Sectoranalyse hbo techniek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectoranalyse hbo techniek"

Transcriptie

1 De toekomstige arbeidsmarkt en ontwikkelingen in onderwijs en beleid Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rotterdam, februari 2012

2

3 De toekomstige arbeidsmarkt en ontwikkelingen in onderwijs en beleid Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Karel Kans Susan van de Vlasakker Ruud van der Aa Rotterdam, februari 2012

4 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met internationale samenwerkingspartners delen. Ecorys Nederland voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationaal erkende kwaliteitsstandaard voor milieumanagementsystemen. Wij hebben onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen, zoals het printen van onze documenten op FSC-gecertificeerd papier en het compenseren van onze CO2-voetafdruk. ECORYS Nederland BV Watermanweg GG Rotterdam Postbus Ad Rotterdam Nederland T F E K.v.K. nr W Ecorys Arbeid & Sociaal Beleid T F KAN/KK EO24104rap

5 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting en conclusies 7 1 Inleiding Aanleiding Doel van de opdracht en het rapport Werkwijze Afbakening Analyse (kwantitatieve) bronnen Leeswijzer 17 2 Context: beleid en bedrijfsleven Inleiding Beleidsontwikkelingen hbo techniek Ministerie van EL&I: bedrijfslevenbeleid Ministerie van OCW: de Strategische Agenda Hoger Onderwijs Macrodoelmatigheid mbo Andere sectorplannen in het hoger onderwijs Opleidingsbehoefte van het bedrijfsleven Recente aanvragen opleidingen hbo-techniek 30 3 Het onderwijs Inleiding Ontwikkelingen in de sector Studenten in hbo techniek Samenstelling van het technisch hbo Ontwikkeling kernopleidingen hbo techniek Aanverwante opleidingen Studiekeuzemotieven Keuzemotieven profielen NT/NG Studiekeuzemotieven hbo techniek Gediplomeerden hbo techniek Gediplomeerden in kernopleidingen Gediplomeerden in aanverwante opleidingen Gediplomeerde uitstroom versus ongediplomeerde uitstroom Motieven voor studie-uitval Redenen en achtergronden studie-uitval interviews Maatregelen vroegtijdige uitstroom interviews Doorlopende leerlijnen Toekomstige studentenaantallen htno Elasticiteit 55 4 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Inleiding Kwantitatieve criteria: het vinden van een baan, aard arbeidsovereenkomst 58 3

6 4.3 Kwalitatieve aansluiting: vereiste opleiding en benutting van capaciteiten Uitwijkmogelijkheden 64 5 De arbeidsmarkt voor de sector hbo techniek Inleiding Omvang en ontwikkeling van de werkgelegenheid naar sector Ontwikkeling van de werkgelegenheid naar beroep Arbeidsmarktprognoses 74 Bijlage 1 Afbakening 81 Bijlage 2 Onderwijs 99 Bijlage 3 Landelijke spreiding opleidingen 131 Bijlage 4 Arbeidsmarkt 159 Bijlage 5 Lijst van geïnterviewden 165 Bijlage 6 Leden van de klankbordgroep 167 Bijlage 7 Bronvermelding 169 4

7 Voorwoord Op verzoek van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) -en in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW )- heeft Ecorys een sectoranalyse uitgevoerd van het technisch hbo. Voor u ligt het resultaat van deze analyse, die gebaseerd is op analyse van bestaande bronnen en op consultatie van verschillende experts op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Het rapport beoogt een handvat te zijn voor de CDHO ten behoeve van het behandelen van macrodoelmatigheidsaanvragen. Het rapport schept een kader wat betreft ontwikkeling van de werkgelegenheid in relevante sectoren, de regionale spreiding van de werkgelegenheid, de spreiding van opleidingslocaties en de knelpunten op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van verschillende technische hbo-studierichtingen en knelpunten voor de relevante beroepen voor die studierichtingen. Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage aan het onderzoek heeft geleverd, waaronder de leden van de klankbordgroep en alle geïnterviewden. Ook gaat onze dank uit naar de organisaties die ons databestanden hebben aangeleverd, waaronder ITS en ROA. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Paul Palstra en Peter Ubachs (beide werkzaam bij de CDHO) voor hun constructieve bijdrage gedurende het gehele onderzoek en de prettige samenwerking. Karel Kans Susan van de Vlasakker Ruud van der Aa Rotterdam, februari

8

9 Samenvatting en conclusies Dit rapport dient als informatiebasis voor de CDHO in de advisering aan de ministerie van OCW en EL&I over aanvragen voor technische hbo-opleidingen. Het rapport beoogt een handvat te zijn ten behoeve van het behandelen van macrodoelmatigheidsaanvragen door de CDHO. De volgende punten komen hierin aan de orde: Recente beleidsontwikkelingen die relevant zijn voor het technisch hbo; Kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in het onderwijs; Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt; Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en arbeidsmarktperspectieven voor hbo ers techniek. In het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande databronnen, sectorplannen, verkenningen en vakdepartementaal beleid aangevuld met interviews met experts uit de belangrijkste technische branches en uit het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (htno). Overheidsbeleid: meer samenwerking met bedrijfsleven en herordening van opleidingsaanbod Het hbo is in beweging. Er is voor het hbo veel aandacht vanuit de overheid. In de Strategische Agenda Hoger Onderwijs van het ministerie van OCW komen plannen, het advies van de commissie Veerman en het topsectorenbeleid van het huidige kabinet samen. Belangrijke punten uit deze agenda zijn: De kwaliteit moet omhoog waarvoor de kennisbases moeten worden versterkt; De relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven moet worden versterkt. Dit moet tot uitdrukking komen in meer aandacht voor de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen en de maatschappelijke toepasbaarheid van onderzoek; Er moet een herordening van het opleidingsaanbod plaatsvinden door specialisatie en profilering van instellingen en differentiatie. Een compacter opleidingsaanbod draagt bij aan de overzichtelijkheid voor het bedrijfsleven en voor aanstaande studenten. In type leertrajecten is een verdere differentiatie gewenst, zodat recht wordt gedaan aan de verschillen die er bestaan in de studentenpopulatie (bijvoorbeeld in leerstijlen of arbeidsmarktsituatie). Bedrijfsleven: behoefte aan herkenbare bachelor opleidingen met een brede basis Uit de gevoerde gesprekken in onderhavig onderzoek komt naar voren dat veel van de voornemens in het huidige overheidsbeleid door het bedrijfsleven worden ondersteund, bijvoorbeeld waar het gaat om een overzichtelijk en vraaggericht aanbod van opleidingen. De huidige vierjarige hbo-bachelors in het technisch onderwijs worden over het algemeen zeer gewaardeerd door het bedrijfsleven. Brancheorganisaties geven aan dat de verschillende nieuwe trajecten die worden ontwikkeld, zoals Associate degrees en hbo-masters, niet ten koste mogen gaan van de vierjarige bachelor. Verschillende branches geven aan dat zij liever een of enkele brede bacheloropleidingen zien voor hun sector, dan een groot aantal opleidingen die specialistisch opleiden. Over het algemeen wordt het belangrijk gevonden dat in de brede bachelor voldoende 7

10 aandacht is voor onder andere wiskunde, maar ook voor softe competenties (teamwork, management etc.). Specialisering kan eventueel in de latere jaren van de bachelor plaatsvinden. Aan recente ontwikkelingen in het bedrijfsleven kan in minoren aandacht besteed worden. Bedrijven kunnen in minoren een belangrijke rol spelen. Naast de behoefte aan brede bacheloropleidingen geven de branches aan dat zij op dit moment geen lacunes in het opleidingsaanbod zien. Aan nieuwe opleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van design, bestaat geen uitgesproken behoefte. Als opleidingen zich inhoudelijk zouden vernieuwen, dan zou eerder aan ontwikkelingen als hightech of duurzaamheid aandacht besteed moeten worden. De Associate degree wordt over het algemeen zeer gewaardeerd, hiermee wordt in een concrete behoefte van het bedrijfsleven voorzien. Dit geldt minder voor de hbo-master. Onderwijs: stijging van studentenaantallen in het htno Het aantal studenten in hbo-techniek opleidingen is de afgelopen jaren toegenomen. Dit is overeenkomstig de in 2004 geformuleerde doelstelling van het kabinetsbeleid om de instroom van het aantal studenten in het bètatechnisch onderwijs te vergroten, en daarmee op termijn ook de gediplomeerde uitstroom uit het bètatechnisch onderwijs. Sinds 2006 heeft de grootste relatieve stijging zich voorgedaan binnen het domein Applied Science. Dit is gunstig, omdat hiervoor een grote vraag op de arbeidsmarkt verwacht wordt. In het domein Engineering is de stijging het kleinst, terwijl ook hier een grote arbeidsmarktbehoefte bestaat. Het domein Engineering is wel het grootste techniek-domein (in aantallen studenten) en kent de afgelopen 2 jaar de meeste toekenningen van nieuwe opleidingen in het techniekonderwijs. Verder is er bij de ICT-opleidingen sprake van een gemiddelde groei van de studentenaantallen, terwijl hiervoor op de arbeidsmarkt weinig knelpunten worden verwacht. De meeste vrouwen staan ingeschreven in het domein Applied Science. Van alle ingeschreven vrouwen staat in 2010 ruim 30 procent ingeschreven bij een opleiding in dit domein. De opleiding Engineering, Design and Innovation kent de (één na) grootste groei van het aantal studenten tussen 2006 en 2010 ten opzichte van alle technische kernopleidingen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Techniekopleidingen worden gegeven aan onderwijsinstellingen die ook een groot aantal andere opleidingen geven. Bij instellingen met een hoog aandeel techniekopleidingen is 40 tot 60 procent van het totaal aantal opleidingen technisch. Dit zijn niet automatisch de instellingen met het grootste aantal techniekstudenten. De mate waarin techniekopleidingen aangeboden worden en de omvang het aantal studenten techniek kent grote verschillen tussen de hbo-instellingen. De meeste macrodoelmatigheidsaanvragen voor nieuwe technische hbo-opleidingen die bij de CDHO in 2009 en 2010 zijn ingediend waren voor het domein Engineering. Hierin zijn ook de meeste aanvragen goedgekeurd (11 van de 16). Uit de toelichting op de toekenningen en afwijzingen blijkt dat het gegeven advies niet altijd overeenstemt met de mate waarin er goede arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden zijn (zoals die nu bekend zijn). 8

11 Werkgelegenheid: ondanks daling voldoende kansen voor hbo ers techniek In veel technische sectoren is na 2008 sprake van een daling van de werkgelegenheid. Dit geldt onder andere voor de meeste industriële sectoren en voor de bouw. In de sector services (waaronder ICT, ontwerp, technische gezondheidzorg) is wel sprake van een toename van de werkgelegenheid. Ondanks een dalende werkgelegenheid in verschillende technische sectoren zijn er goede arbeidsmarktperspectieven voor de meeste hbo ers techniek. Dat komt door de vraag naar technisch personeel vanuit services, maar ook vanuit niet-technische sectoren waar ook een groeiende behoefte is aan technisch personeel. Ook vanuit sectoren waar de werkgelegenheid afneemt, zal er een vraag naar nieuw technisch personeel blijven bestaan vanwege de hoge vervangingsvraag die wordt veroorzaakt door de vergrijzing. De hoge vervangingsvraag betekent niet dat het nieuwe personeel hetzelfde profiel moet hebben als het vertrekkende personeel. Om twee redenen kan gesteld worden dat een hoog opleidingsniveau belangrijker wordt. Ten eerste valt op dat de daling van de werkgelegenheid zich vooral voordoet bij middelbare beroepen en veel minder bij hogere en wetenschappelijke beroepen. Ten tweede is steeds vaker een vereiste om hoger opgeleid te zijn voor het uitoefenen van een hoger technisch beroep. De aansluiting op de arbeidsmarkt van opleidingen uit het htno is over het algemeen goed. Htnoopleidingen scoren hierop beter dan gemiddeld in het hbo. Resultaten per opleidingencluster In deze paragraaf worden per opleidingencluster de belangrijkste resultaten van deze studie samengevat. De uitkomsten op de verschillende indicatoren uit de hoofstukken 4 en 5 zijn beknopt weergegeven in Tabel 1.1. Aan de orde komen: baanzoekduur; arbeidsmarktsituatie van afgestudeerden (rekening is gehouden met het hebben van betaald werk, het type arbeidsovereenkomst); belang van de opleiding voor de huidige functie; aansluiting tussen opleiding en functie; uitwijkmogelijkheden naar andere functies en sectoren en perspectief op de arbeidsmarkt. Vervolgens worden de resultaten per cluster kort toegelicht. 9

12 Tabel 1.1 Samenvatting van de belangrijkste resultaten aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en arbeidsmarktperspectieven per opleidingencluster Cluster Baanzoekduur (+ Arbeidsmarkt Belang opl. Aansluiting Uitwijk Perspectief is kort, - is lang) -situatie voor functie 1.1 ICT +/ /- - Slecht 2.1 BML Goed 2.2 Chemie +/ /- + Zeer goed 3.1 Elektro +/ /- + Goed 3.2 Wtb + +/ Goed 3.3 VenV + + +/- +/- +/- Goed 3.4 Mgmt + + +/- +/- 3.5 Wis/nat /- 3.6 Crea /- Goed 4.1 Bouw /- - Redelijk 4.2 Ct /- +/- Goed 5.1 Gz +/ Agr - +/- +/- +/- +/- Redelijk Lero /- Zeer goed Uitkomsten zijn gebaseerd op gemiddelde scores per thema ten opzichte van het gemiddelde van het gehele hbo. Voor opleidingen uit de opleidingsclusters B3.4 Management / bedrijfskunde, B3.5 Wis- en natuurkunde en B5.2 Gezondheidszorg zijn niet voor alle indicatoren gegevens bekend. ICT De perspectieven op de arbeidsmarkt voor ICT ers zijn voor de komende jaren naar verwachting slecht. De werkgelegenheid in de ICT-sector is de afgelopen jaren toegenomen. Echter, het aanbod op de arbeidsmarkt is groot. Binnen het htno is het aantal studenten dat een ICT opleiding doet relatief groot (bijna een kwart). De groei hiervan was vergelijkbaar met de groei van de studentenaantallen in andere sectoren. De vraag op de arbeidsmarkt naar nieuwe instromers is niet zo groot, onder andere omdat het vergrijzingsvraagstuk in de ICT-sector minder speelt dan in veel andere technische sectoren. De sector is relatief jong. Er worden geen knelpunten in de personeelsvoorziening verwacht. Applied Science Binnen het domein Applied Science is gekeken naar opleidingen die vallen onder Biologie en medisch laboratoriumonderzoek (BML) en Milieukunde enerzijds en Chemie anderzijds. BML Voor afgestudeerden milieukunde zijn de arbeidsmarktperspectieven redelijk, voor studenten van de hbo-laboratoriumopleiding zijn de perspectieven de komende jaren zeer goed. Toch is in de meeste relevante sectoren voor deze opleidingen de laatste jaren sprake van een dalende werkgelegenheid ((petro)chemie, farma etc., food-sector). In de sectoren energie, water en afval is wel sprake van een stijgende werkgelegenheid. Het aantal studenten (inclusief vrouwen) is in deze richtingen de laatste jaren flink gestegen (+26%). De stijging van het aantal studenten werkt op dit moment nog niet door in een hoger aantal gediplomeerden (+7%). Er worden vooral tekorten verwacht in het aanbod van afgestudeerden van de hbo-laboratoriumopleiding. Onder studenten in de studierichting BML is het aandeel vrouwen met 50 procent relatief hoog. 10

13 Chemie De arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden Chemische technologie zijn zeer goed. De werkgelegenheid in deze sector is de afgelopen jaren weliswaar licht gedaald, maar deze daling heeft zich vooral op een lager beroepsniveau voorgedaan. Voor hogere en wetenschappelijke procestechnische en materiaalkundige beroepen is sprake van een stijging. De vraag zal zich daarom vooral op hogeropgeleiden richten. Tevens is de chemie een sector met een hoge mate van vergrijzing. Het aantal studenten dat een chemische hbo-opleiding doet is de laatste jaren al sterk gestegen. Dat geldt ook voor het aantal gediplomeerden. Er is dus al een start gemaakt met het voorkomen van grote tekorten op de arbeidsmarkt. Engineering De belangrijkste richtingen binnen engineering zijn Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek. Daarnaast wordt ingegaan op enkele kleinere richtingen. Werktuigbouwkunde De perspectieven op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden hbo-werktuigbouwkunde zijn goed. Dit ondanks een dalende werkgelegenheid in verschillende industriële sectoren, zoals de metaal. Het aantal personen met hogere en wetenschappelijke werktuigkundige en metaalberoepen is de laatste jaren toegenomen, de daling doet zich voor bij werkenden op middelbaar niveau. Daarnaast zijn deze sectoren in hoge mate vergrijsd, wat leidt tot een hoge vervangingsvraag. Het aantal gediplomeerden in de werktuigbouwkunde is de laatste jaren afgenomen, wat ongunstig is voor de personeelsvoorziening. Aangezien het aantal studenten toeneemt (vooral voor de opleiding Aviation), is de verwachting dat het aantal personen dat de komende jaren vanuit het onderwijs beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt zal toenemen. Werktuigbouwkundigen zijn flexibel op de arbeidsmarkt, zij komen makkelijk in andere sectoren of beroepen terecht. Ze zijn dus niet gebonden aan de industrie, maar kunnen ook in services aan de slag. Elektro Ook afgestudeerden hbo-elektrotechniek hebben goede perspectieven op de arbeidsmarkt. Ook bij hen geldt dat dit het geval is ondanks een dalende werkgelegenheid in de belangrijkste industriële sectoren. De daling van de werkgelegenheid doet zich voor bij middelbare beroepen. Bij hogere en wetenschappelijke beroepen is sprake van een stijging van de werkgelegenheid in de afgelopen jaren. Het aantal studenten elektrotechniek is de afgelopen jaren licht gedaald, de daling van het aantal gediplomeerden bedraagt zelfs 20 procent. Als deze trend doorzet betekent dat grote tekorten op de arbeidsmarkt. Zowel voor het cluster Werktuigbouwkunde alsook voor het cluster Elektro is het aandeel vrouwen onder de studenten laag met 3 procent. Overig engineering Ook in andere industriële sectoren, waaronder de vervoermiddelenindustrie is sprake van een dalende werkgelegenheid. In het ontwerp en de creatieve sector is daarentegen wel sprake van een stijgende werkgelegenheid. De stijgende trend in het aantal studenten (zowel mannen als vrouwen) voor de opleiding Engineering, Design and Innovation sluit hier goed bij aan. Over het algemeen zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt voor de meeste opleidingen in het domein engineering goed. Het gaat dan onder meer om aanverwante opleidingen in de kunsten en verkeer en vervoer. Built environment In het domein built environment wordt onderscheid gemaakt tussen de richtingen bouwkunde en civiele techniek. 11

14 Bouwkunde De arbeidsmarktperspectieven voor de hbo-opleiding bouwkunde zijn redelijk, ondanks de daling van de werkgelegenheid vanaf Opvallend is dat de daling in de werkgelegenheid zich niet alleen bij middelbare, maar ook bij hogere beroepen heeft voorgedaan. Alleen bij de wetenschappelijke beroepen (incl. weg- en waterbouw) is sprake van een toename van de werkgelegenheid. Het aantal studenten in de richting bouwkunde is de laatste jaren behoorlijk gestegen (+18%). De stijging van het aantal afgestudeerden (+7%) blijft, vooralsnog achter bij de stijging van het aantal inschrijvingen tussen 2006 en Mede door deze toename van het aantal studenten is de verwachting dat zich enige, maar geen grote knelpunten in de personeelsvoorziening zullen voordoen. Civiele techniek Voor afgestudeerden civiele techniek zijn de arbeidsmarktperspectieven goed hoewel ook in deze sector de werkgelegenheid is teruggelopen. Als wordt gekeken naar de meest relevante beroepen, dan blijkt dat ook hier net als in de bouw de werkgelegenheid voor middelbare en hogere beroepen is gedaald. Onder wetenschappelijke beroepen is echter sprake van een grote stijging van de werkgelegenheid. Vanwege een groter aandeel hogere en wetenschappelijke banen zijn de arbeidsmarktperspectieven daarom gunstiger. Daar komt bij dat de stijging van het aantal studenten in de civiele techniek minder groot is dan gemiddeld (9%). De verwachte knelpunten in de personeelsvoorziening zijn dan ook groot. Aanverwant Hier wordt kort aandacht besteed aan de technische lerarenopleidingen en opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en techniek en landbouw. Leraren De perspectieven op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van de technische lerarenopleidingen zijn zeer goed. De vervangingsvraag in deze beroepsgroep is zo groot dat zelfs zonder dat er sprake is van een uitbreidingsvraag en ondanks de stijging van het aantal studenten (bijna 35% vrouw) in de technische lerarenopleidingen (15% in de afgelopen jaren) de verwachte knelpunten zeer groot zijn. Overig Voor de opleidingen in de richting landbouw en veeteelt zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt redelijk. In deze opleidingen, inclusief bosbouw, is sprake van een stijging van het aantal ingeschreven studenten met 23 procent. Ruim de helft van de studenten in dit cluster is vrouw. Er worden geen knelpunten in de personeelsvoorziening verwacht voor mensen afkomstig van de hbo-opleiding landbouw en veeteelt. Voor de opleidingen die zich richten op techniek en gezondheidszorg is de werkgelegenheid licht gestegen. Over deze opleidingen is minder bekend wat betreft perspectieven op de arbeidsmarkt. Experts uit de sector geven aan dat er in de komende jaren naar technici in de zorg veel vraag zal zijn. Studentenaantallen zijn in deze richting de afgelopen jaren toegenomen (17%). 12

15 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Op 1 juli 2009 is de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) ingesteld. Deze onafhankelijke commissie heeft primair tot taak de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) te adviseren over aanvragen macrodoelmatigheid hoger onderwijs. Deze aanvragen gaan over nieuw te verzorgen opleidingen, vestiging of verplaatsing van een (gedeelte van een) opleiding naar een andere gemeente dan die waar de opleiding volgens het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho) is gevestigd. Het advies van de CDHO neemt de minister mee in de uiteindelijke beslissing. Bij de adviesaanvraag kijkt de CDHO niet alleen naar het huidige opleidingsaanbod, maar ook naar de (toekomstige) behoefte aan afgestudeerden van een dergelijke opleiding (arbeidsmarktrelevantie). Het aanbod van niet-bekostigde opleidingen moet hierbij in ogenschouw worden genomen. Diepgaande sectoranalyse Om als CDHO goed te kunnen adviseren over deze aanvragen -en als OCW en EL&I uiteindelijk het besluit te kunnen nemen- is diepgaand inzicht in de trends en ontwikkelingen van diverse onderwijssectoren noodzakelijk. Het ministerie van OCW heeft de CDHO per brief dan ook verzocht enkele diepgaande sectoranalyses uit te laten voeren. Een daarvan was de sectoranalyse van het hoger sociaal agogisch onderwijs (hsao), die Ecorys afgelopen jaar heeft verricht. In overleg met de directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering heeft de CDHO besloten om nu een tweede verdiepende analyse uit te voeren, te weten de hbo-opleidingen in de sector (bèta)techniek. 1 In het onderstaande tekstkader staan de overwegingen van de CDHO die aan de behoefte voor deze verdiepende analyse ten grondslag liggen. Analyse hbo-sector (bèta)techniek Uit het offerteverzoek (p.2) komen enkele punten naar voren waarmee de CDHO de afgelopen jaren is geconfronteerd en die van belang zijn voor de sectoranalyse, te weten: Een relatief groot aantal aanvragen voor nieuwe opleidingen komt uit deze sector. In 2010 waren er 17 hbo-bachelor aanvragen doelmatigheid in het croho-onderdeel techniek. Dit is maar liefst 39% van het totale aantal aanvragen in 2010; De Rijksoverheid voert stimuleringsbeleid om meer studenten op te leiden en interesseren in bètatechniek. 2 Het Platform Bètatechniek heeft hiervoor opleidingen ingedeeld in vier clusters, waarvan de eerste twee bijdragen aan de groeidoelstelling. Naast harde techniek, bestaan er mengvormen. De vraag is, hoe beide type opleidingen zich tot elkaar verhouden (ook als het gaat om titulatuur) en hoe beide opleidingen zich in kwantitatieve zin verhouden tot de toekomstige arbeidsmarktbehoefte; De CDHO werd geconfronteerd met samenvoeging van bestaande technische opleidingen, zoals elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica tot mechatronica. Het is nu de vraag in hoeverre deze nieuwe opleidingen zich verhouden tot het bestaande aanbod en de arbeidsmarkt; De afgelopen tijd heeft de CDHO enigszins vergelijkbare aanvragen ontvangen, gepositioneerd in verschillende croho-domeinen (bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke inrichting). De CDHO is met 1 2 Bron: offerteverzoek CDHO, 26 mei De doelstelling was om in % meer studenten techniek te hebben. 13

16 name geïnteresseerd in opleidingen die inspelen op design : daarbij speelt onder andere de vraag in hoeverre ze een substitutiegraad kennen met de bestaande opleidingen. Met het oog op de toegenomen aanvragen van deze opleidingen, heeft de CDHO behoefte aan een goed beeld van de toekomstige arbeidsmarktsituatie voor afgestudeerden van deze opleidingen; De CDHO wenst meer inzicht in de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van de opleidingen biologie en medisch laboratoriumonderzoek (BML) en chemie. Daarbij wil de commissie weten hoe de grote investeringen die in deze sector gedaan zijn zich verhouden tot de teruggang van aantallen studenten. 1.2 Doel van de opdracht en het rapport De CDHO wenst een sectoranalyse van hbo (bèta)techniek, met extra aandacht voor enkele specifieke opleidingen zoals biologie en medisch laboratoriumonderzoek en chemie, alsmede de design -opleidingen op het terrein van ruimtelijke inrichting. De gevraagde analyse moet inzicht bieden in: 1. de afstemming tussen de vraag van studentzijde, vraag vanuit het werkveld en het aanbod van de onderwijsinstellingen; 2. de arbeidsmarktperspectieven op de langere termijn voor afgestudeerden in de sector; 3. trends en ontwikkelingen in de sector. De CDHO stelt bij de uitvoering van het onderzoek als eis dat de analyse uitgevoerd moet worden aan de hand van bestaande onderzoeksgegevens. Daarbij moet met name de informatie van het Platform Bètatechniek als uitgangspunt worden gehanteerd. Het doel voor dit onderzoek formuleert Ecorys dan ook als volgt: Stel op basis van bestaande onderzoeksgegevens een analyse op van de arbeidsmarktpositie, arbeidsmarktperspectieven en relevante trends en ontwikkelingen voor opleidingen in de sector hbo (bèta)techniek (en BML/Chemie in het bijzonder), die de CDHO, staatssecretaris van OCW en minister van EL&I helpt bij het behandelen van macrodoelmatigheidsaanvragen in de hbo sector (bèta)techniek. Het rapport beoogt daarom een zinvol handvat te zijn ten behoeve van het behandelen van macrodoelmatigheidsaanvragen. Het rapport schept een kader wat betreft ontwikkeling van de werkgelegenheid in relevante sectoren, de regionale spreiding van de werkgelegenheid, de spreiding van opleidingslocaties en de knelpunten op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van verschillende technische hbo-studierichtingen en knelpunten voor de relevante beroepen voor die studierichtingen. Het rapport doet geen uitspraken over waar zich tekorten of overschotten voordoen van opleidingslocaties in bepaalde studierichtingen. De op landelijk niveau beschikbare bronnen geven onvoldoende informatie om dit voor alle technische studierichtingen en alle regio s op consequente wijze in kaart te brengen. 3 3 Wat hiervoor met name ontbreekt zijn ten eerste regionale uitsplitsingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt voor alle relevante beroepen en opleidingen en ten tweede informatie over het aantal studenten en gediplomeerden per opleidingslocatie van iedere hbo-instelling. 14

17 1.3 Werkwijze Afbakening Aan de basis van dit onderzoek ligt een afbakening van de sector techniek voor wat betreft opleidingen, arbeidsmarktsectoren en beroepen. Ecorys heeft in eerste instantie op basis van beschikbaar bronnenmateriaal een voorstel opgesteld voor kernopleidingen, -beroepen en - sectoren en aanverwante opleidingen, beroepen en sectoren. Hierbij is tevens een voorstel gedaan voor een inhoudelijke ordening van opleidingen. Het voorstel is voorgelegd aan experts uit de verschillende sectoren met het verzoek hierop te reflecteren. Door middel van consultatie met het werkveld, het onderwijsveld en belangrijke spelers binnen de beleidsvorming rond het technische onderwijs en de technische arbeidsmarkt is de uiteindelijke afbakening vastgesteld zoals gepresenteerd in Bijlage 1. In de bijlage is de volledige lijst van geïnterviewde personen opgenomen. Hieronder wordt ingegaan op de totstandkoming van deze afbakening. Afbakenen onderwijsveld Voor dit onderzoek is een aantal technische kernopleidingen en aanverwante opleidingen vastgesteld. Hier bestaan verschillende bronnen voor. Zo kan op basis van het Crohobestand (centraal register opleidingen hoger onderwijs) geselecteerd worden op techniek. Ook kan gekeken worden naar de indeling die de HBO-raad hanteert. In 2008 is in opdracht van Platform Bètatechniek door de commissie Sminia een afbakening gemaakt waarbij per opleiding bekeken is of deze al dan niet technisch is. In onderhavig onderzoek is uitgegaan van de afbakening die de commissie Sminia heeft vastgesteld 4. Onder de kernopleidingen vallen alle opleidingen uit het domein Techniek aangevuld met de opleidingen uit de categorieën 1 en 2 volgens de Nulmeting Commissie Sminia uit Om de opleidingen herkenbaar en overzichtelijk in te delen zijn de bachelordomeinen van de HBOraad overgenomen. De. HBO-raad deelt de meeste technische opleidingen in onder een van de vier bachelordomeinen, namelijk ICT, Applied Science, Engineering en Built Environment. Een klein aantal techniekopleidingen wordt niet tot een van deze domeinen gerekend, sommige opleidingen komen ook in meerdere domeinen voor. Aanverwant zijn de opleidingen uit de Sminia categorieën 3 (lerarenopleidingen) en 4 (opleidingen minder dan 50 procent techniek uit domeinen landbouw, economie, taal en cultuur en gezondheidszorg). In bijlage 1 is een tabel opgenomen met daarin alle (aanverwante) techniekopleidingen. Afbakening arbeidsmarkt Voor de arbeidsmarkt in de techniek zijn sectoren geselecteerd op basis van de sbi-indeling van het CBS. Bij de beroepen is gekozen voor een praktische insteek, het beschikbare materiaal was hier leidend. De meeste arbeidsinformatie over beroepen is beschikbaar uit onderzoek van ROA (De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016). De door ROA geselecteerde beroepen komen in onderhavig onderzoek aan bod (zie Hoofdstuk 5). 4 Platform Bètatechniek (2008). Van natuur en techniek naar science en technology. Update Den Haag,

18 Interviews brancheorganisaties De selectie van opleidingen, sectoren en beroepen is aan de orde gekomen in interviews met vertegenwoordigers van de belangrijkste technische brancheorganisaties en voorgelegd aan de klankbordgroep (zie hieronder). Vragen die hierbij aan de orde zijn gekomen hebben te maken met het onderscheid tussen kernsectoren en aanverwante sectoren en om vragen als in hoeverre technische beroepen in niet-technische sectoren zoals de gezondheidszorg meegenomen moeten worden en in hoeverre beroepen in bepaalde sectoren hbo-niveau vereisen. Consultatie klankbordgroep Voor borging van de kwaliteit van het onderzoek en om het draagvlak van de analyse te vergroten is voorafgaand aan het onderzoek een klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroep bestaat uit (beleids)medewerkers van de CDHO, directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van OCW, ministerie van EL&I, HBO-raad, Platform Bètatechniek en VNO-NCW. Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan is de klankbordgroep vanaf het begin nauw betrokken bij de voortgang van het onderzoek. De klankbordgroep is twee keer bij elkaar gekomen. In de eerste bijeenkomst heeft met name de afstemming over de afbakening en indeling van de opleidingen plaatsgevonden. Met het opleidingenbestand van het Croho als basis heeft een en ander geleid tot een indeling van een vijftiental clusters die gerelateerd zijn aan de viersporen indeling van het SAC van de HBO-raad (built environment, engineering, ICT en applied science) en de topsectoren uit de bedrijfslevenbrief van de ministeries van EL&I en OCW. In de tweede en tevens laatste sessie van de klankbordgroep is het voorliggende rapport in conceptvorm besproken waarbij feedback is geleverd door de klankbordgroepleden om eventuele hiaten (zowel inhoudelijk als qua informatie). De klankbordgroep heeft daarna nog de mogelijkheid gehad om na te gaan of de aangeleverde punten op correcte wijze verwerkt waren Analyse (kwantitatieve) bronnen Na het vaststellen van het technisch onderwijsaanbod zijn analyses gemaakt van ontwikkelingen in het onderwijsaanbod, studentaantallen, gediplomeerden en prognoses voor de technische onderwijssectoren. Er is aandacht besteed aan de regionale verdeling van opleidingslocaties en gekeken naar de aansluiting van onderwijs- en arbeidsmarkt. Hiervoor is gebruik gemaakt van bestanden van DUO en HBO-raad. Aanvullend is gebruik gemaakt van gegevens uit de HBO- Monitor, referentieramingen van OCW (prognoses studentenaantallen), de Kennisbank Bètatechniek en is belangrijke input geleverd door experts uit het onderwijsveld (waaronder het sectoraal adviescollege). De omvang van de werkgelegenheid is in kaart gebracht voor alle relevante sectoren inclusief uitsplitsingen naar regio. Voor de huidige omvang van de werkgelegenheid en de ontwikkeling in de afgelopen jaren, uitgesplitst naar sector en regio, is gebruik gemaakt van het gegevens uit het LISA-vestigingsregister. Aanvullend is gekeken naar het aantal werkenden in een bepaald beroep op basis van gegevens van CBS en achterliggende tabellen bij de ROA-publicatie De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot De arbeidsmarktperspectieven voor de sector zijn bepaald door de verwachte vraag naar arbeid in de komende jaren (uitbreidings- en vervangingsvraag) op basis van de prognoses te vergelijken met de verwachte gediplomeerde uitstroom uit de opleidingen. Er zijn veel sectoren waar personeel met een technische hbo-opleiding terecht kan. Voor een groot aantal beroepsgroepen en opleidingen zijn de kansen op de arbeidsmarkt in kaart gebracht door ROA in het onderzoek De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot Tevens is aanvullend informatie gebruikt van CBS. 16

19 Verder is een groot aantal beleidsdocumenten, sectorplannen en eerder verschenen onderzoeksrapporten in de analyse meegenomen. Interviews hbo-instellingen en overige partijen Naast interviews met brancheorganisaties zijn ook interviews uitgevoerd met directeuren van afdelingen techniek van 8 hbo-instellingen. In deze gesprekken is ingegaan op de achtergrond van de ontwikkelingen in studentenaantallen techniek, kenmerken van (uitvallende) studenten en de reservecapaciteit van de opleidingen, zowel van het personeel als de faciliteiten. Verder is in gesprekken met het ministerie van SZW en met CNV Vakmensen ingegaan op onder andere de arbeidsmarktpositie van technici, scholing en doorgroei. Consequentie gebruik beschikbare data Met uitzondering van enkele startgesprekken met (branche)deskundigen heeft voor dit onderzoek geen eigenstandige dataverzameling plaatsgevonden. Deze keuze zorgt ervoor dat de presentatie van gegevens in deze rapportage in sterke mate afhankelijk is van het aggregatieniveau van de geraadpleegde bronbestanden. De presentatie en ordening van gegevens in de beschrijving is daarmee afhankelijk van het gebruikte bonnenmateriaal en daardoor niet altijd een op een met elkaar te vergelijken. Op basis van de informatie is uiteindelijk voor de afgebakende kernopleidingen (of beter: enkele clusters van opleidingen) in het htno een inschatting gemaakt van de aanwezige groeimogelijkheden. 1.4 Leeswijzer In dit rapport wordt eerst ingegaan op enkele relevante beleidsontwikkelingen die als vertrekpunt hebben gediend voor de sectorstudie, in het bijzonder de Strategische Agenda Hoger Onderwijs (ministerie van OCW) en het topsectorenbeleid (ministerie van EL&I) (hoofdstuk 2). Het gaat dan onder meer om de besluiten van het ministerie van OCW over opleidingen in het htno van de afgelopen jaren en de kwalitatieve ontwikkelingen in de sector. Vervolgens kijken we naar kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in het technisch onderwijs (hoofdstuk 3), waaronder de ontwikkeling van de inschrijvingen en gediplomeerde uitstroom. In hoofdstuk 4 gaan we in op de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en prognoses voor de komende jaren komen in hoofdstuk 5 aan de orde. Ieder hoofdstuk begint met een uiteenzetting van de belangrijkste conclusies van dat hoofdstuk. De overall-conclusies zijn te vinden aan het begin van dit rapport. 17

20

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave De

Nadere informatie

Profielen technische beroepen van de toekomst

Profielen technische beroepen van de toekomst Profielen technische beroepen van de toekomst Strategiedocument voor HHS Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Rotterdam, 13 juli 2012 Profielen technische beroepen van de toekomst Strategiedocument voor HHS

Nadere informatie

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en Wetenschap Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek Eerste jaarlijkse monitorrapport over de voortgang van het proces van profilering en kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 van baan naar loopbaan Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: arbeidsmarktmonitor voor personeel in

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review

Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review In opdracht van: SenterNovem Platform Bèta Techniek Project: 2009.110 Publicatienummer: 2009.110-1005 Datum: Utrecht, 20 januari 2010 Auteurs: Bram Kaashoek

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers

Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam, 10 oktober 2013 Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Stelselmatig samenwerken Een agenda voor HBO en bedrijfsleven

Stelselmatig samenwerken Een agenda voor HBO en bedrijfsleven Een agenda voor HBO en bedrijfsleven VNO-NCW VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 160 brancheverenigingen met hun ruim

Nadere informatie

Human Capital Agenda Topsector Logistiek

Human Capital Agenda Topsector Logistiek Human Capital Agenda Topsector Logistiek December 2011 Samenvatting en Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ambities voor Logistiek 4 Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. En

Nadere informatie

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 Research Centre for Education and the Labour Market ROA Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 ROA Brochure Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Human Capital Agenda topsector chemie

Human Capital Agenda topsector chemie Human Capital Agenda topsector chemie Topteam chemie 30 december 2011 Voorwoord De topsector chemie presenteert hierbij de Human Capital Agenda voor de komende jaren. Deze agenda is gebaseerd op een analyse

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Een onderzoek naar de behoefte aan een opleiding Associate Degree werktuigbouwkunde. In opdracht van de Hogeschool Rotterdam Jop van

Nadere informatie

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Masterjaren tellen BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Colofon Auteursrecht voorbehouden Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012 De kracht van kennis. Oktober 2012 Hobéon is de strategische dienstverlener voor kennisintensieve organisaties. Keuzes binnen kaders De kracht van profilering In het

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviesrapport Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviescommissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2014 Voorwoord De Nederlandse

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie