Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010"

Transcriptie

1 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden ten eerste per afvalsoort de gegevens van 2010 vergeleken met de gegevens van 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 en Daarbij worden ook de uitkomsten van de uitgevoerde afvalsorteeranalyses in 2007 en 2009 betrokken en vindt een vergelijking plaats met het CBS-gemiddelde van vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten in Nederland. Tenslotte zullen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan op welke wijze de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode verder geoptimaliseerd kan worden. De resultaten van de sorteeranalyses zijn opgenomen in bijlage 1. Algemene informatie Voordat per afvalsoort een analyse gemaakt wordt, zal eerst enige algemene informatie uiteengezet worden. In tabel 1 staat het aantal huishoudens en inwoners per jaar aangegeven (peildatum 1 januari betreffende jaar). Tabel 1 Gemeente Sint-Oedenrode Huishoudens met minicontainers Huishoudens met verzamelcontainer Huishoudens totaal Inwoners totaal Inwoners per huishouden 2,65 2,62 2,57 2,54 2,52 2,50 2,47 Uit tabel 1 blijkt dat de laatste jaren het aantal huishoudens dat gebruik maakt van verzamelcontainers is toegenomen. Dit heeft te maken met een toename van het aantal appartementen. De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om periodiek een of meerdere afvalbeheerplannen op te stellen. Op 3 maart 2003 is het eerste Landelijk Afvalbeheerplan (LAP-1) in werking getreden. De geldingsduur van dat plan was van 2003 tot en met LAP-1 kent gedifferentieerde doelstellingen naar stedelijkheidsklasse. Voor een weinig stedelijke gemeente als Sint-Oedenrode betekent dit dat 60 % bronscheiding dient te worden gerealiseerd. Naast het realiseren van dit percentage bronscheiding zijn er ook aparte doelstellingen per afvalsoort opgenomen. De gemeente Sint-Oedenrode heeft deze doelstellingen als prestatie-indicatoren opgenomen in haar begroting. Gft-afval: 55% Papier: 75% Glas: 90% Textiel: 50% KCA: 90% Nuttige toepassing: 60% Het tweede LAP is op 24 december 2009 in werking getreden. De geldingsduur van LAP-2 is van 2009 tot en met 2015, met een doorkijk tot LAP-2 kent geen gedifferentieerde doelstellingen naar stedelijkheidsklassen meer. Ook zijn er geen aparte doelstellingen meer voor de verschillende afvalsoorten uit het huishoudelijk afval. De invulling van LAP-2 met betrekking tot doelstellingen is dan ook als laagwaardiger te bezien dan bij LAP-1. Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

2 De doelstelling uit LAP-2 luidt: verhogen van de nuttige toepassing van het totaal huishoudelijk afval van 51 % in 2006 naar 60 % in Deze 60 % bestaat uit bron- en nascheiding. Dit betekent dat gemeenten een bepaalde mate van vrijheid hebben bij het invullen van het behalen van de doelstelling van 60 %. Nieuw in het LAP-2 is dat gemeenten vóór 2010 dienden zorg te dragen dat ook kunststof verpakkingsafval uit huishoudens gescheiden wordt ingezameld of via nascheiding uit het huishoudelijk afval wordt gehaald. Analyse per afvalsoort Restfractie Restfractie (kg) Inzameling Kg per inwoner inwoner Onder restfractie wordt verstaan al het huishoudelijke afval dat via de grijze containers wordt aangeboden inclusief alle verzamelcontainers die zich bevinden bij appartementencomplexen. Vanaf 2004 is jaarlijks een lichte stijging van de restfractie waarneembaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt in 2010 in een weinig stedelijke gemeente gemiddeld 187 kg huishoudelijk restafval per inwoner aangeboden. Dit ligt lager dan in voorgaande jaren. De gemeente Sint-Oedenrode zit hier overigens met 144 kg per inwoner ruim onder. In 2002 heeft de gemeente Sint-Oedenrode het project Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering 2002 (SAM) uitgevoerd. Door middel van dit project is gekeken of er meer mogelijkheden zijn om nog meer fracties gescheiden aan te bieden, waardoor ook de hoeveelheid restafval kan gaan afnemen. Zo is in december 2003 gestart met de inzameling van luiers. In 2009 is gestart met de inzameling van kunststof verpakkingsafval. In 2010 is de textielinzameling verbeterd en is gestart met de gescheiden inzameling van consumptieve oliën en vetten. De afvalfracties die tijdens de afvalsorteeranalyse in het restafval zijn aangetroffen, zullen hierna per afzonderlijke afvalsoort worden besproken. Groente-,, fruit- en tuinafval (gft) Gft (kg) Inzameling Kg per inwoner inwoner De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval die in 2010 is ingezameld is verder afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het landelijk gemiddelde resultaat van weinig stedelijke gemeenten daalt eveneens licht sinds In Sint-Oedenrode werd in 2010 gemiddeld 39 kg gft-afval ingezameld per inwoner, maar daarnaast wordt nog eens 96 kg groenafval (tuinafval) gescheiden ingezameld. Dit betekent dat in Sint-Oedenrode 135 kg gft- en groenafval per inwoner wordt ingezameld. Dit is bijna op het niveau van het landelijke gemiddelde (144 kg voor een weinig stedelijke gemeente). Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

3 Uit de laatste afvalsorteeranalyses (2009) blijkt dat het restafval nog voor 33,4 % 1 bestaat uit gft-afval. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 46 kg per inwoner en is dus ongeveer evenveel als er apart via de minicontainer wordt ingezameld. In vergelijking met andere weinig stedelijke gemeenten wordt veel minder gft-afval aan huis ingezameld. (39 kg per inwoner tegenover 105 kg). Het ingezamelde gft-afval aan huis en het groenafval via de milieustraat ligt echter fors hoger dan het landelijke gemiddelde (96 kg per inwoner tegenover 42 kg). Op de milieustraat wordt een nultarief gehanteerd met als oogmerk dat burgers groenafval zoveel als mogelijk via deze voorziening aanleveren. Hiermee worden kostenbesparingen gerealiseerd aangezien de verwerking van groenafval beduidend goedkoper is dan de verwerking van het via de minicontainer ingezamelde gft-afval. Bovendien is de samenstelling van het aangeboden groenafval op de milieustraat al geschikt als input voor de toekomstige biomassacentrale, waardoor deze fractie vanaf de tweede helft 2012 in een installatie met een hoge CO2-reductie kan worden verwerkt. Groenafval Groenafval (kg) Milieustraat Inzameling snoeiafval Totaal Kg per inwoner inwoner De hoeveelheid groenafval die in 2010 op de milieustraat is aangeboden is flink gedaald ten opzichte van het jaar In 2009 lag de hoeveelheid echter fors hoger dan in voorgaande jaren. Het jaar 2009 mag worden gezien als trendbreuk. Zowel de hoeveelheid snoeiafval die is ingezameld aan huis als het aanbod op de milieustraat is afgenomen ten opzichte van Zie verder analyse bij gft-afval hierboven. Kleding/textiel Kleding/ textiel (kg) Milieustraat Verenigingen Totaal Kg per inwoner 1,2 1,5 1,5 1,9 2,7 3,5 5,2 inwoner 5,1 5,3 5,4 4,8 5,0 4,9 4,7 In 2010 is beduidend meer kleding en textiel ingezameld dan in de voorgaande jaren. Zowel het aanbod bij de milieustraat als het aanbod via brengcontainers is toegenomen. In 2010 is de inzameling van textiel d.m.v. haal- en brengvoorzieningen succesvol aanbesteed. Vanaf juni 2010 is de inzameling van textiel geprofessionaliseerd. Sinds 2008 heeft ook de Stichting Sint-Oedenrode helpt Polen een vergunning voor het plaatsen van één inzamelcontainer voor textiel. Deze situatie is onveranderd gebleven. De professionalisering van de textielinzameling verklaart de toename in Gewogen gemiddelde over bebouwde kom en buitengebied. Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

4 Volgens het CBS werd er in 2010 in weinig stedelijke gemeenten gemiddeld per inwoner 4,7 kg textiel ingezameld. In Sint- Oedenrode is in 2010 per inwoner 5,2 kg ingezameld. Deze hoeveelheid ligt boven het landelijk gemiddelde. Uit de laatste sorteeranalyses van 2009 blijkt dat het restafval nog voor 7 % bestaat uit textiel. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 9,7 kg per inwoner. In 2010 zijn in het kader van de professionalisering van de textielinzameling een aantal illegaal geplaatste textielcontainers verwijderd. Met de huidige inzamelaar zijn gesprekken gaande om te komen tot een scholenproject waarbij beoogd wordt de scholen in de gelegenheid te stellen om een rol te vervullen bij de inzameling. Dit wordt dan gekoppeld aan educatie over zwerfafval en de aanpak hiervan. Metalen Metalen (kg) Milieustraat Verenigingen nb nb Totaal Kg per inwoner 4,4 4,4 5,7 5,3 5,7 6,1 5,1 inwoner In 2010 is gemiddeld per inwoner minder metaal ingezameld dan in voorgaande jaren. Zowel de hoeveelheid die naar de milieustraat is gebracht als de hoeveelheid die aan huis is ingezameld is in 2010 afgenomen. Er zijn meerdere illegale inzamelaars actief die buiten de gemeente om metalen bij burgers ophalen, met name vanwege de hoge opbrengstprijs. De hoeveelheid metaal die in 2005 en 2007 door verenigingen aan huis is ingezameld is niet bekend. De totale inzamelscore ligt op het niveau van het gemiddelde van vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten. Uit de laatste sorteeranalyses van 2009 blijkt dat het restafval nog voor 5,5 % bestaat uit metaal. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 7,6 kg per inwoner. Dit is dus iets meer dan er apart wordt ingezameld. Glas Glas (kg) Milieustraat Glasbakken Totaal Kg per inwoner inwoner De totale hoeveelheid ingezameld glas is in 2010 licht gedaald ten opzichte van Met name het aanbod op de milieustraat blijft stijgen, maar het glas ingezameld via glasbakken neemt af. Mogelijk dat burgers met de intorudctiue van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval meer plastic flessen kopen.uit de in 2009 uitgevoerde afvalsorteeranalyses blijkt overigens dat er evenals in 2007 relatief weinig glas in het restafval is aangetroffen, namelijk 2,0% (= 2,8 kg per inwoner). Het CBS gemiddelde voor weinig stedelijke gemeenten is sinds 2004 vrij constant en ligt met 22 tot 23 kilogram per inwoner gelijk aan het niveau van Sint-Oedenrode (met uitzondering van 2008). Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

5 Papier Papier (kg) Milieustraat Verenigingen Totaal Kg per inwoner inwoner In Sint-Oedenrode werd in kg per inwoner ingezameld. Het CBS gemiddelde in 2010 voor een weinig stedelijke gemeente is 77 kg per inwoner. De gemeente Sint-Oedenrode zit hier met 71 kg iets onder. In 2010 is de hoeveelheid papier dat naar de milieustraat is gebracht toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Via inzameling aan huis door verenigingen is minder papier ingezameld dan in voorgaande jaren. Uit de in 2009 uitgevoerde afvalsorteeranalyses blijkt overigens dat in vergelijking met 2007 meer papier in het restafval is aangetroffen, namelijk 11,3% (= 15,7 kg per inwoner) tegenover 7,2% (= 10 kg per inwoner). Kunststof verpakkingsafval Kunststof verpakkingsafval (kg) milieustraat nvt nvt nvt nvt nvt Inzameling nvt nvt nvt nvt nvt Totaal Kg per inwoner nvt nvt nvt nvt nvt 3,8 9,8 inwoner nvt nvt nvt nvt nvt 2,6 8 De gemeente Sint-Oedenrode is in juli 2009 gestart met de inzameling van kunststof verpakkingsafval. In 2010 is een hoeveelheid van bijna 10 kg per inwoner ingezameld. Uit de in 2009 uitgevoerde afvalsorteeranalyses blijkt dat er 24,7 % kunststoffen in het restafval is aangetroffen. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 24,7 kg per inwoner. In 2007 bestond het restafval voor 24,4 % uit kunststoffen. Opgemerkt dient te worden dat niet specifiek gesorteerd is op kunststof verpakkingsafval. Dit wordt in 2011 voor het eerst wel gedaan. In 2010 zijn de inzamelresultaten geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de conclusie dat in te zamelen hoeveelheid verder kan stijgen indien wordt overgegaan tot een andere inzamelwijze. In 2010 is besloten is om vanaf 2011 het kunststof verpakkingsafval te gaan inzamelen met een driecompartimenten inzamelvoertuig, integraal met de inzamelgang voor het rest- en groenafval. Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

6 Drankkartons Drankkartons (kg) Inzameling Kg per inwoner 0,5 1,1 0,9 0,7 0,5 0,7 0,7 inwoner 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 Sinds 1998 bestaat de mogelijkheid om gratis drankkartons naar de milieustraat te brengen. De hoeveelheid drankkartons dat naar de milieustraat gebracht wordt neemt sinds 2005 flink af, maar is in 2009 en 2010 weer gestegen. Uit de in 2009 uitgevoerde afvalsorteeranalyses blijkt dat er 2,1 % drankkartons in het restafval is aangetroffen. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 2,2 kg per inwoner. In 2007 bestond het restafval nog voor 3,1 % uit drankkartons. Volgens het CBS wordt in 2010 in weinig stedelijke gemeenten gemiddeld 0,3 kg drankkartons gescheiden aangeboden. In Sint-Oedenrode was dit in ,7 kg. Sint-Oedenrode zit wat betreft de inzameling van drankkartons ver boven het gemiddelde van vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten. Klein chemisch afval (kca) Kca (kg) Milieustraat Chemokar Totaal Kg per inwoner 3,6 3,1 3,6 3,9 3,6 2,2 2,1 inwoner 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 De hoeveelheid ingezameld klein chemisch afval (kca) is in 2010 flink afgenomen ten opzichte van De inzamelcijfers over 2009 en 2010 wijken sterk af van de voorgaande jaren. Vanaf 2010 worden consumptieve oliën en vetten (frietvet e.d.) op de milieustraat apart ingezameld. Volgens de cijfers van het CBS is de gemiddelde inzamelscore in weinig stedelijke gemeenten sinds 2004 vrij constant. Met een hoeveelheid van 2,1 kilogram in 2010 ligt de inzamelscore in Sint-Oedenrode nog steeds boven het landelijk gemiddelde van 1,4 kg. Bij de afvalsorteeranalyses is gebleken dat er in Sint-Oedenrode nauwelijks kca in het restafval aanwezig is. De scheiding van kca verloopt naar wens. Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

7 Luiers Luiers (kg) Inzameling Kg per inwoner 1,9 2,1 2,1 2,1 2,0 2,2 1,1 inwoner niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend De hoeveelheid ingezamelde luiers is gerekend vanaf 2004 tamelijk constant, met uitzondering van de hoeveelheid is bijna gehalveerd ten opzichte van CBS-cijfers van vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten zijn niet beschikbaar. Uit de sorteeranalyses blijkt echter wel dat het aandeel luiers in het restafval in 2009 ruim de helft lager ligt dan in 2007 (2,3 % versus 4,9 %). 2,3 % komt overeen met een hoeveelheid van 3,3 kg per inwoner. Wit- en bruingoed Wit- en bruingoed (kg) Milieustraat Huis-aan-huis Totaal Kg per inwoner 4,3 5,0 6,2 7,2 7,3 6,9 7,2 inwoner 4,0 4,4 4,3 4,4 4,7 5,0 5,0 In 2010 is er iets meer wit- en bruingoed ingezameld dan in 2009 en zit op het niveau van 2007 en Het aanbod van witen bruingoed op de milieustraat is wel afgenomen. Wit en bruingoed wordt slechts in beperkte mate aangetroffen in het restafval. Asbest Asbest (kg) Milieustraat Kg per inwoner 3,0 1,4 1,3 2,0 1,9 1,7 1,1 inwoner 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 In 2010 is de hoeveelheid asbest aangeboden bij de milieustraat afgenomen ten opzichte Volgens het CBS is in 2009 in weinig stedelijke gemeenten gemiddeld per inwoner 1,0 kg asbest aangeboden, terwijl dit in Sint-Oedenrode in 2009 nog 1,7 kg was en in ,9 kg. Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

8 Puin Grof huisvuil (kg) Milieustraat Huis-aan-huis Totaal Kg per inwoner inwoner In de periode 2005 tot en met 2010 is meer puin naar de milieustraat gebracht dan in Het is niet bekend hoeveel puin er naar puinverwerkers is gebracht. Bij de afvalsorteeranalyse in 2009 is weinig puin in het restafval aangetroffen (1,0 %). Volgens het CBS is in 2010 in weinig stedelijke gemeenten gemiddeld per inwoner 29 kg puin aangeboden, terwijl dit in Sint- Oedenrode in 2009 nog 19 kg was en in kg. Het tarievenbeleid op de milieustraat ontmoedigd het aanbieden van puinafval. Grof huisvuil Grof huisvuil (kg) Milieustraat Huis-aan-huis Totaal Kg per inwoner inwoner Er is in 2010 veel minder grof huisvuil ingezameld dan in de voorgaande jaren, mogelijk vanwege de economische crisis. Zowel de ingezamelde hoeveelheid aan huis als op de milieustraat is afgenomen ten opzichte van 2008 en Er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om grof huisvuil aan huis op te laten halen. De reden hiervan is waarschijnlijk dat voor het ophalen van grof huisvuil een hogere bijdrage betaald dient te worden. Het CBS gemiddelde voor weinig stedelijke gemeenten is sinds 2004 vrij constant. In 2010 is het cbs-gemiddelde verder gedaald, maar ligt met 29 kilogram per inwoner beduidend boven het niveau van Sint-Oedenrode. Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

9 Totaaloverzicht In het onderstaande overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van de verschillende afvalsoorten. Afvalsoort Kg Kg per inwoner Kg Kg per inwoner Kg Kg per inwoner Kg Kg per inwoner Kg Kg per inwoner 2009 Kg per Kg inwoner 2010 Kg per Kg inwoner Asbest , , , , , , ,08 Autobanden* , , , , , , ,54 BSA-dakleer , , , , , , ,87 Drankkarton , , , , , , ,69 Gft-afval , , , , , , ,92 Glas , , , , , , ,90 Groenafval , , , , , , ,70 Grof huisvuil , , , , , , ,87 Grond schoon ,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Hout (B en C) , , , , , , ,71 Kca , , , , , , ,06 Kerstbomen , ,02 0 0, , , , ,87 Kleding , , , , , , ,23 Luiers en incontinentie , , , , , , ,14 Metalen** , , , , , , ,05 Papier , , , , , , ,95 Plastic*** 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,81 Puin , , , , , , ,43 Restfractie , , , , , , ,28 Vlakglas , , , , , , ,80 Vloerbedekking , , , , , , ,26 Wit- en bruingoed , , , , , , ,18 TOTAAL , , , , , , ,35 APART INGEZAMELD % 70% 68% 67% 67% 66% 67% 65% * met en zonder velg ** inclusief blik *** start inzameling op 1 juli 2009 De hoeveelheid afval per inwoner in 2010 ligt lager dan de hoeveelheid in De doelstelling uit het LAP-2, een nuttige toepassing (totaal van bronen nascheiding) van 60 % van het totale afvalaanbod, wordt in Sint-Oedenrode al gehaald met bronscheiding (65 %). Bij nuttige toepassing wordt geen rekening gehouden met preventie, hetgeen juist bij een diftargemeente als Sint-Oedenrode een rol speelt (in het aankoopgedrag en het thuiscomposteren bijvoorbeeld). In de toekomst blijft het belangrijk om aandacht te besteden aan het afvalbeleid en dit met name te richten op preventie van afval. In het kader van het SAM-project is veel aandacht besteed aan communicatie en daarmee bereiken we in ieder geval dat er extra aandacht besteed wordt aan het scheidingsgedrag van inwoners. Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

10 In het volgende totaaloverzicht zijn de inzamelcijfers van Sint-Oedenrode vergeleken met het CBS-gemiddelde voor vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten. Een aantal afvalstromen die in kleinere hoeveelheden voorkomen zijn samengevoegd onder de noemer overig. Afvalsoort in kg per inwoner CBS weinig stedelijk CBS weinig stedelijk CBS weinig stedelijk CBS weinig stedelijk CBS weinig stedelijk CBS weinig stedelijk Sint- Oedenrode Sint- Oedenrode Sint- Oedenrode Sint- Oedenrode Sint- Oedenrode Sint- Oedenrode Sint- Oedenrode CBS weinig stedelijk Gft-afval Glas Groenafval Grof huisvuil Hout (B en C) Kca Kleding Metalen Papier Plastic Puin Restfractie Wit- en bruingoed overig TOTAAL APART INGEZAMELD % 70% 59% 68% 59% 67% 59% 67% 60% 66% 59% 67% 60% 65% 61% overig is asbest, autobanden, BSA-dakleer, drankkarton, grond schoon, kerstbomen, luiers en incontinentiemateriaal, vlakglas en vloerbedekking Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

11 Zwerfafval Zwerfafval (kg) Inzameling Kg per inwoner 0,9 0,5 0,6 1,0 2,0 1,0 1,0 De ingezamelde hoeveelheid zwerfafval ligt in 2009 en 2010 veel lager dan in De cijfers uit 2008 wijken sterk af van de overige jaren. Conclusies Uit de analyse blijkt dat de hoeveelheid restafval die in Sint-Oedenrode wordt aangeboden veel lager is dan het CBS gemiddelde voor weinig stedelijke gemeenten. De totale hoeveelheid afval per inwoner is afgenomen ten opzichte van 2009, en ligt ook lager dan in voorgaande jaren. De doelstelling uit het LAP-2 voor het jaar 2015, 60 % nuttige toepassing, wordt met 65 % in 2010 reeds ruim gehaald. Het aandeel gft-afval dat apart wordt ingezameld ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Hier staat echter tegenover dat er veel meer groenafval apart wordt aangeboden dan gemiddeld in vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten. Vooral in het jaar 2009 is veel groenafval aangeboden. In Sint-Oedenrode wordt meer groenafval, textiel, metaal, kunststof verpakkingen, dankkartons en kca aangeboden dan in vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten. De ingezamelde hoeveelheden gft-afval, glas, papier en karton, puin en grof huishoudelijk afval liggen lager dan gemiddeld. Prestatie-indicatoren Om ook op het niveau van afvalstromen te kunnen sturen is in september 2009 door de gemeenteraad besloten om naast de algemene doelstelling van het percentage nuttige toepassing, voor de belangrijkste afvalstromen doelstellingen te formuleren uitgedrukt in een hoeveelheid van kilogrammen per inwoner. Op basis van de gerealiseerde inzamelresultaten en de mate waarin kunststof verpakkingen, gft-afval + groenafval, textiel, glas, papier en kca nog in het restafval voorkomen (op basis van de sorteeranalyses), zijn voor de genoemde afvalstromen doelstellingen geformuleerd voor 2010, 2011 en Het extra apart houden van deze afvalstromen leidt automatisch tot een vermindering van de aangeboden hoeveelheid restafval in de minicontainer. Met verbetering van de scheiding van de genoemde individuele afvalstromen neemt het percentage nuttige toepassing toe. Uitgangspunt bij deze berekeningen is dat de totale hoeveelheid afval in de komende jaren op hetzelfde niveau blijft van 2008 (500 kg per inwoner). doelstellingen in kg per inwoner 2010 doelstelling 2010 doelstelling 2011 doelstelling 2012 Restafval (in minicontainer) Kunststof verpakkingen Gft-afval + groenafval Textiel 5,2 2,7 3,5 5,0 Glas Papier Kca 2,1 3,6 3,6 3,9 Totale hoeveelheid afval Nuttige toepassing 65% 66% 69% 72% Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

12 In 2010 lijkt de doelstelling van 66% nuttige toepassing niet te zijn gehaald. Opgemerkt wordt dat in de prestatie-indicator wordt uitgegaan van een gemiddelde van 500 kg afval per inwoner. Door economische omstandigheden en toepassen van afvalpreventie wijkt dit cijfer voor 2010 af. Indien de 466 kg per inwoner worden opgehoogd naar de 500 kg, dan komt de nuttige toepassing in theorie uit op ca. 67% Aanbevelingen Uit de analyse blijkt dat in Sint-Oedenrode over het algemeen ten opzichte van de landelijke gemiddelden een goede afvalscheiding plaatsvindt. Het blijft belangrijk om aandacht te blijven schenken aan afvalscheiding door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan goede voorlichting via verschillende media. In 2010 zijn de resultaten van de gescheiden inzameling van kunstsof verpakkingsafval geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de conclusie dat de inzamelresultaten verder kunnen stijgen indien wordt overgegaan tot een andere inzamelwijze. Sint- Oedenrode heeft besloten om vanaf 2011 het kunststof verpakkingsafval te gaan inzamelen met een driecompartimenten inzamelvoertuig, integraal met de inzamelgang voor het rest- en groenafval. Kunststof verpakkingsafval wordt nu ook 1 keer per 2 weken ingezameld. Om een schonere leefomgeving te realiseren dient verder ingezet te worden op de aanpak van zwerfafval. In 2010 is de nulsituatie vastgesteld. De in de rapportage gedane aanbevelingen zijn voor een groot deel overgenomen door het college B&W. Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

13 Bijlage 1 Resultaten sorteeranalyses In tabel A t/m D zijn overzichten van de afvalsorteeranalyses die door Bureau Milieu & Werk BV uit Tilburg zijn uitgevoerd opgenomen. Hieruit valt af te leiden welk aandeel van iedere afvalsoort zich in het restafval bevond in 2009 in vergelijking tot de resultaten van de afvalsorteeranalyses uit In beide jaren is onderscheid gemaakt tussen bebouwde kom en buitengebied. Opgemerkt dient te worden dat het telkens slechts om momentopnamen gaat. Naast de resultaten per afzonderlijke meting en gemiddelde van de drie metingen is per te onderscheiden gebied (bebouwde kom en buitengebied) een indicatieve waardering gegeven van het aandeel van de verschillende afvalsoorten op basis van sorteeranalyses in gemeenten met een vergelijkbare grootte en gebied (databank Bureau Milieu & Werk BV). Weinig is een positieve waardering, veel een negatieve waardering. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de waarderingen zijn geënt op het gemiddelde waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen diftar- en niet-diftar-gemeenten. Uit beide tabellen zijn incidentele afwijkingen te constateren in 2009 ten opzichte van Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

14 Tabel A Subanalyse gft-afval tuinafval 4,1 5,8 0,6 3,5 snoeiafval 1,1 1,9 3,4 2,1 etensresten 26,2 26,1 34,1 28,8 Subanalyse hygiënisch papier luiers 8,3 7,4 1,1 5,6 overig hygiënisch papier 2,9 4,1 4,2 3,7 Tabel B Afvalsorteeranalyse Bebouwde kom 2007 Afvalsoort Gemiddelde waardering % % % % Gft-afval 31,4 33,8 38,1 34,4 normaal Papier en karton 5,9 6,8 7,6 6,8 weinig Hygiënisch papier 11,2 11,6 5,3 9,4 normaal tot veel Drankkartons 3,1 2,3 3,8 3,1 normaal Kunststoffen 17,0 27,4 24,4 22,9 normaal tot veel Glas 1,9 1,5 2,9 2,1 weinig Metalen 3,1 3,0 3,2 3,1 weinig tot normaal Textiel 5,9 6,3 5,0 5,7 veel Puin 0,7 2,7 0,5 1,3 weinig Hout 3,7 1,5 3,1 2,8 normaal Kca 0,1 0,1 <0,1 0,1 weinig Wit- en bruingoed 0,3 0,2 1,0 0,5 weinig Overig afval 15,7 2,8 5,0 7,8 normaal 100,0 100,0 100,0 100,0 Afvalsorteeranalyse Bebouwde kom 2009 Afvalsoort Gemiddelde waardering % %, % Gft-afval 27,7 41,4 37,0 35,4 normaal Papier en karton 12,7 14,7 9,8 12,4 normaal Hygiënisch papier 3,8 5,5 4,2 4,5 weinig Drankkartons 2,6 0,7 2,7 2,0 weinig Kunststoffen 28,4 21,6 19,6 23,2 normaal tot veel Glas 2,1 1,1 2,8 2,0 weinig Metalen 4,6 4,0 8,7 5,8 veel Textiel 4,1 9,3 6,7 6,7 veel Puin 1,2 0,0 1,8 1,0 weinig Hout 8,2 1,4 2,2 3,9 veel Kca <0,1 0,0 0,1 0,0 weinig Wit- en bruingoed <0,1 0,2 0,1 0,2 weinig Overig afval 4,6 <0,1 4,2 2,8 weinig 100,0 100,0 100,0 100,0 Subanalyse gft-afval tuinafval 5,2 2,0 5,0 4,1 snoeiafval 0,5 6,8 0,8 2,7 etensresten 22,0 32,7 31,1 28,6 Subanalyse hygiënisch papier luiers 0,6 2,9 1,7 1,7 overig hygiënisch papier 3,2 2,6 2,5 2,8 Subanalyse kunststoffen kunststof verpakkingen 15,2 10,5 8,1 11,3 overige kunststof 13,2 11,1 11,5 11,9 Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

15 Tabel C Subanalyse gft-afval tuinafval 2,1 1,6 0,2 1,3 snoeiafval 1,9 0,9 0,5 1,1 etensresten 19,0 12,2 28,1 19,8 Subanalyse hygiënisch papier luiers 1,2 1,6 1,8 1,5 overig hygiënisch papier 6,0 3,3 3,6 4,3 Tabel D Afvalsorteeranalyse Buitengebied 2007 Afvalsoort Gemiddelde waardering % % % % Gft-afval 23,0 14,6 28,9 22,2 weinig tot normaal Papier en karton 6,4 10,9 10,3 9,2 weinig tot normaal Hygiënisch papier 7,2 4,9 5,4 5,8 normaal Drankkartons 3,5 2,7 3,2 3,1 normaal Kunststoffen 31,1 35,0 30,2 32,1 veel Glas 2,0 2,2 4,0 2,7 normaal Metalen 4,3 4,3 3,9 4,2 normaal Textiel 8,6 5,2 7,0 6,9 veel Puin 4,4 5,0 0,9 3,4 weinig Hout 1,9 3,7 1,1 2,2 weinig Kca 0,2 <0,1 0,1 0,2 weinig Wit- en bruingoed 0,2 1,3 2,3 1,3 normaal tot veel Overig afval 7,2 10,0 2,7 6,6 weinig tot normaal 100,0 100,0 100,0 100,0 Afvalsorteeranalyse Buitengebied 2009 Afvalsoort Gemiddelde waardering % % % % Gft-afval 26,2 14,8 28,5 23,2 weinig Papier en karton 4,1 6,7 6,3 5,7 weinig Hygiënisch papier 4,8 7,4 10,1 7,4 normaal Drankkartons 3,2 1,6 2,8 2,5 weinig tot normaal Kunststoffen 33,1 39,5 24,8 32,4 veel Glas 1,9 1,8 2,5 2,0 weinig Metalen 2,4 5,3 4,2 3,9 normaal Textiel 9,2 7,6 9,2 8,7 veel Puin 1,1 0,0 1,3 0,8 weinig Hout 0,8 6,7 1,4 3,0 normaal Kca <0,1 0,1 0,2 0,2 weinig Wit- en bruingoed <0,1 0,4 0,1 0,3 weinig Overig afval 13,3 8,3 8,8 10,1 veel 100,0 100,0 100,0 100,0 Subanalyse gft-afval tuinafval 1,8 2,2 6,5 3,5 snoeiafval 0,0 0,0 0,6 0,2 etensresten 24,4 12,6 21,3 19,4 Subanalyse hygiënisch papier luiers 3,8 4,7 7,3 5,3 overig hygiënisch papier 1,0 2,8 2,8 2,2 Subanalyse kunststoffen kunststof verpakkingen 12,5 15,4 9,9 12,6 overige kunststof 20,5 24,1 14,8 19,8 Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

16 In figuur A en B zijn de sorteerresultaten van 2009 voor de belangrijkste afvalsoorten weergegeven in een cirkeldiagram. Figuur A Samenstelling restafval bebouwde kom % 2% 6% 7% 40% Gft-afval Papier en karton Hygiënisch papier Kunststoffen Glas Metalen textiel 5% 14% Overige componenten: drankkartons, puin, hout, kca, wit- en bruingoed en overig afval Figuur B Samenstelling restafval buitengebied % 2% 5% 39% 9% 28% 7% Gft-afval Papier en karton Hygiënisch papier Kunststoffen glas metalen textiel Overige componenten: drankkartons, puin, hout, kca, wit- en bruingoed en overig afval Notitie inzameling huishoudelijk afval, versie augustus

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2011 Doss. no. 10242 Tilburg, 5 juni 2012 2011 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen 2014 Doss. no. 13A600 Tilburg, 3 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com kilogram per inwoner

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Doss. no. 14C136 Tilburg, 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

AVU afvalmonitoring 2006 2011

AVU afvalmonitoring 2006 2011 1 AVU (Afvalverwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Telefoon 035-6032303 Fax 035-6035544 e-mail: info@avu.nl www.avu.nl Bibliografische gegevens AVU afvalmonitoring

Nadere informatie

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 NV IRADO Fokkerstraat 550 Postbus 58 3100 AB SCHIEDAM Tel: 010 631 56 80 Fax: 010 631 55 08 Schiedam, oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Enschede Augustus 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Enschede.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer juni 2012 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011

Nadere informatie

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Kwartaal 1 & 2 2012 / 30 augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Grondstofstromen en restafval 4 2.1 Totaaloverzicht 4 2.2 Huishoudelijk restafval 5 2.3 GFT (huis-aan-huis

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Heemstede 4 Status: Definitief Datum: 21 januari 2015 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing)

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) In de programmabegroting 2010 is in de paragraaf B. Lokale heffingen een toelichting met onderbouwing opgenomen met

Nadere informatie

Gemeente Someren en gemeente Asten

Gemeente Someren en gemeente Asten Afvalstoffenbeleidsplan Van Afval naar Grondstof Gemeente Someren en gemeente Asten De Jonge Milieu Advies Versie 8.0 Zeist, april 2015 1 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven voorstel aan de raad gemeente werkendam onderwerp Afval: Diftar tarieven 2014 samenvatting Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven zijn belangrijke middelen om de doelstellingen

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Beheer en Onderhoud

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015

Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Zaaknummer 00458630 Onderwerp resultaten enquête afvalproeven Vlijmen Vliedberg en afvalcijfers 2014 en 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 zijn in een deel van de wijk Vlijmen Vliedberg

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 J. Nagel-Nijkamp Gemeente Woudenberg 11-10-2014 1 Afval scheiden loont! Uit de enquête over de afvalinzameling die we eind 2013 hebben gehouden blijkt dat

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3

1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN... 3 UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN- VERORDENING concept Auteur Jan ten Klooster Functie medewerker beleidsuitvoering Datum oktober 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan 2009-2013

Afvalbeleidsplan 2009-2013 cg-oooj^b Afvalbeleidsplan 29-213 Gemeente Nieuwkoop \ ' I' W/T ' 3 -'O/./ /? r~> zi> Vastgesteld door de raad op 28 april 29 pagina 3 Inhoudsopgave INLEIDING 5 1.1 ACHTERGROND 5 1.2 ORGANISATIE 5 1.3

Nadere informatie

Monitor Gemeente Steenwijkerland. Zwolle, 16 april 2013

Monitor Gemeente Steenwijkerland. Zwolle, 16 april 2013 Monitor 2012 Gemeente Steenwijkerland Zwolle, 16 april 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

"Samen houden wij afval gescheiden"

Samen houden wij afval gescheiden AFVALSTOFFENPLAN "Samen houden wij afval gescheiden" 1 2 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1. INLEIDING 14 2. BELEIDSKADERS 15 2.1 Inleiding 15 2.2 Europees afvalbeleid 15 2.3 Nederlands afvalbeleid 18 2.4

Nadere informatie

PILOT HOONHORST. Hoonhorst zegt DAG. Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen

PILOT HOONHORST. Hoonhorst zegt DAG. Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen PILOT HOONHORST Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen Gemeente: Dalfsen Periode: 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Datum: 20 september 2012 Hoonhorst zegt DAG 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Nulsituatie

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014 Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten Marco Kraakman 13-03-2014 Niet of wel? Niet: Het AB en de regeling zelf Procedures Wie is bevoegd gezag Wel of geen obm / maatwerkvoorschrift etc.

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard 1 9 NOV Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'B201319887* Afvalprofiel peiljaar 2012 Gemeente Heerhugowaard Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. CYCLUSMANAGEMENT Afvalprofiel peiljaar

Nadere informatie

Gemeente Ede. Notitie. Toelichting en aandachtspunten. Benchmark Afvalscheiding 2010

Gemeente Ede. Notitie. Toelichting en aandachtspunten. Benchmark Afvalscheiding 2010 Gemeente Ede Notitie Toelichting en aandachtspunten Benchmark Afvalscheiding 2010 Blz. 2 Samenvatting Ede heeft voor het eerst deelgenomen aan de Benchmark Afvalscheiding 2010 van het Agentschap.NL (voorheen

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Veegafval, marktafval, drijfafval, zwerfafval en slib 2. Belangrijkste bronnen diversen 3. Aanbod

Nadere informatie

14 Afvalscheiding. 14.1 Inleiding

14 Afvalscheiding. 14.1 Inleiding 14 Afvalscheiding 14.1 Inleiding Het nuttig toepassen van afvalstoffen spaart grondstoffen en energie uit. Hierdoor vermindert onder meer de uitstoot van CO 2. Ook hoeft er minder afval te worden verbrand

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Geheugensteun afval. Afvalscheiden: wat, waar en waarom DIENST WIJKEN

Geheugensteun afval. Afvalscheiden: wat, waar en waarom DIENST WIJKEN Geheugensteun afval Afvalscheiden: wat, waar en waarom DIENST WIJKEN Afvalscheiden: wat, waar en waarom Overal komt afval vrij. In winkels, ziekenhuizen, op scholen en natuurlijk thuis. Dit afval is overal

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305 Roden, 17 maart 2005 Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Voorstel Proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025 VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN Kadernota afvalbeleid 2013-2025 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 1 2 AMBITIES 2013-2025 2 2.1 Milieu 2 2.2 Kosten 4 2.3 Serviceverlening 5 3 UITVOERINGSPROGRAMMA 7 3 1 INLEIDING Het

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011 Datum februari 2012 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots Diftardiscussie 1 Diftardiscussie Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel D. Boots 14-08-2012 2 1 Inleiding Met de vaststelling van het afvalstoffenbeleidsplan

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2016 De raad van de gemeente Waalwijk heeft het voorstel over de belastingverordeningen 2016 van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2015 gelezen

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Memo Aan : de leden van de gemeenteraad Van : College Datum : 19 februari 2015 In afschrift aan : H. Campen, A. Los Zaaknummer : 26261 Bijlage(n) : - Onderwerp : Afvalinzamelingpilot buitengebied Ede Inleiding

Nadere informatie

R ense M ilieu A dvies

R ense M ilieu A dvies R ense M ilieu A dvies Elzenlaan 40 1214 KM Hilversum 035-7.725.027 r.rense@chello.nl Dummy voor de afvalmonitoring door de gemeenten in de provincie Utrecht Toelichting 28 februari 2006 Project: Opdrachtgever:

Nadere informatie