Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement"

Transcriptie

1 N I E U W S E N A D V I E S O V E R O P L E I D E N E N C O A C H E N Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement OC Rendement is hét nieuwsvakblad voor iedereen die zich bezighoudt met, of verantwoordelijk is voor opleiding en coaching in kleine en (middel)grote organisaties. OC Rendement onderscheidt zich door: Veel signalerend nieuws over (veranderende) wet- en regelgeving; Vergelijkende warenonderzoeken waar dienstverleners op prijs en kwaliteit worden vergeleken; Beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; Interactieve, persoonlijke service met het allerlaatste nieuws, sites, congressen en publicaties. Meer informatie op: Voordelig proefabonnement aanvragen? Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd onder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.

2 BUDGET vergoedingen van scholingsfondsen verschillen per sector Speuren naar subsidie Veel werkgevers vergeten nog wel eens dat zij voor een tegemoetkoming in de kosten van trainingen en cursussen voor hun personeel een beroep kunnen doen op het scholingsfonds van hun branche. Het scholingsfonds ook wel bekend als O&O-fonds kan financieel bijdragen aan de scholing en opleiding van werknemers in de branche. Enig speurwerk is vereist: de subsidiemogelijkheden, voorwaarden en de hoogte van de vergoeding verschillen per sector. U bent vast bekend met het fenomeen opleidings- en ontwikkelingsfonds. In Nederland bestaan meer dan honderd van zulke fondsen. Over het algemeen hebben de scholingsfondsen als doel kennis en vakmanschap van de werknemers in de sector te stimuleren. Dit doen ze onder andere door de verstrekking van een financiële bijdrage voor de opleidingskosten van werknemers. Maar dat is niet het enige. Breed Hoewel sommige fondsen zich beperken tot het aanvragen van Europese subsidies voor de bedrijven in de sector, zijn de meeste actief op een breed sociaal terrein. Sinds het uitbreken van de crisis begeleiden veel fondsen werknemers van werk naar werk. Daarnaast zetten veel fondsen zich in voor de opleiding en instroom van jonge arbeidskrachten in de sector en bevorderen ze de inzetbaarheid van oudere werknemers. Ten slotte kunnen werkgevers en werknemers voor voorlichting en advies bij het fonds terecht. Veel scholingsfondsen zijn gekoppeld aan een cao. Als stichting voert het scholingsfonds in feite de afspraken uit die in de cao over scholing zijn gemaakt. Elk fonds heeft een bestuur. Daarin zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector. Een scholingsfonds voert de cao-afspraken over scholing uit Is een scholingsfonds gerelateerd aan de cao van een sector, dan kan het bestuur van het fonds de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen om het fonds algemeen verbindend te verklaren (avv). Dit is een belangrijk gegeven, niet alleen voor uw directie, maar ook voor uw medewerkers. Als een scholingsfonds namelijk algemeen verbindend is verklaard, moeten alle werkgevers en werknemers in de branche voldoen aan de verplichtingen die het fonds oplegt. De bekendste en belangrijkste plicht is de financiële bijdrage aan het fonds. Portemonnee Want om überhaupt subsidie te kunnen verstrekken en andere activiteiten voor de sector te ontplooien, heeft een scholingsfonds uiteraard geld nodig. In veruit de meeste gevallen moeten werkgevers daarvoor de portemonnee trekken. Zij moeten een heffing op de loonsom betalen. Dit percentage ligt meestal vast in de cao. In de metaalsector moet elke werkgever 0,4% van de totale loonsom afdragen aan het scholingsfonds. Maar in een aantal sectoren vraagt het O&Ofonds ook een bijdrage van werknemers. Zo dragen in 2012 werknemers in de bouwnijverheid 0,2% van hun loon af. Werkgevers in de bouwsector betalen 1,0613% van de loonsom. Er zijn ook sectoren waar werkgevers helemaal geen heffing hoeven te betalen. Dit zijn vaak de sectoren waarvan het scholingsfonds zich alleen richt op de verwerving van Europees subsidiegeld. Haalt zo n fonds een Europese subsidie binnen, dan komt deze terecht bij de bedrijven in de sector in de vorm van vergoedingen en subsidies. Bij de rijksoverheid ontvangt het A+O fonds Rijk een vaste vergoeding van g 3,5 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is het beschikbare geld dus niet afhankelijk van het aantal werkgevers en werknemers. De algemene doelstellingen en activiteiten van de scholingsfondsen laten paral- 4 OC RENDEMENT

3 Heeft uw sector geen scholingsfonds? Dan is de afdrachtvermindering er nog (even) Hoewel er veel scholingsfondsen zijn, heeft niet elke sector er een. Als in uw sector geen scholingsfonds bestaat, heeft u andere mogelijkheden om opleiding en ontwikkeling van werknemers goedkoper te maken. De belangrijkste is de afdrachtvermindering onderwijs. Het voordeel voor uw werkgever kan oplopen tot enkele duizenden euro s per jaar! Maar let op, deze regeling vervalt in 2014 en wordt vervangen door een niet-fiscale subsidieregeling voor leer-werktrajecten. De afdrachtvermindering onderwijs is een fiscale regeling waarmee de overheid werkgevers stimuleert om te investeren in scholing van personeel. Als een werknemer een opleiding volgt, kunt u onder bepaalde voorwaarden afdrachtvermindering toepas- sen. Er zijn acht categorieën werknemers voor wie u afdrachtvermindering kunt toepassen. De meest gebruikelijke groepen zijn werknemers die: de beroepspraktijkvorming volgen van de beroepsbegeleidende leerweg; een aan de werkzaamheden gerelateerde hbo-opleiding volgen; een EVC-procedure doorlopen. lellen zien. Maar de subsidieregelingen van de fondsen kunnen nogal van elkaar verschillen. Uit het verrichte marktonderzoek blijkt dat vooral in de bouw en in de industrie veel regelingen bestaan voor scholing en opleiding van personeel. De bouw en de industrie zijn ook de sectoren waarin werkgevers gemakkelijk de weg naar het O&O-fonds weten te vinden. Dit blijkt uit nog ongepubliceerd onderzoek van het ECBO. Datzelfde onderzoek laat zien dat in sectoren als zorg en welzijn en de financiële dienstverlening naar verhouding veel minder bedrijven gebruikmaken van de financiële middelen van de fondsen. Mogelijk heeft dit ook te maken met de beschikbaarheid van subsidies en regelingen. Overeenkomsten Zo verstrekt het scholingsfonds voor de bouwnijverheid een vergoeding voor verlet-, reis- en cursuskosten. Ook in de meubelsector zijn veel en uitgebreide regelingen voor werkgevers. Volgt een werknemer bijvoorbeeld de hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde, dan stelt het scholingsfonds voor de meubelindustrie gedurende twee jaar g per jaar beschikbaar. In andere sectoren bestaan vaak niet zulke uitgebreide regelingen. De subsidieregelingen lopen zeer uiteen. Bij de ene regeling heeft u veel vrijheid omdat de voorwaarden beperkt zijn. Bij andere heeft u te maken met een uitgebreid voorwaardenpakket waaraan u moet voldoen om aanspraak te maken op een vergoeding. Toch bestaan er veel overeenkomsten tussen de voorwaarden die fondsen hanteren voordat ze subsidie verstrekken. Deze voorwaarden zult u vaker tegenkomen: Wilt u voor vergoeding van de cursuskosten in aanmerking komen, dan moet de opleider of de opleiding erkend zijn door het scholingsfonds. Bij veel fondsen is dit een standaardvoorwaarde. Is de opleiding van uw keuze niet erkend door uw O&O-fonds, dan is de kans groot dat u geen subsidie ontvangt. Veel scholingsfondsen verbinden een maximum aan de vergoeding die ze verstrekken voor een opleiding. Dit maximum kan gelden per dag(deel), per werknemer, maar ook per organisatie. Ook stellen fondsen per subsidieregeling vaak een maximumbedrag beschikbaar. Het is in zo n geval van belang dat u tijdig subsidie aanvraagt. De subsidiepot kan namelijk snel leeg zijn. Afhankelijk van de voorwaarden vergoeden scholingsfondsen ook verletof reiskosten. Vaak stellen zij daarbij de eis dat het gaat om cursussen die werknemers op individuele basis volgen. Toch bestaan hier uitzonderingen. Het O&O-fonds voor het Technisch Installatiebedrijf verstrekt ook subsidie als het gaat om collectieve vormen van opleiding. Omdat de verschillen tussen sectoren groot zijn, zet OC Rendement voor u 15 scholingsfondsen op een rij. U vindt het overzicht met scholingsfondsen op pagina 6 en 7. Hier vindt u per fonds de belangrijkste subsidieregelingen en contactgegevens. Daniëlle Mares, verenigingsmanager platform O&O, tel. (013) , Europees Sociaal Fonds: de pot is voorlopig leeg Veel scholingsfondsen richten zich sterk op de aanvraag van Europese subsidies voor de bedrijven in hun sector. Het Agentschap SZW kent deze subsidies toe. Het bekendste Europese programma is het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF wil de kansen van mensen op de arbeidsmarkt verbeteren en besteedt specifiek aandacht aan oudere werkzoekenden, gevangenen of jongeren in een jeugdinrichting, leerlingen aan een praktijkschool, laagopgeleide werknemers en sociale innovatie. Voor de periode kreeg Nederland e 830 miljoen uit het ESF. Het komende jaar waarschijnlijk tot 2014 komt er geen Europees geld vrij dat direct voor scholing van werknemers bedoeld is. Dus deze fondsen zullen ook minder (of geen) subsidies kunnen verstrekken. Wel is er tot eind 2013 ESF-subsidie beschikbaar voor O&O-fondsen waarmee deze voor de hele sector de inzetbaarheid van werknemers kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld om voor bedrijven loopbaanscans en andere instrumenten te ontwikkelen. OC RENDEMENT

4 Sector CAO Fonds Subsidies Bouwnijverheid Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Vergoeding van verlet-, reis- en cursuskosten CAO Bouwnijverheid Vergoeding van Samengestelde Praktijktentamens (SPT s) Vergoeding van scholing voor 55-plussers met een 4-daagse Goederentransport Stichting Opleidings- en Ontwikkelings- Subsidie voor branchekwalificerende scholing CAO Beroepsgoederenvervoer fonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) Subsidie voor rijopleidingen Subsidie voor re-integratie van arbeidsongeschikte werknem Subsidie voor combikeuring rijbewijs/pmo Gemeentelijke overheid Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds In het kader van de loopbaanregeling verstrekt dit fonds subsidie CAO gemeenten A+O-fonds) Gemeenten Portfoliotrainingen EVC-trajecten Niet-reguliere scholing van 3 of meer dagen Reguliere scholing die leidt tot een (v)mbo- of hbo-diploma Coachingstrajecten Regeling trainees, werkervaring en stages Textielverzorging Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Verletkostenregeling; tegemoetkoming in de kosten, voortvloeie CAO Textielverzorging Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven werknemer in dienst van werkgever aan een hiervoor in aanmer en Textielreinigingsbedrijven (RALTEX) Welzijn, Jeugdzorg, Kinderopvang FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarkt- Verschafte in het verleden verschillende ESF-subsidies aan werk CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienst- vraagstukken verlening, CAO Kinderopvang, CAO Welzijn Metaalbewerking Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Persoonlijke trainingstoelage voor werknemers (PTT) CAO Metaalbewerkingsbedrijf Metaalbewerking (OOM) Ontwikkelbudget Vergoeding voor EVC-traject Leerwerkbijdrage mbo en hbo Bijdrage voor begeleiding stagiairs Jobstart: vergoeding voor het opleiden en begeleiden van me worden gemaakt voor een functie binnen een OOM-bedrijf Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Vergoeding voor opleidingen Algemene schoonmaak CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) Vergoeding voor opleidingen Specialistische reiniging Vergoeding voor opleidingen Leidinggevenden Vergoeding voor traject Nederlandse taal Flexbranche Stichting Opleiding & Ontwikkeling Verschafte in het verleden verschillende ESF-subsidies aan werk CAO Uitzendkrachten Flexbranche (STOOF) Agrarische en groene sector Colland Arbeidsmarkt Regeling cursusgroepen: cursussen zijn ingedeeld in groepen Meerdere cao s de inhoud van de cursus Vergoeding voor BBL-opleidingen Financiële dienstverlening Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening Verschafte in het verleden verschillende ESF-subsidies aan werk Rijksoverheid Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Subsidie Arbeidsmarktprojecten CAO Rijksambtenaren (A+O-fonds) Rijk Subsidie Werkervaringsplaatsen Blik vooruit Metalektro Arbeidsmarkt en Opleiding Metalektro Vergoeding voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerw CAO Metalektro Vergoeding voor werknemers die een beroepsopleiding volg Vergoeding voor cursus uit Persoonlijk Ontwikkelingsplan (P Bijdrage voor begeleiding stagiairs Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verschafte in het verleden verschillende ESF-subsidies aan werk CAO VVT Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) Techniek Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) voor cursussen, CAO Technisch Installatiebedrijf Technisch Installatiebedrijf (OTIB) scholingsactiviteiten waarbij de werkgever de scholingskosten Beroepspraktijkvorming (BPV): instroomregeling en opscho Vergoeding voor EVC-traject Tijdelijke regelingen, zoals een duurzaamheidsregeling Meubel Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel Scholingssubsidie CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven Subsidie voor opleiding tot praktijkopleider Diplomavergoeding bbl 4/hbo Loonverlet/prestatiebonus bbl 3 Tegemoetkoming studiekosten bbl 1,2,3 Vergoeding hbo Ad Technische Bedrijfskunde 6 OC RENDEMENT

5 Toelichting/Voorwaarden Contact Er geldt een maximumvergoeding per werknemer en per onderneming I: Cursussen moeten zijn opgenomen in de catalogus Opleidingen T: (020) werkweek Scholing moet plaatsvinden onder werktijd E: Opleiding moet door SOOB erkend zijn I: Rijopleiding: maximaal 35% van de kosten wordt vergoed T: (0900) ers Eenmalige vergoeding van de meerkosten van de combikeuring: e 50 E: voor: Enkel voor werknemers die de afgelopen 3 jaar geen door de werkgever I: gestimuleerde ontwikkel- of loopbaanactiviteiten hebben ondernomen T: (070) Maximumbedrag: e per werknemer E: Voor de regeling trainees, werkervaring en stages geldt dat er vele mogelijkheden zijn en dat de subsidiebedragen sterk uiteenlopen. nd uit deelname van een Vergoeding bedraagt e 50 of 60 per cursist per dagdeel. Er geldt afhankelijk van I: king komende opleiding de cursus een maximum van 4, 5 of 6 dagdelen per cursist T: (0344) E: I: T: (030) E: PTT: dit moet zijn vastgelegd zijn in POP; mag geen vorm van collegiaal opleiden zijn: I: Er geldt een maximumvergoeding per werknemer en per onderneming T: (0172) Ontwikkelbudget: bedoeld voor verbetering P&O en HRM, en voor professionaliseren E: van scholing in organisatie EVC: er geldt een maximumvergoeding van e 750 nsen, die hierdoor geschikt Leerwerkbijdrage: bedrijf moet erkend leerbedrijf zijn; vast bedrag Stagebegeleiding: er gelden vaste vergoedingen Jobstart: voor werkzoekenden (die minimaal 6 maanden werkloos zijn), arbeidsgehandicapten met verklaring van UWV of Arbodienst Voor opleiding Algemene schoonmaak: maximaal e I: Voor opleiding Specialistische reiniging: maximaal e T: (073) Voor opleiding Leidinggevenden: maximaal e E: Werknemers komen niet in aanmerking voor het taaltraject als zij analfabeet zijn Deze vergoeding is maximaal e per werknemer I: T: (020) E: op basis van de aard en Bedragen zijn bij beide regelingen afhankelijk van de specifieke branche. Per cursus- I: groep wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld als percentage van de cursuskosten T: (088) Geen vergoeding voor reiskosten en loonverzuimkosten E: I: T: (0297) Arbeidsmarkt: project omvat activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- I: of scholingsbeleid. Activiteiten dienen (o.a.) innovatief te zijn, zonder financiële steun van T: (070) het fonds niet mogelijk te zijn en moeten vergezeld gaan van een projectplan E: Werkervaringsplaatsen: dit betreft subsidie voor het in dienst nemen van personen die minimaal een half jaar werkloos zijn of die arbeidsgehandicapt zijn. Maximumbedrag is e , daarbovenop kan e subsidie beschikbaar worden gesteld voor scholing en ontwikkeling Blik vooruit: subsidie voor werknemers die minimaal 3 jaar in dezelfde functie zitten en loopbaan andere richting willen geven. Maximaal beschikbaar per werknemer: e eg (BBL) BBL: maximaal e per jaar I: en (BOE) BOE: maximaal e per studiejaar T: (070) OP) EVC: maximaal e 850 E: Stagebegeleiding: vaste vergoedingen I: T: (070) E: trainingen en overige Scholing in het kader van OSR mag zowel individueel als collectief georganiseerd zijn I: voor zijn rekening neemt Maximale vergoeding: e 100 T: (0348) lingsregeling BPV: instroomregeling voor werknemers die korter dan 24 maanden bij dezelfde werkgever E: werken, opscholingsregeling voor werknemers die langer dan 24 maanden bij dezelfde werkgever werken. Beide regelingen kennen een maximale vergoeding van e 900 EVC: maximale vergoeding van e 500 Scholingssubsidie: maximaal e 80 per dag, maximaal e 720 per werknemer per jaar I: Vergoeding van 4-daagse training van HMC Opleiding&Training tot praktijkopleider, T: (0348) à e 890 exclusief BTW. Verlet- en reiskosten worden ook vergoed E: Diplomavergoeding: eenmalige uitkering van e 720 BBL 3: veel voorwaarden. Loonverlet is voor de werkgever, prestatiebonus van e 500 wordt aan de werknemer uitgekeerd Tegemoetkoming studiekosten: afhankelijk van niveau vergoeding van e 80 tot e 300 De opleiding hbo Ad Technische Bedrijfskunde kan deels worden vergoed. Studenten kunnen hier maximaal 2 jaar gebruik van maken. Vergoeding: e per jaar OC RENDEMENT

Hoe werken sectorfondsen?

Hoe werken sectorfondsen? Hoe werken sectorfondsen? Peter Donker van Heel Jaco van Velden Johan Siegert Ria Groenendijk Marieke de Kogel Ekim Sincer ECORYS Rotterdam, 14 januari 2008 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN METAAL SECTOR 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse Metaal sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Informatiebrochure BPV

Informatiebrochure BPV Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk

Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk Nieuwsbrief - najaar 2013 - nr. 11 Volg ons ook op Twitter, Linked-In en Facebook Veelgestelde vragen en Werkkostenregeling Op onze website vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen, voor en door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO PAPER TEN BEHOEVE VAN CAO- PARTIJEN Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en advies in opdracht van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden In deze uitgave o.a.: Voorkom risico door onderaannemers Regels rondom vakantiewerk Nederland past zelfstandigenaftrek niet goed toe Geen grens aan sociale zekerheden Voorkom risico door onderaannemers

Nadere informatie

Verhoging borgstelling voor mkb

Verhoging borgstelling voor mkb Geachte Lezers, Verhoging borgstelling voor mkb Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Praktijkgids Van Werk Naar Werk-activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers

Samen werken aan werk. Praktijkgids Van Werk Naar Werk-activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers Samen werken aan werk Praktijkgids Van Werk Naar Werk-activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers Raad voor Werk en Inkomen oktober 2008 Inhouds opgave Voorwoord 5 [1] De Praktijkgids op hoofdlijnen

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Leren als je werkt. Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Hoe kan ik kans maken op promotie?

Leren als je werkt. Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Hoe kan ik kans maken op promotie? oktober 2010 Leren als je werkt Praktische tips voor werknemers over scholing Hoe kan ik kans maken op promotie? Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Mijn werk wordt

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina

I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina I NHOUD pagina Inleiding 3 inhoud deel 1 Scholingsaftrek: Voor wie? 4 1 deel 2 Voor meer informatie 13 deel 3 Bijlage 14 2 Inleiding Geachte ondernemer, inleiding Jaarlijks heeft de Nederlandse overheid

Nadere informatie

SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3

SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3 Nieuwskrant SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3 In dit nummer Metalektro: Kwaliteitsslag en anders denken PAGINA 2 Groothandel: Uitval van medewerkers oplossen én voorkomen PAGINA 3 Vleessector:

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie