Plan van aanpak. Plan van aanpak. Auteur: Maarten van de Ven Fontys hogeschool Eindhoven Versie 1.0 Document datum: 28 november 2004 Revisie datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Plan van aanpak. Auteur: Maarten van de Ven Fontys hogeschool Eindhoven Versie 1.0 Document datum: 28 november 2004 Revisie datum:"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Plan van aanpak Auteur: Maarten van de Ven Fontys hogeschool Eindhoven Versie 1.0 Document datum: 28 november 2004 Revisie datum:

2 Voorwoord Voorafgaand aan de afstudeerperiode wordt er een afstudeeropdracht overeengekomen tussen de belanghebbenden partijen. In dit geval zijn dat de volgende drie partijen: GEA Grenco B.V.(Afstudeerbedrijf); Fontys Hogeschool Eindhoven; Ondergetekende, de Afstudeerder. De opdrachtomschrijving luidt als volgt: Het inventariseren, structureren en het vastleggen van het ontwerp van bestaande softwarematige energiezuinige regelingen. Het ontwerpen, implementeren en documenteren van nieuwe softwarematige energiezuinige regelingen voor koelinstallaties. Dit plan van aanpak is een beschrijving van de weg, welke ik zal gaan volgen om de afstudeeropdracht tot een goed einde te brengen. Er is gekozen voor een projectmatige aanpak. Dit wil zeggen dat de uitvoering van de opdracht gefaseerd uitgevoerd zal gaan worden. In hoofdstuk 3 ga ik de fases in detail beschrijven. Maarten van de Ven i

3 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK INHOUD PAGINA VOORWOORD...I INHOUDSOPGAVE... II SAMENVATTING... III REVISIELIJST... IV 1 INLEIDING OPDRACHTBESCHRIJVING INLEIDING OPDRACHTGEVERS OPDRACHTNEMER BEGINSITUATIE PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING PROJECTRESULTAAT DE AFBAKENING VAN HET PROJECT WAT NIET TOT HET PROJECT BEHOORT WAT WEL TOT HET PROJECT BEHOORT RANDVOORWAARDEN RISICO S PROJECTFASERING INLEIDING INITIATIEFASE DEFINITIEFASE ONTWERPFASE REALISATIEFASE BEHEERSASPECTEN INLEIDING BEHEERSASPECT ORGANISATIE BEHEERSASPECT TIJD BEHEERSASPECT INFORMATIE EN COMMUNICATIE BEHEERSASPECT KWALITEIT BEHEERSASPECT FINANCIËN... 8 BIJLAGE 1 FLOWCHART NIEUWBOUW PROJECT GRENCO... A BIJLAGE 2 COMMUNICATIEPLAN...B BIJLAGE 3 AFSTUDEEROVEREENKOMST...C ii

4 Samenvatting Dit document beschrijft het plan aanpak van de afstudeeropdracht. Doordat alle onderdelen in het plan chronologisch worden behandeld krijgt het document een duidelijk structuur. In de afzonderlijke hoofdstukken staat beschreven hoe de afstudeeropdracht doorlopen zal worden. De afstudeeropdracht is opgesplitst in verschillende fases om het overzicht van het afstudeerproject te waarborgen. Dit document bevat de projectomschrijving, het faseren en de beheersaspecten die in zijn geheel tot uiting wordt gebracht in dit plan van aanpak. iii

5 Revisielijst Het huidige document, de Plan van Aanpak is vrijgegeven onder vermelding van het hoogste revisie nummer. Revisie nummer Datum Auteur(s) Reden revisie nov M.v.d.Ven Initiële aanmaak nov M.v.d.Ven Eerste controle bedrijf Overzicht revisies iv

6 1 Inleiding Dit plan van aanpak is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeeropdracht in opdracht van Fontys Hogeschool Eindhoven. Als afstudeer opdracht is door Grenco gekozen om bestaande energiezuinige regelingen te inventariseren, te structureren en het ontwerp van deze regelingen vast te leggen. Ook kunnen er eventueel nieuwe energiezuinige regelingen naar voren komen tijdens interviews. Het ontwerpen, implementeren en documenteren van deze nieuwe energiezuinige regelingen behoord ook tot de opdracht. Grenco is een koeltechnische installatie bedrijf dat zich voornamelijk richt op het leveren en onderhouden van grote industriële koeltechnische installaties. Grenco heeft klanten in diverse sectoren. Enkel van deze sectoren zijn: Chemische industrie Bakkerijen Groente- en fruitverwerking Drankenindustrie Zuivel industrie Distributiecentra en Logistiek Farmaceutische industrie Snacks Pluimveeslachterijen en verwerking Vleesverwerking Reefer vessels Cruise liners Fishing Vessels Voor meer informatie over Grenco verwijs ik naar de website De installaties van Grenco worden op maat geleverd. Dus ieder installatie wordt apart ontworpen en krijgt zo ook zijn eigen besturings systeem. Energiebesparing bij koel/vries installaties wordt steeds belangrijker. Koeltechnische installaties verbruiken veel energie en zijn voor veel bedrijven een grote kosten post. Dit betekent dat er steeds meer vraag komt naar energiezuinige regelingen. Grenco heeft in het verleden succesvolle en minder succesvolle regelingen geïmplementeerd op koelinstallaties om energie te besparen. Verder zijn er nog nieuwe mogelijkheden voor energiezuinige regelingen die met de huidige stand van PLC techniek geïmplementeerd kunnen worden. In bijlage 1 is een flowchart toegevoegd zoals binnen Grenco een project verloopt. In de verkoop fase wordt er bepaald hoe een installatie moet gaan werken. Aan de hand van een beschrijving van de werking van de installatie wordt een P & ID schema en een stuklijst gemaakt. Als de schema s gereed zijn voor uitvoering dan worden de elektrotechnische schema s ontworpen. Zijn de elektrotechnische schema s gereed voor uitvoering dan kan de software engineer een technisch software ontwerp maken. Een software engineer bij Grenco vertaalt koeltechnische regelingen in een software ontwerp en implementeert deze ook. Dit is ook mijn functie binnen Grenco. Het plan van aanpak bestaat uit drie delen. Het eerste deel, hoofdstuk 2, geeft inzicht in de opdrachtbeschrijving. De doelstelling en de probleemstelling zijn van groot belang voor de juiste beeldvorming. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 ingegaan op de fasering van het project, waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de beheersaspecten, die van belang zijn voor het project en dus ook de opdracht. 1

7 2 Opdrachtbeschrijving 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd de opdracht, de opdrachtgevers en de opdrachtnemer, de huidige situatie, de probleemstelling, het beoogde resultaat, de scoop van de opdracht, de randvoorwaarden en de mogelijke risico s. 2.2 Opdrachtgevers Naam bedrijf Contactpersoon / Bedrijfsbegeleider Grenco B.V EE 's-hertogenbosch Postbus AE 's-hertogenbosch Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) De heer Ir. P.M.P. Ackens (Patrick) Manager Monitoring & Control Systems Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Naam bedrijf Contactpersoon Fontys Hogeschool Informatica Postbus AH Eindhoven Dhr ir. L.F.M. van Gestel (Bert) Telefoon: +31 (0) Opdrachtnemer Naam De heer M.J.A. van de Ven (Maarten) Software engineer Monitoring & Control Systems Telefoon: +31 (0) Mobiel +31 (0) Fax: +31 (0) Student nummer

8 2.4 Beginsituatie Grenco heeft in het verleden diverse energiezuinige regelingen geïmplementeerd in diverse projecten. Deze regelingen zijn niet of nauwelijks gedocumenteerd. Ook zijn er geen ontwerpen meer van deze regelingen aanwezig. Verder staan er door de moderne technieken nog steeds mogelijkheden open voor nieuwe energiezuinige regelingen. 2.5 Probleemstelling Het probleem binnen Grenco is dat er veel energiezuinige regelingen die in het verleden uitgevonden zijn, niet verkocht worden omdat de regelingen niet bekend zijn bij de huidige software engineers, proposals en verkopers van Grenco. Omdat de vraag naar energiezuinige regelingen bij de klant steeds groter wordt is het van groot belang dat de energiezuinige regelingen bij de hierboven genoemde partijen bekend worden gemaakt. 2.6 Doelstelling De doelstelling van het project is dat de software engineers bekend zijn met de energiezuinige regelingen binnen Grenco en dat de software engineers op de hoogte zijn van de werking van de regelingen. De proposals dienen de energiezuinige regelingen te kennen en ze dienen te weten waar benodigde componenten geplaatst moeten worden om een goede werking van de regeling te waarborgen. De verkopers dienen globaal de werking en de voor- en nadelen van de regeling te begrijpen. 2.7 Projectresultaat Per intelligente regeling zal het volgende eindproduct gemaakt worden: Eindproduct intelligente Regeling 1 Management Technische software ontwerp PLC software -Naam - Architectuur - Listing -Doel - Randvoorwaarden -Werking -Toepassing -Besparing 2.8 De afbakening van het project Wat niet tot het project behoort Tot het project behoort niet: het bepalen van het rendement van de energiezuinige regelingen, het uitvinden van nieuwe regelingen, het verdedigen van regelingen, het in de praktijk brengen van de regelingen.(bij klanten) 3

9 2.8.2 Wat wel tot het project behoort Wat wel tot het project behoort is: onderzoek naar nieuwe energiezuinige regelingen, het ontwerpen en herontwerpen van regelingen, het implementeren van nieuwe regelingen, het documenteren van de regelingen. 2.9 Randvoorwaarden Van de 800 uur die er gemaakt moeten worden door de afstudeerder voor de afstudeeropdracht stelt Grenco 200 uur beschikbaar. Grenco stelt de afstudeerder in de gelegenheid om de tijd en faciliteiten aan te wenden, welke nodig zijn voor het op de juiste wijze afronden van de afstudeeropdracht. Dit betekent dat de afstudeerder binnen Grenco werktijd 16 uur per week aan het project kan werken. Van de hierboven genoemde 16 uur worden 8 uur bij Grenco onder de noemer opleidingen geboekt. De overige acht uren zullen als tijd voor tijd zijn invulling krijgen. De overige benodigde uren voor het afstuderen worden door de afstudeerder buiten Grenco werktijd gemaakt. Iedere maandag zal er een kort overleg zijn tussen het afdelingshoofd en de afstudeerder om het verloop van het project door te nemen en eventueel bij te sturen Risico s Het risico bestaat dat er door een toenemende werkdruk of door ziekte de beoogde uren niet binnen de gestelde tijd behaald kunnen worden. De kans zit er dan in dat de einddatum naar achteren geschoven gaat worden. 4

10 3 Projectfasering 3.1 Inleiding De afstudeeropdracht kent de volgende fasen; Initiatiefase, Definitiefase, Ontwerpfase en de Realisatiefase. In de volgende paragrafen zal kort worden ingegaan op de inhoud van de desbetreffende fasen. Per fase wordt er aangegeven welke documenten er worden opgeleverd. De beslisdocumenten die de verschillende fases opleveren, worden door de heer Ackens beoordeeld en goedgekeurd. In de detailplanning van iedere afzonderlijke fase staat vermeld wanneer een document naar verwachting zal worden goedgekeurd. 3.2 Initiatiefase Het doel van deze fase is het zo volledig mogelijk omschrijven van de opdracht en het verwachtte resultaat. Er zal bekeken worden of het beoogde resultaat in overeenstemming is met de verwachting van de opdrachtgever. Tevens wordt in deze fase de afbakening van het project vastgelegd. Tijdens deze fase zal er een gedetailleerd plan worden opgesteld voor de definitiefase. De documenten die de initiatiefase oplevert zijn; Het plan van aanpak en een detailplan definitiefase. 3.3 Definitiefase Het doel van deze fase is te inventariseren welke energiezuinige regelingen er binnen Grenco in het verleden zijn geïmplementeerd. Concurrerende energiezuinige regelingen worden geïnventariseerd. Ook worden er in deze fase interviews gehouden en misschien een paar workshops om er achter te komen welke nieuwe energiezuinige regelingen er mogelijk zijn. De documenten die de initiatiefase oplevert zijn; De uitwerkingen van interviews en workshops, een overzicht van bestaande regelingen die binnen Grenco in het verleden geïmplementeerd zijn, een overzicht van concurrerende energiezuinige regelingen, een overzicht van regelingen die verder uitgewerkt gaan worden en een detailplan ontwerpfase. 5

11 3.4 Ontwerpfase In deze fase worden de gekozen energiezuinige regelingen uit de definitiefase verder uitgewerkt. Daarnaast worden nieuwe energiezuinige regelingen ontworpen en geïmplementeerd. Van bestaande energiezuinige regelingen wordt er door middel van reversed engineering een ontwerp gemaakt. De documenten die de ontwerpfase oplevert zijn; een overzicht van de ontworpen documenten en een detailplan realisatiefase. 3.5 Realisatiefase In deze fase worden de hierboven genoemde ontwerpen gedocumenteerd. Ook zal er uitleg gegeven worden over de uitgewerkte regelingen zodat deze bekend worden bij de overige software engineers. De documenten die de realisatiefase oplevert zijn; een afstudeer verslag, een presentatie met uitleg over de gedocumenteerde regelingen en de werking ervan en per regeling een document met de volgende structuur: Eindproduct intelligente Regeling 1 Management Technische software ontwerp PLC software -Naam - Architectuur - Listing -Doel - Randvoorwaarden -Werking -Toepassing -Besparing 6

12 4 Beheersaspecten 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de volgende beheers aspecten besproken ten aanzien van het project; organisatie, tijd, financiën, communicatie en kwaliteit. 4.2 Beheersaspect organisatie Omdat de afstudeeropdracht projectmatig wordt uitgevoerd zal er een (minimale) projectorganisatie worden opgezet. Onderstaande figuur geeft de beheerorganisatie weer. Bedrijfs begeleider Dhr Patrick Ackens Advies collega s Afstudeerder Dhr Maarten van de Ven Docent begeleider Dhr Bert van Gestel De contacten tussen collega s van Grenco zijn adviserend van aard. Daadwerkelijke communicatie en beslissingen m.b.t. de afstudeeropdracht c.q. het project verloopt via de begeleiders en de afstudeerder. 4.3 Beheersaspect tijd Vanuit het opleidingsinstituut Fontys wordt als eis gesteld, dat de afstudeeropdracht minimaal honderd werkdagen omvat. Onderstaande tijdsplanning geeft aan dat hier aan voldaan zal worden. Tevens wordt hiermee inzichtelijk welke activiteiten op welk moment zullen plaatsvinden. Aktiviteit Initiatiefase Defenitiefase Ontwerpfase Realisatiefase / Overdrachtfase Presentatie Week Bovenstaande tijdsplanning is een voorlopige planning. Per projectfase zal er in het plan voor de betreffende fase een gedetailleerd activiteitenschema met bijbehorende tijdsplanning worden opgenomen. 7

13 4.4 Beheersaspect informatie en communicatie Voor het realiseren van een goede informatievoorziening rondom het project, is er een communicatieplan opgesteld. Het communicatieplan treft u aan in bijlage 2. In bijlage 3 zijn de afspraken opgenomen tussen de bedrijfsbegeleider, de docentbegeleider en ondergetekende. 4.5 Beheersaspect kwaliteit De kwaliteit van dit project zal gewaarborgd worden door de volgende punten: afspraken nakomen / doen op de momenten zoals in de planning is aangegeven. wekelijks een kort gesprek met de bedrijfsbegeleider over de voortgang van het project. duidelijke verslaglegging over de procesmatige zijde van het project en deze regelmatig laten controleren en door de student begeleider. Eventueel zal de student door de docent bij gestuurd worden. in een urenverantwoording worden de gemaakte uren bijgehouden. In deze lijst staat ook waar de uren aan gespendeerd zijn. voordat er gestart wordt met een nieuwe fase, zoals beschreven in Hoofdstuk 3, wordt er steeds een plan gemaakt. beslis documenten worden eerst gekeurd alvorens er tot uitvoering overgegaan wordt. 4.6 Beheersaspect financiën Het realiseren van de afstudeeropdracht brengt kosten met zich mee. De kosten voor het afstuderen door Grenco gemaakt worden bedragen ongeveer: Personen Omschrijving Aantal Bedrag student Uurloon 200 X 31, ,00 Software engineers Uurloon 120 X 31, Afdeling techniek Uurloon 60 X 31, Proposals Uurloon 24 X 31, Verkopers Uurloon 16 X 31, Totaal 13020,00 8

14 Bijlagen Bijlage 1 Flowchart nieuwbouw project Grenco a

15 Bijlagen Bijlage 2 Communicatieplan Versie 1.0 ( ) Datum Locatie /post/postvak Bedr School Inleveren PvA en communicatieplan bedrijf mail Bespreken PvA en communicatieplan bedrijf x Inleveren PvA en communicatieplan school mail Eerste bedrijfsbezoek - - bedrijf x x Inleveren afstudeerverslag concept mail Bespreken afstudeerverslag concept 1 Tweede bedrijfsbezoek Inleveren afstudeerverslag concept 2 Bespreken afstudeerverslag concept 2 Inleveren definitief afstudeerverslag. b

16 Bijlagen Bijlage 3 Afstudeerovereenkomst Fontys Hogeschool Informatica Naam organisatie Adres Vestigingsplaats Verder aangeduid als organisatie en : Grenco B.V. : : 5221 EE 's-hertogenbosch Fontys Hogeschool Informatica, Postbus 347, 5600 AH Eindhoven en Naam + voorletters student(e) :Ven van de M.J.A Studentnummer : Opleiding : HI Geboortedatum : Geboorteplaats :Veghel Adres :Schepenhoek 354 Woonplaats :5403GG Uden Verder aangeduid als stagiair(e) komen het volgende overeen: Artikel 1 Fontys Hogeschool Informatica wijst een medewerk(st)er van Fontys Hogeschool Informatica aan als docentbegeleid(st)er. De organisatie wijst een medewerk(st)er van de organisatie aan als bedrijfsbegeleid(st)er. Artikel 2 De stage/afstudeerperiode duurt van tot en zal, tenzij alsnog anders wordt overeengekomen minimaal 800 klokuren omvatten. Artikel 3 De organisatie stelt de student in staat de werkzaamheden conform de doelstellingen (vastgelegd in het plan van aanpak) uit te voeren. Tevens stelt de organisatie de student in staat om verplichtingen voortvloeiende uit de volgende onderwijsactiviteiten na te komen: bijwonen van de stageterugkomdag (alleen voor 2 e stage), modules ISA, Ethiek en Recht en CVI/CMI. Het bijwonen van lessen voortvloeiend uit alle modules (dus ook de hier genoemde modules) komt voor rekening van de student. Op de dagenverantwoording wordt deze tijd dus ook niet aangerekend als stage/afstudeertijd. Artikel 4 Gedurende de stage blijft de stagiair(e) student(e) van Fontys Hogeschool Informatica. Artikel 5 De stagiair(e) zal de in het belang van orde, veiligheid, welzijn en gezondheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van de organisatie van toepassing zijn en door de bedrijfs-begeleid(st)er worden aangegeven, stipt in acht nemen. c

17 Bijlagen Artikel 6 Bij ziekte verwittigt de stagiair(e) de organisatie. Artikel 7 De stagiair(e) is gebonden geheim te houden datgene wat hem/haar in de stageperiode onder geheimhouding wordt toevertrouwd, alsook de informatie die hem/haar ter beschikking komt en waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. Artikel 8 Ten behoeve van de stagiair(e) heeft Fontys Hogescholen een collectieve verzekering met voldoende dekking gesloten voor het risico van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Artikel 9 Terzake van een eventuele tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten zijn de daartoe strekkende regelingen van de organisatie voor stagiairs van toepassing. Artikel 10 De organisatie verbindt zich een eventuele stagevergoeding rechtstreeks over te maken op de privé-rekening van de stagiair(e), afhankelijk van de geldende afspraken in deze. De stagevergoeding bedraagt bruto per maand. Op deze vergoeding zullen de wettelijk voorgeschreven inhoudingen in mindering worden gebracht. Artikel 11 De stageperiode eindigt: a) na het verstrijken van de in artikel 2 aangegeven periode; b) bij onderling goedvinden van de partijen. Artikel 12 De stage kan door de organisatie terstond worden beëindigd indien: a) de stagiair(e) naar het oordeel van de organisatie de voorschriften of aanwijzingen van de bedrijfsbegeleid(st)er niet opvolgt; b) de stagiair(e) enige overeengekomen regel en/of op de stageperiode van toepassing zijnde voorschriften niet naleeft. Artikel 13 Fontys Hogeschool Informatica is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst terstond te beëindigen en de stagiair(e) terug te trekken, indien naar het oordeel van Fontys Hogeschool Informatica deze stage niet overeenkomstig het beoogde doel verloopt. Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt: Datum: Datum: Datum: Voor de organisatie, Voor Fontys Hogeschool De stagiair(e), Informatica, F.J. van Alebeek, Afstudeercoördinator d

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh

PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh PROJECT MASATO Revalidatiecentrum het Roessingh Moduleopdracht Projectmanagement Naam : S. Lucassen-Zwarteveen Studentnummer : 4365220 Datum : 25-06-2013 Opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 1 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STAGE 4 DOEL VAN DE STAGE 4 EISEN

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533)

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) hogeschool utrecht Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) Information Engineering (IEV 4A) Skuadra 5 Ferdie Sletering (1529444) Jeffrey

Nadere informatie

Plan van aanpak. Revitaliseren industrie gebieden Drechtsteden. Door M.Lermer & R.Baakman

Plan van aanpak. Revitaliseren industrie gebieden Drechtsteden. Door M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Revitaliseren industrie gebieden Drechtsteden Door M.Lermer & R.Baakman Versie: 21-3-2011 Inleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Probleemstelling 5 3 Onderzoeksvraag 6 4 De projectgrenzen

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Website: Geert Raaijmakers namens Websdesign

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau

Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau Colofon Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau Een bijdrage uit het Digitale Universiteit-project Virtuele Projectruimte / Virtueel Bedrijf Stichting Digitale Universiteit Nijenoord 1, 3552 AS

Nadere informatie