Bouwschoolverlaters. Rendement en arbeidsmarktrelevantie van bouwopleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwschoolverlaters. Rendement en arbeidsmarktrelevantie van bouwopleidingen"

Transcriptie

1 Bouwschoolverlaters Rendement en arbeidsmarktrelevantie van bouwopleidingen

2

3 Bouwschoolverlaters

4 Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan) is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van het EIB. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. November 2012

5 Bouwschoolverlaters Rendement en arbeidsmarktrelevantie van bouwopleidingen M.H. Vrolijk, MSc

6

7 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1 Inleiding Achtergrond Doel en onderzoeksvragen Opbouw van het rapport 9 2 Van school naar baan Onderwijs en bouwkundige opleidingen Typen schoolverlaters Een economisch perspectief 13 3 Werkwijze Verzameling van gegevens Controle en bewerking van gegevens Analyse van gegevens 16 4 Arbeidsmarktpositie Gediplomeerde bouwschoolverlaters Ongediplomeerde bouwschoolverlaters Bouwschoolverlaters Arbeidsmobiliteit 20 5 Baanzoekduur Rendement Arbeidsmarktrelevantie Invloed van individuele aspecten 25 6 Salaris Rendement Arbeidsmarktrelevantie Invloed van individuele aspecten 28 7 Kwalitatieve oordelen van bouwschoolverlaters Rendement Arbeidsmarktrelevantie 33 Literatuur 35 Bijlage 1 Populatie 37 Bijlage 2 Verdeling steekproef en populatie 39 Bijlage 3 Complementaire log-log analyse baanzoekduur (V)MBO 41 Bijlage 4 Uitkomsten gediplomeerde bouwschoolverlaters 43 EIB-publicaties 47 5

8 6

9 Conclusies op hoofdlijnen De beperkte instroom van jongeren in het bouwkundig onderwijs is ten opzichte van de grotere vraag naar arbeid op de lange termijn een punt van aandacht. Het besef bestaat dat de bouwschoolverlater van belang is voor de ontwikkeling van het personeelsbestand van de bouwsector. Onder ruim bouwschoolverlaters uit de cohorten en zijn in 2009 en 2010 gegevens verzameld om inzicht te geven in het rendement en de arbeidsmarktrelevantie van de bouwkundige opleiding. De uitkomsten hebben op deze periode betrekking. In dit onderzoek zijn bouwschoolverlaters leerlingen geweest die voor een bouwkundige opleiding in het bekostigd voltijd onderwijs ingeschreven stonden en die opleiding al dan niet met een diploma hebben verlaten en in het daarop volgende studiejaar niet meer ingeschreven stonden bij een opleiding in het bekostigd onderwijs. Rendement Bij het rendement van de bouwkundige opleiding draait het om de vraag: Wat levert een bouwkundige opleiding op? Deze vraag wordt in dit onderzoek beantwoord in termen van arbeidsmarktpositie, baanzoekduur, salaris en kwaliteit van bouwschoolverlaters. De arbeidsmarktpositie geeft aan waar bouwschoolverlaters na de opleiding terecht komen. Ongeveer tweederde van de bouwschoolverlaters gaf aan dat zij ten tijde van de dataverzameling ofwel werkt in de bouw (44%), een bouwkundige opleiding volgt buiten het bekostigd onderwijs (16%) of werkloos een baan zoekt in de bouw (4%). Het rendement is in termen van arbeidsmarktpositie bij gediplomeerde bouwschoolverlaters en bouwschoolverlaters uit het MBO wat hoger. De baanzoekduur is de tijd die schoolverlaters nodig hebben om een (passende) baan te vinden. Van de bouwschoolverlaters vond 82% een baan in één maand of korter. Gediplomeerde bouwschoolverlaters vinden naar verhouding sneller een baan dan ongediplomeerde bouwschoolverlaters. Het salaris geeft inzicht in de prijs die werkgevers voor een pakket van kennis, ervaring en vaardigheden willen betalen op een markt met een zekere schaarsteverhouding. Het bruto fulltime maandloon is voor werkende gediplomeerde bouwschoolverlaters uit het hoger onderwijs gemiddeld en uit het MBO en VMBO gemiddeld en 804. Bij werkende ongediplomeerde bouwschoolverlaters ligt het gemiddelde lager, op respectievelijk 1.904, en 700. Het oordeel van bouwschoolverlaters over de aansluiting tussen opleiding en werk is een indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. Het oordeel drukt uit of werk gevonden kan worden dat aansluit bij de richting en het niveau van de gevolgde opleiding. Een overgrote meerderheid (86%) van de werkende bouwschoolverlaters is tevreden over de aansluiting tussen opleiding en werk. Op basis van dit oordeel is de kwaliteit van het onderwijs doeltreffend. Arbeidsmarktrelevantie Hoe beïnvloedt een bouwkundige opleiding de kansen van een willekeurig individu op de arbeidsmarkt? Als we het hebben over de arbeidsmarktrelevantie van de bouwkundige opleiding dan beantwoorden we deze vraag. Vergelijkingen in baanzoekduur en hoogte van het salaris tussen banen vormen voor studiekiezers een signaal over schaarsteverhoudingen in de markt. Meer behoefte aan een schoolverlater met een bepaalde opleiding uit zich dan in respectievelijk een kortere baanzoekduur of een hoger startsalaris. Hieruit kan worden afgeleid dat opleidingen waar de baanzoekduur of het startsalaris relatief hoger is tot de relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt behoren. 7

10 De baanzoekduur van gediplomeerde bouwschoolverlaters blijkt in snelheid vergelijkbaar met de gemiddelde zoekduur van gediplomeerde schoolverlaters van andere opleidingen van hetzelfde niveau. Ook het gemiddeld bruto uurloon van werkende gediplomeerde bouwschoolverlaters lijkt sterk op het gemiddeld bruto uurloon van gediplomeerde schoolverlaters van andere opleidingen. Op basis van de baanzoekduur en het salaris zijn de bouwkundige opleidingen gemiddeld genomen niet meer of minder relevant dan een gemiddelde (technische) opleiding van hetzelfde niveau. Arbeidsmarktrelevantie uit zich ook in redenen die studiekiezers hebben om voor een opleiding te kiezen. Van de bouwschoolverlaters gaf 74% aan dat zij voor de bouwkundige opleiding koos omdat de opleiding aansloot bij hun interesse en capaciteiten. Dit betekent dat zij verwachtten dat er tijdens de opleiding wat met die productieve eigenschappen gebeurt. Van de ongediplomeerde bouwschoolverlaters komt 21% op dit oordeel terug. Goede kansen op de arbeidsmarkt, genoemd door 30% van de bouwschoolverlaters, is een minder relevante reden om voor een bouwkundige opleiding te kiezen. Aanknopingspunten voor beleid Uit het onderzoek vloeien drie beleidsmatige aanknopingspunten voort ten bate van bedrijfstakbinding van bouwschoolverlaters met de bouw. Het eerste aanknopingspunt ligt in het (blijven) aanbieden van stages. Het bieden van stages is in de regel veel waard. Het biedt de mogelijkheid om leerlingen voor de sector te winnen. Leerlingen kunnen kennismaken met de beroepspraktijk en beroepservaring opdoen. Via stages kunnen werkgevers een beter beeld over de productieve capaciteiten van de leerling krijgen. Leerlingen kunnen tegen lage kosten informatie verzamelen over de arbeidsmarkt, het aanbod van banen en de marktwaarde van hun kennis en vaardigheden. De voordelen hiervan komen in dit onderzoek tot uiting in de kans van bouwschoolverlaters op het vinden van een baan in 0-1 maand. Uit het onderzoek blijkt dat die kans toeneemt als de baan bij het stagebedrijf wordt gevonden. Het tweede aanknopingspunt ligt in het (blijven) opdoen van beroepsspecifieke vaardigheden. Het gaat hier om vaardigheden die voor bouwberoepen relevanter zijn dan voor andere beroepen. Individuen die over relatief veel bouwberoepsspecifieke vaardigheden beschikken zijn in theorie voor bouwberoepen productiever en kunnen daardoor meer verdienen of hebben meer loopbaanperspectief binnen de sector. Dit zou tot gevolg moeten hebben dat zij met grotere kans lang aan de sector verbonden blijven. Eén van deze voordelen komt tot uiting in dit onderzoek. Het volgen van een bouwkundige opleiding kan worden gezien als investering in bouwberoepsspecifieke vaardigheden. Uit dit onderzoek blijkt dat een baan die past bij de richting van de opleiding (bouw) voor de bouwschoolverlater zowel salarisvoordeel oplevert als een grotere kans op het vinden van een baan in 0-1 maand. Het derde aanknopingspunt ligt in differentiatie binnen de opleiding. Uit het onderzoek blijkt dat de groep bouwschoolverlaters (28%) die de opleiding makkelijk vond vrij groot is. Dit roept de vraag op in hoeverre zij optimaal hebben geprofiteerd van de gekozen opleiding. Hebben zij eruit gehaald wat erin zit? Zo niet, dan biedt differentiatie binnen de opleiding een mogelijkheid om hen meer uitdaging te bieden of om hun capaciteiten optimaal te ontwikkelen. Net als bij het tweede aanknopingspunt kan dit die groep productiever maken, waardoor zij meer kunnen verdienen of meer loopbaanperspectief hebben binnen de sector, wat dus tot gevolg zou moeten hebben dat zij met grotere kans lang aan de sector verbonden blijven. 8

11 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Bedrijven in de bouwsector hebben behoefte aan voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel. In de laatste jaren staat het aanbod van hoog- en laag opgeleiden in de bouw onder druk. Enerzijds komt dit door een beperkte instroom van jongeren in het bouwkundig onderwijs. Anderzijds komt dit door een grote uitstroom van ouderen én jongeren uit de bouwsector (Kok, 2010). Het besef bestaat dat de bouwschoolverlater van belang is voor de ontwikkeling van het personeelsbestand van de sector. Bestaande onderzoeken 1 over de overgang van school naar baan bieden geen of beperkt inzicht in de bouwschoolverlater. Dit onderzoek wil hier meer inzicht in geven. 1.2 Doel en onderzoeksvragen Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de overgang van school naar baan van bouwschoolverlaters van alle onderwijsniveaus in Nederland. Met data die in 2009 en 2010 onder ruim bouwschoolverlaters is verzameld, worden de volgende vragen beantwoord: 1. Wat is het rendement van het bouwkundig onderwijs? 2. Wat is de arbeidsmarktrelevantie van het bouwkundig onderwijs? Gegeven de vraag naar jongeren in de bouw op de langere termijn, worden ontwikkelingen op de korte termijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 1.3 Opbouw van het rapport Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van het onderwerp besproken: Welke opleidingen zijn van belang? Hoe worden schoolverlaters gedefinieerd en hoe kan de overgang van school naar baan vanuit een economisch perspectief worden beschreven? In hoofdstuk 3 wordt de werkwijze van het onderzoek beschreven: Hoe zijn de gegevens verzameld? Waarop zijn de gegevens gecontroleerd? En: hoe zijn de gegevens geanalyseerd? In de vier daarop volgende hoofdstukken wordt ingegaan op het rendement en de arbeidsmarktrelevantie van het bouwkundig onderwijs. Dit wordt beschreven aan de hand van de arbeidsmarktpositie (hoofdstuk 4), baanzoekduur (hoofdstuk 5), salaris (hoofdstuk 6) en kwalitatieve oordelen van bouwschoolverlaters (hoofdstuk 7). 1 Zie bijvoorbeeld CBS, ROA, SEO/Elsevier, Studiekeuze123, De Studentenmonitor. 9

12 10

13 2 Van school naar baan De groep leerlingen die vanuit het onderwijs de bouwarbeidsmarkt instroomt, vormt een belangrijk deel van het arbeidsaanbod (Kok, 2010). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderwijs en bouwkundige opleidingen (2.1), hoe schoolverlaters worden gedefinieerd (2.2) en hoe de overgang van school naar baan vanuit economisch perspectief beschreven kan worden (2.3). 2.1 Onderwijs en bouwkundige opleidingen Het gevolgde onderwijs speelt een belangrijke rol in de baan die iemand zoekt of uitoefent. Het Nederlandse onderwijssysteem wordt weergegeven in figuur 2.1. De diverse vormen van onderwijs onderscheiden zich in eindniveau, duur en de manier waarop leerlingen les krijgen. In het algemeen stromen leerlingen door naar diverse vormen van onderwijs afhankelijk van hun resultaten, voorkeur en vooropleiding. Colo/NRP (2011a) geeft een beschrijving van het Nederlandse onderwijssysteem. Figuur 2.1 Het Nederlandse onderwijssysteem DOCTORSGRAAD O P E N U N I V E R S I T E I T SPECIALISTENOPLEIDING KWALIFICATIENIVEAU jaar KWALIFICATIE NIVEAU jaar SECUNDAIR BEROEPSONDERWIJS (MBO) WETEN- SCHAPPELIJK ONDERWIJS (WO- MASTER) 1-3 jaar WETEN- SCHAPPELIJK ONDERWIJS (WO- BACHELOR) 3 jaar HOGER BEROEPS- ONDERWIJS (HBO -MASTER) 1-3 jaar HOGER BEROEPS- ONDERWIJS (HBO -BACHELOR) 4 jaar MIDDEN - KADER- OPLEIDING KWALIFICATIE NIVEAU jaar VAK- OPLEIDING BASIS- BEROEPS- OPLEIDING KWALIFICATIE NIVEAU jaar ASSISTEN - TEN - OPLEIDING KWALIFICATIE NIVEAU 1 0,5-1 jaar VOORBEREIDEND WETEN- SCHAPPELIJK ONDERWIJS (VWO) 6 jaar leeftijd jaar KADER BASIS THEORE- GEMENG- BEROEPS- BEROEPS HOGER TISCHE DE GERICHTE GERICHTE ALGEMEEN LEERWEG LEERWEG LEERWEG LEERWEG VOORTGEZET ONDERWIJS (HAVO) VOORBEREIDEND MIDDELBAAR 5 jaar BEROEPSONDERWIJS leeftijd jaar (VMBO) 4 jaar leeftijd jaar BASISVORMING BASISONDERWIJS 8 jaar, leeftijd 4-12 jaar S P E C I A A L O N D E R W I J S Bron: Colo/NRP (2011b) Voortgezet onderwijs Na het basisonderwijs stromen leerlingen door naar een vorm van voortgezet onderwijs: VWO, HAVO of VMBO. VWO en HAVO zijn vormen van algemeen onderwijs. Ze zijn bedoeld als voorbereiding op het hoger onderwijs 2. Leerlingen kiezen in de bovenbouw voor een profiel. Deze keuze bepaalt een deel van het vakkenpakket. VWO en HAVO kennen vier profielen: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. De profielkeuze voor 2 Al kunnen leerlingen na het gunstig doorlopen van de eerste drie jaar VWO en HAVO ook instromen in het MBO. 11

14 natuur en techniek is het meest relevant voor bouwkundige opleidingen in het hoger onderwijs. Na het volgen van een VWO of HAVO-opleiding zijn leerlingen in het algemeen nog geen relevante arbeidskrachten voor de bouwarbeidsmarkt. Dit komt door het algemene en voorbereidende karakter van het onderwijs. Het VMBO is een vorm van beroepsgericht onderwijs. Het VMBO leidt naar het MBO. Een leerling die instroomt in het VMBO, kiest in de bovenbouw voor een leerweg en een sector. De keuze voor een leerweg bepaalt de manier van leren. Het VMBO kent vier leerwegen die het aanbod van theoretische en praktijkgerichte vakken bepalen. De leerwegen zijn: theoretisch, gemengd, kaderberoepsgericht en basisberoepsgericht. De keuze voor een sector bepaalt een deel van het vakkenpakket. Het VMBO kent vijf sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie, landbouw en intersectoraal. Binnen de sector bestaan verschillende beroepsgerichte programma s. Voor de bouw is de sector techniek relevant. Hierin vinden we bijvoorbeeld de beroepsgerichte programma s bouwtechniek, bouw-breed en instalektro. Leerlingen die een bouwtechniek of bouw-breed programma volgen, krijgen (afhankelijk van de leerweg) een oriëntatie op de bouw en bouwberoepen, professionele vaardigheden, technische informatica, introductie timmeren / meubelmaken, introductie metselen, introductie stukadoren, introductie schilderen, introductie reclame en decoratieve technieken, introductie infrastructuur, het bouwproces, CAD/CAM en houtbewerkingsmachines, industrialisering en automatisering in de bouw, telematica, esthetica. De bouwtechniekprogramma s kennen technische specialisaties in fijnhoutbewerken, metselen, schilderen, timmeren. Het bouw-breedprogramma kent een bredere technische specialisatie (CEVO, 2011). Leerlingen die een instalektro programma volgen, krijgen (afhankelijk van de leerweg) een oriëntatie op instalektro, professionele vaardigheden, infrastructuur, leidingnet in de woning, afmonteren in de woning, leidingnet in de utiliteitsbouw, elektrische toestellen en machines in de utiliteitsbouw, monteren en bekabelen, buisbewerking, hardsolderen, water-, sanitair- en verwarmingstechniek, elektronica, automatiseren, telematica en cad. Leerlingen die een VMBO opleiding hebben gevolgd, kunnen relevante arbeidskrachten voor de bouwarbeidsmarkt zijn, al is hun kennis- en ervaringsniveau nog beperkt. MBO Het MBO is een vorm van beroepsgericht onderwijs. Het MBO is bedoeld als vervolg op het VMBO. Een leerling die in het MBO instroomt, kiest voor een soort opleiding, een leerweg en een studierichting. Leerlingen kunnen kiezen uit vijf soorten opleidingen: assistentenopleiding, basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkader opleiding, specialistenopleiding. De keuze voor een soort opleiding bepaalt de mate waarin een leerling wordt voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden en het dragen van verantwoordelijkheid. De keuze voor een leerweg bepaalt de mate van praktijkonderwijs. Het MBO kent twee leerwegen: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en beroepsopleidende leerweg (BOL). BBL-leerlingen volgen minimaal 60% van de totale onderwijstijd praktijkonderwijs, bij BOL-leerlingen is dit minimaal 20%. Omdat BBL-leerlingen meer dan de helft van hun onderwijstijd werken, zijn zij al op de bouwarbeidsmarkt actief. Het MBO kent vele verschillende studierichtingen voor beroepen in de algemene bouw, infra, afbouw en installatie ten behoeve van uitvoerend en kaderpersoneel. Hoger onderwijs Hoger onderwijs (HO) kan worden gevolgd na het voortgezet onderwijs (VWO, HAVO) of het MBO (kwalificatie-niveau 4). Het hoger onderwijs omvat het HBO en WO. Het HBO is een beroepsgerichte vorm van hoger onderwijs. Bij het WO ligt de nadruk op wetenschappelijk onderzoek. Het HBO en WO kennen bacheloropleidingen die na afronding voortgezet kunnen worden in masteropleidingen. In het HBO en WO zijn bouwkundige opleidingen te vinden zoals bouwkunde, bouwtechnische bedrijfskunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde, bouwmanagement en vastgoed, planologie, architecture, building & planning, vastgoedkunde, stedenbouw. Bekostigd en niet-bekostigd onderwijs Er kan een onderscheid worden gemaakt naar bekostigd en niet-bekostigd onderwijs. Bekostigd onderwijs is door de overheid erkend en gefinancierd onderwijs. Het bekostigd onderwijs ontvangt subsidies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Niet-bekostigd onderwijs is onderwijs dat niet door de overheid wordt gefinancierd. Onderwijs- 12

15 instituten die zijn aangewezen als exameninstelling (zoals Luzac, LOI, NTI), internationale of buitenlandse scholen en scholen die wat de inrichting van het onderwijs en de bevoegdheid van de leraren betreft overeenkomen met bekostigde scholen zijn vormen van niet-bekostigd onderwijs. 2.2 Typen schoolverlaters Wanneer leerlingen het onderwijssysteem verlaten, dan kunnen zij schoolverlaters worden genoemd. In dit onderzoek worden twee typen schoolverlaters onderscheiden: ongediplomeerde schoolverlaters en gediplomeerde schoolverlaters. Ongediplomeerde schoolverlaters zijn leerlingen geweest die voor een opleiding in het bekostigd voltijd onderwijs ingeschreven stonden en die opleiding zonder diploma hebben verlaten en in het daarop volgende studiejaar niet meer ingeschreven stonden bij een opleiding in het bekostigd onderwijs. Gediplomeerde schoolverlaters zijn leerlingen geweest die voor een opleiding in het bekostigd voltijd onderwijs ingeschreven stonden en die opleiding met een diploma hebben verlaten en in het daarop volgende studiejaar niet meer ingeschreven stonden bij een opleiding in het bekostigd onderwijs. 2.3 Een economisch perspectief De arbeidsmarkt is de plek waar vraag en aanbod van arbeid of banen samenkomen en arbeidscontracten worden gesloten. Het is de plek waar pakketten van tijd, kennis, ervaring en vaardigheden worden uitgewisseld voor pakketten van beloning, taken en verantwoordelijken. Individuele beslissingen bepalen hoeveel van elk wordt uitgewisseld op basis van het principe dat partijen hun schaarse middelen zo optimaal mogelijk willen inzetten. De markt is in evenwicht wanneer allen passend werk vinden. De overgang van school naar baan kan worden beschreven als een keuzeproces. Een schoolverlater die heeft besloten niet meer verder te studeren, kan kiezen om de arbeidsmarkt te betreden. De schoolverlater gaat op zoek naar een baan. Op dat moment is de schoolverlater voor een bepaalde periode werkloos. Op diezelfde arbeidsmarkt zijn werkgevers op zoek naar kandidaten voor banen en hebben dus een vacante functie. Dat er sowieso naar banen of kandidaten moet worden gezocht komt doordat noch kandidaat, noch werkgever alle mensen op de arbeidsmarkt kennen (Spence, 1973). De werkloosheidsduur en de duur van de vacante functie hangt af van de mogelijk te behalen inkomsten en de zoekkosten. De schoolverlatende kandidaten concurreren onderling en met andere typen kandidaten voor een baan, terwijl de werkgevers met elkaar concurreren om kandidaten. Zo gebeurt het dat er periodiek bij werkgevers kandidaten langskomen. Op basis van informatie die tussen werkgever en kandidaat wordt uitgewisseld, krijgt zowel de werkgever als de kandidaat (periodiek) een aanbod. Het aanbod kan worden geaccepteerd of genegeerd, waarna werkgever en kandidaat samen gaan werken of verder (moeten) blijven zoeken. De eerste vraag die in dit onderzoek centraal staat is wat een bouwkundige opleiding oplevert. Deze vraag gaat dus over het rendement van bouwkundige opleidingen. In welke mate worden bouwschoolverlaters inderdaad gekoppeld aan banen in de bouw? Hoe snel gebeurt dat dan en voor welke prijs? En wat kunnen we zeggen over de kwaliteit? De tweede vraag die in dit onderzoek centraal staat is in welke mate een bouwkundige opleiding de kansen van een willekeurig individu op de arbeidsmarkt verandert. Deze vraag gaat dus over de arbeidsmarktrelevantie van bouwkundige opleidingen. Vinden bouwschoolverlaters sneller een baan dan andere schoolverlaters? Of tegen een betere prijs? En wat vonden bouwschoolverlaters bij hun studiekeuze van hun kansen op de arbeidsmarkt? 13

16 Hieronder worden een aantal verklaringen gegeven waardoor arbeidsmarktpositie, zoekduur en startsalaris worden beïnvloedt. Arbeidsmarktparticipatie en arbeidsmarktpositie Zoals aangegeven hebben schoolverlaters de keuze om wel of niet aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Dit noemen we de participatiebeslissing. Deze beslissing hangt af van het aangeboden uurloon en het individuele reserveringsloon, dat weer afhankelijk is van voorkeuren over consumptie, vrije tijd en het reeds beschikbare overige inkomen (Berkhout, 2004:27). Een reden waarom bouwschoolverlaters niet gekoppeld worden aan banen in de bouw kan liggen in de participatiebeslissing. De schoolverlaters kiezen er dan bijvoorbeeld voor om in een andere sector te werken, buiten het bekostigd onderwijs door te leren of om niet-zoekend werkloos te zijn. Een andere reden waarom bouwschoolverlaters niet gekoppeld worden aan banen in de bouw kan zijn dat een bouwschoolverlater door overmacht (zoals arbeidsongeschiktheid) niet kan participeren. Arbeidsmarktomstandigheden, zoekgedrag en zoekduur De snelheid waarmee kandidaten bij werkgevers langskomen wordt beïnvloed door het zoekgedrag van beide partijen op de markt (Berkhout, 2004). Het zoekgedrag is de manier waarop een schoolverlater aan een baan probeert te komen (en de werkgever dus aan een kandidaat). Hierin kan het aantal ondernomen zoekactiviteiten als ook de gekozen zoekkanalen worden onderscheiden. Het aantal zoekactiviteiten hangt bijvoorbeeld samen met de arbeidsmarktomstandigheden en de lengte van de individuele zoekperiode. In een krappe arbeidsmarkt kan de lengte van de individuele zoekperiode korter zijn en daarmee het aantal zoekactiviteiten lager. Wat de zoekkanalen betreft worden banen en kandidaten daar gevonden waar de zoekkanalen op elkaar zijn afgestemd. Persoonskenmerken, baankenmerken en startsalaris Werkgevers hebben geen zekerheid over de productieve eigenschappen van de kandidaten. Daarom verzamelen werkgevers informatie om verschillende kandidaten van elkaar te onderscheiden. Omdat dit kosten met zich mee brengt, gaan werkgevers af op de informatie en signalen die kandidaten afgeven (Spence, 1973). Door de tijd leert de werkgever welke informatie en signalen geassocieerd kunnen worden met productieve capaciteiten. De persoonskenmerken en onderwijsloopbaan worden zo gebruikt om de geschiktheid van kandidaten voor een baan te toetsen. Persoonskenmerken hebben bijvoorbeeld betrekking op leeftijd, geslacht en de regio waar de kandidaat woont. De onderwijsloopbaan beschrijft bijvoorbeeld de gevolgde leerwegen, het opleidingsniveau en gemiddeld eindcijfer. Ook baankenmerken als contracttype, leidinggevende functie en sector van werkzaamheid kunnen van invloed zijn op het startsalaris. 14

17 3 Werkwijze Dit hoofdstuk beschrijft hoe het onderzoek is uitgevoerd: hoe gegevens zijn verzameld (3.1); waarop gegevens zijn gecontroleerd (3.2); en hoe de gegevens zijn geanalyseerd (3.3). 3.1 Verzameling van gegevens Uitgebreide gegevens over bouwschoolverlaters waren niet bereikbaar of beschikbaar in bestaande databestanden. Daarom zijn deze gegevens door het EIB verzameld om de onderzoeksvragen te beantwoorden 3. Hiervoor is een enquête gehouden onder voltijd schoolverlaters van bouwkundige studierichtingen. Het gaat om schoolverlaters in de studiejaren 2007/2008 en 2008/2009 die bij de grootste bouwkundige studierichtingen bekostigd onderwijs hebben gevolgd en ingeschreven stonden bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hiertoe is van DUO een overzicht verkregen van alle VO, MBO en HO-studierichtingen in Nederland. Het gaat om studierichtingen in het bekostigd onderwijs. Leerlingen in het privaat onderwijs zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Uit het overzicht van DUO zijn de ongeveer bouwkundige studierichtingen geselecteerd. De bouwkundige studierichtingen worden niet in gelijke mate door leerlingen gekozen. Dit onderzoek concentreert zich op de schoolverlaters van de 72 grootste bouwkundige studierichtingen (de onderzoekspopulatie). Bijlage 1 geeft een overzicht van de onderzoekspopulatie. De onderzoekspopulatie bestaat uit ongeveer 7% van het totale bouwkundige studieaanbod in Nederland. Daarin vinden we ruim 85% van alle leerlingen aan een bouwkundige studierichting terug. Kleine bouwkundige studierichtingen zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Door responsuitval zal het aantal bruikbare waarnemingen over kleine studierichtingen te klein zijn voor betrouwbare uitspraken (cf. Berkhout, 2004). De steekproef die vervolgens is getrokken, is om deze reden ook gestratificeerd op grootte van de studierichtingen. Via DUO heeft het EIB bouwschoolverlaters per brief benaderd. In de brief werd het doel, duur en uitvoerder van het onderzoek kenbaar gemaakt. Ter bevordering van de respons werd in de brief gewezen op de vertrouwelijke verwerking van gegevens en werden ieder jaar 10 geldprijzen van 250 onder de steekproef verloot. De bouwschoolverlater werd in de brief gevraagd met een persoonlijke code in te loggen op een internetenquête en de vragen te beantwoorden bouwschoolverlaters waren hiertoe bereid. Zij beantwoordden in de periode mei 2009-juli 2009 of in juni 2010 circa 40 vragen. 3.2 Controle en bewerking van gegevens Bij enquêtes kunnen verschijnselen voorkomen die de kwaliteit van de uitkomsten kan beïnvloeden (Bethlehem, 2010:4). Om de invloed hiervan beperkt te houden zijn de gegevens gecontroleerd op overdekking en ten onrechte ontbrekende waarden. Eerst is gecontroleerd op overdekking. Het kan zijn dat de respons respondenten bevat die niet tot de doelpopulatie behoren. In dit onderzoek zouden respondenten dus geen schoolverlater blijken te zijn. Via een vraag in de enquête is geverifieerd of de respondent voldoet aan de definitie van gediplomeerde of ongediplomeerde schoolverlater. 499 respondenten gaven aan niet tot de geregistreerde doelpopulatie te behoren. Zij zijn uitgesloten van analyse, omdat zij hierdoor ook geen vragen over hun opleiding hebben kunnen beantwoorden. Vervolgens is gecontroleerd op ten onrechte ontbrekende waarden. Het kan gebeuren dat respondenten op één of meer vragen geen antwoord geven, terwijl dit wel van ze wordt verlangd (Israëls et al., 2008:4). Er wordt dan gesproken over ten onrechte ontbrekende waarden. De ten onrechte ontbrekende waarden kunnen bij de analyse leiden tot onsamenhangende resultaten. Voordat de gegevens zijn geanalyseerd, is daarom gecontroleerd of ten onrechte ontbrekende waarden in de dataset voorkwamen. Het aantal ten onrechte ontbrekende waarden was nihil. Na controle van gegevens resteren bouwschoolverlaters. 3 Wij danken de EIB alumni dr. P.H.G Berkhout en drs. E. Ubels voor de opzet en uitvoering van de dataverzameling. 15

18 3.3 Analyse van gegevens Naast het probleem van ten onrechte ontbrekende waarden kan het zijn dat er van een bouwschoolverlater te weinig of geen enkele informatie wordt verkregen. Deze unit-non-respons kan leiden tot vertekening van de resultaten, wanneer bepaalde groepen bouwschoolverlaters in de respons onder- of oververtegenwoordigd zijn. Voordat de gegevens zijn geanalyseerd is de samenstelling van de respons en de onderzoekspopulatie vergeleken. Door responsuitval bleek het aantal bruikbare waarnemingen in bepaalde groepen van de dataset te klein te zijn voor betrouwbare uitspraken. Waar mogelijk zijn vergelijkbare opleidingen samengevoegd om een bruikbaar aantal waarnemingen te verkrijgen. Waarnemingen waarvoor dit niet mogelijk was zijn uitgesloten van analyse. Zodoende resteren bouwschoolverlaters. Voor de groepen in de dataset met een voldoende aantal bruikbare waarnemingen zijn vanwege onder- en oververtegenwoordiging de uitkomsten gewogen (zie bijlage 2). Post-stratificatie is als weegtechniek gebruikt. Dit is een veel gebruikte weegtechniek. Gewichten worden verkregen door de fractie populatie-elementen in een klasse te delen door de fractie steekproef-elementen in dezelfde klasse (Bethlehem, 2008). Variabelen met informatie over de opleiding zijn gebruikt voor de weging. 16

19 4 Arbeidsmarktpositie Waar komen bouwschoolverlaters terecht? Aan de hand van de arbeidsmarktpositie wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het rendement van het bouwkundig onderwijs voor gediplomeerde bouwschoolverlaters (4.1), ongediplomeerde bouwschoolverlaters (4.2) en het totaal van bouwschoolverlaters (4.3). In paragraaf 4.4 worden de resultaten in de context van de arbeidsmobiliteit geplaatst. 4.1 Gediplomeerde bouwschoolverlaters Tabel 4.1 laat de arbeidsmarktpositie zien van gediplomeerde bouwschoolverlaters. Hieruit blijkt dat van de gediplomeerde bouwschoolverlaters 58% aangeeft dat zij werken, 27% studeert, 3% is zonder werk en werkzoekend en 11% geeft een andere reden op (vaak werken en leren ). In totaal geeft 66% van de gediplomeerde bouwschoolverlaters aan dat hun arbeidsmarktpositie te maken heeft met de bouw. Van hen is 66% werkzaam in de bouw 4, 29% volgt een bouwkundige opleiding en 5% is zonder werk en zoekt werk in de bouw. Van de gediplomeerde bouwschoolverlaters die in de categorie anders werken en leren hebben aangegeven, is onbekend welk deel hiervan een bouwkundige (vak-)opleiding betreft. Tussen de opleidingsniveaus doen zich verschillen voor. Zo is te zien dat het percentage bouwschoolverlaters dat doorleert, daalt naarmate het opleidingsniveau stijgt. Van de gediplomeerde bouwschoolverlaters uit het HO werkt het grootste deel (89%). Bij de gediplomeerde bouwschoolverlaters uit het MBO werkt 69% en 22% leert door. Dit geldt nog sterker voor de gediplomeerde bouwschoolverlaters uit het VMBO waar 30% werkt en 46% doorleert. Een gedetailleerde uitsplitsing van gediplomeerde bouwschoolverlaters naar arbeidsmarktpositie wordt weergegeven in figuur 4.1. Het rendement per opleiding wordt weergeven in bijlage 3. Tabel 4.1 Percentage gediplomeerde bouwschoolverlaters naar arbeidsmarktpositie per opleidingsniveau HO MBO VMBO Totaal Werkend in de bouw Werkend buiten de bouw Studerend aan bouwkundige opleiding Studerend aan andere opleiding Zonder werk en werkzoekend in bouw Zonder werk en werkzoekend niet in bouw Anders Totaal Totaal in bouw Bron: EIB 4 Inclusief specialistische dienstverlening als architecten- en ingenieursbureaus. 17

20 Figuur 4.1 Percentage gediplomeerde bouwschoolverlaters naar arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau Algemene bouw en projectontwikkeling Gespecialiseerde bouw en bouwinstallatie Cultuur, recreatie en overige dienstverlening Hoger onderwijs MBO VMBO Werkend in: Landbouw, nijverheid, energie Grond-, water- en wegenbouw Overige bouw Handel, vervoer en horeca Advies ingenieurs/architecten Overheid en zorg Overige sectoren Studerend aan: Bouwopleiding universiteit Bouwopleiding HBO Bouwopleiding MBO Bouwopleiding VMBO Bouwopleiding anders Andere opleiding Zonder werk en werkzoekend In bouw Niet in bouw Anders % Bron: EIB 4.2 Ongediplomeerde bouwschoolverlaters Tabel 4.2 laat de arbeidsmarktpositie zien van de ongediplomeerde bouwschoolverlaters. Van de ongediplomeerde bouwschoolverlaters geeft 66% aan dat zij werken, 11% studeert, 11% is zonder werk en werkzoekend en 11% geeft een andere reden op (vaak werken en leren ). In totaal geeft 56% van de ongediplomeerde bouwschoolverlaters aan dat hun arbeidsmarktpositie te maken heeft met de bouw. Van hen is 80% werkzaam in de bouw 5, 7% volgt een bouwkundige opleiding en 13% is zonder werk en zoekt werk in de bouw. Van de ongediplomeerde bouwschoolverlaters die in de categorie anders werken en leren hebben aangegeven, is onbekend welk deel hiervan een bouwkundige (vak-) opleiding betreft. Tussen de opleidingsniveaus doen zich verschillen voor. Naar verhouding kiest het merendeel van de ongediplomeerde bouwschoolverlaters uit het HO en MBO om te (gaan) werken. Voor ongediplomeerde bouwschoolverlaters uit het VMBO kiest het merendeel om verder te leren. Een gedetailleerde uitsplitsing van ongediplomeerde bouwschoolverlaters naar arbeidsmarktpositie wordt weergegeven in figuur Inclusief specialistische dienstverlening als architecten- en ingenieursbureaus. 18

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2013/2 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016 ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden Auteurs Christoph Meng & Annelore Verhagen, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) september 2016 Jaarlijks krijgen

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 AANDEEL LEERLINGEN VMBO 3E LEERJAAR 2006-2007 2013-2014 2016-2017 VMBO-BB 31% 24% 24% VMBO-KB 27% 22% 21% Het betreft hier het aandeel leerlingen binnen het totaal

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO ROA-R-2005/8 Robert de Vries Rolf van der Velden Researchcentrum

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

en de studiekeuze van jongeren

en de studiekeuze van jongeren 5 Arbeidsmarkt en de studiekeuze van jongeren 5.1 Inleiding Voor een goed begrip van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het aanbod van schoolverlaters van essentieel belang. De middellangetermijnprognoses

Nadere informatie

De studieloopbaan van mbo-deelnemers

De studieloopbaan van mbo-deelnemers Paper Symposium, Het belang van het onderwijsnummer voor beleidsinformatie ORD 2012 De studieloopbaan van mbo-deelnemers De verblijfsduur in relatie met het behaalde op het mbo. DUO/INP 1 juni 2012 Jaap-Jan

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

1. Inleiding... 1. 2. Data... 1. 3. Bestemming van havo- en vwo-abituriënten... 1. 4. Relevante werkvelden... 2

1. Inleiding... 1. 2. Data... 1. 3. Bestemming van havo- en vwo-abituriënten... 1. 4. Relevante werkvelden... 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Bestemming van havo- en vwo-abituriënten... 1 4. Relevante werkvelden... 2 5. Schatting van het aantal havo- en vwo-abituriënten in relevante werkvelden...

Nadere informatie

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Datum: augustus 2012 Auteur: Theo Mos en Phuong Pham Rapport Leerlingen in de beroepskolom 2011-2012

Nadere informatie

Het Onderwijssysteem in Nederland

Het Onderwijssysteem in Nederland Het Onderwijssysteem in Nederland Onderwijssysteem Voortgezet onderwijs / Middelbare school In Nederland wordt voortgezet onderwijs op verschillende niveaus aangeboden: vmbo (voortgezet middelbaar beroeps

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Lex Borghans Johan Coenen ROA

Lex Borghans Johan Coenen ROA De invloed van arbeidsmarkt en persoonskenmerken op de studiekeuze Lex Borghans Johan Coenen ROA 1 Opbouw van de presentatie Inleiding Ontwikkelingen in studiekeuze van schoolverlaters De invloed van arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Uurlonen van mbo-gediplomeerde werknemers Verschillen tussen bbl ers en bol ers tot en met acht jaar na schoolverlaten

Uurlonen van mbo-gediplomeerde werknemers Verschillen tussen bbl ers en bol ers tot en met acht jaar na schoolverlaten Uurlonen van mbo-gediplomeerde werknemers Verschillen tussen bbl ers en bol ers tot en met acht jaar na schoolverlaten Bram Rouw, Caroline van Weert en Karlijn Bakker CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492

Nadere informatie

Gestruikeld voor de start

Gestruikeld voor de start Bijlagen Gestruikeld voor de start De school verlaten zonder startkwalificatie Lex Herweijer Bijlage A... 2 Bijlage bij hoofdstuk 4... 3 Bijlage bij hoofdstuk 5... 4 Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA-F-2011/1. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA-F-2011/1. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA Fact Sheet ROA-F-2011/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Postbus 616 6200 MD Maastricht

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2 Factsheet jongeren in een kwetsbare positie Schooljaar 2015-2016 Voorlopige cijfers versie1 Uitgave: juni 2016 Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar 2015-2016, voorlopige cijfers Landelijk

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Aanbod van arbeid 2012

Aanbod van arbeid 2012 Bijlage B: Tabellen Auteurs Jan Dirk Vlasblom Edith Josten Marian de Voogd-Hamelink Bijlage B. Tabellen In deze bijlage zijn diverse tabellen opgenomen behorende bij het SCP-rapport Aanbod van Arbeid 2012

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Na(ar) de lerarenopleiding

Na(ar) de lerarenopleiding Na(ar) de lerarenopleiding Onderwijsmonitor 1999 H.F. Vaatstra K.H.M. Jacob-Tacken Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB)

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Datum: 30 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens Bijlage B3 Eerste treden op de arbeidsmarkt Ans Merens Inhoud Figuur B3.1... 3 Figuur B3.2... 4 Tabel B3.1... 5 Figuur B3.3... 6 Figuur B3.4... 6 Figuur B3.5... 7 Tabel B3.2... 8 Figuur B3.6... 9 Figuur

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo. Kenmerk. Datum november 2009

Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo. Kenmerk. Datum november 2009 Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo Kenmerk Datum november 2009 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling / KvK 09103470 1 Inleiding

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie. Presentatie voor jaarbijeenkomst RVO, 1 maart 2010 Arjan Heyma en Maikel Volkerink, SEO Economisch Onderzoek

Vraaggestuurde re-integratie. Presentatie voor jaarbijeenkomst RVO, 1 maart 2010 Arjan Heyma en Maikel Volkerink, SEO Economisch Onderzoek Vraaggestuurde re-integratie Presentatie voor jaarbijeenkomst RVO, 1 maart 2010 Arjan Heyma en Maikel Volkerink, SEO Economisch Onderzoek Overzicht presentatie Probleemstelling Onderzoeksaanpak Uitgevoerde

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

Studie in Cijfers: studiebijsluiter voor het mbo Advies SBB maart 2014

Studie in Cijfers: studiebijsluiter voor het mbo Advies SBB maart 2014 Studie in Cijfers: studiebijsluiter voor het mbo Advies SBB maart 2014 Opdracht minister van OCW In het kader van het Stimuleringsplan LOB voor het mbo vraagt de minister van Onderwijs om een bijsluiter

Nadere informatie

Inschrijvingen en Instroom

Inschrijvingen en Instroom Veel studenten... 2 Minder studenten beginnen aan deeltijdopleiding... 3 Behoorlijk minder hbo-masterstudenten bij deeltijdopleidingen... 4 Veel instroom in maatschappelijke hulp en dienstverlening...

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit 19.15-19.30 uur inloop met koffie/thee Belangrijke zaken over de doorstroom door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout Voorlichting

Nadere informatie

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Hbo ers uit sector Onderwijs vaker tevreden... 2 Tweedegraads lerarenopleidingen hbo en lerarenopleidingen kunst/lo het vaakst tevreden... 4 Afgestudeerden

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011 Rapportage Gediplomeerden van het MBO van hout- en meubelopleidingen Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen de kwalificatiestructuur van de hout- en meubelbranche

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 Door Nicole Hol en Laura Keuken Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Veranderen van opleiding Veel hbo-psychologie studenten door naar een wo-opleiding... 2 Havisten in Gedrag & Maatschappij stappen vaker over naar wo... 3 Mbo ers en havisten in psychologie-opleidingen

Nadere informatie

Maart 2010. Brancheschets Bouw

Maart 2010. Brancheschets Bouw Maart 2010 Brancheschets Bouw Brancheschets Bouw Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de Bouw Erik van As, tel. 020-7515077

Nadere informatie

Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen

Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen De hoofdlijnen Na een jarenlange daling stabiliseert de totale doorstroom vanuit

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie