Resultaten onderzoek. Risico management. Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten onderzoek. Risico management. Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt"

Transcriptie

1 Resultaten onderzoek Risico management Stand van zaken in de top van de Nederlandse markt Onderzoeksresultaten Telefonisch onderzoek onder 102 organisaties in top van Nederlandse zakelijke markt In opdracht van MCS PR en McAfee. Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy: Ruud Alaerds, directeur, Keala Consultancy Marcel de Jong, Business Development Manager Keala Research & Consultancy Breda, 7 december 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Toelichting Aanleiding onderzoek Doelstelling onderzoek Problematiek Opzet onderzoek Indeling onderzoeksrapportage Onderzoeksverantwoording Onderzoeksmethode Steekproef...4 Betrouwbaarheid...4 Weegfactoren Projectcoördinatie...6 Opmerkingen met betrekking tot het onderzoek en rapportage Conclusie Bevindingen IT risico & perceptie van IT risico IT risico & organisatie strategie Profiel van Nederlands grootste organisatie m.b.t. IT risico Aandacht voor IT risico bij topmanagement Belang en risico op afdelingsnivo Actie plan Prioriteiten in IT security risico IT Security betrokkenheid Inschakelen van externen voor IT security Bewustzijn in de totale organisatie Inschatting van schade...21 Bijlage...22 Vragenlijst gebruikt bij telefonische interviews

3 1. Inleiding 1.1. Toelichting Dit onderzoek is in opdracht van communicatiebureau MCS PR en security leverancier McAfee uitgevoerd. In november 2012 zijn 102 interviews telefonisch uitgevoerd bij grotere organisaties in Nederland. De organisaties vertegenwoordigen de brede top van de zakelijke markt. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd in de interviews. Dit document bevat de resultaten van deze studie. Het is ingedeeld in een management samenvatting voorzien van figuren en een vragenlijstbijlage. Een tabellenbijlage met alle resultaten in detail is los verkrijgbaar Aanleiding onderzoek MCS PR en McAfee hebben Keala Research & Consultancy gevraagd een onderzoek uit te voeren naar perceptie en stand van zaken op gebied van risico management in IT onder in Nederland actieve grotere organisaties. De beoogde respondent bij deze organisaties is IT eindverantwoordelijk. Dus IT management, CIO, IT Director en dergelijke functiebenamingen zijn de gewenste respondenten. 2

4 1.3. Doelstelling onderzoek Dit onderzoek dient aan het licht te brengen of organisaties die behoren tot de top van de Nederlandse zakelijke markt op het gebied van IT risico management een voldoende bewustzijn hebben opgebouwd en daarbij goede voorzieningen hebben getroffen Problematiek Risico management in IT lijkt een onderwerp dat bij grote organisaties duidelijk onder de aandacht moet zijn. Het vermoeden bestaat echter dat niet elke grote organisatie dit onderwerp duidelijk in beeld heeft. Beveiliging en risico bepaling gekoppeld aan de waarde die processen, systemen en gegevens hebben voor een organisatie, lijkt een gebied waar men nog veel verbetering in kan aanbrengen Opzet onderzoek Om deze vermoedens nu eens te toetsen is besloten om deze organisaties te vragen in hoeverre het risico dat men loopt op gebied van IT systemen goed kent en ook of men hier al maatregelen toe heeft getroffen. Door een aantal controle vragen te stellen kan vastgesteld worden of wenselijkheid en daadwerkelijke maatregelen en/of beleid van toepassing zijn Indeling onderzoeksrapportage Dit document is ingedeeld in een management samenvatting voorzien van figuren, een tabellenbijlage en een vragenlijstbijlage. 3

5 2. Onderzoeksverantwoording 2.1. Onderzoeksmethode Voor het primaire deel van dit onderzoekstraject hebben uit naam van Keala Research met betrekking tot het onderzoek naar risico management in IT telefonisch interviews plaatsgevonden in de Nederlandse zakelijke markt. De interviews hebben plaatsgevonden binnen het kader van het onderzoek en hadden uitsluitend betrekking op het betreffende onderwerp. Dat wil zeggen dat er in het veldwerk geen combinatie van verschillende onderwerpen heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek betreft een nulmeting. De nulmeting is uitgevoerd in de maand november Steekproef Betrouwbaarheid De uitkomsten in dit onderzoek zijn onderhevig aan steekproeffouten/-marges, hetgeen betekent dat de gemeten waarden in werkelijkheid hoger of lager uitvallen. Bij de interpretatie van de gegevens dient hiermee rekening te worden gehouden. Om te bepalen hoeveel de waarden in werkelijkheid kunnen variëren, kan gebruik worden gemaakt van onderstaande marge = 1,96 x PxQ n - 1 waarbij: P = steekproefuitkomst Q = 1 - P n = aantal respondenten berekening inzake het 95% betrouwbaarheidsinterval. Op basis van deze berekening kan met 95% waarschijnlijkheid worden berekend hoeveel hoger of lager de gemeten waarden in werkelijkheid zouden kunnen zijn. 4

6 In het nomogram voor nauwkeurigheidsmarges kunnen deze betrouwbaarheidsintervallen voor de respectievelijke steekproefresultaten worden afgelezen. In het nomogram is te zien dat voor een steekproef voor de zakelijke markt van 102 interviews met als interviewresultaat 10% (of 90%), een boven- en ondermarge geldt van ongeveer 6%. Dit betekent dat bij herhaling van het onderzoek bij een soortgelijke steekproef, met 95% zekerheid, het resultaat zal liggen binnen de range (10-6%) tot (10+6%). Of anders gezegd, in "werkelijkheid" zal, met 95% zekerheid, het antwoord liggen tussen 4% en 16%. Indien we bij een volgende meting uitkomen op 20% bij een zelfde aantal interviews dan ligt het "werkelijke" percentage (zie nomogram) tussen 12% en 28% (20% +/- 8%). Bovengenoemde range (4% - 16%) en de nu gevonden range (12% - 28%) overlappen elkaar wel. Dit betekent dat het verschil tussen het eerste percentage (10%) en het tweede percentage (20%) statistisch niet significant is. Er is dus pas sprake van een significant verschil als beide ranges elkaar niet overlappen. Weegfactoren Er zijn voor de analyse en representatie van de resultaten van dit onderzoek geen weegfactoren gebruikt. De steekproef kent een benaderbaar zelfde proportie van de markt dan de werkelijke markt. 5

7 2.5. Projectcoördinatie De algehele coördinatie van het onderzoek is in handen van Keala Consultancy (projectleiding Marcel de Jong). Daarnaast dragen gekwalificeerde analisten van Keala Research zorg voor de controle en kwaliteitsbewaking van het veldwerk, de statistische analyse en de basis voor rapportage. Opmerkingen met betrekking tot het onderzoek en rapportage De antwoorden en opvattingen van de respondent zijn generaliseerbaar naar de populatie, maar er moet bij de interpretatie van de resultaten rekening mee worden gehouden dat deze zijn gebaseerd op interviewgegevens en dat antwoorden van de respondenten kunnen afwijken van de feitelijke realiteit. Tevens kan het voorkomen dat onderzoeksresultaten gebaseerd zijn op de antwoorden van een gering aantal respondenten. Deze resultaten dienen, alhoewel vermeld, slechts als indicatief te worden beschouwd. Bij de rapportage van resultaten gebaseerd op een schaal, of vragen waarbij slechts één antwoord mogelijk is, komt het soms voor dat het totaal aan antwoorden uitkomt op een enkel procent meer of minder dan 100%. Dit is het gevolg van een optelling van afgeronde cijfers. Er is voor gekozen geen correcties in de resultaten aan te brengen om optelling tot 100% mogelijk te maken; dit om een zo exact mogelijk beeld weer te geven van de afzonderlijke onderzoeksuitkomsten. 6

8 3. Conclusie Tweederde van de grote organisaties in Nederland heeft IT risico tot prioriteit verklaart en ziet de strategie die zij volgt op IT security in lijn met de organisatie strategie. Toch maakt meer dan de helft van de grote organisaties in Nederland geen inschatting van de schade die men oploopt bij een doorbraak van haar IT security. Sterker nog. Een derde van de organisaties die IT risico tot prioriteit heeft verklaard en van mening is dat men IT security in lijn heeft gebracht met de organisatie strategie heeft geen enkele schade inschatting gemaakt. Binnen de tweederde van de grote organisaties waar men IT risico tot top prioriteit heeft verklaard, heeft 1 op de 5 niet een actieplan wanneer er een doorbraak is in de IT systemen. De perceptie en wens ten aanzien van IT security is dus duidelijk bij grote organisaties in Nederland. Echter de maatregelen blijven daarbij toch achter. Dit leidt tot het vermoeden dat een doorbraak van de IT security bij ook grote organisaties eerst moet plaatsvinden voordat men ook daadwerkelijk tot actie over gaat. Prioriteit leidt dus niet automatisch tot maatregelen wat IT security betreft Bevindingen Er zijn wisselende prioriteiten per sector voor IT security. Vooral dienstverleners kennen in meerderheid een hoge prioriteit toe aan IT security. Een probleem is wel gelegen in het feit dat toch bij 34% van de ondervraagde organisaties er nauwelijks directie aandacht is voor de risico s die men met haar IT systemen loopt. IT security lijkt vooral in het bewustzijn van IT management en IT medewerker aanwezig te zijn. Maar wordt nog niet gedragen vanuit de brede organisatie. IT security is vooral een aangelegenheid die door de IT mensen van grote organisaties wordt ingevuld. Eenvijfde van de ondervraagde organisaties ziet IT security niet in relatie tot haar organisatie strategie. Geeft dus eigenlijk aan dat ongeoorloofde toegang tot haar systemen geen probleem voor het voortbestaan van de organisatie vormt. Het is opvallend dat het risico op ongeoorloofde toegang van IT systemen voor de commerciële afdelingen het grootst wordt geacht. En dat de impact bij zo n doorbraak ook groot is bij 80% van de organisaties. 7

9 4. IT risico & perceptie van IT risico Ruim driekwart van de grootste organisaties in Nederland beschouwt IT-beveiligingsrisico s als een (top)prioriteit. Daarnaast vindt 17% dit een belangrijk onderwerp, waar ze geen prioriteit van zullen maken. Met name relatief veel dienstverleners achten het IT-beveiligingsrisico van groot belang. Organisaties binnen de productie en logistiek hechten hier relatief wat minder belang aan. Ruim één op de drie organisatie binnen dit segment geven aan dit maar enigszins belangrijk of zelfs onbelangrijk te vinden. 8

10 4.1. IT risico & organisatie strategie Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre het beleid rondom IT security er op is gericht om de bedrijfsstrategie te ondersteunen. Bijna 80% geeft aan dit in voldoende of in sterke mate het geval is. Met name zakelijke dienstverleners geven aan de IT security de bedrijfsstrategie in sterke mate ondersteunt. Aangenomen mag worden dat het met name de financiële dienstverleners zijn, waar dit van toepassing is. 9

11 4.2. Profiel van Nederlands grootste organisatie m.b.t. IT risico Bovenstaande combinerend leert dat twee op de drie grotere organisaties in Nederland ITbeveiligingsrisico s als een (top) prioriteit beschouwen welke onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie. Opvallend is dat met name de zakelijke dienstverlening hier een halszaak van lijkt te maken. Daar ligt dat percentage op bijna 80%. Binnen de branche industrie zijn relatief veel organisaties die het IT-beveiligingsrisico wel als belangrijk beschouwen, maar het geen onderdeel van de bedrijfsstrategie vinden. Circa 15% van de organisaties heeft een zogenaamd neutraal profiel en hebben derhalve niet echt een beleid rond IR-beveiligingsrisico s. 10

12 4.3. Aandacht voor IT risico bij topmanagement Voor 86% van de organisaties is IT risico zelfs zo belangrijk dat het minimaal één keer maar dikwijls meerdere malen per jaar wordt besproken met het topmanagement van de organisatie. Logischerwijs komt dat vaker voor bij bedrijven die de IT-beveiligingsrisico s als een topprioriteit beschouwen. Slechts bij zo n 10% van de organisaties worden de IT-beveiligingsrisico s niet op directie maar op een lager niveau van de organisatie besproken. Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat IT-beveiliging zich niet alleen maar beperkt tot de IT-afdeling, maar dit onderwerp breder door de organisatie wordt gedragen. In hoeverre dat wordt gedragen is natuurlijk afdelingsafhankelijk. Daarom is binnen dit onderzoek gevraagd in hoeverre afdelingen binnen organisaties voorkomen en in welke mate ze van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Dit laatste in natuurlijk weer sterk sectorafhankelijk. 11

13 5. Belang en risico op afdelingsnivo Onderstaand figuur laat zien dit nagenoeg iedere organisatie beschikt over een afdeling administratie. Andere veel voorkomende- afdelingen zijn IT en HR. Sectorspecifieke afdelingen, waaronder ook productie komen logischerwijs aanzienlijk minder vaak voor. Maar ook een afdeling als belastingen en R&D komen relatief bij weinig orgamisaties voor. 12

14 In hoeverre deze afdelingen dan van belang zijn in relatie tot de bedrijfsvoering van de organisatie laat onderstaand figuur zien. Indien aanwezig, wordt de sectorspecifieke afdeling als mede de afdeling productie relatief het vaakst gezien als bedrijfskritisch, op de voet gevolgd door de afdeling administratie en IT. Afdeling HR en meer opvallend de afdeling R&D worden aanzienlijk minder vaak als bedrijfskritisch beschouwd. Per aanwezige afdeling is vervolgens geïnventariseerd in hoeverre wordt ingschat hoe groot de kans is dat derden ongewenst toegang kunnen krijgen tot de systemen en gegevens van die betreffende afdeling. De meeste organisaties geven aan het voor derden nagenoeg onmogelijk is om toegang tot systemen te krijgen voor welke afdeling dan ook. 13

15 Afdelingen die er op dat vlak relatief iets minder goed uitkomen zijn de afdeling verkoop en wederom opvallend de afdeling R&D. 14

16 Het al dan niet makkelijk verkrijgen van toegang tot systemen door derden is één kant van de medaille. De andere kant betreft de eventuele impact mocht een derden zichzelf ongewenst toegang hebben verschaft. Dan blijkt dat de sector specifieke afdelingen en de afdeling IT het meest kwetsbaar, gevolgd door de afdeling administratie. Het ongewenst toegang krijgen zal de minste impact hebben op de afdelingen inkoop en marketing. 15

17 6. Actie plan Hiervoor is reeds geconstateerd dat het niet makkelijk is voor derden om toegang krijgen tot de systemen van de verschillende afdelingen. Mocht dat wel gebeuren dan beschikt 60% van de organisaties over een actie-plan om een eventueel risico tegen te gaan. Circa 40% heeft dus geen plan. Bij circa 15% van de organisaties met een actieplan, maakt dit plan onderdeel uit van het risk management binnen de organisatie. Met name onder dienstverleners zijn er relatief veel organisaties te vinden die een actieplan hebben ter voorkomen van grote gevolgen bij het eventueel toegang krijgen van derden tot systemen en gegevens. 16

18 7. Prioriteiten in IT security risico Welke vormen van risico s als gevolg van IT worden als belangrijk beschouwd door grotere organisaties in Nederland? Dan kan geconcludeerd worden dat top organisaties nagenoeg alle vormen als belangrijk beschouwen, maar ze maken zich met namen druk om het ongewenst toegang krijgen van derden tot systemen en de eventuele gevolgschade in de vorm van reputatie en imago. Ook het ongewenst verstoren van bedrijfsprocessen wordt als een prioriteit gezien. 17

19 8. IT Security betrokkenheid Het blijkt dat met name security algemeen en IT gerelateerde personen genoemd worden als betrokkenen bij IT security risico. Opvallen is dat slechts 8% hier algemeen management noemt. IT Security risico s lijken vooral een zaak voor specifieke IT- en beveiligingsfunctionarissen te zijn. 18

20 9. Inschakelen van externen voor IT security De overgrote meerderheid van de organisatie maakt gebruik van externe partijen voor haar IT security. Dit is een marktbreed verschijnsel. Zowel meer generalistische partijen als duidelijk specialistische partijen worden ingeschakeld. Opvallend is het dat men zelden een audit of assessment specialist noemt in dit verband. 19

21 10. Bewustzijn in de totale organisatie Een conclusie die onmiddellijk getrokken kan worden is dat de IT organisatie redelijk alleen staat in haar bewustzijn van de risico s die men als organisatie loopt op het gebied van IT. Noch algemeen of afdelingsmanagement, noch medewerker is zich over het algemeen goed bewust van de IT risico s aldus de respondenten. Schrijnend is de inschatting die wordt gemaakt dat in een kwart van de gevallen het algemeen management zich slecht of niet bewust is van gevaar voor en gevolgen van ongewenste toegang tot IT systemen en gegevens. 20

22 11. Inschatting van schade Is het een vanzelfsprekendheid dat een inschatting van de mogelijke schade bij ongeoorloofde toegang van IT systemen wordt gemaakt door grote organisaties. Het antwoord is helaas: Nee. Zo n 50% tot 60% heeft niet een duidelijke inschatting gemaakt van de mogelijke schade die men loopt als gevolg van doorbraken in haar IT. Kent dus eigenlijk niet de omvang van het IT risico dat men kan lopen. Zelfs bij de zich meest bewuste organisaties waar IT risico een (top) prioriteit is, is een raming van de mogelijke schade geen vanzelfsprekendheid. Ruim een derde weet niet wat de omvang van de mogelijke schade is uitgedrukt in geld, imago/reputatie of operationele achterstand die men kan oplopen. 21

23 Bijlage Vragenlijst gebruikt bij telefonische interviews * intro Goede<%~_DayPart_%>, u spreekt met <%~_IterName_%> van marktonderzoekbureau Keala Research. Ik ben op zoek naar de ICT eindverantwoordelijke binnen uw organisatie. Dat is wellicht de directeur IT of de CIO. Indien juiste contactpersoon: Goede<%~_DayPart_%>, u spreekt met <%~_IterName_%> van marktonderzoekbureau Keala Research en we willen u vragen mee te doen met een telefonisch onderzoek. Wij voeren korte interviews uit. We stellen u een paar algemene vragen over hoe u in uw organisatie omgaat met de risico s die het loopt en met name op het gebied van IT. De resultaten hiervan worden, uiteraard anoniem verwerkt. Zou ik u hierover een aantal vragen mogen stellen? Het interview duurt maximaal 15 minuten. De resultaten van dit onderzoek worden uiteraard anoniem verwerkt en zullen op geen enkele wijze gepersonaliseerd beschikbaar worden gesteld aan derden. Routing: Q1 22

24 In dit blok stellen we u een aantal vragen die wij nodig hebben om uw organisatie op een juiste wijze te kunnen indelen. Zoals eerder aangegeven zullen uw antwoorden uitsluitend anoniem worden verwerkt. Q1. Wat is uw functie? * single response Bedrijfsleider / vestigingsmanager Hoofd administratie Controller / hoofd financiën / financieel directeur / CFO Hoofd automatisering CIO of IT Directeur Operations manager / COO Office manager / facilities manager Systeembeheerder of netwerkbeheerder 998. Anders, namelijk: -9. Zegt niet GA NAAR Q2 Q2. Maakt uw vestiging onderdeel uit van een grotere organisatie? * single response Nee, we zijn de enige vestiging Ja, meerdere bedrijven en/of vestigingen; dit is het hoofdkantoor Ja, meerdere bedrijven en/of vestigingen; hoofdkantoor elders in Nederland Ja, meerdere bedrijven en/of vestigingen; hoofdkantoor in het buitenland Weet niet Zegt niet GA NAAR Q2B ALS Q2A=2, 3 OF 4 GA NAAR Q3 23

25 Q3. In welke branche is uw organisatie actief? ENQ.: Het gaat hier om de belangrijkste activiteit van uw organisatie. ENQ: Vanwege de quota is er geen categorie Overig. * Single response Industrie of nutssector Bouw of installatie Transport (weg, water, lucht) Detailhandelsbedrijf; verkoopt (fabriceert niet) producten aan consumenten Groothandelsbedrijf; verkoopt (fabriceert niet) producten aan andere bedrijven Horeca Zakelijke dienstverlening Financiële dienstverlening (banken, verzekeraars, assurantietussenpersonen) Onderwijs Overheid (niet zijnde zorg of onderwijs) Zorg GA NAAR Q4 24

26 IT risico Q4. In welke mate zijn de risico s die u loopt met uw IT-systemen een topprioriteit voor uw organisatie? * Single response IT risico is een top prioriteit IT risico is een van de prioriteiten IT risico is belangrijk maar geen prioriteit IT risico is enigszins belangrijk IT risico is niet belangrijk 998. Overig antwoord: Weet niet Zegt niet GA NAAR Q4 Q5. Hoe goed sluit uw IT security strategie aan bij de strategie van uw organisatie? * Single response ENQ: Lees mogelijkheden voor Deze sluit zeer nauw aan / is daarmee verweven Deze sluit voldoende aan Deze sluit enigszins aan Deze sluit niet aan 998. Overig antwoord: Weet niet Zegt niet GA NAAR Q6 25

27 Q6. Worden de risico s die uw organisatie loopt bij ongewenste toegang tot systemen en gegevens ook op het hoogste niveau besproken? * Single response ENQ: Lees mogelijkheden voor 1. Ja, deze worden meerdere malen per jaar besproken op directie of bestuurlijk niveau 2. Ja, 1x per jaar wordt dit besproken op directie of bestuurlijk niveau 3. Nee, deze worden niet op op directie of bestuurlijk niveau besproken. Wel op afdelingsniveau 4. Nee, deze worden niet op op directie of bestuurlijk niveau besproken. En ook niet op afdelingsniveau 998. Overig antwoord: Weet niet Zegt niet GA NAAR Q7 Q7. Is uw algemeen directeur of hoofdbestuurder op de hoogte van het risico dat uw organisatie loopt bij ongewenste toegang tot systemen en gegevens? * Single response ENQ: Lees mogelijkheden voor 1. Ja 2. Nee 998. Overig antwoord: Weet niet Zegt niet GA NAAR Q8 26

28 Q8. Is uw financieel directeur of financieel verantwoordelijke op de hoogte van het risico dat uw organisatie loopt bij ongewenste toegang tot systemen en gegevens? * Single response ENQ: Lees mogelijkheden voor 1. Ja 2. Nee 998. Overig antwoord: Weet niet Zegt niet GA NAAR Q9 27

29 Q9. Ik noem u nu een aantal onderdelen van uw organisatie. Kunt u per onderdeel aangeven wat de waarde is van dat onderdeel voor uw organisatie? * Items popup Onmisbaar, kritisch voor de organisatie Zeer Belangrijk voor de organisatie Belangrijk voor de organisatie Minder belangrijk voor de organisatie Niet belangrijk voor de organisatie NVT -8. Weet niet -9. Zegt niet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Financiële administratie HR afdeling / personeel & organisatie IT afdeling of afdeling systeembeheer Sales of verkoopafdeling / orderverwerking Inkoopafdeling Marketing & relatiebeheer Logistiek, planning Productie Research & Development Open optie: aan te geven door respondent Open optie: aan te geven door respondent GA NAAR Q10 Q11. Ik noem u nu nogmaals de onderdelen. Wat is naar uw inschatting de mate van risico die dat onderdeel loopt op zaken als ongewenste toegang door derden van systemen en gegevens? * Items popup Risico is zeer hoog Risico is hoog Risico is noch hoog noch laag Risico is laag Risico is zeer laag -8. Weet niet -9. Zegt niet A. Financiële administratie B. HR afdeling / personeel & organisatie C. IT afdeling of afdeling systeembeheer 28

30 D. E. F. G. H. I. J. K. Sales of verkoopafdeling / orderverwerking Inkoopafdeling Marketing & relatiebeheer Logistiek, planning Productie Research & Development Open optie: aan te geven door respondent Open optie: aan te geven door respondent GA NAAR Q12 Q12. Wat zijn de maatregelen die uw organisatie heeft genomen om het risico op ongewenste toegang van systemen en gegevens te minimaliseren voor betreffend onderdeel? * Items popup * multiple response Er wordt meerdere malen per jaar een risico inschatting of risk assessment gemaakt Er zijn maatregelen getroffen om virussen en malware tegen te gaan Er zijn maatregelen getroffen om onbevoegden geen toegang te geven Er zijn maatregelen getroffen die een verlies van gegevens tegengaan of oplossen Er zijn maatregelen getroffen die de uitval van systemen tegengaan of oplossen -8. Weet niet -9. Zegt niet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Financiële administratie HR afdeling / personeel & organisatie IT afdeling of afdeling systeembeheer Sales of verkoopafdeling / orderverwerking Inkoopafdeling Marketing & relatiebeheer Logistiek, planning Productie Research & Development Open optie: aan te geven door respondent Open optie: aan te geven door respondent GA NAAR Q12 29

31 Q12. Stel dat er een doorbraak in de IT beveiliging is opgetreden. Heeft uw organisatie dan een actie plan dat in werking komt? * Single response 1. Ja 2. Nee Weet niet Zegt niet INDIEN Q12=1 GA NAAR Q13 INDIEN Q12=2, -8 of -9 GA NAAR Q14 ORGANISATIES MET EEN ACTIEPLAN Q13a. Is dit actieplan een onderdeel van uw IT-beleid? * Single response 1. Ja 2. Nee Weet niet Zegt niet GA NAAR Q13b ORGANISATIES MET EEN ACTIEPLAN Q13b. Is dit actieplan ook belegd door gebruik te maken van externe specialisten op IT security gebied? * Single response 1. Ja 2. Nee Weet niet Zegt niet GA NAAR Q14 30

32 Q14. Wat is nu IT risico? Ik noem hierna een aantal mogelijke vormen. Kunt u per vorm aangeven in hoeverre die hogere of lagere prioriteit hebben gekregen in uw IT security? * Items popup * Single response ENQ: Lees mogelijkheden voor top prioriteit een van de prioriteiten belangrijk maar geen prioriteit enigszins belangrijk niet belangrijk -8. Weet niet -9. Zegt niet A. Data Confidentiality vertrouwelijkheid van gegevens B. Data integrity risk onbetrouwbare / foutieve gegevens C. Relevantie risico Niet de juiste informatie bij de juiste mensen D. Project risico Projecten worden niet naar behoren uitgevoerd E. Compliancy risico Systemen/oplossingen niet up-to-date, vormen daarom een risico F. Ongeoorloofde toegang tot systemen / applicaties G. Ongewenst verstoren of uitschakelen van processen H. Open optie: aan te geven door respondent GA NAAR Q15 Q15. Wanneer het IT risico wordt ingeschat wat is dan normaliter de functionaris die dit doet of daarbij betrokken is vanuit uw organisatie? * Multiple response Bedrijfsleider Boekhouder / hoofd administratie Controller / hoofd financiën Hoofd automatisering CIO of IT Directeur Operations manager / COO Office manager / facilities manager Systeembeheerder Netwerkbeheerder Hoofd security of hoofd beveiliging 998. Anders, namelijk: -8. Weet niet -9. Zegt niet 31

33 GA NAAR Q16 Q16. Maakt u gebruik bij het inschatten van IT risico van externe organisaties? * Single response 1. Ja 2. Nee Weet niet Zegt niet INDIEN Q16=1 GA NAAR Q17 INDIEN Q16=2,-8,-9 GA NAAR Q18 ORGANISATIES WAAR MEN GEBRUIK MAAKT VAN EXTERNEN BIJ INSCHATTING IT RISICO Q17. Wat voor type externe partij schakelt u dan in? * multiple response Advies / adviseur / consultant Security specialist / IT Security bedrijf Security leverancier / leverancier van security oplossingen Software leverancier System Integrator / IT dienstverlener 998. Anders, namelijk: -8. Weet niet -9. Zegt niet GA NAAR Q18 32

34 Q18. Wat is uw inschatting van de mate waarin verschillende medewerkers of functie groepen in uw organisatie zich bewust zijn IT risico s? * Items popup * Single response ENQ: Lees mogelijkheden voor zich totaal niet bewust van de risico s matig bewust van de risico s redelijk bewust van de risico s goed bewust van de risico s zeer goed bewust van de risico s -8. Weet niet -9. Zegt niet A. Algemeen management en bestuur B. IT medewerkers C. Medewerkers algemeen / eindgebruikers D. IT management E. Financieel management F. Afdelingsmanagement GA NAAR Q19 Q19. Heeft uw organisatie ook een inschatting gedaan van de gevolgen van IT risico s? Ik doel dan op het type schade dat u loopt. Ik lees u een type voor waarbij u kunt aangeven of dit meegenomen is in de inschattingen door uw organisatie? * Items popup * Single response ENQ: Lees mogelijkheden voor Geen inschatting voor gedaan Wij zijn ons bewust van dit type schade, maar geen inschatting Hier is een inschatting over gedaan Hier hebben wij een zeer goed beeld van -8. Weet niet -9. Zegt niet A. Financiële schade B. Reputatie schade / imago schade C. Schade in tijd uitgedrukt / achter komen te lopen op GA NAAR Q20 33

35 Afsluiting Q20. We zijn aan het einde gekomen van dit interview. Als dank mag ik u een exemplaar aanbieden van de uitkomsten van dit onderzoek. Wilt u een exemplaar ontvangen? * Single response 1. Ja 2. Nee INDIEN Q20=1 GA NAAR Q21 INDIEN Q20=2 GA NAAR Q22 GEINTERESSEERDEN IN TERUGKOPPELING Q21. Wij sturen het resultaat alleen aan u als medewerkende aan dit onderzoek op. Dit doen we per . U kunt mij nu het adres sturen waarop u het resultaat wenst te ontvangen. Ik wil u er op wijzen dat wij uw privacy respecteren. Uw contactgegevens of andere gegevens zullen niet aan derden of opdrachtgever worden doorgestuurd adres: GA NAAR Q22 Q22. Het is mogelijk dat door de vragen die zijn gesteld of om andere reden u geinteresseerd bent in meer informatie. De opdrachtgever achter dit onderzoek kan daarover vrijblijvend contact met u opnemen. ENQ: Noem nu desgewenst de naam van de opdrachtgever: McAfee Ik wil u er daarbij op wijzen dat indien u dat contact wenst wij de interview resultaten niet verstrekken aan deze organisatie. Zij maken deel uit van het onderzoek en dus uw privacy. Wenst u een contact met de opdrachtgever? * Single response 1. Ja 2. Nee INDIEN Q20=1 GA NAAR Q21 INDIEN Q20=2 GA NAAR END 34

36 GEINTERESSEERDEN IN CONTACT MET OPDRACHTGEVER U kunt nu u naam geven aan ons, dan zorgen wij dat de opdrachtgever contact met u opneemt via het algemene telefoonnummer van uw organisatie 97. Voornaam 98. Achternaam GA NAAR END End. Hartelijk dank voor uw medewerking. Wij wensen u nog een prettige dag. 35

ICT-ontwikkelingen binnen de zorgsector in Nederland

ICT-ontwikkelingen binnen de zorgsector in Nederland ICT-ontwikkelingen binnen de zorgsector in Nederland Breda, september 2011 Uitgebracht door Heliview Research & Heliview Consultancy Samensteller: Niels Nieuwlaat ICT-ontwikkelingen binnen de zorgsector

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014

FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 Klik om de stijl te bewerken FLEXMIGRANTEN IN NEDERLAND ONDERZOEK 2014 IN OPDRACHT VAN Conclusr Research B.V. 28 november 2014 drs. Willeke van Baars business unit manager HR onderzoek Conclusr Research

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Big Data Big Decisions Market Dynamics

Big Data Big Decisions Market Dynamics Big Data Big Decisions Market Dynamics Scope De module Big Data Market Dynamics bevat een analyse van de Big Data markt zoals die zich de komende jaren in Nederland gaat ontwikkelen. Het is de synthese

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie INLEIDING Wanneer het economische vertrouwen stijgt, stijgen ook de vertrekintenties. Dit biedt een uitdaging

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina... Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...6 Variabelen...7 i Vragenlijst Toelichting Lost sales/ business

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling omnibusenquête 2011 deelrapport flexibel werken OMNIBUSENQUETE 2011 Deelrapport: flexibel werken Februari 2012 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Josée Boormans, Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek ISDN-2. t.b.v. OPTA

Eindgebruikersonderzoek ISDN-2. t.b.v. OPTA Eindgebruikersonderzoek ISDN-2 t.b.v. OPTA Breda, 5 december 2011 Heliview Research Drs. Willeke van Baars, Business Unit Manager ICT Lage Mosten 1 Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)765482000 Fax:

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven M200719 Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven drs. R.M. Braaksma dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Een 'directe buitenlandse

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Digitale Transformatie

Digitale Transformatie Digitale Transformatie In januari 16 hebben 18 mensen de vragenlijst ingevuld die ik onder mijn LinkedIn contacten verspreid heb. In dit document presenteer ik de onderzoeksresultaten. Samenvatting Alle

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

Onderzoeksmonitor CONVERGENTIE MONITOR 2016 Netto 700 telefonische interviews onder ICT verantwoordelijken in Nederland

Onderzoeksmonitor CONVERGENTIE MONITOR 2016 Netto 700 telefonische interviews onder ICT verantwoordelijken in Nederland CONVERGENTIE MONITOR 2016 Netto 700 telefonische interviews onder ICT verantwoordelijken in Nederland Informatie - brochure Convergentie monitor 2016 Onderdelen doel functie Strategie / keuze / richting

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Vrouwen In maatschappelijke Besluitvorming (VIB 2010) Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Datum: 20 augustus 2010 Referentie: 14665.PW/SD/ND GfK Panel Services Benelux

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid.

HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid. HRM-index februari 20 HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid. Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid De HRM-index van februari

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties

Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties Voorwoord Namens i³ groep en Symantec willen wij u hartelijk danken voor het opvragen/raadplegen van dit rapport. In de eerste maanden van 2014 is hard

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff

Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff Aan: ThiemeMeulenhoff Door: MWM2 Onderzoek: Taal & Rekenen volgens MBO-respondenten Versie 1 Het auteursrecht van dit onderzoeksrapport berust bij ThiemeMeulenhoff. Het

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

E-learning ontwikkelingen onderzocht

E-learning ontwikkelingen onderzocht E-learning ontwikkelingen onderzocht Uitslagen van online enquete op e-learning.nl Wilfred Rubens E-learning land is volop in beweging. De redactie van e-learning.nl vroeg zich af hoe haar bezoekers die

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni 2016 1 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie