Leergang Arbeidsdeskundige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Arbeidsdeskundige"

Transcriptie

1 EINDTERMENDOCUMENT EN COMPETENTIEMTRIX Post-HBO Registeropleiding Leergang rbeidsdeskundige Regie op mogelijkheden en schadelastbeperking Een opleiding van: CS Opleidingen BV Hogeschool van rnhem en Nijmegen: HN Kenniscentrum

2 2 Inhoudsopgave Typering van de opleiding... 3 Module 1. Wet- en regelgeving omtrent mens, werk en inkomen... 6 Module 2. Veiligheidskunde en integraal gezondheidsmanagement Module 3. Belasting-belastbaarheid en vaststelling arbeidsongeschiktheid / mogelijkheden.. 15 Module 4. Medische aspecten en functionele mogelijkheden Module 5. Verzuimbegeleiding en re-integratie Module 6. Regievaardigheden Module 7. Bedrijfskunde Module 8. Financiële doorvertaling (schadelastbeperking) Module 9. dviesvaardigheden en positionering Competentiematrix... 32

3 3 Typering van de opleiding Dit eindtermendocument heeft betrekking op de Post-hbo Registeropleiding Leergang rbeidsdeskundige: regie op mogelijkheden en schadelastbeperking. De Post-hbo Registeropleiding Leergang rbeidsdeskundige is een financieel-juridisch georiënteerde opleiding. De opleiding is onderverdeeld in tien modules: 1. Wet en regelgeving 2. Veiligheidskunde en integraal gezondheidsmanagement 3. Belasting-belastbaarheid 4. Medische aspecten 5. Verzuimbegeleiding en re-integratie 6. Regievaardigheden 7. Bedrijfskunde 8. Financiële doorvertaling 9. dviesvaardigheden 10. Praktijk en intervisie Daarnaast kent de opleiding minimaal tien meeloopdagen met een gediplomeerd rbeidsdeskundige. Bij de eindopdracht komen alle modules samen en dienen de studenten: een simulatiecasus te analyseren een taak-functie analyse te kunnen maken een bedrijfskundige analyse te maken een financiële analyse te maken waarbij ze het eigen werk doorvertaald hebben in de gerealiseerde schadelastbeperking voor werkgever, werknemer en verzekeraars verslaglegging volgens protocol te kunnen uitvoeren een adviesgesprek te voeren. De student wordt beoordeeld op juistheid van de theoretische kennis, de analyse van de situatie, algemene communicatieve en gespreksvaardigheid, omgaan met weerstand, adviesvaardigheden en de juistheid van het advies. Competentieontwikkeling In een apart overzicht op pagina 32 is per module bij de eindtermen aangegeven welke beroepsspecifieke competenties en algemene competenties van toepassing zijn. Hierbij zijn alleen de koepeltermen genoemd; de genoemde competenties hebben ook betrekking op de subeindtermen.

4 4 Beroepsspecifieke competenties rbeidsdeskundige: Probleemanalyse: signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken naar ter zake doende gegevens. () Samenwerken: actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. (B) Besluitvaardigheid: beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen. (C) Organiseren eigen werk: effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en actuele problemen. (D) Mondelinge en schriftelijke communicatie: ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen. Idem in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat. (E) Ondernemerschap: kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Kansen signaleren en zakelijk afwegen; risico s aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen. (F) lgemene competenties rbeidsdeskundige: Klantgericht handelen: de arbeidsdeskundige is in staat om op adequate wijze contact te onderhouden met de klant, zodat de werkzaamheden naar wensen van de klant kunnen worden uitgevoerd. (G) Ethisch en integer handelen: de arbeidsdeskundige houdt rekening met ethische aspecten tijdens de beroepsuitoefening en geeft blijk integer te handelen. (H) Competenties (beroepsmatig) ontwikkelen: de arbeidsdeskundige is in staat om op adequate wijze zijn competenties te ontwikkelen om goed in het beroep te kunnen blijven functioneren. (I) Taxonomie eindtermen Voor elke module zijn eindtermen geformuleerd, in de vorm van koepeleindtermen en subeindtermen. De koepeleindtermen zijn breder en/of abstracter dan de subeindtermen. De koepeleindtermen zijn geformuleerd op het niveau van subclusters van taken. De subeindtermen zijn een specificering van de koepeleindtermen. Ze zijn geformuleerd op het niveau van taken of hebben betrekking op benodigde kennis met betrekking tot de koepeleindterm. De eindtermen van de deelkwalificaties zijn gecodeerd volgens de taxonomie van Romiszowski. Deze taxonomie onderscheidt kennis en vaardigheden: Kennis Kennis is op te splitsen in feitelijke kennis (F) en begripsmatige kennis (B).

5 5 Vaardigheden Bij de vaardigheden kan een onderscheid gemaakt worden in Reproductieve (R) en Productieve vaardigheden (P). Bij reproductieve vaardigheden gaat het om routinematige beroepsactiviteiten die zijn gebaseerd op voorschriften en standaardprocedures. Productieve vaardigheden doen een beroep op de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van de student. Geleerde strategieën en handelingsprincipes kunnen worden toegepast in nieuwe situaties. Naast het onderscheid in reproductieve en productieve vaardigheden zijn de vaardigheden onder te verdelen in: cognitieve vaardigheden (c); interactieve vaardigheid (i); reactieve vaardigheid (r). Hoe heeft de toekenning plaats gevonden? Bij de subeindtermen zijn de volgende vragen gesteld: 1. Gaat het in deze eindterm om kennis of een vaardigheid? In geval van kennis: gaat het om feitenkennis? (F) gaat het om inzicht? (B) In geval van vaardigheid: kan de student een beroep doen op voorschriften of standaardprocedures? (R) moet de student zelf oplossingen / aanpakken bedenken? (P) 2. Waar ligt het accent? gaat het vooral om een cognitieve vaardigheid? (c) gaat het vooral om een interactieve vaardigheid? (i) gaat het vooral om een reactieve vaardigheid? (r) Omdat een koepeleindterm de subeindtermen moet dekken, is de taxonomiecode van de koepeleindterm die van de subeindterm met de taxonomiecode van de hoogste orde. Daarnaast zijn de accenten (c, i, r), genoemd bij de betreffende subeindtermen, in de code van de koepeleindterm opgenomen.

6 6 Module 1. Wet- en regelgeving omtrent mens, werk en inkomen Informatie vooraf Deze module is uitgesplitst in specifieke sociale wetgeving (wettelijk kader van de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) met uitvoeringspartijen en de wet- en regelgeving omtrent alles wat met mens, werk en inkomen te maken heeft inclusief het arbeidsrecht. Eindtermen 1.1. De student heeft basiskennis van het sociale zekerheidsstelsel in Nederland (F). de historie van de sociale zekerheid in Nederland en de problemen die zijn ontstaan kan beschrijven (F) de huidige situatie van de sociale zekerheid in Nederland kan beschrijven (F) de ontwikkelingen en trends op het gebied van sociale zekerheid beschrijven (F) de financiering van het sociale zekerheidsstelsel kan beschrijven en welke prikkels de overheid heeft ingevoerd om de lasten van de sociale zekerheid te beperken (F) De student heeft kennis van de Ziektewet en subsidies (F). doel en inhoud van de Ziektewet kan beschrijven (F) het begrip arbeidsgehandicapte en structureel functioneel beperkt kan definiëren (F) historische wijzigingen in de Ziektewet kan beschrijven (F) kan aangeven wanneer er recht is op het vangnet van artikel 29a, 29b en 29d Ziektewet (B) recht, duur en hoogte van de ZW-uitkering kan bepalen of de juistheid van een genomen beslissing kan beoordelen (B) doel en inhoud van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte kan beschrijven (F) de begrippen zorgverlof, adoptieverlof, kraamverlof, financiering loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof kan beschrijven (F) de financiering van verlof kan beschrijven (F) Relevante technische begrippen als maatmanloon, mediane RVC en reductiefactor kan hanteren (B) 1.3 De student heeft kennis van WO en WI en de samenhang met de Ziektewet (F) doel en inhoud van WI kan beschrijven (F) historische wijzigingen in de WO kan beschrijven (F)

7 7 artikel 38, 39a, 43a WO-artikelen (toepassing 4 weken wachttijd) kan herkennen en beschrijven (F) doel en inhoud WI kan beschrijven (F) hoogte en duur van de WI-uitkering kan beschrijven en vaststellen (B) doel en inhoud Schattingsbesluit kan beschrijven (F) hoogte en duur van het Schattingsbesluit beschrijven en vaststellen (B) doel en inhoud van het hybride systeem (premiedifferentiatie of marktwerking) bij de regeling WG en ZW kan beschrijven (F) de achtergrond en inhoud kent van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeVaZa) (F) de gedifferentieerde WG-premie en de gedifferentieerde ZW premie kan vaststellen en beoordelen (B). 1.4 De student heeft kennis van de W/WO/WZ (F) de relevante overeenkomsten en verschillen van W/WO en WZ met de WI kan omschrijven (F) kan aangeven op welke wijze hiaten als gevolg van de afschaffing van wetten zijn opgelost (F) voor niet complexe gevallen o.b.v. het relevante overgangsrecht de juiste uitkering kan vaststellen of de genomen beslissing kan beoordelen (B) toegepaste overgangsregels en polisvoorwaarden op juistheid kan toetsen (B). 1.5 De student heeft basiskennis van relevante wetgeving op het gebied van sociale zekerheid ten behoeve van mensen die niet aan het arbeidsproces deelnemen (F). doel en inhoud van de Werkloosheidswet (WW) kan beschrijven (F) recht op WW-uitkering kan vaststellen (B) hoogte en duur van de WW-uitkering kan beschrijven en vaststellen (B) verplichtingen van een werkloze werknemer m.b.t. WW-uitkering kan beschrijven (F) beëindiging WW-uitkering kan beschrijven (F) doel en inhoud van de Wet rbeid en Zorg (WZO) kan beschrijven (F) doel en inhoud Toeslagenwet kan beschrijven (F) doel en inhoud van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk rbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOW) kan beschrijven (F) doel en inhoud van de Wajong kan beschrijven (F) recht, duur en hoogte van de WWB of Wajong-uitkering kan vaststellen of beoordelen (B) de relatie tussen de WW, WI, ZW en Wajong kan beschrijven (F) de veranderingen als gevolg van de nieuwe Participatiewet kent (F)

8 8 verschillende loonwaardemethodieken kan analyseren (B). 1.6 De student is in staat om subsidies, no-risk en premiekorting aan te vragen (B). op de hoogte is van de voorwaarden die gelden voor diverse beschikbare instrumenten (F) bekend is met de relevante formulieren en deze correct kunnen gebruiken (R). 1.7 De student heeft inzicht in de financiële consequenties van wetgeving voor werkgevers en werknemers (B). de wettelijke regelingen kan toepassen op de werkelijke situatie van werkgever en werknemer (R) inzicht heeft in de kosten die een werkgever heeft bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voor de werknemer, inclusief toekomstscenario s (B). 1.8 De student heeft basiskennis van de arbeidsrechtelijke aspecten bij re-organisaties, verzuim en ontslag (F). weet welke plichten de werknemer heeft bij het uitvoeren van zijn werk (F) weet welke plichten de werknemer heeft indien hij of zij verzuimt (F) weet welke rechten een werkgever heeft bij de aanpak van een onwillige werknemer (F) de verschillende ontslagprocedures kent (F) de verschillende ontslagprocedures kan toepassen (B) de kosten van ontslag kan vaststellen en berekenen (Pr) doel en inhoud van de arbeidsrechtelijke regels bij bepaalde tijd dienstverbanden en onbepaalde tijd dienstverbanden kan beschrijven (F) jurisprudentie t.a.v. verplichtingen van werkgever en werknemer kan beschrijven (F). 1.9 De student kan de wetgeving zoals die is genoemd onder punt 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 toepassen op individuele case-situaties en kan hierbij aangeven wat de consequenties zijn voor zowel werkgever als werknemer (R). kan bepalen welke wettelijke regels in welke situatie van toepassing zijn (B) per situatie het juridisch kader kan uitwerken (Pr) de financiële consequenties voor werkgever en werknemer kan doorrekenen (Pr)

9 De student kan de werkgever en werknemer adviseren m.b.t. de geldende wetgeving op het terrein van sociale zekerheid, ontslag en arbeidscontracten (P). per praktijksituatie kan bepalen welke stappen/acties het best ondernomen kunnen worden (Pr) de voorwaarden kent die gelden bij alle verschillende regelingen en de consequenties indien werkgever of werknemer zich niet aan deze voorwaarden houdt (B) De student is in staat om zelfstandig extra dan wel nieuwe informatie te vergaren m.b.t. de Wetgeving Sociale Zekerheid (B). relevante internetsites raadpleegt (B) maandelijks de VeReFi nieuwsbrieven en whitepapers bestudeert (B) vakliteratuur bijhoudt (B) De student kan de uitvoeringsstructuur sociale zekerheid beschrijven en de werking van de private re-integratiemarkt (F). taken van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) kan beschrijven (F) kan benoemen welke uitvoeringspartijen een publiek of privaat karakter hebben (F) taken van het UWV WERKbedrijf kan beschrijven (F) de verschillende typen re-integratiebedrijven kent (F) De student heeft inzicht heeft in de samenhang tussen de arbeidsovereenkomst, de CO, de inkomenspositie van de werknemer bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en het belang van werk. Nadruk ligt op de financiële prikkels voor de werknemer en de wijze waarop zekerheid is te krijgen met verzekeringen (B). basiskennis heeft van het arbeidsrecht in Nederland (F) de eisen waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen kent (F) kan aangeven wat de gevolgen zijn als de overeenkomst niet voldoet aan deze eisen (F) doel en inhoud van de arbeidsrechtelijke regels bij bepaalde tijd dienstverbanden en onbepaalde tijd dienstverbanden kan beschrijven (F) kan aangeven welke gevolgen de Wet Flexibiliteit en Zekerheid kunnen hebben voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (F) kan aangeven welke plichten heeft de werknemer bij verzuim (F) de verschillende ontslagprocedures kent (F) de verschillen tussen de verschillende ontslagprocedures kent (F)

10 10 kan aangeven voor welke procedure in een specifieke situatie het best kan worden gekozen (B) de opbouw van de kosten van ontslag kent (F) in een specifieke situatie de kosten van ontslag kan duiden (F) jurisprudentie kent t.a.v. verplichtingen van werkgever en werknemer (F) De student kan de werkgever en werknemer adviseren m.b.t. de geldende wetgeving op het terrein van sociale zekerheid, ontslag en arbeidscontracten(p) in een specifieke situatie kan bepalen welke stappen/acties het best ondernomen kunnen worden om kosten voor de werkgever laag te houden en inkomenspositie van de werknemer te optimaliseren (Pr) de voorwaarden kent die gelden bij alle verschillende regelingen en de consequenties indien werkgever of werknemer zich niet aan deze voorwaarden houdt (B) De student heeft basiskennis van het ontstaan en de reikwijdte van Collectieve rbeidsovereenkomsten (cao)(f) kan beschrijven hoe een cao tot stand komt en welke partijen bij de totstandkoming betrokken zijn (F) kan aangeven welke onderwerpen in een cao geregeld kunnen zijn (F) kan aangeven wat de gevolgen van een algemeen verbindendverklaring zijn voor werkgever en werknemer (B) De student is bekend met de Wet bescherming persoonsgegevens (F) de Wet bescherming Persoonsgegevens op de juiste wijze toepast en op de juiste wijze omgaat met vertrouwelijke informatie (B).

11 11 Module 2. Veiligheidskunde en integraal gezondheidsmanagement Informatie vooraf Deze module is erop gericht dat de student kennis verkrijgt op welke wijze organisaties veilig ingericht kunnen worden. Ze dienen de arbowetgeving te kennen, een RIE te begrijpen en te weten hoe arbeidsongevallen en beroepsziekten voorkomen moeten worden. Ze kennen de rol van de Ondernemingsraad en herkennen alle patronen en ontwikkelingen in bedrijf en omgeving die van invloed zijn op het gezondheidsmanagement. De belangrijkste competentie is het mondeling en schriftelijk adviseren van bedrijven over alle onderwerpen die met gezondheidsmanagement te maken hebben. Daartoe is inzicht in samenhang tussen inzet van management, middelen en mensen en de resultaten van het bedrijf nodig en inzicht in de wijze waarop het effect van inspanningen rond gezondheidsmanagement kunnen worden gemeten. In module 2 draait het om de kennis van samenhang tussen sociale wetgeving, investeringen in gezondheidsmanagement en bedrijfsresultaten. De belangrijkste vaardigheid is het herkennen van patronen en systemen in ontwikkelingen in bedrijf en omgeving, die van invloed zijn op gezondheidsmanagement. Na afloop dient de cursist een paper te schrijven waarin de rol van de D binnen Integraal Gezondheidsmanagement aan de hand van een zelf ingebrachte casus wordt uitgewerkt. Eindtermen 2.1. De student heeft basiskennis van de arbowet en regelgeving (F). de historie van de arbowetgeving kent (F) de huidige situatie van de arbowet en regelgeving kent (F) ontwikkelingen en trends van de arbowet en regelgeving kent (F) de relatie met Europese wetgeving kent (F en P) kennis van informatiebronnen op internet heeft (P) inzicht heeft in het arbobeleid van een onderneming (P) de uitgangspunten voor het arbobeleid vanuit de wetgeving kan vertalen (F) weet hoe een beleid vertaald kan worden naar doelstellingen op alle niveaus binnen een organisatie (P) de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker kent (F) relevante kennis heeft over de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) (F) kan beoordelen of een RI&E van een bedrijf de bedrijfsrisico's afdoende omschrijft (P) een plan van aanpak naar aanleiding van de RI&E kan beoordelen (P) weet welke RI&E instrumenten beschikbaar zijn voor de diverse branches (F) de eisen kent die aan een plan van aanpak naar aanleiding van de RIE worden gesteld (F)

12 12 de eisen kent die aan een RI&E worden gesteld (F) risico s kan vaststellen en een risicoberekening maken voor deze arborisico's (P) de verschillende systemen voor arbomanagement kent (P) de demingcirkel kent (F) kennis heeft van de wet- en regelgeving rondom arbeidsongevallen (F) weet hoe en wanneer arbeidsongevallen moeten worden gemeld (F) kennis heeft van de mogelijke juridische strafrechtelijke gevolgen van arbeidsongevallen (F) kennis heeft van de mogelijke juridische burgerrechtelijke gevolgen van arbeidsongevallen (F) kennis heeft van de wet- en regelgeving rondom beroepsziekten (F) weet hoe en wanneer beroepsziekten moeten worden gemeld (F) kennis heeft van de mogelijke juridische strafrechtelijke gevolgen van arbeidsongevallen (F) kennis heeft van de mogelijke juridische burgerrechtelijke gevolgen van arbeidsongevallen (F) mogelijke beroepsziekten of risicoprofielen van beroepen kan opzoeken (F) kennis heeft van de wetgeving over ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging in relatie met de rbowetgeving (F) kennis heeft van de rechten van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. (F) De student is in staat bedrijven te adviseren over de beste wijze waarop zij Integraal Gezondheidsmanagement kunnen inzetten binnen de onderneming (B). kennis heeft van gangbare theorieën rond gezondheidsmanagement (F) de specifieke situatie binnen een bedrijf kan analyseren met behulp van deze theorieën (P) inzicht heeft in samenhang tussen inzet van management, middelen en mensen en de resultaten van het bedrijf (B) De student heeft kennis van de samenhang tussen sociale wetgeving, rbowetgeving, bedrijfsprocessen en bedrijfscultuur en is in staat die te koppelen aan de theorieën van gezondheidsmanagement (F). kennis heeft van de sociale wetgeving in Nederland (F) kennis heeft van de rbowetgeving in Nederland (F) kennis heeft van bedrijfskundige processen (F) kennis heeft van factoren die van invloed zijn op de bedrijfscultuur (F) kennis heeft van de elementaire boekhoudkundige principes, zodat een investering op een juiste manier kan worden doorgerekend (B)

13 13 in staat is om in een specifieke bedrijfssituatie de samenhang op een juiste wijze te analyseren (Pr) De student herkent patronen en systemen in ontwikkelingen in bedrijf en omgeving, die van invloed zijn op de gezondheid van de medewerkers en vanuit gezondheidsmanagement beïnvloed kunnen worden (B). de verzuiminfrastructuur van een bedrijf kan inventariseren en analyseren (Br) trends en structuren in de verzuiminfrastructuur kan onderkennen (Br) andere relevante informatie als verloop, medewerkerstevredenheid, medewerkersbeleving, RI&E, rbojaarplan, ongevalsrapportage enz., voor zover relevant, kan koppelen aan de onderkende trends en structuren (Br) nieuwe ontwikkelingen kan duiden en kan aangeven hoe die van invloed kunnen zijn op het gezondheidsmanagement binnen een bedrijf (P) De student is in staat bedrijven mondeling en schriftelijk te rapporteren en te adviseren over alle onderwerpen die met integraal gezondheidsmanagement te maken hebben. inzicht heeft in de wijze waarop effect van inspanningen rond gezondheidsmanagement kunnen worden gemeten (F) de startsituatie bij een bedrijf op een heldere manier kan beschrijven (B) de geconstateerde knelpunten op een heldere manier kan beschrijven (Pr) de gewenste veranderingen op een heldere manier kan beschrijven (B) de wijze waarop de gewenste veranderingen kunnen worden bereikt op een heldere manier kan beschrijven (P) de effecten van de veranderingen op een heldere manier kan beschrijven en rapporteren (R); de effecten kan op een begrijpelijke en inzichtelijke manier kan kwantificeren (Rr) de samenhang tussen verschillende factoren op een begrijpelijke manier kan rapporteren (P) De student is in staat om de gegeven adviezen op een gestructureerde manier te implementeren bij bedrijven(p). de vereiste activiteiten om tot beter gezondheidsmanagement te komen op een heldere manier kan beschrijven (P) voldoende draagvlak binnen een onderneming kan verkrijgen om de vereiste activiteiten op een goede manier uit te kunnen voeren (Pi)

14 14 de vereiste activiteiten op een goede manier uitvoert (Ri) de effecten van de uitgevoerde activiteiten op een goede manier registreert en rapporteert (Ri) de juiste begeleiding geeft om de bereikte resultaten te borgen binnen de organisatie (Pi).

15 15 Module 3. Belasting-belastbaarheid en vaststelling arbeidsongeschiktheid / mogelijkheden Informatie vooraf Deze module bevat twaalf les -dagdelen onderverdeeld in zes deelmodules: a. Kernbegrippen voor de D er (1 dagdeel) b. Taak-functie analyse (4 dagdelen) c. Functionele mogelijkhedenlijst (1 dagdeel) d. Loonwaardebepaling (1 dagdeel) e. CBBS (3 dagdelen) f. Ergonomie (2 dagdelen) Deze module raakt het inhoudelijke hart van het werk van een D er en is zeer veelomvattend. De eerste lesdag van de opleiding start met de kernbegrippen voor de D er. Hij krijgt als voorbereiding reeds een mooi uitgewerkt voorbeeld van een D-rapportage zodat hij al een beeld krijgt van wat hij na afloop van de opleiding dient te beheersen. Veel aandacht is er voor het zelfstandig kunnen maken van een taak-functie analyse. Het in kaart brengen van het bedrijf wordt gecombineerd met module 9 - Bedrijfskunde. Zo ontstaat er een geïntegreerd advies. Ook is kennis van de Functionele mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts) essentieel en hoe deze te vertalen is naar een goede arbeidsdeskundige rapportage. Daarnaast wordt op methodische wijze inzicht gegeven in de vaststelling van loonwaarden bij re-integratie en de belangen die werkgevers, werknemers daarbij hebben. In de deelmodule CBBS staat de kennis over het systeem en de taak en de rol van de arbeidsdeskundige bij het bepalen van de restverdiencapaciteit in het kader van de WO, WZ, Wajong en de WI centraal. Bij de deelmodule Ergonomie leert de student het vakgebied dat zich richt op het (her)ontwerpen van processen, functies, taken, producten en diensten, zodat de mens daarin of daarmee veilig en gezond kan werken, terwijl een optimaal (arbeids)resultaat wordt bereikt. In grote lijnen kun je fysieke, cognitieve en organisatorische aspecten onderscheiden die een rol spelen in de balans tussen belasting en belastbaarheid. De ergonomie streeft ernaar de omgeving of de producten aan te passen aan de mogelijkheden, capaciteiten en wensen van de mens. De kennis, methoden en technieken die worden toegepast gaan uit van een systematische analyse van de context van een (arbeids)situatie. De uitkomst van een ergonomische interventie is zowel gericht op het welzijn van de persoon als op de prestatie van het systeem waar die mens op dat moment onderdeel vanuit maakt.

16 16 In dit blok voor de opleiding arbeidsdeskundige ligt de nadruk op de ergonomie in arbeidssituaties inclusief de interactie die men maakt met diverse arbeidsmiddelen. Er zal beperkt aandacht worden besteed aan het ergonomisch ontwerpen van die arbeidsmiddelen of producten. Eindtermen De eindtermen module 3 zijn per deelmodule gegeven. d.. Kernbegrippen voor de D er 3.1. De student leert het werk- en speelveld van de D er kennen met alle belangrijke termen en de onderlinge samenhang daartussen (Bi). weet wat een FML is (F) weet welke wetten een relevante rol spelen (F) weet welke begrippen een belangrijke rol spelen bij het werk van de D er (F) weet welke uitvoeringspartijen er zijn (B) verschillende loonwaardebegrippen kan onderscheiden (B) weet welke partijen in het speelveld van de D er veel voorkomen en welke rol hij zelf heeft (B). d. B. Taak-functie analyse 3.2. De student is zelfstandig in staat een taak-functieanalyse op te stellen waarbij d.m.v. de systeemtheorie organisaties efficiënt geanalyseerd kunnen worden en alle taken en verrichtingen in een hiërarchische plaats in beeld gebracht kunnen worden (Pi). een organisatie in beeld moet brengen met alle werkzaamheden en taken op verschillende hiërarchische niveaus (Pi) taken, werkzaamheden, verrichten van handelingen van verschillende functies moet kunnen beschrijven door op een analytische wijze naar taken en verrichtingen te kijken (Pi) het uitgebreide belasting-belastbaarheidsmodel van Van Dijk en Dormolen en het ICF classificatiesysteem gebruikt om disbalans on arbeid te lokaliseren, benoemen en zo mogelijk te verhelpen (B) gestructureerd vragen over taak en functies moet leren stellen, goed leren luisteren, feedback moet geven en het goed leren kijken naar mogelijkheden De student heeft zicht op de verschillen binnen het beoordelingsveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid (OV) en de rol van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (OV) in relatie tot de taak-functieanalyse (Bi).

17 17 de verschillende verzekeringsvormen van de OV moet kennen en de gevolgen daarvan (Bi) het verschil moet kennen tussen beroepsarbeidsongeschiktheid en passende arbeid en gangbare arbeid (Bi) begrip moet hebben voor de polisvoorwaarden van de verzekeraar (Bi) het beroep moet kunnen uitvragen, de werkzaamheden en de beperkingen met elkaar in verband kan brengen en leert te kijken naar mogelijkheden (Pi) oplossingsgericht en creatief oplossingen moet kunnen bieden (Pi). d. C. Functionele mogelijkhedenlijst 3.4. De student heeft praktische basiskennis van het door UWV gebruikte instrument de functionele mogelijkhedenlijst en weet hoe de FML tot stand komt, welke FML-definities aan de scoringsmogelijkheden ten grondslag liggen en hoe dit wordt toegepast binnen de reintegratie (Bi). kennis heeft van de aan de items op de functionele mogelijkhedenlijst ten grondslag liggende definities (F) inzicht heeft in de samenhang tussen de betreffende items (Bi) zelf moet oefenen en een FML invullen op basis van genoemde gegevens door een arts (Pi) De student heeft inzicht in de mogelijke re-integratiemogelijkheden op grond van een FML-score door een verzekeringsarts/bedrijfsarts (P). op basis van de opgedane kennis een oordeel kan geven van de passendheid van werk en/of van de mate waarin er overschrijdingen op de belastbaarheid in werk plaatsvinden (Pi) de arbeidsbelasting binnen een functie op basis van FML-criteria in kaart kan brengen (Pi) De student heeft inzicht in de bijzondere scores/ combinaties op een FML-score (B). potentiële onmogelijkheden voor re-integratie op de vrije arbeidsmarkt weet te onderkennen (Bi).

18 18 d. D. Loonwaardebepaling 3.7. De student heeft inzicht in de definitie gerealiseerde loonwaarde (F) in staat is tot informatieverzameling over en inventarisatie van (deel)taken (Pi) in staat is tot het analyseren van het functioneren van een werknemer (Pi) inzicht heeft in de definities en methodiek die UWV hanteert (F) De student heeft inzicht in de belangen die daarbij spelen (B). in staat is tot vaststellen van de begeleidingsbehoefte (B) de eerder opgedane kennis over voorzieningen en aanpassingen weet toe te passen (Rc) zich bewust is van een onderhandelingspositie die zich naar aanleiding van een gegeven advies kan voordoen (B). d. E. CBBS 3.9. De student heeft basiskennis van het CBBS voor wat betreft het doel en de gebruikers van het systeem, de opbouw en inhoud van deze database (Bi). de rol van UWV kent bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid (F) kan aangeven waar de afkorting CBBS voor staat (F) weet te benoemen waarvoor het CBBS gebruikt wordt (B) globaal kan omschrijven waaruit het systeem bestaat, hoe dit is opgebouwd (B) kan uitleggen aan de hand van de wettelijke elementen hoe de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld (F) de formule/vergelijking kent op basis waarvan het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld (F) uitleg kan geven aan het begrip resterende verdiencapaciteit aan de hand van de begrippen: krachten, bekwaamheden en verdienmogelijkheden (B) kan aangeven welke functionarissen een rol hebben binnen het CBBS (F) kan aangeven wat de rol/taak is van de arbeidsdeskundige bij het raadplegen van het CBBS (B) de fml scores weet te lezen en deze op de juiste wijze kan interpreteren (B) kan uitleggen wat het functiebestand van het CBBS inhoudt (B) globaal kan benoemen welke punten in de functieomschrijving/bestand zijn opgenomen (B)

19 19 weet aan te geven hoe het CBBS ordent en rekent bij de presentatie van de geduide functies (B) aan de hand van de termen loonwaarde functie, arbeidsplaatsen, mediaan en reductiefactor weet hoe de restverdiencapaciteit wordt bepaald (F) kan uitleggen wanneer maximeren van de mediane loonwaarde op het maatmanuurloon aan de orde is (B) De student heeft basiskennis ten aanzien van het gebruik van het systeem als arbeidsdeskundige (F) Dit betekent dat de student : weet te benoemen welke gegevens de D ten behoeve van de invoer voor de voorselectie nodig heeft (F) deze benodigde gegevens op juiste wijze kan interpreteren en invoeren in het CBBS (R) het verschil kan aangeven tussen de geautomatiseerde voorselectie en de professionele eindselectie binnen het CBBS (F) globaal weet wat het CBBS presenteert na de geautomatiseerde voorselectie (B) weet te benoemen op welke wijze de D de professionele eindeselectie binnen het CBBS uitvoert en kan aangeven hoe zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden door voorkeurselectie en beoordelen objectieve gegevens (F) vragen kan formuleren aan de verzekeringsarts om met volledige informatie en beeld de CBBS raadpleging in te gaan (P) weet te benoemen wanneer bij de functieduiding overleg met de V aangewezen is (P) de signaleringen (overschrijdingen) op de juiste wijze kan interpreteren (P) weet op welke wijze een adequate motivering bij de functieduiding gegeven dient te worden (R) de term resterende verdiencapaciteit kan uitleggen (B) kan benoemen hoe via het CBBS de restverdiencapaciteit wordt bepaald (F) aan de hand van de loonwaarde functie, arbeidsplaatsen, mediaan en reductiefactor de resterende verdiencapaciteit met behulp van het CBBS kan bepalen (B) aan de hand van de aangewezen formule het arbeidsongeschiktheidspercentage en de indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse kan bepalen (R) aan de hand van de aangewezen formule kan uitleggen hoe het CBBS de resterende verdiencapaciteit per maand bepaalt (R) kan benoemen welke documenten door het CBBS worden gegenereerd en globaal kan aangeven wat de inhoud van deze documenten is (B) De student kan aangeven hoe een CBBS raadpleging praktisch wordt uitgevoerd (B). kan beschrijven hoe de CBBS beoordeling in de praktijk verloopt (B)

20 20 de gegevens die de D ten behoeve van de invoer voor de voorselectie nodig heeft kan verzamelen (R) kan aangeven hoe deze benodigde gegevens dienen te worden ingevoerd (R) weet hoe de D de professionele eindeselectie binnen het CBBS uitvoert (F) weet wanneer bij de functieduiding overleg met de verzekeringsarts is aangewezen(p) de signaleringen (overschrijdingen) bij de functieduiding adequaat kan motiveren op basis van belasting-belastbaarheid (P) kan uitleggen hoe het CBBS de restverdiencapaciteit heeft bepaald (R). d. F. Ergonomie De student heeft inzicht in het vakgebied Ergonomie dat zich richt op het (her)ontwerpen van processen, functies, taken, producten en diensten, zodat de mens daarin of daarmee veilig en gezond kan werken, terwijl een optimaal (arbeids)resultaat wordt bereikt (B). in staat is de belastende factoren in een functie te onderscheiden en te benoemen (zowel fysieke als mentale aspecten) (Fr) kan inschatten met welke methoden de fysieke functiebelasting kan worden gekwantificeerd (m.n. tillen/dragen, duwen/trekken, werkhoudingen en repeterende bewegingen) (B) kan inschatten hoe de lichaamsmaten van het individu de functiebelasting beïnvloeden (B) de invloed van omgevingsfactoren op het functioneren van de mens herkent (B) kan beoordelen of de lichamelijke beperkingen of klachten van hun cliënt arbeidsgerelateerd zijn (Br) oplossingsrichtingen kan benoemen in (her)ontwerp, taakroulatie of tijdelijke interventies. (Pi) aanbevelingen kan opstellen aan opdrachtgever over ergonomische verbeteringen en aanpassingen en het implementeren van oplossingen (Pi) kennis heeft van de relevante wetgeving en normen over ergonomische onderwerpen (fysieke belasting, beeldschermwerk, software ergonomie etc) (F).

INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE

INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE De opleiding Arbeidsdeskundige van IVA Opleiding & Training is erkend door Hobéon SKO INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 Opzet van de opleiding... 4 Toelatingscriteria...

Nadere informatie

ArbeidsDeskundige. Beroep: Arbeidsdeskundige

ArbeidsDeskundige. Beroep: Arbeidsdeskundige ArbeidsDeskundige Beroep: Arbeidsdeskundige Vastgesteld d.d.: 21 januari 2009 Hobéon SKO Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van dit dossier zijn voorbehouden

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

READER RAPPORTEREN. Inhoud... 1. 1 inleiding... 3. 2 rapporteren... 4. 2.1 Doel van het rapport... 4. 2.2 Eisen aan het rapport...

READER RAPPORTEREN. Inhoud... 1. 1 inleiding... 3. 2 rapporteren... 4. 2.1 Doel van het rapport... 4. 2.2 Eisen aan het rapport... INHOUD Inhoud... 1 1 inleiding... 3 2 rapporteren... 4 2.1 Doel van het rapport... 4 2.2 Eisen aan het rapport... 5 2.3 Richtlijnen voor het schrijven van het rapport... 5 2.4 Privacy... 6 2.5 Voorbereiding...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Auteur(s) M. Douwes B.M. Blatter K.H. Thé M.C. Miedema Met bijdragen van: P.M. Bongers, L. Groenesteijn, E. de Korte, V.H. Hildebrandt, I.J.M. Urlings, S.J. Frielink,

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid

Grenzen aan verantwoordelijkheid Grenzen aan verantwoordelijkheid Begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers in het MKB Peter Brouwer Jolanda Hessels Annelies te Peele Florieke Westhof Zoetermeer, oktober 2003 ISBN: 90-371-0902-0

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING Servicepunt Arbo WSW, februari 2004 COLOFON De handleiding voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie

Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Bij het nemen van een besluit of een werknemer terugkeert in het eigen werk of moet uitzien naar ander passend werk spelen de functionele mogelijkheden

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Wijzer met Welder (WmW) Contact NJi Contact NCJ Contact RIVM-CGL Gert van den Berg Trudy Dunnink Projectgroep Erkenningen g.vandenberg@nji.nl tdunnink@ncj.nl centrumgezondleven@rivm.nl

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie