden 5. Operationeel- en ketenmanagement 6. Organisatiekunde 7. Sociale vaardigheden 8. Techniek 9. Veranderkunde Bachelor Technische Bedrijfskunde Het eindniveau van zowel de voltijd als de deeltijd opleiding Technische Bedrijfskunde is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. 18

19 Technische Bedrijfskunde Analyseren 3 Professionaliseren Onderzoeken Ontwerpen Realiseren Adviseren Beheren Managen Het eindniveau van de voltijd opleiding wordt getoets in de tweedejaars onderwijseenheid Project Zelfstandig Ondernemen(8ec) en tijdens het afstudeerproject van 30 ec. TBK - voltijd Onderwijseenheid Eindniveau van de competentie Project Zelfstandig Ondernemen (8 ec) Realiseren 2 Ontwerpen 2 Beheren 2 Afstuderen (30 ec) Analyseren 3 Managen 3 Adviseren 3 Onderzoeken 2 Professionaliseren 3 Realiseren óf Ontwerpen óf Beheren 2 Het eindniveau van de deeltijd opleiding wordt getoets in de tweedejaars onderwijseenheid Keuzeopdracht (7ec) en tijdens het afstudeerproject van 30 ec. TBK deeltijd Onderwijseenheid Eindniveau van de competentie Keuzeopdracht (7ec) Realiseren 2 Ontwerpen 2 Beheren 2 Afstuderen (30 ec) Analyseren 3 Managen 3 Adviseren 3 Onderzoeken 2 Professionaliseren 3 Realiseren óf Ontwerpen óf Beheren 2 De Body of Knowledge and Skills bestaat uit de volgende componenten: 1. Bedrijfseconomie 2. ICT 3. Marketing 19

20 4. Onderzoeksmethoden 5. Operationeel- en ketenmanagement 6. Organisatiekunde 7. Sociale vaardigheden 8. Techniek 9. Veranderkunde Bachelor Werktuigbouwkunde Het eindniveau van de opleiding Werktuigbouwkunde is gedefinieerd op basis van de acht competenties met de daarbij horende minimum niveau s. Het onderstaande spinnenweb geeft dit grafisch weer. Professionaliseren Werktuigbouwkunde Analyseren Ontwerpen Onderzoeken 0 Realiseren Adviseren Beheren Managen De opleiding Werktuigbouwkunde van Windesheim heeft voor de eindkwalificatie een aanvulling op het spinnenweb gedefinieerd. Naast het spinnenweb moeten één van de competenties 'realiseren, beheren of onderzoeken' op niveau 3 afgerond worden. Dit om studenten een keuzemogelijkheid te bieden voor een eventueel functieprofiel. Het eindniveau van de opleiding wordt getoetst in de onderwijstaande onderwijseenheden. Onderwijseenheid Stage (25ec) Ontwerpen (5ec) Ontwerpen 3 Keuze uit één van de volgende OEs Realiseren (5ec) Beheren (5ec) Onderzoeken (5ec) Eindniveau van de competentie Realiseren 3 Beheren 3 Onderzoeken 3 Afstuderen (25ec) Analyseren 3 Managen 2 Adviseren 2 Professionaliseren 3 20

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, vestiging Zwolle CROHO-nummer:34616 voltijd / deeltijd /duaal Geaccrediteerd van 1 januari

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor opleiding Verpleegkunde CROHO-34560 voltijd / deeltijd /duaal De opleiding verpleegkunde is geaccrediteerd van 1 januari 2007

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie