Jaarverslag Groei door aandacht en uitdaging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Groei door aandacht en uitdaging"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Groei door aandacht en uitdaging

2 Inhoudsopgave jaarverslag 2010 Fontys Hogescholen Onderwijskwaliteit als prioriteit 4 Bericht van de Raad van Toezicht 5 1. Fontys en omgeving Profiel Missie en visie Strategie Sturingsfilosofie Omgeving en stakeholders Kengetallen Fontys 9 2. Onderwijs Onderwijsvisie Kwaliteit Ontwikkelingen portfolio Uitvalpreventie en studierendement Studenttevredenheid Toelatingsbeleid Aansluiting met vo en mbo Praktijkgericht Diversiteit Maatschappelijke betrokkenheid Studentenvoorzieningen Faciliteiten: ICT en mediavoorzieningen Huisvesting Fontys Onderwijsprijs Zinconferentie Prijzen Onderzoek Strategie Promotiebeleid Lectoraten Onderzoeksprogramma s Kwaliteit Kenniscirculatie Stakeholders Internationalisering Strategie Verrijken van het curriculum Internationale en interculturele competenties van Fontysstudenten Inspireren en internationaliseren van docenten Buitenlandse studenten Internationale projecten Medewerkers Strategie Personeelsbeleid Reorganisatie diensten Bijzondere bijdragen Duurzaamheid Governance College van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap Studenteninspraak Horizontale verantwoording Risicomanagement en interne beheersing In control statement Bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht Financiële resultaten Strategische doelstellingen Resultaat Kengetallen Verkorte jaarrekening Financiering Treasury Begroting Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 44 Bijlagen I Organogram 45 II In- en externe prijzen Fontysstudenten en -medewerkers 46 III Overzicht lectoraten per IV Kengetallen medewerkers 54 V Kengetallen studenten Contractactiviteiten Strategie Resultaten Kwaliteitszorg Stakeholders 25

3 Jaarverslag

4 Onderwijskwaliteit als prioriteit 2010 was voor Fontys in veel opzichten een transitiejaar waarin de doelstelling centraal stond om de focus op kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar te vertalen naar hogere student- en medewerkertevredenheid. Om dit te realiseren werd onder meer ingezet op een duidelijke focus op kwaliteitsverbetering van zowel de inhoud als de organisatie van het onderwijs, een heldere positionering, aangescherpte sturing op studierendement en het vergroten van inzicht in het keuzegedrag van (potentiële) studenten. En met succes. De stijgende tendens in de tevredenheidsmetingen werd gecontinueerd: studenten beoordeelden Fontys in december met een 6,54 (ten opzichte van 6,4 in december 2009) en medewerkers gaven Fontys gemiddeld het cijfer 7,1 (6,54 in december 2009). En als één van de weinige hogescholen realiseerde Fontys een groei in termen van instroom (4,8%) en het totale aantal studenten (4,7%). In financieel opzicht moesten de kosten van ondersteunende processen fors omlaag worden gebracht, ten gunste van zowel een gezonde meerjarige financiële huishouding als het vrijmaken van extra middelen voor het primair proces. Het in 2009 opgestarte transformatie- en reorganisatieproces voor de centrale ondersteunende diensten kwam per 1 november 2010 formeel tot een einde. De beoogde reductie van de centrale overhead/kosten werd volledig gerealiseerd en de inrichting van acht zelfstandig opererende ondersteunende diensten nagenoeg afgerond. Het College van Bestuur is zich ervan bewust dat 2010 in alle opzichten voor Fontys een bewogen jaar is geweest, waarin veel van medewerkers en organisatie werd gevraagd. Het is dan ook goed om te kunnen constateren dat de genomen maatregelen en veranderingen zichtbaar effect sorteren. Bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat de weg omhoog is ingezet, maar evenzo dat er nog stevige vooruitgang geboekt zal moeten worden om de kwalitatieve ambities echt waar te maken. Het is nu zaak om de ingezette lijn vast te houden en deze een passend vervolg te geven in Namens het College van Bestuur, Marcel Wintels, voorzitter 4

5 Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is ook in 2010 periodiek geïnformeerd door het College van Bestuur over de ontwikkelingen en de resultaten van Fontys Hogescholen, onder andere aan de hand van bestuursrapportages. Vooral het toegenomen kwaliteitsbewustzijn van de organisatie, de toename van de tevredenheid van studenten en medewerkers, een snelle en zorgvuldige reorganisatie, en weer gezonde financiële exploitatie en groei in instroom betekenden grote stappen voorwaarts. De Raad van Toezicht kijkt dan ook met tevredenheid terug op 2010, maar constateert tegelijkertijd dat er nog veel werk verzet moet worden om de hoge ambities van Fontys Hogescholen verder waar te maken. Fontys wil zich immers nadrukkelijk profileren als kwaliteitshogeschool. De wijze waarop alle medewerkers - zowel in het primaire proces als in de ondersteuning - invulling geven aan die verantwoordelijkheid is sterk bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit en dus de reputatie van Fontys. De Raad van Toezicht zal er in 2011 scherp op toezien dat Fontys in deze doelstelling weer belangrijke stappen vooruit zet. De Raad spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet waarmee de medewerkers van Fontys hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten. Het College van Bestuur wordt bedankt voor de openheid en prettige samenwerking. Tenslotte spreekt de Raad het vertrouwen uit dat Fontys in 2011 in kwalitatief opzicht zal doorgroeien. De Raad van Toezicht wenst alle medewerkers veel succes bij deze uitdaging. Namens de Raad van Toezicht, mr. P.C. Lodders-Elfferich, voorzitter (Een volledig verslag van de Raad van Toezicht is te vinden in hoofdstuk 8, Governance) 5

6 1. Fontys en omgeving 1.1 Profiel Fontys Hogescholen is met zo n studenten, personeelsleden en een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren, een van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland. De 31 instituten verzorgen circa 100 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Daarnaast worden 31 mastervarianten en tien Associate degrees aangeboden. Cursussen en trainingen worden in stedelijke centra - vooral in Zuid-Nederland - aangeboden. Naast onderwijs legt Fontys zich ook - met 41 lectoraten - toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten. Schematische weergave totaal aantal inschrijvingen als student per lesplaats Juridische en interne organisatiestructuur Fontys is een stichting die haar organisatiestructuur heeft opgebouwd rond de processen: Bestuurlijk: het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht. Primair: de instituten voeren, ieder in hun eigen marktsegment, de kernactiviteiten (onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten) van Fontys uit. Ondersteunend: de acht diensten verrichten ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten. 1.2 Missie en visie Fontys wil een onderwijsinstelling zijn die studenten 'laat groeien door aandacht en uitdaging'. Ingezet wordt op een versterking van de organisatiebrede mentaliteit die leidt tot continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van de onderwijsinhoud en van de processen. Fontys focust op bacheloropleidingen en door de overheid bekostigde masteropleidingen. Het gaat om goed georganiseerd onderwijs in een professionele onderwijsorganisatie. Gestreefd wordt daarbij naar hoge kwaliteit, en naar een stevige inbedding en een leidende positie als kennisinstelling, zowel landelijk als in de regionale omgeving. 6

7 Kwaliteit staat centraal in de visie van Fontys. Studenten, het beroepenveld en andere betrokkenen mogen Fontys aanspreken op kwalitatief goed onderwijs, kwalitatief goed onderzoek en contractactiviteiten op hoog niveau. Fontys streeft naar een kwaliteitsniveau dat past bij een instelling voor hoger onderwijs in de Europese context. 1.3 Strategie 2010 was - mede als gevolg van een reorganisatie - voor Fontys in veel opzichten een overgangsjaar waarin de focus op de kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar leidde tot een hogere student- en medewerkertevredenheid en herstel van het marktaandeel. In financieel opzicht kenmerkte het jaar zich als een periode waarin de organisatie in stelling werd gebracht om binnen afzienbare termijn weer te kunnen investeren in meer onderwijs(tijd) en een aantrekkelijke(re) infrastructuur. Er werd ingezet op: verbetering van de onderwijs- en organisatiekwaliteit; een nieuwe en duidelijke positionering; een aangescherpte sturing op diverse parameters (student-en medewerkertevredenheid, instroom- en studierendementscijfers); een gezonde meerjarige financiële huishouding; top drie noteringen voor opleidingen (Choice, Keuzegids Hoger Onderwijs en Elsevier); een toename van inzicht in de doelgroep en het keuzegedrag van (potentiële) studenten. Daarnaast focust Fontys op het uitdagen van en aandacht geven aan de studenten. De opgave die voor de komende jaren centraal komt te staan is, hoe te komen naar een professionele(re) cultuur met een verdere aanpassing naar transparantie, initiatief nemen, het aan afspraken houden, mensen fouten durven laten maken, een cultuur waarin het leveren van (top)prestaties centraal staat. Positionering Bijeenkomsten met studenten, medewerkers, scholieren, decanen en ouders maakten duidelijk op welke wijze Fontys zich het beste zou kunnen positioneren in de markt. Fontys bleek zich te onderscheiden van andere hogescholen door kleinschalige opleidingen, betrokkenheid en aandacht voor de student. Samengevat in een kernboodschap noemt Fontys dit: Groei door aandacht en uitdaging. Fontys wil een onderwijsorganisatie zijn waarin studenten kunnen groeien en groter leren denken. Fontys wil dit realiseren door aandacht en uitdaging te bieden aan zijn studenten, medewerkers en stakeholders. 1.4 Sturingsfilosofie De Fontysorganisatie kent twee sturingslagen, het College van Bestuur en de directie van de instituten en diensten. De directies zijn integraal verantwoordelijk voor het aansturen van de instituten en het primaire proces en voor de behaalde resultaten. Steeds meer verantwoordelijkheid is teruggelegd bij de professional op de werkvloer. De centrale en uniforme Fontysbrede ondersteuning is omgebogen naar een kleinere en meer klantgerichte dienstenorganisatie die sinds 1 januari 2010 rechtstreeks aan het College van Bestuur rapporteert. Ook studenten worden in toenemende mate betrokken bij positioneringvraagstukken, de onderwijsinhoud en onderwijsvernieuwing, en bij de organisatie van evenementen. De onderwijsinstituten zijn in grote mate vrij in de wijze waarop zij zelf invulling geven aan de primaire- en ondersteunende processen ten aanzien van onderwijs, toegepast onderzoek en contractactiviteiten. Voorwaarde is dat toegepast onderzoek en contractactiviteiten te allen tijde een aantoonbare en directe meerwaarde voor het onderwijs hebben. Vanwege de diversiteit van de omgeving krijgen instituten meer ruimte voor eigen aanpak, vormgeving en cultuur. Uiteraard dienen instituten en diensten wel te werken binnen afgesproken kaders. Deze kaders zorgen voor 'vrijheid in gebondenheid'; een balans tussen de slagkracht van instituten en de gemeenschappelijke kracht van Fontys als geheel. 7

8 1.5 Omgeving en stakeholders De omgeving, die ook steeds internationaler wordt, bepaalt mede het speelveld van Fontys. Die omgeving kent een grote diversiteit in termen van beroepsgroep en context. Deze diversiteit wordt weerspiegeld in het onderwijsaanbod van Fontys. Stakeholders zijn de personificatie van de omgeving van Fontys: (potentiële) studenten, ouders van studenten, alumni, medewerkers, beroepsbeoefenaren, werkgevers, vertegenwoordigers van toeleverend en afnemend onderwijs en overheden. Zowel op concern- als instituutsniveau onderhoudt Fontys systematisch relaties met externe stakeholders, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de alumni en het werkveld. Ook bouwt Fontys op beide niveaus aan structurele relaties met binnen- en buitenlandse hogescholen of universiteiten. Aan alle opleidingen zijn beroepenveldcommissies en/of adviescommissies verbonden. Om de tevredenheid van de stakeholders te meten houdt Fontys regelmatig tevredenheidmetingen onder studenten, medewerkers en beroepenveld. 8

9 1.6 Kengetallen Fontys Baten ( x 1.000) Resultaat ( x 1.000) Solvabiliteit 22,9% 28,6% 32,7% Liquiditeit 0,4 0,6 0,9 Rentabiliteit -5,5% 2,1% 3,0% Studentenvolume Instroom studenten Marktaandeel (studentvolume van Fontys t.o.v. hbo landelijk) 9,5% 9,4% 9,5% Studenttevredenheid (Fontys Studenttevredenheidsonderzoek) 5,8 6,4 6,5 Medewerkertevredenheid (Fontys Medewerkertevredenheidsonderzoek) 6,8 6,5 7,1 Fte s Aantal medewerkers , waarvan 5 41, waarvan 3 Aantal lectoraten* 37 bijzondere bijzondere OP:OOP ratio (op basis van fte s) 57%:43% 60%:40% 62%:38% ** Ziekteverzuim 4,59% 3,92% 3,75% * Betreft 47 lectoren. ** OP:OOP ratio op basis van euro s 67%:33% 9

10 2. Onderwijs 2.1 Onderwijsvisie Fontys Hogescholen is een learning community die kwaliteit in haar strategie centraal heeft gesteld. Fontys investeert in intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs. Het competentiegestuurd onderwijs van Fontys is gebaseerd op de drie pijlers kennis, vaardigheden en beroepshouding. Hiermee worden de studenten goed voorbereid op de beroepspraktijk of op het zelfstandig ondernemerschap. Fontys ziet het als haar taak om bij te dragen aan het ontplooien en opleiden van talent, het stimuleren van persoonlijke vorming en het ontwikkelen van een waardebewustzijn bij studenten. Ondanks het grote aantal studenten is het onderwijs bij Fontys kleinschalig georganiseerd. Bovendien besteedt Fontys bijzondere aandacht aan de randvoorwaarden voor een soepel verloop van de studie, zoals studieloopbaanbegeleiding, coaching en buddysysteem, onderwijs- en tentamenroosters, feedback op toetsen en opdrachten, studievoortgangregistratie, informatievoorziening en bereikbaarheid van docenten. 2.2 Kwaliteit Fontys wil groeien naar de hoogst mogelijke kwaliteit. In het belang van de studenten, het beroepenveld, de eigen medewerkers en de steden waar Fontys blijvend een belangrijke plaats wil innemen. Instituten beschrijven in hun Management Contracten (MACON's) hun kwalitatieve prestatieafspraken die bijdragen aan het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, met extra aandacht voor studenttevredenheid: - duidelijke, tijdige en betrouwbare communicatie over wat er wanneer van de student verwacht wordt; - objectieve beoordelingscriteria die motiveren tot presteren; - kwantiteit en kwaliteit van contacturen; - verbeterd klachtenmanagement en terugkoppeling naar de studenten. De kwaliteit van het onderwijs wordt extern geborgd door keurmerken zoals de accreditaties van het Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Bacheloropleidingen Opleiding voor Management, Economie en Recht Public Administration Pedagogiek Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Pedagogiek Audiologie Technische Bedrijfskunde (inclusief de Ad Technische bedrijfskunde) Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Bedrijfsmanagement MKB Godsdienst-Pastoraal Werk Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Godsdienst Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Aardrijkskunde (Tilburg en Sittard-Geleen) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Algemene Economie (Tilburg en Sittard-Geleen), inclusief de Ad Onderwijsondersteuner Handel en Administratie te Tilburg Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Bedrijfseconomie (Tilburg en Sittard-Geleen) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Duits (Tilburg en Sittard-Geleen) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Engels (Tilburg en Sittard-Geleen) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Geschiedenis (Tilburg en Sittard-Geleen) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Natuurkunde (Tilburg en Sittard-Geleen) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Nederlands (Tilburg en Sittard-Geleen) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Techniek (Tilburg en Sittard-Geleen) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Wiskunde (Tilburg en Sittard-Geleen) 10

11 Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Maatschappijleer (Tilburg) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Biologie (Tilburg) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Frans (Tilburg) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Gezondheidszorg en Welzijn (Tilburg), inclusief de Ad Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn te Tilburg, inclusief de Ad Onderwijsondersteuner Uiterlijke Verzorging te Tilburg Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Scheikunde (Tilburg) Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Spaans (Tilburg) Docent Informatie en Communicatie Technologie Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Bouwkunde I en II Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Bouwtechniek I en II, inclusief de Ad Onderwijsondersteuner Bouwtechniek I en II Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Consumptieve Techniek I en II, inclusief de Ad Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Elektrotechniek I en II, inclusief de Ad Onderwijsondersteuner Metaal-Elektro-Installatietechniek (MEI), Elektrotechniek Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Mechanische Techniek I en II, inclusief de Ad Onderwijsondersteuner Metaal-Elektro-Installatietechniek (MEI), Mechanische Techniek Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Motorvoertuigentechniek I en II Leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Werktuigbouwkunde I en II Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Sociaal-Pedagogische Hulpverlening Personeel en Arbeid Technische Natuurkunde Masteropleidingen geen Bacheloropleidingen geen Masters Industrial Innovation (onbekostigde masteropleiding die in de vorm van een joint degree met Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland en Saxion wordt uitgevoerd) Stakeholders Het beroepenveld is door middel van adviesraden op instituutsniveau systematisch betrokken bij de inhoud en vormgeving van het bestaande opleidingsaanbod. Studenten hebben invloed via medezeggenschapsraden en opleidingscommissies. De overheid is betrokken via haar accreditatiesystemen. De behoefte aan nieuw opleidingsaanbod wordt gericht zowel kwalitatief als kwantitatief onderzocht bij het beroepenveld (veelal inclusief locale en regionale overheden) en getoetst aan de belangstelling van studenten. De overheid toetst de kwaliteit en macrodoelmatigheid van aanvragen voor nieuwe opleidingen. Het werkveld participeert bovendien in klankbordgroepen/adviescommissies die worden ingericht bij de projectmatige ontwikkeling van nieuwe opleidingen. 2.3 Ontwikkelingen portfolio Bachelors Drie nieuwe bacheloropleidingen (Toegepaste Gerontologie, Lifestyle en Automotive) zijn met ingang van september 2010 aan het bekostigde onderwijsportfolio toegevoegd. Voor leslocaties Eindhoven en Venlo is een nieuwe bacheloropleiding Mechatronica in aanvraag. Om kwalitatieve en organisatorische redenen was Fontys Hogeschool Sociale Studies genoodzaakt lesplaats Tilburg te sluiten. Bij gebrek aan belangstelling werd de voltijdvariant van de lerarenopleiding Consumptieve Technieken van Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven stopgezet. 11

12 De Fontysopleidingen Pedagogiek en Podotherapie in Amsterdam werden overgedragen aan Hogeschool INHolland. Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing verplaatste haar opleidingen van Amsterdam naar Utrecht, waar een intensieve onderwijssamenwerking is aangegaan met de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg (locatie Utrecht). Per 1 september, gelijktijdig met de verhuizing, kreeg de theologieopleiding van Fontys te Utrecht de formele erkenning als Hoger Instituut voor de Godsdienstwetenschappen vanwege de Rooms Katholieke Kerk. De Tilburgse opleidingen van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing werden overgedragen aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg, waarvan zij per formeel onderdeel uitmaken. Deze opleidingen zijn niet langer kerkelijk erkend, maar richten zich voortaan op het werkveld van levensbeschouwelijke begeleiding en vorming. De lesplaatsen Hengelo en Sittard zijn in afbouw. Minors In het voorjaar werd nieuw minorbeleid vastgesteld dat met ingang van studiejaar wordt ingevoerd. Fontys handhaaft zijn major-minormodel. De huidige verdiepende minors worden niet meer Fontysbreed aangeboden en kunnen als opleidingsminor indalen in de bachelors. Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe beleid werd het aantal minors in 2010 gereduceerd van 85 tot 57, waarvan 30 breed toegankelijke en 27 domeinspecifieke, verdiepende minors. Sommige minors worden in meerdere talen aangeboden. Van het totaal worden 45 minors in het Nederlands aangeboden, 16 in het Engels en één in het Duits. Masters Fontys kreeg er één nieuwe onbekostigde masteropleiding bij: Industrial Innovation, die in de vorm van een joint degree met Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland en Saxion wordt aangeboden. Vanwege te geringe belangstelling werd de werving van de masteropleiding Career Development stopgezet. Associate degrees Drie nieuwe Associate degrees gingen per september van start: ICT Service Management (binnen de bachelor hbo-ict) Small Business and Retail Management (binnen de bachelor Small Business and Retail Management) Medische Laboratoriumdiagnostiek (binnen de bachelor Applied Science) Drie Associate degrees in het educatieve domein kregen een lesplaats in Eindhoven en zullen per van start gaan: Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn Onderwijsondersteuner Handel en Administratie Onderwijsondersteuner Uiterlijke Verzorging Fontys vindt het wenselijk dat Associate degrees in de toekomst een eigenstandige positie gaan innemen: een tussenniveau en daarmee een belangrijke schakel tussen mbo en hbo. Op deze wijze behoudt het hbo een helder profiel dat opleidt tot een herkenbaar hbo-diploma, met grote waarde op de arbeidsmarkt. Overige wijzigingen De naam van de landelijke bacheloropleiding Management, Economie en Recht wijzigde in Bedrijfskunde Management, Economie en Recht. De Juridische Hogeschool startte met een in Nederland unieke verkorte opleiding HBO-rechten voor notarisklerken. 2.4 Uitvalpreventie en studierendement Om de studie-uitval te verminderen en de instroom te verbeteren zet Fontys in samenwerking met het toeleverende veld stevig in op de optimalisatie van studievoorlichting, studiekeuze en aansluiting. Fontysbreed nam de studie-uitval in het eerste jaar met 5% af. De rendementsverbetering bij havisten is met 8% het hoogst. Bij mbo ers is de studieuitval verminderd met 3% en bij vwo ers valt 2% minder uit dan in Met het project Boeien? & Binden! nam Fontys deel aan landelijke experimenten gericht op de effectiviteit van studiekeuzegesprekken. Dit project wordt gekenschetst als een aanjager voor uitvalpreventie. 12

13 Fontys participeert in het landelijke project Kies Actief dat is gericht op vermindering van de studie-uitval en verbetering van de studiekeuze- en studieloopbaanprocessen van studenten in het mbo, vo (met name havo) en de hbopropedeuse. 2.5 Studenttevredenheid Studenttevredenheid is een van de criteria waarop Fontys de prestaties van haar instituten en diensten nadrukkelijk beoordeelt. Alle instituten en diensten analyseren de interne en externe metingen met als doel een verdere focus op de kwaliteit(szorg) van het onderwijs en van de ondersteunende processen. Fontys Studentenmonitor Jaarlijks meet Fontys - naast de landelijke NSE- enquête - middels een extra eigen meting met één vraag de ontwikkeling van de algemene studenttevredenheid. Uit deze meting bleek dat studenten gemiddeld het rapportcijfer van een 6,54 geven voor hun studie bij Fontys, een stijging van 0,14 procentpunt ten opzichte van de meting in december 2009 en een stijging van 0,74 procentpunt ten opzichte van de eerste decembermeting in De resultaten tonen aan dat de trend van een stijgende studenttevredenheid zich ook in 2010 heeft doorgezet. Nationale Studenten Enquête Fontys scoorde in de Nationale Studenten Enquête over de hele linie 3,57 op een vijfpuntsschaal (2009: 3,52). Op vijf van de zestien vraaggebieden scoorde Fontys hoger dan het landelijk gemiddelde, op zes gelijk aan het landelijk gemiddelde en op vijf lager dan het landelijke gemiddelde. Stellingen (themascores) Fontys 2010 Landelijk hbo Je studie in het algemeen 3,6 3,7 Inhoud 3,4 3,4 Algemene vaardigheden 3,7 3,7 Wetenschappelijke vaardigheden 3,2 3,2 Voorbereiding beroepsloopbaan 3,6 3,6 Docenten 3,6 3,5 Informatievoorziening 3,2 3,3 Studiefaciliteiten 3,4 3,3 Informatiepunt 3,4 3,5 Toetsing en Beoordeling 3,2 3,2 Studierooster 3,2 3,1 Studielast 3,2 3,3 Studiebegeleiding 3,5 3,5 Studieomgeving 3,6 3,7 Huisvesting 3,3 2,9 Betrokkenheid 3,1 3,0 Studenten zijn in 2010 het meest tevreden over de sfeer op de opleiding, de docenten en de inhoud van de opleiding. Studenten zijn het minst tevreden over de informatie vanuit de opleiding, de toetsing en beoordeling, en de studielast. Elsevier In het Elsevieronderzoek spraken de studenten hun tevredenheid uit over de faciliteiten, het onderwijsprogramma, de docenten, de toetsing, de communicatie en de organisatie. Als voorname bron gebruikte Elsevier de hierboven genoemde NSE. Alle 27 onderzochte Fontysopleidingen scoorden minstens een 6,5. De vier bacheloropleidingen Small Business and Retailmanagement, Commerciële Economie, Management, Economie en Recht, en HBO-rechten scoorden significant hoger dan het landelijke gemiddelde, twee scoorden significant lager. In de ranking van het opinieblad scoorde Fontys nadrukkelijk beter dan in 2009, toen zij niet voorkwam in de top vijftien. In 2010 deelt Fontys een zevende plaats in de ranking van multisectorale hogescholen. Keuzegids Hoger Onderwijs In de Keuzegids Hoger Onderwijs noteerde Fontys de vijfde plaats van de twaalf grote hogescholen in Nederland. Opleidingen met een topdrie notering zijn: Eerste plaats: docent Moderne Talen (Tilburg), docent Techniek (Eindhoven), docent Exacte Vakken (Tilburg), Financial Services Management (Eindhoven), Informatica (Venlo), HBO-rechten (Tilburg), Small Business & Retailmanagement (Eindhoven) en Bedrijfskunde (Tilburg). 13

14 Tweede plaats: Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische Technieken (Eindhoven), Pedagogiek (Eindhoven) en Werktuigbouwkunde (Venlo). Derde plaats: docent Maatschappijvakken (Tilburg), Communicatie (Tilburg), Pedagogiek (Amsterdam) Sporthogeschool (Tilburg), docent Drama, Elektrotechniek (Venlo) en pabo Venlo. 2.6 Toelatingsbeleid Het toelatingsbeleid bleef ongewijzigd. Een mbo- (niveau 4), havo- of vwo-diploma met het juiste profiel en vakkenpakket geeft volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in principe toegang tot alle Fontysbacheloropleidingen. Uitzonderingen zijn opleidingen met aanvullende eisen. Dit zijn de opleidingen voor de kunsten, logopedie en lichamelijke oefening. Geschiktheid voor deze opleidingen wordt in het algemeen getoetst via een toelatingsonderzoek. Wie niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen kan toegelaten worden via het toelatingsonderzoek. Voorwaarde voor dit onderzoek is dat de student 21 jaar of ouder is op het moment dat de opleiding start. Werknemers en werkzoekenden die niet voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen maar wel een bachelordiploma ambiëren, kunnen via een EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) toegelaten worden tot een opleiding op maat. Het kader voor de toelatingseisen voor masteropleidingen is in de WHW vastgelegd. Toelatingseisen voor cursussen zijn niet in de WHW vastgelegd en worden per cursus bepaald. 2.7 Aansluiting met vo en mbo Aansluiting vo-hbo In het kader van de aansluiting met het voortgezet onderwijs (vo) en het verstevigen van de contacten met de toeleverende vo-scholen werden diverse acties ondernomen: Fontys trad toe tot het Netwerk VO-HO West-Brabant van vijftien vo-scholen en alle Brabantse hoger onderwijsinstellingen. Doel is het verbeteren van de aansluiting door samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring. Het Fontys Decanen Service Centrum organiseerde samen met de decanenkring Eindhoven twee goed bezochte docentendagen. De jaarlijkse Decanendag Limburg stond in het teken van de warme overdracht van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. Fontys Hogescholen. Hogeschool Zuyd en de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs organiseerden een vervolgconferentie rondom de opbrengsten van aansluitingsprojecten in het kader van het convenant Improving Connections. Fontys Campus Venlo sloot een convenant met drie Venlose vo-scholen ter verbetering van de aansluiting. Al eerder startte Fontys Internationale Hogeschool Economie in samenwerking met een vo-school in Venlo een aansluitingsproject vo-hbo. Aansluiting mbo-hbo De doorstroom mbo-hbo werd in een nieuw perspectief gezet. De Colleges van Bestuur van Fontys en tien ROC s uit Brabant en Limburg evalueerden hun Afsprakenkader en maakten nieuwe afspraken voor de komende vier jaren. De samenwerking mbo-hbo zal zich meer dan de afgelopen jaren concentreren op twee doelstellingen: 1. Verbetering van de doorstroom naar Fontys. Fontys zet in op herstel van het 10%-marktaandeel in de landelijke mbo-instroom in Na een daling van het marktaandeel tot 7,3% in 2009, werd in 2010 een lichte stijging naar 8,0 % gemeten. 2. Verhoging van de kans op studiesucces. Beoogd wordt een halvering van de studie-uitval in het eerste studiejaar, conform de strategische beleidsagenda voor hogescholen. Met besturen van de ROC s zullen maatwerkafspraken worden gemaakt. Een aansprekend voorbeeld van de samenwerking tussen mbo-hbo betreft het onder één Fontysdirecteur plaatsen van het ROC Laboratoriumonderwijs en Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen. 14

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 2 Fontys Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Groei door aandacht en uitdaging Fontys Jaarverslag 2011 3 Inhoudsopgave Kwaliteit zichtbaar in studenten-

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 2 Fontys JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Groei door aandacht en uitdaging: op koers Fontys JAARVERSLAG

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 D e H A N i n v e s t e e r t j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 m i s s i e : d e h a n i n 2 0 0 8 Het hoger beroepsonderwijs aan de HAN is afgestemd op de individuele wensen van studenten en cursisten, zowel

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Saxion Jaarverslag 2011

Saxion Jaarverslag 2011 Saxion Jaarverslag 2011 Saxion in perspectief Ook in dit jaarverslag: 10 interviews over Saxion jaarverslagsaxion.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 2 3 4 1. De resultaten 4 1.1 Onderwijs 10 1.2 Bedrijfsvoering

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages Jaarverslag 2013 Verplichte rapportages 1 Inhoudsopgave Ten geleide Prestatieafspraken Opleidingsaanbod Kwaliteitsbeleid Toelatingsbeleid Praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie Promovendi Marktactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Kerngegevens 8 Algemeen 1. Onderwijs 10 2. Kwaliteit en Accreditatie 18 3. Internationalisering

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

Notitie Prestatieafspraken OCW

Notitie Prestatieafspraken OCW Notitie Prestatieafspraken OCW van HZ University of Applied Sciences Vlissingen, 18 juni 2012 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Deze notitie bevat het voorstel van de HZ op grond van het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaar verslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarvers Inholland 2013 Jaarverslag Inholland

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

2004 jaarverslag. 2004 jaarverslag. Anytime Anyplace Anywhere? Fontys antwoordt. the learning community. 2004 jaarverslag Fontys Hogescholen

2004 jaarverslag. 2004 jaarverslag. Anytime Anyplace Anywhere? Fontys antwoordt. the learning community. 2004 jaarverslag Fontys Hogescholen 2004 jaarverslag Fontys Hogescholen Anytime Anyplace Anywhere? Fontys antwoordt. the learning community Op FontysOnline is een samenvatting opgenomen van dit jaarverslag, evenals een vertaling daarvan

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie