Markten & innovatie - Vastgoedontwikkelaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markten & innovatie - Vastgoedontwikkelaar"

Transcriptie

1 Markten & innovatie - Vastgoedontwikkelaar Naam Stadlander Stadlander Stadlander Niveau van de A B C functie Naam van de Vastgoedontwikkelaar Vastgoedontwikkelaar Vastgoedontwikkelaar functie Afdeling Wonen Wonen Wonen Ontvangt leiding van Teamleider vastgoedontwikkeling Teamleider vastgoedontwikkeling Teamleider vastgoedontwikkeling Geeft leiding aan N.v.t N.v.t N.v.t Maakt deel uit Nee Nee Nee van het MT Functiefamilie 14 - Projectontwikkeling 14 - Projectontwikkeling 14 - Projectontwikkeling Functiegroep M L G Datum Mei 2011 Mei 2011 Mei 2011 MISSIE Prettig en duurzaam wonen in wijken en kernen. VISIE Stadlander richt zich op een totaalaanpak van buurten, wijken en kernen, dus niet slechts op de (kwaliteit van) woningen, maar ook op het sociaal en economisch leefklimaat. Dit wordt gerealiseerd door een financieel gezonde en beleidsrobuuste corporatie te zijn, die de volkshuisvestelijke opgave regionaal benadert en tegelijkertijd lokaal verankerd is. DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE Geeft vanuit de missie, visie en strategie input of scenario's om te komen tot keuzes voor optimale invulling van de verjongingsopgave, gebiedsontwikkeling en complexe projecten. De functie kent drie niveaus (A, B en C), waarbij de A de meest complexe projecten begeleidt. BESCHRIJVING AFDELINGEN Wonen: is verantwoordelijk voor het bezit, dus ook de exploitatiefunctie, fungeert als opdrachtgever voor de andere bedrijfsonderdelen en omvat de Frontoffice waar de meeste directe klantcontacten plaatsvinden en de beheertaken, zoals verhuur, klantenservice en (tactisch en operationeel) vastgoed- en gebiedsbeheer. Dit zijn de vestigingen in de wijken van Stadlander. Daarnaast kent Wonen een backoffice afdeling (Wonen Centraal), die gericht is op efficiënte ondersteuning en specialistische kennis biedt voor de Frontoffice c.q. vestigingen, zoals klantwaardering, huurincasso, huurderparticipatie en Zuidwestwonen.nl. Markten & Innovatie: hierin zijn verschillende gespecialiseerde subafdelingen ondergebracht die deels ten dienste staan aan en werken voor Wonen en deels het management ondersteunen bij beleid en strategievorming. Het betreft de

2 subafdelingen vastgoedontwikkeling, beleid & strategie en overige markten (hierin vinden met name alle niet-daeb gerelateerde werkzaamheden plaats, zoals: verkoop, institutionele en middeldure verhuur, VvE- en woonwagenbeheer). De specialismen staan ten dienste van zowel Wonen als het management. Vanuit dit bedrijfsonderdeel worden dus ook andere markten dan Sociale Huur geserviced. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kan worden besloten om deze vanuit de Frontoffice te verrichten. Vastgoed: hierin is een aantal gespecialiseerde subafdelingen ondergebracht die deels ten dienste staan aan en werken voor Wonen. Enerzijds zijn dat functies die te maken hebben met de administratie en het technisch beheer van het vastgoed in exploitatie (voor wat betreft institutionele verhuur gaat het om het technisch beheer) en anderzijds is het de functie die zorg draagt voor de realisatie van bouwprojecten, planmatig onderhoud, duurzaamheid en Energiek BV. Bedrijfsdiensten: hierin zijn de niet-primaire functies en de ondersteunende functies onderbracht die zich richten op Stadlander als geheel. Dit betreffen algemene taken zoals administratie, facilitaire dienstverlening en ICT en specialistische taken op het gebied van personeel &, marketing & communicatie, juridische zaken, fiscale zaken en kwaliteit & benchmarking. RESULTAATGEBIEDEN EN ACTIVITEITEN (WAT) resultaatgebied taken en activiteiten A B C processturing op-/bijstellen en toetsen van haalbaarheidsanalyses uitgangspunten hierbij zijn: geld, risico,, tijd, informatie, kwaliteit opstellen van haalbaarheidsanalyses uitgangspunten hierbij zijn: geld, risico,, tijd, informatie, kwaliteit herkennen, analyseren en managen van risico s herkennen en analyseren van risico s herkennen van risico s en de leidinggevende daarover informeren maken van strategische plannen en deze vertalen naar tactisch en operationeel niveau anticiperen op en onderhandelen over ROprocedures informeren van en overleggen met externe partijen verzorgen en beheren van een volledige verslaglegging belangenbehartiging verstrekken van opdrachten aan externe partijen voorbereiden van opdrachtenverstrekkingen aan externe partijen uitbouwen van de positie van Stadlander in het werkgebied door het vinden van ontwikkellocaties en herontwikkelen van bestaande locaties

3 (her)ontwikkeling communicatie/ coördinatie conceptualisatie marktkennis opbouwen en onderhouden van een strategisch netwerk (gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers, stakeholders, maatschappelijke en welzijnsinstellingen, onderwijs) opbouwen en onderhouden van een breed netwerk invloed uitoefenen op RO-procedures inventariseren en onderzoeken van locaties en gebieden en deze vertalen naar gebieds- en projectontwikkeling ontwikkelen van vastgoedprojecten (zowel DAEB als niet-daeb), tot en met voorlopig ontwerp begeleiden van RO-procedures assisteren van een projectverantwoordelijke uitvoeren van deelprojecten opstellen van fasedocumenten en deze ter besluitvorming presenteren/voorleggen aan het managementteam informeren van en overleggen met collega s van andere afdelingen overleggen met collega s van de eigen afdeling ontwikkelen van scenario s en programma s en deze, waar mogelijk, vertalen naar haalbaarheidsanalyses verzamelen en analyseren van marktontwikkelingen reageren op signalen uit de markt (input vanuit frontoffice en door marktonderzoek) signaleren van kansen om te innoveren op het gebied van woonproducten, processen en markten op de hoogte zijn van bestaand beleid, hierop anticiperen, beleidsvoorstellen initiëren en deze voorleggen aan het managementteam anticiperen op bestaand beleid COMPETENTIES EN CONCREET GEDRAG (HOE) specifiek concreet gedrag A B C samenwerken Draagt bij aan een gezamenlijk zoekt samenwerking en overleg resultaat, ook wanneer dit niet direct van persoonlijk belang is. geeft het gezamenlijk resultaat voorrang boven het persoonlijk belang Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken. deelt relevante informatie en ervaring met anderen in het team reageert constructief op ideeën van anderen ambitie Gedrag dat getuigt van het stelt hoge eisen aan het eigen werk

4 specifiek concreet gedrag A B C stellen van hoge eisen aan (eigen) werk. Laat zien niet snel ziet in de eigen prestaties altijd ruimte voor verbetering tevreden te zijn met (eigen) prestaties. zet zich in om uitstekende prestaties te leveren vraagt om meer taken en verantwoordelijkheden om verder te komen in de functie klantfocus De behoeften en belangen van de interne/externe klant kennen, hierop anticiperen en deze als signaleert (uit zichzelf) problemen en behoeften van de (interne/externe) klant en lost deze naar tevredenheid op uitgangspunt nemen voor actie. ontwikkelt een relatie met de klant en neemt acties om de tevredenheid van de klant te vergroten onderhoudt lange termijn relaties met klanten/gebruikers door regelmatig contact te zoeken anticipeert op mogelijke toekomstige klantwensen en gaat daarover met de klant in gesprek integriteit Onder alle omstandigheden handhaven van en handelen naar past ook onder druk de waarden toe die hij / zij zegt na te streven de algemeen aanvaarde en/of binnen de geldende norm. is open en duidelijk over de ethische en sociale normen en waarden die hij / zij zelf hanteert gedraagt zich consequent in het naleven van gedragsregels en omgangsvormen; toont voorbeeldgedrag naar anderen toe verantwoordelijkheidsgevoel Geeft rekenschap over de kwaliteit van de eigen prestaties kiest in verschillende situaties het juiste gedrag en is daarop aanspreekbaar. Is zich ervan bewust dat zijn laat verbondenheid met de taak van de zien vanuit de eigen rol prestaties ook van belang zijn voor het werk van anderen. Gaat spreekt anderen aan op gedrag en staat open voor feedback problemen en eigen taken niet uit de weg of schuift deze niet af op anderen. Denkt en handelt controleert het eigen werk, rapporteert spontaan over de voortgang van zijn/haar werk vanuit belangen. handelt onder druk en in risicosituaties weloverwogen en daadkrachtig weet anderen te inspireren door eigen

5 specifiek concreet gedrag A B C commitment aan de taken en belangen van de betrekt collega's bij het beslechten van een probleem of vraagstuk en straalt vertrouwen uit stuurt tijdig bij als de voortgang in gevaar komt en/of prioriteiten wijzigen functiespecifiek concreet gedrag A B C resultaatgerichtheid Zodanig handelen dat het vooraf vastgestelde doel, product, effect werkt doelgericht en efficiënt laat zich niet afleiden wordt bereikt. levert resultaten binnen de afgesproken tijd maakt taken waar hij/zij aan begint ook af houdt zich aan afspraken onderhandelen Het bereiken van een gewenste en gezamenlijke overeenkomst vanuit verschillende standpunten, argumenten en/of weet binnen welke marges hij/zij kan onderhandelen namens de en overziet het verschil tussen gewenst en haalbaar belangen. denkt en handelt in onderhandelingen vanuit het belang van de dat hij/zij vertegenwoordigt overziet korte en lange termijn effecten van voorstellen en onderhandelingsresultaten voor de durf Aangaan van risico s om uiteindelijk een bepaald laat zich niet weerhouden door mogelijke reacties van anderen herkenbaar voordeel te behalen. komt uit voor wat hij/zij heeft gedaan geeft zijn/haar mening in de groep pakt lastige situaties aan en loopt er niet omheen omgevingsbewustzijn Het vermogen om relevante ontwikkelingen (politiek, maatschappelijke, culturele enz.) waar te nemen en te benutten voor het eigen werk. heeft een goede antenne voor allerlei ontwikkelingen in de omgeving (maatschappelijk / gemeentelijke omgeving) die van invloed kunnen zijn op het eigen werkterrein weet politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen in acties of mogelijkheden

6 functiespecifiek concreet gedrag A B C kent de trends en ontwikkelingen in de markt en de betekenis hiervan voor de heeft een brede belangstelling voor allerlei ontwikkelingen en vertaalt die ook door naar een visie op de eigen ondernemerschap Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten of diensten. weet signalen uit de omgeving om te zetten naar nieuwe producten / diensten Daar naar handelen en daarbij risico`s durven nemen met het oog op uiteindelijk voordeel voor zet (eigen) ideeën om in concrete producten /resultaten die voorzien in een behoefte bij andere(n) het geheel. neemt risico s om iets nieuws te bedenken en uit te proberen, is niet bang om de uitwerking van een idee een keer te zien mislukken heeft de behoefte iets te creëren, iets neer te zetten dat een positie in een markt kan veroveren creativiteit / innoverend vermogen Originele oplossingen en nieuwe werkwijzen bedenken voor weet signalen uit de omgeving om te zetten in innovatieve ideeën voor de problemen. Gebaande paden loslaten. Creatief en vernieuwend stimuleert anderen om ook met vernieuwende voorstellen te komen in denken en doen. creëert draagvlak door anderen te betrekken bij ontwikkeling en vernieuwing krijgt anderen mee in vernieuwing, ook als er weerstand tegen is toont zich enthousiast om bestaande werkwijzen te vernieuwen initiatief Uit zichzelf kansen zoeken en kunnen signaleren en deze pakt als vanzelfsprekend zaken op die verband houden met de functie omzetten in verbeterings- of vernieuwingsacties die bijdragen aan betere prestaties. signaleert kansen voor de eigen functie of voor de afdeling en onderneemt hierop actie neemt het voortouw in projecten of overlegsituaties handelt zelfstandig en begint uit zichzelf

7 functiespecifiek concreet gedrag A B C overtuigingskracht Anderen winnen en instemming krijgen voor een standpunt, idee, doel of plan. maakt anderen enthousiast voor zijn of haar standpunten, ook wanneer er sprake is van weerstand of verschil van inzicht verkrijgt commitment van invloedrijke personen binnen de door de eigen mening krachtig naar voren te brengen speelt in op de weerstand vanuit de door bij het presenteren van ideeën die weerstand te benoemen en er begrip voor te tonen hanteert argumenten waarvoor anderen gevoelig zijn, speelt goed in op behoeften en onzekerheden van anderen FUNCTIE-EISEN kennen kunnen academisch werk- en denkniveau een afgeronde HBO-opleiding (bedrijfskunde, bouwkunde, vastgoed & makelaardij, ruimtelijk ordening en planologie) een afgeronde post HBO-opleiding kennis van actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting en op het gebied van vastgoedontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (wet- en regelgeving) kennis van de mogelijkheden/bijdragen van externe partijen en de daarbij geldende voorwaarden kennis van intern geldende procedures, werkwijzen, regelingen kennis van intern gebruikte automatiseringstoepassingen scherpe kijk op de maatschappelijke agenda van de woningcorporatie ervaring met projectmanagement ervaring met procesmanagement A B C

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Junior Project Management Officer

Junior Project Management Officer Junior Project Management Officer Algemeen Neem hier algemene informatie van de organisatie Positie in de organisatie - Wat is de hiërarchische positie van de functie in deze vacature? - Functionele positie

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Het adviseurprofiel binnen SCIO Consult

Het adviseurprofiel binnen SCIO Consult Het adviseurprofiel binnen SCIO Consult Voor alle adviseurs binnen SCIO Consult bestaat een adviseurprofiel dat als basis dient voor selectie, ontwikkeling, doorgroei en beoordeling. Het adviseurprofiel

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMBER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl

de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMBER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers De Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE Naam: Datum: VTA Inhoudsopgave Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding talentenanalyse Deel 2. Overzicht talenten Deel 3. Persoonlijkheidskenmerken Deel 4. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot competenties

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Door de toename van ondersteunende taken is er op korte termijn behoefte aan een: Project Manager

Door de toename van ondersteunende taken is er op korte termijn behoefte aan een: Project Manager Het Maintenance & Engineering Solutions departement van Yokogawa Belgium staat in voor de technische en applicatie-ondersteuning van industriële Yokogawa DCS systemen en producten. Door de toename van

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een kosten- en kennisdelende organisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

TRAINING DOCENT VOORDEEL

TRAINING DOCENT VOORDEEL TRAINING DOCENT VOORDEEL Inleiding In 2012 heeft de netwerkorganisatie Leren en Werken naar Vermogen onderzocht hoe een organisatie overstijgende samenwerking gerealiseerd kan worden tussen het (speciaal)

Nadere informatie