Leergang Arbeidsdeskundige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Arbeidsdeskundige"

Transcriptie

1 EINDTERMENDOCUMENT EN COMPETENTIEMTRIX Post-HBO Registeropleiding Leergang rbeidsdeskundige Regie op mogelijkheden en schadelastbeperking Een opleiding van: CS Opleidingen BV Hogeschool van rnhem en Nijmegen: HN Kenniscentrum

2 2 Inhoudsopgave Typering van de opleiding... 3 Module 1. Wet- en regelgeving omtrent mens, werk en inkomen... 6 Module 2. Veiligheidskunde en integraal gezondheidsmanagement Module 3. Belasting-belastbaarheid en vaststelling arbeidsongeschiktheid / mogelijkheden.. 15 Module 4. Medische aspecten en functionele mogelijkheden Module 5. Verzuimbegeleiding en re-integratie Module 6. Regievaardigheden Module 7. Bedrijfskunde Module 8. Financiële doorvertaling (schadelastbeperking) Module 9. dviesvaardigheden en positionering Competentiematrix... 32

3 3 Typering van de opleiding Dit eindtermendocument heeft betrekking op de Post-hbo Registeropleiding Leergang rbeidsdeskundige: regie op mogelijkheden en schadelastbeperking. De Post-hbo Registeropleiding Leergang rbeidsdeskundige is een financieel-juridisch georiënteerde opleiding. De opleiding is onderverdeeld in tien modules: 1. Wet en regelgeving 2. Veiligheidskunde en integraal gezondheidsmanagement 3. Belasting-belastbaarheid 4. Medische aspecten 5. Verzuimbegeleiding en re-integratie 6. Regievaardigheden 7. Bedrijfskunde 8. Financiële doorvertaling 9. dviesvaardigheden 10. Praktijk en intervisie Daarnaast kent de opleiding minimaal tien meeloopdagen met een gediplomeerd rbeidsdeskundige. Bij de eindopdracht komen alle modules samen en dienen de studenten: een simulatiecasus te analyseren een taak-functie analyse te kunnen maken een bedrijfskundige analyse te maken een financiële analyse te maken waarbij ze het eigen werk doorvertaald hebben in de gerealiseerde schadelastbeperking voor werkgever, werknemer en verzekeraars verslaglegging volgens protocol te kunnen uitvoeren een adviesgesprek te voeren. De student wordt beoordeeld op juistheid van de theoretische kennis, de analyse van de situatie, algemene communicatieve en gespreksvaardigheid, omgaan met weerstand, adviesvaardigheden en de juistheid van het advies. Competentieontwikkeling In een apart overzicht op pagina 32 is per module bij de eindtermen aangegeven welke beroepsspecifieke competenties en algemene competenties van toepassing zijn. Hierbij zijn alleen de koepeltermen genoemd; de genoemde competenties hebben ook betrekking op de subeindtermen.

4 4 Beroepsspecifieke competenties rbeidsdeskundige: Probleemanalyse: signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken naar ter zake doende gegevens. () Samenwerken: actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. (B) Besluitvaardigheid: beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen. (C) Organiseren eigen werk: effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en actuele problemen. (D) Mondelinge en schriftelijke communicatie: ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen. Idem in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat. (E) Ondernemerschap: kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Kansen signaleren en zakelijk afwegen; risico s aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen. (F) lgemene competenties rbeidsdeskundige: Klantgericht handelen: de arbeidsdeskundige is in staat om op adequate wijze contact te onderhouden met de klant, zodat de werkzaamheden naar wensen van de klant kunnen worden uitgevoerd. (G) Ethisch en integer handelen: de arbeidsdeskundige houdt rekening met ethische aspecten tijdens de beroepsuitoefening en geeft blijk integer te handelen. (H) Competenties (beroepsmatig) ontwikkelen: de arbeidsdeskundige is in staat om op adequate wijze zijn competenties te ontwikkelen om goed in het beroep te kunnen blijven functioneren. (I) Taxonomie eindtermen Voor elke module zijn eindtermen geformuleerd, in de vorm van koepeleindtermen en subeindtermen. De koepeleindtermen zijn breder en/of abstracter dan de subeindtermen. De koepeleindtermen zijn geformuleerd op het niveau van subclusters van taken. De subeindtermen zijn een specificering van de koepeleindtermen. Ze zijn geformuleerd op het niveau van taken of hebben betrekking op benodigde kennis met betrekking tot de koepeleindterm. De eindtermen van de deelkwalificaties zijn gecodeerd volgens de taxonomie van Romiszowski. Deze taxonomie onderscheidt kennis en vaardigheden: Kennis Kennis is op te splitsen in feitelijke kennis (F) en begripsmatige kennis (B).

5 5 Vaardigheden Bij de vaardigheden kan een onderscheid gemaakt worden in Reproductieve (R) en Productieve vaardigheden (P). Bij reproductieve vaardigheden gaat het om routinematige beroepsactiviteiten die zijn gebaseerd op voorschriften en standaardprocedures. Productieve vaardigheden doen een beroep op de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van de student. Geleerde strategieën en handelingsprincipes kunnen worden toegepast in nieuwe situaties. Naast het onderscheid in reproductieve en productieve vaardigheden zijn de vaardigheden onder te verdelen in: cognitieve vaardigheden (c); interactieve vaardigheid (i); reactieve vaardigheid (r). Hoe heeft de toekenning plaats gevonden? Bij de subeindtermen zijn de volgende vragen gesteld: 1. Gaat het in deze eindterm om kennis of een vaardigheid? In geval van kennis: gaat het om feitenkennis? (F) gaat het om inzicht? (B) In geval van vaardigheid: kan de student een beroep doen op voorschriften of standaardprocedures? (R) moet de student zelf oplossingen / aanpakken bedenken? (P) 2. Waar ligt het accent? gaat het vooral om een cognitieve vaardigheid? (c) gaat het vooral om een interactieve vaardigheid? (i) gaat het vooral om een reactieve vaardigheid? (r) Omdat een koepeleindterm de subeindtermen moet dekken, is de taxonomiecode van de koepeleindterm die van de subeindterm met de taxonomiecode van de hoogste orde. Daarnaast zijn de accenten (c, i, r), genoemd bij de betreffende subeindtermen, in de code van de koepeleindterm opgenomen.

6 6 Module 1. Wet- en regelgeving omtrent mens, werk en inkomen Informatie vooraf Deze module is uitgesplitst in specifieke sociale wetgeving (wettelijk kader van de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) met uitvoeringspartijen en de wet- en regelgeving omtrent alles wat met mens, werk en inkomen te maken heeft inclusief het arbeidsrecht. Eindtermen 1.1. De student heeft basiskennis van het sociale zekerheidsstelsel in Nederland (F). de historie van de sociale zekerheid in Nederland en de problemen die zijn ontstaan kan beschrijven (F) de huidige situatie van de sociale zekerheid in Nederland kan beschrijven (F) de ontwikkelingen en trends op het gebied van sociale zekerheid beschrijven (F) de financiering van het sociale zekerheidsstelsel kan beschrijven en welke prikkels de overheid heeft ingevoerd om de lasten van de sociale zekerheid te beperken (F) De student heeft kennis van de Ziektewet en subsidies (F). doel en inhoud van de Ziektewet kan beschrijven (F) het begrip arbeidsgehandicapte en structureel functioneel beperkt kan definiëren (F) historische wijzigingen in de Ziektewet kan beschrijven (F) kan aangeven wanneer er recht is op het vangnet van artikel 29a, 29b en 29d Ziektewet (B) recht, duur en hoogte van de ZW-uitkering kan bepalen of de juistheid van een genomen beslissing kan beoordelen (B) doel en inhoud van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte kan beschrijven (F) de begrippen zorgverlof, adoptieverlof, kraamverlof, financiering loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof kan beschrijven (F) de financiering van verlof kan beschrijven (F) Relevante technische begrippen als maatmanloon, mediane RVC en reductiefactor kan hanteren (B) 1.3 De student heeft kennis van WO en WI en de samenhang met de Ziektewet (F) doel en inhoud van WI kan beschrijven (F) historische wijzigingen in de WO kan beschrijven (F)

7 7 artikel 38, 39a, 43a WO-artikelen (toepassing 4 weken wachttijd) kan herkennen en beschrijven (F) doel en inhoud WI kan beschrijven (F) hoogte en duur van de WI-uitkering kan beschrijven en vaststellen (B) doel en inhoud Schattingsbesluit kan beschrijven (F) hoogte en duur van het Schattingsbesluit beschrijven en vaststellen (B) doel en inhoud van het hybride systeem (premiedifferentiatie of marktwerking) bij de regeling WG en ZW kan beschrijven (F) de achtergrond en inhoud kent van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeVaZa) (F) de gedifferentieerde WG-premie en de gedifferentieerde ZW premie kan vaststellen en beoordelen (B). 1.4 De student heeft kennis van de W/WO/WZ (F) de relevante overeenkomsten en verschillen van W/WO en WZ met de WI kan omschrijven (F) kan aangeven op welke wijze hiaten als gevolg van de afschaffing van wetten zijn opgelost (F) voor niet complexe gevallen o.b.v. het relevante overgangsrecht de juiste uitkering kan vaststellen of de genomen beslissing kan beoordelen (B) toegepaste overgangsregels en polisvoorwaarden op juistheid kan toetsen (B). 1.5 De student heeft basiskennis van relevante wetgeving op het gebied van sociale zekerheid ten behoeve van mensen die niet aan het arbeidsproces deelnemen (F). doel en inhoud van de Werkloosheidswet (WW) kan beschrijven (F) recht op WW-uitkering kan vaststellen (B) hoogte en duur van de WW-uitkering kan beschrijven en vaststellen (B) verplichtingen van een werkloze werknemer m.b.t. WW-uitkering kan beschrijven (F) beëindiging WW-uitkering kan beschrijven (F) doel en inhoud van de Wet rbeid en Zorg (WZO) kan beschrijven (F) doel en inhoud Toeslagenwet kan beschrijven (F) doel en inhoud van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk rbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOW) kan beschrijven (F) doel en inhoud van de Wajong kan beschrijven (F) recht, duur en hoogte van de WWB of Wajong-uitkering kan vaststellen of beoordelen (B) de relatie tussen de WW, WI, ZW en Wajong kan beschrijven (F) de veranderingen als gevolg van de nieuwe Participatiewet kent (F)

8 8 verschillende loonwaardemethodieken kan analyseren (B). 1.6 De student is in staat om subsidies, no-risk en premiekorting aan te vragen (B). op de hoogte is van de voorwaarden die gelden voor diverse beschikbare instrumenten (F) bekend is met de relevante formulieren en deze correct kunnen gebruiken (R). 1.7 De student heeft inzicht in de financiële consequenties van wetgeving voor werkgevers en werknemers (B). de wettelijke regelingen kan toepassen op de werkelijke situatie van werkgever en werknemer (R) inzicht heeft in de kosten die een werkgever heeft bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voor de werknemer, inclusief toekomstscenario s (B). 1.8 De student heeft basiskennis van de arbeidsrechtelijke aspecten bij re-organisaties, verzuim en ontslag (F). weet welke plichten de werknemer heeft bij het uitvoeren van zijn werk (F) weet welke plichten de werknemer heeft indien hij of zij verzuimt (F) weet welke rechten een werkgever heeft bij de aanpak van een onwillige werknemer (F) de verschillende ontslagprocedures kent (F) de verschillende ontslagprocedures kan toepassen (B) de kosten van ontslag kan vaststellen en berekenen (Pr) doel en inhoud van de arbeidsrechtelijke regels bij bepaalde tijd dienstverbanden en onbepaalde tijd dienstverbanden kan beschrijven (F) jurisprudentie t.a.v. verplichtingen van werkgever en werknemer kan beschrijven (F). 1.9 De student kan de wetgeving zoals die is genoemd onder punt 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 toepassen op individuele case-situaties en kan hierbij aangeven wat de consequenties zijn voor zowel werkgever als werknemer (R). kan bepalen welke wettelijke regels in welke situatie van toepassing zijn (B) per situatie het juridisch kader kan uitwerken (Pr) de financiële consequenties voor werkgever en werknemer kan doorrekenen (Pr)

9 De student kan de werkgever en werknemer adviseren m.b.t. de geldende wetgeving op het terrein van sociale zekerheid, ontslag en arbeidscontracten (P). per praktijksituatie kan bepalen welke stappen/acties het best ondernomen kunnen worden (Pr) de voorwaarden kent die gelden bij alle verschillende regelingen en de consequenties indien werkgever of werknemer zich niet aan deze voorwaarden houdt (B) De student is in staat om zelfstandig extra dan wel nieuwe informatie te vergaren m.b.t. de Wetgeving Sociale Zekerheid (B). relevante internetsites raadpleegt (B) maandelijks de VeReFi nieuwsbrieven en whitepapers bestudeert (B) vakliteratuur bijhoudt (B) De student kan de uitvoeringsstructuur sociale zekerheid beschrijven en de werking van de private re-integratiemarkt (F). taken van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) kan beschrijven (F) kan benoemen welke uitvoeringspartijen een publiek of privaat karakter hebben (F) taken van het UWV WERKbedrijf kan beschrijven (F) de verschillende typen re-integratiebedrijven kent (F) De student heeft inzicht heeft in de samenhang tussen de arbeidsovereenkomst, de CO, de inkomenspositie van de werknemer bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en het belang van werk. Nadruk ligt op de financiële prikkels voor de werknemer en de wijze waarop zekerheid is te krijgen met verzekeringen (B). basiskennis heeft van het arbeidsrecht in Nederland (F) de eisen waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen kent (F) kan aangeven wat de gevolgen zijn als de overeenkomst niet voldoet aan deze eisen (F) doel en inhoud van de arbeidsrechtelijke regels bij bepaalde tijd dienstverbanden en onbepaalde tijd dienstverbanden kan beschrijven (F) kan aangeven welke gevolgen de Wet Flexibiliteit en Zekerheid kunnen hebben voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (F) kan aangeven welke plichten heeft de werknemer bij verzuim (F) de verschillende ontslagprocedures kent (F) de verschillen tussen de verschillende ontslagprocedures kent (F)

10 10 kan aangeven voor welke procedure in een specifieke situatie het best kan worden gekozen (B) de opbouw van de kosten van ontslag kent (F) in een specifieke situatie de kosten van ontslag kan duiden (F) jurisprudentie kent t.a.v. verplichtingen van werkgever en werknemer (F) De student kan de werkgever en werknemer adviseren m.b.t. de geldende wetgeving op het terrein van sociale zekerheid, ontslag en arbeidscontracten(p) in een specifieke situatie kan bepalen welke stappen/acties het best ondernomen kunnen worden om kosten voor de werkgever laag te houden en inkomenspositie van de werknemer te optimaliseren (Pr) de voorwaarden kent die gelden bij alle verschillende regelingen en de consequenties indien werkgever of werknemer zich niet aan deze voorwaarden houdt (B) De student heeft basiskennis van het ontstaan en de reikwijdte van Collectieve rbeidsovereenkomsten (cao)(f) kan beschrijven hoe een cao tot stand komt en welke partijen bij de totstandkoming betrokken zijn (F) kan aangeven welke onderwerpen in een cao geregeld kunnen zijn (F) kan aangeven wat de gevolgen van een algemeen verbindendverklaring zijn voor werkgever en werknemer (B) De student is bekend met de Wet bescherming persoonsgegevens (F) de Wet bescherming Persoonsgegevens op de juiste wijze toepast en op de juiste wijze omgaat met vertrouwelijke informatie (B).

11 11 Module 2. Veiligheidskunde en integraal gezondheidsmanagement Informatie vooraf Deze module is erop gericht dat de student kennis verkrijgt op welke wijze organisaties veilig ingericht kunnen worden. Ze dienen de arbowetgeving te kennen, een RIE te begrijpen en te weten hoe arbeidsongevallen en beroepsziekten voorkomen moeten worden. Ze kennen de rol van de Ondernemingsraad en herkennen alle patronen en ontwikkelingen in bedrijf en omgeving die van invloed zijn op het gezondheidsmanagement. De belangrijkste competentie is het mondeling en schriftelijk adviseren van bedrijven over alle onderwerpen die met gezondheidsmanagement te maken hebben. Daartoe is inzicht in samenhang tussen inzet van management, middelen en mensen en de resultaten van het bedrijf nodig en inzicht in de wijze waarop het effect van inspanningen rond gezondheidsmanagement kunnen worden gemeten. In module 2 draait het om de kennis van samenhang tussen sociale wetgeving, investeringen in gezondheidsmanagement en bedrijfsresultaten. De belangrijkste vaardigheid is het herkennen van patronen en systemen in ontwikkelingen in bedrijf en omgeving, die van invloed zijn op gezondheidsmanagement. Na afloop dient de cursist een paper te schrijven waarin de rol van de D binnen Integraal Gezondheidsmanagement aan de hand van een zelf ingebrachte casus wordt uitgewerkt. Eindtermen 2.1. De student heeft basiskennis van de arbowet en regelgeving (F). de historie van de arbowetgeving kent (F) de huidige situatie van de arbowet en regelgeving kent (F) ontwikkelingen en trends van de arbowet en regelgeving kent (F) de relatie met Europese wetgeving kent (F en P) kennis van informatiebronnen op internet heeft (P) inzicht heeft in het arbobeleid van een onderneming (P) de uitgangspunten voor het arbobeleid vanuit de wetgeving kan vertalen (F) weet hoe een beleid vertaald kan worden naar doelstellingen op alle niveaus binnen een organisatie (P) de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker kent (F) relevante kennis heeft over de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) (F) kan beoordelen of een RI&E van een bedrijf de bedrijfsrisico's afdoende omschrijft (P) een plan van aanpak naar aanleiding van de RI&E kan beoordelen (P) weet welke RI&E instrumenten beschikbaar zijn voor de diverse branches (F) de eisen kent die aan een plan van aanpak naar aanleiding van de RIE worden gesteld (F)

12 12 de eisen kent die aan een RI&E worden gesteld (F) risico s kan vaststellen en een risicoberekening maken voor deze arborisico's (P) de verschillende systemen voor arbomanagement kent (P) de demingcirkel kent (F) kennis heeft van de wet- en regelgeving rondom arbeidsongevallen (F) weet hoe en wanneer arbeidsongevallen moeten worden gemeld (F) kennis heeft van de mogelijke juridische strafrechtelijke gevolgen van arbeidsongevallen (F) kennis heeft van de mogelijke juridische burgerrechtelijke gevolgen van arbeidsongevallen (F) kennis heeft van de wet- en regelgeving rondom beroepsziekten (F) weet hoe en wanneer beroepsziekten moeten worden gemeld (F) kennis heeft van de mogelijke juridische strafrechtelijke gevolgen van arbeidsongevallen (F) kennis heeft van de mogelijke juridische burgerrechtelijke gevolgen van arbeidsongevallen (F) mogelijke beroepsziekten of risicoprofielen van beroepen kan opzoeken (F) kennis heeft van de wetgeving over ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging in relatie met de rbowetgeving (F) kennis heeft van de rechten van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. (F) De student is in staat bedrijven te adviseren over de beste wijze waarop zij Integraal Gezondheidsmanagement kunnen inzetten binnen de onderneming (B). kennis heeft van gangbare theorieën rond gezondheidsmanagement (F) de specifieke situatie binnen een bedrijf kan analyseren met behulp van deze theorieën (P) inzicht heeft in samenhang tussen inzet van management, middelen en mensen en de resultaten van het bedrijf (B) De student heeft kennis van de samenhang tussen sociale wetgeving, rbowetgeving, bedrijfsprocessen en bedrijfscultuur en is in staat die te koppelen aan de theorieën van gezondheidsmanagement (F). kennis heeft van de sociale wetgeving in Nederland (F) kennis heeft van de rbowetgeving in Nederland (F) kennis heeft van bedrijfskundige processen (F) kennis heeft van factoren die van invloed zijn op de bedrijfscultuur (F) kennis heeft van de elementaire boekhoudkundige principes, zodat een investering op een juiste manier kan worden doorgerekend (B)

13 13 in staat is om in een specifieke bedrijfssituatie de samenhang op een juiste wijze te analyseren (Pr) De student herkent patronen en systemen in ontwikkelingen in bedrijf en omgeving, die van invloed zijn op de gezondheid van de medewerkers en vanuit gezondheidsmanagement beïnvloed kunnen worden (B). de verzuiminfrastructuur van een bedrijf kan inventariseren en analyseren (Br) trends en structuren in de verzuiminfrastructuur kan onderkennen (Br) andere relevante informatie als verloop, medewerkerstevredenheid, medewerkersbeleving, RI&E, rbojaarplan, ongevalsrapportage enz., voor zover relevant, kan koppelen aan de onderkende trends en structuren (Br) nieuwe ontwikkelingen kan duiden en kan aangeven hoe die van invloed kunnen zijn op het gezondheidsmanagement binnen een bedrijf (P) De student is in staat bedrijven mondeling en schriftelijk te rapporteren en te adviseren over alle onderwerpen die met integraal gezondheidsmanagement te maken hebben. inzicht heeft in de wijze waarop effect van inspanningen rond gezondheidsmanagement kunnen worden gemeten (F) de startsituatie bij een bedrijf op een heldere manier kan beschrijven (B) de geconstateerde knelpunten op een heldere manier kan beschrijven (Pr) de gewenste veranderingen op een heldere manier kan beschrijven (B) de wijze waarop de gewenste veranderingen kunnen worden bereikt op een heldere manier kan beschrijven (P) de effecten van de veranderingen op een heldere manier kan beschrijven en rapporteren (R); de effecten kan op een begrijpelijke en inzichtelijke manier kan kwantificeren (Rr) de samenhang tussen verschillende factoren op een begrijpelijke manier kan rapporteren (P) De student is in staat om de gegeven adviezen op een gestructureerde manier te implementeren bij bedrijven(p). de vereiste activiteiten om tot beter gezondheidsmanagement te komen op een heldere manier kan beschrijven (P) voldoende draagvlak binnen een onderneming kan verkrijgen om de vereiste activiteiten op een goede manier uit te kunnen voeren (Pi)

14 14 de vereiste activiteiten op een goede manier uitvoert (Ri) de effecten van de uitgevoerde activiteiten op een goede manier registreert en rapporteert (Ri) de juiste begeleiding geeft om de bereikte resultaten te borgen binnen de organisatie (Pi).

15 15 Module 3. Belasting-belastbaarheid en vaststelling arbeidsongeschiktheid / mogelijkheden Informatie vooraf Deze module bevat twaalf les -dagdelen onderverdeeld in zes deelmodules: a. Kernbegrippen voor de D er (1 dagdeel) b. Taak-functie analyse (4 dagdelen) c. Functionele mogelijkhedenlijst (1 dagdeel) d. Loonwaardebepaling (1 dagdeel) e. CBBS (3 dagdelen) f. Ergonomie (2 dagdelen) Deze module raakt het inhoudelijke hart van het werk van een D er en is zeer veelomvattend. De eerste lesdag van de opleiding start met de kernbegrippen voor de D er. Hij krijgt als voorbereiding reeds een mooi uitgewerkt voorbeeld van een D-rapportage zodat hij al een beeld krijgt van wat hij na afloop van de opleiding dient te beheersen. Veel aandacht is er voor het zelfstandig kunnen maken van een taak-functie analyse. Het in kaart brengen van het bedrijf wordt gecombineerd met module 9 - Bedrijfskunde. Zo ontstaat er een geïntegreerd advies. Ook is kennis van de Functionele mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts) essentieel en hoe deze te vertalen is naar een goede arbeidsdeskundige rapportage. Daarnaast wordt op methodische wijze inzicht gegeven in de vaststelling van loonwaarden bij re-integratie en de belangen die werkgevers, werknemers daarbij hebben. In de deelmodule CBBS staat de kennis over het systeem en de taak en de rol van de arbeidsdeskundige bij het bepalen van de restverdiencapaciteit in het kader van de WO, WZ, Wajong en de WI centraal. Bij de deelmodule Ergonomie leert de student het vakgebied dat zich richt op het (her)ontwerpen van processen, functies, taken, producten en diensten, zodat de mens daarin of daarmee veilig en gezond kan werken, terwijl een optimaal (arbeids)resultaat wordt bereikt. In grote lijnen kun je fysieke, cognitieve en organisatorische aspecten onderscheiden die een rol spelen in de balans tussen belasting en belastbaarheid. De ergonomie streeft ernaar de omgeving of de producten aan te passen aan de mogelijkheden, capaciteiten en wensen van de mens. De kennis, methoden en technieken die worden toegepast gaan uit van een systematische analyse van de context van een (arbeids)situatie. De uitkomst van een ergonomische interventie is zowel gericht op het welzijn van de persoon als op de prestatie van het systeem waar die mens op dat moment onderdeel vanuit maakt.

16 16 In dit blok voor de opleiding arbeidsdeskundige ligt de nadruk op de ergonomie in arbeidssituaties inclusief de interactie die men maakt met diverse arbeidsmiddelen. Er zal beperkt aandacht worden besteed aan het ergonomisch ontwerpen van die arbeidsmiddelen of producten. Eindtermen De eindtermen module 3 zijn per deelmodule gegeven. d.. Kernbegrippen voor de D er 3.1. De student leert het werk- en speelveld van de D er kennen met alle belangrijke termen en de onderlinge samenhang daartussen (Bi). weet wat een FML is (F) weet welke wetten een relevante rol spelen (F) weet welke begrippen een belangrijke rol spelen bij het werk van de D er (F) weet welke uitvoeringspartijen er zijn (B) verschillende loonwaardebegrippen kan onderscheiden (B) weet welke partijen in het speelveld van de D er veel voorkomen en welke rol hij zelf heeft (B). d. B. Taak-functie analyse 3.2. De student is zelfstandig in staat een taak-functieanalyse op te stellen waarbij d.m.v. de systeemtheorie organisaties efficiënt geanalyseerd kunnen worden en alle taken en verrichtingen in een hiërarchische plaats in beeld gebracht kunnen worden (Pi). een organisatie in beeld moet brengen met alle werkzaamheden en taken op verschillende hiërarchische niveaus (Pi) taken, werkzaamheden, verrichten van handelingen van verschillende functies moet kunnen beschrijven door op een analytische wijze naar taken en verrichtingen te kijken (Pi) het uitgebreide belasting-belastbaarheidsmodel van Van Dijk en Dormolen en het ICF classificatiesysteem gebruikt om disbalans on arbeid te lokaliseren, benoemen en zo mogelijk te verhelpen (B) gestructureerd vragen over taak en functies moet leren stellen, goed leren luisteren, feedback moet geven en het goed leren kijken naar mogelijkheden De student heeft zicht op de verschillen binnen het beoordelingsveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid (OV) en de rol van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (OV) in relatie tot de taak-functieanalyse (Bi).

17 17 de verschillende verzekeringsvormen van de OV moet kennen en de gevolgen daarvan (Bi) het verschil moet kennen tussen beroepsarbeidsongeschiktheid en passende arbeid en gangbare arbeid (Bi) begrip moet hebben voor de polisvoorwaarden van de verzekeraar (Bi) het beroep moet kunnen uitvragen, de werkzaamheden en de beperkingen met elkaar in verband kan brengen en leert te kijken naar mogelijkheden (Pi) oplossingsgericht en creatief oplossingen moet kunnen bieden (Pi). d. C. Functionele mogelijkhedenlijst 3.4. De student heeft praktische basiskennis van het door UWV gebruikte instrument de functionele mogelijkhedenlijst en weet hoe de FML tot stand komt, welke FML-definities aan de scoringsmogelijkheden ten grondslag liggen en hoe dit wordt toegepast binnen de reintegratie (Bi). kennis heeft van de aan de items op de functionele mogelijkhedenlijst ten grondslag liggende definities (F) inzicht heeft in de samenhang tussen de betreffende items (Bi) zelf moet oefenen en een FML invullen op basis van genoemde gegevens door een arts (Pi) De student heeft inzicht in de mogelijke re-integratiemogelijkheden op grond van een FML-score door een verzekeringsarts/bedrijfsarts (P). op basis van de opgedane kennis een oordeel kan geven van de passendheid van werk en/of van de mate waarin er overschrijdingen op de belastbaarheid in werk plaatsvinden (Pi) de arbeidsbelasting binnen een functie op basis van FML-criteria in kaart kan brengen (Pi) De student heeft inzicht in de bijzondere scores/ combinaties op een FML-score (B). potentiële onmogelijkheden voor re-integratie op de vrije arbeidsmarkt weet te onderkennen (Bi).

18 18 d. D. Loonwaardebepaling 3.7. De student heeft inzicht in de definitie gerealiseerde loonwaarde (F) in staat is tot informatieverzameling over en inventarisatie van (deel)taken (Pi) in staat is tot het analyseren van het functioneren van een werknemer (Pi) inzicht heeft in de definities en methodiek die UWV hanteert (F) De student heeft inzicht in de belangen die daarbij spelen (B). in staat is tot vaststellen van de begeleidingsbehoefte (B) de eerder opgedane kennis over voorzieningen en aanpassingen weet toe te passen (Rc) zich bewust is van een onderhandelingspositie die zich naar aanleiding van een gegeven advies kan voordoen (B). d. E. CBBS 3.9. De student heeft basiskennis van het CBBS voor wat betreft het doel en de gebruikers van het systeem, de opbouw en inhoud van deze database (Bi). de rol van UWV kent bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid (F) kan aangeven waar de afkorting CBBS voor staat (F) weet te benoemen waarvoor het CBBS gebruikt wordt (B) globaal kan omschrijven waaruit het systeem bestaat, hoe dit is opgebouwd (B) kan uitleggen aan de hand van de wettelijke elementen hoe de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld (F) de formule/vergelijking kent op basis waarvan het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld (F) uitleg kan geven aan het begrip resterende verdiencapaciteit aan de hand van de begrippen: krachten, bekwaamheden en verdienmogelijkheden (B) kan aangeven welke functionarissen een rol hebben binnen het CBBS (F) kan aangeven wat de rol/taak is van de arbeidsdeskundige bij het raadplegen van het CBBS (B) de fml scores weet te lezen en deze op de juiste wijze kan interpreteren (B) kan uitleggen wat het functiebestand van het CBBS inhoudt (B) globaal kan benoemen welke punten in de functieomschrijving/bestand zijn opgenomen (B)

19 19 weet aan te geven hoe het CBBS ordent en rekent bij de presentatie van de geduide functies (B) aan de hand van de termen loonwaarde functie, arbeidsplaatsen, mediaan en reductiefactor weet hoe de restverdiencapaciteit wordt bepaald (F) kan uitleggen wanneer maximeren van de mediane loonwaarde op het maatmanuurloon aan de orde is (B) De student heeft basiskennis ten aanzien van het gebruik van het systeem als arbeidsdeskundige (F) Dit betekent dat de student : weet te benoemen welke gegevens de D ten behoeve van de invoer voor de voorselectie nodig heeft (F) deze benodigde gegevens op juiste wijze kan interpreteren en invoeren in het CBBS (R) het verschil kan aangeven tussen de geautomatiseerde voorselectie en de professionele eindselectie binnen het CBBS (F) globaal weet wat het CBBS presenteert na de geautomatiseerde voorselectie (B) weet te benoemen op welke wijze de D de professionele eindeselectie binnen het CBBS uitvoert en kan aangeven hoe zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden door voorkeurselectie en beoordelen objectieve gegevens (F) vragen kan formuleren aan de verzekeringsarts om met volledige informatie en beeld de CBBS raadpleging in te gaan (P) weet te benoemen wanneer bij de functieduiding overleg met de V aangewezen is (P) de signaleringen (overschrijdingen) op de juiste wijze kan interpreteren (P) weet op welke wijze een adequate motivering bij de functieduiding gegeven dient te worden (R) de term resterende verdiencapaciteit kan uitleggen (B) kan benoemen hoe via het CBBS de restverdiencapaciteit wordt bepaald (F) aan de hand van de loonwaarde functie, arbeidsplaatsen, mediaan en reductiefactor de resterende verdiencapaciteit met behulp van het CBBS kan bepalen (B) aan de hand van de aangewezen formule het arbeidsongeschiktheidspercentage en de indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse kan bepalen (R) aan de hand van de aangewezen formule kan uitleggen hoe het CBBS de resterende verdiencapaciteit per maand bepaalt (R) kan benoemen welke documenten door het CBBS worden gegenereerd en globaal kan aangeven wat de inhoud van deze documenten is (B) De student kan aangeven hoe een CBBS raadpleging praktisch wordt uitgevoerd (B). kan beschrijven hoe de CBBS beoordeling in de praktijk verloopt (B)

20 20 de gegevens die de D ten behoeve van de invoer voor de voorselectie nodig heeft kan verzamelen (R) kan aangeven hoe deze benodigde gegevens dienen te worden ingevoerd (R) weet hoe de D de professionele eindeselectie binnen het CBBS uitvoert (F) weet wanneer bij de functieduiding overleg met de verzekeringsarts is aangewezen(p) de signaleringen (overschrijdingen) bij de functieduiding adequaat kan motiveren op basis van belasting-belastbaarheid (P) kan uitleggen hoe het CBBS de restverdiencapaciteit heeft bepaald (R). d. F. Ergonomie De student heeft inzicht in het vakgebied Ergonomie dat zich richt op het (her)ontwerpen van processen, functies, taken, producten en diensten, zodat de mens daarin of daarmee veilig en gezond kan werken, terwijl een optimaal (arbeids)resultaat wordt bereikt (B). in staat is de belastende factoren in een functie te onderscheiden en te benoemen (zowel fysieke als mentale aspecten) (Fr) kan inschatten met welke methoden de fysieke functiebelasting kan worden gekwantificeerd (m.n. tillen/dragen, duwen/trekken, werkhoudingen en repeterende bewegingen) (B) kan inschatten hoe de lichaamsmaten van het individu de functiebelasting beïnvloeden (B) de invloed van omgevingsfactoren op het functioneren van de mens herkent (B) kan beoordelen of de lichamelijke beperkingen of klachten van hun cliënt arbeidsgerelateerd zijn (Br) oplossingsrichtingen kan benoemen in (her)ontwerp, taakroulatie of tijdelijke interventies. (Pi) aanbevelingen kan opstellen aan opdrachtgever over ergonomische verbeteringen en aanpassingen en het implementeren van oplossingen (Pi) kennis heeft van de relevante wetgeving en normen over ergonomische onderwerpen (fysieke belasting, beeldschermwerk, software ergonomie etc) (F).

OPTIONELE PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige maart 2014 BLOK 1. Docent Onderwerp Data Dinsdag Weeknr

OPTIONELE PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige maart 2014 BLOK 1. Docent Onderwerp Data Dinsdag Weeknr OPTIONELE PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige maart 2014 BLOK 1 Marjol Nikkels De AD in zijn regisseursrol Speelveld van partijen en positie van de AD Module Wet- en Regelgeving: Sociale

Nadere informatie

PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige - september 2013 BLOK 1. Docent Onderwerp Donderdag Les

PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige - september 2013 BLOK 1. Docent Onderwerp Donderdag Les PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige - september 2013 BLOK 1 Rinske Bloemendaal Hans Brouwer Module 6. Regievaardigheden: De AD in zijn regisseursrol Module 6. Regievaardigheden: Speelveld

Nadere informatie

Informatiegids Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige. Leer hoe u een werknemer helpt bij de invulling van een nieuwe toekomst

Informatiegids Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige. Leer hoe u een werknemer helpt bij de invulling van een nieuwe toekomst Informatiegids Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige Leer hoe u een werknemer helpt bij de invulling van een nieuwe toekomst INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Programma Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige...

Nadere informatie

Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige

Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige Informatiegids Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige Leer hoe u een werknemer helpt bij de invulling van een nieuwe toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Dinsdag Weeknr. Introductieprogramma 2 februari 2016 5 Docent: Hanneke Schinkel

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Dinsdag Weeknr. Introductieprogramma 2 februari 2016 5 Docent: Hanneke Schinkel BLOK 1 Introductieprogramma 2 februari 2016 5 Docent: Hanneke Schinkel 09.00 10.30 uur 5. Regie- en Les 1. 9 februari 2016 6 adviesvaardigheden De AD in zijn regisseursrol Docent: Wim de Jong 10.30 12.30

Nadere informatie

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Donderdag Weeknr. Introductieprogramma 24 september 2015 39 Docent: Hanneke Schinkel

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Donderdag Weeknr. Introductieprogramma 24 september 2015 39 Docent: Hanneke Schinkel BLOK 1 Introductieprogramma 24 39 Docent: Hanneke Schinkel 5. Regie- en Les 1. 1 oktober 2015 40 adviesvaardigheden De AD in zijn regisseursrol Docent: Wim de Jong 5. Regie- en Les 2. 1 oktober 2015 40

Nadere informatie

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Maandag Weeknr.

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Maandag Weeknr. BLOK 1 Introductieprogramma 12 3 5. Regie- en Les 1. 19 4 adviesvaardigheden De AD in zijn regisseursrol Docent: Wim de Jong 5. Regie- en Les 2. 19 4 adviesvaardigheden Speelveld van partijen en positie

Nadere informatie

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Donderdag Weeknr. Introductieprogramma 1 oktober 2015 40 Docent: Hanneke Schinkel

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Donderdag Weeknr. Introductieprogramma 1 oktober 2015 40 Docent: Hanneke Schinkel BLOK 1 Introductieprogramma 1 oktober 2015 40 Docent: Hanneke Schinkel 09.00 10.30 uur 5. Regie- en Les 1. 1 oktober 2015 40 adviesvaardigheden De AD in zijn regisseursrol Docent: Wim de Jong 10.30 12.30

Nadere informatie

Financieel Casemanagement op organisatieniveau

Financieel Casemanagement op organisatieniveau Financieel Casemanagement op organisatieniveau Leer hoe u de organisatie inricht om grip te krijgen op geldstromen sociale zekerheid Bij deze opleiding staat centraal hoe u als casemanager de organisatie

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist. STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+

Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist. STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+ Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+ Versie 2016 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting verantwoording uren... 5 Studiebelasting... 5 Lesprogramma... 6 MODULE

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Post-Bachelor Leergang. Arbeidsdeskundige

STUDIEGIDS. Post-Bachelor Leergang. Arbeidsdeskundige STUDIEGIDS Post-Bachelor Leergang Arbeidsdeskundige Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 1. Programma Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige... 6 Schematisch overzicht + tijdsinvestering... 6

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Modulaire opleiding tot casemanager

Modulaire opleiding tot casemanager Modulaire opleiding tot casemanager Voorwoord Voorwoord In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Modulaire opleiding tot casemanager

Modulaire opleiding tot casemanager Modulaire opleiding tot casemanager Voorwoord Voorwoord In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Keuzes overheid in de sociale zekerheid Beleid: de vervuiler betaalt. Werken wie

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

Rapport: resultaten onderzoek

Rapport: resultaten onderzoek Rapport: resultaten onderzoek Competentieonderzoek naar beroepsgroep subsidieadviseurs Opdrachtgevers: NVAS Subsidieacademie Auteurs: Dhr. W. Arkesteijn Dhr. H. Burgmans Eindhoven, 10 september 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma Welkom op het VeReFi congres Schadelastbeperking Programma 13.00 uur - Welkom 13.10 uur - Joop van Zijl 14.00 uur - Rob Bakkenes 14.50 uur - Pauze 15.30 uur - Jeroen Breen 16.20 uur - Marjol Nikkels 16.45

Nadere informatie

Het werk van de verzekeringsarts

Het werk van de verzekeringsarts Het werk van de verzekeringsarts Wat doen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts? Taken verzekeringsarts bij UWV (= uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen) WAO/WIA Rob Mohanlal Landelijk adviseur

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Toetstermen en taxonomiecodes

Toetstermen en taxonomiecodes Toetstermen en taxonomiecodes Door middel van toetstermen is vastgelegd wat deelnemers moeten kennen en kunnen. Een toetsterm is bepalend voor de inhoud van de opleiding en de toetsing. Dit betekent dat

Nadere informatie

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid 1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid Welke informatie lever de verzuiminfrastructuur op? Waar liggen de knelpunten op het gebied van verzuim (kort, middellang en lang verzuim) Is

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0 Voorwoord 1 0 1 Inleiding 1 2 1.1 Aanleiding en doelstelling 1 5 1.2 Doelstelling 2 4 1.3 Leeswijzer 2 6 deel i het domein arbeid en gezondheid 31 2 Wat is arbeid, wat is gezondheid? 3 3 2.1 Wat is arbeid?

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

CS Opleidingen volop in beweging!

CS Opleidingen volop in beweging! CS Opleidingen volop in beweging! Het voorjaar komt eraan en dat is te merken bij CS: we barsten van de energie en ideeën: nieuwe workshops, nieuwe opleidingen en nieuwe dagdelen bij bestaande opleidingen.

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 UWV Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 In de Staatscourant van 12 augustus 2008, nr. 154, is het Besluit Protocol Scholing 2008 geplaatst. Abusievelijk is bij dit besluit de verkeerde bijlage

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Cylin Transfer. Passend werk voor zieke medewerkers

Cylin Transfer. Passend werk voor zieke medewerkers Cylin Transfer Passend werk voor zieke medewerkers Passend werk voor zieke medewerkers Als uw werknemer niet meer in staat is het eigen werk te doen, bent u in de loondoorbetalingsperiode verplicht passend

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING Carlton President Hotel, Utrecht 14 januari 2016 Gerd Putter RAIGM C Carduelis Advisering, organisatie & opleiding 2 1 Programma Werkelijke kosten van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 oktober Gezien het advies van de commissie Inwonerszaken d.d.

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 oktober Gezien het advies van de commissie Inwonerszaken d.d. Verordening loonkostensubsidie gemeente Beek 2015 De raad van de gemeente Beek Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 oktober 2014 Gelet op artikel 6, tweede lid Participatiewet 2015

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Opleiding Loonwaarde Expert

Opleiding Loonwaarde Expert Opleiding Loonwaarde Expert Leer hoe u zelf loonwaardemetingen kunt doen met de Dariuz methode De loonwaardemeting heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Het is een onmisbaar instrument om grip te krijgen

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Regie op Ziektewet. Krijg inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de Ziektewet voor uw organisatie

Regie op Ziektewet. Krijg inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de Ziektewet voor uw organisatie Regie op Ziektewet Krijg inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de Ziektewet voor uw organisatie Met de opleiding Regie op Ziektewet krijgt u inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de

Nadere informatie

VerzuimCare Voor een gezonde onderneming

VerzuimCare Voor een gezonde onderneming VerzuimCare Voor een gezonde onderneming Uw voordelen Simpel, efficient en betrouwbaar U wilt de risico s en de gevolgen van verzuim graag afgedekt hebben. Goed verzuimmanagement helpt daarbij en beïnvloedt

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Deel 1

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Deel 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 3 1 Deel 1 Een kort overzicht van het geheel 5 1.1 Inleiding in het wettelijk kader 5 Samenvatting Kader voor inzet en beoordeling van re-integratie inspanningen (Toetsingskader)

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Gooise Meren 2016

b e s l u i t : Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Gooise Meren 2016 De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet

Nadere informatie

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen Introductie Stel je hebt een mooie baan, je staat actief in het leven en je wordt getroffen door hersenletsel. Hoe vanzelfsprekend is het

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn,

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, Begin oktober heeft u de initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid ingediend,

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013, Den Haag Pagina 1 van 7 ALGEMENE EN VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage dienstverlening bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage Werkgeversadvies ENgage voor uw organisatie ENgage adviseert vanuit een visie gericht op het beperken van bestaande, vaak onbekende kosten.

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding bij ERD-ZW. Aandachtspunten voor de bedrijfsarts

Verzuimbegeleiding bij ERD-ZW. Aandachtspunten voor de bedrijfsarts Verzuimbegeleiding bij ERD-ZW Aandachtspunten voor de bedrijfsarts Ziek uit dienst bij een ERD-ZW werkgever >> Aandachtspunten voor de bedrijfsarts Over de rol van de bedrijfsarts bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is.

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Voorkom een UWV sanctie 11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Alvorens ik je 11 checkpunten ga uitleggen welke je gaan helpen om te toetsen of je reïntegratie dossier

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken Wet Verbetering Poortwachter Henriette Sterken Werkwijzer Poortwachter 2017 Nationale Ombudsman Werknemers Verzekeraars Werkgevers Branches/ sectoren Arbodiensten SZW/ Rechtspraak 3 Nieuwe kansen UWV Werkgevers

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Langdurig ziekteverzuim is een erkend sociaal-economisch en sociaal-geneeskundig probleem op nationaal en internationaal niveau. Verschillende landen hebben wettelijke maatregelen genomen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan VAN ZIEKTE EN ZORG NAAR GEZONDHEID EN GEDRAG De Gezondheidszorg staat onder

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie